Mořil

Hledám varianty 'mořil' [ mořil (1) moří (8) moře (199) ]. Nalezeny 194 verše.
Genesis 1:10...Bůh nazval souš "země" a shromáždění vod nazval "moře". A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: "...
Genesis 14:3... Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře). Dvanáct let sloužili Kedor-laomerovi, ale třináctého...
Genesis 22:17...símě - jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátel a ve tvém...
Exodus 10:19... který ty kobylky odnesl a vmetl je do Rudého moře. V celém egyptském kraji nezůstala ani kobylka!...
Exodus 14:2...a utáboří před Pi-chirotem, mezi Migdolemmořem. Utábořte se u moře naproti Baal-cefonu. Farao si o...
Exodus 14:9...jeho vojsko - a dostihli je, když tábořilimoře u Pi-chirotu před Baal-cefonem. Když se farao...
Exodus 14:16...k moři a rozděl je! Synové Izraele projdou skrz moře suchou nohou. sám zatím posílím odhodlání Egypťanů,...
Exodus 14:17...posílím odhodlání Egypťanů, takže vejdou do moře za vámi. Tehdy se oslavím na faraonovi a celém jeho...
Exodus 14:21...noc nepřiblížili. Mojžíš pak napřáhl ruku nad moře a Hospodin se do moře opřel silným východním větrem....
Exodus 14:22...se rozestoupily a synové Izraele prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou po pravici i...
Exodus 14:23...vozy i jezdci - a tak za nimi vešli doprostřed moře. K ránu pak Hospodin shlédl z ohnivého a oblakového...
Exodus 14:26...Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku nad moře, se vody vrátí zpět - na Egypťany, na jejich vozy i...
Exodus 14:27...i jejich jezdce." Mojžíš tedy napřáhl ruku nad moře. Když nastalo ráno, moře se vrátilo na původní místo a...
Exodus 14:28...celé faraonovo vojsko, jež vešlo za Izraelity do moře. Nezůstal z nich ani jeden. Synové Izraele však prošli...
Exodus 14:29...nich ani jeden. Synové Izraele však prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly stěnou po pravici i...
Exodus 14:30...Izrael pak viděl egyptské mrtvé na břehu moře. Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na...
Exodus 15:1... slavně se vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do moře! síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým...
Exodus 15:4...Hospodin. Faraonovy vozy i s jeho vojskem do moře svrhl, nejlepší z jeho jezdců v Rudém moři ztonuli....
Exodus 15:8...nakupily, proudy vod stály jako hromady, v nitru moře ztuhly propasti. Nepřítel řekl: ‚Stíhat je budu,...
Exodus 15:10... ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsimoře je přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je...
Exodus 15:19..." Když faraonovi koně i s vozy a jezdci vešli do moře, Hospodin je zavalil spoustou vod, ale synové Izraele...
Exodus 15:21... slavně se vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do moře!" Když Mojžíš odvedl Izrael od Rudého moře, vydali se...
Exodus 15:22...do moře!" Když Mojžíš odvedl Izrael od Rudého moře, vydali se k poušti Šur. Tři dny šli pouští, aniž...
Exodus 20:11...V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemimoře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul....
Exodus 23:31...zem do dědictví. Vytyčím tvé hranice od Rudého moře ke Středozemnímu moři a od pouště k řece Eufrat,...
Numeri 11:22...měli dost? Mají se pro vylovit všechny rybymoře, aby měli dost?" "Je na to snad Hospodinova ruka...
Numeri 11:31... Vtom se zvedl vítr od Hospodina, přivál od moře křepelky a zasypal jimi tábor ze všech stran, na jeden...
Numeri 33:8...Migdolem. Vyšli z Pi-chirotu, prošli prostředkem moře na poušť, ušli tři dny cesty etamskou pouští a...
Numeri 33:10...u vody. Vyšli z Elimu a utábořili se u Rudého moře. Vyšli od Rudého moře a utábořili se v poušti Sin...
Numeri 33:11...a utábořili se u Rudého moře. Vyšli od Rudého moře a utábořili se v poušti Sin. Vyšli z pouště Sin a...
Numeri 34:3...pouště Cin podél Edomu. Začne od konce Mrtvého moře na východě, stočí se jižně od srázu Akrabim, bude...
Numeri 34:6... Vaši západní hranici bude tvořit Středozemní moře. Jeho pobřeží bude vaše západní hranice. Vaše severní...
Numeri 34:7...severní hranice povede takto: od Středozemního moře ji vytyčíte k hoře Hór a odtud dál k Lebo-chamátu, ...
Deuteronomium 3:17...Arava, a to od Galilejského jezera po Mrtvé moře v Aravě pod úbočím Pisgy na východě. Tenkrát jsem vám...
Deuteronomium 11:4...- jak ty pronásledovatele zaplavil vodami Rudého moře, a tak je vyhubil. dodnes si pamatujete, co s vámi...
Deuteronomium 30:13...oznámil nám je, abychom je mohli plnit?" Není za mořem, abys říkal: "Kdo z nás se vydá za moře, aby nám je...
Jozue 2:10...jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeli z Egypta, i co jste provedli...
Jozue 5:1...a všichni kananejští králové u Středozemního moře uslyšeli, že Hospodin před syny Izraele vysušil vody...
Jozue 9:1... v podhůří a po celém pobřeží Středozemního moře před Libanonem - král chetejský, emorejský, kananejský...
Jozue 12:3...k východnímu okraji Aravského (neboli Mrtvéhomoře směrem k Bet-ješimotu a na jih pod úbočí Pisgy....
Jozue 15:2...hranice vede od zálivu na jižním konci Mrtvého moře, vybíhá na jih k průsmyku Akrabim, pokračuje k Cinu,...
Jozue 15:5...jižní hranice. Východní hranici tvoří Mrtvé moře po ústí Jordánu. Severní hranice začíná od zálivu,...
Jozue 15:12...k moři. Západní hranici tvoří Středozemní moře a jeho pobřeží. To jsou hranice okolo synů Judových...
Jozue 15:47... k Egyptskému potoku a k pobřeží Středozemního moře. Na horách: Šamir, Jatir, Socho...
Jozue 17:10...a severní strana Manasesovi, jehož hranicí je moře. Na severu hranice dosahuje k Ašerovi a na východě...
Jozue 18:19... než dosáhne k severnímu zálivu Mrtvého moře u jižního konce Jordánu. To je jižní hranice. Na...
Jozue 24:7...vás a Egypťany položil temnotu, přihnal na  moře a zatopil je. Na vlastní oči jste viděli, co jsem...
Soudců 7:12...velbloudů bylo bezpočtu, jako je písku na břehu moře. Jakmile Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják...
2. Samuel 22:16...rozehnal je, bleskem svým je rozdrtil! Koryta moří byla obnažena, základy světa odkryty před řevem...
1. Královská 5:9...a dal mu tolik rozumu, jako je písku na břehu moře. Šalomounova moudrost převyšovala moudrost všech...
1. Královská 7:23...na sloupech. Poté odlil kulatou nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje k okraji měřila 10 loktů, na výšku 5...
1. Královská 7:25...dvě řady ozdobných poupat odlitých zároveň s Moře spočívalo na dvanácti býcích: tři byli obráceni k...
1. Královská 7:39...postavil po pravé straně chrámu a pět po levéMoře postavil po pravé straně v jihovýchodním rohu. Dále...
1. Královská 7:44...podstavců, deset umyvadel na podstavce, jedno Moře, dvanáct býků nesoucích Moře, kotlíky, lopatky a mísy....
1. Královská 9:26...v Ecjon-geberu u Eilatu na pobřeží Rudého moře v edomské zemi vybudoval loďstvo. Chíram pak se...
1. Královská 18:43...řekl svému mládenci: "Vzhůru, jdi se podívat na moře." Vyšel se tedy rozhlédnout. "Nic tam není," řekl....
1. Královská 18:44... Teprve posedmé mládenec zvolal: "Vidím, jak od moře stoupá obláček, ne větší než dlaň." Tehdy mu Eliáš...
2. Královská 16:17...z bronzových stojanů a sejmul z nich umyvadlaMoře sňal z bronzových býků, na nichž spočívalo, a položil...
2. Královská 25:13...sloupy Hospodinova chrámu, stojany i bronzové Moře, které bylo v Hospodinově chrámu, rozbili Babyloňané...
2. Královská 25:16...bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupy, jedno Moře, stojany, které pro Hospodinův chrám zhotovil Šalomoun...
1. Letopisů 16:32...raduje se, národům řekněte: "Hospodin kraluje!" Moře burácí se vším, co je v něm, celý světa kraj se...
1. Letopisů 18:8...bronzu. Z toho pak Šalomoun vyrobil bronzové moře, sloupy a bronzové nádobí. Když se Toú, král Chamátu,...
2. Letopisů 4:2...10 loktů vysoký. Poté odlil kulatou nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje po okraj měřila 10 loktů, na výšku 5...
2. Letopisů 4:4...(vždy deset na loket), jednolitých s nádržíMoře spočívalo na dvanácti býcích: tři byli obráceni k...
2. Letopisů 4:10...nádvořím postavil vrata a ta okoval bronzemMoře postavil napravo v jihovýchodním rohu. Nakonec Churam...
2. Letopisů 4:15...podstavce, vyrobil umyvadla na podstavce, jedno Moře, dvanáct býků nesoucích Moře, kotlíky, lopatky a...
2. Letopisů 20:2...tobě ohromná spousta z protějšího břehu Mrtvého moře, z Edomu, a jsou v Chasason-tamaru!" (To je En-gedi...
Nehemiáš 9:6...zástupy, zemi i se vším, co je na , všechna moře i se vším, co je v nich. Ty sám všemu dáváš život,...
Nehemiáš 9:9...Viděl jsi trápení našich otců v Egyptě, u Rudého moře jsi slyšel jejich křik. Seslal jsi divy a zázraky na...
Nehemiáš 9:11...trápili. Získal sis jméno, jaké dodnes mášMoře jsi před nimi rozdělil, prostředkem moře prošli po...
Job 7:12... své hořké duši musím ulevit. Jsem snad moře, jsem snad drak, abys nade mnou stavěl stráž? Myslím...
Job 9:8...hvězdy zakryje. On sám roztahuje nebesa, přes moře kráčí po vlnách. Učinil Oriona i Velký vůz, Plejády i...
Job 11:9...- co ty o tom víš? Delší než země, širší než moře! Když on zasáhne, když uvězní, když svolá soud, kdo mu...
Job 26:12...se, děsí se při jeho pohrůžce. On svojí mocí moře utišil, netvora rozdrtil svou moudrostí. Nebe svým...
Job 28:14...zemi mezi živými. Propast praví: "Ve mně není." Moře říká: "Nemám ji." Nedá se pořídit za zlato nejčistší,...
Job 29:18...v rodinném hnízdě, mých dnů bude jak pískumoře. kořeny budou sahat k vodě, rosa bude nocovat v...
Job 31:39... jestli jsem její plody jedl bezplatněmořil její nájemce - pak mi vzejde bodláčí místo pšenice...
Job 36:27...naše chápání, jeho léta nelze ani vypočíst! Onmoře vynáší kapky do výšky, aby se v jeho mlze na déšť...
Job 38:8...Boží synové jásali radostí? Kdo že to dveřmi moře uzavřel, když se tehdy z lůna vyvalilo ven, když jsem...
Job 38:16...napřažená paže se přerazí. Pronikls tam, kde moře pramení, prošel ses po dně propasti? Odhalily se ti...
Job 41:23...vláčené. Hlubina kvůli němu jako v kotli vřemoře pění jak voňavkářův kelímek. Ve vodě za ním brázda...
Žalmy 46:3... i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře, i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bořily pod...
Žalmy 65:6...spasení. Jsi přece nadějí všech končin světamoří dalekých! Ty, jenž svou silou hory utvrzuješ, ty, jenž...
Žalmy 65:8...jsi mocí oděný, ty, jenž dokážeš zkrotit řev moře, jekot jeho vln, bouřící národy, svými zázraky...
Žalmy 66:6... jak k lidem chová se! V pevninu kdysi obrátil moře a pěšky přešli přes řeku - pojďte, radujme se v něm!...
Žalmy 69:35...v zajetí. Nebesa i země jej oslavují, též moře i všechna havěť v nich! Bůh totiž Sionu daruje spásu a...
Žalmy 72:8...blahobyt, dokud měsíc nezmizí. panuje od moře k moři, od řeky Eufrat po světa kraj. se mu...
Žalmy 72:10... lížou prach! mu králové z ostrovůmoří složí pocty, králové Sáby i Šeby mu dary přinesou....
Žalmy 74:13...spásy na zemi! Ty jsi svou silou rozdělil moře, vodním obludám jsi hlavy roztříštil. Ty jsi rozdrtil...
Žalmy 77:20...třásla, chvěla se! Tvá cesta, Bože, vedla přes moře, tvá stezka přes vody mohutné. I když tvé šlépěje...
Žalmy 78:13...zázraky, v Egyptě, na poli soanském. Rozdělil moře, převedl je, vody postavil jako hromady. Oblakem svým...
Žalmy 78:27...zasypal je, množstvím ptáků, jako je pískumoře. Doprostřed tábora je nechal padat, na jejich stany...
Žalmy 89:26...roh se v mém jménu vyvýší. Jeho ruku vložím na moře, na řekách spočine jeho pravice. ‚Ty jsi můj Otec' -...
Žalmy 93:4...vlnobití svá! Nad hřmění proudů mohutných, nad moře mocné bouření mnohem mocnější je Hospodin! Zcela...
Žalmy 95:5...země, jemu náleží horské vrcholy. Patří mu moře, vždyť učinil je, i souš jeho ruce stvořily! Pojďte a...
Žalmy 96:11...poctivě! Jásejte, nebesa, země raduje semoře burácí se vším, co je v něm! Celý světa kraj se...
Žalmy 98:7...a rohy zatrubte, před králem Hospodinem jásejteMoře burácí se vším, co je v něm, stejně tak všichni,...
Žalmy 104:25...učinil - země je plná tvých stvoření! Hle, je tu moře širé a veliké, havěť bezpočtu se hemží v něm - maličcí...
Žalmy 106:7...Na velikost tvé lásky nepamatovali, u Rudého moře Nejvyššího dráždili. Zachránil je však pro své jméno,...
Žalmy 106:22...v Egyptě: zázraky činil v zemi Chamově, u Rudého moře věci předivné. Byl by je vyhladil, jak rozhodl se,...
Žalmy 107:23...tom, co učinil, zpívají! Ti, kdo se vydali na moře v lodích, na mocné vody za svým řemeslem, takoví...
Žalmy 114:3...Boží svatyní, Izrael stal se jeho královstvímMoře to vidělo, dalo se na útěk, Jordán obrátil se...
Žalmy 114:5... jako jehňata dováděly pahorky! Pročpak sesmoře, dalo na útěk? Proč ses, Jordáne, obrátil nazpátek?...
Žalmy 136:13...paži vztažené - jeho láska trvá navěky! On Rudé moře vedví rozdělil - jeho láska trvá navěky! A jeho...
Žalmy 136:15...láska trvá navěky! Faraona s vojskem smetl do moře - jeho láska trvá navěky! On vedl svůj lid po poušti -...
Žalmy 146:6... spoléhá! On přece nebe i zemi učinil a také moře i všechno v nich. Navěky věrný zůstává, utlačovaným...
Přísloví 30:4...se vrátil? Kdo pobral vítr do dlaní? Kdo shrnul moře do pláště? Kdo založil všechny zemské končiny? Víš,...
Kazatel 1:7... kolem dokola stále vrací se. Veškeré řeky do moře míří, moře se ale nepřeplní. Tam, odkud pramení, se...
Izaiáš 5:30...ten den budou vrčet nad svou kořistí, jako když moře burácí. Kdo tehdy pohlédne na zemi, uvidí samou tmu a...
Izaiáš 10:26...porazil Midiánce u Havraní skály; zvedne hůl nad moře tak jako kdysi v Egyptě. V ten den jejich břemeno...
Izaiáš 11:9...plná poznání Hospodina, tak jako vody naplňují moře! V ten den bude kořen Jišajův vztyčen jako korouhev...
Izaiáš 11:15...poslouchat. Hospodin vysuší záliv Egyptského moře, na Eufrat máchne rukou své vichřice a rozdělí jej na...
Izaiáš 16:8... k poušti a jejíž výhonky se množily,  moře objaly. A proto oplakávám révu Sibmy, tak jako pláče...
Izaiáš 17:12... Běda bouřícím davům lidí jako když bouří moře při bouři! Běda národům burácejícím jako burácejí vody...
Izaiáš 21:1...Jak potom unikneme my?'" Ortel nad Pustinoumoře: Jako se na jihu prohání vichřice, útočník přijde z...
Izaiáš 23:4... Zastyď se, Sidone, mořská pevnosti, neboť moře promluví: "Nerodím, nemám bolesti, nevychovávám dívky...
Izaiáš 23:6...budou bolestí nad Týrem. Uprchněte někam za moře, obyvatelé pobřeží, kvílejte! Tohle že je to vaše...
Izaiáš 23:11... tu ani molo nezbylo! Hospodin vztáhl ruku na moře, aby otřásl královstvími; přikázal ohledně Fénicie,...
Izaiáš 42:10...píseň, po celém světě chvalte jej - námořnícimoře i všechno v něm, ostrovy i jejich obyvatelé! poušť...
Izaiáš 50:2...Nemám k vysvobození dost sil? Hle, vysušuji moře pouhým napomenutím a řeky v pouště obracím; ryby v...
Izaiáš 51:10... kdo tehdy toho draka udolal? Nebyls to ty, kdo moře vysušil, ty ohromné vodní propasti, a udělal cestu...
Izaiáš 51:15...nebude. jsem Hospodin, tvůj Bůh, jenž vzdouvá moře, jeho vlny řvou - mám jméno Hospodin zástupů. Svá...
Izaiáš 57:20... je uzdravím. Ničemové však budou jak moře bouřící, jež nemůže se utišit a jehož vlny kalným...
Jeremiáš 5:22...nepřekročitelným, věčným zákonem. Bouří se moře, ale nic nezmůže, vlny burácejí, ale nevylijí se....
Jeremiáš 31:35...s hvězdami za světlo noci určuje, jenž vzdouvá moře, jeho vlny řvou, a jehož jméno je Hospodin zástupů:...
Jeremiáš 49:23...zlou zprávu slyšeli; zmítají se hrůzou jako moře, jež nelze utišit. Damašek slábne, zachvácen děsem se...
Jeremiáš 51:36...tvojí pře a pomstím se za tebe. Vysuším to jeho moře, nechám vyschnout i jeho pramen. Babylon se obrátí v...
Jeremiáš 51:42...zpustošen Babylon mezi národy! Babylon zaplavilo moře, příval jeho vln jej pohltil. Z jeho měst zbyly kupy...
Jeremiáš 52:17...sloupy Hospodinova chrámu, stojany i bronzové Moře, které bylo v Hospodinově chrámu, rozbili Babyloňané...
Jeremiáš 52:20...bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupy, jedno Moře, pod ním dvanáct bronzových býků a stojany, které pro...
Ezechiel 26:3...Hospodin: Týre, jsem proti tobě! Jako moře žene své vlny, přiženu na tebe mnohé národy. Hradby...
Ezechiel 26:16...zraněných v tom hrozném vraždění. Všichni vládci moří sestoupí ze svých trůnů, odloží pláště, svlečou si...
Ezechiel 27:4...dokonalý v kráse!' Tvé panství sahá daleko do moře, dokonale krásně jsi vystavěn. Tvá prkna vyrobili z...
Ezechiel 27:25... Zámořské lodi tvé zboží převážejí, uprostřed moře jsi plně naložen. Na hlubinu zavezli tvoji veslaři,...
Ezechiel 27:26... Na hlubinu zavezli tvoji veslaři, uprostřed moře budeš východním větrem roztříštěn! Tvé jmění, zboží i...
Ezechiel 27:27... všichni ti, kdo k tobě patřili, se vprostřed moře utopí v den tvé záhuby. I břehy pevniny se zachvějí,...
Ezechiel 27:32...‚Kdo byl kdy Týru podobný, zničenému uprostřed moří?' Když vykládali tvé zboží ze zámoří, sytil jsi mnohé...
Ezechiel 27:34...králové země bohatli. Teď tvůj vrak leží na dně moří; tvé zboží i všichni, kdo k tobě patřili, klesli do...
Ezechiel 28:2...si: ‚ jsem bůh! Zaujímám božský trůn uprostřed moří.' Přitom jsi člověk, žádný bůh, i když si myslíš, jak...
Ezechiel 28:8...srazí do jámy, zahyneš hroznou smrtí uprostřed moří. Budeš pak ještě říkat: ‚ jsem bůh' tváří v tvář...
Ezechiel 39:11...v Izraeli, průsmyk ležící na východ od moře. Tak se ten průsmyk zatarasí, neboť v něm pohřbí Goga...
Ezechiel 47:8...mi. "Stéká do údolí Arava, vlévá se do Mrtvého moře, a jakmile se vlije do moře, jeho voda se uzdraví....
Ezechiel 47:9...ta řeka přiteče, zahemží se to živočichymoře ožije velikou spoustou ryb. Kamkoli ta řeka přiteče,...
Ezechiel 47:15...země: Na severu povede hranice od Středozemního moře přes Chetlon a Lebo-chamát k Cedadu a dále přes Berotu...
Ezechiel 47:17...na pomezí Chavranu. Hranice tedy půjde od moře k Chacar-enanu, takže bude na severu zahrnovat...
Ezechiel 47:20... Na západě bude hranici tvořit Středozemní moře k místu naproti Lebo-chamátu. To je západní strana....
Daniel 7:3...mořem bouří čtyři nebeské větry. Vtom semoře vynořily čtyři obrovské šelmy, každá jiná. První...
Ozeáš 11:10...jeho řev, jeho děti rozechvěle přispěchají od moře. Přispěchají z Egypta jako rozechvělí ptáčci, z...
Joel 2:20...daleko na vyprahlou pustinu - jeho přední voj do Moře mrtvého, zadní pak do Středozemního; a vzejde z něho...
Amos 6:12...koně běžet po skále? se snad s voly orat moře? Vy jste však dokázali obrátit právo v jed a ovoce...
Amos 8:12...po vodě, ale po slyšení Hospodinových slov. Od moře k moři se budou plahočit a od severu bloudit na východ...
Jonáš 1:3...přede mne." Jonáš ale vstal a dal se na útěk za moře, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy, kde našel loď...
Jonáš 1:4...za moře, pryč od Hospodina. Hospodin však na moře seslal veliký vítr, a na moři se strhla tak veliká...
Jonáš 1:5...ke svému bohu a vyhazovali náklad z lodi do moře, aby odlehčili.Jonáš zatím sestoupil do podpalubí,...
Jonáš 1:9...a uctívám Hospodina, Boha nebes, který stvořil moře i pevninu." Těch mužů se zmocnila veliká bázeň a...
Jonáš 1:11...tak se ho ptali: "Co s tebou máme udělat, aby se moře utišilo?" "Hoďte do moře," odpověděl jim, "tím ho...
Jonáš 1:12...máme udělat, aby se moře utišilo?" "Hoďte do moře," odpověděl jim, "tím ho utišíte. Vím, že vás ta...
Jonáš 1:13...pokoušeli veslovat zpátky k pevnině, ale marněMoře totiž bouřilo stále silněji. Nakonec tedy volali k...
Jonáš 1:15... konáš svou vůli." Pak Jonáše hodili do moře, a moře přestalo zuřit. Mužů se zmocnila veliká bázeň...
Jonáš 2:4... volání. Uvrhl jsi do hlubin, doprostřed moře strhl vír. Pohřben jsem tvými příboji, zavalen...
Jonáš 4:2...ještě doma? Právě proto jsem předtím utíkal za moře: Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a soucitný,...
Micheáš 7:12...měst Egypta, ze zemí od Egypta po Eufrat, od moře k moři a od hor k horám. Země se však stane pustinou...
Micheáš 7:19...pošlapeš, všechny naše hříchy smeteš hluboko do moře! Projevíš svou věrnost Jákobovi, své milosrdenství...
Nahum 1:4... mraky jsou prach od jeho kroků. Okřikne moře, a to se vysuší, vysuší i každou řeku. Bášan i Karmel...
Abakuk 2:14...slávy Hospodinovy, tak jako vody naplňují moře. Běda tomu, kdo dává pít svému bližnímu, kdo jej opíjí...
Zachariáš 9:4...Panovník ho však vyžene, jeho hradby strhne do moře a město zmizí v plamenech! Spatří to Aškelon, zděsí se...
Zachariáš 9:10... válečné luky odstraní, národům řekne: Mír! Od moře k moři bude panovat, od řeky Eufrat po světa kraj. Pro...
Matouš 13:47...ji. Nebeské království je jako síť spuštěná do moře, která nabírá všechno možné. Když se naplní, rybáři ji...
Matouš 21:21...řekli této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře!' stane se to. Když budete věřit, dostanete, o cokoli...
Matouš 23:15... znalci Písma a farizeové! Pokrytci, obcházíte moře i souš, abyste jednoho člověka obrátili na víru, a...
Marek 9:42...mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře. [44] Kdyby sváděla tvá ruka, usekni ji. Je pro...
Marek 11:23...by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,' a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje...
Lukáš 17:2...mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře, než aby svedl jednoho z těchto maličkých. Mějte se na...
Lukáš 17:6...byste této moruši: ‚Vykořeň se a přesaď se do moře!' a poslechla by vás. Kdo z vás by svému služebníkovi...
Skutky 4:24...hlas k Bohu: "Pane, ty jsi stvořil nebe i zemimoře i všechno, co je v nich. Ty jsi skrze Ducha svatého...
Skutky 10:6...hostem jistého Šimona koželuha, který důmmoře." Když po těch slovech anděl odešel, Kornelius zavolal...
Skutky 10:32...Petr, který je hostem v domě Šimona koželuhamoře.' Proto jsem k tobě hned poslal a ty jsi laskavě...
Skutky 14:15...k živému Bohu, který stvořil nebe, zemimoře a všechno v nich. V minulých dobách nechával všechny...
Skutky 27:30...roztahovat kotvy také z přídi, spustili člun na moře, ale Pavel řekl setníkovi a vojákům: "Pokud nezůstanou...
Skutky 27:38...osob.) Posilněni jídlem pak sypali pšenici do moře, aby odlehčili loď. Konečně se rozednilo. Nemohli tu...
Skutky 28:4...si: "Ten člověk je určitě vrah! Zachránil semoře, ale Spravedlnost ho nenechala naživu." Pavel však...
Židům 11:29...zhoubce prvorozených nedotkl. Vírou přešli Rudé moře jako po suché zemi; když se však o to pokusili...
Zjevení 4:6...duchů Božích. Před trůnem bylo také skleněné moře jakoby z křišťálu a uprostřed trůnu i kolem trůnu...
Zjevení 7:1...čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zem ani na moře ani na žádný strom. Spatřil jsem také jiného anděla,...
Zjevení 8:8... Když zatroubil druhý anděl, jako by byla do moře vržena veliká ohnivě planoucí hora. Třetina moře se...
Zjevení 10:2...otevřenou knížku a postavil se pravou nohou na moře a levou na zem. Vykřikl mocným hlasem, jako když řve...
Zjevení 10:6...i to, co je v něm, zemi i to, co je na , a moře i to, co je v něm, že nebude více času, ale že ve...
Zjevení 13:1...se na mořském břehu. Vtom jsem spatřil, jakmoře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na...
Zjevení 14:7... Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemimoře i prameny vod!" Za ním letěl druhý anděl se slovy:...
Zjevení 15:2...dokonán Boží hněv. Uviděl jsem jakoby skleněné moře smíšené s ohněm a také ty, kteří zvítězili nad šelmou,...
Zjevení 16:3...a zhoubné vředy. Druhý pak vylil svou číši do moře. To se obrátilo jakoby v krev mrtvého a veškerá živá...
Zjevení 18:21...balvan veliký jako mlýnský kámen a vrhl jej do moře se slovy: "Tak prudce bude svržen Babylon, město...
Zjevení 20:13...v těch knihách, totiž podle svých skutků. Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí...
Zjevení 21:1...zemi. Neboť první nebe a první země pominulymoře již nebylo. Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém,...

Slova obsahující mořil: mořil (1) umořil (1) umořili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |