Moc

Hledám varianty 'moc' [ mocí (35) moci (172) moc (149) ]. Nalezeno 339 veršù.
Genesis 15:5..."Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat." Pak dodal: "Tolik bude tvého semene." Abram...
Genesis 16:6..."Pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s , co chceš." Saraj ji tedy pokořovala, ...
Genesis 19:19... když jsi mi zachránil život. však nebudu moci utéct do hor, a tak mne to neštěstí postihne a zemřu....
Genesis 19:22...nevydám zkáze. Pospěš si! Uteč tam, neboť nebudu moci nic udělat, dokud tam nepřijdeš." (A proto se to město...
Genesis 29:8...ještě pást." "To nejde," odpověděli. "Budeme moci napojit ovce, teprve se shromáždí všechna stáda a...
Genesis 30:30...mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se budu moci starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti...
Genesis 32:9...táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit." Jákob zvolal: "Bože mého otce Abrahama,...
Genesis 33:14...napřed. pak budu pokračovat zvolna, jak bude moci stačit stádo, které mám před sebou, a jak budou moci...
Genesis 34:11...Šechem pak jejímu otci a jejím bratrům řekl: "Moc vás prosím; dám vám, cokoli si řeknete! Uložte mi...
Genesis 42:34... Tehdy vám vrátím vašeho bratra a budete sem moci chodit nakupovat.'" Začali vyprazdňovat své pytle a...
Genesis 49:3...plod: přední co do vznešenosti, přední co do moci. Jak voda vzkypěl jsi - ztratil jsi prvenství! Do...
Exodus 9:16... a to z jediného důvodu - abych ti ukázal svou moc a aby jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále se...
Exodus 12:4... beránka. Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přibere k sobě nejbližšího souseda. Počítejte s...
Exodus 14:31...mrtvé na břehu moře. Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid...
Exodus 15:6...hlubin. Tvá pravice, Hospodine, je velkolepámoci, tvá pravice, Hospodine, nepřítele drtí! Svou mohutnou...
Exodus 18:11...než všichni bohové - vždyť vysvobodil svůj lidmoci Egypťanů, kteří je pyšně ponižovali." Mojžíšův tchán...
Exodus 18:23...oni ponesou břemeno s tebou! Uděláš-li to, budeš moci obstát, ti Bůh další příkazy. Také všechen tento...
Exodus 21:11... Jestliže toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít zadarmo, bez výkupného." "Kdo udeří člověka tak...
Exodus 21:13...ho vydal do jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci utéct. Kdo se opováží úkladně zavraždit svého bližního...
Exodus 21:19... ale klesne na lůžko a potom vstane a bude moci chodit venku o holi, bude ten, kdo ho udeřil, zproštěn...
Exodus 23:30...vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš a nebudeš moci převzít zem do dědictví. Vytyčím tvé hranice od Rudého...
Exodus 33:20...se, nad kým se slituji." Potom dodal: "Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk nemůže spatřit a...
Leviticus 22:7...vodou. Jakmile zapadne slunce, bude čistý a bude moci jíst ze svatých darů - vždyť je to jeho pokrm. Nesmí...
Leviticus 22:12...se kněžská dcera provdá za nekněze, nebude již moci jíst ze svatých obětních příspěvků. Pokud kněžská...
Leviticus 25:22...roky! budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou úrodu; ještě devátého roku, než přijde...
Leviticus 25:35...poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstát, ujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby...
Leviticus 26:10...tak potvrdím svou smlouvu s vámi. Budete moci jíst starou úrodu ze zásob a tu starou budete muset...
Leviticus 27:20...to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno. bude to pole v létě milosti vydáno,...
Leviticus 27:29... Žádný člověk, který propadne Hospodinu, nebude moci být vyplacen; musí zemřít. Veškeré desátky země, ...
Leviticus 27:33...zjišťovat, zda je lepší, nebo horší; nebude jej moci vyměnit. Kdyby jej však přece vyměnil, bude svatý ten...
Numeri 5:28...a je čistá, bude zproštěna nařčení a bude moci počít dítě. Toto je zákon žárlivosti. Platí v...
Numeri 8:26...pracovní služby vrátí a nebude sloužit. Bude moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu...
Numeri 18:16...zvířat. Od stáří jednoho měsíce se budou moci vyplatit. Necháš je vyplatit za určenou cenu 5 šekelů...
Numeri 18:31...jako úroda z humna a jako víno z lisu. Budete to moci jíst kdekoli - vy i vaše rodiny - neboť je to vaše...
Numeri 22:6...mnou! Prosím pojď, proklej mi ten lid - je na  moc silný. Snad jej pak zvládnu porazit a vyhnat ze země....
Numeri 22:11...zem. Pojď a zatrať mi jej - snad s ním pak budu moci bojovat a vyhnat jej.'" Bůh Balaámovi řekl: "Nechoď s...
Numeri 22:38..."Hle, přišel jsem k tobě. Nicméně, nebudu moci říkat jen tak něco. Řeknu jen to, co mi do úst vloží...
Numeri 30:3...zaváže Hospodinu slibem nebo přísahou, nebude moci své slovo zrušit; učiní přesně to, co slíbil. Když se...
Numeri 32:22...bude země před Hospodinem podmaněna, budete se moci vrátit a budete zproštěni tohoto závazku k Hospodinu a...
Numeri 35:6...levitům, bude šest měst útočištných. Tam se bude moci uchýlit ten, kdo někoho zabil. K nim přidáte levitům...
Numeri 35:11...vám budou sloužit jako útočiště. Bude se do nich moci uchýlit ten, kdo někoho neúmyslně zabil. Ta města vám...
Deuteronomium 3:24...svému služebníkovi ukazovat svou velikost a svou moc. Který bůh na nebi či na zemi by dokázal činy podobné...
Deuteronomium 4:37...símě. Tebe pak osobně vyvedl svou velikou mocí z Egypta, aby před tebou vyhnal národy větší a...
Deuteronomium 7:17...národy jsou početnější než - jak je budu moci vyhnat?" Neboj se jich! Jen si vzpomeň, jak Hospodin,...
Deuteronomium 7:22...tebou ty národy vytlačí postupně; nebudeš je moci zdolat rychle, aby se proti tobě nerozmnožila divoká...
Deuteronomium 9:29...lid a tvé dědictví. Vyvedl jsi je svou velikou mocí a vztaženou paží!" Tenkrát mi Hospodin řekl: "Vytesej...
Deuteronomium 11:15...dám vyrůst trávě pro tvůj dobytek. Budeš moci jíst do sytosti. Mějte se však na pozoru, abyste se v...
Deuteronomium 11:23...před vámi vyžene všechny tyto národy. Budete moci vyhnat národy větší a mocnější, než jste sami. Každé...
Deuteronomium 14:24...jméno, od tebe příliš daleko, takže tam nebudeš moci donést desátky z toho, čím ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 15:6... tvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš a budeš...
Deuteronomium 17:20...od tohoto přikázání napravo ani nalevo. Pak bude moci dlouho kralovat on i jeho synové uprostřed Izraele. ...
Deuteronomium 19:5...a smrtelně zraní jeho druha, bude se dotyčný moci uchýlit do jednoho z těchto měst a zachránit si život....
Deuteronomium 21:10...a Hospodin ti je vydá do rukou, budeš je moci brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu...
Deuteronomium 24:4... který ji poslal pryč, si ji pak nebude moci vzít zpět za manželku, neboť byla poskvrněna....
Deuteronomium 27:3...na všechna slova tohoto Zákona. Pak budeš moci vejít do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh - do...
Deuteronomium 30:20...záleží tvůj život a délka tvých dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům,...
Jozue 7:13...Proklaté je ve tvém středu, Izraeli! Nebudeš moci obstát před svými nepřáteli, dokud to proklaté...
Jozue 8:4...vzadu za městem číhat v záloze. Nebuďte od města moc daleko. Všichni buďte připraveni. a všechen lid,...
Jozue 20:6...knězem. Teprve tehdy se ten, kdo zabil, bude moci vrátit zpět domů do města, odkud uprchl." Vyčlenili...
Jozue 22:27...jeho tváří. Vaši synové tak v budoucnu nebudou moci říkat našim synům: ‚Vy nemáte s Hospodinem co do...
Jozue 24:19...on je náš Bůh!" Ale Jozue lidu řekl: "Nebudete moci sloužit Hospodinu; vždyť je to svatý Bůh. Je to...
Soudců 1:35... v Ajalonu i v Šaalbimu. Teprve když vzrostla moc domu Josefova, byli podrobeni nuceným pracím. Emorejská...
Soudců 9:33...muži vyrazí proti tobě, naložíš s ním, jak budeš moci." Abimelech se tedy v noci se svým vojskem vypravil a...
Soudců 15:11...jeskyni. "Copak nevíš, že nás Filištíni majímoci? Cos nám to udělal?" vyčítali Samsonovi. "Udělal jsem...
1. Samuel 2:31...zostudím. Hle, přicházejí dny, kdy zlomím tvou moc a moc tvého otcovského rodu! Nikdo v tvém domě se...
1. Samuel 21:14...gatského krále Achiše bál. Protože byl v jejich moci, začal před nimi předstírat šílenství. Vyrýval značky...
1. Samuel 26:16...a pána? Někdo tvému králi a pánu přišel ublížitMoc ses nevyznamenal. Jakože je živ Hospodin, zasloužíte si...
2. Samuel 3:13...Saulovu dceru Míkal. Teprve poté se budeš moci se mnou setkat." David pak vyslal posly k Saulovu synu...
2. Samuel 8:3... krále Cóby, když vytáhl, aby obnovil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7...
2. Samuel 10:6... Pak se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak si najali 20 000 aramejských...
2. Samuel 15:34... teď ale budu sloužit tobě,' pak pro budeš moci mařit Achitofelovy rady. Budou tam s tebou také kněží...
2. Královská 13:5...Izraeli dal zachránce, takže se synové Izraelemoci Aramu vymanili a mohli žít ve svém vlastním tak jako...
2. Královská 15:19... aby získal jeho podporu a udržel si královskou moc. Menachem to stříbro vymohl od Izraelců. Každý zámožný...
2. Královská 17:7... svému Bohu, který je vyvedl z Egypta, z moci egyptského vládce faraona. Uctívali cizí bohy a řídili...
1. Letopisů 16:28... lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávumoc. Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, přineste dary,...
1. Letopisů 18:3... krále Cóby, když vytáhl, aby upevnil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7...
1. Letopisů 19:6... Pak se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida popudili, a tak společně s Chanunem poslali...
1. Letopisů 29:12...ty sám vládneš nade vším. Ve tvé ruce je sílamoc, svou rukou posiluješ a dáváš velikost. Tobě, Bože náš,...
2. Letopisů 1:1... jeho Bůh, byl s ním a obdařil ho velkolepou mocí. Šalomoun sezval celý Izrael, velitele tisíců a stovek...
2. Letopisů 2:15...a pošleme ti je po moři do Jafy, odkud je budeš moci dopravit do Jeruzaléma." Šalomoun také nechal v...
2. Letopisů 12:1... Když ale Rechoboám pevně uchopil královskou moc a stal se silným, opustil Hospodinův zákon a celý...
2. Letopisů 17:12...stáda: 7 700 beranů a 7 700 kozlů. Jošafatova moc neustále rostla. V Judsku vystavěl pevnosti a...
2. Letopisů 20:6...královstvím všech národů a ve tvé ruce je sílamoc. Nikdo nemůže obstát před tebou! Byl jsi to přece ty,...
2. Letopisů 21:4...ujal království svého otce. Jakmile upevnil svou moc, povraždil mečem všechny své bratry i některé z...
2. Letopisů 25:3...z celého srdce. Jakmile měl království pevněmoci, nechal popravit ty své dvořany, kteří zabili jeho...
2. Letopisů 27:6...i druhý a třetí rok. Tak Jotam upevnil svou moc, neboť žil důsledně před Hospodinem, svým Bohem....
2. Letopisů 30:6...On se pak vrátí k vám, pozůstatkům uniklýmmoci asyrských králů. Nebuďte jako vaši otcové a bratři,...
Ezdráš 9:12...s nimi ani o jejich prospěch. Jedině tak budete moci užívat darů této země a zanecháte ji svým synům jako...
Nehemiáš 1:10... tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou paží! Ach, Pane, nakloň prosím své ucho k...
Ester 1:19...nesmí přijít před krále Xerxe. Král si pak bude moci vybrat za královnu jinou, lepší. A nechť král vydá...
Ester 10:2...ostrovy. Veškeré úspěchy jeho vládnutí i jeho moc jakož i podrobnosti o Mordechajově významu a jak ho...
Job 1:12...Hospodin satanovi. "Všechno, co , je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!" A s tím satan od...
Job 2:6...dobrá," řekl Hospodin satanovi. " je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu." S tím satan od Hospodina...
Job 5:20...neštěstí. V hladomoru zachrání před smrtí a z moci meče za války. Před bičem jazyka budeš skryt, nebudeš...
Job 7:4...noci trápení. Když uléhám, říkám si: ‚Kdy budu moci vstát?' A noc se táhne a se převaluji sem a tam ...
Job 8:4...Pokud tvé děti proti němu zhřešily, vydal je moci jejich vin. Budeš-li ale pilně hledat Boha a...
Job 12:13...k dlouhému věku? Bůh - ten moudrost a také moc, patří mu prozřetelnost a rozumnost. Co zboří, se nedá...
Job 15:29...se rozpadají v sutiny. Bohatý nezůstane, jeho moc neobstojí, jeho vliv nebude se šířit po zemi. Takový...
Job 21:7...ničemové užívají života? Zatímco stárnou, jejich moc narůstá. Jejich potomkům se daří kolem nich, své...
Job 21:16...byly nějaké modlitby?' (Oni však to své štěstímoci nemají. Myšlenky ničemů míjejí!) Jak často ale...
Job 23:6...chce říci, bych pochopil. Bude se ve své veliké moci se mnou přít? Nikoli! On jistě vyslyší! Kdyby se s...
Job 24:22...nerodí, vdovu opustí bez jmění! Bůh svojí mocí i silné zachvátí; i při svém postavení si nejsou jistí...
Job 26:12...třesou se, děsí se při jeho pohrůžce. On svojí mocí moře utišil, netvora rozdrtil svou moudrostí. Nebe...
Job 26:14... jen slabý šepot o něm slyšíme - burácení jeho moci kdo by rozuměl?" A Job pokračoval ve své...
Job 36:22...se ti líbí víc než strádání! Hle, Bůh je ve své moci vznešený. Který učitel je mu podobný? Kdo mu může...
Job 37:23...se obklopil! Všemohoucí je nám nedosažitelný; v moci a soudu je veliký, bohatý ve spravedlnosti, nečiní...
Žalmy 10:10...K zemi se hroutí chudák zdrcený, pod jejich mocí klesá bezbranný, v srdci si myslí: "Bůh zapomenul,...
Žalmy 21:14...namíříš svou tětivou. Povstaň, Hospodine, ve své moci, zpívat a hrát chcem o tvém hrdinství! Pro předního...
Žalmy 22:21...mi pospěš na pomoc! Vysvoboď od meče duši mou, z moci psů tu mou jedinou! Zachraň prosím před tlamou lva,...
Žalmy 29:1... synové Boží, vzdejte Hospodinu slávumoc. Vzdejte Hospodinu slávu, jež mu náleží, klaňte se...
Žalmy 29:4...vodními spoustami! Hlas Hospodinův přicházímoci, hlas Hospodinův je nádherný! Hlas Hospodinův láme...
Žalmy 35:10...ti, Hospodine, vyrovná?" Zachraňuješ chudákamoci silnějšího, chudého ubožáka před tím, kdo ho vydírá!...
Žalmy 54:3...ukrývá u nás!" Bože, zachraň pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem! Bože, slyš moji modlitbu, mým...
Žalmy 65:7...Ty, jenž svou silou hory utvrzuješ, ty, jenž jsi mocí oděný, ty, jenž dokážeš zkrotit řev moře, jekot jeho...
Žalmy 68:29...Projev svou sílu, Bože, mezi námi, prokaž svou moc, Bože, tak jako dřív, ze svého chrámu nad Jeruzalémem -...
Žalmy 68:35...burácí hlasem mohutným! Uznejte, že Bohu patří moc, nad Izraelem je jeho velebnost, jeho moc sahá do...
Žalmy 68:36...Bože, jak hrozný jsi ve své svatyni! Bůh Izraele mocí a silou svůj lid obdaří. Bůh je požehnán! Pro...
Žalmy 69:19...! Přibliž se ke mně, vyprosti , vykup moci nepřátel! Ty přece víš o mém ponížení, o všech těch...
Žalmy 71:18... tomuto pokolení než tvou sílu vyjevím, o tvé moci než zpravím všechny potomky! Tvá spravedlnost, Bože,...
Žalmy 78:26...vítr na nebi vát nechal, vítr od jihu svou mocí hnal. Masem jak prachem zasypal je, množstvím ptáků,...
Žalmy 80:3...Efraimem, Benjamínem a Manasesem probuď svoji moc, přispěj nám na pomoc! Bože, navrať nás, rozjasni nad...
Žalmy 89:23... paže mu bude síly dodávat. Nebude jej moci vydírat nepřítel, nebude přemožen žádným zlosynem....
Žalmy 89:49... smrt nikdy nespatřit? Kdo zachrání svůj životmoci podsvětí? séla Kam se tvá první láska, Pane, poděla?...
Žalmy 96:7... lidské plémě, vzdejte Hospodinu slávumoc! Vzdejte Hospodinu slávu, jež náleží mu, do jeho...
Žalmy 103:19...ustavil svůj trůn na nebi, svou královskou mocí vládne nade vším! Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé,...
Žalmy 107:2... o tom vyprávějí, že je z nepřátelské moci vykoupil, že je shromáždil z cizích zemí, z východu i...
Žalmy 145:6...o tvých zázracích. hovoří o tvé ohromující moci, zatímco o tvé velikosti vyprávím. hlásají památku...
Žalmy 145:12...činech hovoří. Všichni lidé se o jeho moci dozví, o slávě a kráse jeho království. Tvé království...
Žalmy 150:1...v jeho svatyni, chvalte ho na obloze za jeho moc! Chvalte ho za jeho hrdinství, chvalte ho za jeho...
Přísloví 3:27...dobrodiní těm, kdo je potřebují, když je v tvé moci něco učinit. Neříkej bližnímu: "Přijď jindy," když...
Přísloví 18:21... úrodou vlastních rtů se každý nasytí. Jazyk  moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce....
Přísloví 20:14...nezchudneš; otevři oči, se nasytíš. "Špatnémoc špatné," říká, kdo kupuje, a jen co popojde, si...
Přísloví 24:10... Pokud se budeš v těžký den hroutit, tvá síla za moc nestojí. Zachraňuj ty, kdo jsou vlečeni k smrti, ujmi...
Kazatel 4:1...pod sluncem: Slzy utiskovaných - útěcha nikdeMoc v rukou utiskovatelů - útěcha nikde! Proto závidím...
Kazatel 5:11... Kdo pracoval, ten sladce spí, jedl málo nebo moc; boháč však nespí pro sytost. Je hrozná bolest, kterou...
Kazatel 8:4... co si zamane! Za královským slovem je jeho moc. Kdo se ho zeptá: Co to provádíš? Kdo plní přikázání,...
Izaiáš 1:31...obojí to pak spolu vzplane - nikdo to nebude moci uhasit! Toto viděl Izaiáš, syn Amosův, o Judovi a...
Izaiáš 13:10...hříšníky. Nebeské hvězdy a souhvězdí se nebudou moci rozsvítit; slunce se zatmí od svítání a měsíc...
Izaiáš 30:5...ale budou všichni zklamáni, neboť jim nebude moci pomoci; nepřinese vám prospěch ani výhodu, ale jen...
Izaiáš 40:10...městům: "Hle, váš Bůh!" Hle, Panovník Hospodinmoci přichází a jeho paže bude vládnout s ním. Hle, jeho...
Izaiáš 40:26... všechny do počtu? nesmírnou sílu, jeho moc je úžasná - nikdy mu nechybí ani jediná! Proč tedy...
Izaiáš 47:9...plnosti, spoustě tvých kouzel navzdory, navzdory moci čárů tvých. Ve své zlobě ses cítila bezpečná, říkala...
Izaiáš 47:11... Dopadne na tebe neštěstí, které nebudeš moci odvrátit. Náhle na tebe přijde záhuba - ani se...
Izaiáš 47:14...sláma, oheň spálí je, ani sebe nezachránímoci plamene! K zahřátí tu nezůstane ani uhlí řeřavé, žádný...
Izaiáš 49:9...jsou ve tmě: "Ukažte se!" Podél cest se budou moci občerstvit, naleznou pastvu na všech pustých návrších;...
Jeremiáš 5:27... tak jsou jejich domy plné lsti. Takhle dosáhli moci a bohatství, vypasení jsou a otylí. Předhánějí se...
Jeremiáš 10:6...není, Hospodine, jako ty! Jsi veliký a velikou mocí jsi pověstný. Kdo by se nebál, Králi národů? Jen ty...
Jeremiáš 10:23... Hospodine, vím, že nikdo nemá svou cestumoci a že člověk po jdoucí své kroky neřídí. Trestej ,...
Jeremiáš 11:11...Hle, přivedu na neštěstí, kterému nebudou moci utéci. Tehdy budou volat ke mně, ale je nevyslyším....
Jeremiáš 13:19...Města v Negevu budou zavřena, nikdo je nebude moci otvírat. Celý Juda bude vystěhován, vystěhován bude...
Jeremiáš 23:10...zbyla pustina. Jejich dráha je totiž zlá, jejich moc je nespravedlivá. "Proroci i kněží jsou bezbožní; i ve...
Jeremiáš 27:5... Toto vyřiďte svým pánům: jsem svou velikou mocí a vztaženou paží učinil zemi i s lidmi a zvěří na a...
Jeremiáš 32:17..."Ach, Hospodine, Pane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil nebe i zemi - pro tebe nic...
Jeremiáš 33:20...Hospodinovo: "Tak praví Hospodin: Budete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s nocí,...
Ezechiel 3:25...na tebe provazy a svážou jimi, takže nebudeš moci vyjít mezi . Jazyk ti přilepím na patro, takže budeš...
Ezechiel 4:8... tehdy svážu provazy, takže se nebudeš moci převalit z boku na bok, dokud neuplynou dny tvého...
Ezechiel 7:19...za odpadky. Jejich stříbro ani zlato je nebude moci zachránit v den Hospodinova zuření. Nebudou se jím...
Ezechiel 21:29...hřích. Sami sebe jste usvědčili, a tak budete mocí zajati. Vládce Izraele, ty sprostý lotře, nadešel tvůj...
Ezechiel 24:27...s ním setkáš, se ti otevřou ústa a budeš s ním moci hovořit. Promluvíš a přestaneš být němý. Tak se jim...
Ezechiel 30:6...spolu s Egyptem. Tak praví Hospodin: Padnou pomocníci Egypta, jeho pyšná moc se zhroutí. Od Migdolu po...
Ezechiel 30:18...tam rozlámu egyptské jho a skončí tam jeho pyšná moc. To město tehdy přikryjí mraky a jeho dcery půjdou do...
Ezechiel 33:12... Jakmile spravedlivý začne hřešit, nebude  moci žít ze své spravedlnosti. Řeknu-li spravedlivému:...
Ezechiel 33:28...tu zem v nejpustější pustinu a její pyšná moc tehdy skončí. Izraelské hory natolik zpustnou, že tudy...
Ezechiel 34:10...dělat pastýře, takže se ti pastýři nebudou moci starat sami o sebe. Vyrvu jim své ovce ze chřtánu; ...
Ezechiel 34:27... rozlámu jejich jho na kusy a vysvobodím jemoci těch, kdo je drželi v otroctví. nebudou kořistí pro...
Daniel 2:37...králů, protože ti Bůh nebes dal královstvímoc, sílu i slávu. Dal ti do rukou celý obydlený svět,...
Daniel 3:15...pece! A který bůh by vás mohl zachránit z  moci?" "Na to ti, Nabukadnezare, nepotřebujeme sami...
Daniel 3:17... zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé...
Daniel 4:27...paláce, zvolal: "Veliký Babylon! Svou vlastní mocí a silou jsem ho vybudoval v královské sídlo ke slávě...
Daniel 4:33...královský trůn a dostalo se mi ještě nesmírnější moci než předtím. , Nabukadnezar, teď proto chválím,...
Daniel 5:23... neslyší ani nic nevědí - ale Bohu, který moci každý tvůj dech a každý tvůj krok, jemu jsi slávu...
Daniel 6:27...Tímto nařizuji, aby všude, kam sahá královská moc, lidé s bázní a chvěním ctili Danielova Boha. Neboť on...
Daniel 7:6...ptačí křídla. Měla čtyři hlavy a byla dána moc. Potom to noční vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem...
Daniel 7:12...dobu zůstat naživu, byly však zbaveny své moci. Potom to noční vidění pokračovalo: Hle, přichází s...
Daniel 7:26...a půl času. Potom však zasedne soud a zbaví jej moci, aby byl navždy zničen a zahuben. Království, moc i...
Daniel 7:27... aby byl navždy zničen a zahuben. Královstvímoc i sláva všech království pod nebem pak bude odevzdána...
Daniel 8:24...král nesmírně surový a záludný. Získá obrovskou moc, ale ne svou vlastní silou. Způsobí nevídanou zkázu a...
Daniel 11:4...říši a bude si dělat, co se mu zlíbí. Na vrcholu moci se ale jeho říše rozpadne a bude rozdělena do čtyř...
Daniel 11:6...dohody provdána za severního krále, svou moc si však dlouho neudrží a ani on nezůstane u moci. V...
Daniel 11:15...se neubrání, ani ti nejlepší vojáci nebudou moci obstát. Tento útočník si bude dělat, co se mu zlíbí, a...
Daniel 11:16... a nikdo před ním neobstojí. Se svou ničivou mocí stane i v Nádherné zemi. Rozhodne se přitáhnout s...
Daniel 11:23...podvodná spojenectví, která uzavře, vystoupámoci, ačkoli bude mít jen hrstku stoupenců. Znenadání...
Daniel 11:39...a klenoty. S tímto cizím bohem ovládne nejmocnější pevnost. Ty, kdo jej uznají, zahrne poctami, svěří...
Daniel 11:41...Mnohé národy tehdy padnou, ale některé se z jeho moci zachrání: Edom, Moáb a přední z Amonců. Zmocní se...
Daniel 11:42...moci zachrání: Edom, Moáb a přední z Amonců. Zmoc se mnoha zemí; ani Egypt mu nebude moci uniknout....
Ozeáš 5:13...Judy jsem kostižer! Když Efraim poznal, jak je nemoc, a Juda uviděl svá zranění, tehdy se Efraim k Asýrii...
Ozeáš 13:14...čas, opustit lůno se nechystá. Vyplatím jemoci záhrobí, vykoupím je ze smrti. Kde jsou teď, smrti, ty...
Amos 5:11...z těch výtečných vinic, co jste sázeli, nebudete moci víno pít. Jen vím, kolik je vašich vin a jak hrozný...
Micheáš 3:8... protože jim Bůh neodpoví." jsem však naplněn mocí, Duchem Hospodinovým, spravedlností a smělostí, abych...
Zachariáš 4:6...slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů. Co jsi, ty...
Zachariáš 14:5...polovina na jih. Tímto mým horským údolím budete moci utéci, neboť se potáhne k Acalu. Budete utíkat,...
Matouš 9:6...Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "Vstaň,...
Matouš 9:8...vstal a odešel domů. Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich úžas a vzdaly slávu Bohu, který dal lidem...
Matouš 10:1..." Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a aby uzdravovali...
Matouš 20:25...nad nimi panují a velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl...
Matouš 21:21...mít víru a nebudete pochybovat, nejenže budete moci tohle udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této...
Matouš 22:29...řekl: "Mýlíte se, protože neznáte Písma ani Boží moc. Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou...
Matouš 24:30...na nebeských oblacích s velikou slávoumocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti...
Matouš 26:64...napříště uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet na nebeských oblacích." Tehdy si velekněz...
Matouš 28:18...k nim přistoupil a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze...
Marek 2:10...Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám...
Marek 3:15... aby byli s ním, aby je poslal kázat a aby měli moc vymítat démony. Ustanovil jich dvanáct: Šimona (kterému...
Marek 5:30... Ježíš v nitru ihned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se v davu a zeptal se: "Kdo se dotkl mého...
Marek 6:7...učedníků a začal je vysílat po dvou. Dal jim moc nad nečistými duchy a uložil jim, si na cestu...
Marek 6:35...ním jeho učedníci. "Tohle místo je pusté a je moc hodin," řekli. "Propusť je, si jdou do okolních...
Marek 9:1... dokud nespatří, jak Boží království přišlomoci." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a...
Marek 10:42...nimi panují a jejich velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl...
Marek 12:24..."Nemýlíte se proto, že neznáte Písma ani Boží moc? lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat...
Marek 13:26...Syna člověka, jak přichází v oblacích s velikou mocí a slávou. Pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze...
Marek 14:62... "A vy uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet s nebeskými oblaky." Tehdy si velekněz...
Lukáš 1:17... jejich Bohu. Před jeho tváří půjde v duchumoci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nepovolné k...
Lukáš 1:35...muže." "Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní  moc Nejvyššího," odpověděl anděl. "To svaté dítě, které...
Lukáš 1:51... trvá od pokolení do pokolení. Svou paží dokázal moc, rozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné myšlenky. Mocné...
Lukáš 4:6...ukázal všechna království světa. "Dám ti všechnu moc a slávu těchto království," řekl mu ďábel, "neboť mi...
Lukáš 4:14...jej a čekal na další příležitost. Ježíš semoci Ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po...
Lukáš 4:32...žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo moc. V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a...
Lukáš 4:36...a vyšel z něj, aniž by mu ublížil. Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: "Co je to za slovo, že v...
Lukáš 5:17...i judských vesnic i z Jeruzaléma, a Hospodinova moc byla přítomna, aby je uzdravoval. A hle, nějací muži...
Lukáš 5:24...Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "říkám...
Lukáš 6:19...se ho snažil dotknout, neboť z něj vycházela moc a všechny uzdravovala. Ježíš se rozhlédl po svých...
Lukáš 8:46... musel dotknout. Cítil jsem, jak ze vyšla moc." Žena viděla, že se to neutají. S rozechvěním...
Lukáš 9:1... Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílumoc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci a poslal je...
Lukáš 10:19...satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele...
Lukáš 12:5...máte bát: Bojte se Toho, který když zabije,  moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, Toho se bojte....
Lukáš 12:19...všechno své obilí a zásoby. Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let....
Lukáš 13:24... že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku....
Lukáš 20:36... ale ženit a vdávat nebudou. Také nebudou moci zemřít - budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží,...
Lukáš 21:27...spatří Syna člověka, jak přichází v oblakumocí a velikou slávou. se to všechno začne dít, vzpřimte...
Lukáš 22:69...chvíle bude Syn člověka sedět po pravici Boží moci." "Takže jsi Boží Syn?" řekli všichni. "Sami říkáte,...
Lukáš 24:49... Zůstaňte ale ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí shůry." Potom je odvedl k Betanii. Zvedl ruce, aby...
Jan 9:4... dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa...
Jan 10:18...přijal. Nikdo mi ho nebere, sám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz...
Jan 19:10...se mnou?" naléhal Pilát. "Nevíš, že mám moc ukřižovat, anebo propustit?" Tehdy Ježíš...
Jan 19:11...Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Ten, kdo tobě vydal, ...
Skutky 1:8...si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými...
Skutky 2:24...utrpení smrti, protože nemohl zůstat v její moci. David o něm říká: ‚Hospodina vidím před sebou napořád...
Skutky 3:12...Proč na nás hledíte, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento muž chodí? Bůh...
Skutky 4:7...Petra s Janem doprostřed a vyslýchali je: "Jakou mocí a v čím jménu jste to udělali?" Tehdy jim Petr,...
Skutky 4:33...svědectví o vzkříšení Pána Ježíše s velikou mocí a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi...
Skutky 6:8...množství kněží přijalo víru. Štěpán, plný vírymoci, konal mezi lidmi veliké divy a zázraky. Tehdy...
Skutky 6:10...ale obstát proti moudrosti a Duchu, v jehož moci mluvil. Nastrčili proto muže, kteří prohlašovali:...
Skutky 8:10...a říkali: "Tohle je jistě ta veliká Boží moc!" Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou...
Skutky 8:19... přinesl jim peníze se slovy: "Dejte i mně tu moc, aby každý, na koho vložím ruce, přijal Ducha svatého!"...
Skutky 10:38... Ježíše z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatýmmocí. Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny...
Skutky 20:32...tedy svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které  moc vybudovat vás a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými...
Skutky 24:8...ho zajali. Když provedeš výslech, sám se budeš moci přesvědčit o všem, z čeho jej žalujeme." Židé s tou...
Skutky 26:12...i v jiných městech. Jednou jsem se s plnou mocí a pověřením od vrchních kněží vypravil do Damašku....
Skutky 26:18... aby se obrátili od tmy ke světlu a od satanovy moci k Bohu, aby vírou ve mne přijali odpuštění hříchů a...
Římanům 1:16... Nestydím se za evangelium - vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka....
Římanům 1:20...odhalil. Jeho neviditelné znaky - jeho věčnou moc a božství - lze od stvoření světa rozumem...
Římanům 6:6...bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu. (Kdo zemřel, je...
Římanům 6:9...a nikdy nezemře - smrt nad ním nemá moc. Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije...
Římanům 8:38...ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás...
Římanům 9:17...jsem pozdvihl, abych na tobě ukázal svou moc a aby jméno bylo rozhlášeno po celé zemi." Smilovává...
Římanům 9:21... udělal takhle?" Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci? Ze stejné hroudy může udělat jednu nádobu na ozdobu a...
Římanům 9:22... ačkoli chtěl projevit svůj hněv a ukázat svou moc, snášel s velikou trpělivostí nádoby hněvu, určené ke...
Římanům 13:1...zlo dobrem. Každý se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády...
Římanům 15:13...a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc. Mám o vás jistotu,...
Římanům 15:19...pohanů k poslušnosti slovem i skutkem, v moci divů a zázraků, v moci Božího Ducha, takže jsem od...
Římanům 16:25...Erastus a bratr Kvartus. Tomu, který  moc vás posílit podle mého evangelia a kázání Ježíše Krista...
1. Korintským 1:18... ale pro nás, kdo docházíme spásy, je to Boží moc. Je přece psáno: "Zahubím moudrost moudrých, zavrhnu...
1. Korintským 1:24...ale pro povolané, Židy či Řeky, Krista - Boží moc a Boží moudrost. Boží bláznovství je totiž moudřejší...
1. Korintským 2:4...a moudrých řečech, ale v prokázání Ducha a jeho moci, neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na...
1. Korintským 2:5...víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci. O moudrosti mluvíme mezi dospělými, ovšem není to...
1. Korintským 4:19... a poznám ne řeči těch povýšenců, ale jejich moc. Boží království totiž není v řeči, ale v moci...
1. Korintským 4:20...moc. Boží království totiž není v řeči, alemoci. Co chcete? Abych k vám přišel s holí, anebo s duchem...
1. Korintským 5:4...Pána Ježíše, budu v duchu s vámi a bude s vámi moc našeho Pána Ježíše. Tehdy dotyčného vydejte satanovi k...
1. Korintským 6:14... Tentýž Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Copak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údy?...
1. Korintským 7:29...běžných potíží. Říkám vám, bratři, nezbývá moc času. tedy i ženatí jsou jako neženatí, ti, kdo...
1. Korintským 15:24... Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnostmoc, předá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, než...
2. Korintským 1:11...pomáhat svými modlitbami. Mnozí pak budou moci děkovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky...
2. Korintským 4:7...nádobách, aby bylo zřejmé, že ta úžasná moc je Boží, a ne z nás. Ze všech stran zakoušíme soužení,...
2. Korintským 6:7... v upřímné lásce, ve slově pravdy a v Boží moci, s výzbrojí spravedlnosti napravo i nalevo, se slávou...
2. Korintským 12:9...odešlo, ale řekl mi: "Moje milost ti stačí.  moc se plně projeví uprostřed slabosti." Milerád se tedy...
2. Korintským 13:4...Byl sice ukřižován jako slabý, ale teď žije Boží mocí; i my jsme v něm slabí, ale pro vás s ním budeme žít...
Efeským 1:19...mezi svatými a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Tuto...
Efeským 1:20...mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil...
Efeským 1:21...své pravici v nebesích, vysoko nad každou vládumocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se...
Efeským 3:4... krátce zmínil dříve. Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství, které Bůh v...
Efeským 3:7...milosti, jíž jsem byl obdarován, a díky jeho moci, jež ve mně působí. Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech...
Efeským 3:20...plnosti Boží. Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než...
Efeským 6:10... Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit...
Efeským 6:16... Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také...
Filipským 2:19... Mám v Pánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci poslat Timotea, abych se také potěšil zprávami o...
Filipským 3:10...od Boha a zakládá se na víře. Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení! Chci se s ním...
Filipským 3:21...ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše. Jak vás miluji,...
Koloským 1:11... rostli v poznání Boha, byli všemožně posilováni mocí jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě překonat a...
Koloským 2:12... Křtem jste spolu s ním pohřbeni; víroumoc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním...
Koloským 4:13...stáli ve veškeré Boží vůli. Mohu dosvědčit, jak moc se namáhá pro vás i pro ty, kdo jsou v Laodikeji a v...
1. Tesalonickým 1:5...k vám nepřišlo jen ve slově, ale takémoci, v Duchu svatém a v plné jistotě. Sami víte, jak jsme...
1. Tesalonickým 2:8...Boží evangelium, ale i své vlastní životy - tak moc jsme si vás zamilovali! Bratři, jistě si vzpomínáte na...
2. Tesalonickým 1:9...záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a...
2. Tesalonickým 2:9...bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty,...
1. Timoteus 5:16... stará. Církev tak nebude přetížena a bude se moci postarat o vdovy, které jsou osamělé. Starší, kteří se...
1. Timoteus 6:16...ani vidět nemůže a kterému patří čest a věčná moc. Amen. Těm, kdo jsou v tomto světě bohatí, klaď na...
2. Timoteus 1:18... aby u něj v onen den došel milosrdenství. A jak moc mi pomohl v Efesu, víš nejlépe sám. Synu můj, čerpej...
2. Timoteus 3:5...Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej. Jsou mezi nimi...
Filemon 1:22...totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu moci vrátit. Pozdravuje Epafras, můj spoluvězeň v Kristu...
Židům 2:8...jsi složil vše." Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď ovšem ještě...
Židům 2:14...tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), a osvobodil...
Židům 6:5...na Duchu svatém, okusili dobrotu Božího slovamoc budoucího věku, a přesto odpadli, pro ty je nemožné...
Židům 7:16... ne podle tělesných pravidel Zákona, ale podle moci nesmrtelného života. Jak dosvědčuje Písmo: "Jsi knězem...
Židům 11:11...neplodná Sára i přes svůj pokročilý věk přijala moc k početí potomka, přesvědčena o věrnosti Toho, který...
Jakub 1:21...a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které  moc spasit vaše duše. Tím slovem je ale potřeba se řídit -...
1. Petr 1:5... které vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci...
1. Petr 3:22...pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vládymoci. I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se...
1. Petr 4:11...skrze Ježíše Krista, jemuž patří slávamoc na věky věků! Amen. Milovaní, nedivte se zkoušce...
1. Petr 5:11...vás obnoví, upevní, posílí a ukotví. Jemu náleží moc navěky! Amen. S pomocí Silvana, kterého považuji za...
2. Petr 1:3...k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který nás povolal ve své slávě...
2. Petr 1:16...věci stále připomínat. Když jsme vám povědělimoci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi...
2. Petr 2:11... Přitom ani andělé, o tolik větší v sílemoci, nad nimi před Pánem nevynášejí potupný rozsudek....
Juda 1:24...oškliví i šaty poskvrněné tělem! Tomu, který  moc uchránit vás před pádem a dovést vás do své slávy...
Juda 1:25...Pána Ježíše Krista sláva a velebnost, vládamoc přede všemi věky, nyní i po všechny věky. Amen. ...
Zjevení 1:6...a kněžími svému Bohu a Otci - jemu buď slávamoc na věky věků. Amen. Hle, přichází s oblaky a spatří ho...
Zjevení 3:8... které nikdo nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval jsi slovo a nezapřel jsi jméno. Hle...
Zjevení 4:11...jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čestmoc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly...
Zjevení 5:12...andělů. Byly jich miliony a miliardy a volali mocným hlasem: "Hoden je ten zabitý Beránek přijmout moc a...
Zjevení 6:8... bylo Smrt a za ním šlo Záhrobí. Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, morem a...
Zjevení 7:12...Chvála a sláva, moudrost a díkůčinění, čestmoc i síla našemu Bohu na věky věků. Amen!" Jeden z těch...
Zjevení 9:3...dýmu pak vyšly na zem kobylky, jimž byla dána moc, taková moc, jakou mají pozemští štíři. Bylo jim řečeno...
Zjevení 9:10...s bodci jako mají štíři a v těch ocasech měly moc ubližovat lidem po pět měsíců. Měly nad sebou krále,...
Zjevení 9:19...jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidíMoc těch koní je v jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy...
Zjevení 11:6...někdo ublížit, musí takto zahynout. Ti dva mají moc zavřít nebe, aby za dnů jejich prorokování nepršel déšť...
Zjevení 11:17...který jsi a kterýs byl, že ses chopil své veliké moci a ujal ses kralování! Národy se vzbouřily, ale přišel...
Zjevení 12:10...a jeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem moc hlas, jak v nebi říká: "Teď přišlo vítězství, moc a...
Zjevení 13:2...lva. Drak dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná,...
Zjevení 13:4...a lidé se klaněli draku, který dal šelmě moc; klaněli se i šelmě se slovy: "Kdo je podobný šelmě?...
Zjevení 13:5... jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla dána moc působit dvaačtyřicet měsíců. Ta ústa otvírala, aby se...
Zjevení 13:7...aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem: Budou se...
Zjevení 13:12... ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc první šelmy před její tváří a působí, že se země i...
Zjevení 13:17...na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno...
Zjevení 14:18... A od oltáře vyšel ještě další anděl, který měl moc nad ohněm, a zavolal mocným hlasem na toho, který měl...
Zjevení 15:8... Chrám se naplnil dýmem od Boží slávy a od jeho moci; nikdo nemohl vejít do chrámu, dokud se nevykoná sedm...
Zjevení 16:9...velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který  moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali...
Zjevení 17:12...se ještě neujali kralování, ale mají přijmout moc jako králové v jednu hodinu spolu se šelmou. Ti mají...
Zjevení 17:13...se šelmou. Ti mají jedno mínění a svou sílumoc dají šelmě. Ti budou bojovat s Beránkem, a Beránek nad...
Zjevení 18:1...jiného anděla, jak sestupuje z nebe: měl velikou moc a země byla ozářena jeho slávou. Ten vykřikl mocným...
Zjevení 19:1...všech zavražděných na zemi." Potom jsem uslyšel moc hlas velikého zástupu v nebi: "Haleluja! Vítězství,...
Zjevení 20:6...na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista a budou s ním kralovat...

Slova obsahující moc: bezmoci (1) bezmocného (1) bezmocní (3) bezmocný (4) bezmocných (1) malomocenství (41) malomocenstvím (4) malomocná (3) malomocné (1) malomocného (4) malomocní (4) malomocný (8) malomocných (2) moc (149) moca (3) moci (172) mocí (35) mocná (9) mocné (41) mocně (15) mocného (5) mocněji (1) mocnější (7) mocnějších (1) mocnému (6) mocní (8) mocnost (1) mocnostem (4) mocnosti (7) mocnou (20) mocný (40) mocných (12) mocným (28) mocnými (5) mocu (3) nápomocni (2) nejmocnější (2) nejmocnějšího (1) nejmocnějším (3) nemoc (11) nemocen (2) nemoci (13) nemocí (3) nemocná (2) nemocné (16) nemocného (6) nemocní (4) nemocnou (1) nemocný (22) nemocných (6) nemocným (1) nezmocnilo (1) onemocněl (11) onemocněla (1) onemocnělo (1) onemocníš (1) pomoc (74) pomoci (39) pomocí (17) pomocné (2) pomocníci (3) pomocník (14) pomocníkem (3) pomocníku (1) pomocníků (1) pomocníkům (2) pomocníky (1) pomocnou (1) pravomoc (4) pravomoci (3) pravomocí (1) přemoci (2) velmocí (1) všemocný (1) vypomoci (2) zmocněnce (1) zmocněnci (1) zmocněnec (3) zmocnění (2) zmocní (7) zmocnil (30) zmocnila (7) zmocnili (8) zmocním (1) zmocníme (1) zmocnit (3) zmocníte (1) zmocňují (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |