Mnuli

Hledám varianty 'mnuli' [ mnuli (1) mnou (375) mne (115) ]. Nalezen 461 verš.
Genesis 3:12...odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl." "Cos to...
Genesis 7:1...do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný spravedlivý. Ze všech čistých...
Genesis 9:13...pokládám duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se...
Genesis 13:8...) Abram tehdy Lotovi řekl: "Prosím, mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře -...
Genesis 14:24...co snědli služebníci, a podíl mužů, kteří šli se mnou. Aner, Eškol a Mamre si vezmou svůj podíl." Po nějaké...
Genesis 16:5...náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. s tebou rozsoudí Hospodin!" Abram Saraj...
Genesis 16:13...k promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem pohlédla k Tomu,...
Genesis 16:14...jméno "Beer-lachai-roi, Studnice Živého, který mne vidí." Jak známo, leží mezi Kádešem a Beredem. Hagar...
Genesis 17:1...mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý. Splním svou smlouvu s tebou a nesmírně...
Genesis 17:11...a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v...
Genesis 19:19...život. však nebudu moci utéct do hor, a tak mne to neštěstí postihne a zemřu. Pohleď prosím, tamto...
Genesis 20:13...ne matky, a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce,...
Genesis 21:6...Všichni, kdo o tom uslyší, se budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára...
Genesis 21:23... Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého nástupce a potomka a že se ke mně a k zemi, v...
Genesis 23:8... abych tu pochoval svou mrtvou, poslyšte mne a přimluvte se za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi...
Genesis 23:11...do brány jeho města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám ti i jeskyni, která je na něm....
Genesis 23:13...lidu země promluvil k Efronovi: "Kéž bys mne, prosím, raději vyslyšel. Dám ti za to pole peníze....
Genesis 23:15...Abrahamovi odpověděl: "Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to...
Genesis 24:30...a slyšel její slova, když říkala: "Takto se mnou ten muž mluvil." Přišel tedy k onomu muži a hle, ten...
Genesis 24:62... Izák právě přicházel od Studnice Živého, který mne vidí (bydlel totiž v negevském kraji). K večeru Izák...
Genesis 25:11...Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živého, který mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého...
Genesis 28:20... Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na cestě a mi chléb k jídlu a...
Genesis 30:6...a porodila mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto mu...
Genesis 30:16... vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala jsem odměnou za mandragoru od svého syna."...
Genesis 30:20...Jákobovi šestého syna. Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně můj manžel bude mít v...
Genesis 30:27..." Lában mu odpověděl: "Laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A...
Genesis 30:29... jak jsem ti sloužil a jak se tvému dobytku se mnou dařilo. To málo, co jsi měl, než jsem přišel, se...
Genesis 31:5...nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou. Samy víte, že jsem vašemu otci sloužil ze všech sil...
Genesis 31:39... ale sám jsem nahrazoval škodu. Vymáhal jsi ode mne, co bylo ukradeno ve dne i co bylo ukradeno v noci. Ve...
Genesis 31:42...otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl se mnou, určitě bys teď propustil s prázdnou! Bůh ale viděl...
Genesis 31:44... vstupme do smlouvy - a ty - je to pro mne a pro tebe svědectvím." Jákob tedy vzal kámen a vztyčil...
Genesis 31:49... neboť řekl: " se rozejdeme, Hospodin nade mnou i tebou drží stráž. Budeš-li mým dcerám ubližovat nebo...
Genesis 32:11...Jordán překročil pouze s holí, a teď jsou ze mne dva tábory! Vytrhni prosím z ruky mého bratra, z...
Genesis 32:17... každé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte přede mnou a mezi jednotlivými stády nechte odstup." Tomu vepředu...
Genesis 35:3...Bohu, jenž vyslyšel v den úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel." Odevzdali tedy Jákobovi...
Genesis 39:7...na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však odmítl. Řekl manželce svého pána: "Když ...
Genesis 39:12...doma. Tehdy ho chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal šaty v její ruce, utekl a běžel ven....
Genesis 39:14... aby si s námi zahrával?! Přišel a chtěl se se mnou vyspat, ale jsem začala hlasitě křičet. Když...
Genesis 39:17...jsi k nám přivedl, ke mně přišel a chtěl si se mnou zahrávat! Když jsem se ale dala do křiku, nechal své...
Genesis 42:33... zda jste slušní lidé! Nechte jednoho z vásmne, vezměte svým rodinám jídlo k zahnání hladu a jděte....
Genesis 43:8...otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít, zůstaneme naživu a nezemřeme...
Genesis 43:16...a připrav je. Ti muži dnes budou obědvat se mnou." Ten učinil, jak Josef řekl, a odvedl je do Josefova...
Genesis 46:31...svého otce: "Půjdu dát faraonovi zprávu, že za mnou z Kanaánu přišli moji bratři a otec s rodinou. Řeknu...
Genesis 50:19...Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to...
Exodus 10:3... Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede mnou pokořit? Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však...
Exodus 10:28...ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den, kdy mi...
Exodus 11:8...od Egypta.' Tehdy přijdou všichni tví dvořané za mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen...
Exodus 20:3...Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi,...
Exodus 23:15...v něm jsi vyšel z Egypta. Nikdo se přede mnou neukáže s prázdnou. Zachovávej Slavnost žní, kdy...
Exodus 25:2...k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od každého...
Exodus 25:30...je z čistého zlata. A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení." "Dále vyrobíš svícen z...
Exodus 31:13...Zachovávejte soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že ...
Exodus 31:17...všechna svá pokolení. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil...
Exodus 32:32...jim ten hřích nyní odpustil... A pokud ne, vymaž mne prosím z knihy, kterou píšeš." Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 33:12...tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl jsi: ‚Znám osobně a našel jsem v tobě...
Exodus 33:21...a zůstat naživu." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na skále. tudy půjde sláva,...
Exodus 34:2...na horu Sinaj a tam, na vrcholu hory, stanešmne. Nikdo ale nevystupuje s tebou. Na celé hoře se...
Exodus 34:20...ze svých synů vyplatíš. Nikdo se přede mnou neukáže s prázdnou. Šest dní pracuj, ale sedmého dne...
Leviticus 26:14...jho, abyste mohli chodit vzpřímeně. Jestliže mne však nebudete poslouchat a nebudete plnit všechna tato...
Leviticus 26:18...utíkat, i kdyby vás nikdo nehonil. Jestliže mne ani potom nebudete poslouchat, budu vás za vaše hříchy...
Leviticus 26:23...zpustnou. Jestliže se ani tehdy nenecháte ode mne napravit a budete se nadále stavět proti mně, postavím...
Numeri 3:41... Namísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. jsem Hospodin. Namísto všeho...
Numeri 11:11...služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to , kdo je...
Numeri 11:15...všechny neunesu, je to nad síly! Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavost a raději ...
Numeri 14:11...sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento lid pohrdat? Jak dlouho mi bude odmítat...
Numeri 14:22...konal v Egyptě a na poušti, nikdo z těch, kdo mne desetkrát pokoušeli a neposlouchali, nespatří zem,...
Numeri 14:23...zaslíbil jejich otcům. Nikdo z těch, kdo mnou pohrdli, ji nespatří! Můj služebník Káleb ale...
Numeri 14:28...Hospodin, že s vámi naložím tak, jak jste přede mnou sami řekli: Vaše mrtvoly padnou na této poušti. Nikdo...
Numeri 22:5...a pokryl celou zem. Usazuje se přímo přede mnou! Prosím pojď, proklej mi ten lid - je na moc silný....
Numeri 22:33...nelíbí. Oslice spatřila a třikrát přede mnou uhnula. Kdyby mi neuhnula, bych zabil, ale ji...
Numeri 23:3... zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setká; co mi ukáže, to ti oznámím." A tak odešel sám....
Numeri 23:13...Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď se na se mnou podívat odjinud. Uvidíš jen konec jejich zadního voje,...
Numeri 24:12..."Copak jsem neříkal tvým poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra...
Numeri 27:14...mému příkazu na poušti Cin, kde se obec se mnou pustila do sváru, místo abyste před nimi prokázali mou...
Deuteronomium 1:37...Hospodinu." Kvůli vám se Hospodin rozzlobil i na mne. Řekl: "Ani ty tam nevejdeš! Jozue, syn Nunův, který ti...
Deuteronomium 3:25...či na zemi by dokázal činy podobné tvým? Nech mne prosím přejít Jordán, spatřím tu krásnou zem, která...
Deuteronomium 3:26... nevyslyšel. "To stačí!" řekl mi. " o tom se mnou nemluv. Vystup na vrchol Pisgy a pozvedni oči na západ...
Deuteronomium 4:10...mi lid. Chci, slyší slova a učí se mne ctít po všechny dny svého života na zemi. Témuž učí...
Deuteronomium 5:7...Egypta, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi,...
Deuteronomium 5:28...a my to poslechneme a vykonáme." Když jste se mnou takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše slova a řekl mi:...
Deuteronomium 5:29...pověděli. Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a zachovávali všechna přikázání...
Deuteronomium 5:31... se vrátí ke svým stanům. Ty však zůstaň zdemne. Sdělím ti všechna přikázání, pravidla a zákony, jimž...
Deuteronomium 17:14...nad sebou krále, tak jako všechny národy kolem mne", pak nad sebou ustanov jen takového krále, jehož si...
Deuteronomium 31:16...nimiž se ocitne v zemi, do níž přichází. Opustí mne a zruší smlouvu, kterou jsem s nimi uzavřel. V ten den...
Deuteronomium 31:20...se obrátí k cizím bohům a budou jim sloužitmnou pak pohrdnou a mou smlouvu zruší. je pak potkají...
Deuteronomium 32:34...utrejch, jed zmijí, ten nejprudší. "Což nenímne dobře uloženo, zapečetěno v mých sklepích vybraných? ...
Deuteronomium 32:39...- , jen jsem jediný a není Boha kromě mne. dávám smrt a život daruji, mohu zranit i...
Jozue 7:19...pravdu. Pověz mi, co jsi provedl; netaj to přede mnou." "Je to pravda. Zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu...
Jozue 8:5...připraveni. a všechen lid, který bude se mnou, se zatím přiblížíme k městu. Vytáhnou proti nám jako...
Jozue 14:8...nejlepšího svědomí. bratři, kteří šli se mnou, připravili všechen lid o odvahu, ale jsem se cele...
Jozue 14:12...a veliká opevněná města. Bude-li Hospodin se mnou, vyženu je, jak Hospodin řekl." Jozue tedy Kálebovi,...
Soudců 3:28...sestoupili z hor s Ehudem v čele. "Rychle za mnou!" zvolal. "Hospodin vydal vašeho nepřítele Moába do...
Soudců 4:8...ho do rukou." Barák odpověděl: "Půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu!" "Dobrá, půjdu s...
Soudců 6:17...odpověděl Gedeon. "Dej mi prosím znamení, že se mnou mluvíš ty. Neodcházej prosím odsud, dokud se k tobě...
Soudců 11:7...nevyhnali z domu mého otce? Proč teď jdete za mnou?! Protože jste v úzkých?" Gileádští stařešinové mu na...
Soudců 11:36...mu ona, "ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou, co jsi slíbil - Hospodin ti přece dopřál pomstu nad...
Soudců 12:3...Hospodin mi je vydal do rukou. Proč jste dnes za mnou přišli? Bojovat se mnou?" Jiftach tedy shromáždil...
Soudců 13:6..." Žena šla a vyprávěla svému muži: "Přišel za mnou Boží muž, vypadal jako Boží anděl! Samou hrůzou jsem...
Růt 1:11...dcery," opakovala Noemi. "Proč byste chodily se mnou? Copak ještě mohu porodit syny, aby se stali vašimi...
1. Samuel 2:28...k mému oltáři, aby pálil kadidlo a nosil přede mnou efod. Rodu tvého praotce jsem svěřil všechny ohnivé...
1. Samuel 3:17..."Co ti řekl?" ptal se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj. Bůh potrestá a ještě ti přidá, jestliže...
1. Samuel 8:7...všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych nebyl jejich králem. Přesně jako se chovali ode...
1. Samuel 9:19...jsem vidoucí," odpověděl mu Samuel. "Pojď přede mnou na návrší; dnes budete jíst se mnou. Než se s tebou...
1. Samuel 10:8...naskytne, neboť Bůh je s tebou. Potom jdi přede mnou napřed do Gilgalu. Věz, že jdu za tebou, abych tam...
1. Samuel 12:23... protože se rozhodl učinit vás svým lidem. Také mne ani nenapadne hřešit proti Hospodinu a přestat se za...
1. Samuel 14:12...Tehdy Jonatan řekl svému zbrojnoši: "Stoupej za mnou. Hospodin je vydal Izraeli do rukou!" Jonatan šplhal...
1. Samuel 14:42...a Saula, kdežto lid vyvázl. "Losujte mezi mnou a Jonatanem," řekl Saul. A los označil Jonatana....
1. Samuel 15:25...mi ale prosím odpusť můj hřích. Vrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinu." "Nevrátím se s tebou,"...
1. Samuel 15:30...stařešiny mého lidu a před Izraelem a vrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinu, tvému Bohu." Samuel se...
1. Samuel 16:5...obětovat Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za mnou k oběti." Také Jišaje a jeho syny posvětil a pozval je...
1. Samuel 17:10...dnes izraelské šiky: Dejte mi někoho, kdo se mnou půjde na souboj!" Když Saul s celým Izraelem slyšeli...
1. Samuel 20:2... aniž by se mi svěřil. Proč by právě tohle přede mnou skrýval? Tak to není." David mu to ale odpřisáhl. Řekl...
1. Samuel 20:8...služebníku, prokaž laskavost - vždyť jsi se mnou před Hospodinem vstoupil do smlouvy. Jsem-li vinen,...
1. Samuel 22:3...mou matkou přijít k vám, dokud nepoznám, jak se mnou Bůh naloží?" Odvedl je tedy k moábskému králi a...
1. Samuel 22:23...mně zemřeli všichni tví příbuzní. Zůstaň se mnou, neboj se. Ten, kdo usiluje o můj život, usiluje i o...
1. Samuel 23:21...na to řekl: "Hospodin vám žehnej, že jste se mnou cítili. Ještě si to ale jděte přesně ověřit a...
1. Samuel 24:19...jsem ti odplácel zlem. Dnes jsi prokázal, že se mnou jednáš dobře. Hospodin vydal do tvých rukou, ale ty...
1. Samuel 26:6...a Cerujina syna Abišaje, bratra Joábova: "Kdo se mnou půjde k Saulovi do tábora?" " s tebou půjdu,"...
1. Samuel 28:1...oznámil Davidovi: "Musíš počítat s tím, že se mnou do války potáhneš i ty se svými muži." Ten mu...
1. Samuel 28:19...rukou Filištínů! Zítra budeš ty i tví synové se mnou, neboť Hospodin vydá izraelské vojsko do rukou...
1. Samuel 29:3...izraelského krále Saula," řekl jim Achiš. "Je se mnou nejmíň rok. Ode dne, kdy od něj odpadl, dodnes...
2. Samuel 3:12...posly se slovy: "Čí je to země? Uzavři se mnou smlouvu, a ti pomohu obrátit na tvou stranu celý...
2. Samuel 3:13... Mám ale jednu podmínku: Neukážeš se přede mnou, dokud sem nepřivedeš Saulovu dceru Míkal. Teprve poté...
2. Samuel 5:20...Tehdy řekl: "Jako proráží vodní proud, tak přede mnou Hospodin prolomil řady mých nepřátel." To místo pak...
2. Samuel 7:16... Tvůj dům a tvé království zůstanou přede mnou navěky, tvůj trůn se navěky nepohne." Přesně těmito...
2. Samuel 12:10... Zavraždil jsi ho mečem Amonců! Proto, že jsi mnou pohrdl a vzal sis za ženu manželku Uriáše Chetejského,...
2. Samuel 12:22... protože jsem si říkal: ‚Kdo ? Třeba se nade mnou Hospodin slituje a nechá ho naživu.' Teď je mrtvý....
2. Samuel 13:11...se a začal ji přemlouvat: "Pojď, lehni si se mnou, sestřičko." "Bratře, to ne!" vykřikla. "Nesmíš ...
2. Samuel 13:13...Neprováděj takovou hanebnost! Co pak bude se mnou? Kam se poděju se svou hanbou? A co ty? Byl bys v...
2. Samuel 14:18...něco se zeptám, přerušil ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv prosím, pane králi," odpověděla. "Nemá v...
2. Samuel 14:32...se ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou přijít," odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat za...
2. Samuel 15:4...každý mohl přijít se svým sporem nebo žalobou za mnou a bych mu zjednal právo." A když k němu někdo...
2. Samuel 15:26...však: ‚Nemám v tobě zalíbení' - zde jsem; se mnou naloží, jak bude chtít." Král ještě knězi Sádokovi...
2. Samuel 15:33...a na hlavě hlínu. David mu řekl: "Když půjdeš se mnou, budeš mi břemenem. Když se ale vrátíš do města a...
2. Samuel 19:26...krále, král se ho zeptal: "Proč jsi nešel se mnou, Mefibošete?" Ten odpověděl: "Pane můj, králi, můj...
2. Samuel 19:34...člověk. Proto král Barzilajovi nabídl: "Pojď se mnou. V Jeruzalémě se postarám o tebe." Barzilaj ale...
2. Samuel 19:39...uznáš za dobré." Na to král řekl: " tedy se mnou jde Kimham, a pro něj udělám, co uznáš za dobré....
2. Samuel 22:40...silou k boji, na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými...
2. Samuel 22:45... jejž jsem ani neznal, slouží mi! Cizáci přede mnou se krčí, jen co uslyší, musí poslechnout. Cizáci...
2. Samuel 22:46...jen co uslyší, musí poslechnout. Cizáci přede mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ buď...
1. Královská 2:4...věrně, z celého srdce a ze vší duše žít přede mnou, pak na izraelském trůnu nikdy nebude chybět tvůj...
1. Královská 8:25...jen tví synové dbát na svou cestu a žít přede mnou, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Bože Izraele,...
1. Královská 9:4... srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec David a...
1. Královská 21:29...dostal slovo Hospodinovo: "Vidíš, jak se přede mnou Achab pokořil? Protože se přede mnou tak pokořil,...
1. Královská 22:4...krále?" Potom se zeptal Jošafata: "Půjdeš se mnou do války o Rámot-gileád?" "Udělám to, co ty,"...
2. Královská 3:7..."Moábský král se proti mně vzbouřil. Potáhneš se mnou do války s Moábem?" "Udělám to, co ty," odpověděl...
2. Královská 5:8...mu: "Proč jsi roztrhl své roucho? Pošli ho za mnou, pozná, že v Izraeli je prorok." Když pak Náman...
2. Královská 6:19..."To není ta cesta! To není to město! Pojďte za mnou a dovedu vás k muži, kterého hledáte." A dovedl je do...
2. Královská 9:12...nám to řekni!" A tak jim vyprávěl: "Mluvil se mnou tak a tak. Že prý: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem...
2. Královská 9:32...se podíval směrem k oknu a vykřikl: "Kdo je se mnou? Kdo?" Vyhlédli dva nebo tři komorníci. "Shoďte ji...
2. Královská 10:6..." Napsal jim tedy druhý list: "Jestli jste se mnou a chcete poslouchat, vezměte hlavy všech synů svého...
2. Královská 10:16...ruku, vytáhl ho k sobě na vůz a řekl: "Pojeď se mnou a sleduj mou horlivost pro Hospodina!" A tak jeli...
2. Královská 18:31...Ezechiáše! Takto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou...
2. Královská 22:19...roztrhl jsi své roucho a plakals přede mnou. Proto jsem také vyslyšel, praví Hospodin. Hle,...
1. Letopisů 4:10...a rozšířil území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a chránila od zlého, abych neměl trápení!" A Bůh mu...
1. Letopisů 22:8...krve a svedl mnoho bitev. Protože jsi přede mnou na zemi prolil tolik krve, nemůžeš stavět dům mému...
2. Letopisů 6:16...cestu a žít podle tvého Zákona, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Hospodine, Bože Izraele, kéž se...
2. Letopisů 7:17... srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše, co jsem ti přikázal,...
2. Letopisů 18:3...k tažení proti Rámot-gileádu. "Potáhneš se mnou na Rámot-gileád?" ptal se izraelský král Achab...
2. Letopisů 34:27... ale ponížil ses před Bohem; ponížil ses přede mnou, roztrhl jsi své roucho a plakals přede mnou. Proto...
2. Letopisů 35:21...válčím. A Bůh mi řekl, si pospíším. Bůh je se mnou, proto se mu nestav do cesty, aby nezničil!" Jošiáš...
Ezdráš 7:28...rádců i všech královských velmožů. Protože nade mnou Hospodin, můj Bůh, držel svou ruku, osmělil jsem se...
Ezdráš 8:1...rodových vůdců a jejich příbuzných, kteří se mnou za vlády krále Artaxerxe odešli z Babylonu: Ze synů...
Ezdráš 9:1...pak lidu i Božímu domu pomáhali. Po tom všem za mnou přišli někteří z představených se slovy: "Izraelský...
Nehemiáš 2:8...bych bydlel?" A král svolil, neboť můj Bůh nade mnou držel svou laskavou ruku. Když jsem přišel k...
Nehemiáš 2:9... předal jsem jim královské listy. Král se mnou poslal vojenské velitele a jízdu. Jakmile se to...
Nehemiáš 2:14... ke Královskému rybníku, tam ale zvíře pode mnou nemělo kudy projít. Pokračoval jsem tedy vzhůru do...
Nehemiáš 2:18...naše potupa!" Potom jsem jim vyprávěl, jak nade mnou můj Bůh držel svou laskavou ruku a jaká slova ke mně...
Nehemiáš 5:15...místodržitelské dávky. Všichni místodržící přede mnou přitom od lidu vymáhali denní dávku 40 šekelů stříbra...
Nehemiáš 6:19... syna Berechiášova. Vychvalovali ho přede mnou a donášeli mu na . Tobiáš pak psal dopisy, aby ...
Nehemiáš 12:40...stanuly na nádvoří Božího chrámu, také a se mnou polovina hodnostářů a rovněž kněží: Eliakim, Maasejáš,...
Nehemiáš 13:22... Bože můj, a ve své veliké lásce se slituj nade mnou. V době jsem také viděl, jak si Židé berou ženy z...
Ester 4:16..."Jdi a shromáždi všechny Židy v Súsách. se za mne postí tři dny - nejedí ani nepijí ve dne ani v noci....
Job 3:10... paprsky úsvitu vidět neměla! Své lůno přede mnou měla uzavřít, oči ušetřit všeho trápení. Proč jsem...
Job 4:14...přepadl, začal jsem se třást, do morku kostí děs mnou pronikal. Duch se mi tehdy mihnul před tváří, chlupy...
Job 7:12... Jsem snad moře, jsem snad drak, abys nade mnou stavěl stráž? Myslím si: ‚Na lůžku se mi uleví, spánek...
Job 9:31...vykoupal, i kdybych si dlaně louhoval, stejně mne shodíš do žumpy, že i svému plášti budu odporný. On...
Job 9:35...bych pak promluvil a neměl bych z něj strach, se mnou to ale není tak! se mi hnusí žít, proto teď svému...
Job 10:8...a že z tvé ruky nikdo nevyrve! Tvé ruce mne hnětly a tvořily - teď ses obrátil a chceš zahubit?...
Job 10:9...obrátil a chceš zahubit? Vzpomeň si, že jsi mne z hlíny vytvořil - to chceš znovu na prach obrátit?...
Job 13:19...si toho, že jsem nevinný. Kdo se to bude se mnou přít? Chci zemřít, když umlčí! Žádám , Bože,...
Job 17:2... dny skončily, jen hřbitov zbývá mi. Jsou se mnou ale ještě ti posměvači - kvůli jejich zlobě...
Job 17:3...- kvůli jejich zlobě nezamhouřím oči! Slož za mne záruku, kterou určil jsi - kdo jiný by se za ...
Job 17:16...Ta naděje - kdo ji zahlédne? Sestoupí se mnou do hrobu? Lehneme si spolu do prachu?" Bildad Šuchský...
Job 19:5...vám není nic. Pokud se chcete povyšovat nade mne a moji potupu proti mně obracet, pak vězte, že Bůh mi...
Job 19:9...neprojdu, na stezky vrhl temnotu. Mou čest ze mne strhl jako plášť a korunu mi z hlavy sňal. Boří ze...
Job 19:18...manželce, hnusím se své vlastní rodině. Pohrdají mnou i mládenci - jen co se objevím, nadávají mi....
Job 23:6... bych pochopil. Bude se ve své veliké moci se mnou přít? Nikoli! On jistě vyslyší! Kdyby se s ním...
Job 29:2...jako za dávných časů, za dnů, kdy Bůh bděl nade mnou, kdy jeho lampa svítila nad mou hlavou a v jeho světle...
Job 29:5...stanu přítelem, kdy ještě Všemohoucí býval se mnou a děti všude kolem . Tenkrát se kroky koupaly...
Job 30:22...na útočíš. Vysoko ve větru unášíš, smýkáš mnou v hrozné vichřici. Vedeš na smrt, to jistě vím - do...
Job 31:13...odepřel právo nebo své služebnici, když měli se mnou spor? Co bych si pak počal Bohu tváří v tvář? Co bych...
Job 34:32... se to nestane; pokud co nevidím, prosím pouč mne, a pokud jsem křivdil, bylo to naposled.' snad Bůh...
Job 36:2...Elihu pokračoval dál: "Měj se mnou trochu strpení a povím ti, co lze v Boží prospěch...
Žalmy 4:2...Uprostřed úzkosti ulev mi, smiluj se nade mnou, slyš modlitby! Jak dlouho, lidé, budete mou slávou...
Žalmy 5:9... ve své spravedlnosti veď, svou cestu přede mnou prosím urovnej! Vždyť v jejich ústech není upřímnosti,...
Žalmy 13:2... navěky? Jak dlouho ještě budeš ukrývat přede mnou svoji tvář? Jak dlouho mám nosit úzkosti v duši, den...
Žalmy 13:3...Jak dlouho ještě můj protivník bude nade mnou vítězit? Pohleď, odpověz mi, Hospodine, Bože můj!...
Žalmy 18:40...silou k boji, na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými...
Žalmy 18:45...uslyší, ihned poslouchají, cizáci krčí se přede mnou. Cizáci přede mnou se hroutí, vrávorají ven ze...
Žalmy 18:46... cizáci krčí se přede mnou. Cizáci přede mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ buď...
Žalmy 19:14...svého služebníka i těch úmyslných, nikdy nade mnou nepanují! Pak budu bezúhonný a nevinný, své veliké...
Žalmy 23:4...smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi: tvůj prut a tvá hůl konejší. Před zraky...
Žalmy 25:2...naději. Dej, se zahanbení nedočkám, nade mnou nejásají moji soupeři! Žádný, kdo v tebe doufá, se...
Žalmy 26:11...úplatky! ale chci žít poctivě, smiluj se nade mnou, vykup ! Nohama stojím na rovné zemi, ve velikém...
Žalmy 27:7..., Hospodine, hlasitě volám, smiluj se nade mnou, vyslyš . O tobě přemítá srdce, že říkáš:...
Žalmy 27:9...tvář tedy hledám, Hospodine, neskrývej přede mnou svou tvář! Svého služebníka v hněvu neodmítej, býval...
Žalmy 30:2...pozdvihl, nenechal jsi nepřátele jásat nade mnou! Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal a tys ...
Žalmy 30:11...o tvé věrnosti? Slyš, Hospodine, smiluj se nade mnou, prosím, Hospodine, buď můj pomocník! Ty jsi obrátil...
Žalmy 31:12...za příšeru, ti, kdo potkají, prchají přede mnou! Padl jsem v zapomnění tak jako mrtvý, rozbitému hrnci...
Žalmy 34:4...duše, to slyší ponížení a se radují! Se mnou Hospodina oslavujte, jeho jméno spolu vyvyšme! Hledal...
Žalmy 35:1... ty, kdo soudí; bojuj proti těm, kdo se mnou bojují. Vezmi svou pavézu a svůj štít, na pomoc...
Žalmy 35:19...chválit, před početným lidem oslavím. nade mnou nejásají zrádní protivníci, ti, kdo bez důvodu...
Žalmy 35:24...zjednej, Hospodine, Bože můj, nejásají nade mnou! si nemyslí: "Hohó! To jsme chtěli!" neříkají:...
Žalmy 38:17...- Pane Bože můj, ty jistě odpovíš! nade mnou nejásají, říkám si, jen se nepyšní nad mým...
Žalmy 39:2... na uzdě svoje ústa podržím, dokud je se mnou ničemník." Jako němý jsem zůstal tiše, nadobro jsem se...
Žalmy 40:12...neodpírej; kéž láska a pravda tvá vždycky nade mnou drží stráž! Obklopily pohromy, jež nelze vypočíst....
Žalmy 40:16...zděšeni svou vlastní hanebností ti, kdo nade mnou "Hohó!" volají. se však radují a veselí se v tobě...
Žalmy 41:5...uzdravíš! Řekl jsem: "Hospodine, smiluj se nade mnou, zhřešil jsem proti tobě, uzdrav duši mou!" ...
Žalmy 41:10...můj přítel, jemuž jsem důvěřoval, ten, který se mnou jídal chléb, pozvedl patu proti mně. Ty se však,...
Žalmy 41:11...proti mně. Ty se však, Hospodine, smiluj nade mnou, dej, abych vstal a dal jim odplatu! Takto poznávám,...
Žalmy 41:12...poznávám, že máš rád, když můj protivník nade mnou nejásá. Ty podpíráš, neboť jsem nevinný, do své...
Žalmy 42:9...svou lásku ukáže, v noci kéž jeho píseň se mnou zůstane - tak zní modlitba k Bohu mého života!...
Žalmy 44:16...aby nad námi lidé třásli hlavami. Denně je přede mnou moje ostuda, moji tvář hanba pokrývá, když slyším...
Žalmy 50:5...mi moje ctitele, ty, kteří skrze oběť jsou se mnou ve smlouvě!" Jeho spravedlnost nebesa zvěstují, vždyť...
Žalmy 51:3...kvůli jeho poměru s Batšebou. Smiluj se nade mnou, Bože, ze své lásky, v hojném svém soucitu odstraň ...
Žalmy 56:10...zavolám - v ten den. Vím totiž jedno: Bůh se mnou je! V Bohu, jehož slovo chválím, v Hospodinu, jehož...
Žalmy 57:2...utekl před Saulem do jeskyně. Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem! Do stínu...
Žalmy 57:3... K Bohu, k Nejvyššímu zní volání, on se mnou dokoná své záměry! Z nebe pošle, aby zachránil, ...
Žalmy 57:7...krokům připravili, mou duši sklíčili. Jámu přede mnou vykopali, sami však do upadli. séla srdce je,...
Žalmy 69:16... nepohltí její hlubina, kdyby se nade mnou propast zavřela! Vyslyš , Hospodine, pro dobrotu své...
Žalmy 86:3...dej - Bože můj, jsi mou nadějí! Smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť k tobě volám celý den! Svého...
Žalmy 88:15...jen , Hospodine, odmítáš, proč skrýváš přede mnou svoji tvář? Ztrápený jsem, umírám od mládí; snáším tvé...
Žalmy 89:37...Jeho potomstvo navěky potrvá, jeho trůn přede mnou bude jak slunce stát, bude jak měsíc upevněn navěky -...
Žalmy 94:16...odplaty. Kdo se zastane proti bídákům? Kdo se mnou postaví se proti zlosynům? Kdyby mi býval nepomohl...
Žalmy 101:6...Věrné si v celé zemi vyhlížím, takovímne budou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj...
Žalmy 102:3...o pomoc kéž k tobě pronikne! Svou tvář přede mnou neskrývej v den, kdy jsem ohrožen! Nakloň mi ucho své,...
Žalmy 118:6...vyslyšel a svobodu mi dal. Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat! Hospodin...
Žalmy 118:7...bát, co by mi mohl člověk udělat! Hospodin je se mnou, je můj pomocník, pád těch, kdo nenávidí, uvidím!...
Žalmy 119:29...prosím zvedni ! Cestu proradnosti odvrať ode mne a obdař svým Zákonem. Zvolil jsem si cestu věrnosti,...
Žalmy 119:58...prosím celým srdcem svým, smiluj se nade mnou, jak jsi zaslíbil! Když jsem přemýšlel nad svými...
Žalmy 119:98...celý den o něm přemýšlím! Tvé přikázání stále se mnou je, moudřejším nad nepřátele činí . Nad všechny...
Žalmy 138:8... tvou pravicí budu zachráněn. Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky -...
Žalmy 143:7... dříve, než ztratím dech! Neskrývej přede mnou svoji tvář, se nepodobám mrtvolám. Kéž ráno uslyším...
Přísloví 4:4... maličkým jedináčkem u matky své. Když učíval mne otec, říkal: "Moje slova si vezmi k srdci, dbej na ...
Přísloví 5:7... vrtkavým krokem jde, aniž tuší kam. Proto mne poslyšte, synové moji, neuhýbejte od mých výroků!...
Přísloví 7:24... že mu jde o život! Proto, synové, poslyšte mne, dávejte pozor na výroky. Na její cesty nevkročí...
Přísloví 8:14... zlé způsoby a pokrytecká ústa nesnáším. U mne je rozvaha a jistý úspěch, jsem rozumnost a sílu...
Přísloví 8:17... kdo rozhodují na zemi. miluji ty, kdo milují mne, ti, kdo hledají, jistě naleznou. Bohatství a...
Přísloví 8:22...pokladnice abych plnila! Na počátku své cesty mne Hospodin zplodil, před všemi svými činy, před časem. Od...
Přísloví 8:32...synové jsou mou rozkoší! Proto, synové, poslyšte mne: Blaze těm, kdo drží se mých cest! Slyšte poučení a...
Přísloví 30:8...mi je, dokud nezemřu: Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť pokrmem...
Kazatel 1:16...a převýšil všechny, kdo vládli Jeruzalému přede mnou. Protože jsem pojal tolik moudrosti a vědění, rozhodl...
Kazatel 2:9...jsem všechny, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou; moudrost mi stále byla po boku. Nač padlo oko,...
Píseň 1:2...píseň písní Kéž by mne zlíbal polibky svých úst - nad víno lahodná jsou...
Píseň 1:6... jak baldachýny Šalomounovy. Nehleďte na mne, že snědá jsem, to slunce se do mne opřelo! Synové...
Píseň 2:5...kéž zaštítí! Osvěžte rozinkami, posilněte mne jablky, neboť jsem láskou nemocná. Jeho levice pod...
Píseň 4:8...jsi krásná, lásko , jsi dokonalá, bez vady! Se mnou z Libanonu, nevěsto , se mnou z Libanonu kéž bys...
Izaiáš 5:3... občané Jeruzaléma a lide judský, rozsuďte mezi mnou a mojí vinicí. Co víc se dalo udělat pro moji vinici,...
Izaiáš 5:9...jediní obyvatelé země?! Hospodin zástupů přede mnou prohlásil: Jistěže mnohé domy zchátrají, honosné vily...
Izaiáš 27:5...je vypálím. se chopí ochrany a se se mnou usmíří; se se mnou usmíří! Přicházejí dny, kdy...
Izaiáš 29:13...praví: Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mne svými rty, srdcem jsou mi však vzdálení. Když ...
Izaiáš 30:1...praví Hospodin. Spřádají plány, jež nejsou ze mne, vstupují do smlouvy ne s mým Duchem, a tak jen vrší...
Izaiáš 36:16...Ezechiáše! Toto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou...
Izaiáš 38:12... od stavu - než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ! Do rána jsem křičel v bolestech, drtils mi...
Izaiáš 38:13...mi kosti jako lev - než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ! Kvílím jako drozd anebo rorejs, naříkám...
Izaiáš 41:1... kráčí a nejsou znaveni. Zmlkněte přede mnou, ostrovy! národy zkusí nabrat sil! Jen se...
Izaiáš 43:4...zálohu, Habeší a Sábou vyplatil jsem . Jsi pro mne tolik drahocenný, jsi mi tak vzácný, tak miluji, že...
Izaiáš 43:10...a porozuměli, že jsem. Žádný bůh nebyl přede mnou utvořen a ani po mně nebude. , sám jsem Hospodin...
Izaiáš 43:11... , sám jsem Hospodin a není spasitele kromě mne. jsem oznámil, zachránil a ohlásil, když jste...
Izaiáš 45:21...spravedlivý Bůh a spasitel - není tu žádný kromě mne! Obraťte se ke mně, jste spaseny, všechny zemské...
Izaiáš 45:23...slova pravdivá, jež nelze odvolat: Přede mnou každý padne na kolena a každý jazyk bude při mně...
Izaiáš 46:9...a žádný jiný není, jsem Bůh a není žádný kromě mne. od počátku oznamuji konec a odedávna, co teprv...
Izaiáš 48:19...by nikdy nevymizelo, nebylo by vymýceno přede mnou. Vyjděte z Babylonu, unikněte Chaldejcům! Zvěstujte...
Izaiáš 57:16... nebudu se hněvat navěky - vždyť by se přede mnou každý duch zhroutil, každá duše, již jsem učinil!...
Izaiáš 65:6...hořící celé dny. Hle, toto stojí psáno přede mnou: Nebudu mlčet, ale odplatím, vrchovatě naplním jejich...
Izaiáš 66:22...nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou, praví Hospodin, tak zůstane i vaše jméno a vaši...
Jeremiáš 2:13... Můj lid totiž spáchal dvojí zlo: Opustili mne, pramen živých vod, a vykopali si své rozpukané nádrže,...
Jeremiáš 2:19...opustila Hospodina, svého Boha, a bázeň přede mnou jsi ztratila, praví Hospodin, Pán zástupů. Své jho jsi...
Jeremiáš 2:22...a louhu přidala sebevíc, skvrna tvé viny přede mnou zůstává, praví Panovník Hospodin. Jak můžeš říkat:...
Jeremiáš 5:22...v úctě? praví Hospodin. Neměli byste se přede mnou chvět? Moři jsem pískem vytyčil hranice...
Jeremiáš 12:11...se pouhou pustinou, opuštěná bude plakat přede mnou. Zpustošena bude celá zem, a nikdo si to k srdci...
Jeremiáš 15:19...se obrátíš, obnovím, abys stál přede mnou jako můj služebník. Budeš-li rozlišovat mezi vzácným a...
Jeremiáš 16:17... Všechny jejich cesty mám na očích; přede mnou se neschovají, před mýma očima neskryjí svůj hřích....
Jeremiáš 20:11... pak se mu pomstíme!" Hospodin je ale se mnou, ten udatný bojovník, a tak ti, kteří pronásledují,...
Jeremiáš 23:17... nepocházejí z úst Hospodinových. Těm, kdo mnou pohrdají, stále tvrdí: ‚Hospodin praví: Budete žít v...
Jeremiáš 26:14...o - hle, jsem ve vašich rukou. Udělejte se mnou, co uznáte za dobré a správné, ale vězte, že když ...
Jeremiáš 28:8...všemu lidu: Proroci, kteří bývali odedávna přede mnou i před tebou, prorokovali mnoha zemím i velikým...
Jeremiáš 30:20...Budou mít dětí tak jako kdysi, jejich obec přede mnou se znovu ustaví, se všemi, kdo je utiskují, ale...
Jeremiáš 31:36...jehož jméno je Hospodin zástupů: "Přestanou-limne platit tyto zákony, praví Hospodin, pak také símě...
Jeremiáš 32:8...příbuzný na něj máš předkupní právo.'" Potom za mnou na strážní nádvoří podle Hospodinova slova přišel můj...
Jeremiáš 33:18...levity nikdy nebude chybět kněz, který by přede mnou přinášel zápaly, pálil moučné oběti a připravoval...
Jeremiáš 34:15...vyhlásil svobodu - dokonce jste o tom přede mnou uzavřeli smlouvu v domě, který se nazývá mým jménem....
Jeremiáš 34:18...smlouvu a nesplnili slova smlouvy, kterou přede mnou uzavřeli, s těmi naložím jako s teletem, které rozťali...
Jeremiáš 35:19...nikdy nebude chybět potomek, který by stál přede mnou ve službě." Ve čtvrtém roce vlády judského krále...
Jeremiáš 37:7... Bůh Izraele: Judskému králi, který vás za mnou poslal s dotazy, odpovězte takto - Hle, faraonovo...
Jeremiáš 38:14...slyšet slovo," řekl král Jeremiášovi. "Nic přede mnou netaj." "Copak bys nezabil, kdybych ti to řekl?"...
Jeremiáš 39:18...mečem, ale přežiješ, neboť jsi spoléhal na mne, praví Hospodin." Slovo, které Jeremiáš dostal od...
Jeremiáš 40:4...z řetězů, které máš na rukou. Pokud chceš jít se mnou do Babylonu, pojď a postarám se o tebe. Pokud nechceš,...
Jeremiáš 49:11...své sirotky, je nechám žít, tvé vdovy ve mne doufají.'" Tak praví Hospodin: "Hle, ti, kdo neměli pít...
Jeremiáš 49:19...si předvolá? Kdo je ten pastýř, jenž přede mnou obstojí?" Nuže, slyšte, co Hospodin rozhodl o Edomu a...
Jeremiáš 50:44...si předvolá? Kdo je ten pastýř, jenž přede mnou obstojí?" Nuže, slyšte, co Hospodin rozhodl o Babylonu...
Jeremiáš 51:53...se k obloze mocně opevnil, i tehdy na něj ode mne přijdou zhoubci, praví Hospodin." Slyšíš? To stoupá...
Ezechiel 2:10...natažená ruka a v svitek. Rozvinul ho přede mnou; zepředu i zezadu byl celý popsán slovy nářků, úpění a...
Ezechiel 8:1...seděl doma a judští stařešinové seděli přede mnou, náhle tam na dolehla ruka Panovníka Hospodina....
Ezechiel 14:1...a poznáte, že jsem Hospodin." Přišli za mnou někteří ze stařešinů Izraele a posadili se přede mnou....
Ezechiel 16:50... Naopak, chovaly se povýšeně a jednaly přede mnou ohavně, a proto jsem je odstranil, jak jsi sama viděla...
Ezechiel 20:1...přišli dotazovat Hospodina a posadili se přede mnou. Dostal jsem slovo...
Ezechiel 20:3...praví Panovník Hospodin - Vy že se přicházíte se mnou radit? Jakože jsem živ, nebudu odpovídat na vaše...
Ezechiel 20:12...jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že jsem Hospodin, jejich...
Ezechiel 20:20...nich. Svěťte soboty, jsou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že jsem Hospodin, váš Bůh. I...
Ezechiel 23:4...Ohola a její sestra Oholíba. Potom se vdaly za mne a rodily mi syny a dcery. Ohola představuje Samaří a...
Ezechiel 38:20...zvěř i všechna havěť lezoucí po zemi se přede mnou budou třást spolu se všemi lidmi všude na zemi. Sesují...
Ezechiel 43:8...prahu a své veřeje vedle mých veřejí, takže mezi mnou a jimi zbývala jen zeď. Těmito ohavnostmi, které...
Ezechiel 44:10... vzdálili, když Izrael bloudil, a kteří ode mne zabloudili za svými hnusnými modlami, ti ponesou svou...
Ezechiel 44:15...u svatyně, když synové Izraele zabloudili ode mne, ti budou přistupovat ke mně, aby mi sloužili. Budou...
Daniel 4:5...sen, ale nedokázali mi ho vyložit. Nakonec přede mne předstoupil Daniel, který se podle mého boha jmenuje...
Daniel 8:15...vidění a snažil se je pochopit, když vtom přede mnou náhle stanula jakoby mužská postava. Nad Ulajem jsem...
Daniel 10:7... kdo to vidění spatřil. Muži, kteří byli se mnou, je neviděli, ale padla na taková hrůza, že se...
Daniel 10:10...tváří k zemi. Vtom se dotkla ruka a zatřásla mnou, takže jsem se zvedl na kolena a dlaně. "Danieli drahý...
Daniel 10:16... "Můj pane," řekl jsem postavě přede mnou, "kvůli tomu vidění jsem přemožen bolestí a nemohu se...
Daniel 10:21... co je zapsáno v Knize pravdy. (Nikdo však se mnou nespojil síly v boji proti nim, jedině Michael, váš...
Ozeáš 2:12...zraky jejích milenců a nikdo ji nezachrání přede mnou. Ukončím veškeré její veselí, její svátky i její...
Ozeáš 3:3...ječmene. Potom jsem řekl: "Zůstaneš se mnou nadlouho; nebudeš smilnit ani spát s mužem a ani s...
Ozeáš 8:1...na rty! Na dům Hospodinův letí orli! Smlouvu se mnou totiž zrušili, mému Zákonu se vzepřeli. Ano, volají:...
Ozeáš 13:4... tvůj Bůh, od vyjití z Egypta; Boha kromě mne nikdy nepoznáš, není jiný Spasitel než ! Na poušti...
Ozeáš 14:9...Jsem stále zeleným cypřišem, tvá plodnost je ode mne. Kdo je moudrý, tomu porozumí, kdo je rozumný, ...
Amos 5:4... Toto praví Hospodin domu Izraele: Hledejte mne, žijete! Nehledejte Bet-el, do Gilgalu nechoďte, do...
Jonáš 1:2...a kaž mu, neboť jejich špatnost vystoupila přede mne." Jonáš ale vstal a dal se na útěk za moře, pryč od...
Jonáš 2:7... Ke kořenům hor se propadám, závora země za mnou navždy zapadla. Tys však z propasti vyzvedl,...
Micheáš 7:8... můj Bůh vyslyší! Nejásej, nepříteli, nade mnou - i když jsem padl, povstanu! I když teď sedím...
Abakuk 1:3...neštěstí? Proč bezpráví jen přihlížíš? Přede mnou jen zkáza a násilí, rostou hádky a rozpory. Zákon se...
Abakuk 3:16... Jako by mi kostižer vlezl do kostí a nohy pode mnou poklesly. Budu však čekat na den soužení, jež stihne...
Zachariáš 1:9...ti, co to znamená," odpověděl mi anděl, který se mnou mluvil. "To jsou ti, které poslal Hospodin, aby...
Zachariáš 1:13...sedmdesát let!" A Hospodin andělu mluvícímu se mnou odpověděl laskavými slovy plnými útěchy. Anděl mluvící...
Zachariáš 1:14...laskavými slovy plnými útěchy. Anděl mluvící se mnou mi tedy řekl: "Volej - Tak praví Hospodin zástupů:...
Zachariáš 2:2...to znamená?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "To jsou rohy, které rozprášily Judu, Izrael a...
Zachariáš 2:7... jak je široký a dlouhý." Anděl mluvící se mnou pak odešel, ale naproti mu vyšel jiný anděl se slovy:...
Zachariáš 4:1...révy a fíkoví." Potom ten anděl mluvící se mnou znovu probudil, jako se probouzí ten, kdo spí. "Co...
Zachariáš 4:4...vlevo." Tehdy jsem se zeptal anděla mluvícího se mnou: "Co to znamená, pane?" "Ty nevíš, co to znamená?"...
Zachariáš 4:5...nevíš, co to znamená?" řekl mi anděl mluvící se mnou. "Ne, pane," odpověděl jsem. Řekl mi: "Toto je slovo...
Zachariáš 5:5...- jak dřevo, tak i kámen! Potom anděl mluvící se mnou přistoupil a řekl mi: "Pozvedni oči a podívej se, co...
Zachariáš 5:10...koš nesou?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "Do babylonské země," odpověděl. "Vystavějí mu tam...
Zachariáš 6:4... pane?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "To vyrážejí čtyři nebeští duchové, kteří stáli před...
Malachiáš 1:6...je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou? praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří pohrdáte mým...
Malachiáš 2:6...na rtech se mu neobjevilo žádné bezpráví. Žil se mnou v pokoji a v poctivosti a mnohé odvrátil od jejich vin...
Malachiáš 3:1...posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu Panovník, po němž se...
Malachiáš 3:5...činí ústrky přistěhovalcům a nemají bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů. Hospodin se neměním -...
Matouš 3:14...potřebuji být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš za mnou?" "Nebraň tomu," odpověděl mu Ježíš. "Takto máme...
Matouš 4:19...Petr) a jeho bratr Ondřej. Řekl jim: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" Oni hned opustili sítě a...
Matouš 8:22...svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé." Potom nastoupil na...
Matouš 9:9...Matouš, jak sedí v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou," a on vstal a šel za ním. Když pak Ježíš stoloval v...
Matouš 11:6...se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje." Když pak ti muži odešli, Ježíš promluvil...
Matouš 12:30...Teprve tehdy vyloupí jeho dům. Kdo není se mnou, je proti mně; kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje....
Matouš 15:22...a křičela: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nade mnou! dcera je hrozně posedlá ďáblem." On však...
Matouš 15:32...učedníky a řekl: "Je mi těch lidí líto. Jsou se mnou tři dny a nemají co jíst. Nechci je poslat pryč...
Matouš 16:24...Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje ...
Matouš 18:6...ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili...
Matouš 18:26...na kolena a začal se mu klanět se slovy: ‚Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím!' Pán se tedy nad ním...
Matouš 18:29...dlužíš!' Ten padl na kolena a prosil ho: ‚Měj se mnou strpení a zaplatím ti!' On ale nechtěl. Odešel a dal...
Matouš 20:13...‚Příteli, ti nekřivdím. Nedomluvil ses se mnou na denáru? Vezmi si, co ti patří, a běž; ale chci...
Matouš 25:36...jste , byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.' Tehdy mu ti spravedliví odpoví: ‚Pane, kdy jsme ...
Matouš 26:23..."Snad to nejsem , Pane?" "Zradí ten, kdo se mnou smočil ruku v míse," odpověděl jim. "Syn člověka sice...
Matouš 26:38... k smrti," řekl jim. "Zůstaňte tu a bděte se mnou!" Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: "Otče můj...
Matouš 26:40...k učedníkům, zjistil, že spí. "Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?" řekl Petrovi. "Bděte a modlete se,...
Marek 1:17...to totiž rybáři). Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" Ihned opustili sítě a šli...
Marek 2:14...Alfeova, jak sedí v celnici, řekl mu: "Pojď za mnou." A on vstal a šel za ním. Ježíš pak stoloval v jeho...
Marek 8:2...učedníky a řekl jim: "Je mi jich líto. Jsou se mnou tři dny a nemají co jíst. Když je pošlu domů...
Marek 8:34...svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje ...
Marek 9:37...jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne, a kdokoli přijme mne, nepřijímá mne, ale Toho, který...
Marek 9:42...ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj mnohem lepší, kdyby mu na krk...
Marek 10:47...do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Mnozí ho okřikovali, mlčí, ale on křičel tím...
Marek 10:48...křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho." A tak toho...
Marek 14:18..."Amen, říkám vám, že jeden z vás, kdo se mnou, zradí." Zdrceni se jeden po druhém začali ptát:...
Marek 14:20...to jeden ze Dvanácti," řekl jim, "ten, který se mnou namáčí ruku do mísy. Syn člověka sice odchází, jak je...
Lukáš 4:18... kde bylo napsáno: "Duch Hospodinův je nade mnou, neboť pomazal nést evangelium chudým. Poslal ...
Lukáš 5:27...výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: "Pojď za mnou." A on všechno opustil, vstal a šel za ním...
Lukáš 6:1...polem. Jeho učedníci trhali klasy, rukama je mnuli a jedli. Někteří z farizeů jim ale řekli: "Jak to, že...
Lukáš 7:23...se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje." Když pak Janovi poslové odešli,...
Lukáš 9:23...z mrtvých." Všem pak řekl: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a...
Lukáš 9:48..."Kdokoli přijme takové dítě v mém jménu, přijímá mne, a kdokoli přijme mne, přijímá Toho, který poslal....
Lukáš 9:59... kde by hlavu složil." Jiného vyzval: "Pojď za mnou!" On ale řekl: "Pane, dovol, nejdřív odejdu a...
Lukáš 11:7...‚Neobtěžuj, dveře jsou zamčené a děti jsou se mnou v posteli; nemohu vstát a něco ti dávat'? Říkám vám: I...
Lukáš 11:23...spoléhal, a jeho kořist rozdělí. Kdo není se mnou, je proti mně; kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje....
Lukáš 12:13...požádal: "Mistře, řekni mému bratrovi, se se mnou rozdělí o dědictví!" "Člověče," odpověděl mu Ježíš,...
Lukáš 14:27... Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás bude chtít...
Lukáš 15:6...domů a svolá přátele i sousedy: ‚Radujte se se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci!' Říkám vám, že...
Lukáš 15:9... svolá přítelkyně a sousedky: ‚Radujte se se mnou, neboť jsem našla svou ztracenou minci!' Říkám vám, že...
Lukáš 15:31...tele!' ‚Synku,' řekl otec, ‚ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale oslavovat a radovat se...
Lukáš 16:24... ‚Otče Abrahame,' zvolal boháč, ‚smiluj se nade mnou! Pošli Lazara, smočí koneček prstu ve vodě a svlaží...
Lukáš 18:38...křičet: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ti, kdo šli před Ježíšem, ho napomínali, mlčí,...
Lukáš 18:39...křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a nechal ho k sobě přivést. Když...
Lukáš 19:27...jejich králem, přiveďte sem a pobijte je přede mnou.'" Po těch slovech se vydal kupředu, vzhůru k...
Lukáš 22:28...vámi jako ten, který slouží. Vy jste ti, kdo se mnou zůstali v mých zkouškách, a vám odkazuji království...
Lukáš 23:28...nim obrátil: "Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi. Hle, přicházejí dny,...
Lukáš 23:43...mu odpověděl: "Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji." Okolo poledne se po celé zemi setmělo do...
Jan 1:15...je ten, o němž jsem řekl: Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než ." Z jeho...
Jan 1:30...jsem řekl: Po mně přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než . jsem ho neznal, ale přišel...
Jan 1:43...do Galileje. Našel Filipa a řekl mu: "Pojď za mnou." (Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova...
Jan 6:57...živý Otec a žiji skrze Otce, tak ten, kdo  mne, bude žít skrze . Toto je ten chléb, který sestoupil...
Jan 7:38..."Kdo žízeň, pojď ke mně a pij! Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo."...
Jan 8:16...soud je pravdivý, neboť nejsem sám, ale je se mnou Otec, který poslal. Ve vašem Zákoně je psáno, že...
Jan 8:29... jak naučil Otec. Ten, který poslal, je se mnou. On nenechal samotného, neboť vždycky dělám, co se...
Jan 8:49..." odpověděl Ježíš. "Jen ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte. však nehledám svoji slávu; je tu někdo...
Jan 10:8...dveře ovcí. Všichni, kolik jich přišlo přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly. ...
Jan 10:9...neposlechly. jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu...
Jan 12:44...více než slávu Boží. Ježíš volal: "Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v Toho, který poslal. Kdo vidí...
Jan 12:46... světlo, jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Slyší-li někdo slova a neplní...
Jan 13:8...namítal Petr. "Když neumyji, nebudeš mít se mnou nic společného," odpověděl Ježíš. "Pane!" zvolal Šimon...
Jan 13:18... se ale naplní Písmo: ‚Ten, který se mnou chléb, pozvedl patu proti mně.' Říkám vám to teď,...
Jan 13:36...zeptal: "Pane, kam jdeš?" "Tam, kam jdu, teď za mnou nemůžeš," odpověděl mu Ježíš, "ale přijdeš za mnou...
Jan 14:1...se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo,...
Jan 14:6...Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali, znali byste i mého Otce. Od...
Jan 14:12...věřte. Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám . A bude dělat ještě...
Jan 15:27...vydávejte svědectví, protože jste od počátku se mnou. Toto jsem vám pověděl, abyste se nenechali svést...
Jan 16:9...hřích, spravedlnost a soud. Hřích, že nevěří ve mne; spravedlnost, že jdu k Otci a ...
Jan 16:32... samotného, ale nejsem sám, protože je se mnou Otec. Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli...
Jan 17:24.... Otče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem , aby viděli slávu, kterou jsi mi dal,...
Jan 19:10..."Odkud jsi?" Ježíš neodpovídal. "Nemluvíš se mnou?" naléhal Pilát. "Nevíš, že mám moc ukřižovat,...
Jan 19:11...Tehdy Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Ten, kdo ...
Skutky 10:30...odpoledne, jsem se doma modlil. Náhle se přede mnou postavil muž v zářícím rouchu a řekl: ‚Kornelie, tvá...
Skutky 11:11... ve kterém jsem byl, objevili tři muži. Byli za mnou posláni z Cesareje a Duch mi řekl, abych šel bez...
Skutky 12:8... anděl pokračoval: "Vezmi si plášť a pojď za mnou." Petr ho následoval ven, ale nevěděl, že to s tím...
Skutky 22:13...dobrou pověstí u všech místních Židů, přišel za mnou. Postavil se ke mně a řekl: ‚Bratře Saule, prohlédni!'...
Skutky 25:5...brzy odjet. se tam vaši zástupci vypraví se mnou, a pokud ten muž provedl něco zlého, ho žalují."...
Skutky 25:9...jít do Jeruzaléma a tam být ohledně toho přede mnou souzen?" Pavel na to řekl: "Stojím před císařským...
Skutky 26:18...světlu a od satanovy moci k Bohu, aby vírou ve mne přijali odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.' A...
Římanům 14:11...jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu." Každý z nás...
1. Korintským 15:10... avšak ne , ale Boží milost, která je se mnou. Toto kážeme - jak , tak oni - a tomuto jste uvěřili...
1. Korintským 16:4... Bude-li potřeba, abych šel s nimi, půjdou se mnou. Přijdu k vám, projdu Makedonii. Makedonii totiž...
1. Korintským 16:11...nikdo nepohrdá. Vypravte ho v pokoji na cestu za mnou, neboť tu na něj s bratry čekám. Pokud jde o bratra...
2. Korintským 2:5... Pokud někdo někoho zarmoutil, nezarmoutil mne, ale zčásti (abych nepřeháněl) vás všechny. Takovému...
2. Korintským 9:4...museli stydět (o vás ani nemluvě), kdyby se mnou přišli Makedonci a zjistili, že nejste připraveni....
2. Korintským 11:1...ode snesli trochu pošetilosti - mějte se mnou prosím strpení. Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť...
Galatským 1:2...z mrtvých), a všichni bratři, kteří jsou se mnou, církvím v Galacii: Milost vám a pokoj od Boha, našeho...
Galatským 2:8...vůči obřezaným, působil přece i skrze mne vůči pohanům. Jakub, Petr a Jan, považovaní za sloupy...
Galatským 4:14...můj stav byl pro vás zkouškou, nepohrdli jste mnou a neodmítli . Přijali jste jako Božího anděla,...
Efeským 6:19...se modlete za všechny svaté. Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a...
Filipským 1:7... protože nosíte v srdci; vy všichni máte se mnou podíl na Boží milosti, jak v mém vězení, tak v...
Filipským 2:18... Stejně tak se radujte i vy - radujte se se mnou. Mám v Pánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci...
Filipským 2:23... že ho k vám pošlu, jakmile se dozvím, co se mnou bude. Spoléhám ovšem v Pánu na to, že k vám brzy...
Filipským 2:27...se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Posílám ho...
Filipským 3:13...jde mi jen o jedno: zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli,...
Filipským 4:3...pomáhal. Bojovaly přece za evangelium spolu se mnou, s Klementem a s mými dalšími spolupracovníky, jejichž...
Filipským 4:21...Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou tu se mnou. Pozdravují vás všichni svatí, zvláště ti z císařova...
Koloským 4:11...Justus. Ti jsou jediní z obřezaných, kteří se mnou spolupracují pro Boží království; stali se mi útěchou....
1. Timoteus 1:13...rouhač, pronásledovatel a tyran, ale Bůh se nade mnou smiloval, neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám....
1. Timoteus 1:16... jsem z nich nejhorší, ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším...
2. Timoteus 1:8...Pána ani za , jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium. Vždyť on nás spasil a...
2. Timoteus 4:8...běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí...
2. Timoteus 4:11...do Galacie, Titus do Dalmácie. Jediný Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď ho s sebou; velmi...
2. Timoteus 4:16...našim slovům. Při první obhajobě se za mne nikdo nepostavil. Všichni opustili - kéž jim to není...
Titus 3:15...nouzi a nebyli neužiteční. Všichni, kdo jsou se mnou, pozdravují. Pozdrav ty, kteří nás milují ve víře....
Filemon 1:17...v Pánu. Máš-li za společníka, přijmi ho jako mne. Pokud ti způsobil nějakou škodu nebo něco dluží,...
Židům 8:11...Všichni, od nejmenšího po největšího z nichmne totiž budou znát. Tehdy se slituji nad jejich vinami a...
Zjevení 1:12...jsem se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou mluvil. Když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm...
Zjevení 3:4... které neposkvrnily svá roucha. Ti se budou se mnou procházet v bílém rouchu, neboť si to zaslouží. Kdo...
Zjevení 3:20...dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu,...
Zjevení 3:21...a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i zvítězil a usedl se svým...
Zjevení 21:15...dvanácti Beránkových apoštolů. Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou měřicí tyč, aby změřil město, jeho...
Zjevení 22:12...posvěcuje." "Hle, přijdu brzy a odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. jsem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |