Moábské

Hledám varianty 'moábské' [ moábské ]. Nalezeno 16 veršù.
Numeri 21:15...Arnonu, svahy údolí, jež se táhne ke vsi Ar a k moábské hranici se přimyká." Odtud pak táhli do Beéru; to...
Numeri 33:44... Vyšli z Obotu a utábořili se v Ije-abarimu na moábské hranici. Vyšli z Ijimu a utábořili se v Dibon-gadu...
Deuteronomium 1:5...sídlícího v Aštarotu a v Edrei, začal Mojžíšmoábské zemi v Zajordání vysvětlovat tento Zákon. Řekl:...
Deuteronomium 2:9...moábskou poušť. Hospodin mi řekl: "Neútoč na Moábské a nebojuj s nimi. V jejich zemi ti nedám žádné...
Deuteronomium 28:69...přikázal, aby ji uzavřel se syny Izraelemoábské zemi, kromě smlouvy, kterou s nimi uzavřel na Orébu...
Deuteronomium 32:49..."Vystup na toto pohoří Abarim, na horu Nebómoábské zemi naproti Jerichu, a pohleď na kanaánskou zem,...
Deuteronomium 34:5...na vlastní oči, ale vejít do nesmíš." Tam, v moábské zemi, pak Hospodinův služebník Mojžíš zemřel, jak...
Deuteronomium 34:6...Mojžíš zemřel, jak Hospodin řekl. Pochoval jejmoábské zemi, v roklině naproti Bet-peoru, ale jeho hrob ...
Soudců 11:18...se vydali na cestu pouští. Vyhnuli se edomskémoábské zemi, obešli moábskou zem z východu a utábořili se...
Růt 1:4...a ona zůstala sama se dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy; jedna se jmenovala Orpa a druhá Rút. Když tam...
1. Samuel 22:3...stal jejich velitelem. Odtamtud David odešel do moábské Micpy a požádal moábského krále: "Mohli by můj otec...
1. Královská 11:7...Šalomoun dokonce postavil obětní výšinu moábské ohavnosti Kemošovi a amonské ohavnosti Molochovi....
2. Královská 24:2...však na něj posílal chaldejské, aramejskémoábské a amonské nájezdníky. Ty posílal na Judu, aby ho...
Izaiáš 16:2...země ze Sely u pouště na horu Dcery sionskéMoábské dcery jsou při arnonských brodech jak vyplašené...
Jeremiáš 48:33...Zmizelo veselí a jásot v zahradách po celé zemi moábské. Víno jsem z lisů odebral, s veselým křikem se...
Ezechiel 25:9...jako všechny národy,' proto teď zpřístupním moábské srázy počínaje chloubou země, hraničními městy...

Slova obsahující moábské: moábské (17) moábského (7) moábském (6) moábskému (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |