Mnozí

Hledám varianty 'mnozí' [ mnozí (84) mnohými (4) mnohým (3) mnohých (17) mnohý (1) mnohou (1) mnohém (1) mnohé (44) mnohá (5) ]. Nalezeny 152 verše.
Genesis 17:4..."Hle, sám s tebou činím smlouvu: budeš otcem mnohých národů. Nebudeš se jmenovat Abram, Vznešený otec...
Genesis 17:5... Otec množství, neboť jsem učinil otcem mnohých národů. Způsobím, aby ses nesmírně rozplodil, a...
Deuteronomium 15:6...pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš a budeš ovládat mnohé...
Deuteronomium 28:12...všechno tvé počínání, takže budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš. Hospodin učiní...
1. Samuel 2:5... lačnět přestali. Neplodné sedm narodí se, matka mnohých však uvadne. Hospodin dává smrt i život, do hrobu i...
1. Letopisů 12:30... Z Benjamína 3 000 Saulových bratrů, z nichž mnozí byli do doby ve službách Saulova domu. Z Efraima...
2. Letopisů 15:9...přistěhovalce z Efraima, Manasese a ŠimeonaMnozí z Izraele se totiž přidali k Judovi, když viděli, že...
2. Letopisů 30:17...kropili oltář krví, kterou jim levité podávaliMnozí ve shromáždění ale nebyli posvěceni. Za všechny...
2. Letopisů 30:18...beránky levité, aby je posvětili HospodinuMnozí z Efraima, Manasese, Isachara i Zabulona se...
2. Letopisů 32:23...a dopřál jim odpočinutí ze všech stranMnozí přinášeli do Jeruzaléma dary Hospodinu a vzácné pocty...
Ezdráš 3:12...všechen lid hlasitě provolával chválu HospodinuMnozí ze starších kněží, levitů a rodových vůdců, kteří...
Nehemiáš 6:18...tu dobu odcházelo a přicházelo množství dopisůMnozí v Judsku s ním byli spojeni přísahou, protože byl...
Ester 4:3...u Židů veliký smutek a půst, pláč a nářekMnozí si stlali v popelu a pytlovině.) Za Ester přišla její...
Ester 8:17... nastalo u Židů veselí a jásot, hody a svátkyMnozí z ostatních národů se tehdy požidovštili, protože na...
Job 4:3...Je těžké neříci vůbec nic. Sám přece dovedls mnohé poučit, pokleslým rukám jsi uměl dodat sil. Tvá slova...
Job 5:25...statky - nebude chybět nic. Poznáš, co je to mít mnohé potomky: Tvých ratolestí bude jak trávy na zemi. Ke...
Job 11:19...spát a nikdo nevyruší , o tvou přízeň se budou mnozí ucházet. Oči ničemů se ale vysílí, jejich útočiště se...
Žalmy 4:7...oběti přineste, s důvěrou v Hospodinu spočiňteMnozí říkají: "Kdo nám štěstí okusit? Svou tvář nad námi...
Žalmy 34:20...ztrápeným srdcím, sklíčené v duchu zachráníMnohá trápení zažívá spravedlivý, Hospodin jej ale ze všech...
Žalmy 40:4...mi vložil novou píseň, chvalozpěv Bohu našemumnozí to spatří a budou ho mít v úctě, na Hospodina se...
Žalmy 56:3...útočí. Každý den deptají moji protivníci, tak mnozí proti mně pyšně bojují. Kdykoli bojím se, v tobě mám...
Žalmy 71:7...z lůna matčina - navždycky patří ti chvála Mnozí mají za varovné znamení, ty jsi však moje pevná...
Žalmy 119:157...slitování tvé, dle svého práva prosím obživ !  Mnozí pronásledují a sužují, nevzdálím se však od tvých...
Žalmy 140:6... upletli na síť z provazů, u cesty položili mnohou nástrahu. séla Říkám Hospodinu: Můj Bůh jsi ty....
Přísloví 7:26...srdce; po jejích stezkách se nikdy netoulej. Tak mnozí podlehli jejím ranám, všech jejích obětí je bezpočet!...
Přísloví 10:21...ničemů za nic nestojí. Rty spravedlivého nasytí mnohé, hňupové zemřou na vlastní ztřeštěnost. Hospodinovo...
Přísloví 19:6... neunikne, kdo šíří lež. Štědrého člověka si mnozí předcházejí, s tím, kdo rozdává, se každý přátelí....
Přísloví 19:21... abys byl příště moudřejší. Člověk v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin. Po člověku se...
Přísloví 28:2...jsou smělí jako lvi. Když je v zemi bezprávímnozí v panují; vládce znalý a rozumný se dlouho udrží....
Přísloví 28:21...někomu jistě dobré není; i pro kus chleba se mnohý proviní. Lakomec štve se za majetkem, neví, že skončí...
Kazatel 12:9...prostý lid. Vyslechl, zkoumal a také upravil mnohá přísloví. Kazatel hledal výstižná slova a sepsal...
Izaiáš 5:9...Hospodin zástupů přede mnou prohlásil: Jistěže mnohé domy zchátrají, honosné vily se vylidní. Deset akrů...
Izaiáš 8:15...obyvatelům Jeruzaléma bude pastí a osidlemMnozí se o něj zarazí, padnou a zraní se, chytí se do pasti...
Izaiáš 10:7...- myslí jen na to, jak by hubil, jak by vymýtil mnohé národy. Říká totiž: "Nejsou velitelé samí...
Izaiáš 22:9...po zbraních Lesního paláce. Prohlédli jste mnohé trhliny ve Městě Davidově a shromáždili jste vodu v...
Izaiáš 52:14... zvedne se, vyvýšen bude velice! Jako se nad ním mnozí zděsili, (že nelidsky byl napohled zohaven - ani...
Izaiáš 52:15...zohaven - ani člověku nebyl podoben), tak mnohé národy zase ohromí: I králové kvůli němu oněmí, ...
Izaiáš 53:11...uvidí a bude nasycen. Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní; jejich viny vezme na sebe. A proto mu...
Izaiáš 53:12...viny vezme na sebe. A proto mu dávám podílmnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořist, protože sám...
Izaiáš 66:16...ohněm, svým mečem s každým člověkem; Hospodin mnohé pobije. Ti, kdo se posvěcují a očišťují pro zahrady...
Jeremiáš 12:10... přiveďte ji, se nažere! Mou vinici zničí mnozí pastýři, pole podupou; překrásné pole obrátí ve...
Jeremiáš 50:41...od severu vojsko přichází, mohutný národ s králi mnohými - od konců světa se zvedají! Jsou vyzbrojeni...
Ezechiel 21:20...kolem nich, aby plnil srdce zděšením, aby se mnozí hroutili. Proti každé z jejich bran jsem postavil meč...
Ezechiel 26:3...tobě! Jako moře žene své vlny, přiženu na tebe mnohé národy. Hradby Týru budou zbořeny a jeho věže...
Ezechiel 27:15...muži s tebou obchodují, tvými zákazníky jsou mnohé ostrovy; platí ti ebenovým dřevem a sloními kly. Aram...
Ezechiel 27:33...Když vykládali tvé zboží ze zámoří, sytil jsi mnohé národy; množstvím tvého přepychového zboží králové...
Ezechiel 32:3...Hospodin: Roztáhnu na tebe svoji síť a sejdou se mnohé národy, aby mou sítí vytáhly. Pohodím pak na...
Ezechiel 32:9...zem ponořím do tmy, praví Panovník HospodinMnohé národy znepokojím v srdci, tvé kusy roznesu mezi...
Ezechiel 32:10...roznesu mezi pohany, do zemí, o nichž netušíšMnohé národy tebou vyděsím; jejich králům vstanou hrůzou...
Daniel 8:25...dařit bludu. Ve své nadutosti znenadání zpustoší mnohé národy, se nakonec postaví proti Knížeti knížat, a...
Daniel 9:27... je rozhodnuto o zkáze! On potvrdí smlouvumnohými v týdnu posledním. pak ten týden dojde do půli,...
Daniel 11:14...s mohutnou a vyzbrojenou armádou na pochod. (Mnozí tehdy povstanou proti jižnímu králi. I ve tvém lidu...
Daniel 11:18... Obrátí tedy pozornost k přímořským zemímmnohé z nich dobude. Jeden vojevůdce však jeho zpupnost...
Daniel 11:33...vzepřou. Moudří lidé budou přinášet poučení mnohým, po jistou dobu však budou padat mečem, budou...
Daniel 11:39...jej uznají, zahrne poctami, svěří jim moc nad mnohými a za odměnu jim rozdělí zem." "V posledním čase na...
Daniel 11:41...do mnoha zemí, přijde i do Nádherné zeměMnohé národy tehdy padnou, ale některé se z jeho moci...
Daniel 11:44...S velikou zuřivostí vyrazí, aby pobil a vyhladil mnohé. Svůj hlavní stan postaví mezi mořem a Nádhernou...
Daniel 12:2...každý, kdo je zapsán ve knize. Tehdy se probudí mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému životu, jiní...
Daniel 12:3... Moudří budou zářit jasem oblohy; ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí, budou jak hvězdy navždy,...
Daniel 12:4...v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední časMnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste." ...
Daniel 12:10...tajemstvím zapečetěným pro poslední časMnozí budou čištěni, běleni a tříbeni. Zlí lidé budou i...
Ozeáš 12:11... mluvím skrze proroky, sám jim dávám mnohá vidění a skrze tyto proroky vás varuji. Gileád je...
Micheáš 4:2...všechny výšiny. Pohrnou se k lidské zástupymnohé národy půjdou se slovy: "Pojďme, vystupme na horu...
Micheáš 4:11...nepřátelského sevření. Teď se proti tobě sbírají mnohé národy se slovy: "Jen je Sion znesvěcen! Kochejme...
Micheáš 4:13...ti dám roh ze železa a z bronzu kopyta! Rozdrtíš mnohé národy, zasvětíš Hospodinu jejich zisk a Pánu vší...
Micheáš 5:6...hranicích. Ti, kdo pozůstanou z Jákoba uprostřed mnohých národů, budou jak rosa od Hospodina, jak déšť...
Micheáš 5:7... kdo pozůstanou z Jákoba mezi pohany, uprostřed mnohých národů, budou jak lev mezi lesní zvěří, jak mladý...
Abakuk 2:8...a staneš se jejich kořistí! Protože jsi plenil mnohé národy, ti, kdo zůstanou, zas tebe vyplení - za to,...
Abakuk 2:10...domu jsi hanbu připravil, když jsi kosil mnohé národy - vlastním životem za to zaplatíš. Vždyť bude...
Zachariáš 2:15...bydlel mezi vámi, praví Hospodin. V onen den se mnohé národy připojí k Hospodinu a budou mým lidem a ...
Malachiáš 2:6...bezpráví. Žil se mnou v pokoji a v poctivostimnohé odvrátil od jejich vin. Ano, rty kněze mají střežit...
Malachiáš 2:8...Vy jste však z cesty sešli a svým učením jste mnohé srazili! Porušili jste Leviho smlouvu, praví Hospodin...
Matouš 2:18...Jeremiáše: "V Rámě je slyšet křik - naříkánímnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich...
Matouš 7:22... ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesíchMnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém...
Matouš 8:11...víru jsem nikde v Izraeli nenašel! Říkám vám, že mnozí přijdou od východu i od západu a budou stolovat s...
Matouš 13:17... a vašim uším, že slyší. Amen, říkám vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, co vy vidíte,...
Matouš 15:30... Měli s sebou chromé, slepé, němé, zmrzačenémnohé jiné. Pokládali mu je k nohám a on je uzdravoval....
Matouš 19:30...stokrát více a obdrží za dědictví věčný životMnozí první pak budou poslední a poslední první." "Nebeské...
Matouš 20:28...aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé." Když pak vycházeli z Jericha, šel za ním veliký...
Matouš 24:5..."Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedlMnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a...
Matouš 24:10...jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a...
Matouš 24:11...a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých...
Matouš 24:12...mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá do konce, bude...
Matouš 26:28...je krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. Říkám vám, že od této chvíle ...
Marek 2:15...s Ježíšem a jeho učedníky tehdy stolovalimnozí výběrčí daní a různí hříšníci. Mnozí takoví ho totiž...
Marek 6:2...šli s ním. Když v sobotu začal učit v synagozemnozí z posluchačů žasli. "Odkud to ?" ptali se. "Co to...
Marek 6:33...o samotě na pusté místo. Ale když odcházelimnozí je uviděli a poznali. Seběhli se tam ze všech měst...
Marek 9:26...zmítáním vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. Když ho ale Ježíš vzal za ruku a...
Marek 10:31...a v nadcházejícím věku věčný životMnozí první pak budou poslední a poslední první." Byli na...
Marek 10:45...aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé." Přišli do Jericha. Když pak se svými učedníky a s...
Marek 10:48..."Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Mnozí ho okřikovali, mlčí, ale on křičel tím více: "Synu...
Marek 11:8... přikryli je svými plášti a on si na sedlMnozí prostírali na cestě své pláště, jiní pak ratolesti,...
Marek 13:6..."Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedlMnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš' a...
Marek 14:24..."To je krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé. Amen, říkám vám, že neokusím plod vinné révy ...
Marek 14:56...ho mohli odsoudit k smrti, ale nic nenacházeliMnozí sice proti němu křivě svědčili, ale jejich svědectví...
Lukáš 1:1...Slovo znameními, která je doprovázela.  mnozí se pokusili sepsat vyprávění o věcech, které se mezi...
Lukáš 1:14...a veselit a z jeho narození budou mít radost mnozí, neboť bude v Hospodinových očích veliký. Nebude pít...
Lukáš 1:16... z lůna své matky bude naplněn Duchem svatýmMnohé ze synů Izraele obrátí k Hospodinu, jejich Bohu. Před...
Lukáš 2:34... řekl: "Hle, on je určen k pádu i k pozdvižení mnohých v Izraeli. Stane se znamením, jež bude odmítáno (a...
Lukáš 4:41...každého z nich vkládal ruce a uzdravoval je. Z mnohých vycházeli démoni s křikem: "Ty jsi Boží Syn!" On je...
Lukáš 10:24...očím, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, že mnozí proroci a králové chtěli spatřit, co vy vidíte, ale...
Lukáš 13:24..."Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když...
Lukáš 13:29...v Božím království, ale sami budete vyhnáni venMnozí přijdou od východu i od západu, od severu i od jihu a...
Lukáš 21:8...pozor, abyste se nenechali svést," odpověděl. "Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚ jsem Mesiáš!' a...
Jan 2:23...slovu.) Když byl o Velikonocích v Jeruzaléměmnozí během toho svátku uvěřili v jeho jméno, neboť viděli...
Jan 4:39..."Řekl mi všechno, co jsem udělala," v něj mnozí Samaritáni z toho města uvěřili. Když k němu ti...
Jan 6:60...vše řekl, když učil v synagoze v KafarnaumMnozí z jeho učedníků, kteří to slyšeli, si tehdy řekli:...
Jan 6:66...nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce." Mnozí z jeho učedníků kvůli tomu odešli a s ním nechtěli...
Jan 7:31...nevztáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho chvíleMnozí ze zástupu v něj ale uvěřili. " přijde Mesiáš,"...
Jan 7:40...Ježíš ještě nebyl oslaven.) Jakmile to uslyšelimnozí v zástupu říkali: "Je to opravdu ten Prorok." Někteří...
Jan 8:30...dělám, co se mu líbí." A při těch slovech v něj mnozí uvěřili. Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: "Když...
Jan 10:20...těm slovům se mezi Židy strhla hádkaMnozí z nich říkali: "Je posedlý démonem a blázní! Co ho...
Jan 10:42...všechno, co řekl o tomhle muži, byla pravda." A mnozí tam v něho uvěřili. Nějaký Lazar z Betanie, městečka...
Jan 11:19...byla blízko Jeruzaléma, asi patnáct honů, a mnozí Židé přišli Martu a Marii utěšit ve smutku nad jejich...
Jan 11:45... "Rozvažte ho a nechte ho jít," řekl jim JežíšMnozí z těch Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš...
Jan 11:55...s učedníky. Blížily se židovské VelikonoceMnozí z toho kraje putovali na Velikonoce vzhůru do...
Jan 12:11...kněží se proto rozhodli zabít i LazaraMnozí Židé totiž kvůli němu odcházeli a uvěřili v Ježíše....
Jan 12:42...a mluvil o něm. Přesto však v něho uvěřilimnozí z hodnostářů, ale kvůli farizeům ho nevyznávali, aby...
Skutky 4:4...byl večer, nechali je do druhého dne ve vězeníMnozí, kdo tu řeč slyšeli, však uvěřili, takže jejich počet...
Skutky 8:7...s velikým křikem vycházeli z mnoha posedlýchmnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni. Celé město zažívalo...
Skutky 9:42...jim ji živou. Rozneslo se to po celé Joppěmnozí uvěřili v Pána. Petr pak v Joppě bydlel delší čas u...
Skutky 12:12... šel do domu Marie, matky Jana Marka, kam se mnozí sešli k modlitbám. Petr zatloukl na dveře brány a...
Skutky 13:43...sobotu. Jakmile bylo shromáždění rozpuštěnomnozí Židé i zbožní proselyté šli za Pavlem a Barnabášem....
Skutky 14:22...a že do Božího království musíme vejít skrze mnohá soužení. V každé církvi jim s modlitbou a postem...
Skutky 17:12...zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu takMnozí z nich pak uvěřili, stejně jako nemálo vážených...
Skutky 18:8...s celou svou domácností uvěřil Pánu. Stejně tak mnozí Korinťané, kteří naslouchali Pavlovi, uvěřili a dali...
Skutky 18:10...a nikdo se ani nedotkne, aby ti ublížilMnozí v tomto městě totiž patří mně." A tak tu Pavel zůstal...
Skutky 19:18...a jméno Pána Ježíše bylo ve velké vážnostiMnozí z těch, kdo uvěřili, pak přicházeli a vyznávali a...
Skutky 19:19...a vyznávali a odhalovali své praktiky. Také mnozí z těch, kteří se zabývali magií, přinášeli své knihy...
Skutky 19:32...to, druzí ono, ve shromáždění vládl zmatekmnozí ani nevěděli, proč se sešli. Z davu pak vytáhli...
Římanům 4:17...nás všech (jak je psáno: "Učinil jsem otcem mnohých národů") před Bohem, kterému uvěřil, který oživuje...
Římanům 4:18...proti vší naději Abraham uvěřil, že bude otcem mnohých národů; bylo mu totiž řečeno: "Tak početné bude tvé...
Římanům 5:15...je ovšem rozdíl. Ano, proviněním jednoho mnozí propadli smrti. Boží milost je však mnohem větší!...
Římanům 5:19...a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také poslušností jednoho mnozí...
1. Korintským 10:33... neboť nehledám vlastní prospěch, ale prospěch mnohých, aby byli spaseni. Řiďte se mým příkladem, tak...
1. Korintským 11:30...proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných, a mnozí dokonce umírají. Kdybychom se ovšem soudili sami,...
2. Korintským 1:11...i vy budete společně pomáhat svými modlitbamiMnozí pak budou moci děkovat Bohu za ten dar, který nám byl...
2. Korintským 2:17...ale k takové službě způsobilý? My na rozdíl od mnohých nekupčíme s Božím slovem, ale mluvíme před Boží...
2. Korintským 6:10... stále se však radující, jako chudí, avšak mnohé obohacující, jako nic nemající, a přitom všechno...
2. Korintským 9:2... od loňska. Vaše horlivost zatím podnítila mnohé. Posílám tedy zmíněné bratry, aby se ukázalo, že naše...
2. Korintským 11:18...teď z Pánova pověření, ale jako blázen. Když se mnozí chlubí tak tělesně, pochlubím se i . Vy, takoví...
Filipským 3:18...a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoruMnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem...
1. Tesalonickým 1:6... A vy jste následovali náš i Pánův příklad; přes mnohá soužení jste přijali Slovo s radostí Ducha svatého,...
1. Tesalonickým 2:2...ve svém Bohu našli odvahu přinést vám i přes mnohé zápasy Boží evangelium. Za naším kázáním nebyl žádný...
Židům 9:28...tak se Kristus jednou obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne kvůli hříchu, ale pro...
Židům 12:15...kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé. se z nikoho nestane nevěrník nebo bezbožník jako...
Jakub 3:1...tak je mrtvá i víra bez skutků. Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři moji - vězte, že budeme souzeni...
Jakub 3:2... že budeme souzeni přísněji. Všichni přecemnohém chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, dosáhl...
2. Petr 2:2...vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubuMnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta...
Zjevení 14:2...Otce. Uslyšel jsem také hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého hromu. A ten zvuk, který...
Zjevení 17:1...ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách, se kterou smilnili králové země a obyvatelé...
Zjevení 19:6...uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů: "Haleluja! Pán Bůh...

Slova obsahující mnozí: mnozí (84) nemnozí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |