Mořském

Hledám varianty 'mořském' [ mořští (2) mořskými (3) mořským (1) mořských (4) mořský (2) mořskou (1) mořském (7) mořského (7) mořské (28) mořská (2) ]. Nalezeno 57 veršù.
Genesis 1:21...oblohou létají ptáci!" Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se...
Genesis 1:26...našemu obrazu, podle naší podoby! panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade...
Genesis 1:28...se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým...
Genesis 9:2...ptactvo, všechno, co se hýbe po zemi, i všechny mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se...
Genesis 32:13...vedlo dobře, a učiním, že tvého semene bude jako mořského písku, nespočetného pro své množství.'" A když na...
Genesis 41:49...nashromáždil nesmírné množství obilí, jako je mořského písku. Nakonec ho přestal i počítat, neboť ho bylo...
Genesis 49:13...třpytí, zuby jeho nad mléko bílé jsou. Zabulonmořského břehu bydlí, pro lodi bude přístavem, k...
Leviticus 11:9...jíst tyto: Smíte jíst všechny sladkovodnímořské tvory, kteří mají ploutve a šupiny. Všichni mořští i...
Leviticus 11:10...tvory, kteří mají ploutve a šupiny. Všichni mořští i sladkovodní tvorové bez ploutví a šupin ( ...
Leviticus 11:13... Nesmějí se jíst, jsou ohavní: orel, orlosupmořský orel, luňák, různé druhy jestřábů...
Deuteronomium 1:7...v Aravě, na horách, v podhůří, v Negevu i na mořském pobřeží. Vejděte do celé kanaánské země i do...
Deuteronomium 14:12...ptáky. Tyto však jíst nesmíte: orla, orlosupamořského orla, luňáka, sokola, různé druhy supů...
Deuteronomium 33:19... tam budou přinášet pravé oběti. Budou sytitmořského bohatství, z pokladů v písku ukrytých." O Gádovi...
Jozue 11:4...se všemi svými vojsky - lidí jako písku na mořském břehu a nesmírné množství koní a vozů. Všichni ti...
1. Samuel 13:5...- 3 000 vozů, 6 000 jezdců a lidu jako písku na mořském břehu. Vytáhli a utábořili se v Michmasu na východ...
2. Letopisů 8:17...se Šalomoun vypravil do Ecjon-geberu a Eilatu na mořském pobřeží v edomské zemi. Chíram mu po svých...
Ester 10:1...podrobil povinným odvodům celé vnitrozemímořské ostrovy. Veškeré úspěchy jeho vládnutí i jeho moc...
Job 36:30... jak kolem sebe šíří blesky, jak jimi pokrývá mořské hlubiny! Takovým způsobem spravuje národy, takto jim...
Žalmy 8:9...dobytek i všechnu polní zvěř, ptáky na oblozemořské ryby, vše, co putuje napříč oceány. Hospodine, Pane...
Žalmy 33:7...nebesa, celý jejich zástup duchem jeho ústMořské vody shrnul na hromady, hlubiny uložil do svých...
Žalmy 68:23...praví: "Tvé soky přivedu zpátky z Bášanu, i z mořské hlubiny přivedu je nazpátek, aby sis omyl nohy v...
Žalmy 77:17... vody viděly a hned se zachvěly, otřásly semořské hlubiny! Vody se proudem z mraků valily, nebesa...
Žalmy 107:29...z jejich úzkostí. Proměnil onu bouři v šepotmořské vlny se zklidnily. Radovali se, když nastalo ticho,...
Izaiáš 2:16...bašty, pro všechny pevné hradby, pro všechny mořské lodi, pro všechny skvělé koráby. Ponížena bude...
Izaiáš 11:11...Egypta, z Habeše, Elamu, Babylonie, Chamátu i z mořských ostrovů. Před národy zvedne korouhev, shromáždí...
Izaiáš 23:4...tyl, byl jsi tržištěm národů. Zastyď se, Sidonemořská pevnosti, neboť moře promluví: "Nerodím, nemám...
Izaiáš 23:10...slavné na zemi. Obdělávej svou zem jako Nilmořská flotilo - vždyť tu ani molo nezbylo! Hospodin...
Izaiáš 24:15... jméno Hospodina, Boha Izraelova, zní na mořských pobřežích. Slyšíme chvalozpěv z nejzazších krajů:...
Izaiáš 27:1... svinutého hada, Leviatana. Zabije toho mořského netvora! V ten den zpívejte o vinici výtečné víno...
Izaiáš 48:18...příkazy, tvůj pokoj by proudil jako potoky, jak mořské vlny by byl tvůj blahobyt. Jako písku by bylo tvého...
Izaiáš 51:10... ty ohromné vodní propasti, a udělal cestu skrz mořské hlubiny, aby je vykoupení mohli překročit?...
Izaiáš 60:5...úžasem se ti srdce rozbuší: obrátí se k tobě mořské poklady, bohatství národů k tobě zamíří. Stáda...
Izaiáš 60:9...svému hnízdišti? Na zajisté čekají ostrovymořské lodi jsou mezi prvními, aby tvé syny z dálky...
Jeremiáš 6:23... jsou krutí a soucit neznají, burácejí jak mořské vlny, ženou se na koních. Jak jeden muž jsou...
Jeremiáš 33:22... Jako se nedá sečíst nebeský zástup ani změřit mořský písek, tak rozmnožím símě svého služebníka Davida a...
Jeremiáš 50:42... jsou krutí a soucit neznají, burácejí jako mořské vlny, ženou se na koních. Jak jeden muž jsou...
Ezechiel 26:18...chvěje celé pobřeží v den tvého zániku, děs jímá mořské ostrovy - nejsi tu! Nuže, tak praví Panovník...
Ezechiel 27:3... zazpívej žalozpěv nad Týrem. Řekni bráně mořských cest, obchodnici s mnoha národy za mořem: Tak...
Ezechiel 27:8...ostrova. Sidonci a Arvaďané jsou tví veslařimořští vlci z Týru tví kormidelníci. Z Byblosu máš zkušené...
Ezechiel 27:9...řemeslníky, aby opravovali tvé trhliny. Všechny mořské lodi a jejich posádky kotví u tebe, aby tvé zboží...
Ezechiel 32:2...mu: Považuješ se za lva národů? Připomínáš spíš mořskou obludu! Brouzdáš se svými řekami, nohama plácáš do...
Ezechiel 38:20...den bude v izraelské zemi veliké zemětřeseníMořské ryby i ptáci na nebi, divoká zvěř i všechna havěť...
Ozeáš 2:1...váš Bůh." Přesto však synů Izraele bude jako mořského písku, který se nedá změřit ani spočítat. Tam, kde...
Ozeáš 4:3...polní zvěř i ptáci na nebi hynou společněmořskými rybami. si však nikdo nestěžuje, nikdo ...
Amos 5:8...den pak zase stmívá v noc, ten, který přivolává mořské vody a vylévá je na zemi, jméno Hospodin. Do...
Amos 9:3...je a odtud přivedu. Kdyby se mi schovali na mořském dně, přikážu hadu, je odtud vyštípe. Kdyby je...
Amos 9:6...klenbu založil na zemi, ten, který přivolává mořské vody a vylévá je na zemi, jméno Hospodin. Copak...
Sofoniáš 1:3... Smetu lidi i dobytek, smetu nebeské ptákymořské ryby - všechna pohoršení spolu s ničemy! Vyhladím z...
Zachariáš 10:11...to jim nepostačí. Budou procházet mořem souženímořské vlny však budou sraženy; vyschne i Nil a jeho...
Matouš 18:6...krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili homořské hlubině. Běda světu kvůli pohoršením! Pohoršení sice...
Lukáš 21:25...bude úzkost mezi národy, bezradnými před zuřícím mořským příbojem. Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho...
Skutky 27:41...napnuli do větru a pustili se ke břehu. V mořské úžině však loď najela na mělčinu. Příď pevně uvízla...
Židům 11:12...potomků, jako je hvězd na nebi a písku na mořském břehu. Tito všichni zemřeli ve víře, aniž dosáhli...
Jakub 1:6...bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. nikdo...
Jakub 3:7...zkrotit každý druh zvířat, ptáků, plazůmořských tvorů a daří se mu to, ale jazyk žádný člověk...
Juda 1:13...bez ovoce, dvakrát mrtvé a vykořeněné, divoké mořské vlny chrlící své vlastní hanebnosti, bludné hvězdy,...
Zjevení 12:18...a drží se Ježíšova svědectví. Zastavil se na mořském břehu. Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |