Mně

Hledám pøesnì 'mně'. Nalezeno 465 veršù. Další varianty: mnou (375) mně (491) mne (115) mi (1386) (1832) (1182)
Genesis 4:10...řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější než země, která...
Genesis 20:6...úmyslem. Proto jsem také zadržel, abys proti mně nezhřešil, a nedovolil jsem ti dotknout se . Nyní tu...
Genesis 20:13...ne matky, a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce,...
Genesis 21:23..."Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého...
Genesis 22:12...jsem poznal, že jsi bohabojný - vždyť jsi kvůli mně neušetřil svého syna, svého jediného." Abraham tedy...
Genesis 24:7...mu Abraham. "Hospodin, Bůh nebes, který  vzal z domu mého otce a z vlasti, který ke mně mluvil...
Genesis 26:27...vojska Píkolem. Izák se jich zeptal: "Proč ke mně přicházíte? Vždyť nenávidíte a vyhnali jste od...
Genesis 27:20...našel zvěř, můj synu?" Odpověděl: "Protože ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl:...
Genesis 27:34...a s nesmírnou hořkostí žádal otce: "Požehnej mně! Mně také, otče můj!" Ten však odpověděl: "Tvůj bratr...
Genesis 27:38..."Copak máš jen jedno požehnání, otče? Požehnej mně! Mně také, otče!" A Ezau se hlasitě rozplakal. Jeho...
Genesis 29:34... a když porodila syna, řekla: "Tentokrát se ke mně můj muž připojí - vždyť jsem mu porodila tři syny!" A...
Genesis 31:9... Tak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou, v době páření dobytka, jsem ve snu pozvedl oči...
Genesis 31:29...jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvil a řekl: ‚Neodvažuj se Jákobovi...
Genesis 31:52...nepřiblížím za tuto mohylu a že ani ty se ke mně za tuto mohylu a za tento památník nepřiblížíš se zlým...
Genesis 33:11...tvou tvář, je přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh...
Genesis 34:30...ženy zajali a vše, co bylo v domech, vyplenilikob pak Šimeonovi a Levimu vyčetl: "Přivedli jste do...
Genesis 39:17...hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl, ke mně přišel a chtěl si se mnou zahrávat! Když jsem se ale...
Genesis 39:19...slovům své ženy, a když řekla: "Takto se ke mně zachoval tvůj otrok," vzplanul hněvem. A tak ho jeho...
Genesis 40:14...číšníkem. se ti však povede dobře, pamatuj na . Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o mně zmínil...
Genesis 41:13...jeho snu. A jak nám vyložil, tak se stalomně byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen." Farao si tedy...
Genesis 42:20...rodinám zrní k zahnání hladu. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se vaše slova ověří a...
Genesis 42:34...jídlo k zahnání hladu a jděte. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se přesvědčím, že nejste...
Genesis 44:21...Tehdy jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane,...
Genesis 45:4...oněměli hrůzou, jak se ho lekli. "Pojďte ke mně blíž," řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž,...
Genesis 45:9...a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh  učinil pánem celého Egypta. Neotálej a přijď ke mně!...
Genesis 45:18...se na cestu. dorazíte do kanaánské země, vezte svého otce i své rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to...
Genesis 48:9...otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím ke mně, ...
Genesis 50:20...se, copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo,...
Exodus 3:9...a Jebusejců. Hle, nářek synů Izraele dolehl ke mně; viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují....
Exodus 12:32... "Jděte a služte Hospodinu, jak jste žádali! Vezte si svůj brav i skot, jak jste žádali, jen jděte! A...
Exodus 14:15...mlčet." Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, jdou dál. Zvedni svou hůl...
Exodus 18:15...před tebou?" Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz, přijdou...
Exodus 18:16...ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz, přijdou ke mně a soudím mezi stranami a oznamuji Boží ustanovení a...
Exodus 19:5...můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět...
Exodus 22:22... Budeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou volat a jejich volání jistě vyslyším. Vzplanu...
Exodus 22:26...přikrývá svou nahotu! V čem by spal? ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem milostivý....
Exodus 22:28...ze svého lisu. Svého prvorozeného syna odevzdej mně. Právě tak nalož se svým skotem a bravem: sedm dní...
Exodus 22:29...sedm dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mně. Buďte pro svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného...
Exodus 23:33...s nimi ani s jejich bohy do smlouvy. Nebudou st bydlet ve tvé zemi, aby nesvedli k hříchu proti mně....
Exodus 24:12...a pili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horu a zůstaň tam. Dám ti kamenné desky - zákon a...
Exodus 32:2... synům i dcerám zlaté náušnice a přineste je ke mně." Všechen lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli...
Exodus 32:26...k bráně tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" Shromáždili se kolem něj všichni synové Leviho....
Exodus 32:33...odpověděl: "Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle...
Exodus 33:13...osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych znal...
Exodus 33:16...odsud nevoď! Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdeš s námi? Právě to...
Exodus 34:9...a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli...
Leviticus 10:3...před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To l Hospodin na mysli, když řekl: Na těch, kdo ke mně...
Leviticus 25:23...přijde nová úroda, budete moci jíst tu starou. Ze se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy...
Leviticus 26:21...ovoce. Jestliže se budete nadále stavět proti mně a nebudete ochotni poslouchat, přidám vám kvůli...
Leviticus 26:23...zpustnou. Jestliže se ani tehdy nenecháte ode mne napravit a budete se nadále stavět proti mně, postavím...
Leviticus 26:27...příděl. budete jíst, nenasytíte se. Jestliže  přesto všechno nebudete poslouchat a budete se nadále...
Leviticus 26:40...však vyznají svou vinu i vinu svých otců, že mi byli nevěrní a že se postavili proti mně, takže jsem se...
Numeri 11:29...jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž...
Numeri 14:27...k Mojžíšovi a Áronovi: "Jak dlouho bude proti mně toto zlé srocení reptat? Slyšel jsem reptání synů...
Numeri 14:29...od dvaceti let výše, nikdo z vás, kdo jste proti mně reptali, nevejde do země, o níž jsem přísahal, že vás v...
Numeri 14:35...stane rok, abyste poznali mou nelibost. To říkám , Hospodin. Takto naložím s celým tímto zlým srocením,...
Numeri 17:25...pro vzbouřence. Tak ukončíš jejich reptání proti mně a nezemřou." A Mojžíš učinil přesně tak, jak mu...
Numeri 22:16...Balák, syn Ciporův: ‚Prosím, nezdráhej se ke mně přijít. Chci zahrnout velikými poctami a udělám,...
Numeri 22:30...mu řekla: "Nejsem snad tvá oslice? Jezdil jsi na mně odjakživa dodnes. Mám snad ve zvyku chovat se k tobě...
Numeri 22:37..."Cožpak jsem ti neposílal pozvání? Proč jsi ke mně nešel? Že bych neuměl náležitě poctít?" Balaám...
Deuteronomium 1:22... Neboj se a nestrachuj." Vy všichni jste však ke mně přišli se slovy: "Pošleme napřed muže, kteří nám tu zem...
Deuteronomium 1:42...se chystali vystoupit do hor. Hospodin ale ke mně promluvil: "Řekni jim - Nevydávejte se vzhůru a...
Deuteronomium 5:22...nedodal. Napsal je na dvě kamenné desky a dal je mně. Když jste uslyšeli ten hlas z prostředku tmy, zatímco...
Deuteronomium 5:23... zatímco hora plála ohněm, přistoupili jste ke mně - všichni představitelé vašich kmenů a vaši stařešinové...
Deuteronomium 10:1...je svou velikou mocí a vztaženou paží!" Tenkrát mi Hospodin řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky, jako byly...
Deuteronomium 25:7...švagrovou vzít, půjde švagrová ke stařešinům do stské brány a řekne: "Můj švagr odmítá svému bratru...
Deuteronomium 31:28...vámi. Čím spíš poté, co umřu? Shromážděte ke mně všechny stařešiny svých kmenů a své správce, abych jim...
Jozue 2:4...a ukryla. Proto odpověděla: "Ano, ti muži ke mně přišli, ale nevím odkud. Odešli, když se za soumraku...
Jozue 10:22...ústí jeskyně a přiveďte z těch pět králů ke mně!" A tak k němu z jeskyně přivedli těch pět králů: krále...
Jozue 14:6...v Kádeš-barné pověděl Božímu muži Mojžíšovimně a o tobě. Bylo mi čtyřicet let, když Hospodinův...
Jozue 18:4...popsali ji podle svých dědictví. se potom ke mně vrátí, rozdělí si ji na sedm podílů. Juda zůstane ve...
Jozue 18:6...svých hranicích na severu. těch sedm podílů ze popíšete, přinesete popis sem ke mně a tu budu za vás...
Jozue 18:8...na cestu, aby popsali tu zem. Jozue těm, kdo li jít, přikázal: "Vzhůru, projděte zem, popište ji a...
Soudců 4:18...naproti a řekla mu: "Pojď dál, můj pane! Pojď ke mně dál a neboj se." Vešel tedy do jejího stanu a ona ho...
Soudců 5:13...vznešených tehdy sestoupil, Hospodinův lid ke mně sestoupil proti udatným. Z Efraima ti, kdo Amaleka...
Soudců 9:48..."Viděli jste, co dělám? Rychle to udělejte po mně!" Každý ve vojsku tedy usekl větev a šli za Abimelechem...
Soudců 9:54... který mu nosil zbroj: "Vytas meč a zabij ! se o mně neříká: Žena ho zabila!" Zbrojnoš ho tedy...
Soudců 10:12... Sidonci, Amalekovci a Maonci, volali jste ke mně, a cožpak jsem vás z jejich ruky nevysvobodil? Vy jste...
Soudců 11:12...k amonskému králi posly se zprávou: "Co proti mně máš, že jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král...
Soudců 11:27...Arnonu. Proč jste je za tu dobu nedobyli zpět jsem ti tedy nijak neublížil, ale ty mi křivdíš, když...
Soudců 14:13...vám třicet košil a třicatery sváteční šaty. Když mi ale nedokážete odpovědět, dáte vy mně třicet košil a...
Soudců 14:16...žena tedy na něj s pláčem dotírala: "Ty  vůbec nemáš rád! Ty nemiluješ. Dal jsi mým lidem...
Soudců 15:11...Samsonovi. "Udělal jsem jim totéž, co oni mně," odpověděl jim. "Přišli jsme spoutat," řekli mu....
Soudců 17:13...bydlel v jeho domě. Míka si říkal: "Teď ke mně Hospodin určitě bude dobrotivý - vždyť mám za kněze...
Růt 1:8... jako jste vy byly laskavé k našim mrtvým i ke mně. Kéž vám oběma Hospodin nový domov a manžela."...
Růt 1:13...příliš trpký. Hospodinova ruka se obrátila proti mně!" Tehdy se rozplakaly ještě více. Orpa nakonec svou...
Růt 1:21...jsem odcházela, Hospodin s prázdnou vrátil . Proč říkáte mi Noemi? Hospodin stojí proti mně,...
Růt 2:10..." Rút padla na tvář a poklonila se k zemi se slovy: "Čemu vděčím za tu laskavost, že se ke mně...
Růt 2:13... pod jehož křídla ses přišla skrýt." "Jsi ke mně tak laskavý, pane," odvětila. "Potěšil jsi a mluvil...
1. Samuel 9:16... Shlédl jsem totiž na svůj lid, neboť ke mně dolehl jejich nářek." Jakmile Samuel spatřil Saula,...
1. Samuel 12:5..." Na to jim Samuel řekl: "Hospodin je před mi svědkem a také jeho pomazaný je dnes svědkem, že jste na...
1. Samuel 13:9...začínalo rozprchávat. Proto řekl: "Přineste ke mně oběť zápalnou i pokojnou." A obětoval zápalnou oběť....
1. Samuel 14:33...s krví." "To je zrada!" prohlásil Saul. "Hned ke mně přivalte veliký kámen." Potom rozkázal: "Rozejděte se...
1. Samuel 14:34...jim: Přiveďte každý svého býka nebo ovci ke mně a tady je porážejte a jezte. Nehřešte proti Hospodinu...
1. Samuel 15:14...slovo." "A co to bečení ovcí, které ke mně doléhá?" řekl mu na to Samuel. "Co to bučení dobytka,...
1. Samuel 15:32...Hospodinu. Potom Samuel přikázal: "Přiveďte ke mně Agaga, krále Amalekovců." Agag k němu zvolna vykročil....
1. Samuel 16:19...vyslal k Jišajovi posly se vzkazem: "Pošli ke mně svého syna Davida, který pase ovce." Jišaj vzal osla,...
1. Samuel 17:8...: "Proč jste sem přišli? Šikujete se do boje jsem přece Filištín a vy jste Saulovi sluhové. Vyberte...
1. Samuel 17:44...a začal ho proklínat při svých bozích. "Pojď ke mně," hulákal na Davida, "a nechám tvé tělo ptákům a divoké...
1. Samuel 17:45...divoké zvěři!" David mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale jdu proti tobě ve...
1. Samuel 18:8...své tisíce, David desetkrát více!" Saula to velmi rozzlobilo, ten popěvek se mu vůbec nelíbil. Říkal si:...
1. Samuel 19:15..." Saul je pak vyslal za Davidem znovu, aby se sami přesvědčili. Řekl jim: "Přineste ho ke mně třeba na...
1. Samuel 22:8...velitele tisíců a stovek? Vždyť jste se proti mně všichni spikli! Nikdo mi neřekne, když se můj vlastní...
1. Samuel 22:13...kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se proti mně spikli - ty a Jišajův syn? Jak to, že jsi mu poskytl...
1. Samuel 22:22...jsem věděl, že to Saulovi určitě řekne. To kvůli mně zemřeli všichni tví příbuzní. Zůstaň se mnou, neboj se....
1. Samuel 23:10... že se Saul chystá dorazit do Keily, aby kvůli mně to město zničil. Přitáhne Saul, jak tvůj služebník...
1. Samuel 23:17...Saula nenajde. Ty budeš kralovat Izraeli a ve mně budeš mít pobočníka. Však i můj otec Saul to dobře ."...
1. Samuel 23:23...mohl skrývat. si budete jistí, vraťte se ke mně a vypravím se s vámi. Jestliže je v kraji, ho mezi...
1. Samuel 24:11...ublížit? Pohleď, dnes vidíš na vlastní oči, že mi v jeskyni Hospodin vydal do rukou. Říkali mi, ...
1. Samuel 24:20...Kéž ti Hospodin odplatí dobrem za to, jak ses ke mně dnes zachoval. Teď vím, že se jistě staneš králem a...
1. Samuel 26:19...a pane, slova svého služebníka. Pokud proti mně podnítil Hospodin, tedy přijme předloženou oběť....
1. Samuel 28:15...a poklonil se. Samuel k Saulovi promluvil: "Proč  rušíš? Proč jsi nechal vyvolat?" "Je mi tak úzko!"...
1. Samuel 29:6...je živ Hospodin, jsi spolehlivý a líbí se mi, jak si v mém vojsku vedeš. Ode dne, kdy jsi ke mně...
2. Samuel 1:26...Teskním po tobě, Jonatane, bratře - jak jsem  miloval! Tvá láska ke mně byla úžasná, vzácnější nežli...
2. Samuel 6:9... "Jak by mohla Truhla Hospodinova vejít ke mně!" řekl si. Proto nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k...
2. Samuel 10:2...synu Chanunovi, jako jeho otec projevoval přízeň mně." Poslal proto své služebníky, aby mu vyřídili...
2. Samuel 12:23...a nechá ho naživu.' Teď je mrtvý. Proč bych se l postit? Copak ho mohu přivést zpět? půjdu za ním,...
2. Samuel 12:28...jsem na Rabu a dobyl jsem městský zdroj vody. Vezmi tedy zbytek vojska, oblehni město a dobuď je, abych je...
2. Samuel 14:10...tobě nebo tvému domu vyhrožoval, přiveď ho ke mně. Pak si na tebe nikdy nedovolí!" Tehdy řekla: "Kéž...
2. Samuel 14:32...se ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou přijít," odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat za...
2. Samuel 16:4...se, můj pane a králi," odpověděl Cíba. "Jsi ke mně tak laskav!" Když se potom král David blížil k Bachurim...
2. Samuel 18:13...se nic neutají. I ty sám by ses postavil proti mně." "Nebudu se tu s tebou zdržovat," řekl Joáb. Vzal tři...
2. Samuel 20:4...jako vdovy. Potom král přikázal Amasovi: "Svolej mi judské muže a do tří dnů se ke mně vrať." Amasa tedy...
1. Královská 1:13...pane a králi, nepřísahal jsi své služebnici: "Po mně bude kralovat tvůj syn Šalomoun; na můj trůn usedne...
1. Královská 1:17...přísahal při Hospodinu, svém Bohu: ‚Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun. Na můj trůn usedne on.'...
1. Královská 1:24...řekl: "Můj pane a králi, prohlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat Adoniáš; na můj trůn usedne on'? Dnes...
1. Královská 1:30...co jsem přísahal při Hospodinu, Bohu Izraele: Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun; po mně na můj trůn...
1. Královská 2:7...Barzilaje Gileádského ale prokaž přízeň - přijmi je mezi své spolustolovníky, neboť se ke mně zachovali...
1. Královská 2:15..." vybídla ho. "Ty víš, že následnictví bylo na mně a celý Izrael očekával, že budu kralovat. To se ale...
1. Královská 3:18...jsme byly spolu doma, porodila jsem. Tři dny po mně pak porodila i ona. Byly jsme doma jen my dvě, kromě...
1. Královská 3:20...ho zalehla. A tak ještě tu noc vstala a vzala mi mého syna, když tvá služebnice spala. Vzala si ho do...
1. Královská 5:18... dokud mu je Hospodin nepoložil pod nohyMně ale Hospodin, můj Bůh, dal odpočinutí ze všech stran....
1. Královská 12:5... a budeme ti sloužit." "Jděte a vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy...
1. Královská 12:9...jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj...
1. Královská 12:12...za Rechoboámem. (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě, nedbaje na radu...
1. Královská 13:7...dřív. Poté král Božího muže vyzval: "Pojď ke mně domů, posilni se a obdaruji." Boží muž ale králi...
1. Královská 13:15...zeptal se ho. "Ano," odpověděl. "Pojď ke mně domů a najez se," řekl mu. Boží muž ale odpověděl:...
1. Královská 13:18...a nevracej se cestou, kterou jsi přišel.'" "I  jsem prorok jako ty," řekl mu na to. "Na Hospodinův...
1. Královská 17:18...nemocný, že nakonec přestal dýchat. "Co proti mně máš, Boží muži?" vyčetla Eliášovi. "To jsi mi přišel...
1. Královská 18:19...příkazy a ty následuješ baaly. Svolej ke mně na horu Karmel všechen izraelský lid a také těch čtyři...
1. Královská 18:30...žádná odezva. Tehdy Eliáš vyzval lid: "Pojďte ke mně." Když k němu všichni přistoupili, Eliáš opravil...
1. Královská 20:3...praví Ben-hadad: Tvé stříbro i zlato patří mně. Také tvé ženy a nejlepší děti patří mně." Izraelský...
1. Královská 20:7..." Izraelský král svolal všechny stařešiny ze a řekl jim: "Sami vidíte, že ten člověk chce jen škodit....
1. Královská 20:39...něj: "Tvůj služebník šel do bitvy. Někdo tam ke mně přivedl zajatce a řekl mi: ‚Hlídej ho. Jestli se ztratí...
2. Královská 3:7...králi Jošafatovi: "Moábský král se proti mně vzbouřil. Potáhneš se mnou do války s Moábem?" "Udělám...
2. Královská 4:24...a svému mládenci řekla: "Jen ji žeň! Kvůli mně nezpomaluj, dokud ti neřeknu." A tak jela, dorazila...
2. Královská 5:7...služebníku Námanovi. Zbav ho malomocenství." Jakmile si izraelský král ten list přečetl, roztrhl své roucho...
2. Královská 5:11...tak popudilo, že šel pryč. "Myslel jsem, že ke mně aspoň vyjde ven!" rozčiloval se. "Myslel jsem, že bude...
2. Královská 5:22...se. "Ano, v pořádku," odpověděl Gehazi. "Můj pán  jen posílá se vzkazem: Teď právě ke mně přišli dva...
2. Královská 10:19...málo. Jehu mu bude sloužit víc. Proto teď ke mně svolejte všechny Baalovy proroky, všechny jeho ctitele...
2. Královská 18:31...Ezechiáše! Takto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou...
2. Královská 19:6...- Neboj se slov, která jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na něj...
2. Královská 19:28...běsníš, znám. Tvé běsnění a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na tvá ústa, do nosu zabodnu ti hák...
2. Královská 22:15... Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na toto místo i na...
1. Letopisů 12:18... David jim vyšel vstříc se slovy: "Pokud ke mně přicházíte v pokoji, abyste mi pomáhali, spojím se s...
1. Letopisů 19:2...synu Chanunovi, jako jeho otec projevoval přízeň mně." Poslal proto své vyslance, aby mu vyřídili soustrast...
2. Letopisů 10:5...naložil, a budeme ti sloužit." "Vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy...
2. Letopisů 10:9...jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj...
2. Letopisů 10:12...za Rechoboámem. (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři dny.") Král jim odpověděl tvrdě. Rechoboám totiž...
2. Letopisů 12:8...jeho služebníky, aby poznali, jaké je to sloužit mně a jaké sloužit královstvím světa." Egyptský vládce...
2. Letopisů 28:23...jejich bohové. Když jim budu obětovat, pomohoumně." Jenomže oni ho jen sráželi, tak jako celý Izrael....
2. Letopisů 34:23... Bůh Izraele: ‚Povězte muži, který vás ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na toto místo i na...
Nehemiáš 1:9... rozptýlím vás mezi národy. Pokud se ale ke mně navrátíte a budete zachovávat a plnit přikázání, pak...
Nehemiáš 2:18...naše potupa!" Potom jsem jim vyprávěl, jak nade mnou můj Bůh držel svou laskavou ruku a jaká slova ke mně...
Ester 8:5...Ester se postavila před králem a řekla: "Ráčí-li mi král prokázat laskavost a uzná-li to král za vhodné,...
Job 7:3...otrok touží po stínu, jak nádeník čeká odměnu. I mně byly dány měsíce prázdnoty, přiděleny mi byly noci...
Job 7:8... oči nikdy štěstí nespatří. Nezahlédne  oko, které vidí teď, rozhlédneš se po mně, a nebudu...
Job 10:6...podobné, připomínají tvé roky lidský věk, že na mně hledáš nějaký přestupek a po mém hříchu pídíš se? Víš...
Job 10:17... znovu prokážeš. Postavíš další svědky proti mně, tvůj hněv proti mně se ještě rozmůže, tvá vojska ...
Job 16:8...i nejbližší! Vrásky na mém těle svědčí proti mně, vyhublost vstává a obviňuje . Zuřivě drásá Bůh...
Job 16:9... vyhublost vstává a obviňuje . Zuřivě drásá  Bůh, nenávidí , můj sok proti mně zuby skřípe,...
Job 16:10...zuby skřípe, probodává pohledem. Kdekdo si na  ústa otevře, s posměchem bijí do tváře, všichni se...
Job 16:22...s Bohem přít, jako se lidé přou s přáteli! Roky mně odměřené se chýlí ke konci, odcházím na cestu, z níž se...
Job 19:5...vám není nic. Pokud se chcete povyšovat nade mne a moji potupu proti mně obracet, pak vězte, že Bůh mi...
Job 19:11...jako strom z kořenů. Svým hněvem srší proti mně v domnění, že jsem jeho nepřítel. V jednom šiku útočí...
Job 19:12...nepřítel. V jednom šiku útočí jeho armáda, proti mně vrší dobývací val, můj stan obléhají kolem dokola. Mým...
Job 19:13...stan obléhají kolem dokola. Mým vlastním bratrům  odcizil, moji známí se ke mně neznají. Příbuzní i...
Job 23:14...- kdo ho zadrží? Co se mu zachce, to učiní. Comně rozhodne, to jistě vykoná, jak to prokázal tolikrát....
Job 27:3...naplnil trpkostí, přísahám, že dokud je ve mně život, dokud mám v chřípí Boží dýchání, nevypustím ze...
Job 28:14...ji na zemi mezi živými. Propast praví: "Ve mně není." Moře říká: "Nemám ji." Nedá se pořídit za zlato...
Job 30:9... kteří jsou ze země bičem vyhnáni! Teď alemně skládají písničky, stal jsem se pro příslovím. ...
Job 30:17...duše opouští, zmocňují se dny soužení. Bůh ve mně v noci drtí kosti, bolest sžírá, nedá se utišit....
Job 31:38...před něj jako princ! Jestli půda křičí proti mně a její brázdy pláčí společně, jestli jsem její plody...
Job 32:17...stojí na místě, odpověď nemají? Je tedy řada na mně, teď promluvím, teď zas vyslovím své mínění. Jsem...
Job 33:10... jsem nevinný a nemám hřích. Bůh však proti mně hledá záminky - myslí si, že jsem jeho protivník. Nohy...
Job 41:2...pouhý pohled na něj člověka porazí. Nikdo se neos, aby ho vydráždil - kdo by se tedy proti mně postavil?...
Job 42:7...proti tobě a tvým dvěma přátelům, protože jstemně nemluvili pravdivě jako můj služebník Job. Proto si teď...
Job 42:8...pravdivě jako můj služebník Job. Proto si teď vezte sedm býků a sedm beranů a jděte za mým služebníkem...
Žalmy 3:2... je mých nepřátel, kolik jich povstává proti mně! Kolik jich říká o mém životě: "Od Boha žádnou pomoc...
Žalmy 3:5...volal ze všech sil, ze své svaté hory pak ke mně promluvil. séla Uléhám ke spánku, vstanu zas - Hospodin...
Žalmy 13:6...tvoji lásku spoléhám, nad tvou spásou srdce za, Hospodinu svou píseň zazpívám: Jak dobrotivě se ke...
Žalmy 27:3...sami vrávorají a padají. I když se proti mně vojsko utáboří, srdce se toho neleká; i kdyby proti...
Žalmy 27:12...mým nepřátelům veď stezkou srovnanou! Nevydej  prosím zvůli mých nepřátel - povstali proti mně lživí...
Žalmy 30:7...přes noc, ráno jej ale střídá jásání! Když se mi dařilo, říkával jsem si: "Mně se nikdy nic nestane!" Ve...
Žalmy 31:14...pomluvy - hrůza ze všech stran! se proti mně spolu domlouvají, chtějí zbavit života! ale,...
Žalmy 31:22... Požehnán buď Hospodin - svou úžasnou lásku ke mně projevil, když jsem byl ve městě obklíčen. Tehdy jsem...
Žalmy 35:3...Vytáhni oštěp a kopí proti těm, kdo táhnou proti mně. Řekni mi: " jsem tvůj zachránce!" jsou zahanbeni,...
Žalmy 35:26...a hanbou jsou oblečeni ti, kdo se proti mně zvedají! Ti, kdo mi ale spravedlnost přejí, ...
Žalmy 36:12...na v srdci upřímné. nešlape po mně noha pyšných, ruka darebáků nepronásleduje ! Tam,...
Žalmy 38:4...tvými šípy, tvá ruka drtí ! Tvůj hněv na mně nenechal zdravé místo, můj hřích připravil kosti o...
Žalmy 40:8...Tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím, jako jemně v Knize napsáno. Mou radostí je konat vůli tvou, tvůj...
Žalmy 41:6...proti tobě, uzdrav duši mou!" nepřátelémně mluví ve zlosti: "Umře brzo? jeho jméno vymizí?"...
Žalmy 41:8... jdou ven a klevetí. Všichni nepřátelé simně šeptají, přičítají mi pouze neštěstí: "Zachvátila ho...
Žalmy 41:10...můj přítel, jemuž jsem důvěřoval, ten, který se mnou jídal chléb, pozvedl patu proti mně. Ty se však,...
Žalmy 42:6...radoval. Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě mu budu děkovat,...
Žalmy 42:7... on je můj Bůh, záchrana! Duše je ve mně sklíčená, proto na tebe vzpomínám v kraji Jordánu a...
Žalmy 42:12...je?!" Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě mu budu děkovat;...
Žalmy 43:5...Bože! Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě mu budu děkovat;...
Žalmy 50:12...vlastnictvím. Nepožádám , i kdybych hladovělmně patří svět i všechno v něm! Cožpak se živím masem...
Žalmy 51:12... všechny viny kéž odstraníš! Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha stálosti....
Žalmy 54:5... mým slovům popřej sluch. Cizáci povstali proti mně, násilníci pasou po mém životě - ti, kdo nestavějí Boha...
Žalmy 55:4...nepřítele, před hrozbou ničemy. Svojí hanebností  chtějí zavalit, chovají ke mně krutou nenávist! Srdce se...
Žalmy 55:5... chovají ke mně krutou nenávist! Srdce se ve mně chvěje bolestí, obavy ze smrti oblehly. Hrůza a děs...
Žalmy 55:14...nepřítel, skryl bych se. Ale ty - člověk blízký mně, můj přítel a můj spřízněnec! Radili jsme se spolu...
Žalmy 55:19... také v poledne úpím a sténám - vyslyš ! Bůh  vykoupí z tohoto boje, pokoj duši dopřeje, i když...
Žalmy 56:3...na každý den útočí. Každý den deptají  moji protivníci, tak mnozí proti mně pyšně bojují....
Žalmy 69:7...viny před tebou se nikam neskryjí. se kvůli mně, Hospodine, stydět nemusí ti, kteří v tebe, Pane...
Žalmy 69:12... Místo šatů když oblékal jsem pytel, skládalimně říkanky. Pomlouvali , kdo sedají v bráně, opilci si o...
Žalmy 69:13...jsem pytel, skládali o mně říkanky. Pomlouvali , kdo sedají v bráně, opilci si o mně zpívali! se však...
Žalmy 69:19...mi tak úzko - pospěš, vyslyš ! Přibliž se ke mně, vyprosti , vykup z moci nepřátel! Ty přece víš o...
Žalmy 70:6..."Bůh je veliký!" ti, kdo milují tvé spasení sám jsem nuzný a ubohý, ke mně, můj Bože, pospíchej! ...
Žalmy 71:10... neopouštěj ! Vždyť moji nepřátelé mluví proti mně, ti, kdo špehují, spolu radí se. Říkají: "Bůh ho...
Žalmy 71:13... na pomoc pospěš mi! jsou zahanbeni, zmi ti, kdo proti mně chrlí žaloby! Hanbou a potupou ...
Žalmy 73:28... skoncuješ se všemi, kdo jsou ti nevěrníMně je však nejlépe v Boží blízkosti; v Hospodinu, svém...
Žalmy 81:6... když vystoupil proti Egyptu. Slyším hlas mně dosud neznámý: " jsem tvá záda zbavil břemene a tvé...
Žalmy 86:14...z hloubky záhrobí! Nadutci povstali, Bože, proti mně, tlupa násilníků pase po mém životě - ti, kdo ...
Žalmy 91:14...dál, lva i baziliška pošlapáš! "Přilnul ke mně, a tak ho zachráním, poznal jméno a ho vyvýším....
Žalmy 109:3...zlí, pomlouvají lživými jazyky! Nenávistnými slovy zasypali, bezdůvodně proti mně bojují. Za moje...
Žalmy 109:20... Hospodin ztrestá žalobce, ty, kteřímně mluví tolik zle. Hospodine, Pane, ty ale zastaň se ...
Žalmy 116:2...vyslýchá můj hlas v mých modlitbách. Své ucho ke mně naklání, k němu volám kdykoli. Provazy smrti ...
Žalmy 119:79...nad tvými příkazy. Kéž se tví ctitelé ke mně navrátí, aby poznali tvá svědectví. Kéž je srdce...
Žalmy 131:2...své dítě nakojí? Právě nakojenému se podobá ve mně duše . V Hospodina, Izraeli, skládej naději jak nyní,...
Žalmy 141:1...poctiví! Žalm Davidův. Volám , Hospodine, ke mně pospíchej, vyslyš můj hlas, když volám ! Kéž je ...
Žalmy 142:5... Pohleď k pravici, všimni si: nezná se ke mně ani jediný! Kdybych chtěl utéci, nemám kam, nikdo se o...
Přísloví 8:33...Slyšte poučení a naberte moudrost, nebuďte ke mně lhostejní. Blaze tomu, kdo naslouchá mi, tomu, kdo v...
Přísloví 9:4...výšinách: "Kdo je zmatený, přijde ke mně!" Ty, kterým chybí rozum, vyzývá: "Pojďte a jezte na...
Přísloví 9:16...přímě kráčejí: "Kdo je zmatený, přijde ke mně!" Všechny nerozumné vyzývá: "Kradená voda je tak sladká...
Přísloví 24:29...rty? Neříkej: "Zachovám se k němu jak on ke mně, každému jeho skutky oplatím!" Jednou jsem šel kolem...
Přísloví 30:18...oči, spolykají mu je orlí mláďata. Tři věci ve mně budí úžas, čtyři jsou nad chápání: cesta orla nebem,...
Kazatel 2:18... Všechno je marnost a honba za větrem! Omrzelo  všechno to pachtění, kterým se pachtím pod sluncem a...
Píseň 1:6... jak baldachýny Šalomounovy. Nehleďte na mne, že snědá jsem, to slunce se do mne opřelo! Synové...
Píseň 2:10... mezerami se dívá, škvírami nahlíží! Můj mi ozval se a ke mně promluvil: Vstaň, lásko , ...
Píseň 7:11... to víno proudí, plyne mi po rtech, po zubech patřím svému milému a jeho touha patří mně! Pojď, milý...
Píseň 8:10...však branou, zatarasíme ji deskou cedrovou hradbou jsem a prsy jsou věže. Očima na mně...
Izaiáš 1:15...mi břemenem, nemohu je vydržet. Proto když ke mně vzpínáte ruce, zakrývám si oči před vámi; když své...
Izaiáš 6:6...oči spatřil Krále, Hospodina zástupů!" Vtom ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce žhavý uhlík vzatý...
Izaiáš 10:6...národu, poslal jsem je na lid, jenž ve mně budí zlost, aby se vrhli na kořist, aby shrábli lup,...
Izaiáš 29:13..."Neumím číst." Proto Pán praví: Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mne svými rty, srdcem jsou mi...
Izaiáš 36:16...Ezechiáše! Toto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou...
Izaiáš 37:6...- Neboj se slov, která jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové asyrského krále. Hle, zavanu na něj...
Izaiáš 37:29...běsníš, znám. Tvé běsnění a tvá pýcha ke mně dolehla. Udidlo dám na tvá ústa, do nosu zabodnu ti hák...
Izaiáš 38:14...drozd anebo rorejs, naříkám jako holubice, oči mi slábnou, jak vzhůru vyhlížím, stůj při mně, Pane, jsem...
Izaiáš 38:15... jsem sevřen úzkostí! Co ale mohu říct? Comně řekl, učiní. Svá léta projdu krokem pomalým a s duší...
Izaiáš 43:10... jehož jsem vyvolil, abyste poznali a uvěřili mi a porozuměli, že jsem. Žádný bůh nebyl přede mnou...
Izaiáš 44:22...tvé, tvé hříchy jak mlhu rozptýlím. Navrať se ke mně zpět - vždyť jsem vykoupil. Jásejte, nebesa,...
Izaiáš 45:22...- není tu žádný kromě mne! Obraťte se ke mně, jste spaseny, všechny zemské končiny - vždyť ...
Izaiáš 45:23...slova pravdivá, jež nelze odvolat: Přede mnou každý padne na kolena a každý jazyk bude při mně...
Izaiáš 45:24...při mně přísahat. "Jen v Hospodinu," budoumně říkat, "je spravedlnost a síla!" Všichni, kdo proti...
Izaiáš 48:16...ho sem a jeho cesta bude úspěšná. Přistupte ke mně a tohle poslyšte: Od počátku jsem nikdy nemluvil skrytě...
Izaiáš 50:8... nebudu zahanben, to vím. Blízko je Ten, který  hájí. Kdo chce obvinit? Pojďme se vedle sebe...
Izaiáš 55:3...duši lahodným pokrmem. Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a živi budete. Věčnou smlouvu chci s vámi...
Izaiáš 55:11...slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci; úspěšně naplní své...
Izaiáš 57:13...odnese, odvane je pouhý dech. Kdo se však ke mně uchýlí, dostane zemi za dědictví a obdrží horu ...
Izaiáš 58:5...v nebi nahoře! To že je půst, který se líbí mně? Den, kdy člověk hladovět? Kdy jak rákos hlavu...
Izaiáš 61:1...to rychle učiním. Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal ...
Izaiáš 63:3...šaty rudé krví jak roucho toho, kdo šlape lis sám jsem šlapal vinnou káď a nikdo z národů se ke mně...
Izaiáš 66:19... do Tubalu a Řecka, ke vzdáleným ostrovům, kdemně ještě nikdy neslyšeli a moji slávu nikdy neviděli....
Izaiáš 66:24... Vyjdou a spatří mrtvoly těch, kdo se proti mně vzbouřili. Jejich červ totiž nehyne a jejich oheň...
Jeremiáš 2:5...Izraelova domu! Tak praví Hospodin: "Co na mně vaši otcové našli špatného, že ode odešli tak...
Jeremiáš 3:1... Copak se k může zase vrátit? Tím by se ze hrozně poskvrnila! Tys ale smilnila s tolika milenci, a...
Jeremiáš 3:7...jsem si, že po všem, co provedla, se vrátí ke mně, ale nevrátila se. Viděla to její sestra, zrádkyně Juda...
Jeremiáš 3:10...všem se ale ta její sestra, ta zrádkyně Juda, ke mně nevrátila celým srdcem - pouze falešně, praví Hospodin...
Jeremiáš 4:1... Izraeli, vrátil, praví Hospodin, kéž by ses ke mně navrátil! Kéž bys mi své nechutnosti odklidil z očí a...
Jeremiáš 4:17...jako hlídači pole, neboť se vzbouřil proti mně, praví Hospodin. To ty tvé způsoby a tvé skutky ti to...
Jeremiáš 11:9...přikázal plnit, ale oni ji neplnili." Hospodin mi řekl: "Judský lid a obyvatelé Jeruzaléma se proti mně...
Jeremiáš 11:11...kterému nebudou moci utéci. Tehdy budou volat ke mně, ale je nevyslyším. Jen si judská města a...
Jeremiáš 11:14...lid. Nevysílej za prosby a modlitby. ke mně budou volat kvůli svému neštěstí, neuslyším. Co vlastně...
Jeremiáš 13:1...a vyhubím, praví Hospodin." Hospodin ke mně promluvil: "Jdi si koupit lněný pás. Opásej se jím na...
Jeremiáš 15:15...plameny!" Hospodine, ty rozumíš, vzpomeň si na , ke mně přijď, pomsti se za na mých...
Jeremiáš 17:18... útočiště ve zlý den! jsou zahanbeni, kdo  pronásledují, a mně se hanba vyhýbá. jsou to oni,...
Jeremiáš 17:19...den, dvojnásobnou ranou rozdrť je! Hospodin ke mně promluvil: "Jdi a postav se do Brány synů lidu, kterou...
Jeremiáš 23:9..." O prorocích: Srdce mám zlomené, kosti se ve mně chvějí, jsem jako opilec, jako muž vínem zmožený - to...
Jeremiáš 24:7...je a nevykořením. Dám jim takové srdce, aby  znali, aby věděli, že jsem Hospodin. Budou mým lidem...
Jeremiáš 25:15...páchali.'" Hospodin, Bůh Izraele, ke mně promluvil: "Vezmi z ruky kalich s vínem hněvu a dej...
Jeremiáš 27:2... dostal Jeremiáš slovo od Hospodina. Hospodin ke mně promluvil: "Vyrob si dřevěné jho s postroji a připevni...
Jeremiáš 29:12...chci vám dát budoucnost a naději. Když budete ke mně volat a přicházet ke mně s modlitbami, vás vyslyším....
Jeremiáš 30:21...vzejde jejich panovník - přizvu ho blíž a on ke mně přistoupí. Vždyť kdo by se jinak odvážil ke mně...
Jeremiáš 33:3...upevnil - ten, který jméno Hospodin: Volej ke mně a ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých...
Jeremiáš 33:8...kdysi. Očistím je ode všech zločinů, které proti mně spáchali. Všechny ty zločiny, které proti mně spáchali...
Pláč 1:15... před nimiž obstát nemohu. Hospodin pohrdl všemi hrdiny, kteří jsou v mých zdech. Vojsko proti mně...
Pláč 3:3...světlu. Zas a znovu, celý den obrací ruku proti mně! Tělo i kůži sedřel mi, rozdrtil kosti na padrť...
Pláč 3:14...střely, prostřílel mi slabiny! Všichni lidé se mi smějí, zpívají si o mně celé dny. Nakrmil hořkým...
Pláč 3:62...úklady, jež na chystají, řeči těch, kdo na  útočí, a co si celý den o mně šeptají. Pohleď - si...
Pláč 3:63...- si sedají nebo vstávají, prozpěvují simně posměšky! Odplať jim, Hospodine, jak si zaslouží - za...
Ezechiel 2:2...se na nohy. Chci s tebou mluvit." Když ke mně promluvil, vstoupil do Duch a postavil na nohy....
Ezechiel 2:3... jak ke mně promlouvá. "Synu člověčí," řekl mi, "posílám k Izraelcům, k těm vzpurným pohanům, kteří...
Ezechiel 2:9... co ti dávám." Podíval jsem se a hle - proti mně natažená ruka a v svitek. Rozvinul ho přede mnou;...
Ezechiel 3:14...vznášela spolu s nimi - obrovský hluk. Duch se  zmocnil a vzal pryč. Šel jsem roztrpčen a rozhořčen v...
Ezechiel 3:22...přijal varování, a i ty se zachráníš." Tehdy na mně spočinula ruka Hospodinova. "Vstaň a jdi na pláň," řekl...
Ezechiel 3:24...Kebar. Padl jsem na tvář. Vstoupil však do  Duch a postavil na nohy. Tehdy ke mně promluvil. "Jdi...
Ezechiel 14:13...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Kdyby nějaká ze proti mně zhřešila a byla by mi nevěrná, vztáhl bych na...
Ezechiel 18:4... to přísloví v Izraeli říkat nebudete. Hlemně patří všechny životy, jak život rodičů, tak život dětí!...
Ezechiel 20:8... jsem Hospodin, váš Bůh. Oni se ale proti mně vzbouřili a nechtěli poslouchat. Nezahodili ty...
Ezechiel 20:13...Posvětitel. Dům Izraele se ale na poušti proti mně vzbouřil. Neřídili se mými pravidly, zavrhli zákony...
Ezechiel 20:21...Hospodin, váš Bůh. I tito synové se ale proti mně vzbouřili. Neřídili se mými pravidly, nedodržovali ...
Ezechiel 21:5...zvolal: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! takmně říkají: ‚Vykládá jen samé hádanky.'" Dostal jsem slovo...
Ezechiel 29:3...Egyptu. Řekni mu: Tak praví Panovník Hospodin jsem proti tobě, faraone, králi egyptský, obludný...
Ezechiel 29:9... z Egypta zbudou jen pusté trosky, poznají, že  jsem Hospodin. Říkal jsi: ‚Mně patří Nil, jsem ho...
Ezechiel 33:21...každého podle jeho jednání!" Pátého dne desátého síce dvanáctého roku našeho vyhnanství ke mně přišel...
Ezechiel 33:22..."Město padlo!" Večer před jeho příchodem na mně spočinula ruka Hospodinova, a než ke mně ten uprchlík...
Ezechiel 35:13...nich pustina, můžeme je klidně spolykat!' Takovými řečmi jste se chlubili proti mně, chrlili jste svá slova...
Ezechiel 37:1...poznají, že jsem Hospodin." Spočinula na mně ruka Hospodinova. Hospodin svým Duchem odvedl pryč a...
Ezechiel 39:26...si svou hanbu a všechnu tu nevěru, jíž se vůči mně dopouštěli, když ještě žili v bezpečí ve své zemi a...
Ezechiel 40:1...Ducha, praví Panovník Hospodin." Desátého dne síce po novém roce, v pětadvacátém roce našeho vyhnanství...
Ezechiel 43:6...naplnila chrám! Zatímco ten muž stál pořád vedle , uslyšel jsem, jak ke mně kdosi promlouvá z chrámu....
Ezechiel 43:19... dáš levitským kněžím z rodu Sádokova, kteří ke mně přistupují, aby mi sloužili, praví Panovník Hospodin,...
Ezechiel 44:13...Hospodin, že ponesou svou vinu. Nepřiblíží se ke mně, aby mi konali kněžskou službu, nepřiblíží se k žádné z...
Ezechiel 44:15...u svatyně, když synové Izraele zabloudili ode mne, ti budou přistupovat ke mně, aby mi sloužili. Budou...
Daniel 2:30...který zjevuje tajemství, ti ukázal, co se staneMně to tajemství nebylo zjeveno proto, že bych byl...
Daniel 3:32...vám dávám na vědomost divy a zázraky, které při mně vykonal Nejvyšší Bůh. Jak nesmírné jsou jeho divy, jak...
Daniel 4:3...lůžku, ohromilo. Nařídil jsem proto, se ke mně dostaví všichni babylonští mudrci, aby mi ten sen...
Daniel 5:15... důvtip a vzácnou moudrost. Před chvílí ke mně přivedli mudrce a kouzelníky, aby mi přečetli a...
Daniel 8:17... vysvětli mu to vidění!" Vykročil tedy srem ke mně, a když se přiblížil, padl jsem v hrůze tváří...
Daniel 8:18... že to vidění platí pro poslední čas." Když ke mně mluvil, ležel jsem v mrákotách tváří k zemi. Potom se...
Daniel 9:21...horou - nuže ještě když jsem se modlil, vtom ke mně náhle přiletěl onen Gabriel, jehož jsem předtím spatřil...
Daniel 9:22...to v době večerní oběti. "Danieli," promluvil ke mně zřetelně, "jsem tu teď proto, abych ti zjevil tajemství...
Daniel 10:11...na kolena a dlaně. "Danieli drahý," oslovil , "pečlivě poslouchej, co ti budu říkat, a postav se,...
Daniel 10:13...s odpovědí na . Jedenadvacet dnů se ale proti mně stavěl kníže perského království, než mi přišel na...
Daniel 10:15... To vidění je totiž o budoucích časech." Když ke mně mluvil, byl jsem skloněn tváří k zemi, neschopen slova....
Daniel 10:19...dotkl a posílil . "Neboj se, drahý!" řekl mi. "Pokoj tobě. Naber sílu a vzchop se!" Když ke mně...
Ozeáš 4:7... Jak se rozmáhali víc a víc, tím více proti mně hřešili; svou Slávu nahradili mrzkostí. Živí se oběťmi...
Ozeáš 7:7...sžírají; jejich králové se všichni hroutí, ke mně však nevolá žádný z nich. Efraim se mísí s národy,...
Ozeáš 7:13...je, když uslyším, jak se slétají. Utekli ode  - běda jim! Záhuba na , že zradili! jsem je...
Ozeáš 7:14...vykoupit, oni však o mně mluví lži. Nevolají ke mně ze srdcí, když na svých lůžkách kvílejí, zraňují se...
Ozeáš 7:15...se kvůli vínu a obilí, ode se však odvracejí jsem je učil a jejich pažím dával sílu, oni se ale...
Ozeáš 11:5...jim bude kralovat! Protože se odmítli vrátit ke mně, v jejich městech bude řádit meč; roztříští jejich...
Ozeáš 11:8...Zachovám se k tobě jako k Cebojim? Srdce se ve mně obrací, v nitru jsem pohnut lítostí. Nevykonám svůj...
Ozeáš 12:9...říká: "Ach, jak jsem bohatý! Pomohl jsem si ke j. Mám tolik vyděláno, že jsem bez viny, nenajdou na mně...
Joel 2:12...A proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke mně celým srdcem svým, s postem, pláčem a truchlením!...
Joel 4:4...dívkami, aby se napili. Co vůbec máte proti mně, Týre a Sidone a všechny filistinské kraje? Za co se mi...
Amos 4:6... rádi, praví Panovník Hospodin. Ve všech vašich stech jsem způsobil, že jste co do úst neměli; ve všech...
Amos 4:8... druhý však uschl bez deště. Ze dvou tří st se k dalšímu plahočili, aby se vody napili, uhasit...
Amos 4:9...fíky a olivy žraly housenky. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Poslal jsem na vás mor jako...
Amos 4:10...tábory jsem puchem naplnil. A přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Bůh jsem mezi vámi...
Amos 4:11...přesto jste se ke mně nevrátili, praví Hospodin Bůh jsem mezi vámi působil zkázu, jako když jsem...
Amos 5:22...odporné, vaše shromáždění nemohu vydržet! Když mi přinášíte zápalné a moučné oběti, mně se to nelíbí. Na...
Jonáš 1:12...tebou máme udělat, aby se moře utišilo?" "Hoďte  do moře," odpověděl jim, "tím ho utišíte. Vím, že vás ta...
Jonáš 4:11... Přes noc vyrostla, přes noc zašla. A mně nemá být líto Ninive, toho velikého města? Vždyť v něm...
Abakuk 2:1...baště budu stát a sledovat, abych poznal, jak ke mně promluví a jak odpoví na výčitky. A Hospodin mi...
Sofoniáš 3:11...muset stydět za všechny své vzpoury proti mně. Tehdy z vašeho středu odstraním ty vaše pyšné...
Zachariáš 1:3...lidu: Tak praví Hospodin zástupů - Vraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a se vrátím k vám, praví...
Malachiáš 1:6...svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou? praví Hospodin...
Malachiáš 3:7...pravidel a nedodržovali jste je. Vraťte se ke mně a se vrátím k vám, praví Hospodin zástupů. "Jak se...
Matouš 3:11...dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně. Jistě vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně...
Matouš 5:11...a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích...
Matouš 10:18...a bičovat vás ve svých shromážděních. Kvůli mně vás povedou i před vládce a krále na svědectví pro a...
Matouš 10:39... ten ji ztratí, a kdo ztratí svou duši kvůli mně, ten ji nalezne. Kdo vás přijímá, ten přijímá , a kdo...
Matouš 11:28...a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a vám dám...
Matouš 12:30...Teprve tehdy vyloupí jeho dům. Kdo není se mnou, je proti mně; kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje....
Matouš 18:21...přistoupil Petr a řekl: "Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a mu mám odpustit? Sedmkrát?"...
Matouš 19:14...řekl: "Nechte děti a nebraňte jim přicházet ke mně - vždyť právě takovým patří nebeské království!"...
Matouš 20:23...vám sedět po pravici a levici ovšem nenáleží mně, ale těm, pro které to připravil můj Otec." A když to...
Matouš 21:2...učedníky a řekl jim: "Jděte do vesnice před mi. Hned tam najdete přivázanou oslici a u oslátko....
Marek 1:7...kolem boků, jedl kobylky a lesní med. Kázal: "Po mně přichází někdo silnější než ! Nejsem hoden ani...
Marek 9:19...zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s mi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte ho ke mně." A tak...
Marek 9:39...nemůže vykonat zázrak v mém jménu a hned natomně mluvit zle. Kdo není proti nám, je s námi...
Marek 10:14...se a řekl jim: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží...
Marek 10:29...nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu a nepřijal by nyní v tomto čase...
Marek 10:40...vám sedět po pravici nebo levici však není na mně. To místo patří těm, pro něž je připraveno." A když to...
Marek 13:9...soudům a shromážděním. Budete biti a kvůli mně stanete před vládci a králi, abyste jim vydali...
Lukáš 1:25...pět měsíců to tajila. Říkala si: "Takto se ke mně zachoval Hospodin - přišel čas, kdy na pohlédl a...
Lukáš 1:43...a požehnaný plod tvého lůna! Jaká čest, že ke mně přišla matka mého Pána! Hle, jakmile tvůj pozdrav došel...
Lukáš 6:47...říkám? Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází, slyší slovo a plní je: Je jako člověk,...
Lukáš 10:16...budeš svrženo. Kdo vám naslouchá, naslouchá mně. Kdo vás odmítá, odmítá . Kdo odmítá , odmítá Toho,...
Lukáš 10:40...nezajímá, že sestra nechala všechnu práci na mně? Řekni přece, mi pomůže!" Pán odpověděl:...
Lukáš 11:23...spoléhal, a jeho kořist rozdělí. Kdo není se mnou, je proti mně; kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje....
Lukáš 14:26...Ježíš se obrátil a řekl jim: "Kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a...
Lukáš 18:16...je ale zavolal a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim - vždyť právě takovým patří Boží...
Lukáš 22:29...jste ti, kdo se mnou zůstali v mých zkouškách, a  vám odkazuji království, jako je můj Otec odkázal mně. V...
Lukáš 22:37...prodá plášť a koupí si jej. Říkám vám, že se na mně musí naplnit ještě toto Písmo: ‚Byl započten mezi...
Lukáš 24:44...o tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s mi: Musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově...
Jan 1:27... koho neznáte. To je ten, který přichází po mně. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu." Toto...
Jan 1:30...hřích světa! To je ten, o němž jsem řekl: Po mně přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než...
Jan 5:32...o sobě, svědectví není pravé. Svědčí všakmně někdo jiný a vím, že jeho svědectví o mně je pravdivé....
Jan 5:36...ale větší svědectví než Janovo: skutky, které mi dal Otec, abych je vykonal. Samotné skutky, které dělám,...
Jan 5:37...mně svědčí, že poslal Otec. A sám Otec, který  poslal, o mně vydal svědectví. Vy jste ale nikdy...
Jan 5:39... že v nich máte věčný život, a ta svědčímně. Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život...
Jan 5:40...věčný život, a ta svědčí o mně. Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život. Nepřijímám chválu od lidí...
Jan 5:46... Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili bystemně, neboť on psal o mně. Když ale nevěříte jeho spisům,...
Jan 6:35...chléb vždycky," řekli mu. Ježíš jim odpověděl: " jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy...
Jan 6:37...I když jste viděli, nevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a toho, kdo ke mně přichází,...
Jan 6:44...spolu reptat!" odpověděl jim Ježíš. "Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který ...
Jan 6:45... kdo slyší Otce a učí se od něj, přichází ke mně. Ne že by někdo viděl Otce; jediný, kdo viděl Otce, je...
Jan 6:56... Kdo tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a v něm. Jako poslal živý Otec a žiji skrze...
Jan 6:65...zradí.) Potom dodal: "Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce." Mnozí...
Jan 7:37... Ježíš vstal a zvolal: "Kdo žízeň, pojď ke mně a pij! Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé...
Jan 8:18...lidí je pravé. Svědčím sám o sobě a svědčímně Otec, který poslal." Říkali mu tedy: "Kde je ten...
Jan 10:25... "Skutky, které dělám ve jménu svého Otce, o mně vydávají svědectví. Vy ale nevěříte, protože nejste z...
Jan 10:38...mi. Pokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a věděli, že Otec je...
Jan 12:30...Ježíš na to odpověděl: "Ten hlas nezazněl kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní se koná soud nad tímto světem,...
Jan 13:18... když se tím budete řídit. Nemluvím o vás všech vím, které jsem vyvolil; se ale naplní Písmo: ‚Ten,...
Jan 14:10... Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že  jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám,...
Jan 14:11...který ve mně přebývá, on působí ty skutky. Věřte mi, že jsem v Otci a Otec ve mně, jen kvůli těm...
Jan 14:20... žiji, budete žít i vy. V ten den poznáte, že  jsem ve svém Otci a vy ve mně a ve vás. Kdo přijal ...
Jan 14:30...stane, abyste, se to stane, uvěřili. s mi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa...
Jan 15:2...a můj Otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce,...
Jan 15:4...díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od...
Jan 15:5...ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a ...
Jan 15:6... nedokážete nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou...
Jan 15:7... hozeny na oheň a shoří. Jestliže zůstanete ve mně a slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a...
Jan 15:26... totiž Duch pravdy, který vychází z Otce, tenmně bude vydávat svědectví. A vy také vydávejte svědectví,...
Jan 16:33...mnou Otec. Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, ale buďte...
Jan 17:6...byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a dal jsi je mně. Zachovali tvé...
Jan 17:21...slovo. jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a v tobě; jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil,...
Jan 17:22... poslal. Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno. v nich a ty ve...
Jan 17:23...jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět...
Jan 18:34...odpověděl: "Říkáš to sám od sebe, nebo ti tomně řekli?" "Jsem snad Žid?" řekl Pilát. "Tvůj národ a...
Skutky 7:42...je psáno v knize proroků: ‚Obětovali jste snad mně své oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome...
Skutky 8:19...apoštolů, přinesl jim peníze se slovy: "Dejtemně tu moc, aby každý, na koho vložím ruce, přijal Ducha...
Skutky 11:5...po pořádku vysvětlovat: "Jednou, když jsem se ve stě Joppe modlil, ve vytržení jsem spatřil vidění: z nebe...
Skutky 11:9...nečistého nebo poskvrněného.' Ten hlas z nebe ke mně ale promluvil znovu: ‚Co Bůh očistil, neměj za...
Skutky 13:25...křest pokání. Ke konci své cesty Jan říkal: ‚ nejsem ten, za koho pokládáte - hle, on přichází po...
Skutky 18:10...řekl Pavlovi ve vidění: "Neboj se, mluv a nemlč jsem s tebou a nikdo se ani nedotkne, aby ti ublížil....
Skutky 22:9...' Moji společníci viděli světlo; hlas, který ke mně mluvil, ale neslyšeli. Zeptal jsem se: ‚Pane, co mám...
Skutky 22:13...dobrou pověstí u všech místních Židů, přišel za mnou. Postavil se ke mně a řekl: ‚Bratře Saule, prohlédni!'...
Skutky 22:18...chrámu upadl do vytržení a viděl jsem Pána. Řekl mi: ‚Pospěš si! Rychle opusť Jeruzalém, neboť tvé svědectví...
Skutky 23:11...stanul Pán. "Buď statečný," řekl mu. "Jako jsimně svědčil v Jeruzalémě, musíš svědčit i v Římě." Když se...
Skutky 24:19...a hluku podrobil očistnému obřadu. Pokud proti mně něco mají, měli by tu stát před tebou a žalovat ....
Římanům 7:8... kterou mu to přikázání skýtalo, a vzbudil ve mně všemožnou dychtivost. Bez Zákona je ovšem hřích mrtvý....
Římanům 7:17...s tím, že Zákon je dobrý. Nedělám to tedy  , ale spíše hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně...
Římanům 7:18...spíše hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně (to jest v tělesnosti) není nic dobrého. Chtít dobro...
Římanům 7:20... Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to  , ale hřích, který je ve mně. Objevuji tedy zákon, že...
Římanům 11:3...pobili a tvé oltáře rozbořili; zůstal jsem jen , a i mně usilují o život!" Jak mu tehdy Bůh odpověděl?...
1. Korintským 4:3...se žádá jen jedno - aby byl shledán věrným. Comně soudíte vy anebo lidé vůbec, to pro znamená velmi...
1. Korintským 9:16... nemám nač být hrdý - je to povinnost a běda mně, kdybych nekázal! Kdybych to dělal z vlastní vůle, měl...
1. Korintským 15:8...všem apoštolům a naposledy ze všech se ukázalmně, nedochůdčeti. Jsem totiž ze všech apoštolů ten...
1. Korintským 15:10...vždyť jsem kdysi pronásledoval Boží církev! Boží milostí jsem ale to, co jsem, a jeho milost ke mně nevyšla...
2. Korintským 11:10... abych pro vás nebyl břemenem. Jakože je při mně pravda Kristova, o tuto svou chloubu se v celém Řecku...
2. Korintským 12:6...bych pravdu. Raději ale pomlčím, aby si někdomně nemyslel víc, než co u vidí nebo ode slyší. Aby...
2. Korintským 12:9...tomu prosil Pána, aby to ode odešlo, ale řekl mi: "Moje milost ti stačí. moc se plně projeví uprostřed...
2. Korintským 13:3... ani na nikoho jiného. Žádáte přece důkaz, že ve mně mluví Kristus. Ten vůči vám není slabý - naopak je mezi...
Galatským 1:24... kterou předtím potíral," a oslavovali kvůli mně Boha. Po čtrnácti letech jsem se pak vrátil do...
Galatským 2:6...kdo jsou považováni za vůdce ( jsou cokolimně na tom nezáleží, Bůh nestraní nikomu), mně osobně nic...
Galatským 2:9...sloupy církve, tedy poznali, jakou jsem dostal milost, a podali mně i Barnabášovi pravice jako společníkům...
Galatským 2:20...pro Boha. Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji   - Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve...
Efeským 3:7...evangelia jsem se stal služebníkem díky Boží milosti, jíž jsem byl obdarován, a díky jeho moci, jež ve...
Efeským 3:8...obdarován, a díky jeho moci, jež ve mně působíMně, zdaleka nejmenšímu ze všech svatých, byla dána ta...
Filipským 1:26...zůstanu, aby vaše chlouba v Kristu Ježíši díky mně ještě vzrostla, se k vám vrátím. Jen prosím, abyste...
Filipským 2:25...a spolubojovníka, kterého jste ke mně vyslali, aby se staral o potřeby. Tesknil po vás...
Filipským 2:28...vám udělá radost, že ho zase uvidíte, a mně se uleví. Přivítejte ho v Pánu s patřičnou radostí a...
Filipským 4:9...naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi. Udělalo mi v Pánu...
Koloským 1:29... usiluji a bojuji veškerou silou, kterou on ve mně mocně působí. Chci, abyste věděli, jaký boj svádím za...
1. Timoteus 1:16... jsem z nich nejhorší, ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším...
2. Timoteus 4:8...běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí...
2. Timoteus 4:9...vyhlížejí jeho příchod. Udělej vše, abys ke mně brzy přišel. Démas si zamiloval tento svět a opustil...
2. Timoteus 4:17...- kéž jim to není počítáno! Pán ale stál při mně a posílil , aby kázání bylo završeno a mohly je...
2. Timoteus 4:21...nechal nemocného v Milétu. Udělej vše, abys ke mně přišel, než začne zima. Pozdravuje Eubulos, Pudens,...
Titus 3:12...pošlu Artema nebo Tychika, udělej vše, abys ke mně přišel do Nikopole, neboť jsem se rozhodl strávit tam...
Filemon 1:11... který ti kdysi nebyl prospěšný, ale nyní je velmi prospěšný tobě i mně. Posílám ti ho zpět jako své...
Filemon 1:18...nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to mně. TOTO PÍŠU PAVEL SVOU VLASTNÍ RUKOU: TO ZAPLATÍM!...
Židům 10:7...sis. Tehdy jsem řekl: Zde jsem, Bože, jako jemně v Knize napsáno, přicházím konat vůli tvou." Nejprve...
Zjevení 4:1... a hle, v nebi se otevřely dveře. Vtom ke mně jako polnice zazněl ten hlas, který jsem slyšel...
Zjevení 10:8...hlas, který jsem předtím slyšel z nebe, pak ke mně znovu promluvil: "Jdi, vezmi z ruky anděla stojícího na...
Zjevení 17:1...nesmírně veliká. Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně: "Pojď,...
Zjevení 21:9...ohněm a sírou - to je ta druhá smrt." Tehdy ke mně přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli těch sedm...

Slova obsahující mně: bezvýznamnější (1) daremně (1) domněnek (1) domnění (5) jemně (1) mně (491) nejjemnějšími (1) nejtemnější (1) nejvýznamnější (1) neopomněl (2) neupřímně (1) nevzpomněl (2) nevzpomněla (3) nevzpomněli (1) nezapomněl (6) nezapomněli (2) ničemně (1) potemněly (1) příjemně (20) připomněl (3) připomněli (1) rozpomněl (3) rozumně (5) rozumnější (2) timně (1) umně (7) upřímně (4) všimněte (3) vzájemně (2) vzpomněl (6) vzpomněli (6) vzpomněly (1) zapomněl (14) zapomněla (3) zapomněli (15) zapomnělo (1) zapomněly (1) zapomnění (3) zatemněno (1) zatemněných (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |