Mnou

Hledám varianty 'mnou' [ mnuli (1) mnou (375) mně (491) mne (115) mi (1386) (1832) (1182) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 3:12...zakázal jíst?" Adam odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak...
Genesis 3:13..." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had  podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla. Hospodin Bůh...
Genesis 4:10...řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější než země, která...
Genesis 4:14...unést," odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleď, dnes  vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset...
Genesis 4:23...řekl svým ženám: "Ado a Cilo, poslouchejte , ženy Lámechovy, slyšte mou řeč: Zabil jsem muže za ránu...
Genesis 4:25...bude mstěn sedmasedmdesátkrát!" Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno...
Genesis 6:7..."Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu ze a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je...
Genesis 6:17... Uděláš v spodní, druhé a třetí patro. Hle sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny...
Genesis 7:1...do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný spravedlivý. Ze všech čistých...
Genesis 9:9...Bůh k Noemovi a jeho synům promluvil: "Hle uzavírám smlouvu s vámi, s vaším budoucím semenem i s...
Genesis 9:13...pokládám duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se...
Genesis 12:12...uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí , ale tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi sestra...
Genesis 12:13...naživu. Říkej prosím, že jsi sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky tobě zůstal naživu."...
Genesis 12:18...ranami. Farao si proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá...
Genesis 13:8...) Abram tehdy Lotovi řekl: "Prosím, mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře -...
Genesis 13:9...jsme přece bratři. Neleží snad před tebou celá ze? Odděl se ode , prosím. Půjdeš-li vlevo, půjdu...
Genesis 14:21...ze všeho dal desátek. Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale odpověděl:...
Genesis 14:23...ani nitku, ani sandálový řemínek - abys neřekl: ‚ jsem obohatil Abrama.' Nechám si jen to, co snědli...
Genesis 14:24...co snědli služebníci, a podíl mužů, kteří šli se mnou. Aner, Eškol a Mamre si vezmou svůj podíl." Po nějaké...
Genesis 15:1...a Mamre si vezmou svůj podíl." Po nějaké době l Abram vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo:...
Genesis 15:2..." Abram odpověděl: "Hospodine, Pane můj, co mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj dům zanechám...
Genesis 15:3...zanechám Eliezerovi z Damašku. Pohleď, nedal jsi mi potomka," pokračoval Abram, "a tak mým dědicem bude můj...
Genesis 15:7...mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu také: " jsem Hospodin, jenž vyvedl z chaldejského Uru, abych...
Genesis 15:9...poznám, že ji zdědím?" On mu odpověděl: "Přines mi tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletého berana, také...
Genesis 15:14...budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta let však také budu soudit národ, jemuž budou otročit, a tak...
Genesis 16:2... Proto Saraj Abramovi řekla: "Pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Spi tedy s mou otrokyní - snad...
Genesis 16:5...náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. s tebou rozsoudí Hospodin!" Abram Saraj...
Genesis 16:13...k promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem pohlédla k Tomu,...
Genesis 16:14...jméno "Beer-lachai-roi, Studnice Živého, který mne vidí." Jak známo, leží mezi Kádešem a Beredem. Hagar...
Genesis 17:1...devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý...
Genesis 17:4...padl na tvář a Bůh k němu mluvil: "Hle sám s tebou činím smlouvu: budeš otcem mnohých národů....
Genesis 17:11...a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v...
Genesis 18:3... Poklonil se k zemi a řekl: "Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého služebníka! Když...
Genesis 18:21...pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s nimi konec; a pokud ne, poznám to." Ti muži...
Genesis 19:19...svému služebníku nesmírně laskav. Prokázal jsi mi veliké milosrdenství, když jsi mi zachránil život. ...
Genesis 19:20...neštěstí postihne a zemřu. Pohleď prosím, tamto sto je dost blízko, abych tam utekl, a je maličké. Nech...
Genesis 20:5..."Pane, cožpak zabíjíš i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to sestra'? I ona sama přece říkala:...
Genesis 20:6...úmyslem. Proto jsem také zadržel, abys proti mně nezhřešil, a nedovolil jsem ti dotknout se . Nyní tu...
Genesis 20:9...Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi na  a na království přivedl tak veliký hřích? To, cos mi...
Genesis 20:11...‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeň; třeba  kvůli ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu ...
Genesis 20:13...ne matky, a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce,...
Genesis 21:6...Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichni, kdo o tom uslyší, se budou smát...
Genesis 21:23..."Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého...
Genesis 21:26..."Nevím, kdo by udělal něco takového. Sám jsi mi to neřekl a jsem o tom do dneška neslyšel."...
Genesis 21:30...jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode  dostaneš na svědectví, že jsem tu studnu vykopal ,"...
Genesis 22:5...řekl svým služebníkům: "Zůstaňte tu s oslem a chlapec půjdeme tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se...
Genesis 22:12...jsem poznal, že jsi bohabojný - vždyť jsi kvůli mně neušetřil svého syna, svého jediného." Abraham tedy...
Genesis 23:4... promluvil k místním Chetejcům: "Jsem mezi mi hostem a přistěhovalcem; dovolte mi u vás vlastnit...
Genesis 23:8... abych tu pochoval svou mrtvou, poslyšte mne a přimluvte se za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi...
Genesis 23:9...se za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole....
Genesis 23:11...do brány jeho města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám ti i jeskyni, která je na něm....
Genesis 23:13...lidu země promluvil k Efronovi: "Kéž bys mne, prosím, raději vyslyšel. Dám ti za to pole peníze....
Genesis 23:15...Abrahamovi odpověděl: "Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to...
Genesis 24:5...syna Izáka." Služebník mu na to řekl: "Kdyby  snad ta žena nechtěla následovat do této země, mám tvého...
Genesis 24:7...mu Abraham. "Hospodin, Bůh nebes, který  vzal z domu mého otce a z vlasti, který ke mně mluvil...
Genesis 24:12... Bože mého pána Abrahama, prosím, dopřej mi dnes to setkání a prokaž mému pánu Abrahamovi své...
Genesis 24:14... abych se napil,' a ona odpoví: ‚Jen se napij zatím napojím tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou...
Genesis 24:17... Služebník přispěchal naproti a řekl: "Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napij,...
Genesis 24:23...ruce, každý o váze deseti šekelů, a řekl: "Pověz mi prosím, čí jsi dcera. Bylo by pro nás v domě tvého otce...
Genesis 24:27...mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milosrdenství a věrnost a že vedl po této cestě k...
Genesis 24:30...a slyšel její slova, když říkala: "Takto se mnou ten muž mluvil." Přišel tedy k onomu muži a hle, ten...
Genesis 24:37...pánu syna, jemuž dal všechno, co . Můj pán  pak zavázal přísahou: ‚Nevybereš mému synovi manželku z...
Genesis 24:39...mého syna.' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby  ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin,...
Genesis 24:40...kdyby ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého...
Genesis 24:43... Když řeknu dívce, která vyjde pro vodu: ‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví:...
Genesis 24:44...mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro tvé...
Genesis 24:45...vtom, ještě než jsem to v duchu dořekl, vyšlasta Rebeka se džbánem na rameni, sestoupila k prameni a...
Genesis 24:46...rychle džbán z ramene a řekla: ‚Jen se napij zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pil a ona...
Genesis 24:48...jsem Hospodinu, Bohu svého pána Abrahama, který  vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral...
Genesis 24:49...se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a pokud ne, sdělte mi to také, se mohu rozhodnout...
Genesis 24:54...noc. Když pak ráno vstali, řekl: "Propusťte  k mému pánu." Její bratr a matka však odpověděli: " s...
Genesis 24:56...potom může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte  tu. Hospodin přece dal cestě zdar. Propusťte , ...
Genesis 24:62... Izák právě přicházel od Studnice Živého, který mne vidí (bydlel totiž v negevském kraji). K večeru Izák...
Genesis 25:11...Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živého, který mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého...
Genesis 25:22...však děti v jejím lůně mačkaly, řekla: "Proč se mi tohle děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin ...
Genesis 25:30... přišel Ezau z pole celý vyčerpaný. Ezau tehdy kobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho červeného, tady toho...
Genesis 25:31...vyčerpaný!" (A proto se mu říká Edom, Červený.) kob navrhl: "Prodej mi teď hned své prvorozenství."...
Genesis 25:32... že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu...
Genesis 25:33...Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a...
Genesis 26:3...se v zemi, kterou ti určím. Pobývej v této zemi a budu s tebou a požehnám ti, neboť tobě a tvému...
Genesis 26:7...tak se Izák usadil v Geraru. Když se ho tajší muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to ...
Genesis 26:24... ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, neboť jsem s...
Genesis 26:27...vojska Píkolem. Izák se jich zeptal: "Proč ke mně přicházíte? Vždyť nenávidíte a vyhnali jste od...
Genesis 27:3...řekl: "Pohleď, jsem starý a nevím, kdy umřu. Vezmi prosím své zbraně, svůj toulec a luk, vyjdi do polí a...
Genesis 27:4...a luk, vyjdi do polí a ulov mi zvěřinu. Pak mi připrav mou oblíbenou pochoutku a přines mi ji, abych...
Genesis 27:7...otce, jak říká tvému bratru Ezauovi: ‚Přines mi zvěřinu a připrav mi pochoutku, abych pojedl a požehnal...
Genesis 27:8...ti před Hospodinem, než umřu.' Poslechni  tedy, synu můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu,...
Genesis 27:9...můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce...
Genesis 27:11... aby pojedl, a aby ti proto požehnal, než umře." kob ale své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je...
Genesis 27:12...je chlupatý, kdežto jsem holý. Co když na  můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník...
Genesis 27:13...na sebe, synu můj," odpověděla mu matka. "Jen  poslechni a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal...
Genesis 27:19..."Otče!" A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj synu?" " jsem Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl Jákob svému otci....
Genesis 27:20...našel zvěř, můj synu?" Odpověděl: "Protože ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl:...
Genesis 27:25..."Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi, se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí...
Genesis 27:26...otec Izák vyzval: "Pojď blíž, synu můj, a polib ." Přistoupil tedy a políbil ho. A když Izák ucítil vůni...
Genesis 27:31..."Vstaň, otče, a jez z úlovku svého syna, abys mi proto s chutí požehnal." Izák, jeho otec, mu však řekl:...
Genesis 27:32..." Izák, jeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn," odpověděl. "Tvůj prvorozený, Ezau!" Izák...
Genesis 27:33...kdo je potom ten, který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě než jsi přišel, jsem z toho všeho jedl....
Genesis 27:34...a s nesmírnou hořkostí žádal otce: "Požehnej mně! Mně také, otče můj!" Ten však odpověděl: "Tvůj bratr...
Genesis 27:36...požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal jméno kob, Podrazák! Vždyť dvakrát podrazil: vzal mi...
Genesis 27:38..."Copak máš jen jedno požehnání, otče? Požehnej mně! Mně také, otče!" A Ezau se hlasitě rozplakal. Jeho...
Genesis 27:43... tvůj bratr Ezau se těší, že zabije! Nyní  tedy, synu můj, poslechni: vstaň a uteč k mému bratru...
Genesis 27:46...tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou...
Genesis 28:13...andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: " jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův....
Genesis 28:15...dojdou požehnání všechny rodiny země. Hle jsem s tebou! Budu chránit, kamkoli půjdeš, a znovu...
Genesis 28:16...Neopustím , dokud nevykonám, co jsem ti řekl." kob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu...
Genesis 28:20...dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luzkob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou,...
Genesis 28:22...památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek." Jákob tedy směle...
Genesis 29:15...řekl: "I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece sloužit zadarmo. Řekni mi, co chceš za odměnu." (Onen...
Genesis 29:19..."Dám ti ji raději než komukoli jinému. Zůstaň." A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu...
Genesis 29:21...to jako pouhá chvíle, protože ji miloval. Potom kob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu,...
Genesis 29:25...děvečku.) Přišlo ráno a hle - byla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana. "Copak jsem ti...
Genesis 29:27...svatební týden, dáme ti i tu druhou - za to, že mi budeš sloužit dalších sedm let." Jákob tedy souhlasil....
Genesis 29:32...řekla: "Hospodin pohlédl na trápení. Teď   můj manžel bude milovat." Potom počala znovu, a když...
Genesis 29:33...syna, řekla: "Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto." Dala mu tedy jméno Šimeon...
Genesis 29:34... a když porodila syna, řekla: "Tentokrát se ke mně můj muž připojí - vždyť jsem mu porodila tři syny!" A...
Genesis 30:1... Tehdy přestala rodit. Když Ráchel viděla, že kobovi nerodí děti, záviděla své sestře a řekla Jákobovi:...
Genesis 30:2...a řekla Jákobovi: "Dej mi syny, nebo umřu!" kob se však na Ráchel rozhněval: "Máš snad za Boha,...
Genesis 30:6...a porodila mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto mu...
Genesis 30:13...syna, Léa řekla: "To je pro blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer, Blažený....
Genesis 30:14...pšeničné sklizně, vyšel Ruben na pole, nalezl milostná jablíčka mandragory a přinesl je své matce Lée....
Genesis 30:15...tvůj syn." Ta však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala manžela? Teď mi chceš vzít ještě milostná jablíčka...
Genesis 30:16...za milostná jablíčka od tvého syna." Když se pak kob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy:...
Genesis 30:18...porodila Jákobovi pátého syna. Tehdy řekla: "Bůh  odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!" A...
Genesis 30:20...Jákobovi šestého syna. Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně můj manžel bude mít v...
Genesis 30:23... Počala tedy, a když porodila syna, řekla: "Bůh  zbavil hanby!" A tak mu dala jméno Josef, Přídavek,...
Genesis 30:24...mu dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla: "Kéž mi Hospodin přidá dalšího syna!" Když Ráchel Jákobovi...
Genesis 30:25...mi Hospodin přidá dalšího syna!" Když Ráchel kobovi porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi: "Propusť ,...
Genesis 30:26..."Propusť , se vrátím domů do své země. Dej mi ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a nech ...
Genesis 30:27..." Lában mu odpověděl: "Laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A...
Genesis 30:29...dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." kob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a...
Genesis 30:31...dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá...
Genesis 30:33...prokáže takto: přijdeš přehlédnout mou odnu, se mi každé kůzle, jež nebude skvrnité nebo...
Genesis 31:3... mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin kobovi řekl: "Vrať se do země svých otců a ke svému...
Genesis 31:5...stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že  mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou....
Genesis 31:7...vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec  šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh mu nedovolil...
Genesis 31:9... Tak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou, v době páření dobytka, jsem ve snu pozvedl oči...
Genesis 31:11... Byli pruhovaní, skvrnití a strakatí. Tehdy  v tom snu oslovil Boží anděl: ‚Jákobe!' A když jsem...
Genesis 31:13... neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný kámen a kde...
Genesis 31:26...druhy se utábořili v gileádských horách.) Lában kobovi řekl: "Cos to udělal? Odkradl ses ode a odvedl...
Genesis 31:27... jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu a nic jsi mi neřekl! Vyprovodil bych s...
Genesis 31:28...a písněmi, s tamburínou a citerou. Nenechal jsi  ani políbit syny a dcery - zachoval ses jako hlupák!...
Genesis 31:29...jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvil a řekl: ‚Neodvažuj se Jákobovi...
Genesis 31:31...otcovském domě. Proč jsi ale ukradl bohy?!" kob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem, protože jsem se bál;...
Genesis 31:36..." A tak hledal, ale bůžky nenašel. Tehdy se kob rozhněval a začal Lábana hubovat. Řekl mu: "Čím jsem...
Genesis 31:39... ale sám jsem nahrazoval škodu. Vymáhal jsi ode mne, co bylo ukradeno ve dne i co bylo ukradeno v noci. Ve...
Genesis 31:40...ve dne i co bylo ukradeno v noci. Ve dne  stravoval žár a v noci mráz, mi i spánek zmizel z očí...
Genesis 31:41...a v noci mráz, mi i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti...
Genesis 31:42...otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl se mnou, určitě bys teď propustil s prázdnou! Bůh ale viděl...
Genesis 31:44...narodily? Proto nyní pojď, vstupme do smlouvy a ty - je to pro mne a pro tebe svědectvím." Jákob...
Genesis 31:49...dostala jméno Gal-ed, Mohyla svědectví, a také Micpa, Stráž, neboť řekl: " se rozejdeme, Hospodin...
Genesis 31:52...nepřiblížím za tuto mohylu a že ani ty se ke mně za tuto mohylu a za tento památník nepřiblížíš se zlým...
Genesis 32:10...ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit." kob zvolal: "Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce...
Genesis 32:11... aby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou jsi svému služebníku...
Genesis 32:12...s holí, a teď jsou ze mne dva tábory! Vytrhni  prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se bojím,...
Genesis 32:17... každé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte přede mnou a mezi jednotlivými stády nechte odstup." Tomu vepředu...
Genesis 32:21...k Ezauovi, ho najdete: ‚Hle, tvůj služebník kob jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem,...
Genesis 32:27...při tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl: "Pusť , začíná svítat!" "Nepustím , dokud mi nepožehnáš!"...
Genesis 32:30...jsi zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi!" kob ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno." On však...
Genesis 33:10..."Mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří." kob však odpověděl: "Prosím, nikoli! Přijmi laskavě ode...
Genesis 33:11...tvou tvář, je přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh...
Genesis 33:14...prosím můj pán jde před svým služebníkem napřed pak budu pokračovat zvolna, jak bude moci stačit stádo,...
Genesis 33:15..."Nechám tedy s tebou některé ze svých lidí." kob však odpověděl: "K čemu to, můj pane? Kéž mi jen...
Genesis 34:4... Potom Šechem přemlouval svého otce Chamora: "Vezmi mi tu dívenku za ženu!" Když Jákob uslyšel, že Šechem...
Genesis 34:12...vás prosím; dám vám, cokoli si řeknete! Uložte mi vysoké věno a mnoho darů a dám, kolik mi řeknete, jen...
Genesis 34:30...ženy zajali a vše, co bylo v domech, vyplenilikob pak Šimeonovi a Levimu vyčetl: "Přivedli jste do...
Genesis 35:3...vzhůru do Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu, jenž  vyslyšel v den úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou...
Genesis 35:11...Izrael." A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a bude z tebe...
Genesis 37:9...víc, kvůli jeho snům a jeho slovům. Josef pak l ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem...
Genesis 37:10...vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to l za sen? To se ti s tvojí matkou a bratry máme klanět...
Genesis 37:14... zda jsou tví bratři i ovce v pořádku, a přijď mi to povědět." A tak ho vyslal z hebronského údolí. Když...
Genesis 37:16..."Hledám své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel...
Genesis 38:16...totiž, že je to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda."...
Genesis 38:22...se slovy: "Nemohl jsem ji najít. Místní muži mi navíc řekli, že tam žádná prostitutka nikdy nebyla."...
Genesis 38:26...věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než  - vždyť jsem ji nechtěl provdat za svého syna Šelu!" A...
Genesis 39:7...na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však odmítl. Řekl manželce svého pána: "Když ...
Genesis 39:8...On však odmítl. Řekl manželce svého pána: "Když  můj pán doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi...
Genesis 39:9... co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v do větší pravomoc než ; neodepřel mi nic kromě tebe,...
Genesis 39:12...doma. Tehdy ho chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal šaty v její ruce, utekl a běžel ven....
Genesis 39:14...Přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s mi zahrával?! Přišel a chtěl se se mnou vyspat, ale jsem...
Genesis 39:15... Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty, utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle...
Genesis 39:17...hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl, ke mně přišel a chtěl si se mnou zahrávat! Když jsem se ale...
Genesis 39:18...jsem se ale dala do křiku, nechal své šaty a utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a...
Genesis 39:19...slovům své ženy, a když řekla: "Takto se ke mně zachoval tvůj otrok," vzplanul hněvem. A tak ho jeho...
Genesis 40:8...se dnes tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "li jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim...
Genesis 40:14...číšníkem. se ti však povede dobře, pamatuj na . Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o mně zmínil...
Genesis 40:16... jak dobrý to byl výklad, řekl Josefovi: "I  jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě tři proutěné košíky...
Genesis 40:17...pečivo připravené pro faraona, ale ptáci mi je z košíku na hlavě klovali." Josef odpověděl: "Toto je...
Genesis 41:10...Farao se kdysi rozhněval na své služebníky a dal  do vězení v domě velitele stráže - a vrchního pekaře....
Genesis 41:11...v domě velitele stráže - a vrchního pekaře i on jsme tam měli ve stejnou noc sen, každý jsme měli...
Genesis 41:13...jeho snu. A jak nám vyložil, tak se stalomně byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen." Farao si tedy...
Genesis 41:16...sen, vyložíš ho." Josef faraonovi odpověděl: "Ne , ale Bůh faraonovi příznivou odpověď!" Farao tedy...
Genesis 41:24...pěkných. Vyprávěl jsem to věštcům, ale nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl:...
Genesis 41:44...nad celou egyptskou zemí. Farao Josefovi řekl: " jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě...
Genesis 41:51... Josef dal prvorozenému jméno Manases, Zapomně, neboť řekl: "Bůh mi dal zapomenout na všechno ...
Genesis 41:52...pak dal jméno Efraim, Plodnost, neboť řekl: "Bůh  v zemi mého trápení učinil plodným." Když pak v Egyptě...
Genesis 42:20...rodinám zrní k zahnání hladu. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se vaše slova ověří a...
Genesis 42:33...otcem doma v kanaánské zemi.' Ten muž, pán ze, nám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní lidé! Nechte...
Genesis 42:34...jídlo k zahnání hladu a jděte. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se přesvědčím, že nejste...
Genesis 42:36... dostali strach - oni i jejich otec. Jejich otec kob zvolal: "Připravili jste o syny! Josef není,...
Genesis 43:3..."Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra...
Genesis 43:5...ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi...
Genesis 43:6...bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že máte...
Genesis 43:8...otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít, zůstaneme naživu a nezemřeme...
Genesis 43:9...naživu a nezemřeme my ani ty ani naše děti se za něj zaručím, ode ho vyžaduj! Nepřivedu-li ho k...
Genesis 43:14...u něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s mi propustil vašeho dalšího bratra i Benjamína. A ,...
Genesis 43:16...do Egypta a stanuli před Josefem. Když s nimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď...
Genesis 43:29...se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o němž jste mi vyprávěli?" Potom řekl: "Kéž je ti Bůh milostiv, synu!"...
Genesis 44:15...to pokoušeli provést? Nevíte snad, že muž jako  dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme říci, pane můj? Není...
Genesis 44:21...Tehdy jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane,...
Genesis 44:23...jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s mi váš nejmladší bratr, nechoďte mi nikdy na oči!' A tak...
Genesis 44:27...' Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi manželka porodila dva syny. Jeden mi...
Genesis 44:28...víte, že mi manželka porodila dva syny. Jeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal jsem a...
Genesis 44:29...jsem a víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete ...
Genesis 45:3... a doneslo se to do faraonova paláce.) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj...
Genesis 45:4...oněměli hrůzou, jak se ho lekli. "Pojďte ke mně blíž," řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž,...
Genesis 45:5...Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste  sem prodali. Sám Bůh sem poslal před vámi, aby vám...
Genesis 45:7...pět let, kdy se nebude orat ani sklízet. Bůh  poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a...
Genesis 45:8...vysvobozením. Nebyli jste to tedy vy, kdo  sem poslal, ale Bůh! To on učinil faraonovým otcem,...
Genesis 45:9...a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh  učinil pánem celého Egypta. Neotálej a přijď ke mně!...
Genesis 45:10...a přijď ke mně! Budeš bydlet v kraji Gošen, kde mi budeš nablízku - ty, tví synové i synové tvých synů,...
Genesis 45:12...oči - i můj bratr Benjamín to vidí - že s mi mluvím sám. Povězte mému otci o vší slávě v Egyptě...
Genesis 45:18...se na cestu. dorazíte do kanaánské země, vezte svého otce i své rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to...
Genesis 46:3..."Jákobe! Jákobe!" "Zde jsem," odpověděl. " jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do...
Genesis 46:4...do Egypta, neboť tam z tebe učiním veliký národ půjdu do Egypta s tebou a odtud znovu přivedu; tvé...
Genesis 46:31...svého otce: "Půjdu dát faraonovi zprávu, že za mnou z Kanaánu přišli moji bratři a otec s rodinou. Řeknu...
Genesis 47:16... když došly peníze?" Josef odpověděl: "Dejte mi svůj dobytek, a dám vám za něj chléb, když peníze došly...
Genesis 47:29... přivolal svého syna Josefa a řekl mu: "Prokaž mi prosím laskavost a vlož ruku do mého klína na znamení...
Genesis 47:30... v Egyptě! ulehnu ke svým otcům, vynes  z Egypta a pochovej v jejich hrobě." "Udělám, co...
Genesis 48:3...Izrael se vzchopil a posadil se na lůžkukob pak Josefovi řekl: "Všemohoucí Bůh se mi ukázal v...
Genesis 48:4...v Luzu v kanaánské zemi, požehnal mi a řekl mi: ‚Hle, způsobím, aby ses rozplodil a rozmnožil. Učiním z...
Genesis 48:5...před mým příchodem do Egypta: Efraim a Manases mi budou jako Ruben a Šimeon. Potomci, které zplodíš po...
Genesis 48:7...pod jménem svých bratrů. Chci to tak proto, že mi Ráchel na cestě z Padanu zemřela. Byli jsme v...
Genesis 48:9...otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím ke mně, ...
Genesis 48:16...po celý můj život po dnešní den, Anděl, jenž  ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná těmto chlapcům....
Genesis 48:21...před Manasesem. Potom řekl Josefovi: "Hle umírám, ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpět do...
Genesis 49:29..." budu připojen ke svému lidu, pochovejte  k mým otcům do jeskyně na poli Efrona Chetejského, do...
Genesis 50:4... promluvil Josef k faraonovu dvoru: "Prokažte mi prosím laskavost a předneste faraonovým uším mou prosbu....
Genesis 50:5...a předneste faraonovým uším mou prosbu. Můj otec  zavázal přísahou a řekl: ‚Hle, umírám. Pochovej v...
Genesis 50:19...Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to...
Genesis 50:20...se, copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo,...
Genesis 50:24...na svůj klín. Nakonec Josef řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetel a vyvede vás odsud...
Exodus 2:9...matku dítěte. Faraonova dcera řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a ti zaplatím." Žena tedy...
Exodus 2:14..."Kdo udělal naším vůdcem a soudcem? Chceš  snad zabít, jako jsi zabil toho Egypťana?" Mojžíš tedy...
Exodus 3:6... na němž stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh...
Exodus 3:9...a Jebusejců. Hle, nářek synů Izraele dolehl ke mně; viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují....
Exodus 3:11... z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?"...
Exodus 3:12...k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením,...
Exodus 3:13... přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal  k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím, když se ...
Exodus 3:14...dodal: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal  k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš...
Exodus 3:15...řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal  k vám Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Bůh...
Exodus 3:16...izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Izákův a...
Exodus 3:19... abychom tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu!'  však vím, že vás egyptský král nenechá odejít jinak než...
Exodus 4:1...oberete!" Mojžíš znovu namítl: "Pohleď, neuvěří mi a neposlechnou . Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti...
Exodus 4:10...v krev." Mojžíš ale Hospodinu odporoval: "Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný člověk - ani dříve, ani...
Exodus 4:11...nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Kdo jiný než , Hospodin? Nuže, pojď. sám budu při tvých ústech a...
Exodus 4:12...slepým? Kdo jiný než , Hospodin? Nuže, pojď sám budu při tvých ústech a budu učit, co máš říkat."...
Exodus 4:15... Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst pak budu při tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte...
Exodus 4:21...všechny divy, ke kterým jsem zmocnil však posílím jeho hrdost, a tak nenechá lid odejít....
Exodus 4:23... Řekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho však odmítl propustit. Hle, nyní...
Exodus 5:1...Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to...
Exodus 5:22..." ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi  sem vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým...
Exodus 6:2...opustili jeho zem!" Bůh promluvil k Mojžíšovi: " jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a...
Exodus 6:6...si svou smlouvu. Proto řekni synům Izraele: ‚ jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptských robot, vysvobodím...
Exodus 6:7...vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáte, že  jsem Hospodin, váš Bůh, jenž vás vyvádí z egyptských...
Exodus 6:8...vás vyvádí z egyptských robot. Přivedu vás do ze, o níž jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a...
Exodus 6:12...ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové Izraele  neposlechli - jak by tedy poslechl farao? Vždyť mám...
Exodus 6:29...mluvil k Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: " jsem Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi vše, co...
Exodus 6:30...Hospodinu namítl: "Pohleď, vždyť koktám! Copak  farao bude poslouchat?" Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 7:3... aby propustil syny Izraele ze své země však posílím faraonovu hrdost a budu v egyptské zemi...
Exodus 7:5...z jejich středu, tehdy Egypťané poznají, že  jsem Hospodin." Mojžíš a Áron udělali přesně to, co jim...
Exodus 7:16...v hada, a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi...
Exodus 7:17... Takto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš, že  jsem Hospodin!' Pohleď, holí, kterou mám v ruce, udeřím...
Exodus 7:26...mu: ‚Takto praví Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit, dávej pozor:...
Exodus 8:4...a Árona zavolat. "Modlete se k Hospodinu,   i můj lid zbaví těch žab," řekl jim. "Potom lid...
Exodus 8:5...obětovali Hospodinu." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to být. Budu se za tebe, za tvé dvořany...
Exodus 8:16...‚Takto praví Hospodin - Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid nepropustíš, dávej pozor:...
Exodus 8:18...lid - tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že  Hospodin jsem přítomen v této zemi, učiním rozdíl mezi...
Exodus 8:24... Nechoďte ale příliš daleko. Modlete se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlit k Hospodinu hned,...
Exodus 9:1...Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit a chceš je...
Exodus 9:13...Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Tentokrát totiž spolu s tvými dvořany a s...
Exodus 9:14... aby mi sloužili. Tentokrát totiž spolu s tvými dvořany a s celým tvým lidem zasáhnu naplno, a poznáš,...
Exodus 9:27...svou vinu!" vykřikl. "Hospodin je v právu se svým lidem v neprávu! Modlete se k Hospodinu. Božích...
Exodus 10:2...provedl, a o znameních, která jsem mezi nimi činil, abyste věděli, že jsem Hospodin." A tak šel...
Exodus 10:3... Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede mnou pokořit? Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však...
Exodus 10:17...vašemu Bohu, i proti vám," řekl. "Prosím, odpusť mi tentokrát můj hřích. Modlete se za k Hospodinu,...
Exodus 10:28...ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den, kdy mi...
Exodus 11:8...od Egypta.' Tehdy přijdou všichni tví dvořané za mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen...
Exodus 12:12...jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: jsem Hospodin. Tu krev budete mít na...
Exodus 12:32... "Jděte a služte Hospodinu, jak jste žádali! Vezte si svůj brav i skot, jak jste žádali, jen jděte! A...
Exodus 13:2...k Mojžíšovi znovu promluvil: "Zasvěť mi všechny prvorozené. Všechno, co mezi Izraelci otvírá...
Exodus 13:8...den řekneš svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro  udělal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta.' A budeš...
Exodus 14:4...celém jeho vojsku oslavím a Egypťané poznají, že  jsem Hospodin." A tak se stalo. Když bylo egyptskému...
Exodus 14:15...mlčet." Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, jdou dál. Zvedni svou hůl...
Exodus 14:17...Synové Izraele projdou skrz moře suchou nohou sám zatím posílím odhodlání Egypťanů, takže vejdou do...
Exodus 14:18...i jeho jezdcích. Tehdy Egypťané poznají, že  jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i na jeho...
Exodus 15:2... to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh ho chci chválit, Bůh mého otce, chci ho velebit....
Exodus 15:26...on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe...
Exodus 16:12...a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že  jsem Hospodin, váš Bůh." Když nastal večer, přiletěly...
Exodus 17:2...vodu, máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na  dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?" A tak tam lid...
Exodus 17:4..."Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli  ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a...
Exodus 17:6...hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi. Pohleď budu stát před tebou tam na skále, na Orébu. Udeř do...
Exodus 17:9...řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. se zítra postavím na vrchol...
Exodus 18:4...Eliezer, Boží pomoc, neboť řekl: "Bůh mého otce mi přispěl na pomoc; zachránil před faraonovým mečem."...
Exodus 18:6...Mojžíš tábořil u Boží hory. Vzkázal Mojžíšovi: ", tvůj tchán Jetro, jdu k tobě s tvojí manželkou a oběma...
Exodus 18:15...před tebou?" Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz, přijdou...
Exodus 18:16...ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz, přijdou ke mně a soudím mezi stranami a oznamuji Boží ustanovení a...
Exodus 18:19...úkol je nad tvé síly, sám jej nezvládneš. Proto  teď poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty...
Exodus 19:5...můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět...
Exodus 19:6...žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně, ale vy mi budete královstvím kněží a svatým národem.' Toto jsou...
Exodus 19:9...lidu Hospodinovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s...
Exodus 20:2...promluvil všechna tato slova: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z...
Exodus 20:3... který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Nej žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě...
Exodus 20:5...pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť  Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám...
Exodus 20:6...pokolení těch, kdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo milují a...
Exodus 20:23...jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe. Nic mi nepostavíte naroveň: neuděláte si bohy ze stříbra ani...
Exodus 20:24...si bohy ze stříbra ani bohy ze zlata. Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápalné...
Exodus 20:25...své jméno, k tobě přijdu a požehnám ti. Jestliže mi uděláš kamenný oltář, nestav jej z tesaných kamenů;...
Exodus 22:22... Budeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou volat a jejich volání jistě vyslyším. Vzplanu...
Exodus 22:26...přikrývá svou nahotu! V čem by spal? ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem milostivý....
Exodus 22:28...ze svého lisu. Svého prvorozeného syna odevzdej mně. Právě tak nalož se svým skotem a bravem: sedm dní...
Exodus 22:29...sedm dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mně. Buďte pro svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného...
Exodus 22:30...u matky, osmého dne jej dáš mně. Buďte pro  svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na poli. Hoďte...
Exodus 23:14... se ze tvých úst ani neozvou." "Třikrát ročně mi budeš slavit slavnost. Zachovávej Slavnost nekvašených...
Exodus 23:15...chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas síce avivu, neboť v něm jsi vyšel z Egypta. Nikdo se...
Exodus 23:33...s nimi ani s jejich bohy do smlouvy. Nebudou st bydlet ve tvé zemi, aby nesvedli k hříchu proti mně....
Exodus 24:12...a pili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horu a zůstaň tam. Dám ti kamenné desky - zákon a...
Exodus 25:2...k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od každého...
Exodus 25:8...a kameny pro zasazení do efodu a náprsníku.  mi udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich. Příbytek...
Exodus 25:10...uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu." " mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude dva a půl lokte...
Exodus 25:30...je z čistého zlata. A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení." "Dále vyrobíš svícen z...
Exodus 28:1...bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi konali kněžskou službu - Áron a jeho synové Nádab a...
Exodus 28:3...svatá roucha ke slávě a ozdobě. Promluv se všemi nadanými řemeslníky, jimž jsem dal důmyslného ducha, ...
Exodus 28:4...pro tvého bratra Árona a pro jeho syny, aby mi konali kněžskou službu. Použijí na zlato, modrou,...
Exodus 28:41...a jeho syny, pomažeš je, pověříš a posvětíš, aby mi konali kněžskou službu. Uděláš jim také plátěné spodky,...
Exodus 29:44...i oltář, také Árona a jeho syny posvětím, aby mi konali kněžskou službu. Budu přebývat uprostřed synů...
Exodus 29:46...synů Izraele a budu jejich Bohem. A poznají, že  jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedl z Egypta,...
Exodus 30:30...také Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali kněžskou službu. Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude...
Exodus 31:13...Zachovávejte soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že ...
Exodus 31:17...všechna svá pokolení. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil...
Exodus 32:2... synům i dcerám zlaté náušnice a přineste je ke mně." Všechen lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli...
Exodus 32:10..."Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, ale z...
Exodus 32:18...zní hluk boje!" Ten však odpověděl: "To není sot vítězství, to není poražených křik - slyším...
Exodus 32:23...víš, jaké tento lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo , co je s...
Exodus 32:24...jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a když jsem to hodil do ohně, vzniklo tohle...
Exodus 32:26...k bráně tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" Shromáždili se kolem něj všichni synové Leviho....
Exodus 32:32...jim ten hřích nyní odpustil... A pokud ne, vymaž mne prosím z knihy, kterou píšeš." Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 32:33...odpověděl: "Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle...
Exodus 33:3... Perizejce, Hivejce i Jebusejce. Půjdeš do ze oplývající mlékem a medem, avšak s tebou nepůjdu,...
Exodus 33:12... Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou...
Exodus 33:13...osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych znal...
Exodus 33:16...odsud nevoď! Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdeš s námi? Právě to...
Exodus 33:18...zalíbení a znám osobně." Mojžíš řekl: "Ukaž mi prosím svou slávu!" Odpověděl: "Nechám před tebou projít...
Exodus 33:20..."Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk  nemůže spatřit a zůstat naživu." Hospodin ještě řekl:...
Exodus 33:21...a zůstat naživu." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na skále. tudy půjde sláva,...
Exodus 34:1...si dvě kamenné desky podobné těm prvním na napíšu slova, jež byla na těch prvních deskách,...
Exodus 34:2...na horu Sinaj a tam, na vrcholu hory, stanešmne. Nikdo ale nevystupuje s tebou. Na celé hoře se...
Exodus 34:9...a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli...
Exodus 34:20...ze svých synů vyplatíš. Nikdo se přede mnou neukáže s prázdnou. Šest dní pracuj, ale sedmého dne...
Exodus 40:13...svatá roucha a pomažeš ho. Tak jej posvětíš, aby mi konal kněžskou službu. Přivedeš také jeho syny, oblékneš...
Exodus 40:15...a pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, aby mi konali kněžskou službu. Toto pomazání je i všechna...
Leviticus 8:35...Hospodinovu stráž, abyste nezemřeli, neboť tak mi to bylo přikázáno." Áron pak se svými syny vykonal vše,...
Leviticus 10:3...před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To l Hospodin na mysli, když řekl: Na těch, kdo ke mně...
Leviticus 10:13...ohnivých obětí pro tebe i pro tvé syny. Tak mi to bylo přikázáno. Také hrudí pozvedání i kýtu odevzdání...
Leviticus 10:19...svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a  postihly takové věci! Kdybych dnes jedl oběť za hřích,...
Leviticus 11:44...se jimi, abyste se nestali nečistými. Vždyť  jsem Hospodin, váš Bůh! Posvěťte se a buďte svatí, neboť...
Leviticus 11:45...se žádnou havětí plazící se po zemi. Vždyť  jsem Hospodin, který vás vyvedl z Egypta, abych byl...
Leviticus 14:34...Mojžíšovi a Áronovi: " vejdete do kanaánské ze, kterou vám dávám do vlastnictví, a na některý dům v...
Leviticus 18:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele jsem Hospodin, váš Bůh. Nechovejte se podle způsobů...
Leviticus 18:4...zákonů, zachovávejte pravidla a řiďte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Zachovávejte pravidla a...
Leviticus 18:5... zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít jsem Hospodin. Nikdo nesmí pohlavně obcovat s žádnou...
Leviticus 18:6...obcovat s žádnou svou pokrevní příbuznou jsem Hospodin. Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval...
Leviticus 18:21...Molochovi - znesvětil bys tak jméno svého Boha jsem Hospodin. Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je...
Leviticus 18:30...ohavných zvyklostí, jež se dodržovaly před mi. Neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh." ...
Leviticus 19:2..."Mluv k celé Izraelské obci: Buďte svatí, neboť  Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Každý mějte v úctě svou...
Leviticus 19:3... neboť Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Každý jte v úctě svou matku a svého otce a zachovávejte ...
Leviticus 19:4...se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů jsem Hospodin, váš Bůh. Když budete obětovat pokojnou...
Leviticus 19:10...upadlo. Nech to chudákovi a přistěhovalci jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte krást ani lhát ani...
Leviticus 19:12...přísahat - tak bys znesvětil jméno svého Boha jsem Hospodin. Nesmíš svého bližního utiskovat ani...
Leviticus 19:14...ani podrážet nohy slepému - boj se svého Boha jsem Hospodin. Nesmíte nikomu křivdit u soudu. Neber...
Leviticus 19:16...jako pomlouvač. Neohrožuj život svého bližního jsem Hospodin. Nenos v srdci nenávist ke svému bratru....
Leviticus 19:18...se ani nechovej zášť proti synům svého liduMiluj svého bližního jako sám sebe. jsem Hospodin....
Leviticus 19:25...jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce jsem Hospodin, váš Bůh. Nejezte maso s krví. Nezabývejte...
Leviticus 19:28...si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování jsem Hospodin. Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys...
Leviticus 19:30...zvrhlostí! Zachovávejte soboty a mou svatyni jte v úctě. jsem Hospodin. Neobracejte se k...
Leviticus 19:31... Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Před šedinami povstaň,...
Leviticus 19:32...se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Před šedinami povstaň, starci prokaž čest a měj v úctě svého Boha. ...
Leviticus 19:34...mu ubližovat. K přistěhovalci žijícímu mezi mi se budete chovat jako k vlastnímu. Miluj ho jako sám...
Leviticus 19:36...při soudu ani při měření, vážení či odměřováníjte poctivé váhy, poctivá závaží, poctivou efu a poctivý...
Leviticus 19:37...všechna pravidla a všechny zákony plňte jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 20:3... musí zemřít. Prostý lid jej ukamenuje sám se postavím proti takovému člověku a vyvrhnu jej z...
Leviticus 20:5...který daroval své dítě Molochovi, a neusmrtí ho sám se postavím proti takovému člověku i proti jeho...
Leviticus 20:7...lidu. Proto se posvěťte a buďte svatí - vždyť  jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte pravidla a plňte...
Leviticus 20:8... váš Bůh! Zachovávejte pravidla a plňte je jsem Hospodin, váš Posvětitel. Kdokoli by zlořečil svému...
Leviticus 20:23... Neřiďte se pravidly národa, který před mi vyháním, neboť páchali všechny tyto věci, se mi...
Leviticus 20:24... Vám jsem však řekl: Jejich zem převezmete vy sám vám ji dám, abyste ji obsadili - zem oplývající...
Leviticus 20:26...jsem oddělil, aby pro vás byli nečistí. Buďte mi svatí, neboť Hospodin jsem svatý a oddělil jsem vás...
Leviticus 21:8...zapuzenou ženou, neboť kněz je svatý svému Bohuj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého Boha....
Leviticus 21:12...na něm znak zasvěcení, olej pomazání jeho Boha jsem Hospodin. Ožení se jen s pannou...
Leviticus 21:15...s pannou ze svého lidu, aby neznesvětil své ve svém lidu. Vždyť jsem Hospodin, jeho Posvětitel!"...
Leviticus 21:23...k oltáři - jinak by znesvětil mou svatyni. Vždyť  jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Tak Mojžíš promluvil...
Leviticus 22:2...a jeho synům, zacházejí uctivě se svatými dary, jež mi synové Izraele obětují jako svaté - jinak...
Leviticus 22:3... takový člověk bude vyvržen z přítomnosti jsem Hospodin. Kdokoli z Áronových potomků by byl...
Leviticus 22:8...tím, že by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného jsem Hospodin. zachovávají, co jsem jim svěřil, aby...
Leviticus 22:9...a kvůli němu nezemřeli, když by to znesvětili jsem Hospodin, jejich Posvětitel. Svaté věci nesmí jíst...
Leviticus 22:16...by na sebe provinění vyžadující oběť odškodnění jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Hospodin promluvil k...
Leviticus 22:30...je snědena téhož dne, nenechte z nic do rána jsem Hospodin. Zachovávejte přikázání a plňte je. ...
Leviticus 22:31...Hospodin. Zachovávejte přikázání a plňte je jsem Hospodin. Neznesvěcujte svaté jméno; tak budu...
Leviticus 22:32...jméno; tak budu posvěcen uprostřed synů Izraele jsem Hospodin, váš Posvětitel, který vás vyvedl z Egypta...
Leviticus 22:33...vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:22...příbytcích. Když budete sklízet obilí své ze, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj, co po...
Leviticus 23:43...z Egypta, nechal jsem je bydlet ve stanech jsem Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš oznámil Hospodinovy...
Leviticus 24:22... Pro hosta i domácího budete mít stejný zákon jsem Hospodin, váš Bůh!" Když Mojžíš takto promluvil k...
Leviticus 25:17...bližního, ale každý se boj svého Boha - vždyť  jsem Hospodin, váš Bůh! Plňte pravidla a zákony...
Leviticus 25:23...přijde nová úroda, budete moci jíst tu starou. Ze se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy...
Leviticus 25:38...peníze ani přirážku na jídlo, jež mu poskytneš jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych...
Leviticus 25:55...to služebníci, které jsem vyvedl z Egypta jsem Hospodin, váš Bůh." "Nevytvářejte si žádné bůžky....
Leviticus 26:1...si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť jsem...
Leviticus 26:2... váš Bůh! Zachovávejte soboty a mou svatyni jte v úctě. jsem Hospodin. Jestliže budete následovat...
Leviticus 26:13... budu vaším Bohem a vy budete mým lidem jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta,...
Leviticus 26:14...jho, abyste mohli chodit vzpřímeně. Jestliže mne však nebudete poslouchat a nebudete plnit všechna tato...
Leviticus 26:16...všechna přikázání, pak porušíte mou smlouvu vám učiním toto: Uvedu na vás hrůzu, úbytě a zimnici,...
Leviticus 26:18...utíkat, i kdyby vás nikdo nehonil. Jestliže mne ani potom nebudete poslouchat, budu vás za vaše hříchy...
Leviticus 26:21...ovoce. Jestliže se budete nadále stavět proti mně a nebudete ochotni poslouchat, přidám vám kvůli...
Leviticus 26:23...zpustnou. Jestliže se ani tehdy nenecháte ode mne napravit a budete se nadále stavět proti mně, postavím...
Leviticus 26:24...budete se nadále stavět proti mně, postavím se proti vám. sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát...
Leviticus 26:27...příděl. budete jíst, nenasytíte se. Jestliže  přesto všechno nebudete poslouchat a budete se nadále...
Leviticus 26:28...budete se nadále stavět proti mně, postavím se zuřivě proti vám a budu vás trestat za vaše hříchy...
Leviticus 26:32...zpustoším a k vašim příjemným vůním nepřivoním sám zpustoším zemi tak, že nad strnou i vaši...
Leviticus 26:40...však vyznají svou vinu i vinu svých otců, že mi byli nevěrní a že se postavili proti mně, takže jsem se...
Leviticus 26:41...a že se postavili proti mně, takže jsem se postavil proti nim a zavedl je do země jejich nepřátel,...
Leviticus 26:44... pravidla. Přes to všechno, ačkoli budou v zemi svých nepřátel, je nezavrhnu a nezošklivím si je tak,...
Leviticus 26:45...národů vyvedl z Egypta, abych byl jejich Bohem jsem Hospodin." Toto jsou pravidla, zákony a pokyny, jež...
Numeri 3:12...promluvil k Mojžíšovi: "Hle jsem si namísto všech prvorozených, kteří mezi Izraelci...
Numeri 3:13...Izraeli, jak lidi, tak zvířata, sobě. Jsou moji jsem Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi na poušti...
Numeri 3:41... Namísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. jsem Hospodin. Namísto všeho...
Numeri 3:45...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi levity namísto všech prvorozených mezi syny Izraele a...
Numeri 5:3...tábora ven, aby neposkvrnili tábor těch, mezi nimiž přebývám sám." Synové Izraele tak tedy učinili a...
Numeri 6:27...Tak budou pronášet jméno nad syny Izraele, a  jim požehnám." V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu...
Numeri 8:16...levité do služby při Stanu setkávání, neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je...
Numeri 10:10...svých oslav, při slavnostech, při začátcích síců, při zápalných obětech a při pokojných obětech. Tak...
Numeri 11:11...služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to , kdo je...
Numeri 11:12... žes mne obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to , kdo je všechny počal? Byl jsem to , kdo ten lid...
Numeri 11:13...mám vzít maso pro všechen tento lid? Vždyť na  s pláčem naléhají: ‚Dej nám maso, chceme jíst!' Sám je...
Numeri 11:15...všechny neunesu, je to nad síly! Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavost a raději ...
Numeri 11:16...neštěstí!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Shromáždi mi z izraelských stařešinů sedmdesát mužů, které znáš jako...
Numeri 11:17...ke Stanu setkávání, se tam postaví s tebou sestoupím a budu tam s tebou mluvit. Tehdy vezmu z Ducha...
Numeri 11:21...odešli z Egypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid kolem  čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa,...
Numeri 11:29...jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž...
Numeri 14:11...sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento lid pohrdat? Jak dlouho mi bude odmítat...
Numeri 14:22...konal v Egyptě a na poušti, nikdo z těch, kdo mne desetkrát pokoušeli a neposlouchali, nespatří zem,...
Numeri 14:23...zaslíbil jejich otcům. Nikdo z těch, kdo mnou pohrdli, ji nespatří! Můj služebník Káleb ale...
Numeri 14:24...služebník Káleb ale jiného ducha - vydal se mi cele. Jej uvedu do země, do níž vstoupil, a jeho símě ji...
Numeri 14:27...k Mojžíšovi a Áronovi: "Jak dlouho bude proti mně toto zlé srocení reptat? Slyšel jsem reptání synů...
Numeri 14:28...jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s mi naložím tak, jak jste přede mnou sami řekli: Vaše...
Numeri 14:29...od dvaceti let výše, nikdo z vás, kdo jste proti mně reptali, nevejde do země, o níž jsem přísahal, že vás v...
Numeri 14:35...stane rok, abyste poznali mou nelibost. To říkám , Hospodin. Takto naložím s celým tímto zlým srocením,...
Numeri 15:41...přikázání a plnit je. Budete svatí svému Bohu jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych...
Numeri 16:28...i malými dětmi. Mojžíš řekl: "Takto poznáte, že  Hospodin poslal činit všechny tyto skutky a že to...
Numeri 16:29... přihodí-li se jim, co se lidem běžně stává, pak  neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin něco úplně...
Numeri 17:25...pro vzbouřence. Tak ukončíš jejich reptání proti mně a nezemřou." A Mojžíš učinil přesně tak, jak mu...
Numeri 18:6...na syny Izraele nedolehl hrozný hněv. Hle sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry levity....
Numeri 18:8... zemře." Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle sám jsem ti svěřil do péče své obětní příspěvky se všemi...
Numeri 18:9...obětí, ti připadne toto: Každý jejich dar, který mi přinášejí jako svatosvatý - každá jejich moučná oběť,...
Numeri 18:11...synové Izraele darují při všech obětech, které mi nabízejí zvedáním. To jsem dal věčným ustanovením tobě a...
Numeri 18:20..." Hospodin řekl Áronovi: "Nezískáš v jejich zemi žádné dědictví; nepřipadne ti mezi nimi podíl. jsem...
Numeri 20:12...ale Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Protože jste mi nevěřili a neprokázali před syny Izraele mou svatost,...
Numeri 22:5...do Petoru ležícího na řece Eufrat v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat těmito slovy: "Hle, nějaký lid vyšel z...
Numeri 22:6...se přímo přede mnou! Prosím pojď, proklej mi ten lid - je na moc silný. Snad jej pak zvládnu...
Numeri 22:8...tu na noc. Ráno vám sdělím, jakou odpověď mi Hospodin dal." A tak moábští hodnostáři zůstali u...
Numeri 22:10...odpověděl: "Moábský král Balák, syn Ciporův, pro  poslal se slovy: ‚Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a...
Numeri 22:11...vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Pojď a zatrať mi jej - snad s ním pak budu moci bojovat a vyhnat jej.'"...
Numeri 22:13...řekl Balákovým hodnostářům: "Vraťte se do své ze. Hospodin mi nedovolil jít s vámi." Moábští hodnostáři...
Numeri 22:16...Balák, syn Ciporův: ‚Prosím, nezdráhej se ke mně přijít. Chci zahrnout velikými poctami a udělám,...
Numeri 22:17...se ke mně přijít. Chci zahrnout velikými poctami a udělám, cokoli mi řekneš. Pojď, zatrať mi ten...
Numeri 22:18...však Balákovým služebníkům odpověděl: "I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych...
Numeri 22:19... malého či velkého. Zůstaňte tu ale na noc zatím zjistím, co dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak...
Numeri 22:28...jazyk. Řekla Balaámovi: "Co jsem ti udělala, že  potřetí biješ?" Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze...
Numeri 22:29...biješ?" Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze  blázny! Mít po ruce meč, bych zabil!" Oslice mu...
Numeri 22:30...mu řekla: "Nejsem snad tvá oslice? Jezdil jsi na mně odjakživa dodnes. Mám snad ve zvyku chovat se k tobě...
Numeri 22:32..."Proč jsi třikrát zbil svou oslici? Hle, to  jsem ti zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí. Oslice...
Numeri 22:33...zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí. Oslice  spatřila a třikrát přede mnou uhnula. Kdyby mi...
Numeri 22:34...odpověděl: "Zhřešil jsem! Nevěděl jsem, že ses mi postavil do cesty. Pokud se ti ta věc nelíbí, vrátím se...
Numeri 22:37..."Cožpak jsem ti neposílal pozvání? Proč jsi ke mně nešel? Že bych neuměl náležitě poctít?" Balaám...
Numeri 22:38...nebudu moci říkat jen tak něco. Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh." A tak šel Balaám s Balákem do...
Numeri 23:1...voj lidu. Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů."...
Numeri 23:3...Balákovi řekl: "Postůj u své zápalné oběti zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setká; co...
Numeri 23:7...Balaám pronesl svou průpověď: "Z Aramu přivedl  Balák, z východních hor král moábský. Řekl: ‚Pojď a...
Numeri 23:10... jenž se nepočítá mezi národy. Kdo sečte prach kobův, kdo oblak Izraele vyčíslí? Kéž i zemřu smrtí...
Numeri 23:11...spravedlivých, kéž jednou skončím jako oni!" "Co mi to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem , abys...
Numeri 23:12..."Cožpak nemusím dbát o to, abych říkal, co mi do úst vloží Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď se na ...
Numeri 23:13...Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď se na se mnou podívat odjinud. Uvidíš jen konec jejich zadního voje,...
Numeri 23:15...Balákovi řekl: "Postůj zde u své zápalné oběti zatím půjdu tam, vstříc Hospodinu." Hospodin se s...
Numeri 23:18...průpověď: "Vstaň, Baláku, a slyš, naslouchej mi, synu Ciporův! Bůh není člověk, aby lhal, není lidský...
Numeri 23:20...Hle, dostal jsem za úkol žehnat; když on žehná to nezvrátím. Nevidí se trápení v Jákobovi, nejsou na...
Numeri 23:27... na jiné místo; snad se Bohu zalíbí, abys mi je zatratil odtamtud." A tak vzal Balaáma a vyvedl ho na...
Numeri 23:29...pustinou. Tehdy Balaám Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů."...
Numeri 24:12..."Copak jsem neříkal tvým poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra...
Numeri 24:13...tvým poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych...
Numeri 25:12...syny Izraele nezahubil. Proto mu řekni, že  sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta bude pro něj i pro...
Numeri 27:14...mému příkazu na poušti Cin, kde se obec se mnou pustila do sváru, místo abyste před nimi prokázali mou...
Numeri 28:2..."Přikaž synům Izraele: Dbejte na to,  mi v určený čas přinášíte oběti, můj pokrm, mou ohnivou...
Numeri 32:11...jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovikobovi, neboť se mi nevydali cele. Jen Káleb, syn Jefunův...
Numeri 35:34...zem, v níž bydlíte. Vždyť uprostřed přebývám  sám - Hospodin bydlím uprostřed synů Izraele!" Tehdy...
Deuteronomium 1:14... abych je učinil vašimi vůdci." Odpověděli jste mi: "Co navrhuješ, je dobré." Vzal jsem tedy představitele...
Deuteronomium 1:17...by pro vás byla příliš nesnadná, vznesete na  a ji vyslechnu." Tenkrát jsem vám přikázal všechno,...
Deuteronomium 1:22... Neboj se a nestrachuj." Vy všichni jste však ke mně přišli se slovy: "Pošleme napřed muže, kteří nám tu zem...
Deuteronomium 1:23... i o městech, do nichž máme vejít." Ten návrh se mi líbil, a tak jsem z vás vybral dvanáct mužů, po jednom z...
Deuteronomium 1:37...Hospodinu." Kvůli vám se Hospodin rozzlobil i na mne. Řekl: "Ani ty tam nevejdeš! Jozue, syn Nunův, který ti...
Deuteronomium 1:41...a táhněte pouští zpět k Rudému moři." Tehdy jste mi odpověděli: "Zhřešili jsme proti Hospodinu! Chceme...
Deuteronomium 1:42...se chystali vystoupit do hor. Hospodin ale ke mně promluvil: "Řekni jim - Nevydávejte se vzhůru a...
Deuteronomium 2:1... Potom jsme se obrátili a táhli jsme na poušť srem k Rudému moři, jak mi Hospodin řekl, a dlouhou dobu...
Deuteronomium 2:2...dobu jsme obcházeli pohoří Seír. Hospodin mi řekl: " jste to pohoří obcházeli dost dlouho; obraťte...
Deuteronomium 2:9...a vydali se cestou přes moábskou poušť. Hospodin mi řekl: "Neútoč na Moábské a nebojuj s nimi. V jejich zemi...
Deuteronomium 2:17...z lidu do posledního vymřeli. Hospodin mi řekl: "Dnes procházíš moábským územím u města...
Deuteronomium 2:29...za peníze. Chtěl bych jen pěšky projít tak, jak mi to dovolili synové Ezauovi bydlící na Seíru i Moábští v...
Deuteronomium 2:31...vydal do tvé ruky, jak je tomu dodnes. Hospodin mi řekl: "Pohleď, to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho...
Deuteronomium 3:2...svým lidem vytáhl do boje u Edrei. Hospodin mi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s...
Deuteronomium 3:25...či na zemi by dokázal činy podobné tvým? Nech mne prosím přejít Jordán, spatřím tu krásnou zem, která...
Deuteronomium 3:26... ty krásné hory a Libanon!" Hospodin se ale na  kvůli vám hněval, a tak nevyslyšel. "To stačí!" řekl...
Deuteronomium 4:5... Pohleď, učím vás pravidla a zákony, které mi Hospodin, můj Bůh, svěřil, abyste je dodržovali v zemi,...
Deuteronomium 4:10...stáli před Hospodinem, svým Bohem, na Orébumi Hospodin řekl: "Shromáždi mi lid. Chci, slyší ...
Deuteronomium 4:14... jež napsal na dvě kamenné desky. Tenkrát mi Hospodin přikázal, abych vás učil těmto pravidlům a...
Deuteronomium 4:21...stali jeho dědictvím a tak je tomu dodnes. Na  se ale Hospodin kvůli vašim slovům rozhněval. Přísahal,...
Deuteronomium 5:5...oné hoře mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem tenkrát stál mezi Hospodinem a vámi, abych vám...
Deuteronomium 5:6...ohně a nechtěli jste vystoupit na horu.) Řekl: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z...
Deuteronomium 5:7... který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Nej žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě...
Deuteronomium 5:9...pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť  Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám...
Deuteronomium 5:10...pokolení těch, kdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo milují a...
Deuteronomium 5:22...nedodal. Napsal je na dvě kamenné desky a dal je mně. Když jste uslyšeli ten hlas z prostředku tmy, zatímco...
Deuteronomium 5:23... zatímco hora plála ohněm, přistoupili jste ke mně - všichni představitelé vašich kmenů a vaši stařešinové...
Deuteronomium 5:28...a my to poslechneme a vykonáme." Když jste se mnou takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše slova a řekl mi:...
Deuteronomium 5:29...lid řekl. Dobře to všechno pověděli. Kéž by jen li takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a...
Deuteronomium 5:31... se vrátí ke svým stanům. Ty však zůstaň zdemne. Sdělím ti všechna přikázání, pravidla a zákony, jimž...
Deuteronomium 6:1...přikázání, pravidla a zákony. Hospodin, váš Bůhmi přikázal, vás jim učím, abyste je dodržovali v zemi,...
Deuteronomium 7:17...v srdci řekneš: "Tyto národy jsou početnější než  - jak je budu moci vyhnat?" Neboj se jich! Jen si...
Deuteronomium 9:4... neříkej si v srdci: "To pro mou spravedlnost  Hospodin dovedl sem, abych tu zemi obsadil." Hospodin...
Deuteronomium 9:10...dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. Tehdy mi Hospodin dal dvě kamenné desky popsané Božím prstem. Na...
Deuteronomium 9:11...těch čtyřicet dní a čtyřicet nocí, Hospodin mi dal dvě kamenné desky - desky smlouvy. Potom mi Hospodin...
Deuteronomium 9:12...mi dal dvě kamenné desky - desky smlouvy. Potom mi Hospodin řekl: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi...
Deuteronomium 9:13...jsem jim přikázal: odlili si modlu!" Hospodin mi tehdy řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný!...
Deuteronomium 9:14..."Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem, ale z...
Deuteronomium 9:19...rozlítil tak, že by vás vyhladil. Ale i tenkrát  Hospodin vyslyšel. Hospodin se hněval na Árona tak, že...
Deuteronomium 10:1...je svou velikou mocí a vztaženou paží!" Tenkrát mi Hospodin řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky, jako byly...
Deuteronomium 10:2...ke mně na horu. Zhotov také dřevěnou truhlu na ty desky napíšu slova, která byla na oněch prvních...
Deuteronomium 10:4...ohně na oné hoře v den shromáždění. A když mi je Hospodin dal, otočil jsem se a sestoupil z hory....
Deuteronomium 10:5...do truhly, kterou jsem vyrobil, a jsou v , jak mi Hospodin přikázal. Synové Izraele táhli od studní...
Deuteronomium 10:10...dědictvím, jak mu to Hospodin, tvůj Bůh pověděl jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet...
Deuteronomium 10:11...vyslyšel a svolil, že nezahubí. Hospodin mi řekl: "Vstaň, vydej se na cestu v čele lidu. vejdou a...
Deuteronomium 12:30...vyhnat. je vyženeš a usadíš se v jejich zemij se na pozoru i poté, co budou vyhlazeni. Nesmíš je...
Deuteronomium 17:14...a nebudou jednat opovážlivě. přijdeš do ze, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, ovládneš ji a...
Deuteronomium 18:15...zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem  - toho poslouchejte. Přesně to jsi žádal od Hospodina,...
Deuteronomium 18:17... a nevidím ten veliký oheň - jinak zemřu!" Tehdy mi Hospodin řekl: "Dobře to pověděli. Zprostřed jejich...
Deuteronomium 18:19... která promluví mým jménem, s takovým zúčtuji  sám. Kdyby se však nějaký prorok opovážil promluvit mým...
Deuteronomium 25:7...švagrovou vzít, půjde švagrová ke stařešinům do stské brány a řekne: "Můj švagr odmítá svému bratru...
Deuteronomium 26:10... Proto teď přináším prvotiny, první ovoce ze, kterou jsi mi, Hospodine, dal." Když to položíš před...
Deuteronomium 26:13... přistěhovalci, sirotku a vdově, přesně jak jsi mi přikázal. Nepřestoupil jsem tvé přikázání, nezapomněl...
Deuteronomium 26:14... svého Boha; zachoval jsem se přesně, jak jsi mi přikázal. Shlédni tedy ze svého svatého příbytku, z nebe...
Deuteronomium 29:5...pivo nepili. To vše proto, abyste poznali, že  jsem Hospodin, váš Bůh. Když jste došli sem, vytáhl...
Deuteronomium 31:2...domluvil tato slova všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi sto dvacet let; nemohu dále vycházet a vcházet před...
Deuteronomium 31:16...ke svým otcům. Tento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se ocitne v zemi, do níž...
Deuteronomium 31:19... Nauč ji syny Izraele a vlož jim ji do úst, aby mi ta píseň byla svědkem proti synům Izraele. je přivedu...
Deuteronomium 31:20...svědkem proti synům Izraele. je přivedu do ze oplývající mlékem a medem, kterou jsem s přísahou...
Deuteronomium 31:23...silný a statečný! Ty přivedeš syny Izraele do ze, kterou jsem jim s přísahou zaslíbil, a budu s tebou...
Deuteronomium 31:28...vámi. Čím spíš poté, co umřu? Shromážděte ke mně všechny stařešiny svých kmenů a své správce, abych jim...
Deuteronomium 32:21... Nebohem svým vzbudili žárlení, popudili  svými marnostmi. Nelidem proto vzbudím jejich žárlení,...
Deuteronomium 32:34...utrejch, jed zmijí, ten nejprudší. "Což nenímne dobře uloženo, zapečetěno v mých sklepích vybraných? ...
Deuteronomium 32:35...v mých sklepích vybraných? je pomsta zjednám odplatu! Noha jim uklouzne v čas náležitý, den...
Deuteronomium 32:39...pomohli, se vám stanou úkrytem! Prohlédněte, jen jsem jediný a není Boha kromě mne. dávám smrt...
Deuteronomium 32:41...k nebia přísahám: Jakože žiji navěky, jakmile čepel svého meče zostřím, ruka právo uchopí!...
Deuteronomium 32:51...a byl připojen ke svému lidu. To proto, že jste  zradili uprostřed synů Izraele při vodách Meriby v...
Jozue 2:4...a ukryla. Proto odpověděla: "Ano, ti muži ke mně přišli, ale nevím odkud. Odešli, když se za soumraku...
Jozue 2:12...přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi! Proto mi, prosím vás, přísahejte při Hospodinu, že za...
Jozue 5:14...k našim nepřátelům?" "Nikoli," odpověděl on. " jsem vůdce Hospodinova vojska. Teď jsem tu."Jozue padl...
Jozue 7:19... Bohu Izraele, a vyznej před ním pravdu. Pověz mi, co jsi provedl; netaj to přede mnou." "Je to pravda....
Jozue 8:5...od města moc daleko. Všichni buďte připraveni a všechen lid, který bude se mnou, se zatím přiblížíme k...
Jozue 10:4...Jafiovi a k eglonskému králi Debirovi: "Pojďte mi na pomoc a udeřme na Gibeon, protože uzavřel mír s...
Jozue 10:22...ústí jeskyně a přiveďte z těch pět králů ke mně!" A tak k němu z jeskyně přivedli těch pět králů: krále...
Jozue 13:6... Všechny obyvatele hor, od Libanonu Misrefot-majim, všechny Sidonce sám před syny Izraele...
Jozue 14:6...v Kádeš-barné pověděl Božímu muži Mojžíšovimně a o tobě. Bylo mi čtyřicet let, když Hospodinův...
Jozue 14:7...Božímu muži Mojžíšovi o mně a o tobě. Bylo mi čtyřicet let, když Hospodinův služebník Mojžíš vyslal...
Jozue 14:8...nejlepšího svědomí. bratři, kteří šli se mnou, připravili všechen lid o odvahu, ale jsem se cele...
Jozue 14:10...vydal Hospodinu, mému Bohu.' A hle, Hospodin  uchoval naživu, jak slíbil. Je tomu čtyřicet pět let od...
Jozue 14:11...pět let. Dodnes jsem ale silný jako tehdy, když  vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem měl tenkrát, takovou mám...
Jozue 14:12... takovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi...
Jozue 15:19...z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v...
Jozue 18:4...popsali ji podle svých dědictví. se potom ke mně vrátí, rozdělí si ji na sedm podílů. Juda zůstane ve...
Jozue 18:6...svých hranicích na severu. těch sedm podílů ze popíšete, přinesete popis sem ke mně a tu budu za vás...
Jozue 18:8...na cestu, aby popsali tu zem. Jozue těm, kdo li jít, přikázal: "Vzhůru, projděte zem, popište ji a...
Jozue 22:2... co vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. I  jste poslechli ve všem, co jsem vám přikázal. Po celý...
Jozue 23:14...země, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dal. Hle dnes odcházím, tak jako všichni lidé. Vězte tedy celým...
Jozue 24:8...jste strávili na poušti, jsem vás přivedl do ze Emorejců, bydlících v Zajordání. Bojovali s vámi, ale...
Jozue 24:15...za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. a můj dům však budeme sloužit Hospodinu."...
Soudců 1:7...tehdy řekl: "Sedmdesát králů s usekanými palci na rukou i na nohou sbíralo drobty pod mým stolem....
Soudců 1:15...z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v...
Soudců 2:2... Nesmíte ale uzavřít smlouvu s obyvateli této ze - jejich oltáře zbořte!' Vy jste ale neposlechli! Co...
Soudců 2:20... kterou jsem vydal jejich otcům. Neposlouchali , a proto před nimi nevyženu žádný národ, který zůstal...
Soudců 3:28...sestoupili z hor s Ehudem v čele. "Rychle za mnou!" zvolal. "Hospodin vydal vašeho nepřítele Moába do...
Soudců 4:7...a Zabulona a vytáhni s nimi na horu Tábor pak přivedu vůdce Jabínova vojska Siseru i s jeho jízdou...
Soudců 4:8...ho do rukou." Barák odpověděl: "Půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu!" "Dobrá, půjdu s...
Soudců 4:18...naproti a řekla mu: "Pojď dál, můj pane! Pojď ke mně dál a neboj se." Vešel tedy do jejího stanu a ona ho...
Soudců 4:19...do jejího stanu a ona ho přikryla houní. "Dej mi prosím trochu vody," požádal ji. "Mám žízeň." Otevřela...
Soudců 5:3...Slyšte to, králové, vladaři, naslouchejte Hospodinu zazpívám, Hospodinu, Bohu Izraele, chci zpívat...
Soudců 5:13...vznešených tehdy sestoupil, Hospodinův lid ke mně sestoupil proti udatným. Z Efraima ti, kdo Amaleka...
Soudců 6:8...Ten jim řekl: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele jsem vás vyvedl z Egypta, vytáhl jsem vás z domu...
Soudců 6:10...jejich zemi jsem dal vám. Tehdy jsem vám řekl: ‚ jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte ctít bohy Emorejců, v...
Soudců 6:14..."Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců. sám přece posílám!" On však namítl: "Promiň...
Soudců 6:15... sám přece posílám!" On však namítl: "Promiň, Pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v...
Soudců 6:16...a sám jsem v rodném domě poslední." "Ano, ale  budu s tebou, takže pobiješ Midiánce do posledního,"...
Soudců 6:17..." řekl mu na to Hospodin. "V tom případě mi prokaž laskavost," odpověděl Gedeon. "Dej mi prosím...
Soudců 6:22...anděl ztratil z očí. Když si Gedeon uvědomil, že to byl Hospodinův anděl, vykřikl: "Ach, Pane můj,...
Soudců 6:36... Gedeon pak Boha požádal: "Chceš opravdu skrze  zachránit Izrael, jak jsi řekl? Hle, pokládám zde na...
Soudců 6:37...ovčí rouno. Bude-li rosa jen na rounu, a na zemi všude kolem sucho, poznám, že skrze zachráníš Izrael,...
Soudců 6:39...číši vody. Gedeon pak Bohu řekl: "Nehněvej se na , když ještě jednou promluvím. Prosím, mohu to rouno...
Soudců 7:13...bylo bezpočtu, jako je písku na břehu moře. Jakmile Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják vypráví...
Soudců 7:17...toho džbánu pochodeň. Pak jim nařídil: "Sledujte  a dělejte, co . dojdu k okraji tábora, udělejte...
Soudců 8:3...lepší než abiezerské vinobraní? Bůh vydal midiánské velitele Oreba a Zeeba do vašich rukou. Co jsem...
Soudců 8:7...v hrsti, že máme tvému vojsku dávat chleba?" " mi Hospodin vydá Zebacha a Calmunu do rukou," prohlásil...
Soudců 8:15..."Tady je Zebach a Calmuna, kvůli kterým jste se mi vysmívali: ‚To máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme...
Soudců 8:23...Gedeon jim odpověděl: "Nebudu vám vládnout  ani můj syn. Bude vám vládnout Hospodin." Potom dodal:...
Soudců 8:24...Potom dodal: "Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti dejte jednu náušnici." (Našli u nich...
Soudců 9:7...Gerizim a odtud na hlasitě volal: "Slyšte , šechemští měšťané! A vás slyší Bůh! Jednou se stromy...
Soudců 9:15... kraluj nám! Trní tenkrát řeklo stromům: Pokud  vskutku oddaně určíte sobě za krále, pak se do mého...
Soudců 9:29... Proč bychom sloužili Abimelechovi? Kdybych tak  velel tomuto lidu, hned bych se Abimelecha zbavil! Řekl...
Soudců 9:48..."Viděli jste, co dělám? Rychle to udělejte po mně!" Každý ve vojsku tedy usekl větev a šli za Abimelechem...
Soudců 9:54... který mu nosil zbroj: "Vytas meč a zabij ! se o mně neříká: Žena ho zabila!" Zbrojnoš ho tedy...
Soudců 10:12... Sidonci, Amalekovci a Maonci, volali jste ke mně, a cožpak jsem vás z jejich ruky nevysvobodil? Vy jste...
Soudců 10:13...jsem vás z jejich ruky nevysvobodil? Vy jste  ale opustili a sloužili jste cizím bohům! Proto vás ...
Soudců 11:7...ale gileádským stařešinům odpověděl: "Copak jste  z nenávisti nevyhnali z domu mého otce? Proč teď jdete...
Soudců 11:9...v Gileádu." Jiftach jim odpověděl: "Když se s mi vrátím, abych bojoval s Amonci, a Hospodin mi je vydá,...
Soudců 11:12...k amonskému králi posly se zprávou: "Co proti mně máš, že jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král...
Soudců 11:27...Arnonu. Proč jste je za tu dobu nedobyli zpět jsem ti tedy nijak neublížil, ale ty mi křivdíš, když...
Soudců 11:30...Amoncům. Jiftach dal Hospodinu slib: "Jestli mi vydáš Amonce do rukou a vrátím se domů jako vítěz, první...
Soudců 11:31...do rukou a vrátím se domů jako vítěz, první, co mi vyjde ze vrat naproti, připadne Hospodinu jako ...
Soudců 11:35...jeho jediná. Neměl syna ani dceru kromě . Jakmile ji spatřil, roztrhl svá roucha: "Ach, dcero!"...
Soudců 11:36...mu ona, "ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou, co jsi slíbil - Hospodin ti přece dopřál pomstu nad...
Soudců 11:37...svého otce požádala: "Prosím jen o jedno: Pusť  na dva měsíce, smím chodit po horách a se svými...
Soudců 12:2...ti dům nad hlavou!" Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vás,...
Soudců 12:3...jste mi proti nim na pomoc. Když jsem viděl, že mi nepomůžete, nasadil jsem vlastní život, vytáhl jsem...
Soudců 12:5...někdo z efraimských uprchlíků žádal: "Nechte  přejít," Gileáďané se ho ptali: "Nejsi Efraimec?" Když...
Soudců 13:6..." Žena šla a vyprávěla svému muži: "Přišel za mnou Boží muž, vypadal jako Boží anděl! Samou hrůzou jsem...
Soudců 13:7... odkud je. Neřekl mi ani své jméno, ale oznámil mi: ‚Hle, počneš a porodíš syna. Proto teď nepij víno...
Soudců 13:10... a tak se dala rychle do běhu, aby mu to oznámila. "Honem," řekla mu, "ukázal se mi ten muž, který ...
Soudců 13:16...Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: "I kdybys  tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit...
Soudců 13:18...slova." Hospodinův anděl však opáčil: "Proč se  ptáš na jméno? Je podivuhodné!" Manoach tedy vzal kůzle...
Soudců 14:2...dívkami si tam vyhlédl ženu. Když se vrátil, oznámil svému otci a matce: "Vyhlédl jsem si v Timně jednu...
Soudců 14:3..."Tuhle chci," odpověděl Samson otci, "tahle se mi líbí!" (Jeho otec a matka ovšem nevěděli, že to bylo od...
Soudců 14:12... "Chci vám dát hádanku," řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm dní téhle hostiny zodpovíte a uhodnete, dám...
Soudců 14:13...vám třicet košil a třicatery sváteční šaty. Když mi ale nedokážete odpovědět, dáte vy mně třicet košil a...
Soudců 14:16...žena tedy na něj s pláčem dotírala: "Ty  vůbec nemáš rád! Ty nemiluješ. Dal jsi mým lidem...
Soudců 15:11...Samsonovi. "Udělal jsem jim totéž, co oni mně," odpověděl jim. "Přišli jsme spoutat," řekli mu....
Soudců 15:12...mu. "Vydáme Filištínům." "Přísahejte, že mi sami neublížíte," odpověděl Samson. "Neublížíme," řekli...
Soudců 16:6..." Dalila se tedy Samsona vyptávala: "Prozraď mi, prosím, v čem je ta tvoje veliká síla? Čím bys mohl být...
Soudců 16:7...být spoután a zkrocen?" Samson řekl: "Kdyby  spoutali sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly,...
Soudců 16:10... Dalila pak Samsonovi vyčítala: "Ach, tys  oklamal, říkal jsi mi lži! Teď mi ale pověz, čím bys...
Soudců 16:11... čím bys mohl být spoután." Řekl tedy: "Kdyby  pevně spoutali novými provazy, které se ještě na nic...
Soudců 16:13... Dalila pak Samsonovi vyčítala: " doteď jsi  klamal, říkal jsi mi lži! Pověz mi, čím bys mohl být...
Soudců 16:15...osnovou. A tak mu vyčítala: "Jak můžeš říkat, že  miluješ, když u nemáš srdce? třikrát jsi ...
Soudců 16:17...od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby  oholili, síla by opustila a byl bych slabý jako...
Soudců 16:18...vládce: "Přijďte ještě jednou - všechno mi prozradil!" Filištínští vládci k tedy přišli a...
Soudců 16:26...požádal chlapce, který ho vedl za ruku: "Nech  sáhnout na sloupy, které drží tenhle chrám. Chci se o ...
Soudců 16:28...Hospodinu: "Hospodine, Pane můj, rozpomeň se na ! Ještě jednou mi prosím dej sílu, Bože! se Filištínům...
Soudců 17:2...kvůli nim vyslovila kletbu. Nuže, to stříbro mám . To je vzal, teď ti je ale vracím." "Hospodin ti...
Soudců 17:10... Hledám si místo k bydlení," on na to. "Zůstaň," řekl mu Míka. "Dělej mi otce a kněze za deset šekelů...
Soudců 17:13...bydlel v jeho domě. Míka si říkal: "Teď ke mně Hospodin určitě bude dobrotivý - vždyť mám za kněze...
Soudců 18:4...jim tedy, jak se s ním Míka dohodl: "Najal , a tak mu dělám kněze." Požádali ho tedy: "Chtěli bychom...
Soudců 18:24...jste se tak sběhli?" Ten odpověděl: "Vzali jste mi kněze i bohy, které jsem si udělal, a šli jste pryč. Co...
Soudců 19:18...do judského Betléma a teď se vracím domů. Nikdo  ale k sobě nepozval. Máme slámu i obrok pro své osly,...
Soudců 20:5...přenocovat do benjamínské Gibeje. Gibejští šťané ale tu noc napadli. Obklíčili v domě a chtěli...
Růt 1:8... jako jste vy byly laskavé k našim mrtvým i ke mně. Kéž vám oběma Hospodin nový domov a manžela."...
Růt 1:11..." říkaly. "Vraťte se, dcery," opakovala Noemi. "Proč byste chodily se mnou? Copak ještě mohu porodit...
Růt 1:13...příliš trpký. Hospodinova ruka se obrátila proti mně!" Tehdy se rozplakaly ještě více. Orpa nakonec svou...
Růt 1:16... Vrať se s ." Rút ale odpověděla: "Nenuť , abych opustila a odvrátila se od tebe. Kam půjdeš,...
Růt 1:17...Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu. Toto  mi učiní a přidá Hospodin: jen smrt s tebou rozdělí!"...
Růt 1:20...říkaly ženy. Ona však odpověděla: "Neříkejte mi Noemi, Rozkoš , ale spíš Mara, Zatrpklá - tak trpký...
Růt 1:21...jsem odcházela, Hospodin s prázdnou vrátil . Proč říkáte mi Noemi? Hospodin stojí proti mně,...
Růt 2:2...rodu; jmenoval se Boáz. Moábka Rút se jednou Noemi zeptala: "Mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým,...
Růt 2:10..." Rút padla na tvář a poklonila se k zemi se slovy: "Čemu vděčím za tu laskavost, že se ke mně...
Růt 2:13... pod jehož křídla ses přišla skrýt." "Jsi ke mně tak laskavý, pane," odvětila. "Potěšil jsi a mluvil...
Růt 2:21...příbuzných." Moábka Rút vyprávěla dál: "Řekl mi dokonce: ‚Drž se mých služebníků, dokud nesklidí celou...
Růt 3:5...ti pak poví, co máš dělat." "Udělám všechno, co mi říkáš," odpověděla Rút. Odešla na mlat a udělala všechno...
Růt 3:12...příbuzný; je tu ale ještě bližší příbuzný než . Zůstaň tu přes noc. Splní-li ti zítra příbuzenskou...
Růt 3:13... pak, jakože je živ Hospodin, vykoupím  . Spi do rána." Spala tedy po jeho boku do rána....
Růt 3:17... co pro ni ten muž udělal. Nakonec řekla: "Dal mi těchto šest měr ječmene se slovy: ‚ se ke své tchyni...
Růt 4:4...ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď si ho před mito přísedícími, před stařešiny mého lidu. Chceš-li to...
Růt 4:6...ohrozil vlastní dědictví! Vykup to pole místo ; nemohu." (Za starodávna byl v Izraeli při výkupu a...
1. Samuel 1:11...shlédl na trápení své služebnice a pomyslel na ! Nezapomeneš-li na svou služebnici, ale dáš syna, pak...
1. Samuel 1:26...Hana, "poslyš prosím. Jakože jsi, můj pane, živ jsem ta žena, která tu poblíž tebe stála a modlila se k...
1. Samuel 1:27... Za toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila. Teď ho tedy...
1. Samuel 2:16..."Nejdříve se přece zapálit tuk; potom si vezmi, co chceš," kněz odpovídal: "Ne. Dej mi to hned. Když...
1. Samuel 2:28...k mému oltáři, aby pálil kadidlo a nosil přede mnou efod. Rodu tvého praotce jsem svěřil všechny ohnivé...
1. Samuel 2:29...určil Příbytku? Svých synů si vážíš více nežli . Vykrmili jste se tím nejlepším z obětních darů mého...
1. Samuel 2:30...ale Hospodin praví: V žádném případě! Ty, kdo  ctí, totiž poctím; ty, kdo znevažují, však zostudím....
1. Samuel 2:35... ti bude znamením: oba zemřou v jediný den si pak vzbudím věrného kněze, který bude jednat podle...
1. Samuel 2:36...stříbra, za bochník chleba a řekne: ‚Zařaď , prosím, někam mezi kněží, mám alespoň co jíst!'" ...
1. Samuel 3:5...se za Elím. "Tady jsem," řekl mu. "Volal jsi ." Elí však odvětil: "Nevolal jsem . Jdi zase spát." A...
1. Samuel 3:6...Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. "Nevolal jsem , synu," odpověděl Elí. "Jdi...
1. Samuel 3:8... Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. Tehdy Elí pochopil, že chlapce volá Hospodin....
1. Samuel 3:17..."Co ti řekl?" ptal se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj. Bůh potrestá a ještě ti přidá, jestliže...
1. Samuel 8:7...všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych nebyl jejich králem. Přesně jako se chovali ode...
1. Samuel 8:8... kdy jsem je vyvedl z Egypta, dodnes - když  opouštěli a sloužili cizím bohům - tak se zachovali i k...
1. Samuel 9:16... Shlédl jsem totiž na svůj lid, neboť ke mně dolehl jejich nářek." Jakmile Samuel spatřil Saula,...
1. Samuel 9:18...brány přistoupil k Samuelovi a požádal ho: "Ukaž mi, prosím, kde tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí,"...
1. Samuel 9:19...ho: "Ukaž mi, prosím, kde tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí," odpověděl mu Samuel. "Pojď přede mnou na...
1. Samuel 9:21...a tvému otcovskému rodu!" "Cože?" opáčil Saul. " jsem přece Benjamínek, z nejmenšího kmene v Izraeli! A...
1. Samuel 9:27...se Samuelem vyšli ven. Když se blížili k okraji sta, Samuel Saulovi řekl: "Pošli toho mládence napřed."...
1. Samuel 10:2...za vůdce nad jeho dědictvím. dnes půjdeš ode , u hrobu Ráchel na benjamínském území v Celcachu potkáš...
1. Samuel 10:8...naskytne, neboť Bůh je s tebou. Potom jdi přede mnou napřed do Gilgalu. Věz, že jdu za tebou, abych tam...
1. Samuel 10:15... šli jsme za Samuelem," odpověděl Saul. "Tak mi pověz, co vám Samuel řekl," ptal se dál Saulův strýc....
1. Samuel 10:18...řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele jsem přivedl Izrael z Egypta a vysvobodil vás z ruky...
1. Samuel 12:1..."Hleďte, poslechl jsem vás ve všem, co jste mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi krále. Teď vás tedy...
1. Samuel 12:2...jsem nad vámi krále. Teď vás tedy povede král jsem starý a šedivý a moji synové jsou mezi vámi....
1. Samuel 12:3...od svého mládí dodnes. Tady jsem. Odpovězte mi před Hospodinem a před jeho pomazaným: Vzal jsem někomu...
1. Samuel 12:5..." Na to jim Samuel řekl: "Hospodin je před mi svědkem a také jeho pomazaný je dnes svědkem, že jste na...
1. Samuel 12:12...vám táhne amonský král Nachaš, a řekli jste mi: ‚To ne. nad námi vládne král.' Vaším králem je ale...
1. Samuel 12:23... protože se rozhodl učinit vás svým lidem. Také mne ani nenapadne hřešit proti Hospodinu a přestat se za...
1. Samuel 13:9...začínalo rozprchávat. Proto řekl: "Přineste ke mně oběť zápalnou i pokojnou." A obětoval zápalnou oběť....
1. Samuel 13:12...shromažďují v Michmasu, řekl jsem si: Filištíni  teď v Gilgalu přepadnou, a jsem si ještě nenaklonil...
1. Samuel 14:12...Tehdy Jonatan řekl svému zbrojnoši: "Stoupej za mnou. Hospodin je vydal Izraeli do rukou!" Jonatan šplhal...
1. Samuel 14:29...jsou muži tak vyčerpaní." "Můj otec tím škodí zemi," řekl na to Jonatan. "Jen se podívejte, jak se mi...
1. Samuel 14:33...s krví." "To je zrada!" prohlásil Saul. "Hned ke mně přivalte veliký kámen." Potom rozkázal: "Rozejděte se...
1. Samuel 14:34...jim: Přiveďte každý svého býka nebo ovci ke mně a tady je porážejte a jezte. Nehřešte proti Hospodinu...
1. Samuel 14:40...celému Izraeli: "Vy budete na jedné straně se svým synem Jonatanem na druhé." "Udělej, jak myslíš,"...
1. Samuel 14:41...dnes svému služebníku neodpověděl? Je-li vina na  nebo na mém synu Jonatanovi, padne urim; je-li však...
1. Samuel 14:42...a Saula, kdežto lid vyvázl. "Losujte mezi mnou a Jonatanem," řekl Saul. A los označil Jonatana....
1. Samuel 14:43..." řekl Saul. A los označil Jonatana. "Pověz mi, cos provedl," řekl Saul Jonatanovi. "Ochutnal jsem...
1. Samuel 14:44...teď mám zemřít." Saul prohlásil: "Jestli ne,   Bůh potrestá a ještě mi přidá! Musíš zemřít, Jonatane."...
1. Samuel 15:1...služby. Samuel promluvil k Saulovi: "Hospodin  kdysi poslal, abych pomazal za krále nad jeho lidem,...
1. Samuel 15:11...Samuel dostal slovo Hospodinovo: "Je mi líto, že jsem Saula ustanovil za krále, protože se ode...
1. Samuel 15:14...slovo." "A co to bečení ovcí, které ke mně doléhá?" řekl mu na to Samuel. "Co to bučení dobytka,...
1. Samuel 15:16..." "Přestaň," zarazil Samuel Saula. "Povím ti, co mi dnes v noci řekl Hospodin." "Pověz," řekl Saul. Samuel...
1. Samuel 15:20...Saul. "Vydal jsem se na cestu, na kterou  Hospodin poslal. Přivedl jsem amaleckého krále Agaga a...
1. Samuel 15:25...jsem se totiž lidu, proto jsem je poslechl. Teď mi ale prosím odpusť můj hřích. Vrať se se mnou, abych...
1. Samuel 15:30...litoval." "Zhřešil jsem," opakoval Saul. "Teď mi ale prosím prokaž poctu před stařešiny mého lidu a před...
1. Samuel 15:32...Hospodinu. Potom Samuel přikázal: "Přiveďte ke mně Agaga, krále Amalekovců." Agag k němu zvolna vykročil....
1. Samuel 16:1..."Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si...
1. Samuel 16:2...namítl Samuel. " se to dozví Saul, zabije ." Hospodin mu odpověděl: "Vezmeš s sebou jalovici a...
1. Samuel 16:3...obětovat Hospodinu.' Jišaje pozveš k oběti ti ukážu, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti...
1. Samuel 16:5...obětovat Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za mnou k oběti." Také Jišaje a jeho syny posvětil a pozval je...
1. Samuel 16:17...tedy svým služebníkům poručil: "Podívejte se mi po někom, kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi ho." "...
1. Samuel 16:18...někom, kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi ho." " jsem viděl jednoho ze synů Jišaje Betlémského, ten umí...
1. Samuel 16:19...vyslal k Jišajovi posly se vzkazem: "Pošli ke mně svého syna Davida, který pase ovce." Jišaj vzal osla,...
1. Samuel 16:22...zbrojnošem. Saul potom vzkázal Jišajovi: " David zůstane ve službě, neboť získal mou přízeň."...
1. Samuel 17:8...: "Proč jste sem přišli? Šikujete se do boje jsem přece Filištín a vy jste Saulovi sluhové. Vyberte...
1. Samuel 17:9... Vyberte si někoho, přijde sem ke mně. Jestli  v boji přemůže a zabije, budeme vám sloužit. A jestli ...
1. Samuel 17:10...dodal: "Vyzývám dnes izraelské šiky: Dejte mi někoho, kdo se mnou půjde na souboj!" Když Saul s celým...
1. Samuel 17:35...ho a vyrval mu ji z tlamy. A když se vrhl na , chytil jsem ho za hřívu a tloukl ho, dokud jsem ho...
1. Samuel 17:37...živého Boha," pokračoval David. "Hospodin, který  vysvobodil ze spárů lva i medvěda, vysvobodí i ze...
1. Samuel 17:43... takový pohledný zrzek. "Copak jsem pes, že na  jdeš s holí?" křikl Filištín na Davida a začal ho...
1. Samuel 17:44...a začal ho proklínat při svých bozích. "Pojď ke mně," hulákal na Davida, "a nechám tvé tělo ptákům a divoké...
1. Samuel 17:45...divoké zvěři!" David mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale jdu proti tobě ve...
1. Samuel 18:8...své tisíce, David desetkrát více!" Saula to velmi rozzlobilo, ten popěvek se mu vůbec nelíbil. Říkal si:...
1. Samuel 18:18...) David na to Saulovi odpověděl: "Kdo jsem  a jaký mám původ - co je můj otcovský rod v Izraeli,...
1. Samuel 19:3...dávej pozor. Schovej se a zůstaň v úkrytu půjdu se svým otcem na pole, kde budeš, a promluvím s...
1. Samuel 19:15..." Saul je pak vyslal za Davidem znovu, aby se sami přesvědčili. Řekl jim: "Přineste ho ke mně třeba na...
1. Samuel 19:17...z kozí srsti! Saul se na Míkal obořil: "Proč jsi  takhle podvedla? Nechalas uniknout mého nepřítele!"...
1. Samuel 20:1...i Saul patří k prorokům? David ale z chýší v uprchl. Přišel k Jonatanovi a ptal se: "Co jsem provedl?...
1. Samuel 20:2...přece nedělá nic velkého ani malého, aniž by se mi svěřil. Proč by právě tohle přede mnou skrýval? Tak to...
1. Samuel 20:3...odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec určitě , že sis  oblíbil. Proto si říká: ‚Raději o tom Jonatan neví,...
1. Samuel 20:5...řekl: "Jak víš, zítra je slavnost novoluní bych měl sedět s králem u jídla. Nech ale odejít a...
1. Samuel 20:6...poli do pozítří večer. Pokud si tvůj otec všimne nepřítomnosti, řekneš: ‚David prosil o svolení,...
1. Samuel 20:7...v bezpečí. Pokud se ale rozzuří, pak věz, že se  rozhodl zabít. Tehdy , svému služebníku, prokaž...
1. Samuel 20:8...rozzuří, pak věz, že se rozhodl zabít. Tehdy , svému služebníku, prokaž laskavost - vždyť jsi se mnou...
1. Samuel 20:10...rozhodl zabít, určitě ti to dám vědět!" "A kdo mi poví, jestli ti tvůj otec odpověděl hrubě?" zeptal se...
1. Samuel 20:13...Pokud ti ale můj otec bude chtít ublížit, pak   Hospodin potrestá a ještě mi přidá, kdybych ti to...
1. Samuel 20:14... jako býval s mým otcem. Pokud budu živ, i ty mi prokazuj Hospodinovu laskavost. A pokud zemřu,...
1. Samuel 20:20... kde ses ukryl prve, a zůstaň tam u kamene Ezel poblíž vystřelím tři šípy, jako bych střílel na terč....
1. Samuel 20:28...syn včera ani dnes nepřišel k jídlu?" "David  prosil o svolení, aby směl do Betléma," odpověděl mu...
1. Samuel 20:29...Betléma," odpověděl mu Jonatan. "Říkal: ‚Propusť  prosím. Naše rodina koná ve městě oběť a můj bratr mi...
1. Samuel 21:3...David knězi Achimelechovi odpověděl: "Král mi dal jistý úkol a řekl mi: ‚ se nikdo nedozví, proč ...
1. Samuel 21:4... kde se sejdeme. Takže, co máš po ruce? Dej mi pět chlebů anebo co se najde." "Obyčejný chléb nemám,"...
1. Samuel 21:10... Je zabalen v plášti za efodem. Jestli chceš, vezmi si ho. Žádný jiný tu nemám." Na to David řekl: "Ten je...
1. Samuel 21:15...je to blázen?" řekl Achiš svým dvořanům. "Proč mi ho sem vodíte? Mám tu snad málo bláznů, že jste ho sem...
1. Samuel 21:16...snad málo bláznů, že jste ho sem přivedli, aby mi tu bláznil? Tenhle mi vejít do domu?" Tak odtamtud...
1. Samuel 22:3...velitelem. Odtamtud David odešel do moábské Micpy a požádal moábského krále: "Mohli by můj otec s mou...
1. Samuel 22:8...velitele tisíců a stovek? Vždyť jste se proti mně všichni spikli! Nikdo mi neřekne, když se můj vlastní...
1. Samuel 22:13...kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se proti mně spikli - ty a Jišajův syn? Jak to, že jsi mu poskytl...
1. Samuel 22:17...Davidem! Věděli, že je na útěku, ale neohlásili mi to." Královi služebníci se ale neodvažovali vztáhnout...
1. Samuel 22:22...jsem věděl, že to Saulovi určitě řekne. To kvůli mně zemřeli všichni tví příbuzní. Zůstaň se mnou, neboj se....
1. Samuel 22:23...mně zemřeli všichni tví příbuzní. Zůstaň se mnou, neboj se. Ten, kdo usiluje o můj život, usiluje i o...
1. Samuel 23:7... že David vstoupil do Keily, řekl si: "Teď mi ho Bůh vydal do rukou! Sám se uvěznil, když vešel do...
1. Samuel 23:10... že se Saul chystá dorazit do Keily, aby kvůli mně to město zničil. Přitáhne Saul, jak tvůj služebník...
1. Samuel 23:12... David se tedy zeptal: "A vydali by Keilští  a muže Saulovi do rukou?" "Ano, vydali," odpověděl...
1. Samuel 23:17...Saula nenajde. Ty budeš kralovat Izraeli a ve mně budeš mít pobočníka. Však i můj otec Saul to dobře ."...
1. Samuel 23:21...na to řekl: "Hospodin vám žehnej, že jste se mnou cítili. Ještě si to ale jděte přesně ověřit a...
1. Samuel 23:22...místo, kde se zdržuje. Kdo ho tam viděl? Bylo mi řečeno, že se chová velmi vychytrale. A tak si...
1. Samuel 23:23...mohl skrývat. si budete jistí, vraťte se ke mně a vypravím se s vámi. Jestliže je v kraji, ho mezi...
1. Samuel 24:7...ten cíp pláště, a tak svým mužům řekl: "Chraň  Hospodin, abych svému pánu, Hospodinovu pomazanému,...
1. Samuel 24:11...ublížit? Pohleď, dnes vidíš na vlastní oči, že mi v jeskyni Hospodin vydal do rukou. Říkali mi, ...
1. Samuel 24:12...ani zradu. Nijak jsem ti neublížil, ale ty na  číháš, abys připravil o život! s tebou rozsoudí...
1. Samuel 24:13...ty na číháš, abys připravil o život!   s tebou rozsoudí Hospodin. Hospodin pomstí křivdu,...
1. Samuel 24:14... Staré přísloví říká: ‚Zlo páchají zločinci.'  na tebe nesáhnu. Na koho to vytáhl král Izraele? Koho to...
1. Samuel 24:16... je tedy Hospodin naším soudcem a rozsoudí  s tebou. pohlédne a ujme se pře a obhájí před...
1. Samuel 24:18...a hlasitě se rozplakal. "Jsi spravedlivější než ," řekl Davidovi. "Vždyť jsi mi odplácel dobrem, ale ...
1. Samuel 24:19...jsem ti odplácel zlem. Dnes jsi prokázal, že se mnou jednáš dobře. Hospodin vydal do tvých rukou, ale ty...
1. Samuel 24:20...Kéž ti Hospodin odplatí dobrem za to, jak ses ke mně dnes zachoval. Teď vím, že se jistě staneš králem a...
1. Samuel 24:22...království bude v tvých rukou vzkvétat. Proto mi teď přísahej při Hospodinu, že nevyhladíš potomstvo,...
1. Samuel 25:19...osly. Potom řekla svým mládencům: "Jděte napřed jdu za vámi." Svému muži Nábalovi ale nic neřekla....
1. Samuel 25:21...zbytečně - vůbec nic se mu neztratilo, a teď mi za mou dobrotu oplácí zlem. Bůh Davida potrestá a...
1. Samuel 25:25...- jmenuje se Nábal, Hlupák, a hlouposti dost, tvá služebnice, jsem neviděla ty mládence, které jsi,...
1. Samuel 25:32...Abigail: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi dnes poslal vstříc. A požehnána tvá moudrost, ty sama...
1. Samuel 25:33...tvá moudrost, ty sama buď požehnána, žes  dnes zadržela, abych neprolil krev a nevzal pomstu do...
1. Samuel 25:34... Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, který mi zabránil ublížit ti, věz, že kdybys mi nepřišla tak...
1. Samuel 25:39...smrti, řekl: "Požehnán buď Hospodin, že se  zastal proti Nábalovým urážkám! Hospodin svému...
1. Samuel 26:6...a Cerujina syna Abišaje, bratra Joábova: "Kdo se mnou půjde k Saulovi do tábora?" " s tebou půjdu,"...
1. Samuel 26:11...den a zemře, anebo vytáhne do války a zahyne ale Hospodin chraň, abych vztáhl ruku na Hospodinova...
1. Samuel 26:14...odtud na vojsko a na Abnera, syna Nerova. "Kdo  to volá?" odpověděl Abner. "Nejsi snad muž, kterému není...
1. Samuel 26:19...a pane, slova svého služebníka. Pokud proti mně podnítil Hospodin, tedy přijme předloženou oběť....
1. Samuel 26:23...každému za jeho spravedlnost a věrnost. Hospodin mi dnes vydal do rukou, ale jsem nechtěl vztáhnout...
1. Samuel 26:24...právě tak cenný v Hospodinových očích a kéž  vysvobodí z každého soužení." Saul Davidovi odpověděl:...
1. Samuel 27:1...mohu kdykoli Saulovou rukou zahynout. Nezbývá mi nic lepšího než utéct do filištínské země. Pak Saul...
1. Samuel 27:5...ho hledat. David řekl Achišovi: "Mohl bys mi prokázat laskavost? Prosím, mi poskytnou místo v...
1. Samuel 28:1...svá vojska do války proti Izraeli. Achiš oznámil Davidovi: "Musíš počítat s tím, že se mnou do války...
1. Samuel 28:7... Nakonec tedy řekl svým služebníkům: "Najděte mi nějakou věštkyni. Půjdu za a poradím se s ." "Jedna...
1. Samuel 28:8...šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze duchy," požádal ji, "a vyvolej mi, koho ti...
1. Samuel 28:9...mu na to ta žena. "Vymýtil věštce a duchaře ze ze! To chceš nachytat a připravit o život?" Saul ale...
1. Samuel 28:11...ho tedy zeptala: "Koho ti mám vyvolat?" "Vyvolej mi Samuela," odpověděl. Když ta žena spatřila Samuela,...
1. Samuel 28:12...Samuela, najednou hlasitě vykřikla: "Proč jsi  podvedl? Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl král....
1. Samuel 28:15...a poklonil se. Samuel k Saulovi promluvil: "Proč  rušíš? Proč jsi nechal vyvolat?" "Je mi tak úzko!"...
1. Samuel 28:16...mám dělat." Samuel mu na to řekl: "Proč se ptáš , když se od tebe Hospodin odvrátil a stal se tvým...
1. Samuel 28:17...se tvým nepřítelem? Hospodin udělal, co skrze  předpověděl: Hospodin od tebe odtrhl království a dal je...
1. Samuel 28:19...rukou Filištínů! Zítra budeš ty i tví synové se mnou, neboť Hospodin vydá izraelské vojsko do rukou...
1. Samuel 28:21...jsem vlastní život, když jsem udělala, o cos  žádal. Teď tedy prosím vyslechni ty svou služebnici....
1. Samuel 29:3...izraelského krále Saula," řekl jim Achiš. "Je se mnou nejmíň rok. Ode dne, kdy od něj odpadl, dodnes...
1. Samuel 29:6...je živ Hospodin, jsi spolehlivý a líbí se mi, jak si v mém vojsku vedeš. Ode dne, kdy jsi ke mně...
1. Samuel 29:9...pána?" "Vím, jak jsi dobrý," řekl mu Achiš. "Pro  jsi jako Boží anděl, ale filištínští velitelé řekli:...
1. Samuel 30:7...kněze Abiatara, syna Achimelechova: "Přines mi sem efod." A když k němu Abiatar přinesl efod, David se...
1. Samuel 30:13...jednoho Amalekovce," odpověděl mladík. "Můj pán  tu před třemi dny nechal, protože jsem byl nemocný....
1. Samuel 30:15...na judském území. Ciklag jsme vypálili." "Můžeš  k hordě dovést?" zeptal se ho David. Odpověděl:...
1. Samuel 31:4...svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni . Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se na !"...
2. Samuel 1:4...z izraelského tábora," zněla odpověď. "Pověz mi, co se stalo?" ptal se David. "Muži utekli z boje. Mnoho...
2. Samuel 1:7...jezdci ho doháněli, a tak se rozhlédl, a když  uviděl, zavolal na . ‚Ano, pane?' odpověděl jsem a on...
2. Samuel 1:8...na . ‚Ano, pane?' odpověděl jsem a on se  zeptal: ‚Kdo jsi?' Odpověděl jsem: ‚Amalekovec' a on mi...
2. Samuel 1:9...‚Kdo jsi?' Odpověděl jsem: ‚Amalekovec' a on mi řekl: ‚Pojď sem a dobij . Smrt ve spárech, ale...
2. Samuel 1:10...' A tak jsem šel k němu a zabil ho. Bylo mi jasné, že své zranění nepřežije. Vzal jsem mu z hlavy...
2. Samuel 1:16...mu David řekl: "Tvá krev na tvou hlavu! Vlastními ústy jsi na sebe řekl: To jsem zabil Hospodinova...
2. Samuel 1:26...Teskním po tobě, Jonatane, bratře - jak jsem  miloval! Tvá láska ke mně byla úžasná, vzácnější nežli...
2. Samuel 2:6...teď Hospodin prokáže laskavost a věrnost. Také  vám prokáži dobrodiní za to, co jste vykonali. Buďte...
2. Samuel 2:7...mrtev, ale judský dům si za svého krále pomazal ." Saulův vojevůdce Abner, syn Nerův, tehdy vzal Saulova...
2. Samuel 2:22...Abner tedy na Asaela zavolal ještě jednou: "Nech  být, jinak srazím k zemi! Jak se pak podívám tvému...
2. Samuel 3:8...a nevydal jsem do Davidových rukou. A ty  dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě? Bůh...
2. Samuel 3:9...ty dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě?   Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se k Davidovi...
2. Samuel 3:12...vyslal k Davidovi posly se slovy: "Čí je to ze? Uzavři se mnou smlouvu, a ti pomohu obrátit na tvou...
2. Samuel 3:13... Mám ale jednu podmínku: Neukážeš se přede mnou, dokud sem nepřivedeš Saulovu dceru Míkal. Teprve poté...
2. Samuel 3:14...vyslal posly k Saulovu synu Iš-bošetovi: "Vrať mi mou ženu Míkal, kterou jsem si zasnoubil za stovku...
2. Samuel 3:21...hostinu. Abner pak Davidovi řekl: "Dovol mi teď jít a shromáždit pro svého krále a pána celý Izrael,...
2. Samuel 3:28... Když se o tom doslechl David, prohlásil: " i království jsme před Hospodinem navěky nevinní,...
2. Samuel 3:35...ještě za světla najedl, ale David přísahal: "  Bůh potrestá a ještě mi přidá, okusím-li chleba nebo...
2. Samuel 3:39... že dnes v Izraeli padl vojevůdce a velikán? Ale , pomazaný král, jsem dnes tak bezmocný! Tito muži,...
2. Samuel 4:9... řekl: "Jakože je živ Hospodin, který  vykoupil z každého soužení: Muž, který mi v Ciklagu...
2. Samuel 4:10... který vykoupil z každého soužení: Muž, který mi v Ciklagu ohlásil, že Saul je mrtev, si myslel, že nese...
2. Samuel 5:19...Hospodina: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!" odpověděl mu Hospodin....
2. Samuel 5:20...Tehdy řekl: "Jako proráží vodní proud, tak přede mnou Hospodin prolomil řady mých nepřátel." To místo pak...
2. Samuel 6:9... "Jak by mohla Truhla Hospodinova vejít ke mně!" řekl si. Proto nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k...
2. Samuel 6:21...odpověděl David. "Před Hospodinem, který  vyvolil místo tvého otce a celé tvé rodiny, aby ...
2. Samuel 7:2... řekl král proroku Nátanovi: "Podívej se bydlím v cedrovém paláci, a Boží truhla zůstává mezi...
2. Samuel 7:5...služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin - Ty mi chceš postavit dům, kde bych bydlel? Ode dne, kdy jsem...
2. Samuel 7:7...jsem přikázal pást můj lid Izrael: ‚Proč jste mi nepostavili dům z cedrů?' Řekni mému služebníku...
2. Samuel 7:8...Davidovi: Tak praví Hospodin zástupů jsem vzal z pastvin, od ovcí, abys byl vůdcem mého...
2. Samuel 7:13...upevním. To on postaví dům mému jménu navěky upevním trůn jeho království. mu budu otcem a...
2. Samuel 7:14...jménu a navěky upevním trůn jeho království mu budu otcem a on mi bude synem. Když pochybí,...
2. Samuel 7:16... Tvůj dům a tvé království zůstanou přede mnou navěky, tvůj trůn se navěky nepohne." Přesně těmito...
2. Samuel 7:18... posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine, Pane můj, a co je můj dům, žes dovedl ...
2. Samuel 9:8...říkal. "Proč se obracíš k mrtvému psu, jako jsem ?" Král pak zavolal Cíbu, někdejšího Saulova sluhu, a...
2. Samuel 10:2...synu Chanunovi, jako jeho otec projevoval přízeň mně." Poslal proto své služebníky, aby mu vyřídili...
2. Samuel 10:11...mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, přijdu na pomoc...
2. Samuel 11:6..."Jsem těhotná." David vzkázal Joábovi: "Pošli mi Uriáše Chetejského." Joáb tedy poslal Uriáše za Davidem....
2. Samuel 11:11...pod stany; také můj pán Joáb táboří v poli s tvými služebníky, pane - a bych měl jít domů jíst a pít a...
2. Samuel 12:7...Davidovi. "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele jsem pomazal za krále nad Izraelem a jsem ...
2. Samuel 12:10... Zavraždil jsi ho mečem Amonců! Proto, že jsi mnou pohrdl a vzal sis za ženu manželku Uriáše Chetejského,...
2. Samuel 12:12...spal všem na očích. Ty jsi to udělal tajně, ale  to udělám veřejně, před celým Izraelem!" "Zhřešil jsem...
2. Samuel 12:22... protože jsem si říkal: ‚Kdo ? Třeba se nade mnou Hospodin slituje a nechá ho naživu.' Teď je mrtvý....
2. Samuel 12:23...a nechá ho naživu.' Teď je mrtvý. Proč bych se l postit? Copak ho mohu přivést zpět? půjdu za ním,...
2. Samuel 12:28...jsem na Rabu a dobyl jsem městský zdroj vody. Vezmi tedy zbytek vojska, oblehni město a dobuď je, abych je...
2. Samuel 13:4...za dnem chřadneš, královský synu? Nesvěříš se mi?" vyptával se ho. "Miluji Támar, sestru mého bratra...
2. Samuel 13:5...mu: Kdyby tak mohla přijít sestra Támar a nakrmila . Připravila by jídlo tady u , abych se díval, a...
2. Samuel 13:6...tak mohla přijít sestra Támar, připravit mi tu pár srdíček a nakrmit ." David poslal k Támar domů...
2. Samuel 13:10... Když všichni odešli, požádal Támar: "Přines mi jídlo do ložnice a nakrm ." Támar tedy vzala srdíčka,...
2. Samuel 13:11...se a začal ji přemlouvat: "Pojď, lehni si se mnou, sestřičko." "Bratře, to ne!" vykřikla. "Nesmíš ...
2. Samuel 13:12... sestřičko." "Bratře, to ne!" vykřikla. "Nesmíš  zneuctít! To se přece v Izraeli nedělá! Neprováděj...
2. Samuel 13:13...Neprováděj takovou hanebnost! Co pak bude se mnou? Kam se poděju se svou hanbou? A co ty? Byl bys v...
2. Samuel 13:16...pryč!" přikázal . "To ne," prosila ho. "Vyhnat  by byla ještě větší špatnost, než co jsi mi udělal!"...
2. Samuel 14:5...zeptal se král. "Jsem vdova," odpověděla, "muž mi zemřel. Tvá služebnice měla dva syny. Ti se ale na poli...
2. Samuel 14:7...zahubit i dědice. Uhasí i tu jiskřičku, co mi zbývá! Po manželovi mi tu na zemi nezůstane ani jméno,...
2. Samuel 14:8...ani jméno, ani potomstvo..." "Vrať se domů o tvé věci rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská žena...
2. Samuel 14:9...řekla: "Všechna vina, pane králi, padne na  a na můj dům. Král a jeho trůn jsou bez viny." Na to...
2. Samuel 14:10...tobě nebo tvému domu vyhrožoval, přiveď ho ke mně. Pak si na tebe nikdy nedovolí!" Tehdy řekla: "Kéž...
2. Samuel 14:15...chtěla jsem to panu králi vypovědět, protože mi ti lidé nahnali strach. Tvá služebnice si řekla: Povím...
2. Samuel 14:16...služku vyslyší a zachrání ji ze spárů toho, kdo  chce i s mým synem vyhladit z Božího dědictví. Tvá...
2. Samuel 14:18...něco se zeptám, přerušil ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv prosím, pane králi," odpověděla. "Nemá v...
2. Samuel 14:19...napravo ani nalevo. Ano, tvůj služebník Joáb mi to přikázal; to on tvou služebnici naučil všechna tato...
2. Samuel 14:24...však prohlásil: "Smí jít k sobě domů, ale  mi nechodí na oči." Abšalom se tedy vrátil domů, ale králi...
2. Samuel 14:31...pak hned přišel za Abšalomem domů. "Jak to, že mi tví služebníci vypálili pole?" ptal se ho. "Víš, že jsem...
2. Samuel 14:32...se ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou přijít," odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat za...
2. Samuel 15:4...nedočkáš. Kdybych tak byl soudcem v této zemi !" dodával. "Pak by každý mohl přijít se svým sporem...
2. Samuel 15:7...Po čtyřech letech pak Abšalom řekl králi: "Dovol mi prosím jít do Hebronu splnit slib, který jsem dal...
2. Samuel 15:8...Gešuru, složil jsem tento slib: ‚Jestli  Hospodin přivede zpět do Jeruzaléma, budu sloužit...
2. Samuel 15:20... Jako bys přišel teprve včera, a dnes bych  l zase vláčet s námi někam dál? půjdu, kam jen to...
2. Samuel 15:25...ale Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží truhlou do sta. Najdu-li u Hospodina milost, přivede zpět a...
2. Samuel 15:26...však: ‚Nemám v tobě zalíbení' - zde jsem; se mnou naloží, jak bude chtít." Král ještě knězi Sádokovi...
2. Samuel 15:33...a na hlavě hlínu. David mu řekl: "Když půjdeš se mnou, budeš mi břemenem. Když se ale vrátíš do města a...
2. Samuel 15:34...mnou, budeš mi břemenem. Když se ale vrátíš do sta a řekneš Abšalomovi: ‚Jsem ti k službám, králi; dříve...
2. Samuel 15:36...kněžím Sádokovi a Abiatarovi. Jsou tam s nimi i jejich dva synové, Achimaac Sádokův a Jonatan...
2. Samuel 16:3...tvého pána?" zeptal se král. "Ten čeká v Jeruzalé," odpověděl Cíba. "Myslí si: ‚Izraelský lid mi dnes...
2. Samuel 16:4...se, můj pane a králi," odpověděl Cíba. "Jsi ke mně tak laskav!" Když se potom král David blížil k Bachurim...
2. Samuel 16:10...odpověděl: "Co je vám do toho, synové Ceruji, že mi zlořečí? Jestli mu Hospodin přikázal: ‚Zlořeč Davidovi,'...
2. Samuel 16:11...svým služebníkům řekl: "Vždyť i můj vlastní syn mi usiluje o život, natožpak tento Benjamínec. Nechte ho,...
2. Samuel 16:12... Snad Hospodin pohlédne na trápení a odplatí mi za ty dnešní nadávky dobrodiním." David tedy se svými...
2. Samuel 17:15...na Abšaloma přivedl neštěstí.) Chušaj pak oznámil kněžím Sádokovi a Abiatarovi: "Achitofel radil...
2. Samuel 18:2... synu Ceruji, a třetinu Itajovi Gatskému. "Také  s vámi půjdu do boje," řekl král vojsku. Namítli ale:...
2. Samuel 18:5...Joábovi, Abišajovi a Itajovi: "Zacházejte mi s Abšalomem šetrně - vždyť je to můj chlapec!" Celé...
2. Samuel 18:13...se nic neutají. I ty sám by ses postavil proti mně." "Nebudu se tu s tebou zdržovat," řekl Joáb. Vzal tři...
2. Samuel 18:19...Sádokův syn Achimaac tehdy požádal Joába: "Dovol mi běžet a ohlásit králi, že jej Hospodin obhájil před jeho...
2. Samuel 18:22...syn Achimaac ale Joába žádal znovu: "Přesto mi dovol běžet za tím Habešanem." "Proč bys běžel právě ty,...
2. Samuel 18:29...zeptal se král. Achimaac odpověděl: "Když , králi, tvůj služebník Joáb posílal, viděl jsem velký...
2. Samuel 19:1...Abšalome! Proč jsem jen místo tebe neumřel , Abšalome? Synáčku můj, synáčku můj!" Joábovi bylo...
2. Samuel 19:7... tvým manželkám i konkubínám zachránili životMiluješ ty, kdo nenávidí, a nenávidíš ty, kdo milují!...
2. Samuel 19:14... tomu vyřiďte: Nejsi snad krev a tělo?   Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se nestaneš...
2. Samuel 19:20...syn Šimei padl před králem k zemi se slovy: "Kéž mi to můj pán nepočítá za vinu a kéž zapomene, čím se tvůj...
2. Samuel 19:23...do toho, synové Ceruji?" odpověděl mu David. "To mi dnes musíte dělat žalobce? To by dnes měl v Izraeli...
2. Samuel 19:26...krále, král se ho zeptal: "Proč jsi nešel se mnou, Mefibošete?" Ten odpověděl: "Pane můj, králi, můj...
2. Samuel 19:27...Ten odpověděl: "Pane můj, králi, můj sluha  oklamal! Řekl jsem mu: ‚Osedlej mi osla, nasednu na něj...
2. Samuel 19:28...Víš přece, že tvůj služebník je chromý. Jenže on , tvého služebníka, u tebe pomluvil. Můj pán a král je...
2. Samuel 19:34...člověk. Proto král Barzilajovi nabídl: "Pojď se mnou. V Jeruzalémě se postarám o tebe." Barzilaj ale...
2. Samuel 19:35...o tebe." Barzilaj ale namítl: "Kolik let života mi ještě zbývá, abych šel s králem vzhůru do Jeruzaléma? Je...
2. Samuel 19:36... abych šel s králem vzhůru do Jeruzaléma? Je mi osmdesát let. Copak ještě rozeznám dobré od špatného?...
2. Samuel 19:37...krále jen kousek cesty, k Jordánu. Proč by se mi král tak štědře odplácel? Dovol prosím svému služebníku,...
2. Samuel 19:39...uznáš za dobré." Na to král řekl: " tedy se mnou jde Kimham, a pro něj udělám, co uznáš za dobré....
2. Samuel 20:4...jako vdovy. Potom král přikázal Amasovi: "Svolej mi judské muže a do tří dnů se ke mně vrať." Amasa tedy...
2. Samuel 20:21... pozvedl ruku proti králi Davidovi. Vydejte mi ho, a od města odejdu." "Dobrá," odpověděla žena...
2. Samuel 22:3... můj hrad, skrýš, vítězství - před násilím  ochráníš! Vzýval jsem Hospodina - je hoden chvály - od...
2. Samuel 22:4...Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel  zachránil! Smrtelné vlny obklopily, svým proudem ...
2. Samuel 22:5...- od mých nepřátel zachránil! Smrtelné vlny  obklopily, svým proudem strhla záhuba, provazy hrobu...
2. Samuel 22:6... svým proudem strhla záhuba, provazy hrobu  ovinuly, osidla smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina...
2. Samuel 22:17...jeho dechem zuřivým! Sehnul se z výšin, uchopil , z mohutných vod vyprostil, vyrval mocnému...
2. Samuel 22:18...uchopil , z mohutných vod vyprostil, vyrval  mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl....
2. Samuel 22:19... odpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli  v den bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl na...
2. Samuel 22:20...v den bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl  na svobodu, uhájil , vždyť rád! Hospodin...
2. Samuel 22:21... uhájil , vždyť rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnil....
2. Samuel 22:25...úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin odnil za moji spravedlnost, za moji čistotu před jeho...
2. Samuel 22:29...Ty, Hospodine, jsi přece mou svící, sám Hospodin mi září v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu...
2. Samuel 22:33...Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh  vyzbrojuje silou, otvírá dokonale cestu mou, Mým nohám...
2. Samuel 22:34...cestu mou, Mým nohám udílí hbitost laní, staví  na výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ruce...
2. Samuel 22:36...boji, ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, sklonil ses, abys povýšil! Daroval...
2. Samuel 22:39... Udeřil jsem je, nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena...
2. Samuel 22:40... nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi  vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš soky přede...
2. Samuel 22:41...soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem skoncoval. Volali o pomoc,...
2. Samuel 22:44...jsem je rozdupal! Z různic v lidu zachránils , jako vůdce národů jsi ochránil, lid, jejž jsem ani...
2. Samuel 22:45... jejž jsem ani neznal, slouží mi! Cizáci přede mnou se krčí, jen co uslyší, musí poslechnout. Cizáci...
2. Samuel 22:46...jen co uslyší, musí poslechnout. Cizáci přede mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ buď...
2. Samuel 22:48...buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh mi dopřává zadostiučinění, podmaňuje mi národy. Zprostřed...
2. Samuel 22:49... podmaňuje mi národy. Zprostřed nepřátel  vyvádíš, pozvedáš nad soky, před násilníkem zachráníš...
2. Samuel 23:2...Jákobův, líbezný pěvec izraelský. Promlouvá ze  Hospodinův duch, jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi...
2. Samuel 23:3...duch, jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví sám: Kdo...
2. Samuel 23:5... Kdyby můj dům před Bohem tak nestál, což by mi věčnou smlouvu dal, cele platnou a stvrzenou? Všechnu tu...
2. Samuel 24:13...zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš být tři síce pronásledován a prchat před nepřáteli? Anebo být...
2. Samuel 24:14... jak mám odpovědět Tomu, který posílá." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. "Raději padneme do...
2. Samuel 24:17... jak anděl pobíjí lid, řekl Hospodinu: "To přece  jsem zhřešil, to jsem se provinil! Co ale provedly...
1. Královská 1:5...pozvedat Chagitin syn Adoniáš. "Kralovat budu ," prohlašoval. Opatřil si vozy a jízdu a běhalo před ním...
1. Královská 1:13...pane a králi, nepřísahal jsi své služebnici: "Po mně bude kralovat tvůj syn Šalomoun; na můj trůn usedne...
1. Královská 1:17...přísahal při Hospodinu, svém Bohu: ‚Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun. Na můj trůn usedne on.'...
1. Královská 1:21... můj královský pán ulehne ke svým otcům i můj syn Šalomoun dopadneme jako zločinci." Ještě...
1. Královská 1:24...řekl: "Můj pane a králi, prohlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat Adoniáš; na můj trůn usedne on'? Dnes...
1. Královská 1:26...hodují, pijí a volají: ‚ žije král Adoniáš!' , tvého služebníka, ani kněze Sádoka, ani Benajáše, syna...
1. Královská 1:28... kdo usedne na trůn po něm." "Zavolejte mi Batšebu," odpověděl král David. Když přišla ke králi a...
1. Královská 1:30...co jsem přísahal při Hospodinu, Bohu Izraele: Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun; po mně na můj trůn...
1. Královská 1:32...žije navěky!" Král David potom řekl: "Zavolejte mi kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova."...
1. Královská 1:35...přijde, usedne na můj trůn a bude kralovat místo . Jeho určuji za vůdce nad Izraelem i Judou." "Amen,"...
1. Královská 1:51...strach. Drží se rohů oltáře a říká: ‚ mi dnes král Šalomoun odpřisáhne, že svého služebníka...
1. Královská 2:2...smrti, dal svému synu Šalomounovi tyto pokyny: " odcházím jako všechno pozemské, ty ale jednej statečně a...
1. Královská 2:4...se obrátíš. Potom Hospodin splní slovo, které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou cestu a budou-li...
1. Královská 2:5...nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Víš také, co mi provedl Joáb, syn Ceruji - co provedl dvěma izraelským...
1. Královská 2:7...Barzilaje Gileádského ale prokaž přízeň - přijmi je mezi své spolustolovníky, neboť se ke mně zachovali...
1. Královská 2:8... Tenkrát, když jsem šel do Machanajim, zlořečil mi hroznými kletbami. Potom mi vyšel vstříc k Jordánu a ...
1. Královská 2:15..." vybídla ho. "Ty víš, že následnictví bylo na mně a celý Izrael očekával, že budu kralovat. To se ale...
1. Královská 2:16... Teď tedy mám k tobě jedinou prosbu, neodmítni ." "Mluv," odpověděla. "Požádej prosím krále Šalomouna -...
1. Královská 2:17...krále Šalomouna - tebe přece neodmítne -  mi za ženu Šunemitku Abišag." "Dobrá," odpověděla...
1. Královská 2:20... požádat o jednu maličkost," řekla. "snad  neodmítneš." "Žádej, matko, tebe neodmítnu," odpověděl...
1. Královská 2:23...král Šalomoun tehdy přísahal při Hospodinu: "  Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli Adoniáš za ta...
1. Královská 2:24...nezaplatí životem! Jakože je živ Hospodin, který  pevně usadil na trůnu mého otce Davida a který mi podle...
1. Královská 2:30... syna Jojadova, se slovy: "Jdi ho zabít." Benaš přišel k Hospodinovu stánku a řekl Joábovi: "Král...
1. Královská 2:31...řekl - zabij ho. Pak ho pohřbíš a sejmeš tak ze  i z domu mého otce krev, kterou Joáb bezdůvodně prolil....
1. Královská 2:42...a někam se vydáš, jistě zemřeš'? Ještě jsi mi na to řekl: ‚Rozhodl jsi dobře. Poslechnu.' Proč jsi...
1. Královská 3:5...se Šalomounovi v Gibeonu zjevil Hospodin. "Žádej  o cokoli a dám ti to," řekl mu Bůh ve snu. Šalomoun...
1. Královská 3:7...svého služebníka králem po mém otci Davidovi jsem ale velmi mladý a nezkušený ve vedení. Tvůj...
1. Královská 3:17... "Prosím, pane můj!" promluvila jedna z nich. " a tahle žena bydlíme v jednom domě. A když jsme byly...
1. Královská 3:18...jsme byly spolu doma, porodila jsem. Tři dny po mně pak porodila i ona. Byly jsme doma jen my dvě, kromě...
1. Královská 3:20...ho zalehla. A tak ještě tu noc vstala a vzala mi mého syna, když tvá služebnice spala. Vzala si ho do...
1. Královská 3:24...a ten živý můj.'" Tehdy král rozkázal: "Přineste mi meč." Přinesli mu tedy meč. "Rozsekněte to živé dítě...
1. Královská 5:18... dokud mu je Hospodin nepoložil pod nohyMně ale Hospodin, můj Bůh, dal odpočinutí ze všech stran....
1. Královská 5:20...postaví chrám mému jménu.' Prosím, nech tedy pro  v Libanonu kácet cedry. Moji služebníci budou pomáhat...
1. Královská 5:23...moři, kde z něj nadělám vory a přepravím je, kam mi určíš. Tam je dám rozebrat a ty si je vyzvedneš. Jistě...
1. Královská 8:13..."‚Zůstávám v mračnu,' pravil Hospodin jsem ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys...
1. Královská 8:25...jen tví synové dbát na svou cestu a žít přede mnou, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Bože Izraele,...
1. Královská 9:3...jsem tvou modlitbu a tvou prosbu, kterou jsi mi předložil. Posvětil jsem tento chrám, který jsi vystavěl...
1. Královská 9:4... srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec David a...
1. Královská 9:6...nebude chybět tvůj potomek.' Pokud se však ode  ty a tvoji synové odvrátíte a nebudete dodržovat ...
1. Královská 9:13... prohlédl. Ale nelíbila se mu. Řekl: "Cos mi to, bratře, dal za města?" A tak se ten kraj dodnes...
1. Královská 10:7...oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mi neřekli ani polovinu! Moudrostí a dobrotou jsi překonal...
1. Královská 11:21...a že zemřel i jeho vojevůdce Joáb. "Propusť  zpět do vlasti," požádal tehdy faraona. "Co ti u ...
a další...

Slova obsahující mnou: jemnou (8) mnou (375) ničemnou (2) ohromnou (3) příjemnou (17) rozumnou (3) timnou (1) upřímnou (1) všimnou (2) významnou (1) vzájemnou (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |