Možností

Hledám varianty 'možností' [ možností (7) možnosti (9) možnost (7) ]. Nalezeny 23 verše.
Leviticus 5:11...však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese ten, kdo se prohřešil, jako svou oběť za...
Leviticus 14:21... Je-li však ten člověk chudý a je to nad jeho možnosti, poskytne pro obřad smíření jednoho beránka jako...
Leviticus 14:22...moučnou oběť, jednu mírku oleje a podle svých možností také dvě hrdličky nebo dvě holoubata: jedno k...
Leviticus 14:30...vykoná obřad smíření. Potom podle svých možností připraví jednu hrdličku nebo holoubě. Podle svých...
Leviticus 14:31...jednu hrdličku nebo holoubě. Podle svých možností přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako...
Leviticus 14:32...malomocenstvím a jehož očišťování je nad jeho možnosti. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Leviticus 27:8...před kněze a ten určí jeho cenu podle možností toho, kdo učinil slib. Půjde-li o dobytek, z něhož...
Numeri 6:21...(kromě toho, co by chtěl přidat podle svých možností)." Hospodin promluvil k...
Numeri 22:26...popošel a postavil se do soutěsky, kde nebyla možnost uhnout vpravo ani vlevo. Když oslice spatřila...
Deuteronomium 16:10...týdnů. Přines dobrovolnou oběť podle své možnosti, podle toho, jak ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal....
1. Samuel 18:21... A tak Saul Davidovi řekl: "Teď máš druhou možnost stát se mým zetěm." Svým dvořanům přikázal:...
Ezdráš 2:69...místě. Do sbírky na toto dílo dali podle svých možností 61 000 drachem zlata, 5 000 hřiven stříbra a 100...
Žalmy 131:1...přehnaného se nepouštím, do ničeho, co je nad  možnosti. Což nejsem spokojený a poklidný, jako když matka...
Ezechiel 22:6...každý vládce Izraele ve tvých zdech podle svých možností prolévá krev! Otci a matce se v tobě zlořečí,...
Ezechiel 46:7...efu mouky k beranu, k beránkům pak podle vlastní možnosti. Ke každé efě přidá hin oleje. Když bude vládce...
Lukáš 5:19...před něj, ale když kvůli davu nenašli jinou možnost, vylezli na střechu a spustili ho skrze hliněné...
Skutky 11:29...) Učedníci tedy rozhodli, že každý podle své možnosti pošle pomoc bratrům v Judsku. To také udělali a...
Skutky 25:16...stanul svým žalobcům tváří v tvář a dostal možnost hájit se proti jejich obvinění. Jakmile se tu sešli...
1. Korintským 10:13...věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste...
1. Korintským 16:9...Efesu, neboť se mi tu otevírají veliké a slibné možnosti, i když je tu mnoho protivníků. Jestli k vám...
1. Korintským 16:12...rozhodně nechtěl jít; přijde však, bude mít možnost. Bděte, stůjte ve víře, buďte stateční, buďte silní...
Efeským 3:12... našem Pánu - v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou. Prosím tedy,...
Židům 4:6...jinde zase: "Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Možnost vejít do odpočinutí tedy stále trvá, ale ti, jimž...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |