Mocní

Hledám varianty 'mocní' [ mocnými (5) mocným (28) mocných (12) mocný (40) mocnou (20) mocní (8) mocnému (6) mocného (5) mocné (41) mocná (9) ]. Nalezeny 173 verše.
Genesis 18:18...udělat? Vždyť z Abrahama jistě bude věhlasnýmocný národ a v něm dojdou požehnání všechny národy země....
Genesis 49:24...jeho luk, přijaly sílu paže rukou jeho z rukou Mocného Jákobova. Odtud je Pastýř, Kámen Izraelův - od Boha...
Exodus 1:9...lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš velikýmocný! Pojďme si rozmyslet, co s nimi, aby se nerozmnožili...
Exodus 3:19...egyptský král nenechá odejít jinak než donucen mocnou rukou. Vztáhnu tedy svou ruku a udeřím na Egypt...
Exodus 13:9...tvých ústech, neboť Hospodin vyvedl z Egypta mocnou rukou. Proto zachovávej toto ustanovení v patřičný...
Exodus 19:16... Nad horou se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš...
Exodus 32:11...Vždyť jsi jej vyvedl z Egypta velikou siloumocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je...
Numeri 20:20..."Neprojdeš!" a vytáhl proti nim s velikýmmocným vojskem. Edom odepřel Izraeli průchod svým územím, a...
Deuteronomium 4:7...lid! Jak znamenitý národ!" A vskutku - který mocný národ bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš Bůh,...
Deuteronomium 4:8... náš Bůh, kdykoli k němu voláme? A který mocný národ pravidla a zákony tak spravedlivé, jako je...
Deuteronomium 4:34...vzít národ zprostřed jiného národa, a to bojemmocnou rukou, vztaženou paží a velikými a hroznými činy,...
Deuteronomium 5:15...otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 5:22...k celému vašemu shromáždění na oné hoře. Řekl je mocným hlasem z prostředku ohně, oblaku a mračna a nic k...
Deuteronomium 6:21...jsme byli faraonovými otroky, ale Hospodin nás mocnou rukou z Egypta vyvedl. Před našima očima přivedl...
Deuteronomium 7:8... kterou dal tvým otcům, vyvedl vás Hospodin mocnou rukou a vykoupil z domu otroctví, z ruky...
Deuteronomium 7:19...jsi viděl na vlastní oči, na znamení a divy, na mocnou ruku a vztaženou paži, jíž Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 9:26...dědictví, které jsi ve své velikosti vykoupilmocnou rukou vyvedl z Egypta. Vzpomeň si na své služebníky,...
Deuteronomium 10:17... váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, velikýmocný a hrozný Bůh, nestranný a neúplatný. Zjednává právo...
Deuteronomium 11:2... vašeho Boha. To vy znáte jeho velikost, jeho mocnou ruku a vztaženou paži, jeho znamení a skutky, které...
Deuteronomium 26:5... Tam pobýval a tam se stal národem - velikýmmocným a početným. Egypťané nás ale trápili, utiskovali a...
Deuteronomium 26:8...utrpení, dřinu a porobu a vyvedl nás z Egypta mocnou rukou a vztaženou paží, ve veliké hrůze, uprostřed...
Deuteronomium 34:12... všem jeho služebníkům a celé jeho zemi! Jak mocnou sílu a jak hrozné činy předvedl Mojžíš před očima...
Jozue 4:24...národy země poznaly, že ruka Hospodinova je mocná; to abyste ctili Hospodina, vašeho Boha, po všechny...
Jozue 23:9... dodnes. Hospodin před vámi vyhnal velikémocné národy; dodnes před vámi nikdo neobstál. Jediný z...
1. Samuel 4:8...Běda nám! Kdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů? To jsou ti bohové, kteří bili Egypt...
2. Samuel 22:18..., z mohutných vod vyprostil, vyrval  mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl....
2. Samuel 22:51... Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je milostiv - Davidovi a...
2. Samuel 23:20... syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako...
1. Královská 8:42...jménu (neboť uslyšel o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a vztažené paži), kdyby přišel a modlil se...
1. Královská 8:55...s rukama vztaženýma k nebi, postavil semocným hlasem požehnal celému shromáždění Izraele:...
2. Královská 18:17... nejvyššího správce a nejvyššího komoříhomocným vojskem. Vytáhli a zamířili k Jeruzalému, vystoupali...
2. Královská 24:15...s královnou matkou, s jeho ženami, komorníky a s mocnými země. Ty všechny odvedl z Jeruzaléma do vyhnanství...
1. Letopisů 11:22... syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako...
2. Letopisů 6:32...z daleké země kvůli tvému velikému jménu, tvé mocné ruce a vztažené paži - kdyby přišli a modlili se...
Ezdráš 4:20...povstání a vzpoury. V Jeruzalémě rovněž sídlili mocní králové, kteří panovali po celém kraji za Eufratem a...
Nehemiáš 9:11...jsi však smetl do hlubin; jako kámen v těch mocných vodách zmizeli! Ve dne jsi je vodil sloupem...
Nehemiáš 9:32...a soucitný. A tak, Bože náš, Bože velikýmocný a hrozný, zachovávající smlouvu a milosrdenství,...
Ester 1:3...slavnost pro všechny své velmože a dvořanymocné Peršany a Médy jakož i přítomné hodnostáře a...
Job 5:15...jejich úst chudé zachrání, zachrání je z jejich mocného sevření. Chudák věru naději, že bude umlčeno...
Job 22:8...jsi vodu nedával a hladovému chleba odpíral. ‚Mocnému přece patří svět, uznávaní se v něm umějí zabydlet...
Job 34:17...mohl vládnout ten, kdo právo nesnáší? Chceš snad Mocného a Spravedlivého odsoudit? Vždyť on i králi řekne:...
Job 34:20...jeden jak druhý! Uprostřed noci náhle umírají, i mocní se zachvějí a musí pryč, odstraněni jsou bez lidské...
Job 34:24...důkazy, aby se k němu člověk na soud dostavilMocné rozdrtí bez ptaní, jiné pak dosadí místo nich. O...
Job 35:9...Lidé úpějí pod hrozným útlakem, pod vládou mocných křičí o pomoc. Nikdo však neptá se: ‚Co Bůh, můj...
Job 36:5... máš tu člověka skvělých znalostí. Hle, Bůh je mocný a není váhavý, je mocný a v srdci rozhodný. Ničemy...
Job 40:16... Jen se podívej, jakou sílu v bedrech, jak mocné svaly na břiše! Ocasem houpe jako cedrem, šlachy na...
Žalmy 18:18..., z mohutných vod vyprostil, vyrval  mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl....
Žalmy 18:51... Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je milostiv - Davidovi a...
Žalmy 20:7... ze své svatyně v nebi jej vyslyší, svou mocnou pravicí mu vítězství! Jedni ve vozy, jiní zas v...
Žalmy 32:6... naleznout; potom k nim nedosáhnou ani přívaly mocných vod. Ty jsi skrýše, před úzkostí chráníš,...
Žalmy 48:3...krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného Krále, na svazích severních. Bůh sám je v jeho...
Žalmy 58:2...písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův. Opravdumocní, právem rozhodujete, soudíte lidi podle rovnosti?...
Žalmy 78:11...odmítli se řídit jeho Zákonem. Zapomněli na jeho mocné činy, na zázraky, jež jim projevil. Před jejich otci...
Žalmy 79:11...kéž k tobě dospěje - odsouzené k smrti svou mocnou paží zachovej! Našim sousedům sedmkrát naplň klín...
Žalmy 82:1...bych nasytil!" Žalm Asafův. Ve shromáždění mocných stanul Bůh, uprostřed "bohů" soud vynesl: "Jak...
Žalmy 89:9...něj. Hospodine Bože zástupů, kdo je jako tymocný Hospodin? Za všech okolností věrný jsi! Ty sám jsi...
Žalmy 89:11... Ty jsi netvora jak mrtvolu rozdrtil, svou mocnou paží jsi soky rozptýlil. Nebe i země tobě náleží,...
Žalmy 89:14...jsi obojí, Tábor i Hermon v tvém jménu jásajíMocná je paže tvá, silná ruka tvá, pravice tvá se pozvedá....
Žalmy 93:4...svá! Nad hřmění proudů mohutných, nad moře mocné bouření mnohem mocnější je Hospodin! Zcela spolehlivá...
Žalmy 103:20...nade vším! Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte, vy, kteří jeho...
Žalmy 107:23...zpívají! Ti, kdo se vydali na moře v lodích, na mocné vody za svým řemeslem, takoví viděli skutky...
Žalmy 110:2...pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím." Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne: "Vládni...
Žalmy 111:6...svou smlouvu si připomíná navěky! Svému lidu své mocné skutky ukázal - pohanská území jim daroval. Věrnost a...
Žalmy 118:9... Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat se na mocné. Všichni pohané obklíčili - v Hospodinově jménu...
Žalmy 132:2...podstoupil - na to, co Hospodinu přísahal, když Mocnému Jákobovu složil slib: "Jistěže nevejdu do svého...
Žalmy 132:5...dokud nenajdu domov Hospodinu, příbytek Jákobovu Mocnému." O jeho Truhle jsme v Efratě slyšeli, nalezli jsme...
Žalmy 135:10...služebníky tvé! On porazil četné národymocné krále zbil - emorejského krále Sichona i Oga, krále...
Žalmy 136:12...jejich středu Izrael - jeho láska trvá navěky! V mocné ruce a paži vztažené - jeho láska trvá navěky! On...
Žalmy 138:1... Z celého srdce chválím , žalmy ti zpívám před mocnými. Před tvým svatým chrámem klaním se a tvému jménu...
Žalmy 140:8... Hospodine, moje modlitby! Hospodine, Pane,  mocná záchrano, hlavu mi kryješ, když přijde boj. Neplň,...
Žalmy 145:4... všechna pokolení tvé skutky opěvují, tvé mocné činy zvěstují. mluví o tvé kráse, slávě a...
Žalmy 145:11... O slávě tvého království vyprávějí, o tvých mocných činech hovoří. Všichni lidé se o jeho moci...
Žalmy 146:3...svému Bohu, dokud jsem tu! Nespoléhejte na mocné - smrtelník nikoho spasit nemůže. ztratí dech,...
Žalmy 147:5...volá každou z nich. Náš Pán je veliký a nesmírně mocný, jeho moudrost nelze vypočíst! Hospodin podporuje...
Přísloví 18:18...jej ale prověří. Los dokáže ukončit sváry, i mocné dovede rozsoudit. Ukřivděný bratr se uzavře jak město...
Přísloví 23:1...se; nepatrným lidem sloužit nebude. Kdyžmocným člověkem k jídlu sedáš si, dobře si uvědom, co se ti...
Přísloví 23:11...sirotků dej ruce pryč! Jejich Zastánce je totiž mocný - sám proti tobě povede jejich při. Veď svoji mysl ke...
Přísloví 29:26...Hospodina, však žije v bezpečí. Kdekdo si touží mocné naklonit, soudcem všech lidí je však Hospodin....
Přísloví 30:26...si ale chystají zásoby; králíci, národ nepříliš mocný, ve skále si však staví obydlí; kobylky sice krále...
Kazatel 9:14...malé město a v něm hrstka lidí. Přitáhl na  mocný král, a když je oblehl, navršil kolem něj mohutný val...
Izaiáš 1:24... Nuže, toto praví Panovník, Hospodin zástupůMocný izraelský: Ach, jak si ulevím od svých nepřátel, svým...
Izaiáš 6:13... musí být znovu vypleněna. Ale jako dub, jako mocný strom zanechá pahýl, když je poražen, tak je svaté...
Izaiáš 9:5...spočine vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádceMocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Jeho vláda stále...
Izaiáš 10:21...se navrátí, pozůstatek Jákoba se navrátíMocnému Bohu. I kdyby tvého lidu, Izraeli, bylo jako písku...
Izaiáš 17:9... jež si sám vyrobil. V ten den budou jejich mocná města opuštěna, jako když Hivejci a Emorejci utekli...
Izaiáš 25:3...vystavěna znovu navěky! Proto ti vzdá čest mocný lid, město krutých pohanů ctí, neboť ses pro...
Izaiáš 27:1... V ten den ztrestá Hospodin mečem hroznýmmocným a mohutným slizkého hada, Leviatana, svinutého hada,...
Izaiáš 27:13...sesbíráni po jednom. V ten den se zatroubí na mocný roh a vrátí se ztracení z Asýrie i ti, kdo byli...
Izaiáš 28:2...jako krupobití a vítr ničivý, jak vodní průtržmocné záplavy svou pěstí to město k zemi porazí! Koruna...
Izaiáš 32:2...před deštěm, jako potoky vody v pustině a stín mocné skály v zemi vyprahlé. Oči vidoucích nebudou...
Izaiáš 33:3...posilou a v čase soužení záchranou. Před tvým mocným hlasem národy utečou, jakmile povstaneš, pohané se...
Izaiáš 33:21... nepřistane tam ale loď s veslaři, nepoplují tam mocné koráby. Hospodin je přece náš soudce, Hospodin je náš...
Izaiáš 36:2...ke králi Ezechiášovi svého nejvyššího komoříhomocným vojskem. Když se postavil u strouhy Horního rybníka,...
Izaiáš 60:22... Z toho nejmenšího bude kmen, nepatrný bude mocným národem. jsem Hospodin; v pravý čas to rychle...
Izaiáš 62:8...na zemi. Hospodin přísahal svou pravicí, svou mocnou paží přísahal: nikdy nedám tvé obilí tvým...
Izaiáš 63:1...síle své? , který spravedlnost vyhlašuji, mocný k vítězství! Proč jsou tvé šaty rudé krví jak roucho...
Jeremiáš 5:5... nevědí, co jejich Bůh nařídil. Půjdu raději za mocnými a s nimi promluvím; ti přece Hospodinovu cestu...
Jeremiáš 21:5... sám budu bojovat proti vám vztaženou rukoumocnou paží ve svém hněvu a rozlícení a v hrozném zuření....
Jeremiáš 25:14...o všech těch národech. I oni sami budou otročit mocným národům a velikým králům. Odplatím jim za jejich...
Jeremiáš 27:7...čas i pro něj a pro jeho zemi - tehdy si ho mocné národy a velicí králové podrobí do služby. Národ a...
Jeremiáš 32:18...otců splácíš i jejich potomkům. Jsi velikýmocný Bůh; máš jméno Hospodin zástupů. Jsi veliký ve svých...
Jeremiáš 32:19...Hospodin zástupů. Jsi veliký ve svých záměrechmocný ve svých činech. Nespouštíš oči z cest všech lidí,...
Jeremiáš 32:21...svůj lid Izrael z Egypta znameními a zázrakymocnou rukou, vztaženou paží a uprostřed veliké hrůzy. Dal...
Jeremiáš 48:17... všichni, kdo znáte jeho slovutnost: ‚Ach, jak mocné žezlo zlomeno, hůl, jež se skvěla nádherou!' Dolů ze...
Jeremiáš 50:9... probouzím, vedu proti Babylonu srocení mocných národů ze země severní. Sešikují se proti němu,...
Jeremiáš 51:13... co o Babyloňanech zvěstoval. Město ležícímocných řek a topící se v pokladech, tvůj konec nadešel,...
Ezechiel 7:24...národy, aby jejich domy zabrali. S pýchou těch mocných skoncuji a jejich svatyně budou znesvěceny....
Ezechiel 17:9... které z rašily? Nebude třeba velké síly ani mocné armády, aby byla vyrvána i s kořeny. Ano, byla...
Ezechiel 17:17...pohrdl a jehož smlouvu porušil. Farao mu se svým mocným a početným vojskem nepomůže ve válce, babylonský...
Ezechiel 26:11...všechny tvé ulice. Vyvraždí tvůj lid mečem a tvé mocné sloupy se zhroutí na zem. Vyplení tvé bohatství,...
Ezechiel 26:19... kde se nebydlí, se nad tebou zavře hlubinamocné vody přikryjí, tehdy srazím jako mrtvolu do...
Ezechiel 31:6...rodila všechna zvěř, v jeho stínu žily všechny mocné národy. Svou velikostí byl nádherný a svými dlouhými...
Ezechiel 32:21...Egypt odvádějí i se všemi jeho hordamiMocní hrdinové o něm a jeho spojencích promluví zprostřed...
Ezechiel 38:15...připojí - samí jezdci na koních, nesčetný zástup mocné armády. Přitáhneš na můj lid Izrael jako mračno, jež...
Daniel 2:10...sdělit, co žádá. Žádný král, jakkoli velikýmocný, nikdy nic takového od žádného věštce, kouzelníka ani...
Daniel 3:4... kterou Nabukadnezar vztyčil, zvolal hlasatel mocným hlasem: "Lidé všech národů a jazyků, přikazuje se...
Daniel 3:33...Nejvyšší Bůh. Jak nesmírné jsou jeho divy, jak mocné jeho zázraky! Jeho království trvá navěky, jeho vláda...
Daniel 4:11...Hle, z nebe sestoupil svatý posel a volal mocným hlasem: ‚Porazte ten strom a osekejte mu větve,...
Daniel 8:24...a podaří se mu vše, co podnikne. Bude hubit mocné bojovníky i svatý lid a díky jeho chytrosti se bude...
Daniel 9:15...ho ale neposlouchali. Ano, Pane Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lid z Egypta a získal sis jméno,...
Daniel 11:5...bude odňato a rozděleno jiným. Jižní král bude mocný, ale jeden z jeho velitelů se vzmůže ještě více,...
Joel 1:6...úst byl odtržen. Do země totiž vpadl lid mocný a nesčetný, se zuby, jako mají šelmy, se lvími tesáky...
Joel 2:2...se úsvit rozlévá po horách, blíží se velikámocná armáda, jaká odpradávna nikdy nebyla a navěky ...
Joel 2:5... Hučí, jako když slámu hltají plameny, jako mocné vojsko seřazené do bitvy. Před nimi se chvějí národy,...
Amos 5:9...na zemi, jméno Hospodin. Do zkázy umí vrhnout mocného, záhuba přijde i na pevnost! Vy ale nenávidíte toho...
Amos 5:24...vaše hraní na loutny! se valí právo jako mocná řeka, spravedlnost jako proud, jenž nevysychá!...
Amos 6:13...a říkáte: "Nedobyli jsme svými silami ten mocný Karnajim?" Hle, dome Izraele, jsem to , praví...
Micheáš 4:3... On bude soudit lidské zástupy, napraví i daleké mocné národy. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých...
Micheáš 4:7... Kulhavou obdařím potomky, ze zahnané učiním mocný lid a Hospodin bude kralovat nad nimi na hoře Sion od...
Micheáš 7:3...ke zlu šikovné; úředník i soudce berou úplatekmocný poroučí, co si zamane, a všichni kují pikle. Nejlepší...
Nahum 1:3...chová hněv. Hospodin je trpělivý, však velmi mocný - neopomíjí trest! Jeho cesta vede bouří a vichřicí,...
Nahum 3:9...Řeka jim byla opevněním a vodu měly za hradbyMocný Habeš, Egypt bez hranic, Put i Libye mezi jejich...
Abakuk 3:15...ve skrýších. Se svými oři cváláš po moři, se mocné vody vzdouvaly. Jak jsem to uslyšel, celý se chvěji,...
Zachariáš 8:22...I půjdu!' Tak budou přicházet veliké kmenymocné národy, aby v Jeruzalémě hledaly Hospodina zástupů a...
Zachariáš 10:5...do bitvy, z něj všichni vladaři. Budou z nich mocní bojovníci, rozdupou nepřátele jak bláto v ulicích....
Zachariáš 10:6...nimi a zahanbí jezdce na koních. Dům Judy učiním mocným a dům Josefův zachráním. Přivedu je zpět, vždyť je...
Zachariáš 10:7... Hospodin - je vyslyším. Efraimci budou jak mocní bojovníci, jako po vínu se rozjaří. to spatří...
Zachariáš 10:12...bude svržena, žezlo Egypta to tam! Učiním je mocnými v Hospodinu a budou kráčet v jeho jménu, praví...
Lukáš 1:49... neboť mi učinil veliké věci Ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství k těm, kdo...
Lukáš 1:52... rozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné myšlenkyMocné svrhl z trůnů a ponížené povýšil. Hladové nasytil...
Lukáš 24:19..."O Ježíši Nazaretském," odvětili. "Byl to prorok mocný ve skutcích i slovech před Bohem i přede vším lidem....
Jan 11:43... že jsi poslal." Jakmile to dořekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!" A ten, který zemřel,...
Skutky 7:22...byl vyučen veškeré moudrosti Egypťanů a byl mocný ve slovech i skutcích. Když mu bylo čtyřicet let,...
1. Korintským 1:26...lidských měřítek mezi vámi není mnoho moudrýchmocných nebo urozených. Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto...
1. Korintským 15:43...křísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní....
2. Korintským 10:10...zastrašuji. dopisy jsou prý působivémocné, ale osobní přítomnost chabá a řeč ubohá. Kdo to říká...
2. Korintským 13:3... Ten vůči vám není slabý - naopak je mezi vámi mocný! Byl sice ukřižován jako slabý, ale teď žije Boží...
2. Tesalonickým 1:7...odpočinutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo...
Židům 1:3...jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění...
Židům 4:12...nepadl kvůli neposlušnosti. Boží slovo je živémocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká k...
Židům 6:18...aby Bůh lhal, stávají se tyto dvě nezvratné věci mocným povzbuzením pro nás, kdo jsme našli útočiště v...
1. Petr 5:6...pokorné ale zahrne milostí." Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou...
Zjevení 1:10...byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: "Co vidíš, napiš...
Zjevení 5:2... Potom jsem viděl silného anděla, jak volá mocným hlasem: "Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit...
Zjevení 5:12...andělů. Byly jich miliony a miliardy a volali mocným hlasem: "Hoden je ten zabitý Beránek přijmout moc a...
Zjevení 6:15... Králové země a velmoži, boháči, vojevůdcimocní, každý otrok i každý svobodný se ukryli do jeskyní a...
Zjevení 7:2...slunce a měl pečetidlo živého Boha. Ten zavolal mocným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby...
Zjevení 10:3...se pravou nohou na moře a levou na zem. Vykřikl mocným hlasem, jako když řve lev, a poté, co vykřikl,...
Zjevení 11:12...viděli, vstoupil duch života od Boha. Uslyšeli mocný hlas z nebe: "Vystupte sem!" a před zraky svých...
Zjevení 11:15...Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: "Království světa se stala...
Zjevení 12:10...a jeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: "Teď přišlo vítězství, moc a...
Zjevení 12:14... která porodila toho muže. Žena však dostala dvě mocná orlí křídla, aby před tím hadem uletěla na poušť, na...
Zjevení 14:7...každému národu, kmenu, jazyku i lidu - jak říká mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť...
Zjevení 14:9...Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a...
Zjevení 14:15...ostrý srp. Z chrámu vyšel další anděl a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku: "Napřáhni srp...
Zjevení 14:18...další anděl, který měl moc nad ohněm, a zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp: "Napřáhni svůj...
Zjevení 16:1...těch sedmi andělů. Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: "Jděte, vylijte...
Zjevení 16:17...svou číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas: "Stalo se!" Nastaly hlasy, hromobití, blýskání...
Zjevení 18:2...moc a země byla ozářena jeho slávou. Ten vykřikl mocným hlasem: "Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala...
Zjevení 18:10..."Běda, běda, město veliké, Babylone, město mocné - tvůj ortel přišel v jedné hodině!" I kupci země nad...
Zjevení 19:1...všech zavražděných na zemi." Potom jsem uslyšel mocný hlas velikého zástupu v nebi: "Haleluja! Vítězství,...
Zjevení 19:17...jednoho anděla, jak stojí ve slunci; a vykřikl mocným hlasem na všechny ptáky létající středem nebe:...
Zjevení 21:3...nevěsta okrášlená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: "Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet...

Slova obsahující mocní: bezmocní (3) malomocní (4) mocní (8) nemocní (4) onemocníš (1) pomocníci (3) pomocník (14) pomocníkem (3) pomocníku (1) pomocníků (1) pomocníkům (2) pomocníky (1) zmocní (7) zmocním (1) zmocníme (1) zmocníte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |