Mocné

Hledám základ 'mocné' [ bezmocného (1) malomocné (1) malomocného (4) mocné (41) mocného (5) mocnému (6) nemocné (16) nemocného (6) pomocné (2) ]. Nalezen 81 verš.
Genesis 49:24...jeho luk, přijaly sílu paže rukou jeho z rukou Mocného Jákobova. Odtud je Pastýř, Kámen Izraelův - od Boha...
Exodus 19:16... Nad horou se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš...
Leviticus 14:2...promluvil k Mojžíšovi: "Pro malomocného bude v čas jeho očišťování platit tento zákon: Musí...
Numeri 5:2...synům Izraele, z tábora vykážou každého malomocného, každého trpícího výtokem a každého, kdo se...
Jozue 23:9... dodnes. Hospodin před vámi vyhnal velikémocné národy; dodnes před vámi nikdo neobstál. Jediný z...
2. Samuel 22:18..., z mohutných vod vyprostil, vyrval  mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl....
1. Královská 8:42...jménu (neboť uslyšel o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a vztažené paži), kdyby přišel a modlil se...
2. Letopisů 6:32...z daleké země kvůli tvému velikému jménu, tvé mocné ruce a vztažené paži - kdyby přišli a modlili se...
2. Letopisů 31:2...úkoly, šlo o zápalné a pokojné oběti, o pomocné práce nebo o děkování a chvály v branách Hospodinova...
Ester 1:3...slavnost pro všechny své velmože a dvořanymocné Peršany a Médy jakož i přítomné hodnostáře a...
Job 5:15...jejich úst chudé zachrání, zachrání je z jejich mocného sevření. Chudák věru naději, že bude umlčeno...
Job 22:8...jsi vodu nedával a hladovému chleba odpíral. ‚Mocnému přece patří svět, uznávaní se v něm umějí zabydlet...
Job 26:2...řekl: "Jak pěkně umíš slabému pomoci! Jak jsi bezmocného přímo zachránil! Jakou radu jsi bláhovému udělil!...
Job 34:17...mohl vládnout ten, kdo právo nesnáší? Chceš snad Mocného a Spravedlivého odsoudit? Vždyť on i králi řekne:...
Job 34:24...důkazy, aby se k němu člověk na soud dostavilMocné rozdrtí bez ptaní, jiné pak dosadí místo nich. O...
Job 40:16... Jen se podívej, jakou sílu v bedrech, jak mocné svaly na břiše! Ocasem houpe jako cedrem, šlachy na...
Žalmy 18:18..., z mohutných vod vyprostil, vyrval  mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl....
Žalmy 48:3...krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného Krále, na svazích severních. Bůh sám je v jeho...
Žalmy 78:11...odmítli se řídit jeho Zákonem. Zapomněli na jeho mocné činy, na zázraky, jež jim projevil. Před jejich otci...
Žalmy 93:4...svá! Nad hřmění proudů mohutných, nad moře mocné bouření mnohem mocnější je Hospodin! Zcela spolehlivá...
Žalmy 107:23...zpívají! Ti, kdo se vydali na moře v lodích, na mocné vody za svým řemeslem, takoví viděli skutky...
Žalmy 110:2...pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím." Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne: "Vládni...
Žalmy 111:6...svou smlouvu si připomíná navěky! Svému lidu své mocné skutky ukázal - pohanská území jim daroval. Věrnost a...
Žalmy 118:9... Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat se na mocné. Všichni pohané obklíčili - v Hospodinově jménu...
Žalmy 132:2...podstoupil - na to, co Hospodinu přísahal, když Mocnému Jákobovu složil slib: "Jistěže nevejdu do svého...
Žalmy 132:5...dokud nenajdu domov Hospodinu, příbytek Jákobovu Mocnému." O jeho Truhle jsme v Efratě slyšeli, nalezli jsme...
Žalmy 135:10...služebníky tvé! On porazil četné národymocné krále zbil - emorejského krále Sichona i Oga, krále...
Žalmy 136:12...jejich středu Izrael - jeho láska trvá navěky! V mocné ruce a paži vztažené - jeho láska trvá navěky! On...
Žalmy 145:4... všechna pokolení tvé skutky opěvují, tvé mocné činy zvěstují. mluví o tvé kráse, slávě a...
Žalmy 146:3...svému Bohu, dokud jsem tu! Nespoléhejte na mocné - smrtelník nikoho spasit nemůže. ztratí dech,...
Přísloví 18:18...jej ale prověří. Los dokáže ukončit sváry, i mocné dovede rozsoudit. Ukřivděný bratr se uzavře jak město...
Přísloví 29:26...Hospodina, však žije v bezpečí. Kdekdo si touží mocné naklonit, soudcem všech lidí je však Hospodin....
Izaiáš 10:21...se navrátí, pozůstatek Jákoba se navrátíMocnému Bohu. I kdyby tvého lidu, Izraeli, bylo jako písku...
Izaiáš 28:2...jako krupobití a vítr ničivý, jak vodní průtržmocné záplavy svou pěstí to město k zemi porazí! Koruna...
Izaiáš 32:2...před deštěm, jako potoky vody v pustině a stín mocné skály v zemi vyprahlé. Oči vidoucích nebudou...
Izaiáš 33:21... nepřistane tam ale loď s veslaři, nepoplují tam mocné koráby. Hospodin je přece náš soudce, Hospodin je náš...
Jeremiáš 27:7...čas i pro něj a pro jeho zemi - tehdy si ho mocné národy a velicí králové podrobí do služby. Národ a...
Jeremiáš 48:17... všichni, kdo znáte jeho slovutnost: ‚Ach, jak mocné žezlo zlomeno, hůl, jež se skvěla nádherou!' Dolů ze...
Ezechiel 17:9... které z rašily? Nebude třeba velké síly ani mocné armády, aby byla vyrvána i s kořeny. Ano, byla...
Ezechiel 26:11...všechny tvé ulice. Vyvraždí tvůj lid mečem a tvé mocné sloupy se zhroutí na zem. Vyplení tvé bohatství,...
Ezechiel 26:19... kde se nebydlí, se nad tebou zavře hlubinamocné vody přikryjí, tehdy srazím jako mrtvolu do...
Ezechiel 31:6...rodila všechna zvěř, v jeho stínu žily všechny mocné národy. Svou velikostí byl nádherný a svými dlouhými...
Ezechiel 34:4...o ovce se nestaráte. Nemohoucí neposilujete, nemocné neléčíte, zraněné neovazujete, zaběhlé nepřivádíte...
Ezechiel 38:15...připojí - samí jezdci na koních, nesčetný zástup mocné armády. Přitáhneš na můj lid Izrael jako mračno, jež...
Daniel 3:33...Nejvyšší Bůh. Jak nesmírné jsou jeho divy, jak mocné jeho zázraky! Jeho království trvá navěky, jeho vláda...
Daniel 8:24...a podaří se mu vše, co podnikne. Bude hubit mocné bojovníky i svatý lid a díky jeho chytrosti se bude...
Joel 2:5... Hučí, jako když slámu hltají plameny, jako mocné vojsko seřazené do bitvy. Před nimi se chvějí národy,...
Amos 5:9...na zemi, jméno Hospodin. Do zkázy umí vrhnout mocného, záhuba přijde i na pevnost! Vy ale nenávidíte toho...
Micheáš 4:3... On bude soudit lidské zástupy, napraví i daleké mocné národy. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých...
Abakuk 3:15...ve skrýších. Se svými oři cváláš po moři, se mocné vody vzdouvaly. Jak jsem to uslyšel, celý se chvěji,...
Zachariáš 8:22...I půjdu!' Tak budou přicházet veliké kmenymocné národy, aby v Jeruzalémě hledaly Hospodina zástupů a...
Matouš 4:24...po celé Sýrii, a tak k němu přiváděli všechny nemocné, sužované různými neduhy a bolestmi, posedlé, trpící...
Matouš 8:16...démony a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše:...
Matouš 10:8...a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!' Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony...
Matouš 14:14...byl naplněn soucitem k nim a uzdravoval jejich nemocné. Večer pak k němu přišli učedníci a řekli: "Tohle...
Matouš 14:35...posly po celém okolí. Přinesli k němu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli aspoň dotknout cípu jeho...
Matouš 25:39...anebo nahého a oblékli ? Kdy jsme viděli nemocného anebo v žaláři a přišli jsme k tobě?' Král jim...
Matouš 25:44...žíznivého nebo jako cizince nebo nahého nebo nemocného nebo ve vězení, a neposloužili ti?' Poví jim: ‚Amen...
Matouš 26:6...byl Ježíš v Betanii a stoloval v domě Šimona Malomocného, přistoupila k němu žena s alabastrovou nádobkou...
Marek 1:32...Večer po západu slunce k němu přinesli všechny nemocné a posedlé. Celé město se seběhlo ke...
Marek 6:55...celý ten kraj a začali na nosítkách snášet nemocné tam, kde slyšeli, že je. přišel do vesnic, do měst...
Marek 6:56...vesnic, do měst nebo na venkov, lidé pokládali nemocné na ulice a prosili ho, aby se mohli dotknout aspoň...
Marek 14:3...byl Ježíš v Betanii a stoloval v domě Šimona Malomocného, přišla žena s alabastrovou nádobkou velmi drahé...
Marek 16:18... nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví." Když k nim Pán Ježíš domluvil, byl...
Lukáš 1:52... rozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné myšlenkyMocné svrhl z trůnů a ponížené povýšil. Hladové nasytil...
Lukáš 4:40...a začala je obsluhovat. Všichni, kdo měli nemocné různými neduhy, je k němu při západu slunce přiváděli...
Lukáš 7:2...do Kafarnaum. Jeden setník tam měl na smrt nemocného služebníka, kterého si velmi cenil. Když uslyšel o...
Lukáš 9:2...je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné. Řekl jim: "Nic si na tu cestu neberte: ani hůl ani...
Lukáš 10:9...jezte, co vám nabídnou. Uzdravujte v tom městě nemocné a říkejte jim: ‚Přišlo k vám Boží království.' Když...
Skutky 4:9...kvůli dobrému skutku, jímž bylo uzdravení nemocného člověka. Proto vám všem i celému izraelskému lidu...
Skutky 5:15...a věřících stále přibývalo. Dokonce vynášeli nemocné na lůžkách a nosítkách a pokládali je na ulice, aby...
Skutky 5:16...měst se scházelo do Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy a ti všichni byli...
Skutky 19:12...odnášeli šátky a zástěry z jeho těla na nemocné; nemoci je opouštěly a zlí duchové vycházeli. Nějací...
1. Korintským 12:28...za učitele, potom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy jazyků. Jsou snad...
1. Korintským 15:43...křísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní....
2. Korintským 10:10...zastrašuji. dopisy jsou prý působivémocné, ale osobní přítomnost chabá a řeč ubohá. Kdo to říká...
2. Timoteus 4:20... Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu. Udělej vše, abys ke mně přišel, než začne...
Židům 4:12...nepadl kvůli neposlušnosti. Boží slovo je živémocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká k...
Jakub 5:15...olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy,...
Zjevení 11:15...Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: "Království světa se stala...
Zjevení 18:10..."Běda, běda, město veliké, Babylone, město mocné - tvůj ortel přišel v jedné hodině!" I kupci země nad...

Slova obsahující mocné: bezmocného (1) malomocné (1) malomocného (4) mocné (41) mocného (5) mocnému (6) nemocné (16) nemocného (6) pomocné (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |