Mnoho

Hledám varianty 'mnoho' [ mnoho (119) mnoha (61) ]. Nalezen 171 verš.
Genesis 34:12...vám, cokoli si řeknete! Uložte mi vysoké věnomnoho darů a dám, kolik mi řeknete, jen mi tu dívku...
Genesis 37:34...se pytlovinou a truchlil nad svým synem po mnoho dní. Všichni jeho synové i dcery vstali a šli ho...
Genesis 50:20...stalo, co dnes vidíte - aby byl zachráněn život mnoha lidí. se tedy nebojte, postarám se o vás i o vaše...
Exodus 2:23...řekl: "Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Po mnoha letech pak egyptský král zemřel. Synové Izraele kvůli...
Exodus 19:21...proniknout k Hospodinu, aby ho spatřiliMnoho by jich padlo. Také kněží, kteří přistupují k...
Leviticus 25:51...mzdě nádeníka za daný počet let. Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své výkupné odpovídající část z...
Numeri 9:19...Příbytkem. Někdy oblak prodléval nad Příbytkem mnoho dní; tehdy synové Izraele drželi Hospodinovu stráž a...
Numeri 21:6...na lid poslal jedovaté hady. Na jejich uštknutí mnoho lidí v Izraeli zemřelo. Lid pak přišel k Mojžíši se...
Deuteronomium 17:16...tvým bratrem, si dosadit nesmíš. ale nemá mnoho koní, aby neposílal lid zpátky do Egypta pro další...
Deuteronomium 17:17..."Touto cestou se nikdy nevrátíte." nemá mnoho žen, aby snad jeho srdce nezabloudilo. Také nemá...
Jozue 13:1..."Jsi starý a sešlý věkem, ale ještě je velmi mnoho země, kterou zbývá obsadit. Toto je zbývající zem:...
Jozue 24:3...jsem ho celou kanaánskou zemí. Dal jsem mu mnoho potomků - dal jsem mu Izáka a Izákovi jsem dal Jákoba...
Soudců 8:30...synů, kteří vzešli z jeho beder - měl totiž mnoho žen. Jedna jeho družka mu v Šechemu porodila syna,...
Soudců 9:40...hnal k městské bráně, a jak utíkali, padlo mnoho mrtvých. Abimelech se pak vrátil do Arumy a Zebul...
1. Samuel 2:32...na můj Příbytek. Ačkoli se Izraeli přihodí mnoho dobrého, ve tvém rodu se nikdo nedočká stáří. I pokud...
1. Samuel 7:2... kdy Truhla spočinula v Kiriat-jearimu, uběhlo mnoho let. Po dvaceti letech, když se celý dům Izraele...
1. Samuel 14:6...Hospodinu není zatěžko zvítězit, jich je mnoho nebo málo." "Udělej, cokoli máš na srdci," odpověděl...
2. Samuel 1:4...se stalo?" ptal se David. "Muži utekli z bojeMnoho jich padlo a zemřelo. Také Saul a jeho syn Jonatan...
1. Královská 11:1... Král Šalomoun ale kromě faraonovy dcery miloval mnoho dalších cizích žen - Moábky, Amonky, Edomky,...
1. Letopisů 5:22...000 koz a ovcí, 2 000 oslů a 100 000 zajatcůMnoho dalších padlo zabitých, neboť Bůh bojoval za ....
1. Letopisů 5:23...čili Senír (což je hora Hermon). Bylo jich totiž mnoho. Toto jsou vůdcové jejich otcovských rodů: Efer, Jiši...
1. Letopisů 7:4...otcovský rod 36 000 vojáků ve zbrani, neboť měli mnoho žen a synů. Také jejich bratři z ostatních...
1. Letopisů 8:40...byli udatní bojovníci; vládli lukem a měli mnoho dětí a vnuků - na sto padesát. To všechno byli...
1. Letopisů 22:5...třeba." Proto David ještě před smrtí vykonal mnoho příprav. Potom si svého syna Šalomouna zavolal a...
1. Letopisů 22:8... Dostal jsem ale slovo Hospodinovo: ‚Prolil jsi mnoho krve a svedl mnoho bitev. Protože jsi přede mnou na...
1. Letopisů 23:11...vůdce, Ziza byl druhý, ale Jeuš ani Beria neměli mnoho synů, a proto se počítali za jediný otcovský rod....
1. Letopisů 28:5.... Ze všech mých synů - a Hospodin mi jich dal mnoho - pak vyvolil mého syna Šalomouna, aby usedl na trůn...
2. Letopisů 11:23...jim poskytl štědrou podporu a obstaral pro  mnoho žen. Když ale Rechoboám pevně uchopil královskou moc...
2. Letopisů 24:27...a Jehozabad, syn Moábky Šimrít. O jeho synech, o mnoha proroctvích vznesených proti němu i o přestavbě...
2. Letopisů 26:10...hradeb. Rovněž na poušti postavil věže a vykopal mnoho nádrží, neboť měl množství stád v podhůří i v nížině...
2. Letopisů 28:5...aramejského krále. Aramejci ho porazili, zajali mnoho zajatců a odvedli je do Damašku. Právě tak padl do...
Ezdráš 10:13..."Ano! Musíme udělat, co říkáš. Je nás tu ale mnoho a je období dešťů. Nemůžeme stát venku. Nedá se to...
Job 1:3...a 500 oslic a také služebnictva měl velmi mnoho. Mezi všemi východními národy mu nebylo rovného. Jeho...
Žalmy 25:19... všechny hříchy odpusť mi. Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jak prudkou nenávistí nenávidí !...
Žalmy 32:10...zkroceni uzdou a ohlávkou, než poslechnou." Mnoha bolestmi trpí ničemní, doufajícího v Hospodina však...
Žalmy 139:17...jsou mi drahé, Bože, tvé myšlenky, je jich tak mnoho, že nejdou vypočíst! Kdybych je počítal, než písku je...
Přísloví 19:2... Nadšení bez poznání nestačí, zbrklý se dopouští mnoha chyb. Člověk padá pro vlastní hloupost, v srdci ...
Přísloví 25:27... když spravedlivý před ničemou kolísá. Jíst mnoho medu nemusí být dobré, usilovat o slávu může být...
Přísloví 31:29...dobrořečí, její manžel ji takto velebí: "Je mnoho znamenitých žen, ty ale všechny převyšuješ je!"...
Kazatel 2:8...stříbra i zlata hromady, poklady králů, poklady mnoha krajin. Opatřil jsem si zpěváky a také zpěvačky,...
Kazatel 9:18...než válečné zbraně - jediný hříšník však zničí mnoho dobrého. Vonná mast zasmrádne mrtvými mouchami,...
Izaiáš 59:12...právo, ale žádné není, na spásu, ale ta je pryčMnoho je před tebou našich vin, svědčí proti nám náš...
Jeremiáš 11:15...můj milý lid pohledává v mém domě? To chce dálmnoha jinými kout pikle? Může snad maso obětí odvrátit tvé...
Jeremiáš 13:6...jej u Pratu, jak mi Hospodin přikázal. Po mnoha dnech mi pak Hospodin řekl: "Vstaň, jdi k Pratu a...
Jeremiáš 16:16...vlasti, kterou jsem dal jejich otcům. Hle, pošlu mnoho rybářů, praví Hospodin, aby je chytali jako ryby....
Jeremiáš 22:8...skvělé cedry a naházejí do ohně! budou lidémnoha národů procházet kolem tohoto města, budou se jeden...
Jeremiáš 28:8...odedávna přede mnou i před tebou, prorokovali mnoha zemím i velikým královstvím válku, neštěstí a mor....
Jeremiáš 36:32...Joakim spálil v ohni. A bylo k nim přidáno ještě mnoho slov jim podobných. Babylonský král Nabukadnezar...
Jeremiáš 37:16...ocitl v klenuté žalářní kobce, kde strávil mnoho dní. Potom ale pro něj poslal král Cidkiáš. Nechal si...
Pláč 1:5...mají zdar. Hospodin totiž Jeruzalém ranil kvůli mnoha jeho nevěrám. Do zajetí šly i děti - nepřítel si je...
Ezechiel 16:41...a probodali meči. Tvé domy vypálí a před očima mnoha žen popraví. Tak skoncuji s tvým smilněním - ...
Ezechiel 17:17...král navrší násep a vybuduje valy, aby vyhladil mnoho lidí. Pohrdl přece přísahou, porušil smlouvu! Ano,...
Ezechiel 27:3... Řekni bráně mořských cest, obchodnicimnoha národy za mořem: Tak praví Panovník Hospodin. Říkal...
Ezechiel 33:24...‚Abraham byl sám a získal tuto zemi. Nás je mnoho a ta země nám patří!' Nuže, řekni jim - Tak praví...
Ezechiel 38:8...jejich velitel. Po dlouhé době budeš povolán, po mnoha letech přitáhneš do země, která se vzpamatovala z...
Ezechiel 38:9...mračno přikryješ zem se všemi svými vojsky, s mnoha národy, které se k tobě připojí. Tak praví Panovník...
Ezechiel 38:23...velikost a svatost a dám se poznat před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že jsem Hospodin." "Synu...
Ezechiel 39:27... prokážu na nich svou svatost před očima mnoha národů. Tehdy poznají, že jsem Hospodin, jejich...
Daniel 7:5...držela tři žebra a bylo řečeno: "Vstaň, sežer mnoho těl!" Díval jsem se dál a hle, objevila se další...
Daniel 11:6... takže ovládne ještě větší říši nežli on. Po mnoha letech pak obě království uzavřou spojenectví. Dcera...
Daniel 11:12...vojska bude jižní král naplněn pýchou, že pobil mnoho tisíc nepřátel, ale vítězství si nakonec neudrží....
Daniel 11:26...jedí z jeho stolu; jeho vojsko bude smetenomnoho mužů padne v boji. Oba ti králové pak s proradným...
Daniel 11:34...dostane nepatrné pomoci, neboť se k nim připojí mnoho pokrytců. I někteří z moudrých zakolísají, aby byli...
Daniel 11:40...a mohutným loďstvem. Jako povodeň vtrhne do mnoha zemí, přijde i do Nádherné země. Mnohé národy...
Daniel 11:42...Edom, Moáb a přední z Amonců. Zmocní se mnoha zemí; ani Egypt mu nebude moci uniknout. Ovládne...
Ageus 1:6...zástupů: Všimněte si, jak se vám vede. Sejete mnoho, a sklízíte málo. Jíte, a nenajíte se. Pijete, a máte...
Ageus 1:9... a tak se oslavím, praví Hospodin. Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A...
Zachariáš 8:20...Ještě sem budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. Z jednoho města půjdou k druhému se slovy:...
Matouš 3:7... Když ale uviděl, že se k němu přichází pokřtít mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: "Plemeno zmijí, kdo vám...
Matouš 5:20... Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebudemnoho převyšovat spravedlnost znalců Písma a farizeů, nikdy...
Matouš 7:22...tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?' A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás...
Matouš 8:16...a začala ho obsluhovat. Večer k němu přivedli mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a...
Matouš 9:10... Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků a stolovali s...
Matouš 10:31...na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců. Kdokoli vyzná před lidmi, toho i vyznám...
Matouš 13:3...na břehu a on jim v podobenstvích vyprávělmnoha věcech. Řekl: "Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A...
Matouš 13:58...svém domě." A kvůli jejich nevíře tam nevykonal mnoho zázraků. V tu dobu uslyšel zprávu o Ježíši i...
Matouš 16:21...svým učedníkům, že musí jít do Jeruzalémamnoho vytrpět od starších, vrchních kněží a znalců Písma,...
Matouš 19:22...to ten mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen,...
Matouš 22:14...tmy! Tam bude pláč a skřípění zubů.' Je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených." Tehdy farizeové...
Matouš 24:11...se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se...
Matouš 25:21...služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.' Potom přistoupil ten,...
Matouš 25:23...služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.' Potom přistoupil ten,...
Matouš 26:60...k smrti. Nic ale nenašli, ačkoli předstupovalo mnoho falešných svědků. Nakonec předstoupili dva, kteří...
Matouš 27:52...třásla, skály pukaly, hroby se otvíraly a těla mnoha zesnulých svatých vstala. Ti pak po jeho vzkříšení...
Matouš 27:53...z hrobů, přišli do svatého města a ukázali se mnoha lidem. Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním,...
Matouš 27:55..."Opravdu to byl Boží Syn!" Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které Ježíše doprovázely z Galileje a pomáhaly...
Marek 4:2...byl na břehu a on je v podobenstvích učilmnoha věcech. Ve svém vyučování jim řekl: "Slyšte: Hle,...
Marek 4:33...hnízdit v jeho stínu." Přinášel jim Slovomnoha takových podobenstvích, nakolik byli schopni rozumět....
Marek 5:26...tam jedna žena, která dvanáct let krvácelaMnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla,...
Marek 6:13...tak šli a vyzývali lidi k pokání. Vymítali mnoho démonů a mnoho nemocných mazali olejem a uzdravovali....
Marek 6:34...jako ovce bez pastýře. Tehdy je začal učitmnoha věcech. Když se připozdilo, přišli za ním jeho...
Marek 7:4...z trhu, nejedí, dokud se nevykoupou. A je ještě mnoho jiných věcí, které přijali a dodržují, jako...
Marek 8:31... Tehdy je začal učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i...
Marek 9:12... Co je ale psáno o Synu člověka? Že musí mnoho vytrpět a být pohrdán. Říkám vám, že Eliáš přišel...
Marek 10:22...ale zarmoutila, a tak smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Ježíš se ohlédl a řekl svým učedníkům: "Jak...
Marek 12:5...poslal ještě dalšího. Toho zabili a stejně tak mnoho jiných. Některé tloukli a jiné zabíjeli. Nakonec ...
Marek 12:41...a díval se, jak do lidé házejí peníze. A mnoho bohatých tam házelo hodně. Když pak přišla jedna...
Marek 15:3...Ježíš. Vrchní kněží ho začali obviňovatmnoha věcí. Pilát se ho znovu ptal: "Proč nic neodpovídáš?...
Marek 15:41...mu, když byl ještě v Galileji, a spolumnoha dalšími s ním přišly do Jeruzaléma. Nadcházel večer...
Lukáš 2:35...duši pronikne meč), aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí." Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova...
Lukáš 3:18... ale plevy spálí neuhasitelným ohněm." Taktomnoha jinými slovy napomínal lid a ohlašoval radostnou...
Lukáš 4:25...a po celé zemi byl veliký hlad, v Izraeli bylo mnoho vdov, ale Eliáš nebyl poslán k žádné z nich - jen k...
Lukáš 4:27...Sarepty. A za proroka Elíšy bylo v Izraeli mnoho malomocných, ale žádný z nich nebyl očištěn - jen...
Lukáš 7:21...jiného?" Ježíš (který právě v tu hodinu uzdravil mnoho lidí od neduhů, trápení a zlých duchů a mnoha slepým...
Lukáš 8:3... manželka Herodova úředníka Chuzy, také Zuzanamnoho jiných, které ho podporovaly ze svých prostředků....
Lukáš 9:22...nikomu neříkali. Pověděl jim: "Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i...
Lukáš 10:41...odpověděl: "Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. Jen jedno je však potřeba. Marie si vybrala...
Lukáš 12:7...na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců. Říkám vám: Kdokoli vyzná před lidmi, toho...
Lukáš 14:16..."Jeden člověk vystrojil velikou večeři a pozval mnoho hostů. V čas večeře pak poslal svého sluhu, aby...
Lukáš 17:25...Syn člověka ve svůj den. Nejdříve ale musí mnoho vytrpět a být zavržen tímto pokolením. Jak bylo za...
Lukáš 23:27...za Ježíšem. Šlo za ním veliké množství lidumnoho žen, které nad ním plakaly a naříkaly. Ježíš se k nim...
Jan 7:12... "Kde je?" vyptávali se. V lidu se o něm vedlo mnoho řečí; někteří říkali: "Je dobrý!" a jiní zas: "Není!...
Jan 8:26... od začátku," odpověděl jim Ježíš. "Mám o vás mnoho co říci a soudit. Ten, který poslal, je ovšem...
Jan 10:32...ho ukamenovali. Ježíš jim řekl: "Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Za který z nich chcete...
Jan 10:41...křtil Jan, a zůstal tam. Přicházelo tam za ním mnoho lidí. Říkali: "Jan sice neudělal žádný zázrak, ale...
Jan 14:2...v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu,...
Jan 15:5... Kdo zůstává ve mně a v něm, ten nese mnoho ovoce; beze nedokážete nic. Jestliže někdo...
Jan 16:12...tohoto světa je již odsouzen. Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. ale přijde on,...
Jan 19:20...JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, leželo...
Jan 20:30..." Ježíš ovšem před svými učedníky udělalmnoho jiných zázraků, které v této knize nejsou zapsány....
Jan 21:25...svědectví je pravdivé. Ježíš ovšem udělalmnoho jiných věcí. Kdyby měly být všechny jednotlivě...
Skutky 1:3...vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po...
Skutky 2:40...povolá Hospodin, náš Bůh." Dosvědčoval to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je: "Zachraňte se z tohoto...
Skutky 2:43...naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázračných znamení. Všichni věřící byli pospolu a...
Skutky 5:12...veliká bázeň. Rukama apoštolů se mezi lidmi dělo mnoho divů a zázraků a všichni spolu svorně trávili čas v...
Skutky 8:7... Nečistí duchové s velikým křikem vycházelimnoha posedlých a mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni....
Skutky 8:25...apoštolové do Jeruzaléma a kázali evangeliummnoha samařských vesnicích. Hospodinův anděl promluvil k...
Skutky 9:13...prohlédl." Ananiáš namítl: "Pane, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla ten muž napáchal tvým svatým v...
Skutky 10:2...Byl zbožný a bohabojný s celým svým domem, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Jednou...
Skutky 11:24...svatého a víry.) A tak se k Pánu přidalo ještě mnoho dalších. Barnabáš proto odešel do Tarsu vyhledat...
Skutky 13:31...jej ale vzkřísil z mrtvých! On se pak po mnoho dní ukazoval těm, kdo s ním přišli z Galileje do...
Skutky 14:21...městu zvěstovali evangelium. Poté, co tu získali mnoho učedníků, vydali se na zpáteční cestu do Lystry,...
Skutky 15:32... Juda se Silasem (kteří byli také proroci) pak mnoha slovy povzbuzovali a posilovali bratry. [34] A když...
Skutky 15:35...a Barnabáš zůstali v Antiochii také a spolumnoha dalšími vyučovali a kázali Pánovo slovo. Po nějaké...
Skutky 16:18...Boha! Ohlašují vám cestu spásy!" Když to trvalo mnoho dní, Pavel to nemohl snést, a tak se obrátil a...
Skutky 16:23...šaty a nařídili, jsou zbiti holemi. Po mnoha ranách je vsadili do vězení a žalářníkovi přikázali,...
Skutky 20:19...Pánu se vší pokorou, v slzách a uprostřed mnoha zkoušek, které potkaly kvůli židovským úkladům;...
Skutky 26:10...dělal. Z pověření vrchních kněží jsem uvěznil mnoho svatých a hlasoval jsem pro jejich smrt. Po všech...
Skutky 27:20...lodní výbavu. Bouře nepřestávala zuřit ani po mnoha dnech. Nebylo vidět slunce ani hvězdy, se nakonec...
Skutky 28:10...z toho ostrova a byli uzdravováni. Zahrnuli nás mnoha poctami, a když jsme měli vyplout, naložili nám, co...
Římanům 5:16...a odsouzení, ale Boží dar vede k ospravedlněnímnoha provinění! Kvůli provinění jediného člověka vládla...
Římanům 8:29...jeho Syna, aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci. A které předurčil, ty také povolal, a...
Římanům 12:4... kterou mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je...
Římanům 12:5...ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy...
Římanům 15:23...v těchto krajích nemám místo, a protože vás  mnoho let toužím navštívit, rád bych to udělal cestou do...
Římanům 16:2...by vás potřebovala, neboť je to zastánkyně mnoha dalších. Pozdravujte Priscillu s Akvilou, ...
1. Korintským 1:26...povolal: podle lidských měřítek mezi vámi není mnoho moudrých, mocných nebo urozených. Bůh ale vyvolil...
1. Korintským 4:15...měli tisíce pěstounů, neznamená to, že máte mnoho otců. Byl jsem to , kdo vás skrze evangelium...
1. Korintským 10:17...jeden chléb, tak jsme jedno tělo. I když je nás mnoho, sdílíme jeden chléb. Všimněte si tělesného Izraele:...
1. Korintským 12:12...chce. Tělo tvoří jeden celek, i když se skládámnoha částí; i když je všech těch částí mnoho, přece tvoří...
1. Korintským 12:14... Tělo se přece neskládá z jedné části, alemnoha. Kdyby noha řekla: "Když nejsem ruka, nepatřím do...
1. Korintským 12:20...částí, kam by se podělo tělo? A tak je sice mnoho částí, tvoří však jedno tělo. Oko nemůže říci ruce:...
1. Korintským 16:9...otevírají veliké a slibné možnosti, i když je tu mnoho protivníků. Jestli k vám přijde Timoteus, postarejte...
2. Korintským 2:4...vám s velikou úzkostí, se sevřeným srdcem a s mnoha slzami, ne abyste byli zarmouceni, ale abyste poznali...
2. Korintským 8:22...našeho bratra, o jehož horlivosti jsme se mnohokrát a v mnoha ohledech sami přesvědčili. Teď je však...
2. Korintským 9:12...potřeby svatých, ale také rozhojňuje vděčnost mnoha lidí Bohu. Přesvědčeni upřímností této vaší pomoci...
Galatským 4:27...křič, jež nemáš bolesti! Dětí opuštěné je totiž mnoho, více než , jež muže ." Vy, bratři, jste tedy...
Filipským 1:14...vědí, že jsem vězněn pro Krista. okovy dodaly mnoha sourozencům v Pánu jistotu, takže teď káží Slovo...
1. Timoteus 6:9...touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do...
1. Timoteus 6:12...a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky. Před Bohem, který všemu dává život, a před...
2. Timoteus 2:2...je v Kristu Ježíši. Co jsi ode slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni...
Židům 1:1...Pána Ježíše Krista s vaším duchem.  Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze...
Židům 2:10...skrze něhož je všechno, se totiž rozhodl přivést mnoho synů do slávy, a tak považoval za vhodné přivést...
Židům 4:7...znovu označuje nějaký den jako "Dnes", kdyžmnoho později říká Davidovými ústy (jak bylo řečeno):...
Židům 5:11...Melchisedechova řádu. Měli bychom o něm ještě mnoho co říci, ale je to těžké vysvětlovat, protože jste...
Židům 7:23...smlouvy. A dále: levitských kněží muselo být mnoho, protože jim smrt bránila zůstat v úřadu, ale jeho...
Jakub 5:16...uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Eliáš byl člověk jako my, a když se horlivě modlil,...
Zjevení 5:11... těch bytostí a starců jsem viděl a slyšel hlas mnoha andělů. Byly jich miliony a miliardy a volali mocným...
Zjevení 8:11... Třetina vod se tehdy obrátila v pelyněkmnoho lidí kvůli těm vodám zemřelo, neboť zhořkly. Když...
Zjevení 10:11... Poté mi bylo řečeno: "Musíš znovu prorokovat mnoha lidem, národům, jazykům i králům." Byla mi dána hůl...
Zjevení 11:9...Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován náš PánMnoho lidí z různých kmenů, jazyků a národů se bude dívat...

Slova obsahující mnoho: mnoho (119) mnohokrát (6) mnohou (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |