Mocí

Hledám varianty 'mocí' [ mocí (35) moci (172) moc (149) ]. Nalezeno 339 veršù.
Genesis 15:5..."Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat." Pak dodal: "Tolik bude tvého semene." Abram...
Genesis 16:6..."Pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s , co chceš." Saraj ji tedy pokořovala, ...
Genesis 19:19... když jsi mi zachránil život. však nebudu moci utéct do hor, a tak mne to neštěstí postihne a zemřu....
Genesis 19:22...nevydám zkáze. Pospěš si! Uteč tam, neboť nebudu moci nic udělat, dokud tam nepřijdeš." (A proto se to město...
Genesis 29:8...ještě pást." "To nejde," odpověděli. "Budeme moci napojit ovce, teprve se shromáždí všechna stáda a...
Genesis 30:30...mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se budu moci starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti...
Genesis 32:9...táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit." Jákob zvolal: "Bože mého otce Abrahama,...
Genesis 33:14...napřed. pak budu pokračovat zvolna, jak bude moci stačit stádo, které mám před sebou, a jak budou moci...
Genesis 34:11...Šechem pak jejímu otci a jejím bratrům řekl: "Moc vás prosím; dám vám, cokoli si řeknete! Uložte mi...
Genesis 42:34... Tehdy vám vrátím vašeho bratra a budete sem moci chodit nakupovat.'" Začali vyprazdňovat své pytle a...
Genesis 49:3...plod: přední co do vznešenosti, přední co do moci. Jak voda vzkypěl jsi - ztratil jsi prvenství! Do...
Exodus 9:16... a to z jediného důvodu - abych ti ukázal svou moc a aby jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále se...
Exodus 12:4... beránka. Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přibere k sobě nejbližšího souseda. Počítejte s...
Exodus 14:31...mrtvé na břehu moře. Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid...
Exodus 15:6...hlubin. Tvá pravice, Hospodine, je velkolepámoci, tvá pravice, Hospodine, nepřítele drtí! Svou mohutnou...
Exodus 18:11...než všichni bohové - vždyť vysvobodil svůj lidmoci Egypťanů, kteří je pyšně ponižovali." Mojžíšův tchán...
Exodus 18:23...oni ponesou břemeno s tebou! Uděláš-li to, budeš moci obstát, ti Bůh další příkazy. Také všechen tento...
Exodus 21:11... Jestliže toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít zadarmo, bez výkupného." "Kdo udeří člověka tak...
Exodus 21:13...ho vydal do jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci utéct. Kdo se opováží úkladně zavraždit svého bližního...
Exodus 21:19... ale klesne na lůžko a potom vstane a bude moci chodit venku o holi, bude ten, kdo ho udeřil, zproštěn...
Exodus 23:30...vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš a nebudeš moci převzít zem do dědictví. Vytyčím tvé hranice od Rudého...
Exodus 33:20...se, nad kým se slituji." Potom dodal: "Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk nemůže spatřit a...
Leviticus 22:7...vodou. Jakmile zapadne slunce, bude čistý a bude moci jíst ze svatých darů - vždyť je to jeho pokrm. Nesmí...
Leviticus 22:12...se kněžská dcera provdá za nekněze, nebude již moci jíst ze svatých obětních příspěvků. Pokud kněžská...
Leviticus 25:22...roky! budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou úrodu; ještě devátého roku, než přijde...
Leviticus 25:35...poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstát, ujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby...
Leviticus 26:10...tak potvrdím svou smlouvu s vámi. Budete moci jíst starou úrodu ze zásob a tu starou budete muset...
Leviticus 27:20...to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno. bude to pole v létě milosti vydáno,...
Leviticus 27:29... Žádný člověk, který propadne Hospodinu, nebude moci být vyplacen; musí zemřít. Veškeré desátky země, ...
Leviticus 27:33...zjišťovat, zda je lepší, nebo horší; nebude jej moci vyměnit. Kdyby jej však přece vyměnil, bude svatý ten...
Numeri 5:28...a je čistá, bude zproštěna nařčení a bude moci počít dítě. Toto je zákon žárlivosti. Platí v...
Numeri 8:26...pracovní služby vrátí a nebude sloužit. Bude moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu...
Numeri 18:16...zvířat. Od stáří jednoho měsíce se budou moci vyplatit. Necháš je vyplatit za určenou cenu 5 šekelů...
Numeri 18:31...jako úroda z humna a jako víno z lisu. Budete to moci jíst kdekoli - vy i vaše rodiny - neboť je to vaše...
Numeri 22:6...mnou! Prosím pojď, proklej mi ten lid - je na  moc silný. Snad jej pak zvládnu porazit a vyhnat ze země....
Numeri 22:11...zem. Pojď a zatrať mi jej - snad s ním pak budu moci bojovat a vyhnat jej.'" Bůh Balaámovi řekl: "Nechoď s...
Numeri 22:38..."Hle, přišel jsem k tobě. Nicméně, nebudu moci říkat jen tak něco. Řeknu jen to, co mi do úst vloží...
Numeri 30:3...zaváže Hospodinu slibem nebo přísahou, nebude moci své slovo zrušit; učiní přesně to, co slíbil. Když se...
Numeri 32:22...bude země před Hospodinem podmaněna, budete se moci vrátit a budete zproštěni tohoto závazku k Hospodinu a...
Numeri 35:6...levitům, bude šest měst útočištných. Tam se bude moci uchýlit ten, kdo někoho zabil. K nim přidáte levitům...
Numeri 35:11...vám budou sloužit jako útočiště. Bude se do nich moci uchýlit ten, kdo někoho neúmyslně zabil. Ta města vám...
Deuteronomium 3:24...svému služebníkovi ukazovat svou velikost a svou moc. Který bůh na nebi či na zemi by dokázal činy podobné...
Deuteronomium 4:37...símě. Tebe pak osobně vyvedl svou velikou mocí z Egypta, aby před tebou vyhnal národy větší a...
Deuteronomium 7:17...národy jsou početnější než - jak je budu moci vyhnat?" Neboj se jich! Jen si vzpomeň, jak Hospodin,...
Deuteronomium 7:22...tebou ty národy vytlačí postupně; nebudeš je moci zdolat rychle, aby se proti tobě nerozmnožila divoká...
Deuteronomium 9:29...lid a tvé dědictví. Vyvedl jsi je svou velikou mocí a vztaženou paží!" Tenkrát mi Hospodin řekl: "Vytesej...
Deuteronomium 11:15...dám vyrůst trávě pro tvůj dobytek. Budeš moci jíst do sytosti. Mějte se však na pozoru, abyste se v...
Deuteronomium 11:23...před vámi vyžene všechny tyto národy. Budete moci vyhnat národy větší a mocnější, než jste sami. Každé...
Deuteronomium 14:24...jméno, od tebe příliš daleko, takže tam nebudeš moci donést desátky z toho, čím ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 15:6... tvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš a budeš...
Deuteronomium 17:20...od tohoto přikázání napravo ani nalevo. Pak bude moci dlouho kralovat on i jeho synové uprostřed Izraele. ...
Deuteronomium 19:5...a smrtelně zraní jeho druha, bude se dotyčný moci uchýlit do jednoho z těchto měst a zachránit si život....
Deuteronomium 21:10...a Hospodin ti je vydá do rukou, budeš je moci brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu...
Deuteronomium 24:4... který ji poslal pryč, si ji pak nebude moci vzít zpět za manželku, neboť byla poskvrněna....
Deuteronomium 27:3...na všechna slova tohoto Zákona. Pak budeš moci vejít do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh - do...
Deuteronomium 30:20...záleží tvůj život a délka tvých dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům,...
Jozue 7:13...Proklaté je ve tvém středu, Izraeli! Nebudeš moci obstát před svými nepřáteli, dokud to proklaté...
Jozue 8:4...vzadu za městem číhat v záloze. Nebuďte od města moc daleko. Všichni buďte připraveni. a všechen lid,...
Jozue 20:6...knězem. Teprve tehdy se ten, kdo zabil, bude moci vrátit zpět domů do města, odkud uprchl." Vyčlenili...
Jozue 22:27...jeho tváří. Vaši synové tak v budoucnu nebudou moci říkat našim synům: ‚Vy nemáte s Hospodinem co do...
Jozue 24:19...on je náš Bůh!" Ale Jozue lidu řekl: "Nebudete moci sloužit Hospodinu; vždyť je to svatý Bůh. Je to...
Soudců 1:35... v Ajalonu i v Šaalbimu. Teprve když vzrostla moc domu Josefova, byli podrobeni nuceným pracím. Emorejská...
Soudců 9:33...muži vyrazí proti tobě, naložíš s ním, jak budeš moci." Abimelech se tedy v noci se svým vojskem vypravil a...
Soudců 15:11...jeskyni. "Copak nevíš, že nás Filištíni majímoci? Cos nám to udělal?" vyčítali Samsonovi. "Udělal jsem...
1. Samuel 2:31...zostudím. Hle, přicházejí dny, kdy zlomím tvou moc a moc tvého otcovského rodu! Nikdo v tvém domě se...
1. Samuel 21:14...gatského krále Achiše bál. Protože byl v jejich moci, začal před nimi předstírat šílenství. Vyrýval značky...
1. Samuel 26:16...a pána? Někdo tvému králi a pánu přišel ublížitMoc ses nevyznamenal. Jakože je živ Hospodin, zasloužíte si...
2. Samuel 3:13...Saulovu dceru Míkal. Teprve poté se budeš moci se mnou setkat." David pak vyslal posly k Saulovu synu...
2. Samuel 8:3... krále Cóby, když vytáhl, aby obnovil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7...
2. Samuel 10:6... Pak se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak si najali 20 000 aramejských...
2. Samuel 15:34... teď ale budu sloužit tobě,' pak pro budeš moci mařit Achitofelovy rady. Budou tam s tebou také kněží...
2. Královská 13:5...Izraeli dal zachránce, takže se synové Izraelemoci Aramu vymanili a mohli žít ve svém vlastním tak jako...
2. Královská 15:19... aby získal jeho podporu a udržel si královskou moc. Menachem to stříbro vymohl od Izraelců. Každý zámožný...
2. Královská 17:7... svému Bohu, který je vyvedl z Egypta, z moci egyptského vládce faraona. Uctívali cizí bohy a řídili...
1. Letopisů 16:28... lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávumoc. Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, přineste dary,...
1. Letopisů 18:3... krále Cóby, když vytáhl, aby upevnil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7...
1. Letopisů 19:6... Pak se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak společně s Chanunem poslali...
1. Letopisů 29:12...ty sám vládneš nade vším. Ve tvé ruce je sílamoc, svou rukou posiluješ a dáváš velikost. Tobě, Bože náš,...
2. Letopisů 1:1... jeho Bůh, byl s ním a obdařil ho velkolepou mocí. Šalomoun sezval celý Izrael, velitele tisíců a stovek...
2. Letopisů 2:15...a pošleme ti je po moři do Jafy, odkud je budeš moci dopravit do Jeruzaléma." Šalomoun také nechal v...
2. Letopisů 12:1... Když ale Rechoboám pevně uchopil královskou moc a stal se silným, opustil Hospodinův zákon a celý...
2. Letopisů 17:12...stáda: 7 700 beranů a 7 700 kozlů. Jošafatova moc neustále rostla. V Judsku vystavěl pevnosti a...
2. Letopisů 20:6...královstvím všech národů a ve tvé ruce je sílamoc. Nikdo nemůže obstát před tebou! Byl jsi to přece ty,...
2. Letopisů 21:4...ujal království svého otce. Jakmile upevnil svou moc, povraždil mečem všechny své bratry i některé z...
2. Letopisů 25:3...z celého srdce. Jakmile měl království pevněmoci, nechal popravit ty své dvořany, kteří zabili jeho...
2. Letopisů 27:6...i druhý a třetí rok. Tak Jotam upevnil svou moc, neboť žil důsledně před Hospodinem, svým Bohem....
2. Letopisů 30:6...On se pak vrátí k vám, pozůstatkům uniklýmmoci asyrských králů. Nebuďte jako vaši otcové a bratři,...
Ezdráš 9:12...s nimi ani o jejich prospěch. Jedině tak budete moci užívat darů této země a zanecháte ji svým synům jako...
Nehemiáš 1:10... tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou paží! Ach, Pane, nakloň prosím své ucho k...
Ester 1:19...nesmí přijít před krále Xerxe. Král si pak bude moci vybrat za královnu jinou, lepší. A nechť král vydá...
Ester 10:2...ostrovy. Veškeré úspěchy jeho vládnutí i jeho moc jakož i podrobnosti o Mordechajově významu a jak ho...
Job 1:12...Hospodin satanovi. "Všechno, co , je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!" A s tím satan od...
Job 2:6...dobrá," řekl Hospodin satanovi. " je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu." S tím satan od Hospodina...
Job 5:20...neštěstí. V hladomoru zachrání před smrtí a z moci meče za války. Před bičem jazyka budeš skryt, nebudeš...
Job 7:4...noci trápení. Když uléhám, říkám si: ‚Kdy budu moci vstát?' A noc se táhne a se převaluji sem a tam ...
Job 8:4...Pokud tvé děti proti němu zhřešily, vydal je moci jejich vin. Budeš-li ale pilně hledat Boha a...
Job 12:13...k dlouhému věku? Bůh - ten moudrost a také moc, patří mu prozřetelnost a rozumnost. Co zboří, se nedá...
Job 15:29...se rozpadají v sutiny. Bohatý nezůstane, jeho moc neobstojí, jeho vliv nebude se šířit po zemi. Takový...
Job 21:7...ničemové užívají života? Zatímco stárnou, jejich moc narůstá. Jejich potomkům se daří kolem nich, své...
Job 21:16...byly nějaké modlitby?' (Oni však to své štěstímoci nemají. Myšlenky ničemů míjejí!) Jak často ale...
Job 23:6...chce říci, bych pochopil. Bude se ve své veliké moci se mnou přít? Nikoli! On jistě vyslyší! Kdyby se s...
Job 24:22...nerodí, vdovu opustí bez jmění! Bůh svojí mocí i silné zachvátí; i při svém postavení si nejsou jistí...
Job 26:12...třesou se, děsí se při jeho pohrůžce. On svojí mocí moře utišil, netvora rozdrtil svou moudrostí. Nebe...
Job 26:14... jen slabý šepot o něm slyšíme - burácení jeho moci kdo by rozuměl?" A Job pokračoval ve své...
Job 36:22...se ti líbí víc než strádání! Hle, Bůh je ve své moci vznešený. Který učitel je mu podobný? Kdo mu může...
Job 37:23...se obklopil! Všemohoucí je nám nedosažitelný; v moci a soudu je veliký, bohatý ve spravedlnosti, nečiní...
Žalmy 10:10...K zemi se hroutí chudák zdrcený, pod jejich mocí klesá bezbranný, v srdci si myslí: "Bůh zapomenul,...
Žalmy 21:14...namíříš svou tětivou. Povstaň, Hospodine, ve své moci, zpívat a hrát chcem o tvém hrdinství! Pro předního...
Žalmy 22:21...mi pospěš na pomoc! Vysvoboď od meče duši mou, z moci psů tu mou jedinou! Zachraň prosím před tlamou lva,...
Žalmy 29:1... synové Boží, vzdejte Hospodinu slávumoc. Vzdejte Hospodinu slávu, jež mu náleží, klaňte se...
Žalmy 29:4...vodními spoustami! Hlas Hospodinův přicházímoci, hlas Hospodinův je nádherný! Hlas Hospodinův láme...
Žalmy 35:10...ti, Hospodine, vyrovná?" Zachraňuješ chudákamoci silnějšího, chudého ubožáka před tím, kdo ho vydírá!...
Žalmy 54:3...ukrývá u nás!" Bože, zachraň pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem! Bože, slyš moji modlitbu, mým...
Žalmy 65:7...Ty, jenž svou silou hory utvrzuješ, ty, jenž jsi mocí oděný, ty, jenž dokážeš zkrotit řev moře, jekot jeho...
Žalmy 68:29...Projev svou sílu, Bože, mezi námi, prokaž svou moc, Bože, tak jako dřív, ze svého chrámu nad Jeruzalémem -...
Žalmy 68:35...burácí hlasem mohutným! Uznejte, že Bohu patří moc, nad Izraelem je jeho velebnost, jeho moc sahá do...
Žalmy 68:36...Bože, jak hrozný jsi ve své svatyni! Bůh Izraele mocí a silou svůj lid obdaří. Bůh je požehnán! Pro...
Žalmy 69:19...! Přibliž se ke mně, vyprosti , vykup moci nepřátel! Ty přece víš o mém ponížení, o všech těch...
Žalmy 71:18... tomuto pokolení než tvou sílu vyjevím, o tvé moci než zpravím všechny potomky! Tvá spravedlnost, Bože,...
Žalmy 78:26...vítr na nebi vát nechal, vítr od jihu svou mocí hnal. Masem jak prachem zasypal je, množstvím ptáků,...
Žalmy 80:3...Efraimem, Benjamínem a Manasesem probuď svoji moc, přispěj nám na pomoc! Bože, navrať nás, rozjasni nad...
Žalmy 89:23... paže mu bude síly dodávat. Nebude jej moci vydírat nepřítel, nebude přemožen žádným zlosynem....
Žalmy 89:49... smrt nikdy nespatřit? Kdo zachrání svůj životmoci podsvětí? séla Kam se tvá první láska, Pane, poděla?...
Žalmy 96:7... lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávumoc! Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, do jeho...
Žalmy 103:19...ustavil svůj trůn na nebi, svou královskou mocí vládne nade vším! Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé,...
Žalmy 107:2... o tom vyprávějí, že je z nepřátelské moci vykoupil, že je shromáždil z cizích zemí, z východu i...
Žalmy 145:6...o tvých zázracích. hovoří o tvé ohromující moci, zatímco o tvé velikosti vyprávím. hlásají památku...
Žalmy 145:12...činech hovoří. Všichni lidé se o jeho moci dozví, o slávě a kráse jeho království. Tvé království...
Žalmy 150:1...v jeho svatyni, chvalte ho na obloze za jeho moc! Chvalte ho za jeho hrdinství, chvalte ho za jeho...
Přísloví 3:27...dobrodiní těm, kdo je potřebují, když je v tvé moci něco učinit. Neříkej bližnímu: "Přijď jindy," když...
Přísloví 18:21... úrodou vlastních rtů se každý nasytí. Jazyk  moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce....
Přísloví 20:14...nezchudneš; otevři oči, se nasytíš. "Špatnémoc špatné," říká, kdo kupuje, a jen co popojde, si...
Přísloví 24:10... Pokud se budeš v těžký den hroutit, tvá síla za moc nestojí. Zachraňuj ty, kdo jsou vlečeni k smrti, ujmi...
Kazatel 4:1...pod sluncem: Slzy utiskovaných - útěcha nikdeMoc v rukou utiskovatelů - útěcha nikde! Proto závidím...
Kazatel 5:11... Kdo pracoval, ten sladce spí, jedl málo nebo moc; boháč však nespí pro sytost. Je hrozná bolest, kterou...
Kazatel 8:4... co si zamane! Za královským slovem je jeho moc. Kdo se ho zeptá: Co to provádíš? Kdo plní přikázání,...
Izaiáš 1:31...obojí to pak spolu vzplane - nikdo to nebude moci uhasit! Toto viděl Izaiáš, syn Amosův, o Judovi a...
Izaiáš 13:10...hříšníky. Nebeské hvězdy a souhvězdí se nebudou moci rozsvítit; slunce se zatmí od svítání a měsíc...
Izaiáš 30:5...ale budou všichni zklamáni, neboť jim nebude moci pomoci; nepřinese vám prospěch ani výhodu, ale jen...
Izaiáš 40:10...městům: "Hle, váš Bůh!" Hle, Panovník Hospodinmoci přichází a jeho paže bude vládnout s ním. Hle, jeho...
Izaiáš 40:26... všechny do počtu? nesmírnou sílu, jeho moc je úžasná - nikdy mu nechybí ani jediná! Proč tedy...
Izaiáš 47:9...plnosti, spoustě tvých kouzel navzdory, navzdory moci čárů tvých. Ve své zlobě ses cítila bezpečná, říkala...
Izaiáš 47:11... Dopadne na tebe neštěstí, které nebudeš moci odvrátit. Náhle na tebe přijde záhuba - ani se...
Izaiáš 47:14...sláma, oheň spálí je, ani sebe nezachránímoci plamene! K zahřátí tu nezůstane ani uhlí řeřavé, žádný...
Izaiáš 49:9...jsou ve tmě: "Ukažte se!" Podél cest se budou moci občerstvit, naleznou pastvu na všech pustých návrších;...
Jeremiáš 5:27... tak jsou jejich domy plné lsti. Takhle dosáhli moci a bohatství, vypasení jsou a otylí. Předhánějí se...
Jeremiáš 10:6...není, Hospodine, jako ty! Jsi veliký a velikou mocí jsi pověstný. Kdo by se nebál, Králi národů? Jen ty...
Jeremiáš 10:23... Hospodine, vím, že nikdo nemá svou cestumoci a že člověk po jdoucí své kroky neřídí. Trestej ,...
Jeremiáš 11:11...Hle, přivedu na neštěstí, kterému nebudou moci utéci. Tehdy budou volat ke mně, ale je nevyslyším....
Jeremiáš 13:19...Města v Negevu budou zavřena, nikdo je nebude moci otvírat. Celý Juda bude vystěhován, vystěhován bude...
Jeremiáš 23:10...zbyla pustina. Jejich dráha je totiž zlá, jejich moc je nespravedlivá. "Proroci i kněží jsou bezbožní; i ve...
Jeremiáš 27:5... Toto vyřiďte svým pánům: jsem svou velikou mocí a vztaženou paží učinil zemi i s lidmi a zvěří na a...
Jeremiáš 32:17..."Ach, Hospodine, Pane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil nebe i zemi - pro tebe nic...
Jeremiáš 33:20...Hospodinovo: "Tak praví Hospodin: Budete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s nocí,...
Ezechiel 3:25...na tebe provazy a svážou jimi, takže nebudeš moci vyjít mezi . Jazyk ti přilepím na patro, takže budeš...
Ezechiel 4:8... tehdy svážu provazy, takže se nebudeš moci převalit z boku na bok, dokud neuplynou dny tvého...
Ezechiel 7:19...za odpadky. Jejich stříbro ani zlato je nebude moci zachránit v den Hospodinova zuření. Nebudou se jím...
Ezechiel 21:29...hřích. Sami sebe jste usvědčili, a tak budete mocí zajati. Vládce Izraele, ty sprostý lotře, nadešel tvůj...
Ezechiel 24:27...s ním setkáš, se ti otevřou ústa a budeš s ním moci hovořit. Promluvíš a přestaneš být němý. Tak se jim...
Ezechiel 30:6...spolu s Egyptem. Tak praví Hospodin: Padnou pomocníci Egypta, jeho pyšná moc se zhroutí. Od Migdolu po...
Ezechiel 30:18...tam rozlámu egyptské jho a skončí tam jeho pyšná moc. To město tehdy přikryjí mraky a jeho dcery půjdou do...
Ezechiel 33:12... Jakmile spravedlivý začne hřešit, nebude  moci žít ze své spravedlnosti. Řeknu-li spravedlivému:...
Ezechiel 33:28...tu zem v nejpustější pustinu a její pyšná moc tehdy skončí. Izraelské hory natolik zpustnou, že tudy...
Ezechiel 34:10...dělat pastýře, takže se ti pastýři nebudou moci starat sami o sebe. Vyrvu jim své ovce ze chřtánu; ...
Ezechiel 34:27... rozlámu jejich jho na kusy a vysvobodím jemoci těch, kdo je drželi v otroctví. nebudou kořistí pro...
Daniel 2:37...králů, protože ti Bůh nebes dal královstvímoc, sílu i slávu. Dal ti do rukou celý obydlený svět,...
Daniel 3:15...pece! A který bůh by vás mohl zachránit z  moci?" "Na to ti, Nabukadnezare, nepotřebujeme sami...
Daniel 3:17... zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé...
Daniel 4:27...paláce, zvolal: "Veliký Babylon! Svou vlastní mocí a silou jsem ho vybudoval v královské sídlo ke slávě...
Daniel 4:33...královský trůn a dostalo se mi ještě nesmírnější moci než předtím. , Nabukadnezar, teď proto chválím,...
Daniel 5:23... neslyší ani nic nevědí - ale Bohu, který moci každý tvůj dech a každý tvůj krok, jemu jsi slávu...
Daniel 6:27...Tímto nařizuji, aby všude, kam sahá královská moc, lidé s bázní a chvěním ctili Danielova Boha. Neboť on...
Daniel 7:6...ptačí křídla. Měla čtyři hlavy a byla dána moc. Potom to noční vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem...
Daniel 7:12...dobu zůstat naživu, byly však zbaveny své moci. Potom to noční vidění pokračovalo: Hle, přichází s...
Daniel 7:26...a půl času. Potom však zasedne soud a zbaví jej moci, aby byl navždy zničen a zahuben. Království, moc i...
Daniel 7:27... aby byl navždy zničen a zahuben. Královstvímoc i sláva všech království pod nebem pak bude odevzdána...
Daniel 8:24...král nesmírně surový a záludný. Získá obrovskou moc, ale ne svou vlastní silou. Způsobí nevídanou zkázu a...
Daniel 11:4...říši a bude si dělat, co se mu zlíbí. Na vrcholu moci se ale jeho říše rozpadne a bude rozdělena do čtyř...
Daniel 11:6...dohody provdána za severního krále, svou moc si však dlouho neudrží a ani on nezůstane u moci. V...
Daniel 11:15...se neubrání, ani ti nejlepší vojáci nebudou moci obstát. Tento útočník si bude dělat, co se mu zlíbí, a...
Daniel 11:16... a nikdo před ním neobstojí. Se svou ničivou mocí stane i v Nádherné zemi. Rozhodne se přitáhnout s...
Daniel 11:23...podvodná spojenectví, která uzavře, vystoupámoci, ačkoli bude mít jen hrstku stoupenců. Znenadání...
Daniel 11:39...a klenoty. S tímto cizím bohem ovládne nejmocnější pevnost. Ty, kdo jej uznají, zahrne poctami, svěří...
Daniel 11:41...Mnohé národy tehdy padnou, ale některé se z jeho moci zachrání: Edom, Moáb a přední z Amonců. Zmocní se...
Daniel 11:42...moci zachrání: Edom, Moáb a přední z Amonců. Zmoc se mnoha zemí; ani Egypt mu nebude moci uniknout....
Ozeáš 5:13...Judy jsem kostižer! Když Efraim poznal, jak je nemoc, a Juda uviděl svá zranění, tehdy se Efraim k Asýrii...
Ozeáš 13:14...čas, opustit lůno se nechystá. Vyplatím jemoci záhrobí, vykoupím je ze smrti. Kde jsou teď, smrti, ty...
Amos 5:11...z těch výtečných vinic, co jste sázeli, nebudete moci víno pít. Jen vím, kolik je vašich vin a jak hrozný...
Micheáš 3:8... protože jim Bůh neodpoví." jsem však naplněn mocí, Duchem Hospodinovým, spravedlností a smělostí, abych...
Zachariáš 4:6...slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů. Co jsi, ty...
Zachariáš 14:5...polovina na jih. Tímto mým horským údolím budete moci utéci, neboť se potáhne k Acalu. Budete utíkat,...
Matouš 9:6...Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "Vstaň,...
Matouš 9:8...vstal a odešel domů. Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich úžas a vzdaly slávu Bohu, který dal lidem...
Matouš 10:1..." Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali...
Matouš 20:25...nad nimi panují a velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl...
Matouš 21:21...mít víru a nebudete pochybovat, nejenže budete moci tohle udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této...
Matouš 22:29...řekl: "Mýlíte se, protože neznáte Písma ani Boží moc. Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou...
Matouš 24:30...na nebeských oblacích s velikou slávoumocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti...
Matouš 26:64...napříště uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet na nebeských oblacích." Tehdy si velekněz...
Matouš 28:18...k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze...
Marek 2:10...Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám...
Marek 3:15... aby byli s ním, aby je poslal kázat a aby měli moc vymítat démony. Ustanovil jich dvanáct: Šimona (kterému...
Marek 5:30... Ježíš v nitru ihned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se v davu a zeptal se: "Kdo se dotkl mého...
Marek 6:7...učedníků a začal je vysílat po dvou. Dal jim moc nad nečistými duchy a uložil jim, si na cestu...
Marek 6:35...ním jeho učedníci. "Tohle místo je pusté a je moc hodin," řekli. "Propusť je, si jdou do okolních...
Marek 9:1... dokud nespatří, jak Boží království přišlomoci." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a...
Marek 10:42...nimi panují a jejich velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl...
Marek 12:24..."Nemýlíte se proto, že neznáte Písma ani Boží moc? lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat...
Marek 13:26...Syna člověka, jak přichází v oblacích s velikou mocí a slávou. Pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze...
Marek 14:62... "A vy uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet s nebeskými oblaky." Tehdy si velekněz...
Lukáš 1:17... jejich Bohu. Před jeho tváří půjde v duchumoci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nepovolné k...
Lukáš 1:35...muže." "Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní  moc Nejvyššího," odpověděl anděl. "To svaté dítě, které...
Lukáš 1:51... trvá od pokolení do pokolení. Svou paží dokázal moc, rozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné myšlenky. Mocné...
Lukáš 4:6...ukázal všechna království světa. "Dám ti všechnu moc a slávu těchto království," řekl mu ďábel, "neboť mi...
Lukáš 4:14...jej a čekal na další příležitost. Ježíš semoci Ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po...
Lukáš 4:32...žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo moc. V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a...
Lukáš 4:36...a vyšel z něj, aniž by mu ublížil. Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: "Co je to za slovo, že v...
Lukáš 5:17...i judských vesnic i z Jeruzaléma, a Hospodinova moc byla přítomna, aby je uzdravoval. A hle, nějací muži...
Lukáš 5:24...Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám...
Lukáš 6:19...se ho snažil dotknout, neboť z něj vycházela moc a všechny uzdravovala. Ježíš se rozhlédl po svých...
Lukáš 8:46... musel dotknout. Cítil jsem, jak ze vyšla moc." Žena viděla, že se to neutají. S rozechvěním...
Lukáš 9:1... Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílumoc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci a poslal je...
Lukáš 10:19...satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele...
Lukáš 12:5...máte bát: Bojte se Toho, který když zabije,  moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, Toho se bojte....
Lukáš 12:19...všechno své obilí a zásoby. Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let....
Lukáš 13:24... že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku....
Lukáš 20:36... ale ženit a vdávat nebudou. Také nebudou moci zemřít - budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží,...
Lukáš 21:27...spatří Syna člověka, jak přichází v oblakumocí a velikou slávou. se to všechno začne dít, vzpřimte...
Lukáš 22:69...chvíle bude Syn člověka sedět po pravici Boží moci." "Takže jsi Boží Syn?" řekli všichni. "Sami říkáte,...
Lukáš 24:49... Zůstaňte ale ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí shůry." Potom je odvedl k Betanii. Zvedl ruce, aby...
Jan 9:4... dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa...
Jan 10:18...přijal. Nikdo mi ho nebere, sám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz...
Jan 19:10...se mnou?" naléhal Pilát. "Nevíš, že mám moc ukřižovat, anebo propustit?" Tehdy Ježíš...
Jan 19:11...Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Ten, kdo tobě vydal, ...
Skutky 1:8...si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými...
Skutky 2:24...utrpení smrti, protože nemohl zůstat v její moci. David o něm říká: ‚Hospodina vidím před sebou napořád...
Skutky 3:12...Proč na nás hledíte, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento muž chodí? Bůh...
Skutky 4:7...Petra s Janem doprostřed a vyslýchali je: "Jakou mocí a v čím jménu jste to udělali?" Tehdy jim Petr,...
Skutky 4:33...svědectví o vzkříšení Pána Ježíše s velikou mocí a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi...
Skutky 6:8...množství kněží přijalo víru. Štěpán, plný vírymoci, konal mezi lidmi veliké divy a zázraky. Tehdy...
Skutky 6:10...ale obstát proti moudrosti a Duchu, v jehož moci mluvil. Nastrčili proto muže, kteří prohlašovali:...
Skutky 8:10...a říkali: "Tohle je jistě ta veliká Boží moc!" Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou...
Skutky 8:19... přinesl jim peníze se slovy: "Dejte i mně tu moc, aby každý, na koho vložím ruce, přijal Ducha svatého!"...
Skutky 10:38... Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatýmmocí. Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny...
Skutky 20:32...tedy svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které  moc vybudovat vás a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými...
Skutky 24:8...ho zajali. Když provedeš výslech, sám se budeš moci přesvědčit o všem, z čeho jej žalujeme." Židé s tou...
Skutky 26:12...i v jiných městech. Jednou jsem se s plnou mocí a pověřením od vrchních kněží vypravil do Damašku....
Skutky 26:18... aby se obrátili od tmy ke světlu a od satanovy moci k Bohu, aby vírou ve mne přijali odpuštění hříchů a...
Římanům 1:16... Nestydím se za evangelium - vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka....
Římanům 1:20...odhalil. Jeho neviditelné znaky - jeho věčnou moc a božství - lze od stvoření světa rozumem...
Římanům 6:6...bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu. (Kdo zemřel, je...
Římanům 6:9...a nikdy nezemře - smrt nad ním nemá moc. Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije...
Římanům 8:38...ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás...
Římanům 9:17...jsem pozdvihl, abych na tobě ukázal svou moc a aby jméno bylo rozhlášeno po celé zemi." Smilovává...
Římanům 9:21... udělal takhle?" Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci? Ze stejné hroudy může udělat jednu nádobu na ozdobu a...
Římanům 9:22... ačkoli chtěl projevit svůj hněv a ukázat svou moc, snášel s velikou trpělivostí nádoby hněvu, určené ke...
Římanům 13:1...zlo dobrem. Každý se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády...
Římanům 15:13...a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc. Mám o vás jistotu,...
Římanům 15:19...pohanů k poslušnosti slovem i skutkem, v moci divů a zázraků, v moci Božího Ducha, takže jsem od...
Římanům 16:25...Erastus a bratr Kvartus. Tomu, který  moc vás posílit podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista...
1. Korintským 1:18... ale pro nás, kdo docházíme spásy, je to Boží moc. Je přece psáno: "Zahubím moudrost moudrých, zavrhnu...
1. Korintským 1:24...ale pro povolané, Židy či Řeky, Krista - Boží moc a Boží moudrost. Boží bláznovství je totiž moudřejší...
1. Korintským 2:4...a moudrých řečech, ale v prokázání Ducha a jeho moci, neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na...
1. Korintským 2:5...víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci. O moudrosti mluvíme mezi dospělými, ovšem není to...
1. Korintským 4:19... a poznám ne řeči těch povýšenců, ale jejich moc. Boží království totiž není v řeči, ale v moci...
1. Korintským 4:20...moc. Boží království totiž není v řeči, alemoci. Co chcete? Abych k vám přišel s holí, anebo s duchem...
1. Korintským 5:4...Pána Ježíše, budu v duchu s vámi a bude s vámi moc našeho Pána Ježíše. Tehdy dotyčného vydejte satanovi k...
1. Korintským 6:14... Tentýž Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Copak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy?...
1. Korintským 7:29...běžných potíží. Říkám vám, bratři, nezbývá moc času. tedy i ženatí jsou jako neženatí, ti, kdo...
1. Korintským 15:24... Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnostmoc, předá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, než...
2. Korintským 1:11...pomáhat svými modlitbami. Mnozí pak budou moci děkovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky...
2. Korintským 4:7...nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží, a ne z nás. Ze všech stran zakoušíme soužení,...
2. Korintským 6:7... v upřímné lásce, ve slově pravdy a v Boží moci, s výzbrojí spravedlnosti napravo i nalevo, se slávou...
2. Korintským 12:9...odešlo, ale řekl mi: "Moje milost ti stačí.  moc se plně projeví uprostřed slabosti." Milerád se tedy...
2. Korintským 13:4...Byl sice ukřižován jako slabý, ale teď žije Boží mocí; i my jsme v něm slabí, ale pro vás s ním budeme žít...
Efeským 1:19...mezi svatými a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Tuto...
Efeským 1:20...mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil...
Efeským 1:21...své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládumocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se...
Efeským 3:4... krátce zmínil dříve. Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství, které Bůh v...
Efeským 3:7...milosti, jíž jsem byl obdarován, a díky jeho moci, jež ve mně působí. Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech...
Efeským 3:20...plnosti Boží. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než...
Efeským 6:10... Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit...
Efeským 6:16... Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také...
Filipským 2:19... Mám v Pánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci poslat Timotea, abych se také potěšil zprávami o...
Filipským 3:10...od Boha a zakládá se na víře. Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení! Chci se s ním...
Filipským 3:21...ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše. Jak vás miluji,...
Koloským 1:11... rostli v poznání Boha, byli všemožně posilováni mocí jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě překonat a...
Koloským 2:12... Křtem jste spolu s ním pohřbeni; víroumoc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním...
Koloským 4:13...stáli ve veškeré Boží vůli. Mohu dosvědčit, jak moc se namáhá pro vás i pro ty, kdo jsou v Laodikeji a v...
1. Tesalonickým 1:5...k vám nepřišlo jen ve slově, ale takémoci, v Duchu svatém a v plné jistotě. Sami víte, jak jsme...
1. Tesalonickým 2:8...Boží evangelium, ale i své vlastní životy - tak moc jsme si vás zamilovali! Bratři, jistě si vzpomínáte na...
2. Tesalonickým 1:9...záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a...
2. Tesalonickým 2:9...bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty,...
1. Timoteus 5:16... stará. Církev tak nebude přetížena a bude se moci postarat o vdovy, které jsou osamělé. Starší, kteří se...
1. Timoteus 6:16...ani vidět nemůže a kterému patří čest a věčná moc. Amen. Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na...
2. Timoteus 1:18... aby u něj v onen den došel milosrdenství. A jak moc mi pomohl v Efesu, víš nejlépe sám. Synu můj, čerpej...
2. Timoteus 3:5...Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej. Jsou mezi nimi...
Filemon 1:22...totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu moci vrátit. Pozdravuje Epafras, můj spoluvězeň v Kristu...
Židům 2:8...jsi složil vše." Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď ovšem ještě...
Židům 2:14...tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), a osvobodil...
Židům 6:5...na Duchu svatém, okusili dobrotu Božího slovamoc budoucího věku, a přesto odpadli, pro ty je nemožné...
Židům 7:16... ne podle tělesných pravidel Zákona, ale podle moci nesmrtelného života. Jak dosvědčuje Písmo: "Jsi knězem...
Židům 11:11...neplodná Sára i přes svůj pokročilý věk přijala moc k početí potomka, přesvědčena o věrnosti Toho, který...
Jakub 1:21...a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které  moc spasit vaše duše. Tím slovem je ale potřeba se řídit -...
1. Petr 1:5... které vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci...
1. Petr 3:22...pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vládymoci. I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se...
1. Petr 4:11...skrze Ježíše Krista, jemuž patří slávamoc na věky věků! Amen. Milovaní, nedivte se zkoušce...
1. Petr 5:11...vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. Jemu náleží moc navěky! Amen. S pomocí Silvana, kterého považuji za...
2. Petr 1:3...k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který nás povolal ve své slávě...
2. Petr 1:16...věci stále připomínat. Když jsme vám povědělimoci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi...
2. Petr 2:11... Přitom ani andělé, o tolik větší v sílemoci, nad nimi před Pánem nevynášejí potupný rozsudek....
Juda 1:24...oškliví i šaty poskvrněné tělem! Tomu, který  moc uchránit vás před pádem a dovést vás do své slávy...
Juda 1:25...Pána Ježíše Krista sláva a velebnost, vládamoc přede všemi věky, nyní i po všechny věky. Amen. ...
Zjevení 1:6...a kněžími svému Bohu a Otci - jemu buď slávamoc na věky věků. Amen. Hle, přichází s oblaky a spatří ho...
Zjevení 3:8... které nikdo nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval jsi slovo a nezapřel jsi jméno. Hle...
Zjevení 4:11...jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čestmoc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly...
Zjevení 5:12...andělů. Byly jich miliony a miliardy a volali mocným hlasem: "Hoden je ten zabitý Beránek přijmout moc a...
Zjevení 6:8... bylo Smrt a za ním šlo Záhrobí. Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, morem a...
Zjevení 7:12...Chvála a sláva, moudrost a díkůčinění, čestmoc i síla našemu Bohu na věky věků. Amen!" Jeden z těch...
Zjevení 9:3...dýmu pak vyšly na zem kobylky, jimž byla dána moc, taková moc, jakou mají pozemští štíři. Bylo jim řečeno...
Zjevení 9:10...s bodci jako mají štíři a v těch ocasech měly moc ubližovat lidem po pět měsíců. Měly nad sebou krále,...
Zjevení 9:19...jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidíMoc těch koní je v jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy...
Zjevení 11:6...někdo ublížit, musí takto zahynout. Ti dva mají moc zavřít nebe, aby za dnů jejich prorokování nepršel déšť...
Zjevení 11:17...který jsi a kterýs byl, že ses chopil své veliké moci a ujal ses kralování! Národy se vzbouřily, ale přišel...
Zjevení 12:10...a jeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem moc hlas, jak v nebi říká: "Teď přišlo vítězství, moc a...
Zjevení 13:2...lva. Drak dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná,...
Zjevení 13:4...a lidé se klaněli draku, který dal šelmě moc; klaněli se i šelmě se slovy: "Kdo je podobný šelmě?...
Zjevení 13:5... jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla dána moc působit dvaačtyřicet měsíců. Ta ústa otvírala, aby se...
Zjevení 13:7...aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem: Budou se...
Zjevení 13:12... ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc první šelmy před její tváří a působí, že se země i...
Zjevení 13:17...na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno...
Zjevení 14:18... A od oltáře vyšel ještě další anděl, který měl moc nad ohněm, a zavolal mocným hlasem na toho, který měl...
Zjevení 15:8... Chrám se naplnil dýmem od Boží slávy a od jeho moci; nikdo nemohl vejít do chrámu, dokud se nevykoná sedm...
Zjevení 16:9...velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který  moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali...
Zjevení 17:12...se ještě neujali kralování, ale mají přijmout moc jako králové v jednu hodinu spolu se šelmou. Ti mají...
Zjevení 17:13...se šelmou. Ti mají jedno mínění a svou sílumoc dají šelmě. Ti budou bojovat s Beránkem, a Beránek nad...
Zjevení 18:1...jiného anděla, jak sestupuje z nebe: měl velikou moc a země byla ozářena jeho slávou. Ten vykřikl mocným...
Zjevení 19:1...všech zavražděných na zemi." Potom jsem uslyšel moc hlas velikého zástupu v nebi: "Haleluja! Vítězství,...
Zjevení 20:6...na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat...

Slova obsahující mocí: mocí (35) nemocí (3) pomocí (17) pravomocí (1) velmocí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |