Možné

Hledám varianty 'možné' [ možné (15) možná (12) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 13:16... že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé símě. Vstaň,...
Genesis 18:24..."Cožpak smeteš s ničemným také spravedlivéhoMožná, že je v tom městě padesát spravedlivých. Smeteš je...
Genesis 18:28...ke svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel -  možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět....
Leviticus 27:28... zvíře nebo část dědičné polnosti - nebude to možné prodat ani vykoupit. Cokoli propadlo Hospodinu, mu...
Deuteronomium 7:17...ses octl v pasti a nakonec sloužil jejich bohůmMožná si v srdci řekneš: "Tyto národy jsou početnější než...
Deuteronomium 29:18...Kdyby takový člověk uslyšel tato přísežná slovamožná by si představoval požehnání a říkal by si: "I když...
2. Samuel 11:20...pokyny: " králi vypovíš celý průběh bitvymožná to krále popudí k hněvu a řekne ti: ‚Proč jste v boji...
2. Samuel 14:16...to králi. Co když král prosbě své služky vyhovíMožná král svou služku vyslyší a zachrání ji ze spárů toho,...
1. Královská 18:27...to bůh! Třeba se zapovídal nebo si šel ulevitMožná není doma anebo spí - tak se probudí!" Křičeli, co...
2. Královská 18:22...vládce farao ke všem, kdo na něj spolehnouMožná mi řeknete: ‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha.'...
Izaiáš 36:7...vládce farao ke všem, kdo na něj spolehnouMožná mi řeknete: ‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha.'...
Malachiáš 1:12...ho však znesvěcujete, když říkáte: "Stůl Páně je možné poskvrnit; na pokrmu na něm obětovaném nezáleží."...
Matouš 13:47...jako síť spuštěná do moře, která nabírá všechno možné. Když se naplní, rybáři ji vytáhnou na břeh, sednou...
Matouš 19:26... Ježíš se na podíval a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno." "Podívej se," ozval se...
Matouš 24:24...divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem...
Matouš 26:39... padl na tvář a modlil se: "Otče můj, je-li to možné, ten kalich mine! se však nestane vůle,...
Marek 9:23..."‚Můžeš-li'?" opáčil Ježíš. "Pro věřícího je možné všechno." " věřím!" zvolal hned chlapcův otec....
Marek 10:27...Ježíš se na podíval a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. U Boha je možné všechno." "Podívej se...
Marek 13:22...dělat divy a zázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i vyvolené. Dávejte tedy pozor. Všechno jsem...
Marek 14:35... padl na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, ta hodina minula. Tehdy řekl: "Abba, Otče, pro tebe...
Marek 14:36...minula. Tehdy řekl: "Abba, Otče, pro tebe je možné všechno. Odejmi ode tento kalich! se však...
Lukáš 17:1...z mrtvých.'" Ježíš řekl svým učedníkům: "Není možné, aby nepřišla pokušení, ale běda tomu, skrze koho...
Lukáš 17:21...jim: "Boží království nepřichází zjevně. Nebude možné říci: ‚Je tu!' anebo: ‚Je tam.' Boží království je...
Lukáš 18:27...ptali se ti, kdo to slyšeli. "Co je u lidí nemožné, je možné u Boha," odpověděl jim. "Pohleď," ozval se...
Římanům 9:19...se tedy, nad kým chce, a koho chce, zatvrzujeMožná mi řekneš: "Co mu tedy ještě vadí? Copak se někdo...
Římanům 11:19... věz, že ty neneseš kořen, ale kořen tebeMožná řekneš: "Ty větve byly vylomeny, abych byl...
1. Korintským 16:6...procházím, ale u vás snad nějakou dobu zůstanumožná i přes zimu, abyste mohli vypravit, kamkoli půjdu....

Slova obsahující možné: možné (15) nemožné (15) všemožné (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |