Mocné

Hledám varianty 'mocné' [ mocnými (5) mocným (28) mocných (12) mocný (40) mocnou (20) mocní (8) mocnému (6) mocného (5) mocné (41) mocná (9) ]. Nalezeny 173 verše.
Genesis 18:18...udělat? Vždyť z Abrahama jistě bude věhlasnýmocný národ a v něm dojdou požehnání všechny národy země....
Genesis 49:24...jeho luk, přijaly sílu paže rukou jeho z rukou Mocného Jákobova. Odtud je Pastýř, Kámen Izraelův - od Boha...
Exodus 1:9...lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš velikýmocný! Pojďme si rozmyslet, co s nimi, aby se nerozmnožili...
Exodus 3:19...egyptský král nenechá odejít jinak než donucen mocnou rukou. Vztáhnu tedy svou ruku a udeřím na Egypt...
Exodus 13:9...tvých ústech, neboť Hospodin vyvedl z Egypta mocnou rukou. Proto zachovávej toto ustanovení v patřičný...
Exodus 19:16... Nad horou se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš...
Exodus 32:11...Vždyť jsi jej vyvedl z Egypta velikou siloumocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je...
Numeri 20:20..."Neprojdeš!" a vytáhl proti nim s velikýmmocným vojskem. Edom odepřel Izraeli průchod svým územím, a...
Deuteronomium 4:7...lid! Jak znamenitý národ!" A vskutku - který mocný národ bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš Bůh,...
Deuteronomium 4:8... náš Bůh, kdykoli k němu voláme? A který mocný národ pravidla a zákony tak spravedlivé, jako je...
Deuteronomium 4:34...vzít národ zprostřed jiného národa, a to bojemmocnou rukou, vztaženou paží a velikými a hroznými činy,...
Deuteronomium 5:15...otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 5:22...k celému vašemu shromáždění na oné hoře. Řekl je mocným hlasem z prostředku ohně, oblaku a mračna a nic k...
Deuteronomium 6:21...jsme byli faraonovými otroky, ale Hospodin nás mocnou rukou z Egypta vyvedl. Před našima očima přivedl...
Deuteronomium 7:8... kterou dal tvým otcům, vyvedl vás Hospodin mocnou rukou a vykoupil z domu otroctví, z ruky...
Deuteronomium 7:19...jsi viděl na vlastní oči, na znamení a divy, na mocnou ruku a vztaženou paži, jíž Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 9:26...dědictví, které jsi ve své velikosti vykoupilmocnou rukou vyvedl z Egypta. Vzpomeň si na své služebníky,...
Deuteronomium 10:17... váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, velikýmocný a hrozný Bůh, nestranný a neúplatný. Zjednává právo...
Deuteronomium 11:2... vašeho Boha. To vy znáte jeho velikost, jeho mocnou ruku a vztaženou paži, jeho znamení a skutky, které...
Deuteronomium 26:5... Tam pobýval a tam se stal národem - velikýmmocným a početným. Egypťané nás ale trápili, utiskovali a...
Deuteronomium 26:8...utrpení, dřinu a porobu a vyvedl nás z Egypta mocnou rukou a vztaženou paží, ve veliké hrůze, uprostřed...
Deuteronomium 34:12... všem jeho služebníkům a celé jeho zemi! Jak mocnou sílu a jak hrozné činy předvedl Mojžíš před očima...
Jozue 4:24...národy země poznaly, že ruka Hospodinova je mocná; to abyste ctili Hospodina, vašeho Boha, po všechny...
Jozue 23:9... dodnes. Hospodin před vámi vyhnal velikémocné národy; dodnes před vámi nikdo neobstál. Jediný z...
1. Samuel 4:8...Běda nám! Kdo nás vysvobodí z ruky těchto mocných bohů? To jsou ti bohové, kteří bili Egypt...
2. Samuel 22:18..., z mohutných vod vyprostil, vyrval  mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl....
2. Samuel 22:51... Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je milostiv - Davidovi a...
2. Samuel 23:20... syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako...
1. Královská 8:42...jménu (neboť uslyšel o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a vztažené paži), kdyby přišel a modlil se...
1. Královská 8:55...s rukama vztaženýma k nebi, postavil semocným hlasem požehnal celému shromáždění Izraele:...
2. Královská 18:17... nejvyššího správce a nejvyššího komoříhomocným vojskem. Vytáhli a zamířili k Jeruzalému, vystoupali...
2. Královská 24:15...s královnou matkou, s jeho ženami, komorníky a s mocnými země. Ty všechny odvedl z Jeruzaléma do vyhnanství...
1. Letopisů 11:22... syn Jojadův z Kabceelu, byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako...
2. Letopisů 6:32...z daleké země kvůli tvému velikému jménu, tvé mocné ruce a vztažené paži - kdyby přišli a modlili se...
Ezdráš 4:20...povstání a vzpoury. V Jeruzalémě rovněž sídlili mocní králové, kteří panovali po celém kraji za Eufratem a...
Nehemiáš 9:11...jsi však smetl do hlubin; jako kámen v těch mocných vodách zmizeli! Ve dne jsi je vodil sloupem...
Nehemiáš 9:32...a soucitný. A tak, Bože náš, Bože velikýmocný a hrozný, zachovávající smlouvu a milosrdenství,...
Ester 1:3...slavnost pro všechny své velmože a dvořanymocné Peršany a Médy jakož i přítomné hodnostáře a...
Job 5:15...jejich úst chudé zachrání, zachrání je z jejich mocného sevření. Chudák věru naději, že bude umlčeno...
Job 22:8...jsi vodu nedával a hladovému chleba odpíral. ‚Mocnému přece patří svět, uznávaní se v něm umějí zabydlet...
Job 34:17...mohl vládnout ten, kdo právo nesnáší? Chceš snad Mocného a Spravedlivého odsoudit? Vždyť on i králi řekne:...
Job 34:20...jeden jak druhý! Uprostřed noci náhle umírají, i mocní se zachvějí a musí pryč, odstraněni jsou bez lidské...
Job 34:24...důkazy, aby se k němu člověk na soud dostavilMocné rozdrtí bez ptaní, jiné pak dosadí místo nich. O...
Job 35:9...Lidé úpějí pod hrozným útlakem, pod vládou mocných křičí o pomoc. Nikdo však neptá se: ‚Co Bůh, můj...
Job 36:5... máš tu člověka skvělých znalostí. Hle, Bůh je mocný a není váhavý, je mocný a v srdci rozhodný. Ničemy...
Job 40:16... Jen se podívej, jakou sílu v bedrech, jak mocné svaly na břiše! Ocasem houpe jako cedrem, šlachy na...
Žalmy 18:18..., z mohutných vod vyprostil, vyrval  mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl....
Žalmy 18:51... Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému je milostiv - Davidovi a...
Žalmy 20:7... ze své svatyně v nebi jej vyslyší, svou mocnou pravicí mu vítězství! Jedni ve vozy, jiní zas v...
Žalmy 32:6... naleznout; potom k nim nedosáhnou ani přívaly mocných vod. Ty jsi skrýše, před úzkostí chráníš,...
Žalmy 48:3...krásy, potěchou vší země je hora Sion, město mocného Krále, na svazích severních. Bůh sám je v jeho...
Žalmy 58:2...písně "Nevyhlazuj!" Zlatý zpěv Davidův. Opravdumocní, právem rozhodujete, soudíte lidi podle rovnosti?...
Žalmy 78:11...odmítli se řídit jeho Zákonem. Zapomněli na jeho mocné činy, na zázraky, jež jim projevil. Před jejich otci...
Žalmy 79:11...kéž k tobě dospěje - odsouzené k smrti svou mocnou paží zachovej! Našim sousedům sedmkrát naplň klín...
Žalmy 82:1...bych nasytil!" Žalm Asafův. Ve shromáždění mocných stanul Bůh, uprostřed "bohů" soud vynesl: "Jak...
Žalmy 89:9...něj. Hospodine Bože zástupů, kdo je jako tymocný Hospodin? Za všech okolností věrný jsi! Ty sám jsi...
Žalmy 89:11... Ty jsi netvora jak mrtvolu rozdrtil, svou mocnou paží jsi soky rozptýlil. Nebe i země tobě náleží,...
Žalmy 89:14...jsi obojí, Tábor i Hermon v tvém jménu jásajíMocná je paže tvá, silná ruka tvá, pravice tvá se pozvedá....
Žalmy 93:4...svá! Nad hřmění proudů mohutných, nad moře mocné bouření mnohem mocnější je Hospodin! Zcela spolehlivá...
Žalmy 103:20...nade vším! Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte, vy, kteří jeho...
Žalmy 107:23...zpívají! Ti, kdo se vydali na moře v lodích, na mocné vody za svým řemeslem, takoví viděli skutky...
Žalmy 110:2...pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím." Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne: "Vládni...
Žalmy 111:6...svou smlouvu si připomíná navěky! Svému lidu své mocné skutky ukázal - pohanská území jim daroval. Věrnost a...
Žalmy 118:9... Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat se na mocné. Všichni pohané obklíčili - v Hospodinově jménu...
Žalmy 132:2...podstoupil - na to, co Hospodinu přísahal, když Mocnému Jákobovu složil slib: "Jistěže nevejdu do svého...
Žalmy 132:5...dokud nenajdu domov Hospodinu, příbytek Jákobovu Mocnému." O jeho Truhle jsme v Efratě slyšeli, nalezli jsme...
Žalmy 135:10...služebníky tvé! On porazil četné národymocné krále zbil - emorejského krále Sichona i Oga, krále...
Žalmy 136:12...jejich středu Izrael - jeho láska trvá navěky! V mocné ruce a paži vztažené - jeho láska trvá navěky! On...
Žalmy 138:1... Z celého srdce chválím , žalmy ti zpívám před mocnými. Před tvým svatým chrámem klaním se a tvému jménu...
Žalmy 140:8... Hospodine, moje modlitby! Hospodine, Pane,  mocná záchrano, hlavu mi kryješ, když přijde boj. Neplň,...
Žalmy 145:4... všechna pokolení tvé skutky opěvují, tvé mocné činy zvěstují. mluví o tvé kráse, slávě a...
Žalmy 145:11... O slávě tvého království vyprávějí, o tvých mocných činech hovoří. Všichni lidé se o jeho moci...
Žalmy 146:3...svému Bohu, dokud jsem tu! Nespoléhejte na mocné - smrtelník nikoho spasit nemůže. ztratí dech,...
Žalmy 147:5...volá každou z nich. Náš Pán je veliký a nesmírně mocný, jeho moudrost nelze vypočíst! Hospodin podporuje...
Přísloví 18:18...jej ale prověří. Los dokáže ukončit sváry, i mocné dovede rozsoudit. Ukřivděný bratr se uzavře jak město...
Přísloví 23:1...se; nepatrným lidem sloužit nebude. Kdyžmocným člověkem k jídlu sedáš si, dobře si uvědom, co se ti...
Přísloví 23:11...sirotků dej ruce pryč! Jejich Zastánce je totiž mocný - sám proti tobě povede jejich při. Veď svoji mysl ke...
Přísloví 29:26...Hospodina, však žije v bezpečí. Kdekdo si touží mocné naklonit, soudcem všech lidí je však Hospodin....
Přísloví 30:26...si ale chystají zásoby; králíci, národ nepříliš mocný, ve skále si však staví obydlí; kobylky sice krále...
Kazatel 9:14...malé město a v něm hrstka lidí. Přitáhl na  mocný král, a když je oblehl, navršil kolem něj mohutný val...
Izaiáš 1:24... Nuže, toto praví Panovník, Hospodin zástupůMocný izraelský: Ach, jak si ulevím od svých nepřátel, svým...
Izaiáš 6:13... musí být znovu vypleněna. Ale jako dub, jako mocný strom zanechá pahýl, když je poražen, tak je svaté...
Izaiáš 9:5...spočine vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádceMocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Jeho vláda stále...
Izaiáš 10:21...se navrátí, pozůstatek Jákoba se navrátíMocnému Bohu. I kdyby tvého lidu, Izraeli, bylo jako písku...
Izaiáš 17:9... jež si sám vyrobil. V ten den budou jejich mocná města opuštěna, jako když Hivejci a Emorejci utekli...
Izaiáš 25:3...vystavěna znovu navěky! Proto ti vzdá čest mocný lid, město krutých pohanů ctí, neboť ses pro...
Izaiáš 27:1... V ten den ztrestá Hospodin mečem hroznýmmocným a mohutným slizkého hada, Leviatana, svinutého hada,...
Izaiáš 27:13...sesbíráni po jednom. V ten den se zatroubí na mocný roh a vrátí se ztracení z Asýrie i ti, kdo byli...
Izaiáš 28:2...jako krupobití a vítr ničivý, jak vodní průtržmocné záplavy svou pěstí to město k zemi porazí! Koruna...
Izaiáš 32:2...před deštěm, jako potoky vody v pustině a stín mocné skály v zemi vyprahlé. Oči vidoucích nebudou...
Izaiáš 33:3...posilou a v čase soužení záchranou. Před tvým mocným hlasem národy utečou, jakmile povstaneš, pohané se...
Izaiáš 33:21... nepřistane tam ale loď s veslaři, nepoplují tam mocné koráby. Hospodin je přece náš soudce, Hospodin je náš...
Izaiáš 36:2...ke králi Ezechiášovi svého nejvyššího komoříhomocným vojskem. Když se postavil u strouhy Horního rybníka,...
Izaiáš 60:22... Z toho nejmenšího bude kmen, nepatrný bude mocným národem. jsem Hospodin; v pravý čas to rychle...
Izaiáš 62:8...na zemi. Hospodin přísahal svou pravicí, svou mocnou paží přísahal: nikdy nedám tvé obilí tvým...
Izaiáš 63:1...síle své? , který spravedlnost vyhlašuji, mocný k vítězství! Proč jsou tvé šaty rudé krví jak roucho...
Jeremiáš 5:5... nevědí, co jejich Bůh nařídil. Půjdu raději za mocnými a s nimi promluvím; ti přece Hospodinovu cestu...
Jeremiáš 21:5... sám budu bojovat proti vám vztaženou rukoumocnou paží ve svém hněvu a rozlícení a v hrozném zuření....
Jeremiáš 25:14...o všech těch národech. I oni sami budou otročit mocným národům a velikým králům. Odplatím jim za jejich...
Jeremiáš 27:7...čas i pro něj a pro jeho zemi - tehdy si ho mocné národy a velicí králové podrobí do služby. Národ a...
Jeremiáš 32:18...otců splácíš i jejich potomkům. Jsi velikýmocný Bůh; máš jméno Hospodin zástupů. Jsi veliký ve svých...
Jeremiáš 32:19...Hospodin zástupů. Jsi veliký ve svých záměrechmocný ve svých činech. Nespouštíš oči z cest všech lidí,...
Jeremiáš 32:21...svůj lid Izrael z Egypta znameními a zázrakymocnou rukou, vztaženou paží a uprostřed veliké hrůzy. Dal...
Jeremiáš 48:17... všichni, kdo znáte jeho slovutnost: ‚Ach, jak mocné žezlo zlomeno, hůl, jež se skvěla nádherou!' Dolů ze...
Jeremiáš 50:9... probouzím, vedu proti Babylonu srocení mocných národů ze země severní. Sešikují se proti němu,...
Jeremiáš 51:13... co o Babyloňanech zvěstoval. Město ležícímocných řek a topící se v pokladech, tvůj konec nadešel,...
Ezechiel 7:24...národy, aby jejich domy zabrali. S pýchou těch mocných skoncuji a jejich svatyně budou znesvěceny....
Ezechiel 17:9... které z rašily? Nebude třeba velké síly ani mocné armády, aby byla vyrvána i s kořeny. Ano, byla...
Ezechiel 17:17...pohrdl a jehož smlouvu porušil. Farao mu se svým mocným a početným vojskem nepomůže ve válce, babylonský...
Ezechiel 26:11...všechny tvé ulice. Vyvraždí tvůj lid mečem a tvé mocné sloupy se zhroutí na zem. Vyplení tvé bohatství,...
Ezechiel 26:19... kde se nebydlí, se nad tebou zavře hlubinamocné vody přikryjí, tehdy srazím jako mrtvolu do...
Ezechiel 31:6...rodila všechna zvěř, v jeho stínu žily všechny mocné národy. Svou velikostí byl nádherný a svými dlouhými...
Ezechiel 32:21...Egypt odvádějí i se všemi jeho hordamiMocní hrdinové o něm a jeho spojencích promluví zprostřed...
Ezechiel 38:15...připojí - samí jezdci na koních, nesčetný zástup mocné armády. Přitáhneš na můj lid Izrael jako mračno, jež...
Daniel 2:10...sdělit, co žádá. Žádný král, jakkoli velikýmocný, nikdy nic takového od žádného věštce, kouzelníka ani...
Daniel 3:4... kterou Nabukadnezar vztyčil, zvolal hlasatel mocným hlasem: "Lidé všech národů a jazyků, přikazuje se...
Daniel 3:33...Nejvyšší Bůh. Jak nesmírné jsou jeho divy, jak mocné jeho zázraky! Jeho království trvá navěky, jeho vláda...
Daniel 4:11...Hle, z nebe sestoupil svatý posel a volal mocným hlasem: ‚Porazte ten strom a osekejte mu větve,...
Daniel 8:24...a podaří se mu vše, co podnikne. Bude hubit mocné bojovníky i svatý lid a díky jeho chytrosti se bude...
Daniel 9:15...ho ale neposlouchali. Ano, Pane Bože náš, ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lid z Egypta a získal sis jméno,...
Daniel 11:5...bude odňato a rozděleno jiným. Jižní král bude mocný, ale jeden z jeho velitelů se vzmůže ještě více,...
Joel 1:6...úst byl odtržen. Do země totiž vpadl lid mocný a nesčetný, se zuby, jako mají šelmy, se lvími tesáky...
Joel 2:2...se úsvit rozlévá po horách, blíží se velikámocná armáda, jaká odpradávna nikdy nebyla a navěky ...
Joel 2:5... Hučí, jako když slámu hltají plameny, jako mocné vojsko seřazené do bitvy. Před nimi se chvějí národy,...
Amos 5:9...na zemi, jméno Hospodin. Do zkázy umí vrhnout mocného, záhuba přijde i na pevnost! Vy ale nenávidíte toho...
Amos 5:24...vaše hraní na loutny! se valí právo jako mocná řeka, spravedlnost jako proud, jenž nevysychá!...
Amos 6:13...a říkáte: "Nedobyli jsme svými silami ten mocný Karnajim?" Hle, dome Izraele, jsem to , praví...
Micheáš 4:3... On bude soudit lidské zástupy, napraví i daleké mocné národy. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých...
Micheáš 4:7... Kulhavou obdařím potomky, ze zahnané učiním mocný lid a Hospodin bude kralovat nad nimi na hoře Sion od...
Micheáš 7:3...ke zlu šikovné; úředník i soudce berou úplatekmocný poroučí, co si zamane, a všichni kují pikle. Nejlepší...
Nahum 1:3...chová hněv. Hospodin je trpělivý, však velmi mocný - neopomíjí trest! Jeho cesta vede bouří a vichřicí,...
Nahum 3:9...Řeka jim byla opevněním a vodu měly za hradbyMocný Habeš, Egypt bez hranic, Put i Libye mezi jejich...
Abakuk 3:15...ve skrýších. Se svými oři cváláš po moři, se mocné vody vzdouvaly. Jak jsem to uslyšel, celý se chvěji,...
Zachariáš 8:22...I půjdu!' Tak budou přicházet veliké kmenymocné národy, aby v Jeruzalémě hledaly Hospodina zástupů a...
Zachariáš 10:5...do bitvy, z něj všichni vladaři. Budou z nich mocní bojovníci, rozdupou nepřátele jak bláto v ulicích....
Zachariáš 10:6...nimi a zahanbí jezdce na koních. Dům Judy učiním mocným a dům Josefův zachráním. Přivedu je zpět, vždyť je...
Zachariáš 10:7... Hospodin - je vyslyším. Efraimci budou jak mocní bojovníci, jako po vínu se rozjaří. to spatří...
Zachariáš 10:12...bude svržena, žezlo Egypta to tam! Učiním je mocnými v Hospodinu a budou kráčet v jeho jménu, praví...
Lukáš 1:49... neboť mi učinil veliké věci Ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství k těm, kdo...
Lukáš 1:52... rozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné myšlenkyMocné svrhl z trůnů a ponížené povýšil. Hladové nasytil...
Lukáš 24:19..."O Ježíši Nazaretském," odvětili. "Byl to prorok mocný ve skutcích i slovech před Bohem i přede vším lidem....
Jan 11:43... že jsi poslal." Jakmile to dořekl, zvolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!" A ten, který zemřel,...
Skutky 7:22...byl vyučen veškeré moudrosti Egypťanů a byl mocný ve slovech i skutcích. Když mu bylo čtyřicet let,...
1. Korintským 1:26...lidských měřítek mezi vámi není mnoho moudrýchmocných nebo urozených. Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto...
1. Korintským 15:43...křísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní....
2. Korintským 10:10...zastrašuji. dopisy jsou prý působivémocné, ale osobní přítomnost chabá a řeč ubohá. Kdo to říká...
2. Korintským 13:3... Ten vůči vám není slabý - naopak je mezi vámi mocný! Byl sice ukřižován jako slabý, ale teď žije Boží...
2. Tesalonickým 1:7...odpočinutí. Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo...
Židům 1:3...jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění...
Židům 4:12...nepadl kvůli neposlušnosti. Boží slovo je živémocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká k...
Židům 6:18...aby Bůh lhal, stávají se tyto dvě nezvratné věci mocným povzbuzením pro nás, kdo jsme našli útočiště v...
1. Petr 5:6...pokorné ale zahrne milostí." Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší. Všechnu svou...
Zjevení 1:10...byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, jak říká: "Co vidíš, napiš...
Zjevení 5:2... Potom jsem viděl silného anděla, jak volá mocným hlasem: "Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit...
Zjevení 5:12...andělů. Byly jich miliony a miliardy a volali mocným hlasem: "Hoden je ten zabitý Beránek přijmout moc a...
Zjevení 6:15... Králové země a velmoži, boháči, vojevůdcimocní, každý otrok i každý svobodný se ukryli do jeskyní a...
Zjevení 7:2...slunce a měl pečetidlo živého Boha. Ten zavolal mocným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby...
Zjevení 10:3...se pravou nohou na moře a levou na zem. Vykřikl mocným hlasem, jako když řve lev, a poté, co vykřikl,...
Zjevení 11:12...viděli, vstoupil duch života od Boha. Uslyšeli mocný hlas z nebe: "Vystupte sem!" a před zraky svých...
Zjevení 11:15...Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: "Království světa se stala...
Zjevení 12:10...a jeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: "Teď přišlo vítězství, moc a...
Zjevení 12:14... která porodila toho muže. Žena však dostala dvě mocná orlí křídla, aby před tím hadem uletěla na poušť, na...
Zjevení 14:7...každému národu, kmenu, jazyku i lidu - jak říká mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť...
Zjevení 14:9...Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a...
Zjevení 14:15...ostrý srp. Z chrámu vyšel další anděl a volal mocným hlasem na toho, který seděl na oblaku: "Napřáhni srp...
Zjevení 14:18...další anděl, který měl moc nad ohněm, a zavolal mocným hlasem na toho, který měl ostrý srp: "Napřáhni svůj...
Zjevení 16:1...těch sedmi andělů. Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: "Jděte, vylijte...
Zjevení 16:17...svou číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas: "Stalo se!" Nastaly hlasy, hromobití, blýskání...
Zjevení 18:2...moc a země byla ozářena jeho slávou. Ten vykřikl mocným hlasem: "Padla, padla ta veliká říše Babylon a stala...
Zjevení 18:10..."Běda, běda, město veliké, Babylone, město mocné - tvůj ortel přišel v jedné hodině!" I kupci země nad...
Zjevení 19:1...všech zavražděných na zemi." Potom jsem uslyšel mocný hlas velikého zástupu v nebi: "Haleluja! Vítězství,...
Zjevení 19:17...jednoho anděla, jak stojí ve slunci; a vykřikl mocným hlasem na všechny ptáky létající středem nebe:...
Zjevení 21:3...nevěsta okrášlená pro svého muže. Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: "Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet...

Slova obsahující mocné: bezmocného (1) malomocné (1) malomocného (4) mocné (41) mocného (5) mocnému (6) nemocné (16) nemocného (6) pomocné (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |