Mocné

Hledám pøesnì 'mocné'. Nalezen 41 verš. Další varianty: mocnými (5) mocným (28) mocných (12) mocný (40) mocnou (20) mocní (8) mocnému (6) mocného (5) mocné (41) mocná (9)
Exodus 19:16... Nad horou se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš...
Jozue 23:9... dodnes. Hospodin před vámi vyhnal velikémocné národy; dodnes před vámi nikdo neobstál. Jediný z...
1. Královská 8:42...jménu (neboť uslyšel o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a vztažené paži), kdyby přišel a modlil se...
2. Letopisů 6:32...z daleké země kvůli tvému velikému jménu, tvé mocné ruce a vztažené paži - kdyby přišli a modlili se...
Ester 1:3...slavnost pro všechny své velmože a dvořanymocné Peršany a Médy jakož i přítomné hodnostáře a...
Job 34:24...důkazy, aby se k němu člověk na soud dostavilMocné rozdrtí bez ptaní, jiné pak dosadí místo nich. O...
Job 40:16... Jen se podívej, jakou sílu v bedrech, jak mocné svaly na břiše! Ocasem houpe jako cedrem, šlachy na...
Žalmy 78:11...odmítli se řídit jeho Zákonem. Zapomněli na jeho mocné činy, na zázraky, jež jim projevil. Před jejich otci...
Žalmy 93:4...svá! Nad hřmění proudů mohutných, nad moře mocné bouření mnohem mocnější je Hospodin! Zcela spolehlivá...
Žalmy 107:23...zpívají! Ti, kdo se vydali na moře v lodích, na mocné vody za svým řemeslem, takoví viděli skutky...
Žalmy 110:2...pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím." Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne: "Vládni...
Žalmy 111:6...svou smlouvu si připomíná navěky! Svému lidu své mocné skutky ukázal - pohanská území jim daroval. Věrnost a...
Žalmy 118:9... Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat se na mocné. Všichni pohané obklíčili - v Hospodinově jménu...
Žalmy 135:10...služebníky tvé! On porazil četné národymocné krále zbil - emorejského krále Sichona i Oga, krále...
Žalmy 136:12...jejich středu Izrael - jeho láska trvá navěky! V mocné ruce a paži vztažené - jeho láska trvá navěky! On...
Žalmy 145:4... všechna pokolení tvé skutky opěvují, tvé mocné činy zvěstují. mluví o tvé kráse, slávě a...
Žalmy 146:3...svému Bohu, dokud jsem tu! Nespoléhejte na mocné - smrtelník nikoho spasit nemůže. ztratí dech,...
Přísloví 18:18...jej ale prověří. Los dokáže ukončit sváry, i mocné dovede rozsoudit. Ukřivděný bratr se uzavře jak město...
Přísloví 29:26...Hospodina, však žije v bezpečí. Kdekdo si touží mocné naklonit, soudcem všech lidí je však Hospodin....
Izaiáš 28:2...jako krupobití a vítr ničivý, jak vodní průtržmocné záplavy svou pěstí to město k zemi porazí! Koruna...
Izaiáš 32:2...před deštěm, jako potoky vody v pustině a stín mocné skály v zemi vyprahlé. Oči vidoucích nebudou...
Izaiáš 33:21... nepřistane tam ale loď s veslaři, nepoplují tam mocné koráby. Hospodin je přece náš soudce, Hospodin je náš...
Jeremiáš 27:7...čas i pro něj a pro jeho zemi - tehdy si ho mocné národy a velicí králové podrobí do služby. Národ a...
Jeremiáš 48:17... všichni, kdo znáte jeho slovutnost: ‚Ach, jak mocné žezlo zlomeno, hůl, jež se skvěla nádherou!' Dolů ze...
Ezechiel 17:9... které z rašily? Nebude třeba velké síly ani mocné armády, aby byla vyrvána i s kořeny. Ano, byla...
Ezechiel 26:11...všechny tvé ulice. Vyvraždí tvůj lid mečem a tvé mocné sloupy se zhroutí na zem. Vyplení tvé bohatství,...
Ezechiel 26:19... kde se nebydlí, se nad tebou zavře hlubinamocné vody přikryjí, tehdy srazím jako mrtvolu do...
Ezechiel 31:6...rodila všechna zvěř, v jeho stínu žily všechny mocné národy. Svou velikostí byl nádherný a svými dlouhými...
Ezechiel 38:15...připojí - samí jezdci na koních, nesčetný zástup mocné armády. Přitáhneš na můj lid Izrael jako mračno, jež...
Daniel 3:33...Nejvyšší Bůh. Jak nesmírné jsou jeho divy, jak mocné jeho zázraky! Jeho království trvá navěky, jeho vláda...
Daniel 8:24...a podaří se mu vše, co podnikne. Bude hubit mocné bojovníky i svatý lid a díky jeho chytrosti se bude...
Joel 2:5... Hučí, jako když slámu hltají plameny, jako mocné vojsko seřazené do bitvy. Před nimi se chvějí národy,...
Micheáš 4:3... On bude soudit lidské zástupy, napraví i daleké mocné národy. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých...
Abakuk 3:15...ve skrýších. Se svými oři cváláš po moři, se mocné vody vzdouvaly. Jak jsem to uslyšel, celý se chvěji,...
Zachariáš 8:22...I půjdu!' Tak budou přicházet veliké kmenymocné národy, aby v Jeruzalémě hledaly Hospodina zástupů a...
Lukáš 1:52... rozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné myšlenkyMocné svrhl z trůnů a ponížené povýšil. Hladové nasytil...
1. Korintským 15:43...křísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní....
2. Korintským 10:10...zastrašuji. dopisy jsou prý působivémocné, ale osobní přítomnost chabá a řeč ubohá. Kdo to říká...
Židům 4:12...nepadl kvůli neposlušnosti. Boží slovo je živémocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká k...
Zjevení 11:15...Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: "Království světa se stala...
Zjevení 18:10..."Běda, běda, město veliké, Babylone, město mocné - tvůj ortel přišel v jedné hodině!" I kupci země nad...

Slova obsahující mocné: bezmocného (1) malomocné (1) malomocného (4) mocné (41) mocného (5) mocnému (6) nemocné (16) nemocného (6) pomocné (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |