Mnohem

Hledám varianty 'mnohem' [ mnohem ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 26:16...tehdy Izákovi řekl: "Odejdi od nás! Jsi mnohem mocnější než my." Izák proto odtud odešel, utábořil...
Exodus 36:5...od svého díla a říkali Mojžíšovi: "Lid přináší mnohem více, než je potřeba k dílu, jež nám Hospodin...
2. Samuel 12:8... A kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti ještě mnohem víc! Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem? Provedl...
1. Královská 10:13...splnil každé přání, které vyslovila, a dal  mnohem více darů, než králi Šalomounovi přinesla ona....
2. Letopisů 9:12...splnil každé přání, které vyslovila, a dal  mnohem více darů, než králi přinesla ona. Královna se pak...
2. Letopisů 24:24...počtu, ale Hospodin jim vydal do rukou vojsko mnohem větší, protože Juda opustil Hospodina, Boha svých...
2. Letopisů 25:9...namítl Amaciáš Božímu muži."Hospodin ti může dát mnohem víc," odpověděl mu. Amaciáš tedy žoldnéře z Efraima...
2. Letopisů 33:23...jako kdysi jeho otec, ale hřešil ještě mnohem víc. Jeho dvořané se proti němu spikli a zabili ho v...
Žalmy 89:8...Velikou bázeň Bůh v radě svatých vzbuzuje, je mnohem hroznější než všichni kolem něj. Hospodine Bože...
Žalmy 93:4...hřmění proudů mohutných, nad moře mocné bouření mnohem mocnější je Hospodin! Zcela spolehlivá jsou tvá...
Přísloví 31:10...a ubohých! Znamenitá žena - ta je k pohledánímnohem vzácnější je nad perly! Manžel důvěřuje ze srdce,...
Kazatel 10:10... je třeba přidat více sil, moudrost však zmůže mnohem víc. Uštkne-li had, než ho kdo uřkne, slova...
Ezechiel 16:52...tím svým sestrám poskytla omluvu! Hřešila jsi mnohem ohavněji než ony, takže teď vypadají vedle tebe...
Daniel 11:2...tři králové a po nich přijde čtvrtý, který bude mnohem bohatší než všichni ostatní. Pomocí svého bohatství...
Matouš 6:26... ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás samými starostmi...
Matouš 6:30...je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Nemějte tedy starosti....
Marek 9:42...maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj mnohem lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a...
Lukáš 18:30...Božímu království a nepřijal by v tomto čase mnohem více a v nadcházejícím věku věčný život." Tehdy vzal...
Jan 4:41...dva dny a díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více. ženě pak řekli: " nevěříme jen díky tvým...
Římanům 5:15...mnozí propadli smrti. Boží milost je však mnohem větší! Mnohem spíše tedy byli mnozí obdarováni...
1. Korintským 12:22...nemůže říci nohám: "Nepotřebuji vás." NaopakMnohem spíše jsou potřebné ty části těla, které vypadají...
1. Korintským 12:31...po těch nejlepších darech. Ukážu vám však ještě mnohem vyšší cestu: Kdybych mluvil v jazycích lidí i...
2. Korintským 7:13...k nám. Proto jsme velmi povzbuzeni. Ještě mnohem více nás ale potěšilo, jakou radost z vás měl Titus....
2. Korintským 8:5...se také směli podílet na pomoci svatým. Udělali mnohem více, než jsme doufali - dali sami sebe především...
2. Korintským 8:22...ohledech sami přesvědčili. Teď je však ještě mnohem horlivější, neboť k vám získal velikou důvěru. Pokud...
2. Korintským 11:23...mluvím jako pomatenec: více! Pracoval jsem mnohem víc, ve vězení jsem byl častěji, nesčetněkrát jsem...
Efeským 3:20...svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, prosíme nebo si představujeme....
Filipským 1:14...sourozencům v Pánu jistotu, takže teď káží Slovo mnohem směleji a beze strachu. Někteří sice kážou Krista ze...
Filipským 2:12...vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou...
Filipským 3:4...někomu, že může spoléhat na tělo, bych mohl mnohem spíše: obřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z...
Židům 7:22...knězem navěky." A tak se Ježíš stal ručitelem mnohem lepší smlouvy. A dále: levitských kněží muselo být...
Židům 8:6...viděl na této hoře." Ježíši však byla svěřena mnohem vznešenější služba, neboť se stal prostředníkem...
1. Petr 1:7...zlato se přece zkouší ohněm - vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se ukáže její ryzost, bude vám to...
2. Jan 1:12...se jeho spoluviníkem. Napsal bych vám ještě mnohem více, ale nechci to svěřit papíru a inkoustu. Mám...
3. Jan 1:13...naše svědectví je pravdivé. Napsal bych ti ještě mnohem více, ale nechci ti psát inkoustem a perem. Mám...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |