Množstvím

Hledám varianty 'množstvím' [ množstvím (14) množství (106) ]. Nalezeno 116 veršù.
Genesis 1:20...ráno, den čtvrtý. Bůh řekl: " se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou ...
Genesis 17:5...jmenovat Abram, Vznešený otec, ale Abraham, Otec množství, neboť jsem učinil otcem mnohých národů....
Genesis 23:16...mrtvou!" Abraham Efrona vyslechl a odvážil mu množství stříbra, které zmínil před ostatními Chetejci: 400...
Genesis 30:43... Takto se ten muž nesmírně rozmohl, takže měl množství stád, otrokyň, otroků, velbloudů i oslů. Jednou...
Genesis 32:13...bude jako mořského písku, nespočetného pro své množství.'" A když na tom místě strávil noc, vybral z toho,...
Genesis 41:49...z okolních polí. Tak Josef nashromáždil nesmírné množství obilí, jako je mořského písku. Nakonec ho přestal...
Genesis 48:19...rozroste víc než on a z jeho semene vzejde celé množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem...
Exodus 5:8...jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich stejné množství cihel, jako vyráběli dosud. Nic jim neslevujte,...
Exodus 5:14..."Proč jste včera ani dnes nevyrobili stanovené množství cihel jako dříve?!" Izraelští předáci tedy přišli...
Exodus 12:38...asi 600 000, kromě žen a dětí. Vyšlo s nimi také množství přimíšeného lidu a obrovské stádo bravu i skotu. Z...
Exodus 30:23...balzámy: 500 šekelů tekuté myrhy a poloviční množství, totiž 250 šekelů, vonné skořice, dále 250 šekelů...
Numeri 15:12...či kůzletem. jich připravíte jakékoli množství, takto naložíte s každým z nich. Takto s nimi...
Numeri 32:1... Synové Rubenovi a synové Gádovi měli obrovské množství dobytka. Uviděli jaezerskou a gileádskou zem a hle...
Deuteronomium 3:5... branami a závorami. Navíc jsme dobyli veliké množství venkovských osad. Vyhladili jsme je jako proklaté,...
Deuteronomium 3:19...vaše ženy, vaše děti a váš dobytek (vím, že máte množství dobytka) zůstanou ve městech, která jsem vám...
Jozue 11:4...- lidí jako písku na mořském břehu a nesmírné množství koní a vozů. Všichni ti králové se smluvili,...
Jozue 22:8..."Vraťte se domů s velikým bohatstvím, s velkým množstvím dobytka, se stříbrem a zlatem, s bronzem a...
1. Samuel 2:33... oči mu vyhasnou a jeho duše se usouží. Celé to množství tvých potomků zemře předčasně. To, co se stane...
2. Samuel 6:19...zástupů. Podělil také všechen lid, všechno množství Izraele, muže i ženy, každého jedním pecnem chleba...
2. Samuel 8:8...měst Tebach a Berotaj pobral král David veliké množství bronzu. Když se Toú, král Chamátu, doslechl, že...
2. Samuel 12:30...nosíval na hlavě. Vyvezl z města také veliké množství kořisti. Jeho obyvatele odvedl a dal k pile, k...
2. Samuel 13:34...spatřil, jak od západu z horského úbočí přichází množství lidí. "Vidíš," řekl Jonadab králi, "to jdou...
1. Královská 1:19...tom ani nevíš. Obětoval ovce, vykrmená telatamnožství skotu a sezval tam všechny královské syny i kněze...
1. Královská 1:25...totiž odešel obětovat skot, vykrmená telatamnožství ovcí a sezval všechny královské syny i vojenské...
1. Královská 4:20...jeden místodržící. Judy a Izraele bylo takové množství, jako je písku v moři, a tak jedli, pili a...
1. Královská 7:47...jich dohromady tolik, že je Šalomoun kvůli tomu množství ani nevážil. Váha bronzu nebyla nikdy zjištěna....
1. Královská 10:2...a s velbloudy nesoucími vonné balzámy, velké množství zlata i drahokamů, přišla k Šalomounovi a hovořila...
1. Královská 10:10..." Poté darovala králi 120 talentů zlata a veliké množství balzámů a drahokamů. nikdy se pak nedovezlo...
1. Královská 10:11...jelo do Ofiru pro zlato, dovezlo odtud veliké množství santálového dřeva a drahokamů. Král z toho...
1. Královská 20:13...se slovy: "Tak praví Hospodin: Vidíš to ohromné množství vojska? Hle, dnes ti je vydám do rukou, abys...
2. Královská 6:14...právě v Dotanu," hned tam poslal koně, vozymnožství vojáků. Dorazili tam v noci a město obklíčili....
1. Letopisů 18:8...měst Tebach a Kun pobral David veliké množství bronzu. Z toho pak Šalomoun vyrobil bronzové moře,...
1. Letopisů 20:2...nosíval na hlavě. Vyvezl z města také veliké množství kořisti. Jeho obyvatele odvedl a dal k pile, k...
1. Letopisů 29:2...kameny k obkládání, nejrůznější drahokamymnožství alabastru. A protože chrám mého Boha je mým...
2. Letopisů 9:1...a s velbloudy nesoucími vonné balzámy, velké množství zlata i drahokamů, přišla k Šalomounovi a hovořila...
2. Letopisů 9:9..." Poté darovala králi 120 talentů zlata a veliké množství balzámů a drahokamů. Takové vonné balzámy, jako...
2. Letopisů 14:13...ta města vyplenili; bylo v nich opravdu nesmírné množství kořisti. Napadli tábory pastevců a pobrali spoustu...
2. Letopisů 16:8...Habešané a Libyjci ohromné vojsko s obrovským množstvím vozů a jezdců? Tenkrát ses ale spolehl na...
2. Letopisů 20:25...vojskem začal sbírat kořist. Našli u nich takové množství výzbroje, šatů a dalších cenností, že to ani...
2. Letopisů 24:11...písař se zástupcem nejvyššího kněze zjistili množství stříbra. Když truhlici vyprázdnili, znovu ji...
2. Letopisů 26:10...postavil věže a vykopal mnoho nádrží, neboť měl množství stád v podhůří i v nížině a oráče i vinaře na...
2. Letopisů 29:34...a 3 000 ovcí. Kněží ale bylo málo, takže to množství zvířat k zápalné oběti nestačili stahovat. Museli...
2. Letopisů 29:35...svědomitěji než kněží). Obětovalo se veliké množství zápalů a také tuku z pokojných obětí a úliteb...
2. Letopisů 30:13...slova přikázali. Do Jeruzaléma se shromáždilo množství lidu, aby se ve druhém měsíci zúčastnili Slavnosti...
2. Letopisů 30:24...býčků a 10 000 ovcí a koz. Posvětilo se veliké množství kněží a celé judské shromáždění se radovalo spolu...
2. Letopisů 31:5...zpráva rozšířila, synové Izraele začali přinášet množství prvotin z obilí, vína, oleje, medu a z veškeré...
2. Letopisů 31:18...- manželky, nemluvňata, syny i dcery, celé to množství. Ti všichni se museli svědomitě posvěcovat, aby...
2. Letopisů 32:5...také terasu Milo ve Městě Davidově a vyrobil množství zbraní a štítů. Lid svěřil pod správu vojenských...
Ezdráš 10:1...s pláčem vyznával hříchy, sešlo se k němu veliké množství Izraelců, mužů, žen i dětí a všichni usedavě...
Nehemiáš 5:18...účet podával jeden býk, šest vybraných ovcímnožství drůbeže. Každých deset dní se podávala hojnost...
Nehemiáš 6:17...a Tobiášem celou tu dobu odcházelo a přicházelo množství dopisů. Mnozí v Judsku s ním byli spojeni přísahou...
Ester 2:8...do paláce v Súsách do Hegajovy péče shromažďovat množství dívek. Také Ester tehdy vzali do královských...
Ester 10:3...králi Xerxovi a mezi Židy nejváženější. Celé to množství jeho bratří ho mělo v oblibě. Pečoval totiž o...
Žalmy 18:15...a blesky plamenné! Deštěm šípů rozehnal jemnožstvím blesků rozdrtil! Koryta řek byla obnažena,...
Žalmy 52:9...hrdinu, jenž neměl v Bohu záštitu. Spoléhal na množství svého majetku, posílit chtěl se skrze záhubu!" ...
Žalmy 78:27...svou mocí hnal. Masem jak prachem zasypal jemnožstvím ptáků, jako je písku u moře. Doprostřed tábora je...
Žalmy 97:1...pravdě své!" Hospodin kraluje, raduj se, zeměmnožství ostrovů zajásá! Hustý mrak jej obklopuje, právo...
Přísloví 5:23...hříchu uvázne. Nedal se poučit, a tak zemře, v množství své bláhovosti ztratí se! Synu, pokud za někoho...
Přísloví 11:14...zachovat. Kde schází jasný směr, lid upadá, ve množství rádců je však záchrana. Se zlou se potáže, kdo za...
Přísloví 15:22...drží přímý směr. Bez porady se plány hroutí, při množství rádců se však naplní. Výstižná odpověď udělá...
Přísloví 24:6...přemáhá. Svůj boj vyhraješ dík dobrým radám, ve množství rádců je záchrana. Hlupák na moudrost nedosáhne,...
Kazatel 2:8...a také zpěvačky, lidských rozkoší jsem užilmnožstvím konkubín. Stal jsem se slovutným a předčil jsem...
Kazatel 5:2...a ty na zemi, proto si ušetři spoustu slov. Z množství práce jsou těžké sny, množstvím slov mluví hlupáci...
Kazatel 5:6...hněvat Boha, takže by zničil vše, cos dokázalMnožství snů je pouhá marnost, stejně tak spousta slov -...
Izaiáš 21:17...nádeník, všechna sláva Kedaru zanikne a z celého množství hrdinných kedarských lučištníků zbude jen nepatrný...
Izaiáš 47:12...nenadáš! Jen se teď postav se svými čáry, s tím množstvím kouzel svých, jimiž ses zabývala od mládí. Třeba...
Jeremiáš 13:22...se sama sebe: "Proč to potkalo?" - To za množství tvých vin ti zvedli sukně a zprznili ti tělo! Může...
Jeremiáš 42:2...lidu. Sám vidíš, jaká hrstka nás z našeho množství zbyla. Kéž nám Hospodin, tvůj Bůh, oznámí, kam...
Jeremiáš 51:55...všechen jeho hřmot! Vlny útočníků hučí jak množství vod, burácejí jako hrom! Ano, zhoubce přichází...
Jeremiáš 52:28... Takto byl Juda vyhnán ze své vlasti. Toto je množství lidu, které Nabukadnezar odvlekl do vyhnanství: V...
Ezechiel 7:11...kmen zla. Nezbude nikdo z nich, nikdo z jejich množství, nic z jejich jmění, nic z jejich nádhery. Ten čas...
Ezechiel 19:10...na tvé vinici zasazená byla u vody, plodná a s množstvím ratolestí dík dostatku vody. Vyrostly na silné...
Ezechiel 22:5...budeš k smíchu, slavné svou nečistotoumnožstvím hrůz. Pohleď - každý vládce Izraele ve tvých...
Ezechiel 26:10...zboří svými zbraněmi. Pokryje prach zvířený množstvím jeho koní a tvé hradby se budou třást rachotem...
Ezechiel 27:12...kráse. Taršiš s tebou vede obchody kvůli množství tvého bohatství; za tvé zboží nabízí stříbro,...
Ezechiel 27:16...a sloními kly. Aram s tebou vede obchody kvůli množství tvého zboží; platí ti tyrkysem, purpurem,...
Ezechiel 27:18...a balzámy. Damašek s tebou vede obchody kvůli množství tvého zboží a všelijakého bohatství; nabízí...
Ezechiel 27:33...tvé zboží ze zámoří, sytil jsi mnohé národymnožstvím tvého přepychového zboží králové země bohatli....
Ezechiel 28:16...svého stvoření - než jsi byl shledán zlým. Kvůli množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo krutostí a...
Ezechiel 31:5...víc a víc, jeho ratolesti rostly do délky, dík množství vláhy košatil. Všichni ptáci hnízdili v jeho...
Ezechiel 47:7...zpátky, hle - na obou březích řeky bylo veliké množství stromů. "Tato voda teče do východního kraje," řekl...
Ezechiel 47:10...En-eglajim. Budou mít tolik druhů ryb a takové množství jako ve Středozemním moři. Jeho bažiny a mokřiny...
Daniel 2:48...vyjevit!" Král pak Daniela povýšil a zahrnul ho množstvím vzácných darů. Jmenoval ho správcem celé...
Daniel 11:11...postaví obrovské vojsko, to však bude i přes své množství poraženo. Po rozprášení toho vojska bude jižní...
Ozeáš 10:13...Protožes spoléhal na vlastní cestu a na množství svých hrdinů, vypukne proti tvému lidu válka,...
Zachariáš 14:14...v okolí, zlato, stříbro a šaty v nepřeberném množství.) Stejná rána postihne i koně, mezky, velbloudy,...
Matouš 6:7...pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec , co...
Matouš 15:30...a posadil se tam. Tehdy k němu přišlo veliké množství lidí. Měli s sebou chromé, slepé, němé, zmrzačené...
Marek 1:34...město se seběhlo ke dveřím a on uzdravil množství lidí trápených různými neduhy a vyhnal množství...
Marek 2:2...se proslechlo, že je doma, shromáždilo se takové množství lidí, že se nevešli ani ke dveřím. Zatímco k...
Marek 8:1...němým řeč!" V těch dnech se znovu sešlo veliké množství lidí. Když jim pak došlo jídlo, Ježíš svolal své...
Lukáš 1:10... V čase zapalování kadidla se venku sešlo veliké množství lidí k modlitbě. Vtom se Zachariášovi ukázal...
Lukáš 2:13...v jeslích." A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha: "Sláva na...
Lukáš 5:6...sítě." Jakmile to udělali, nabrali takové množství ryb, že se jim sítě začaly trhat. Zamávali proto...
Lukáš 6:17...sestoupil z hory a stanul na pláni, kde čekalo množství jeho učedníků a veliká spousta lidí z celého...
Lukáš 7:11...poté šel do města jménem Naim doprovázen množstvím svých učedníků a spoustou dalších lidí. Když se...
Lukáš 8:30... "Legie," odpověděl. Vstoupilo totiž do něj množství démonů. Ti ho teď prosili, aby je nevyháněl do...
Lukáš 19:37...hory, odkud cesta klesá dolů, začalo celé množství učedníků hlasitě a radostně chválit Boha za...
Lukáš 23:27...kříž, aby ho nesl za Ježíšem. Šlo za ním veliké množství lidu i mnoho žen, které nad ním plakaly a naříkaly...
Jan 12:9...vždycky, ale vždycky mít nebudete." Veliké množství Židů se dozvědělo, že Ježíš je tam, a tak přišli -...
Skutky 4:32...svatým a začali směle mluvit Boží slovo. Celé to množství věřících mělo jedno srdce a jednu duši. Nikdo nic...
Skutky 5:14...připojit, ale lid si jich velmi vážilMnožství mužů i žen se přidávalo k Pánu a věřících stále...
Skutky 5:16...z nich alespoň padl Petrův stín, půjde kolemMnožství lidí z okolních měst se scházelo do Jeruzaléma,...
Skutky 6:7...v Jeruzalémě se mocně rozrůstal. Také veliké množství kněží přijalo víru. Štěpán, plný víry a moci,...
Skutky 10:27...s ním vešel dovnitř. Když uviděl shromážděné množství lidí, řekl jim: "Sami víte, že pro Žida je...
Skutky 11:21...také Řeky. Hospodinova ruka byla s nimi a veliké množství jich uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se...
Skutky 14:1...synagogy a mluvili tak, že uvěřilo veliké množství Židů i Řeků. Ti Židé, kteří neuvěřili, ale...
Skutky 17:4...se k Pavlovi a Silasovi, stejně jako veliké množství bohabojných Řeků i nemálo předních žen. Ostatních...
Skutky 19:26...slyšíte, onen Pavel přesvědčil a odvrátil veliké množství lidí nejen v Efesu, ale skoro po celé Asii. Že prý...
Jakub 5:20...cesty, zachrání jeho duši před smrtí a přikryje množství hříchů. Petr, apoštol Ježíše Krista,...
1. Petr 4:8...vzájemnou lásku, vždyť "láska přikryje množství hříchů." Projevujte si navzájem pohostinnost se...
Zjevení 8:3...kadidelnicí a postavil se k oltáři. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech svatých položil...
Zjevení 9:9...a zvuk jejich křídel byl jako zvuk vozů, když množství koní běží do boje. Měly ocasy s bodci jako mají...
Zjevení 18:17...v jedné hodině!" Každý kormidelník i veškeré množství těch, kdo se plaví na lodích, námořníci a všichni,...
Zjevení 19:12... Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě...
Zjevení 20:8...Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji - takové množství, jako je písku v moři. Zaplnili celý obzor,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |