Mnou

Hledám pøesnì 'mnou'. Nalezeno 358 veršù. Další varianty: mnuli (1) mnou (375) mně (491) mne (115) mi (1386) (1832) (1182)
Genesis 3:12...zakázal jíst?" Adam odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak...
Genesis 7:1...do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný spravedlivý. Ze všech čistých...
Genesis 9:13...pokládám duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se...
Genesis 13:8...) Abram tehdy Lotovi řekl: "Prosím, mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře -...
Genesis 14:24...co snědli služebníci, a podíl mužů, kteří šli se mnou. Aner, Eškol a Mamre si vezmou svůj podíl." Po nějaké...
Genesis 16:5...náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. s tebou rozsoudí Hospodin!" Abram Saraj...
Genesis 17:1...devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý...
Genesis 17:11...a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v...
Genesis 21:6...Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichni, kdo o tom uslyší, se budou smát...
Genesis 24:30...a slyšel její slova, když říkala: "Takto se mnou ten muž mluvil." Přišel tedy k onomu muži a hle, ten...
Genesis 28:20...dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luzkob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou,...
Genesis 30:16...za milostná jablíčka od tvého syna." Když se pak kob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy:...
Genesis 30:27..." Lában mu odpověděl: "Laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A...
Genesis 30:29...dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." kob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a...
Genesis 31:5...stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že  mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou....
Genesis 31:42...otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl se mnou, určitě bys teď propustil s prázdnou! Bůh ale viděl...
Genesis 31:49...dostala jméno Gal-ed, Mohyla svědectví, a také Micpa, Stráž, neboť řekl: " se rozejdeme, Hospodin...
Genesis 32:17... každé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte přede mnou a mezi jednotlivými stády nechte odstup." Tomu vepředu...
Genesis 35:3...vzhůru do Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu, jenž  vyslyšel v den úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou...
Genesis 39:7...na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však odmítl. Řekl manželce svého pána: "Když ...
Genesis 39:12...doma. Tehdy ho chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal šaty v její ruce, utekl a běžel ven....
Genesis 39:14...Přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s mi zahrával?! Přišel a chtěl se se mnou vyspat, ale jsem...
Genesis 39:17...hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl, ke mně přišel a chtěl si se mnou zahrávat! Když jsem se ale...
Genesis 43:8...otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít, zůstaneme naživu a nezemřeme...
Genesis 43:16...do Egypta a stanuli před Josefem. Když s nimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď...
Genesis 46:31...svého otce: "Půjdu dát faraonovi zprávu, že za mnou z Kanaánu přišli moji bratři a otec s rodinou. Řeknu...
Exodus 10:3... Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede mnou pokořit? Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však...
Exodus 11:8...od Egypta.' Tehdy přijdou všichni tví dvořané za mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen...
Exodus 23:15...chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas síce avivu, neboť v něm jsi vyšel z Egypta. Nikdo se...
Exodus 31:13...Zachovávejte soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že ...
Exodus 31:17...všechna svá pokolení. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil...
Exodus 33:12... Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou...
Exodus 34:20...ze svých synů vyplatíš. Nikdo se přede mnou neukáže s prázdnou. Šest dní pracuj, ale sedmého dne...
Numeri 11:15...všechny neunesu, je to nad síly! Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavost a raději ...
Numeri 14:11...sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento lid pohrdat? Jak dlouho mi bude odmítat...
Numeri 14:23...zaslíbil jejich otcům. Nikdo z těch, kdo mnou pohrdli, ji nespatří! Můj služebník Káleb ale...
Numeri 14:28...jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s mi naložím tak, jak jste přede mnou sami řekli: Vaše...
Numeri 22:5...do Petoru ležícího na řece Eufrat v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat těmito slovy: "Hle, nějaký lid vyšel z...
Numeri 22:33...zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí. Oslice  spatřila a třikrát přede mnou uhnula. Kdyby mi...
Numeri 23:3...Balákovi řekl: "Postůj u své zápalné oběti zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setká; co...
Numeri 23:13...Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď se na se mnou podívat odjinud. Uvidíš jen konec jejich zadního voje,...
Numeri 24:12..."Copak jsem neříkal tvým poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra...
Numeri 27:14...mému příkazu na poušti Cin, kde se obec se mnou pustila do sváru, místo abyste před nimi prokázali mou...
Deuteronomium 3:26... ty krásné hory a Libanon!" Hospodin se ale na  kvůli vám hněval, a tak nevyslyšel. "To stačí!" řekl...
Deuteronomium 5:28...a my to poslechneme a vykonáme." Když jste se mnou takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše slova a řekl mi:...
Deuteronomium 31:20...svědkem proti synům Izraele. je přivedu do ze oplývající mlékem a medem, kterou jsem s přísahou...
Jozue 7:19... Bohu Izraele, a vyznej před ním pravdu. Pověz mi, co jsi provedl; netaj to přede mnou." "Je to pravda....
Jozue 8:5...od města moc daleko. Všichni buďte připraveni a všechen lid, který bude se mnou, se zatím přiblížíme k...
Jozue 14:8...nejlepšího svědomí. bratři, kteří šli se mnou, připravili všechen lid o odvahu, ale jsem se cele...
Jozue 14:12... takovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi...
Soudců 3:28...sestoupili z hor s Ehudem v čele. "Rychle za mnou!" zvolal. "Hospodin vydal vašeho nepřítele Moába do...
Soudců 4:8...ho do rukou." Barák odpověděl: "Půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu!" "Dobrá, půjdu s...
Soudců 6:17..." řekl mu na to Hospodin. "V tom případě mi prokaž laskavost," odpověděl Gedeon. "Dej mi prosím...
Soudců 11:7...ale gileádským stařešinům odpověděl: "Copak jste  z nenávisti nevyhnali z domu mého otce? Proč teď jdete...
Soudců 11:36...mu ona, "ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou, co jsi slíbil - Hospodin ti přece dopřál pomstu nad...
Soudců 12:3...jste mi proti nim na pomoc. Když jsem viděl, že mi nepomůžete, nasadil jsem vlastní život, vytáhl jsem...
Soudců 13:6..." Žena šla a vyprávěla svému muži: "Přišel za mnou Boží muž, vypadal jako Boží anděl! Samou hrůzou jsem...
Růt 1:11..." říkaly. "Vraťte se, dcery," opakovala Noemi. "Proč byste chodily se mnou? Copak ještě mohu porodit...
1. Samuel 2:28...k mému oltáři, aby pálil kadidlo a nosil přede mnou efod. Rodu tvého praotce jsem svěřil všechny ohnivé...
1. Samuel 3:17..."Co ti řekl?" ptal se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj. Bůh potrestá a ještě ti přidá, jestliže...
1. Samuel 8:7...všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych nebyl jejich králem. Přesně jako se chovali ode...
1. Samuel 9:19...ho: "Ukaž mi, prosím, kde tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí," odpověděl mu Samuel. "Pojď přede mnou na...
1. Samuel 10:8...naskytne, neboť Bůh je s tebou. Potom jdi přede mnou napřed do Gilgalu. Věz, že jdu za tebou, abych tam...
1. Samuel 14:12...Tehdy Jonatan řekl svému zbrojnoši: "Stoupej za mnou. Hospodin je vydal Izraeli do rukou!" Jonatan šplhal...
1. Samuel 14:42...a Saula, kdežto lid vyvázl. "Losujte mezi mnou a Jonatanem," řekl Saul. A los označil Jonatana....
1. Samuel 15:25...jsem se totiž lidu, proto jsem je poslechl. Teď mi ale prosím odpusť můj hřích. Vrať se se mnou, abych...
1. Samuel 15:30...litoval." "Zhřešil jsem," opakoval Saul. "Teď mi ale prosím prokaž poctu před stařešiny mého lidu a před...
1. Samuel 16:5...obětovat Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za mnou k oběti." Také Jišaje a jeho syny posvětil a pozval je...
1. Samuel 17:10...dodal: "Vyzývám dnes izraelské šiky: Dejte mi někoho, kdo se mnou půjde na souboj!" Když Saul s celým...
1. Samuel 20:2...přece nedělá nic velkého ani malého, aniž by se mi svěřil. Proč by právě tohle přede mnou skrýval? Tak to...
1. Samuel 20:8...rozzuří, pak věz, že se rozhodl zabít. Tehdy , svému služebníku, prokaž laskavost - vždyť jsi se mnou...
1. Samuel 22:3...velitelem. Odtamtud David odešel do moábské Micpy a požádal moábského krále: "Mohli by můj otec s mou...
1. Samuel 22:23...mně zemřeli všichni tví příbuzní. Zůstaň se mnou, neboj se. Ten, kdo usiluje o můj život, usiluje i o...
1. Samuel 23:21...na to řekl: "Hospodin vám žehnej, že jste se mnou cítili. Ještě si to ale jděte přesně ověřit a...
1. Samuel 24:19...jsem ti odplácel zlem. Dnes jsi prokázal, že se mnou jednáš dobře. Hospodin vydal do tvých rukou, ale ty...
1. Samuel 26:6...a Cerujina syna Abišaje, bratra Joábova: "Kdo se mnou půjde k Saulovi do tábora?" " s tebou půjdu,"...
1. Samuel 28:1...svá vojska do války proti Izraeli. Achiš oznámil Davidovi: "Musíš počítat s tím, že se mnou do války...
1. Samuel 28:19...rukou Filištínů! Zítra budeš ty i tví synové se mnou, neboť Hospodin vydá izraelské vojsko do rukou...
1. Samuel 29:3...izraelského krále Saula," řekl jim Achiš. "Je se mnou nejmíň rok. Ode dne, kdy od něj odpadl, dodnes...
2. Samuel 3:12...vyslal k Davidovi posly se slovy: "Čí je to ze? Uzavři se mnou smlouvu, a ti pomohu obrátit na tvou...
2. Samuel 3:13... Mám ale jednu podmínku: Neukážeš se přede mnou, dokud sem nepřivedeš Saulovu dceru Míkal. Teprve poté...
2. Samuel 5:20...Tehdy řekl: "Jako proráží vodní proud, tak přede mnou Hospodin prolomil řady mých nepřátel." To místo pak...
2. Samuel 7:16... Tvůj dům a tvé království zůstanou přede mnou navěky, tvůj trůn se navěky nepohne." Přesně těmito...
2. Samuel 12:10... Zavraždil jsi ho mečem Amonců! Proto, že jsi mnou pohrdl a vzal sis za ženu manželku Uriáše Chetejského,...
2. Samuel 12:22... protože jsem si říkal: ‚Kdo ? Třeba se nade mnou Hospodin slituje a nechá ho naživu.' Teď je mrtvý....
2. Samuel 13:11...se a začal ji přemlouvat: "Pojď, lehni si se mnou, sestřičko." "Bratře, to ne!" vykřikla. "Nesmíš ...
2. Samuel 13:13...Neprováděj takovou hanebnost! Co pak bude se mnou? Kam se poděju se svou hanbou? A co ty? Byl bys v...
2. Samuel 14:18...něco se zeptám, přerušil ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv prosím, pane králi," odpověděla. "Nemá v...
2. Samuel 14:32...se ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou přijít," odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat za...
2. Samuel 15:4...nedočkáš. Kdybych tak byl soudcem v této zemi !" dodával. "Pak by každý mohl přijít se svým sporem...
2. Samuel 15:26...však: ‚Nemám v tobě zalíbení' - zde jsem; se mnou naloží, jak bude chtít." Král ještě knězi Sádokovi...
2. Samuel 15:33...a na hlavě hlínu. David mu řekl: "Když půjdeš se mnou, budeš mi břemenem. Když se ale vrátíš do města a...
2. Samuel 19:26...krále, král se ho zeptal: "Proč jsi nešel se mnou, Mefibošete?" Ten odpověděl: "Pane můj, králi, můj...
2. Samuel 19:34...člověk. Proto král Barzilajovi nabídl: "Pojď se mnou. V Jeruzalémě se postarám o tebe." Barzilaj ale...
2. Samuel 19:39...uznáš za dobré." Na to král řekl: " tedy se mnou jde Kimham, a pro něj udělám, co uznáš za dobré....
2. Samuel 22:40... nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi  vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš soky přede...
2. Samuel 22:45... jejž jsem ani neznal, slouží mi! Cizáci přede mnou se krčí, jen co uslyší, musí poslechnout. Cizáci...
2. Samuel 22:46...jen co uslyší, musí poslechnout. Cizáci přede mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ buď...
1. Královská 2:4...se obrátíš. Potom Hospodin splní slovo, které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou cestu a budou-li...
1. Královská 8:25...jen tví synové dbát na svou cestu a žít přede mnou, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Bože Izraele,...
1. Královská 9:4... srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec David a...
1. Královská 21:29...dostal slovo Hospodinovo: "Vidíš, jak se přede mnou Achab pokořil? Protože se přede mnou tak pokořil,...
1. Královská 22:4...krále?" Potom se zeptal Jošafata: "Půjdeš se mnou do války o Rámot-gileád?" "Udělám to, co ty,"...
2. Královská 3:7...králi Jošafatovi: "Moábský král se proti mně vzbouřil. Potáhneš se mnou do války s Moábem?" "Udělám...
2. Královská 5:8...mu: "Proč jsi roztrhl své roucho? Pošli ho za mnou, pozná, že v Izraeli je prorok." Když pak Náman...
2. Královská 6:19...pak na zavolal: "To není ta cesta! To není to sto! Pojďte za mnou a dovedu vás k muži, kterého hledáte...
2. Královská 9:12...nám to řekni!" A tak jim vyprávěl: "Mluvil se mnou tak a tak. Že prý: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem...
2. Královská 9:32... vrahu svého pána?" zavolala. On se podíval srem k oknu a vykřikl: "Kdo je se mnou? Kdo?" Vyhlédli dva...
2. Královská 10:6..." Napsal jim tedy druhý list: "Jestli jste se mnou a chcete poslouchat, vezměte hlavy všech synů svého...
2. Královská 10:16...ruku, vytáhl ho k sobě na vůz a řekl: "Pojeď se mnou a sleduj mou horlivost pro Hospodina!" A tak jeli...
2. Královská 18:31...Ezechiáše! Takto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou...
2. Královská 22:19...roztrhl jsi své roucho a plakals přede mnou. Proto jsem také vyslyšel, praví Hospodin. Hle,...
1. Letopisů 4:10... neboť řekla: "Porodila jsem ho s trápením." bec volal k Bohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil...
1. Letopisů 22:8...krve a svedl mnoho bitev. Protože jsi přede mnou na zemi prolil tolik krve, nemůžeš stavět dům mému...
2. Letopisů 6:16...cestu a žít podle tvého Zákona, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Hospodine, Bože Izraele, kéž se...
2. Letopisů 7:17... srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše, co jsem ti přikázal,...
2. Letopisů 18:3...k tažení proti Rámot-gileádu. "Potáhneš se mnou na Rámot-gileád?" ptal se izraelský král Achab...
2. Letopisů 34:27... ale ponížil ses před Bohem; ponížil ses přede mnou, roztrhl jsi své roucho a plakals přede mnou. Proto...
2. Letopisů 35:21...němu, ale on za ním vyslal posly se vzkazem: " s tebou nic nemám, judský králi. Netáhnu dnes proti tobě...
Ezdráš 7:28...aby zvelebil Hospodinův chrám v Jeruzalémě! Svou milostí mi získal přízeň krále, jeho rádců i všech...
Ezdráš 8:1...rodových vůdců a jejich příbuzných, kteří se mnou za vlády krále Artaxerxe odešli z Babylonu: Ze synů...
Ezdráš 9:1...pak lidu i Božímu domu pomáhali. Po tom všem za mnou přišli někteří z představených se slovy: "Izraelský...
Nehemiáš 2:8...bych dostat také dopis pro Asafa, královského lesmistra, aby mi poskytl trámové dříví na brány chrámové...
Nehemiáš 2:9... předal jsem jim královské listy. Král se mnou poslal vojenské velitele a jízdu. Jakmile se to...
Nehemiáš 2:14... ke Královskému rybníku, tam ale zvíře pode mnou nemělo kudy projít. Pokračoval jsem tedy vzhůru do...
Nehemiáš 2:18...naše potupa!" Potom jsem jim vyprávěl, jak nade mnou můj Bůh držel svou laskavou ruku a jaká slova ke mně...
Nehemiáš 5:15...místodržitelské dávky. Všichni místodržící přede mnou přitom od lidu vymáhali denní dávku 40 šekelů stříbra...
Nehemiáš 6:19... syna Berechiášova. Vychvalovali ho přede mnou a donášeli mu na . Tobiáš pak psal dopisy, aby ...
Nehemiáš 12:40...průvody stanuly na nádvoří Božího chrámu, také  a se mnou polovina hodnostářů a rovněž kněží: Eliakim,...
Nehemiáš 13:22...brány, aby sobotní den zůstal svatý. I za to na  pamatuj, Bože můj, a ve své veliké lásce se slituj nade...
Job 3:10... paprsky úsvitu vidět neměla! Své lůno přede mnou měla uzavřít, oči ušetřit všeho trápení. Proč jsem...
Job 4:14...jsem rozrušen, když lidi zmáhá těžký sen. Strach  přepadl, začal jsem se třást, do morku kostí děs mnou...
Job 7:12... Jsem snad moře, jsem snad drak, abys nade mnou stavěl stráž? Myslím si: ‚Na lůžku se mi uleví, spánek...
Job 9:35...jeho hrůzami. To bych pak promluvil a nel bych z něj strach, se mnou to ale není tak! se mi...
Job 13:19...si toho, že jsem nevinný. Kdo se to bude se mnou přít? Chci zemřít, když umlčí! Žádám , Bože,...
Job 17:2... dny skončily, jen hřbitov zbývá mi. Jsou se mnou ale ještě ti posměvači - kvůli jejich zlobě...
Job 17:16...Ta naděje - kdo ji zahlédne? Sestoupí se mnou do hrobu? Lehneme si spolu do prachu?" Bildad Šuchský...
Job 19:18...manželce, hnusím se své vlastní rodině. Pohrdají mnou i mládenci - jen co se objevím, nadávají mi....
Job 23:6... bych pochopil. Bude se ve své veliké moci se mnou přít? Nikoli! On jistě vyslyší! Kdyby se s ním...
Job 29:2...Job pokračoval ve své promluvě: "Kéž by mi bylo jako za dávných časů, za dnů, kdy Bůh bděl nade...
Job 29:5...stanu přítelem, kdy ještě Všemohoucí býval se mnou a děti všude kolem . Tenkrát se kroky koupaly...
Job 30:22... veškerou silou na útočíš. Vysoko ve větru  unášíš, smýkáš mnou v hrozné vichřici. Vedeš na smrt,...
Job 31:13...odepřel právo nebo své služebnici, když li se mnou spor? Co bych si pak počal Bohu tváří v tvář?...
Job 36:2...Elihu pokračoval dál: "j se mnou trochu strpení a povím ti, co lze v Boží...
Žalmy 4:2... Bože, spravedlnosti! Uprostřed úzkosti ulev mi, smiluj se nade mnou, slyš modlitby! Jak dlouho, lidé...
Žalmy 5:9...mým nepřátelům, Hospodine, ve své spravedlnosti  veď, svou cestu přede mnou prosím urovnej! Vždyť v...
Žalmy 13:2... Jak dlouho ještě, Hospodine? Zapomeneš na  navěky? Jak dlouho ještě budeš ukrývat přede mnou svoji...
Žalmy 13:3...Jak dlouho ještě můj protivník bude nade mnou vítězit? Pohleď, odpověz mi, Hospodine, Bože můj!...
Žalmy 18:40... nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi  vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš soky přede...
Žalmy 18:45... lid, jejž jsem ani neznal, slouží mi! Jen co  uslyší, ihned poslouchají, cizáci krčí se přede mnou....
Žalmy 18:46... cizáci krčí se přede mnou. Cizáci přede mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ buď...
Žalmy 19:14...svého služebníka i těch úmyslných, nikdy nade mnou nepanují! Pak budu bezúhonný a nevinný, své veliké...
Žalmy 23:4...spravedlnosti vodí pro jméno své. I kdybych l jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť...
Žalmy 25:2...naději. Dej, se zahanbení nedočkám, nade mnou nejásají moji soupeři! Žádný, kdo v tebe doufá, se...
Žalmy 26:11...plné zvrhlosti, v pravici mají samé úplatky ale chci žít poctivě, smiluj se nade mnou, vykup !...
Žalmy 27:7...obětovat, Hospodinu budu zpívat a hrát! Slyš , Hospodine, hlasitě volám, smiluj se nade mnou, vyslyš...
Žalmy 27:9...tvář tedy hledám, Hospodine, neskrývej přede mnou svou tvář! Svého služebníka v hněvu neodmítej, býval...
Žalmy 30:2...chrámu. Vyvyšovat budu, Hospodine, tys  pozdvihl, nenechal jsi nepřátele jásat nade mnou!...
Žalmy 30:11...snad vyprávět o tvé věrnosti? Slyš, Hospodine, smiluj se nade mnou, prosím, Hospodine, buď můj pomocník! Ty...
Žalmy 31:12... i svým přátelům jsem za příšeru, ti, kdo  potkají, prchají přede mnou! Padl jsem v zapomnění tak...
Žalmy 34:4...duše, to slyší ponížení a se radují! Se mnou Hospodina oslavujte, jeho jméno spolu vyvyšme! Hledal...
Žalmy 35:1...doufají. Žalm Davidův. Suď, Hospodine, ty, kdo  soudí; bojuj proti těm, kdo se mnou bojují. Vezmi svou...
Žalmy 35:19...chválit, před početným lidem oslavím. nade mnou nejásají zrádní protivníci, ti, kdo bez důvodu...
Žalmy 35:24... Pane můj, na soudu! Ve své spravedlnosti právo mi zjednej, Hospodine, Bože můj, nejásají nade mnou! ...
Žalmy 38:17...- Pane Bože můj, ty jistě odpovíš! nade mnou nejásají, říkám si, jen se nepyšní nad mým...
Žalmy 39:2... na uzdě svoje ústa podržím, dokud je se mnou ničemník." Jako němý jsem zůstal tiše, nadobro jsem se...
Žalmy 40:12...a věrnost netajil. Své slitování, Hospodinemi prosím neodpírej; kéž láska a pravda tvá vždycky nade...
Žalmy 40:16...zděšeni svou vlastní hanebností ti, kdo nade mnou "Hohó!" volají. se však radují a veselí se v tobě...
Žalmy 41:5...jej zcela uzdravíš! Řekl jsem: "Hospodine, smiluj se nade mnou, zhřešil jsem proti tobě, uzdrav duši...
Žalmy 41:10...můj přítel, jemuž jsem důvěřoval, ten, který se mnou jídal chléb, pozvedl patu proti mně. Ty se však,...
Žalmy 41:11... pozvedl patu proti mně. Ty se však, Hospodine, smiluj nade mnou, dej, abych vstal a dal jim odplatu! Takto...
Žalmy 41:12...vstal a dal jim odplatu! Takto poznávám, že máš  rád, když můj protivník nade mnou nejásá. Ty podpíráš...
Žalmy 42:9...svou lásku ukáže, v noci kéž jeho píseň se mnou zůstane - tak zní modlitba k Bohu mého života!...
Žalmy 44:16...aby nad námi lidé třásli hlavami. Denně je přede mnou moje ostuda, moji tvář hanba pokrývá, když slyším...
Žalmy 50:5... jeho lid aby stanul před soudem: "Shromážděte mi moje ctitele, ty, kteří skrze oběť jsou se mnou ve...
Žalmy 51:3...prorok Nátan kvůli jeho poměru s Batšebou. Smiluj se nade mnou, Bože, ze své lásky, v hojném svém...
Žalmy 56:10...zavolám - v ten den. Vím totiž jedno: Bůh se mnou je! V Bohu, jehož slovo chválím, v Hospodinu, jehož...
Žalmy 57:2...Davidův, když utekl před Saulem do jeskyně. Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem!...
Žalmy 57:3... K Bohu, k Nejvyššímu zní volání, on se mnou dokoná své záměry! Z nebe pošle, aby zachránil, ...
Žalmy 57:7...mým krokům připravili, mou duši sklíčilimu přede mnou vykopali, sami však do upadli. séla ...
Žalmy 69:16... dej mi uniknout jako před vodní hlubinou!   nepřemůže vodní záplava, nepohltí její hlubina,...
Žalmy 86:3...spásu dej - Bože můj, jsi mou nadějí! Smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť k tobě volám celý den!...
Žalmy 88:15... naproti jde ti ranní modlitba. Proč jen , Hospodine, odmítáš, proč skrýváš přede mnou svoji tvář?...
Žalmy 89:37...Jeho potomstvo navěky potrvá, jeho trůn přede mnou bude jak slunce stát, bude jak měsíc upevněn navěky -...
Žalmy 94:16...navrátí, všichni poctiví dojdou odplaty. Kdo se  zastane proti bídákům? Kdo se mnou postaví se proti...
Žalmy 102:3...o pomoc kéž k tobě pronikne! Svou tvář přede mnou neskrývej v den, kdy jsem ohrožen! Nakloň mi ucho své,...
Žalmy 118:6...vyslyšel a svobodu mi dal. Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat! Hospodin...
Žalmy 118:7...bát, co by mi mohl člověk udělat! Hospodin je se mnou, je můj pomocník, pád těch, kdo nenávidí, uvidím!...
Žalmy 119:58... jsi mým údělem, tvé slovo plnit slíbil jsem. O milost prosím celým srdcem svým, smiluj se nade mnou,...
Žalmy 119:98...celý den o něm přemýšlím! Tvé přikázání stále se mnou je, moudřejším nad nepřátele činí . Nad všechny...
Žalmy 138:8... tvou pravicí budu zachráněn. Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky -...
Žalmy 143:7...země bez vody! séla Pospěš, Hospodine, vyslyš  dříve, než ztratím dech! Neskrývej přede mnou svoji tvář...
Kazatel 1:16...a převýšil všechny, kdo vládli Jeruzalému přede mnou. Protože jsem pojal tolik moudrosti a vědění, rozhodl...
Kazatel 2:9...a předčil jsem všechny, kdo byli v Jeruzalé přede mnou; moudrost mi stále byla po boku. Nač padlo...
Píseň 4:8...jsi krásná, lásko , jsi dokonalá, bez vady! Se mnou z Libanonu, nevěsto , se mnou z Libanonu kéž bys...
Izaiáš 5:3... občané Jeruzaléma a lide judský, rozsuďte mezi mnou a mojí vinicí. Co víc se dalo udělat pro moji vinici,...
Izaiáš 5:9...jediní obyvatelé země?! Hospodin zástupů přede mnou prohlásil: Jistěže mnohé domy zchátrají, honosné vily...
Izaiáš 27:5...je vypálím. se chopí ochrany a se se mnou usmíří; se se mnou usmíří! Přicházejí dny, kdy...
Izaiáš 36:16...Ezechiáše! Toto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou...
Izaiáš 38:12...tkadlec jsem svůj život zavinul, když odstřihls  od stavu - než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ!...
Izaiáš 38:13...Do rána jsem křičel v bolestech, drtils mi kosti jako lev - než uplyne den s večerem, se mnou...
Izaiáš 41:1... kráčí a nejsou znaveni. Zmlkněte přede mnou, ostrovy! národy zkusí nabrat sil! Jen se...
Izaiáš 43:10... jehož jsem vyvolil, abyste poznali a uvěřili mi a porozuměli, že jsem. Žádný bůh nebyl přede mnou...
Izaiáš 45:23...slova pravdivá, jež nelze odvolat: Přede mnou každý padne na kolena a každý jazyk bude při mně...
Izaiáš 48:19...jako zrnek v něm; jejich jméno by nikdy nevymizelo, nebylo by vymýceno přede mnou. Vyjděte z Babylonu,...
Izaiáš 57:16... nebudu se hněvat navěky - vždyť by se přede mnou každý duch zhroutil, každá duše, již jsem učinil!...
Izaiáš 65:6...hořící celé dny. Hle, toto stojí psáno přede mnou: Nebudu mlčet, ale odplatím, vrchovatě naplním jejich...
Izaiáš 66:22...nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou, praví Hospodin, tak zůstane i vaše jméno a vaši...
Jeremiáš 2:19...opustila Hospodina, svého Boha, a bázeň přede mnou jsi ztratila, praví Hospodin, Pán zástupů. Své jho jsi...
Jeremiáš 2:22...a louhu přidala sebevíc, skvrna tvé viny přede mnou zůstává, praví Panovník Hospodin. Jak můžeš říkat:...
Jeremiáš 5:22...mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší! Neli byste mít v úctě? praví Hospodin. Neměli byste se...
Jeremiáš 12:11...se pouhou pustinou, opuštěná bude plakat přede mnou. Zpustošena bude celá zem, a nikdo si to k srdci...
Jeremiáš 15:19...Nuže, toto praví Hospodin: "Pokud se obrátíš obnovím, abys stál přede mnou jako můj služebník....
Jeremiáš 16:17... Všechny jejich cesty mám na očích; přede mnou se neschovají, před mýma očima neskryjí svůj hřích....
Jeremiáš 20:11... pak se mu pomstíme!" Hospodin je ale se mnou, ten udatný bojovník, a tak ti, kteří pronásledují,...
Jeremiáš 23:17... nepocházejí z úst Hospodinových. Těm, kdo mnou pohrdají, stále tvrdí: ‚Hospodin praví: Budete žít v...
Jeremiáš 26:14...upustí od zla, kterým vám hrozil. Pokud jde - hle, jsem ve vašich rukou. Udělejte se mnou, co uznáte...
Jeremiáš 28:8...všemu lidu: Proroci, kteří bývali odedávna přede mnou i před tebou, prorokovali mnoha zemím i velikým...
Jeremiáš 30:20...Budou mít dětí tak jako kdysi, jejich obec přede mnou se znovu ustaví, se všemi, kdo je utiskují, ale...
Jeremiáš 32:8...příbuzný na něj máš předkupní právo.'" Potom za mnou na strážní nádvoří podle Hospodinova slova přišel můj...
Jeremiáš 33:18...levity nikdy nebude chybět kněz, který by přede mnou přinášel zápaly, pálil moučné oběti a připravoval...
Jeremiáš 34:15...vyhlásil svobodu - dokonce jste o tom přede mnou uzavřeli smlouvu v domě, který se nazývá mým jménem....
Jeremiáš 34:18...příkladem pro všechna království země. S mi, kdo porušili mou smlouvu a nesplnili slova smlouvy,...
Jeremiáš 35:19...nikdy nebude chybět potomek, který by stál přede mnou ve službě." Ve čtvrtém roce vlády judského krále...
Jeremiáš 37:7... Bůh Izraele: Judskému králi, který vás za mnou poslal s dotazy, odpovězte takto - Hle, faraonovo...
Jeremiáš 38:14...nádvoří. Král Cidkiáš si pak nechal proroka Jeremiáše přivést ke třetímu vchodu do Hospodinova chrámu....
Jeremiáš 40:4...z řetězů, které máš na rukou. Pokud chceš jít se mnou do Babylonu, pojď a postarám se o tebe. Pokud nechceš,...
Jeremiáš 49:19...je ten vyvolený, jehož tím pověřím? Kdo je jako ? Kdo si předvolá? Kdo je ten pastýř, jenž přede mnou...
Jeremiáš 50:44...je ten vyvolený, jehož tím pověřím? Kdo je jako ? Kdo si předvolá? Kdo je ten pastýř, jenž přede mnou...
Ezechiel 2:10...natažená ruka a v svitek. Rozvinul ho přede mnou; zepředu i zezadu byl celý popsán slovy nářků, úpění a...
Ezechiel 8:1... že jsem Hospodin." Pátého dne šestého síce šestého roku, když jsem seděl doma a judští...
Ezechiel 14:1...a poznáte, že jsem Hospodin." Přišli za mnou někteří ze stařešinů Izraele a posadili se přede mnou....
Ezechiel 16:50... Naopak, chovaly se povýšeně a jednaly přede mnou ohavně, a proto jsem je odstranil, jak jsi sama viděla...
Ezechiel 20:1...a je určen k truchlení." Desátého dne pátého síce sedmého roku se někteří ze stařešinů Izraele přišli...
Ezechiel 20:3...praví Panovník Hospodin - Vy že se přicházíte se mnou radit? Jakože jsem živ, nebudu odpovídat na vaše...
Ezechiel 20:12...jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že jsem Hospodin, jejich...
Ezechiel 20:20...nich. Svěťte soboty, jsou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že jsem Hospodin, váš Bůh. I...
Ezechiel 38:20...nebi, divoká zvěř i všechna havěť lezoucí po zemi se přede mnou budou třást spolu se všemi lidmi všude na...
Ezechiel 43:8...prahu a své veřeje vedle mých veřejí, takže mezi mnou a jimi zbývala jen zeď. Těmito ohavnostmi, které...
Ezechiel 44:15...u svatyně, když synové Izraele zabloudili ode mne, ti budou přistupovat ke mně, aby mi sloužili. Budou...
Daniel 8:15...odpověděl mu. "Pak bude svatyně znovu obnovena."  Daniel jsem sledoval to vidění a snažil se je pochopit,...
Daniel 10:7...bronzu a jeho hlas zněl jako burácení zástupů Daniel jsem byl jediný, kdo to vidění spatřil. Muži,...
Daniel 10:10... padl jsem v mrákotách tváří k zemi. Vtom se  dotkla ruka a zatřásla mnou, takže jsem se zvedl na...
Daniel 10:16... "Můj pane," řekl jsem postavě přede mnou, "kvůli tomu vidění jsem přemožen bolestí a nemohu se...
Daniel 10:21...přijde ještě kníže Řecka.) Nuže, musím ti oznámit, co je zapsáno v Knize pravdy. (Nikdo však se mnou...
Ozeáš 2:12... Brzy odhalím její sprostotu před zraky jejích milenců a nikdo ji nezachrání přede mnou. Ukončím veškeré...
Ozeáš 3:3...ječmene. Potom jsem řekl: "Zůstaneš se mnou nadlouho; nebudeš smilnit ani spát s mužem a ani s...
Ozeáš 8:1...na rty! Na dům Hospodinův letí orli! Smlouvu se mnou totiž zrušili, mému Zákonu se vzepřeli. Ano, volají:...
Jonáš 2:7...chaluhách. Ke kořenům hor se propadám, závora ze za mnou navždy zapadla. Tys však z propasti vyzvedl,...
Micheáš 7:8...na Boha - on zachrání, můj Bůh vyslyší! Nesej, nepříteli, nade mnou - i když jsem padl, povstanu! I...
Abakuk 1:3...Křičím k tobě: "Násilí!" a ty nezachráníš? Proč  necháváš vidět neštěstí? Proč bezpráví jen přihlížíš?...
Abakuk 3:16...to uslyšel, celý se chvěji, od toho zvuku se mi třesou rty. Jako by mi kostižer vlezl do kostí a nohy...
Zachariáš 1:9...jsem se. "Ukážu ti, co to znamená," odpověděl mi anděl, který se mnou mluvil. "To jsou ti, které poslal...
Zachariáš 1:13...sedmdesát let!" A Hospodin andělu mluvícímu se mnou odpověděl laskavými slovy plnými útěchy. Anděl mluvící...
Zachariáš 1:14...laskavými slovy plnými útěchy. Anděl mluvící se mnou mi tedy řekl: "Volej - Tak praví Hospodin zástupů:...
Zachariáš 2:2...to znamená?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "To jsou rohy, které rozprášily Judu, Izrael a...
Zachariáš 2:7... jak je široký a dlouhý." Anděl mluvící se mnou pak odešel, ale naproti mu vyšel jiný anděl se slovy:...
Zachariáš 4:1...druhy k posezení ve stínu révy a fíkoví." Potom  ten anděl mluvící se mnou znovu probudil, jako se...
Zachariáš 4:4...vlevo." Tehdy jsem se zeptal anděla mluvícího se mnou: "Co to znamená, pane?" "Ty nevíš, co to znamená?"...
Zachariáš 4:5...znamená, pane?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi anděl mluvící se mnou. "Ne, pane," odpověděl jsem. Řekl...
Zachariáš 5:5...- jak dřevo, tak i kámen! Potom anděl mluvící se mnou přistoupil a řekl mi: "Pozvedni oči a podívej se, co...
Zachariáš 5:10...koš nesou?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "Do babylonské země," odpověděl. "Vystavějí mu tam...
Zachariáš 6:4... pane?" zeptal jsem se anděla mluvícího se mnou. "To vyrážejí čtyři nebeští duchové, kteří stáli před...
Malachiáš 1:6...svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou? praví Hospodin...
Malachiáš 2:6...na rtech se mu neobjevilo žádné bezpráví. Žil se mnou v pokoji a v poctivosti a mnohé odvrátil od jejich vin...
Malachiáš 3:1...posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu Panovník, po němž se...
Malachiáš 3:5...činí ústrky přistěhovalcům a nemají bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů. Hospodin se neměním -...
Matouš 3:14...se od něj nechal pokřtít. Jan mu v tom ale velmi bránil: " potřebuji být pokřtěn od tebe, a ty...
Matouš 4:19...Petr) a jeho bratr Ondřej. Řekl jim: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" Oni hned opustili sítě a...
Matouš 8:22...svého otce." Ježíš mu odpověděl: "Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé." Potom nastoupil na...
Matouš 9:9...Matouš, jak sedí v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou," a on vstal a šel za ním. Když pak Ježíš stoloval v...
Matouš 11:6...se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje." Když pak ti muži odešli, Ježíš promluvil...
Matouš 12:30...Teprve tehdy vyloupí jeho dům. Kdo není se mnou, je proti mně; kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje....
Matouš 15:22...šla za ním a křičela: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nade mnou! dcera je hrozně posedlá ďáblem." On...
Matouš 15:32... Potom Ježíš svolal své učedníky a řekl: "Je mi těch lidí líto. Jsou se mnou tři dny a nemají co jíst...
Matouš 16:24...Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje ...
Matouš 18:26...padl na kolena a začal se mu klanět se slovy: ‚j se mnou strpení a všechno ti zaplatím!' Pán se tedy nad...
Matouš 18:29... co dlužíš!' Ten padl na kolena a prosil ho: ‚j se mnou strpení a zaplatím ti!' On ale nechtěl. Odešel...
Matouš 20:13...On však jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli ti nekřivdím. Nedomluvil ses se mnou na denáru? Vezmi si...
Matouš 25:36...a přijali jste , byl jsem nahý a oblékli jste , byl jsem nemocný a navštívili jste , byl jsem ve...
Matouš 26:23...druhém ptali: "Snad to nejsem , Pane?" "Zradí  ten, kdo se mnou smočil ruku v míse," odpověděl jim....
Matouš 26:38...a vtom na něj začala padat úzkost a tíha. "Je mi úzko k smrti," řekl jim. "Zůstaňte tu a bděte se...
Matouš 26:40...k učedníkům, zjistil, že spí. "Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu?" řekl Petrovi. "Bděte a modlete se,...
Marek 1:17...to totiž rybáři). Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" Ihned opustili sítě a šli...
Marek 2:14...Alfeova, jak sedí v celnici, řekl mu: "Pojď za mnou." A on vstal a šel za ním. Ježíš pak stoloval v jeho...
Marek 8:2...jídlo, Ježíš svolal své učedníky a řekl jim: "Je mi jich líto. Jsou se mnou tři dny a nemají co jíst....
Marek 8:34...věci, ale na lidské." Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, se...
Marek 10:47...seděl slepý žebrák Bartimeus, syn Timeův. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku:...
Marek 10:48... mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte...
Marek 14:18..."Amen, říkám vám, že jeden z vás, kdo se mnou, zradí." Zdrceni se jeden po druhém začali ptát:...
Marek 14:20...to jeden ze Dvanácti," řekl jim, "ten, který se mnou namáčí ruku do mísy. Syn člověka sice odchází, jak je...
Lukáš 4:18... kde bylo napsáno: "Duch Hospodinův je nade mnou, neboť pomazal nést evangelium chudým. Poslal ...
Lukáš 5:27...výběrčího daní jménem Levi, řekl mu: "Pojď za mnou." A on všechno opustil, vstal a šel za ním...
Lukáš 7:23...se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje." Když pak Janovi poslové odešli,...
Lukáš 9:23...z mrtvých." Všem pak řekl: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a...
Lukáš 9:59... kde by hlavu složil." Jiného vyzval: "Pojď za mnou!" On ale řekl: "Pane, dovol, nejdřív odejdu a...
Lukáš 11:7...‚Neobtěžuj, dveře jsou zamčené a děti jsou se mnou v posteli; nemohu vstát a něco ti dávat'? Říkám vám: I...
Lukáš 11:23...spoléhal, a jeho kořist rozdělí. Kdo není se mnou, je proti mně; kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje....
Lukáš 12:13...naučí, co máte říci." Někdo z davu ho požádal: "Mistře, řekni mému bratrovi, se se mnou rozdělí o...
Lukáš 14:27... Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás bude chtít...
Lukáš 15:6...domů a svolá přátele i sousedy: ‚Radujte se se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci!' Říkám vám, že...
Lukáš 15:9...a nebude pečlivě hledat, dokud ji nenajde? Jakmile ji najde, svolá přítelkyně a sousedky: ‚Radujte se se...
Lukáš 15:31...tele!' ‚Synku,' řekl otec, ‚ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale oslavovat a radovat se...
Lukáš 16:24...v jeho náručí. ‚Otče Abrahame,' zvolal boháč, ‚smiluj se nade mnou! Pošli Lazara, smočí koneček prstu ve...
Lukáš 18:38... začal křičet: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ti, kdo šli před Ježíšem, ho...
Lukáš 18:39... mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a nechal ho k sobě...
Lukáš 19:27...jejich králem, přiveďte sem a pobijte je přede mnou.'" Po těch slovech se vydal kupředu, vzhůru k...
Lukáš 22:28...vámi jako ten, který slouží. Vy jste ti, kdo se mnou zůstali v mých zkouškách, a vám odkazuji království...
Lukáš 23:28...nim obrátil: "Dcery jeruzalémské, neplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými dětmi. Hle, přicházejí dny,...
Lukáš 23:43...mu odpověděl: "Amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji." Okolo poledne se po celé zemi setmělo do...
Jan 1:15...je ten, o němž jsem řekl: Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než ." Z jeho...
Jan 1:30...hřích světa! To je ten, o němž jsem řekl: Po mně přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než...
Jan 1:43...do Galileje. Našel Filipa a řekl mu: "Pojď za mnou." (Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova...
Jan 8:16...soud je pravdivý, neboť nejsem sám, ale je se mnou Otec, který poslal. Ve vašem Zákoně je psáno, že...
Jan 8:29...sebe, ale mluvím, jak naučil Otec. Ten, který  poslal, je se mnou. On nenechal samotného, neboť...
Jan 8:49..." odpověděl Ježíš. "Jen ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte. však nehledám svoji slávu; je tu někdo...
Jan 10:8...dveře ovcí. Všichni, kolik jich přišlo přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly. ...
Jan 13:8...odpověděl mu Ježíš, "ale později porozumíš." "Ty mi přece nemůžeš mýt nohy!" namítal Petr. "Když neumyji,...
Jan 13:18... když se tím budete řídit. Nemluvím o vás všech vím, které jsem vyvolil; se ale naplní Písmo: ‚Ten,...
Jan 13:36...zeptal: "Pane, kam jdeš?" "Tam, kam jdu, teď za mnou nemůžeš," odpověděl mu Ježíš, "ale přijdeš za mnou...
Jan 15:27...vydávejte svědectví, protože jste od počátku se mnou. Toto jsem vám pověděl, abyste se nenechali svést...
Jan 16:32... kdy se rozprchnete každý svou cestou. Necháte  samotného, ale nejsem sám, protože je se mnou Otec. Toto...
Jan 17:24...jako jsi miloval . Otče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem , aby viděli slávu,...
Jan 19:10..."Odkud jsi?" Ježíš neodpovídal. "Nemluvíš se mnou?" naléhal Pilát. "Nevíš, že mám moc ukřižovat,...
Jan 19:11... anebo propustit?" Tehdy Ježíš odpověděl: "Nel bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry....
Skutky 10:30...jste pozvali?" Kornelius odpověděl: "Před třemi dny přesně touto dobou, o třetí odpoledne, jsem se doma...
Skutky 11:11... ve kterém jsem byl, objevili tři muži. Byli za mnou posláni z Cesareje a Duch mi řekl, abych šel bez...
Skutky 12:8...a obuj." Když to udělal, anděl pokračoval: "Vezmi si plášť a pojď za mnou." Petr ho následoval ven, ale...
Skutky 22:13...dobrou pověstí u všech místních Židů, přišel za mnou. Postavil se ke mně a řekl: ‚Bratře Saule, prohlédni!'...
Skutky 25:5...brzy odjet. se tam vaši zástupci vypraví se mnou, a pokud ten muž provedl něco zlého, ho žalují."...
Skutky 25:9...jít do Jeruzaléma a tam být ohledně toho přede mnou souzen?" Pavel na to řekl: "Stojím před císařským...
Římanům 14:11...jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu." Každý z nás...
1. Korintským 15:10...vždyť jsem kdysi pronásledoval Boží církev! Boží milostí jsem ale to, co jsem, a jeho milost ke mně nevyšla...
1. Korintským 16:4...do Jeruzaléma. Bude-li potřeba, abych šel s nimi, půjdou se mnou. Přijdu k vám, projdu Makedonii....
1. Korintským 16:11...nikdo nepohrdá. Vypravte ho v pokoji na cestu za mnou, neboť tu na něj s bratry čekám. Pokud jde o bratra...
2. Korintským 9:4...museli stydět (o vás ani nemluvě), kdyby se mnou přišli Makedonci a zjistili, že nejste připraveni....
2. Korintským 11:1...sám, ale ten, koho chválí Pán! Kéž byste ode  snesli trochu pošetilosti - mějte se mnou prosím strpení...
Galatským 1:2...z mrtvých), a všichni bratři, kteří jsou se mnou, církvím v Galacii: Milost vám a pokoj od Boha, našeho...
Galatským 4:14...můj stav byl pro vás zkouškou, nepohrdli jste mnou a neodmítli . Přijali jste jako Božího anděla,...
Filipským 1:7... Právem takto smýšlím o vás všech, protože  nosíte v srdci; vy všichni máte se mnou podíl na Boží...
Filipským 2:18... Stejně tak se radujte i vy - radujte se se mnou. Mám v Pánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci...
Filipským 2:23...jako syn otci. Doufám, že ho k vám pošlu, jakmile se dozvím, co se mnou bude. Spoléhám ovšem v Pánu na...
Filipským 2:27...Ano, byl nemocný na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl...
Filipským 3:13...si, bratři, že bych to získal, ale jde mi jen o jedno: zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji...
Filipským 4:3...pomáhal. Bojovaly přece za evangelium spolu se mnou, s Klementem a s mými dalšími spolupracovníky, jejichž...
Filipským 4:21...Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou tu se mnou. Pozdravují vás všichni svatí, zvláště ti z císařova...
Koloským 4:11...Justus. Ti jsou jediní z obřezaných, kteří se mnou spolupracují pro Boží království; stali se mi útěchou....
1. Timoteus 1:13...rouhač, pronásledovatel a tyran, ale Bůh se nade mnou smiloval, neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám....
1. Timoteus 1:16... jsem z nich nejhorší, ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším...
2. Timoteus 1:8... Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za , jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro...
2. Timoteus 4:11...do Galacie, Titus do Dalmácie. Jediný Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď ho s sebou; velmi...
Titus 3:15...nouzi a nebyli neužiteční. Všichni, kdo jsou se mnou, pozdravují. Pozdrav ty, kteří nás milují ve víře....
Zjevení 1:12...jsem se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou mluvil. Když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm...
Zjevení 3:4... které neposkvrnily svá roucha. Ti se budou se mnou procházet v bílém rouchu, neboť si to zaslouží. Kdo...
Zjevení 3:20...dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou....
Zjevení 3:21...a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i zvítězil a usedl se svým...
Zjevení 21:15...dvanácti Beránkových apoštolů. Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou měřicí tyč, aby změřil město, jeho...
Zjevení 22:12...posvěcuje." "Hle, přijdu brzy a odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků. jsem...

Slova obsahující mnou: jemnou (8) mnou (375) ničemnou (2) ohromnou (3) příjemnou (17) rozumnou (3) timnou (1) upřímnou (1) všimnou (2) významnou (1) vzájemnou (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |