Mne

Hledám pøesnì 'mne'. Nalezeno 105 veršù. Další varianty: mnuli (1) mnou (375) mně (491) mne (115) mi (1386) (1832) (1182)
Genesis 16:13...k promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem pohlédla k Tomu,...
Genesis 16:14...jméno "Beer-lachai-roi, Studnice Živého, který mne vidí." Jak známo, leží mezi Kádešem a Beredem. Hagar...
Genesis 19:19...svému služebníku nesmírně laskav. Prokázal jsi mi veliké milosrdenství, když jsi mi zachránil život. ...
Genesis 20:13...ne matky, a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce,...
Genesis 21:23..."Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého...
Genesis 23:8... abych tu pochoval svou mrtvou, poslyšte mne a přimluvte se za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi...
Genesis 23:11...do brány jeho města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám ti i jeskyni, která je na něm....
Genesis 23:13...lidu země promluvil k Efronovi: "Kéž bys mne, prosím, raději vyslyšel. Dám ti za to pole peníze....
Genesis 23:15...Abrahamovi odpověděl: "Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to...
Genesis 24:62... Izák právě přicházel od Studnice Živého, který mne vidí (bydlel totiž v negevském kraji). K večeru Izák...
Genesis 25:11...Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živého, který mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého...
Genesis 28:20...dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luzkob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou,...
Genesis 30:6...a porodila mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto mu...
Genesis 30:20...Jákobovi šestého syna. Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně můj manžel bude mít v...
Genesis 31:39... ale sám jsem nahrazoval škodu. Vymáhal jsi ode mne, co bylo ukradeno ve dne i co bylo ukradeno v noci. Ve...
Genesis 31:44...narodily? Proto nyní pojď, vstupme do smlouvy a ty - je to pro mne a pro tebe svědectvím." Jákob...
Genesis 32:11... aby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou jsi svému služebníku...
Genesis 42:33...otcem doma v kanaánské zemi.' Ten muž, pán ze, nám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní lidé! Nechte...
Genesis 50:19...Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to...
Exodus 10:28...ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den, kdy mi...
Exodus 20:3... který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Nej žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě...
Exodus 25:2...k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od každého...
Exodus 25:30...je z čistého zlata. A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení." "Dále vyrobíš svícen z...
Exodus 32:32...jim ten hřích nyní odpustil... A pokud ne, vymaž mne prosím z knihy, kterou píšeš." Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 33:21...a zůstat naživu." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na skále. tudy půjde sláva,...
Exodus 34:2...na horu Sinaj a tam, na vrcholu hory, stanešmne. Nikdo ale nevystupuje s tebou. Na celé hoře se...
Leviticus 26:14...jho, abyste mohli chodit vzpřímeně. Jestliže mne však nebudete poslouchat a nebudete plnit všechna tato...
Leviticus 26:18...utíkat, i kdyby vás nikdo nehonil. Jestliže mne ani potom nebudete poslouchat, budu vás za vaše hříchy...
Leviticus 26:23...zpustnou. Jestliže se ani tehdy nenecháte ode mne napravit a budete se nadále stavět proti mně, postavím...
Numeri 3:41... Namísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. jsem Hospodin. Namísto všeho...
Numeri 11:11...služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to , kdo je...
Numeri 14:22...konal v Egyptě a na poušti, nikdo z těch, kdo mne desetkrát pokoušeli a neposlouchali, nespatří zem,...
Deuteronomium 1:37...Hospodinu." Kvůli vám se Hospodin rozzlobil i na mne. Řekl: "Ani ty tam nevejdeš! Jozue, syn Nunův, který ti...
Deuteronomium 3:25...či na zemi by dokázal činy podobné tvým? Nech mne prosím přejít Jordán, spatřím tu krásnou zem, která...
Deuteronomium 4:10...stáli před Hospodinem, svým Bohem, na Orébumi Hospodin řekl: "Shromáždi mi lid. Chci, slyší ...
Deuteronomium 5:7... který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Nej žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě...
Deuteronomium 5:29...lid řekl. Dobře to všechno pověděli. Kéž by jen li takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a...
Deuteronomium 5:31... se vrátí ke svým stanům. Ty však zůstaň zdemne. Sdělím ti všechna přikázání, pravidla a zákony, jimž...
Deuteronomium 17:14...a nebudou jednat opovážlivě. přijdeš do ze, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, ovládneš ji a...
Deuteronomium 31:16...ke svým otcům. Tento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se ocitne v zemi, do níž...
Deuteronomium 32:34...utrejch, jed zmijí, ten nejprudší. "Což nenímne dobře uloženo, zapečetěno v mých sklepích vybraných? ...
Deuteronomium 32:39...pomohli, se vám stanou úkrytem! Prohlédněte, jen jsem jediný a není Boha kromě mne. dávám smrt...
1. Samuel 12:23... protože se rozhodl učinit vás svým lidem. Také mne ani nenapadne hřešit proti Hospodinu a přestat se za...
Ester 4:16..."Jdi a shromáždi všechny Židy v Súsách. se za mne postí tři dny - nejedí ani nepijí ve dne ani v noci....
Job 9:31...vykoupal, i kdybych si dlaně louhoval, stejně mne shodíš do žumpy, že i svému plášti budu odporný. On...
Job 10:8...a že z tvé ruky nikdo nevyrve! Tvé ruce mne hnětly a tvořily - teď ses obrátil a chceš zahubit?...
Job 10:9...obrátil a chceš zahubit? Vzpomeň si, že jsi mne z hlíny vytvořil - to chceš znovu na prach obrátit?...
Job 17:3...- kvůli jejich zlobě nezamhouřím oči! Slož za mne záruku, kterou určil jsi - kdo jiný by se za ...
Job 19:5...vám není nic. Pokud se chcete povyšovat nade mne a moji potupu proti mně obracet, pak vězte, že Bůh mi...
Job 19:9...neprojdu, na stezky vrhl temnotu. Mou čest ze mne strhl jako plášť a korunu mi z hlavy sňal. Boří ze...
Job 34:32... se to nestane; pokud co nevidím, prosím pouč mne, a pokud jsem křivdil, bylo to naposled.' snad Bůh...
Žalmy 101:6...a srdce nadutá nikdy nestrpím! Věrné si v celé zemi vyhlížím, takoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo...
Žalmy 119:29...prosím zvedni ! Cestu proradnosti odvrať ode mne a obdař svým Zákonem. Zvolil jsem si cestu věrnosti,...
Přísloví 4:4... maličkým jedináčkem u matky své. Když učíval mne otec, říkal: "Moje slova si vezmi k srdci, dbej na ...
Přísloví 5:7... vrtkavým krokem jde, aniž tuší kam. Proto mne poslyšte, synové moji, neuhýbejte od mých výroků!...
Přísloví 7:24... že mu jde o život! Proto, synové, poslyšte mne, dávejte pozor na výroky. Na její cesty nevkročí...
Přísloví 8:14... zlé způsoby a pokrytecká ústa nesnáším. U mne je rozvaha a jistý úspěch, jsem rozumnost a sílu...
Přísloví 8:17...vůdci, velmoži a všichni, kdo rozhodují na zemi miluji ty, kdo milují mne, ti, kdo hledají, jistě...
Přísloví 8:22...pokladnice abych plnila! Na počátku své cesty mne Hospodin zplodil, před všemi svými činy, před časem. Od...
Přísloví 8:32...synové jsou mou rozkoší! Proto, synové, poslyšte mne: Blaze těm, kdo drží se mých cest! Slyšte poučení a...
Přísloví 30:8...mi je, dokud nezemřu: Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť pokrmem...
Píseň 1:2...píseň písní Kéž by mne zlíbal polibky svých úst - nad víno lahodná jsou...
Píseň 1:6... jak baldachýny Šalomounovy. Nehleďte na mne, že snědá jsem, to slunce se do mne opřelo! Synové...
Píseň 2:5... praporem své lásky kéž zaštítí! Osvěžte  rozinkami, posilněte mne jablky, neboť jsem láskou...
Izaiáš 29:13..."Neumím číst." Proto Pán praví: Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mne svými rty, srdcem jsou mi...
Izaiáš 30:1...praví Hospodin. Spřádají plány, jež nejsou ze mne, vstupují do smlouvy ne s mým Duchem, a tak jen vrší...
Izaiáš 43:4...zálohu, Habeší a Sábou vyplatil jsem . Jsi pro mne tolik drahocenný, jsi mi tak vzácný, tak miluji, že...
Izaiáš 43:11...nebyl přede mnou utvořen a ani po mně nebude, sám jsem Hospodin a není spasitele kromě mne. ...
Izaiáš 45:21... kdo to kdysi zvěstoval? Kdo jiný než , Hospodin? Kromě jiný Bůh není, spravedlivý Bůh a...
Izaiáš 46:9...vy zrádci, zamyslete se! Vzpomeňte na věci dávno minulé, vždyť jsem Bůh a žádný jiný není, jsem Bůh a...
Jeremiáš 2:13... Můj lid totiž spáchal dvojí zlo: Opustili mne, pramen živých vod, a vykopali si své rozpukané nádrže,...
Jeremiáš 31:36...jehož jméno je Hospodin zástupů: "Přestanou-limne platit tyto zákony, praví Hospodin, pak také símě...
Jeremiáš 39:18...mečem, ale přežiješ, neboť jsi spoléhal na mne, praví Hospodin." Slovo, které Jeremiáš dostal od...
Jeremiáš 49:11... jenž by ho oslovil: ‚Nech tu své sirotky je nechám žít, tvé vdovy ve mne doufají.'" Tak praví...
Jeremiáš 51:53...se k obloze mocně opevnil, i tehdy na něj ode mne přijdou zhoubci, praví Hospodin." Slyšíš? To stoupá...
Ezechiel 23:4...Ohola a její sestra Oholíba. Potom se vdaly za mne a rodily mi syny a dcery. Ohola představuje Samaří a...
Ezechiel 44:10...synů Izraele. Ovšem levité, kteří se ode  vzdálili, když Izrael bloudil, a kteří ode mne...
Ezechiel 44:15...u svatyně, když synové Izraele zabloudili ode mne, ti budou přistupovat ke mně, aby mi sloužili. Budou...
Daniel 4:5...sen, ale nedokázali mi ho vyložit. Nakonec přede mne předstoupil Daniel, který se podle mého boha jmenuje...
Ozeáš 13:4...mlatu vichrem unášená pleva, jako dým z komína jsem Hospodin, tvůj Bůh, od vyjití z Egypta; Boha...
Ozeáš 14:9...získají si slávu, jako víno z Libanonu. Co je mi, Efraime, do model? vyslýchám, pečuji o tebe. Jsem...
Amos 5:4... Toto praví Hospodin domu Izraele: Hledejte mne, žijete! Nehledejte Bet-el, do Gilgalu nechoďte, do...
Jonáš 1:2...Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého sta, a kaž mu, neboť jejich špatnost vystoupila přede mne...
Matouš 18:6...ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili...
Marek 9:37...jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne, a kdokoli přijme mne, nepřijímá mne, ale Toho, který...
Marek 9:42...ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj mnohem lepší, kdyby mu na krk...
Lukáš 9:23...z mrtvých." Všem pak řekl: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a...
Lukáš 9:48..."Kdokoli přijme takové dítě v mém jménu, přijímá mne, a kdokoli přijme mne, přijímá Toho, který poslal....
Jan 6:57...a pije mou krev, zůstává ve mně a v něm. Jako  poslal živý Otec a žiji skrze Otce, tak ten, kdo ...
Jan 7:38..."Kdo žízeň, pojď ke mně a pij! Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo."...
Jan 10:9... jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen a bude...
Jan 12:44...více než slávu Boží. Ježíš volal: "Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v Toho, který poslal. Kdo vidí...
Jan 12:46...vidí , vidí Toho, který poslal, světlo, jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří...
Jan 14:1...se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo,...
Jan 14:6..." přerušil ho Tomáš. "A jak můžeme znát cestu?" " jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo...
Jan 14:12...věřte. Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude dělat skutky, které dělám . A bude dělat ještě...
Jan 16:9...hřích, spravedlnost a soud. Hřích, že nevěří ve mne; spravedlnost, že jdu k Otci a ...
Skutky 26:18...světlu a od satanovy moci k Bohu, aby vírou ve mne přijali odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.' A...
2. Korintským 2:5... Pokud někdo někoho zarmoutil, nezarmoutil mne, ale zčásti (abych nepřeháněl) vás všechny. Takovému...
Galatským 2:8...vůči obřezaným, působil přece i skrze mne vůči pohanům. Jakub, Petr a Jan, považovaní za sloupy...
Efeským 6:19...se modlete za všechny svaté. Modlete se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a...
2. Timoteus 4:8...běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí...
2. Timoteus 4:16...našim slovům. Při první obhajobě se za mne nikdo nepostavil. Všichni opustili - kéž jim to není...
Filemon 1:17...tobě, v lidském smyslu nebo v Pánu. Máš-li  za společníka, přijmi ho jako mne. Pokud ti způsobil...
Židům 8:11...Všichni, od nejmenšího po největšího z nichmne totiž budou znát. Tehdy se slituji nad jejich vinami a...

Slova obsahující mne: humnech (1) mne (115) nezdřímne (1) povšimneš (1) všimne (2) zdřímneš (2) zchromne (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |