Mluvíš

Hledám varianty 'mluvíš' [ mluvte (11) mluvíte (4) mluvit (91) mluvíš (13) mluvíme (12) mluvím (24) mluvily (1) mluvili (29) mluvila (4) mluvil (120) mluví (107) mluv (52) ]. Nalezeno 455 veršù.
Genesis 11:1...se po potopě rozdělily národy země. Celá země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy. Když lidé putovali na...
Genesis 17:3... rozmnožím." Abram padl na tvář a Bůh k němu mluvil: "Hle, sám s tebou činím smlouvu: budeš otcem...
Genesis 18:27...Abraham odpověděl: "Pohleď prosím - odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel - možná,...
Genesis 19:21...v této věci jsem vyslyšel; město, o němž jsi mluvil, nevydám zkáze. Pospěš si! Uteč tam, neboť nebudu...
Genesis 24:7...z domu mého otce a z vlasti, který ke mně mluvil a který mi přísahal: ‚Tuto zem dám tvému semeni,'...
Genesis 24:30...její slova, když říkala: "Takto se mnou ten muž mluvil." Přišel tedy k onomu muži a hle, ten dosud stál s...
Genesis 24:33... řekl: "Nebudu jíst, dokud nevypovím svou věc." "Mluv," vybídl ho Lában. "Jsem Abrahamův služebník," řekl...
Genesis 27:5... než umřu." Rebeka ale poslouchala, když Izák mluvil se svým synem Ezauem. Jakmile Ezau odešel do polí...
Genesis 29:9...odvalí se kámen z ústí studny." A zatímco s nimi mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otce. Byla totiž...
Genesis 32:20...hnali ta stáda, přikázal: "Takovým způsobem mluvte k Ezauovi, ho najdete: ‚Hle, tvůj služebník Jákob...
Genesis 34:3...dceři Díně celou duší, zamiloval si jimluvil s laskavě. Potom Šechem přemlouval svého otce...
Genesis 35:13...semeni dám tuto zem." Na místě, kde k němu mluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kde...
Genesis 35:14...něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kde k němu mluvil, postavil památník, totiž kamenný sloup, vykonal na...
Genesis 35:15...polil jej olejem. Jákob to místo, kde k němu Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží dům. Potom z Bet-elu táhli dál....
Genesis 42:7...první pohled. Choval se k nim však jako cizímluvil s nimi tvrdě. "Odkud jste přišli?" zeptal se jich....
Genesis 42:23... a tak teď pykáme za jeho krev!" Josef s nimi mluvil skrze tlumočníka, a tak nevěděli, že jim rozumí. V...
Genesis 42:30... co je potkalo: "Ten muž, pán země, s námi mluvil tvrdě. Považoval nás za špehy, ale my jsme mu řekli:...
Genesis 44:7...jim ta slova. Odpověděli: "O čem to můj pán mluví? Tvoji služebníci by takovou věc nikdy neudělali!...
Genesis 45:12...oči - i můj bratr Benjamín to vidí - že s vámi mluvím sám. Povězte mému otci o vší slávě v Egyptě a...
Genesis 50:21...se o vás i o vaše děti!" Tak je utěšovalmluvil s nimi laskavě. Josef tedy bydlel v Egyptě spolu s...
Exodus 4:15... uvidí, bude mít velikou radost. Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. pak budu při tvých i...
Exodus 4:16...jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on ti bude za...
Exodus 5:23...Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu vede ještě hůř, a ty svůj lid...
Exodus 6:11...tehdy k Mojžíšovi promluvil znovu: "Jdimluv k egyptskému králi faraonovi, propustí syny Izraele...
Exodus 6:13...farao? Vždyť mám neobratné rty!" Hospodin pak mluvil k Mojžíšovi a Áronovi a dal jim příkazy ohledně synů...
Exodus 6:28...je ten Mojžíš a Áron. Hospodin tenkrát v Egyptě mluvil k Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: " jsem...
Exodus 7:2...Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem. Budeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude...
Exodus 7:7...přesně to, co jim Hospodin přikázal. Když mluvili k faraonovi, bylo Mojžíšovi osmdesát let a Áronovi...
Exodus 12:3...měsíců, bude pro vás první mezi měsíci rokuMluvte k celé izraelské obci: Desátého dne tohoto měsíce ...
Exodus 14:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele, se obrátí a utáboří před...
Exodus 16:6...kolik nasbírají každý den." Mojžíš a Áron tedy mluvili ke všem synům Izraele: "Večer poznáte, že vás z...
Exodus 16:10... neboť slyšel vaše reptání.'" A tak Áron mluvil k izraelské obci, a když se obrátili k poušti, hle,...
Exodus 16:23... Ten jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den odpočinku, svatá sobota pro...
Exodus 19:9...v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s tebou mluvím, a aby i tobě věřil navěky." Mojžíš pak Hospodinu...
Exodus 19:19... Troubení rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem. Hospodin...
Exodus 20:19...strachy. Přesunuli se opodál a řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat, ale s námi nemluví...
Exodus 20:22...němž byl Bůh. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: Sami jste viděli, že jsem s vámi...
Exodus 25:22... jež přikrývá Truhlu svědectví, s tebou budu mluvit o všem, co ti přikážu ohledně synů Izraele."...
Exodus 29:42... Tam se s vámi budu setkávat, abych tam s tebou mluvil. Tam se budu setkávat se syny Izraele, a tak bude to...
Exodus 33:9...sloup a stavěl se ke vchodu do Stanu, kde Bůh mluvil s Mojžíšem. Všechen lid tehdy viděl oblakový sloup...
Exodus 33:11...se, každý u vchodu do svého stanu. Hospodin mluvíval s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví člověk se svým...
Exodus 34:31...i všichni předáci obce vrátili a Mojžíš s nimi mluvil. Potom přistoupili všichni synové Izraele a on jim...
Exodus 34:32...a on jim vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Když k nim Mojžíš domluvil, přikryl...
Exodus 34:34... Kdykoli ale vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, Mojžíš tu roušku odkládal, dokud odtud nevyšel. Pak...
Exodus 34:35...Mojžíš znovu zakrýval tvář rouškou, dokud nešel mluvit s Hospodinem. Když Mojžíš shromáždil celou...
Leviticus 4:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se někdo neúmyslně prohřeší...
Leviticus 7:23...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Nesmíte jíst žádný tuk - z...
Leviticus 7:29...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Ten, kdo obětuje pokojnou oběť...
Leviticus 11:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte...
Leviticus 12:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když žena počne a porodí chlapce,...
Leviticus 15:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele: Kterýkoli muž by trpěl výtokem ze...
Leviticus 17:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Toto...
Leviticus 18:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: jsem Hospodin, váš Bůh. Nechovejte...
Leviticus 19:2...dále promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k celé Izraelské obci: Buďte svatí, neboť Hospodin,...
Leviticus 21:1...krev padne na !" Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv ke kněžím, Áronovým synům: Nikdo z kněží se nesmí...
Leviticus 21:17...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi: Žádný tvůj potomek v budoucích pokoleních,...
Leviticus 22:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům, zacházejí uctivě se svatými...
Leviticus 22:18...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Kdokoli...
Leviticus 23:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež...
Leviticus 23:10...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám...
Leviticus 23:24...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Prvního dne sedmého měsíce budete mít...
Leviticus 23:34...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Od patnáctého dne téhož sedmého...
Leviticus 25:2...promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaj: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám...
Leviticus 27:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když někdo zasvětí život zvláštním...
Numeri 3:1...je příběh Árona a Mojžíše v době, kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj. A toto jsou jména...
Numeri 5:6...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena dopustí...
Numeri 5:12...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdyby se od někoho odklonila manželka...
Numeri 6:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena rozhodne složit...
Numeri 6:23...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům: Takto budete žehnat synům...
Numeri 7:89...Mojžíš vcházel do Stanu setkávání, aby s ním Bůh mluvil, slyšel hlas, jenž k němu promlouval z místa mezi...
Numeri 9:10...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdokoli z vás nebo z vašich potomků...
Numeri 11:17...postaví s tebou. sestoupím a budu tam s tebou mluvit. Tehdy vezmu z Ducha, který je na tobě, a vložím jej...
Numeri 11:25...okolo Stanu. Tehdy Hospodin sestoupil v oblakumluvil s ním. Vzal z Ducha, který byl na Mojžíšovi, a...
Numeri 12:2...vzal: "Vzal si za ženu Kúšanku!" Říkali také: "Mluví snad Hospodin jen skrze Mojžíše? Nemluví také skrze...
Numeri 15:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a řekni jim: přijdete do země,...
Numeri 17:5...a jeho tlupa. Stalo by se mu to, o čem Hospodin mluvil skrze Mojžíše. Nazítří se celá izraelská obec dala...
Numeri 17:17...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a vyber od vůdců jejich otcovských...
Numeri 21:7...k Mojžíši se slovy: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu,...
Numeri 22:35...anděl Balaámovi řekl: "Jdi s těmi mužimluv ale jen to, co ti řeknu." Balaám tedy jel s Balákovými...
Numeri 23:5...do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovimluv takto." Vrátil se tedy k němu; stál dosud obklopen...
Numeri 23:16...do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovimluv takto." Vrátil se tedy k němu; stál dosud u své...
Numeri 27:7...Mojžíšovi řekl: "Celofchadovy dcery mluví správně. Bezodkladně jim přiděl dědičné vlastnictví...
Numeri 36:5...synům Izraele oznámil: "Kmen Josefových synů mluví správně. Hospodin ohledně Celofchadových dcer...
Deuteronomium 5:4...všemi, kteří žijeme. Hospodin s vámi na oné hoře mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem tenkrát...
Deuteronomium 5:24...ohně! Dnešního dne jsme viděli, že Bůh může mluvit s člověkem a ten může zůstat naživu. Proč ale máme...
Deuteronomium 5:28...poslechneme a vykonáme." Když jste se mnou takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše slova a řekl mi: "Slyšel...
Deuteronomium 6:7... zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synůmmluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš...
Deuteronomium 11:19...a jako pásek na čelo. Vyučujte jim své synyMluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš...
Deuteronomium 18:20... sám. Kdyby se však nějaký prorok opovážil promluvit mým jménem slovo, které jsem mu nesvěřil, takový...
Deuteronomium 18:22...jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin. Onen prorok mluvil opovážlivě. Neboj se ho...
Jozue 10:12...kolik jich synové Izraele pobili mečem. Tenkrát mluvil Jozue s Hospodinem. Toho dne, kdy Hospodin synům...
Jozue 14:12...i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou...
Soudců 6:17...Gedeon. "Dej mi prosím znamení, že se mnou mluvíš ty. Neodcházej prosím odsud, dokud se k tobě...
Soudců 13:11...onomu muži, zeptal se ho: "Ty jsi ten muž, který mluvil s mou ženou?" "Ano," odpověděl. Manoach mu řekl: "...
Růt 2:13...tak laskavý, pane," odvětila. "Potěšil jsi mluvil jsi ke své služebnici přívětivě, přestože ani...
Růt 4:1...- právě tudy šel onen příbuzný, o kterém předtím mluvil. Boáz mu řekl: "Pojď sem, příteli, posaď se." A tak...
1. Samuel 3:9...řekl: "Jdi spát, a když zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospodine; tvůj služebník poslouchá.'" Samuel si tedy...
1. Samuel 3:10...a zavolal tak jako předtím: "Samueli! Samueli!" "Mluv," odpověděl Samuel, "tvůj služebník poslouchá." Tehdy...
1. Samuel 16:18...ze synů Jišaje Betlémského, ten umí hrát," promluvil jeden ze sluhů. "Je to schopný a statečný muž, dobře...
1. Samuel 17:23... ptal se bratrů, jak se mají. Ještě s nimi mluvil, když vtom z filištínských řad vystoupil jejich...
1. Samuel 17:28...nejstarší bratr Eliab ale zaslechl, jak s nimi mluví, a hrozně se na Davida rozhněval: "Proč jsi sem...
1. Samuel 30:6... David byl tehdy v úzkých, protože muži začali mluvit o tom, že ho ukamenují. Všichni byli rozhořčení,...
2. Samuel 14:12...panu králi ještě něco?" zeptala se žena. "Mluv," přivolil. Tehdy mu řekla: "Proč ty sám smýšlíš...
2. Samuel 14:13...podobně proti Božímu lidu? Když král takto mluví, jako by obvinil sám sebe - vždyť sám nedovolil svému...
2. Samuel 14:18... přerušil ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv prosím, pane králi," odpověděla. "Nemá v tom všem...
2. Samuel 19:12...zpět?" Když se do králova domu doneslo, o čem mluvil celý Izrael, vzkázal král David kněžím Sádokovi a...
2. Samuel 19:44...pohrdnout? My jsme přece byli první, kdo začal mluvit o králově návratu!" A Judští muži pak Izraelcům...
1. Královská 1:14...Jak to, že tedy kraluje Adoniáš?' Zatímco budeš mluvit s králem, přijdu tam za tebou a tvá slova potvrdím."...
1. Královská 2:14...se ho. "Ano," odvětil. "Rád bych s tebou promluvil." "Mluv," vybídla ho. "Ty víš, že následnictví bylo...
1. Královská 2:16...tedy mám k tobě jedinou prosbu, neodmítni ." "Mluv," odpověděla. "Požádej prosím krále Šalomouna - tebe...
1. Královská 8:15...buď Hospodin, Bůh Izraele, který vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co...
1. Královská 21:6...Ani jsi nic nesnědl." Vyprávěl tedy: "Alemluvil jsem s Nábotem Jizreelským. Říkám mu: ‚Prodej mi...
1. Královská 22:8... Je to Michajáš, syn Jimlův." "Tak by král neměl mluvit," odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy zavolal...
1. Královská 22:13...jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože je živ...
1. Královská 22:14...je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co mi řekne Hospodin." A tak přišel ke králi...
1. Královská 22:24..."Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v den, kdy se ukryješ v...
2. Královská 9:12...to. "Pěkně nám to řekni!" A tak jim vyprávěl: "Mluvil se mnou tak a tak. Že prý: ‚Tak praví Hospodin:...
2. Královská 18:26... Šebna a Joach nejvyššího komořího požádali: "Mluv prosím ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme....
2. Královská 21:10...před syny Izraele vyhubil. Hospodin proto mluvil skrze své služebníky proroky: "Judský král Menaše...
2. Letopisů 6:4...buď Hospodin, Bůh Izraele, jenž vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co...
2. Letopisů 18:7... Je to Michajáš, syn Jimlův." "Tak by král neměl mluvit," odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy zavolal...
2. Letopisů 18:12...jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože je živ...
2. Letopisů 18:13...je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co řekne můj Bůh." A tak přišel ke králi....
2. Letopisů 18:23..."Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v den, kdy se ukryješ v...
2. Letopisů 25:16...je ti život milý, přestaň!" Prorok tedy přestal mluvit, jen ještě dodal: "Vím, že Bůh si s tebou poradil...
2. Letopisů 32:12...vás nepodvádí? Vede vás na smrt hladem a žízníMluví snad Ezechiáš o tom bohu, jehož obětní výšiny a...
2. Letopisů 32:19...a vyděsili, aby pak mohli dobýt městoMluvili o jeruzalémském Bohu jako o bozích okolních národů,...
2. Letopisů 33:10...Izraele vyhubil. Hospodin k Menašemu a jeho lidu mluvil, ale oni si ho nevšímali. Proto na Hospodin...
2. Letopisů 33:18...modlitba k Bohu i slova vidoucích, kteří k němu mluvili ve jménu Hospodina, Boha Izraele, to vše je uvedeno...
Nehemiáš 6:8...spolu." Vzkázal jsem mu toto: "Nic z toho, o čem mluvíš, se neděje. Jen sis to vymyslel." Ti všichni se nás...
Nehemiáš 13:24...také Amonky a Moábky. Jejich děti místo židovsky mluvily napůl ašdodsky anebo jazyky ostatních národů....
Ester 1:22...jazykem: "Každý muž je doma pánem a se mluví jeho jazykem!" Když bylo po všem a hněv krále Xerxe...
Job 2:10...řekla mu manželka. "Zlořeč Bohu a zemři!" "Mluvíš jako nějaká hloupá ženská," odpověděl . "Budeme...
Job 6:26...jsem řekl, mi chcete vytýkat? Copak jen do větru mluví ubožák? Vy byste ale i o sirotka losovali, vlastního...
Job 8:2...Šuchský mu na to řekl: "Jak dlouho budeš takhle mluvit? Tvé řeči jsou podobné vichřici! Copak Bůh...
Job 13:7... věnujte pozornost mým stížnostem. To kvůli Bohu mluvíte tak podle? To kvůli němu řečníte falešně? Chcete...
Job 13:22... Potom vyzvi, se obhájím, anebo začnu mluvit a ty mi odpovíš. Kolik mám hříchů, kolik vin? Ukaž...
Job 15:5...Tvá ústa totiž vede špatnost a rozhodl ses mluvit prohnaně. Tvá ústa - ne - odsoudí, usvědčují...
Job 16:4...‚Co dráždí ke tvým výlevům?' I bych uměl mluvit jako vy, kdybyste na mém místě usedli. Svými řečmi...
Job 16:6...ale povzbudil, slova mých rtů by byla útěchouMluvím-li, bolest se nemírní, mlčím-li, v čem se mi...
Job 21:3... utěšit právě tím. Vydržte, když teď budu mluvit , potom se zase smíte posmívat. Copak si stěžuji...
Job 27:4... nevypustím ze rtů žádnou podlost, nebudu mluvit jazykem falešným. V žádném případě vám nedám za...
Job 27:12... Vždyť jste to všichni sami viděli - proč tedy mluvíte takové nesmysly: ‚Takový osud dává Bůh ničemům,...
Job 32:4...neuměli odpovědět tak, aby Joba usvědčili. Dokud mluvili s Jobem, Elihu čekal, protože byli starší než on....
Job 32:7...jsem se říci vám své mínění. Říkal jsem si: ‚ mluví starší, dříve narození učí moudrosti.' Vše ale na...
Job 32:11...mi, teď zas vyslovím své mínění. Dokud jste mluvili, jsem čekal, pečlivě jsem naslouchal vašim...
Job 33:14...stěžuješ, že nedává na vše odpověď? Bůh totiž mluví jednou i podruhé, člověk to ale sotva postřehne. Ve...
Job 33:32... mlč a promluvím. Máš-li co říci, odpověz mimluv - chtěl bych obhájit! Pokud ne, potom naslouchej mi...
Job 34:1...mi, mlč a moudře poučím." A Elihu mluvil dál: "Slyšte slova, mudrci, vy znalci,...
Job 34:37...jeden hřích na druhý, šíří mezi námi pochybymluví proti Bohu víc a víc!" A Elihu mluvil...
Job 35:1...pochyby a mluví proti Bohu víc a víc!" A Elihu mluvil dál: "Myslíš si, že máš právo říkat: ‚Jsem...
Job 35:16...nestará! Job si tu však otevírá ústa naprázdnomluví dál a dál, a přitom neví co!" A Elihu pokračoval...
Job 40:5...- co ti mám říkat? Kladu si ruku na ústaMluvil jsem jednou nebo i dvakrát. Nemám co odpovědět ani...
Job 42:3...zastírá záměry, a přitom nemá poznání?' Anomluvil jsem, o čem jsem neměl ponětí, o tajemstvích, jež...
Žalmy 15:2...Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí...
Žalmy 17:10...Svým vlastním tukem zarostli, svými ústy zpupně mluvili. Vystopovali , obkličují, očima pátrají,...
Žalmy 19:2...Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha. Jeden den druhému slovo uděluje, jedna noc...
Žalmy 28:3...a mezi pachatele zla, mezi ty, kdo s bližními mluví o pokoji, v srdcích však mají zášť. Dej jim odplatu...
Žalmy 31:19...v mlčení! oněmí ty lživé rty - o nevinném mluví tak tvrdě, pyšně a potupně! Jak veliká je tvá dobrota...
Žalmy 35:20...v nenávisti, oči nemhouří! Nechtějí totiž mluvit o pokoji, proti mírumilovným vymýšlejí lsti. Ústa si...
Žalmy 35:28...svému služebníku pokoj dopřává!" Můj jazyk  mluví o tvé spravedlnosti, zpívá tvé chvály po všechny...
Žalmy 36:4...svou vinu nevnímá, nemá k nenávist. Jeho ústa mluví lstivě a ničemně, konání dobra přestal rozumět. I na...
Žalmy 37:30...v bydlet navždycky. Ústa spravedlivého moudře mluví, jazykem pronáší spravedlivý soud, Zákon svého Boha...
Žalmy 38:13... mi kladou léčky, ti, kdo mi chtějí ublížitmluví o zkáze, své lsti vymýšlejí každý den. ale jak...
Žalmy 40:11...v srdci neskryl jsem, o tvé věrnosti jsem mluvil a o spáse, před velikým shromážděním jsem tvou lásku...
Žalmy 41:6...proti tobě, uzdrav duši mou!" nepřátelé o mně mluví ve zlosti: "Umře brzo? jeho jméno vymizí?"...
Žalmy 41:7... jeho jméno vymizí?" Kdykoli navštívímluví lži, podlost si v srdci hromadí, jdou ven a klevetí....
Žalmy 52:5... Zlé víc než dobré miluješ, raději než pravdu mluvíš lež. séla Ve zhoubných řečech si libuješ, které...
Žalmy 58:4...se bídáci odcizili, od narození bloudí, kdo mluví lež. Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije...
Žalmy 62:12...vaše jmění, v srdci mu místo nedejte! Jednou Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel, že Bohu síla náleží. Tobě...
Žalmy 71:10...pozbývám, neopouštěj ! Vždyť moji nepřátelé mluví proti mně, ti, kdo špehují, spolu radí se. Říkají:...
Žalmy 71:15...víc. Vyprávět budu o tvé spravedlnosti, celý den mluvit o tvém spasení - nevím ani, jak je vypočíst!...
Žalmy 73:8... mají víc, než si lze představit. Smějí se, když mluví o neštěstí, ve své povýšenosti hrozí násilím. Svými...
Žalmy 73:15...celý den, ráno čeká další trest. Kdybych však mluvil tímto způsobem, k tvým dětem bych se choval nevěrně!...
Žalmy 78:1... Naslouchej, lide můj, mému učení, slov, která mluvím, všímej si. V podobenstvích k tobě promluvím, abych...
Žalmy 78:19...v srdcích svých, podle své chuti pokrm žádaliMluvili proti Bohu se slovy: "Copak Bůh prostře stůl na...
Žalmy 88:12...se stíny ke tvé oslavě? séla Bude se o tvé lásce mluvit ve hrobě a o tvé věrnosti v záhubě? Copak se ukáže...
Žalmy 95:7... o které on sám pečuje. Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře, jako v den...
Žalmy 99:7...volali a on jim odvětil. Z oblakového sloupu mluvil k nim; dbali na svědectví a zákony, které jim uložil...
Žalmy 101:7...bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči! Každého rána umlčím všechny...
Žalmy 109:20... Hospodin ztrestá žalobce, ty, kteří o mně mluví tolik zle. Hospodine, Pane, ty ale zastaň se pro...
Žalmy 116:10...na zemi mezi živými! Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil, i když svíral hrozný žal. Tehdy jsem řekl ve...
Žalmy 120:3...Jak budeš potrestán a co čeká , ty, který mluvíš lstivým jazykem? Šípy bojovníka přeostré, řeřavé...
Žalmy 139:20...ničemy - "Odstupte ode , vy vrahouni!" - Když mluví o tobě, je to rouhání, tvé jméno zneužívají nepřátelé...
Žalmy 141:6...jejich vůdcové budou svrženi ze skály, jak dobře mluvil jsem, všichni poznají. Jako když oráč rozčísne...
Žalmy 145:5...skutky opěvují, tvé mocné činy zvěstují.  mluví o tvé kráse, slávě a velebnosti, zatímco přemýšlím o...
Přísloví 2:12...cestou moudrost ochrání, před každým, kdo mluví zvráceně, před těmi, kdo se přímým stezkám vyhnou,...
Přísloví 4:24...vychází. Zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe. Tvé oči vždycky hledí přímě,...
Přísloví 8:7... co vyjde z mých rtů, slova ryzí jsou. ústa mluví pouze pravdu, mým rtům se darebáctví oškliví. Všechny...
Přísloví 16:13...Spravedlivé rty se králům líbí, milují ty, kdo mluví upřímně. Králova zloba je posel smrti, moudrý člověk...
Přísloví 18:21... Jazyk moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce. Kdo našel manželku, ten našel...
Přísloví 23:16...věř. Celé nitro se zaraduje, budou-li tvé rty mluvit poctivě. Závist k hříšníkům v srdci nechovej, v úctě...
Přísloví 23:33...had. Tvé oči uvidí prapodivně, tvé srdce bude mluvit spleteně. Bude ti, jako bys usnul na moři, jako bys...
Přísloví 24:2... V srdcích přemýšlejí o násilí, svými rty mluví, aby trápili. Moudrost dovede postavit dům, šikovnost...
Přísloví 31:26...oděvem, s úsměvem vyhlíží další den. Její ústa mluví s moudrostí, její jazyk učí vlídnosti. Na chod svého...
Kazatel 5:1...- ti ani nevědí, jak špatně jednají! Nespěchej mluvit, neukvapuj se, než něco řekneš před Bohem. Bůh je v...
Kazatel 5:2... Z množství práce jsou těžké sny, množstvím slov mluví hlupáci. Když Bohu něco slíbíš, neotálej to splnit;...
Izaiáš 9:16...neboť jsou všichni bezbožní a zlí a všechna ústa mluví nesmysly. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho...
Izaiáš 19:18...zástupů učinil. V ten den bude v Egyptě pět měst mluvit řečí Kanaánu a přísahat při Hospodinu zástupů a...
Izaiáš 28:11...Nuže, koktavou řečí a cizím jazykem bude Bůh mluvit s tímto národem. Kdysi jim řekl: "Toto je odpočinek,...
Izaiáš 29:4... věžemi, náspy proti tobě navrším. Tehdy budeš mluvit vleže na zemi, z prachu bude znít tvé mumlání; tvůj...
Izaiáš 33:15...před věčným plamenem?" Ten, kdo žije poctivěmluví upřímně, kdo zavrhuje zisk z vydírání a uhýbá před...
Izaiáš 36:11... Šebna a Joach nejvyššího komořího požádali: "Mluv prosím ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme....
Izaiáš 40:2... potěšujte lid můj, praví váš BůhMluvte láskyplně k Jeruzalému a ohlašujte mu, že ...
Izaiáš 40:5...a všichni lidé naráz uvidí, že ústa Hospodinova mluvila." Hlas říká: "Volej!" A se ptám: "Co volat mám?"...
Izaiáš 45:19...zformoval: jsem Hospodin a žádný jiný není. Nemluvil jsem přece skrytě, v nějakém temném koutě země;...
Izaiáš 59:3...dlaně potřísněné krví a prsty plné vin; vaše rty mluví samé lži, váš jazyk mumlá podlosti. Nikdo nevolá po...
Izaiáš 59:4... nezastává se věrnosti. Doufají v nicotumluví lži, počnou trápení a rodí neštěstí. Hadí vejce...
Izaiáš 65:12... neboť jsem volal, a vy jste neodpovídalimluvil jsem, a vy jste neposlouchali, ale páchali jste, co...
Izaiáš 66:4...strachují! Volal jsem totiž, ale neodpovídalimluvil jsem, ale neposlouchali, ale páchali, co je zlé v...
Jeremiáš 1:6...Hospodine, Pane můj," zvolal jsem. "Neumím přece mluvit! Jsem ještě dítě!" "Neříkej, že jsi ještě dítě,"...
Jeremiáš 3:5...hněvat věčně? Zůstaneš navždy rozzloben?' Takto mluvíš, a přitom hle - pácháš zlo, jak jen dovedeš!" Za dnů...
Jeremiáš 6:10... jako když vinař sbírá hrozny." S kým ale mohu mluvit, koho varovat, aby slyšeli? Hle, mají neobřezané uši...
Jeremiáš 7:13...ty zločiny, praví Hospodin, jsem k vám mluvil. Znovu a znovu jsem k vám mluvil, ale vy jste...
Jeremiáš 9:4... Jeden druhého podvádějí, pravdu vůbec nemluví; svůj jazyk naučili mluvit lži, pro zvrácenost by se...
Jeremiáš 9:7...šípy, svými ústy vykládají lsti; s bližními mluví o pokoji, v srdci však léčky osnují. Copak je mohu...
Jeremiáš 10:5...jsou jako strašáci v okurkovém poli. Neumějí mluvit a musejí se nosit, protože nechodí. Nebojte se jich,...
Jeremiáš 12:6...plic. Nevěř jim tedy, i kdyby s tebou pěkně mluvili." "Svůj dům nechám být, opustím své dědictví, svůj...
Jeremiáš 13:15..." Pozorně poslouchejte, odložte pýchu, vždyť mluvil Hospodin. Vzdejte slávu Hospodinu, svému Bohu, dříve...
Jeremiáš 18:8...a zničím; pokud se však ten národ, o kterém jsem mluvil, odvrátí od svého zla, pak i upustím od zla, jež...
Jeremiáš 22:21...nad svými milenci, neboť jsou všichni rozdrceniMluvil jsem k tobě, dokud jsi měla klid, říkala jsi ale:...
Jeremiáš 23:16...vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových....
Jeremiáš 23:28...vypráví. Kdo ale slovo, ten je věrně mluví. Co je sláma vedle zrní? praví Hospodin. Není ...
Jeremiáš 25:3...slovo Hospodinovo. Znovu a znovu jsem k vám mluvil, ale vy jste neposlouchali. Hospodin k vám znovu a...
Jeremiáš 26:7... proroci i všechen lid poslouchali, jak Jeremiáš mluví tato slova v Hospodinově chrámu. Jakmile ale Jeremiáš...
Jeremiáš 26:16...kněžím a prorokům: "Ten muž nezaslouží smrtMluvil k nám přece jménem Hospodina, našeho Boha." Také...
Jeremiáš 32:4...do rukou babylonského krále, se kterým bude mluvit tváří v tvář a spatří ho vlastníma očima. Ten odvede...
Jeremiáš 33:24...slovo Hospodinovo: "Všiml sis, jak tento lid mluví? Že prýHospodin zavrhl oba své vyvolené rody.'...
Jeremiáš 34:3...krále vlastníma očima a bude s tebou mluvit tváří v tvář. Půjdeš do Babylonu! Slyš ale slovo...
Jeremiáš 35:14... co jim přikázal jejich otec. k vám ale mluvím znovu a znovu, a vy neposloucháte. Znovu a znovu...
Jeremiáš 35:17...veškeré zlo, před kterým jsem je varovalMluvil jsem k nim, ale neposlouchali, volal jsem na , ale...
Jeremiáš 36:2...a zapiš do něj všechna slova, která jsem k tobě mluvil o Izraeli a Judovi a o všech národech ode dne, kdy...
Jeremiáš 38:25... se velmoži doslechnou, že jsem s tebou mluvil, přijdou za tebou a budou vyslýchat: ‚Pověz nám,...
Ezechiel 2:1..." řekl mi, "postav se na nohy. Chci s tebou mluvit." Když ke mně promluvil, vstoupil do Duch a...
Ezechiel 3:1...máš před sebou. Sněz tento svitek. Potom jdimluv k domu Izraele." Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal...
Ezechiel 3:11... Jdi teď ke svým krajanům ve vyhnanstvímluv k nim. poslechnou nebo ne, řekni jim: ‚Tak praví...
Ezechiel 10:5... k vnějšímu nádvoří - znělo to, jako když mluví Všemohoucí Bůh. Když bylo onomu muži oděnému plátnem...
Ezechiel 11:5...člověčí!" Tehdy na padl Duch Hospodinův. "Mluv!" řekl mi. "Tak praví Hospodin: Tohle říkáte, dome...
Ezechiel 16:44...ohavnostech nedospěla k zvrhlosti? Každý, kdo mluví v příslovích, o tobě prohlásí: ‚Jaká matka, taková...
Ezechiel 20:27... že jsem Hospodin. Proto, synu člověčímluv k domu Izraele a řekni jim: Tak praví Panovník...
Ezechiel 29:21...den obdařím dům Izraele silou a tobě umožním mluvit mezi nimi otevřeně. Tehdy poznají, že jsem...
Ezechiel 33:10...se zachráníš. Synu člověčí, řekni domu IzraeleMluvíte takto: ‚Naše přestupky a hříchy na nás doléhají a...
Ezechiel 36:5... Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Anomluvil jsem v planoucím horlení proti zbytku národů i proti...
Ezechiel 36:6...a roklinám: Tak praví Panovník Hospodin. Hlemluvím zuřivě rozhorlen, protože se vám posmívali pohané....
Ezechiel 38:17...Panovník Hospodin: Ano, jsi to ty, o kom jsem mluvil v dávných dnech skrze své služebníky, izraelské...
Ezechiel 39:8...Panovník Hospodin! To je ten den, o kterém jsem mluvil. Obyvatelé izraelských měst vyjdou pálit jejich...
Daniel 8:13...dařilo se mu vše, co podnikal. Potom jsem slyšel mluvit jednoho svatého a jiný svatý se ho zeptal: "Jak...
Daniel 8:18...to vidění platí pro poslední čas." Když ke mně mluvil, ležel jsem v mrákotách tváří k zemi. Potom se ...
Daniel 9:6...jsme tvé služebníky proroky, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům a vůdcům, k našim otcům a všem...
Daniel 10:15...vidění je totiž o budoucích časech." Když ke mně mluvil, byl jsem skloněn tváří k zemi, neschopen slova....
Daniel 10:17...a nemohu se vzchopit. Copak s tebou, pane, může mluvit někdo, jako jsem , tvůj služebník? Všechna síla ...
Daniel 10:19...tobě. Naber sílu a vzchop se!" Když ke mně mluvil, byl jsem posílen a řekl jsem: "Mluv, pane, neboť...
Ozeáš 7:13... jsem je toužil vykoupit, oni však o mně mluví lži. Nevolají ke mně ze srdcí, když na svých lůžkách...
Ozeáš 7:16...velmoži padnou mečem; protože sami tak vztekle mluvili, v Egyptě se jim vysmějí! Polnici na rty! Na dům...
Ozeáš 12:11...do stanů jako za dnů, kdy svátek slavíváš!  mluvím skrze proroky, sám jim dávám mnohá vidění a skrze...
Amos 3:1...Hospodin. Slyšte, Izraelci, slovo, jež Hospodin mluví proti vám - proti celé čeládce, kterou jsem vyvedl...
Amos 3:8... Lev řve, kdo by se nebál? Panovník Hospodin mluví, kdo by neprorokoval? Na palácích v Ašdodu zvolejte,...
Amos 5:10...toho, kdo soudí v bráně, štítíte se toho, kdo mluví pravdivě. Protože dupete po chudácích a nutíte je...
Micheáš 6:12...mošně? Vaši boháči jsou násilníci a vaši občané mluví lež; hovoří zrádným jazykem! Právě proto jsem ...
Abakuk 2:18...dílo věří, kdo ji vytvořil, dělá si bůžky, kteří mluvit neumí. Běda tomu, kdo říká dřevu: "Vstávej!" kdo...
Sofoniáš 3:13...Pozůstatek Izraele nebude jednat zle, nebudou mluvit lež, lstivý jazyk se u nich nenajde. Budou se pást a...
Zachariáš 1:9...to znamená," odpověděl mi anděl, který se mnou mluvil. "To jsou ti, které poslal Hospodin, aby procházeli...
Zachariáš 8:16...a dům Judy dobrem. Nebojte se. Toto dělejteMluvte mezi sebou pravdu a ve svých branách vynášejte soud...
Zachariáš 10:2...mračen, každému na poli zeleň dopřeje. Bůžkové mluví bludy a věštci vidí lži; vykládají své marné sny a...
Matouš 3:3...království je blízko!" To je ten, o kterém mluvil prorok Izaiáš, když říkal: "Hlas volajícího na...
Matouš 9:18... a tak se obojí zachová." Zatímco k nim takto mluvil, náhle k němu přistoupil představený synagogy a...
Matouš 9:33... Když pak byl ten démon vyhnán a němý začal mluvit, zástupy užasly a říkaly: "Něco takového je v...
Matouš 10:20...bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, který mluví ve vás. Bratr...
Matouš 10:27...tajného, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tměmluvte na světle; co slyšíte šeptat do ucha, hlásejte ze...
Matouš 12:22...posedlého démonem a on ho uzdravil, takže mluvil a viděl. Všechny zástupy žasly: "Není snad tohle ten...
Matouš 12:32...Synu člověka, bude mu odpuštěno, ale kdokoli by mluvil proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno ani v...
Matouš 12:34...pozná po ovoci. Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci, to na...
Matouš 12:46...bude i s tímto zlým pokolením." A zatímco ještě mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku,...
Matouš 12:47...matka a tví bratři stojí venku. Chtějí s tebou mluvit." On mu však odpověděl: "Kdo je matka? Kdo jsou...
Matouš 13:10...přistoupili učedníci a ptali se: "Proč s nimi mluvíš v podobenstvích?" "Vám je dáno znát tajemství...
Matouš 13:13... kdo nemá, bude vzato i to, co . Proto k nim mluvím v podobenstvích, že vidí, ale nevidí a slyší, ale...
Matouš 15:31...a on je uzdravoval. Když lidé viděli, jak němí mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí,...
Matouš 21:45...slyšeli ta jeho podobenství, pochopili, že mluví o nich, a chtěli ho zatknout. Báli se ale zástupů,...
Matouš 23:1... nikdo neodvážil na nic zeptat. Tehdy Ježíš mluvil k zástupům a svým učedníkům. Řekl: "Na Mojžíšově...
Matouš 23:3... ale neřiďte se jejich skutky, protože oni mluví, ale nejednají. Svazují těžká, neúnosná břemena a...
Matouš 24:15...na svatém místě státotřesnou ohavnost', o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ti, kdo...
Matouš 26:13...celém světě bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden...
Matouš 26:35...měl s tebou zemřít, nikdy nezapřu!" A podobně mluvili i všichni ostatní učedníci. Když Ježíš s učedníky...
Matouš 26:70..." On to ale přede všemi zapřel: "Nevím, o čem mluvíš!" Zamířil k bráně, ale tam ho uviděla jiná a řekla...
Matouš 28:13...staršími dali vojákům spoustu peněz se slovy: "Mluvte takhle: ‚V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho,...
Marek 1:34...a vyhnal množství démonů. Démonům nedovoloval mluvit, protože ho znali. Ráno vstal dlouho před rozedněním...
Marek 1:45... na svědectví pro ." On ale šel a začal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš nemohl veřejně...
Marek 2:7...Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: "Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný...
Marek 3:23...vymítá démony knížetem démonů. Zavolal je tedymluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vymítat...
Marek 7:35...otevřely, pouto jeho jazyka se uvolnilo a začal mluvit správně. Ježíš jim zakázal komukoli to říkat, ale...
Marek 9:39...vykonat zázrak v mém jménu a hned nato o mně mluvit zle. Kdo není proti nám, je s námi...
Marek 13:11... nedělejte si předem starosti, co máte říci, ale mluvte, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy,...
Marek 14:9...na celém světě bude kázáno evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden...
Marek 14:31...měl s tebou zemřít, nikdy nezapřu!" A podobně mluvili i všichni ostatní. Když pak přišli na místo zvané...
Marek 14:68..." On to ale zapřel: "Nerozumím. Nevím, o čem mluvíš!" Vyšel ven před dvůr a vtom zakokrhal kohout. Potom...
Marek 14:71...se začal zaklínat a přísahat: "Člověka, o kterém mluvíte, neznám!" A vtom podruhé zakokrhal kohout. Petr si...
Marek 16:17...znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili...
Lukáš 1:22...v chrámu. Když konečně vyšel, nemohl s nimi mluvit, a tak poznali, že musel mít v chrámu vidění....
Lukáš 2:50...v domě svého Otce?" Oni však nechápali, o čem mluví. Potom se s nimi vrátil do Nazaretu a byl jim...
Lukáš 4:41...jsi Boží Syn!" On je ale okřikoval a nenechal je mluvit. Věděli totiž, že je Mesiáš. Když se rozednilo,...
Lukáš 6:26...naříkat. Běda vám, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře. Stejně se totiž chovali jejich otcové k...
Lukáš 7:15...říkám ti, vstaň!" a ten mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň...
Lukáš 7:40..." oslovil ho Ježíš, "chci ti něco říci." "Jen mluv, mistře," odpověděl farizeus. "Jistý věřitel měl dva...
Lukáš 8:10...znát tajemství Božího království, k ostatním ale mluvím v podobenstvích, abyhleděli, ale neviděli a...
Lukáš 9:30...tváře, jeho oděv zbělel a rozzářil se. A hlemluvili s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se...
Lukáš 9:31...to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali ve slávěmluvili o jeho odchodu, k němuž mělo dojít v Jeruzalémě....
Lukáš 11:14...démona němoty. Když démon vyšel a ten němý začal mluvit, zástupy užasly. Někteří ale říkali: "Vymítá démony...
Lukáš 11:45..." ozval se jeden ze znalců Zákona, "když takhle mluvíš, urážíš i nás." "Běda i vám znalcům Zákona!"...
Lukáš 18:34...výroku jim zůstal skryt, takže nerozuměli, o čem mluví. Když přicházel k Jerichu, jeden slepec tam seděl u...
Lukáš 20:21...prokurátora. Zeptali se ho: "Mistře, víme, že mluvíš i učíš správně a že nikomu nestraníš, ale pravdivě...
Lukáš 22:60...je to Galilejec!" Petr ale řekl: "Nevím, o čem mluvíš, člověče!" A vtom, ještě než to dořekl, zakokrhal...
Lukáš 24:32..."Copak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?" Ihned vstali a vrátili se do...
Lukáš 24:36...jim dal poznat při lámání chleba. Zatímco o tom mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš. "Pokoj vám," řekl....
Lukáš 24:44...před nimi. Potom jim řekl: "Právě o tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi: Musí se naplnit...
Jan 2:21...to Židé. "A ty ho postavíš za tři dny?" (On ale mluvil o chrámu svého těla. Když byl potom vzkříšen z...
Jan 3:11...odpověděl mu Ježíš. "Amen, amen, říkám ti, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli,...
Jan 3:31... je nade všechny; kdo je ze země, je pozemskýmluví pozemské věci. Ten, který přišel z nebe, je nade...
Jan 3:34...že Bůh je pravdomluvný. Ten, kterého poslal Bůhmluví Boží slova, neboť Bůh dává Ducha bez omezení. Otec...
Jan 4:26..." "To jsem ," řekl Ježíš; "ten, kdo s tebou mluví!" Vtom přišli jeho učedníci. Překvapilo je, že mluví...
Jan 4:27...Vtom přišli jeho učedníci. Překvapilo je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl: "Co chceš?" anebo:...
Jan 6:63...dává život; tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou život. Někteří z vás ale nevěří."...
Jan 7:17...vůli, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe. Kdo mluví sám od sebe, hledá svou...
Jan 7:18...učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe. Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo ale hledá...
Jan 7:26...to snad ten, kterého chtějí zabít? Podívejte semluví svobodně a nikdo nic nenamítá. Že by hodnostáři přece...
Jan 8:27...jsem slyšel od něj." Nepochopili však, že s nimi mluvil o Otci. Proto jim Ježíš řekl: " vyzdvihnete Syna...
Jan 8:28...poznáte, kdo jsem. Nic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak naučil Otec. Ten, který poslal, je se...
Jan 8:38... zabít, protože slovo u vás nemá místo.  mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce; vy zase děláte,...
Jan 8:44...nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec...
Jan 9:21...oči. Ptejte se jeho, je přece dospělý, může mluvit sám za sebe." (Jeho rodiče to řekli, protože se báli...
Jan 9:29...My jsme Mojžíšovi učedníci! Víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, ale o tomhle nevíme, co je zač." "To je právě...
Jan 9:37...viděl," řekl mu Ježíš. "Je to ten, který s tebou mluví." "Věřím, Pane!" zvolal a padl před ním na kolena...
Jan 11:13...prospěje, Pane," řekli mu na to učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluví o...
Jan 12:29...to, řekl: "Zahřmělo." Někteří ale říkali: "Mluvil k němu anděl." Ježíš na to odpověděl: "Ten hlas...
Jan 12:41..." To řekl Izaiáš, když zahlédl jeho slávumluvil o něm. Přesto však v něho uvěřili i mnozí z...
Jan 12:48...V poslední den jej bude soudit slovo, které jsem mluvil. Nemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který ...
Jan 12:49...den jej bude soudit slovo, které jsem mluvil. Nemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který poslal,...
Jan 12:50... A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co mluvím, tedy mluvím tak, jak mi řekl Otec." Před...
Jan 13:22...rozhlížet jeden po druhém, netušíce, o kom to mluví. Jeden z jeho učedníků, ten, kterého Ježíš miloval,...
Jan 13:24... Šimon Petr mu naznačil, se zeptá, o kom to mluvil. Objal ho tedy a zeptal se: "Pane, kdo to...
Jan 14:30... se to stane, uvěřili. s vámi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Nemá na mně nic...
Jan 15:3... Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a ve vás. Jako ratolest nemůže...
Jan 16:13... uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší - oznámí vám i...
Jan 16:18...myslí, když říká: ‚Za okamžik'? Nevíme, o čem mluví." Ježíš poznal, že se ho chtěli zeptat, a tak jim...
Jan 16:25... a vaše radost bude dokonalá. Dosud jsem k vám mluvil obrazně. Přichází chvíle, kdy k vám nebudu o Otci...
Jan 18:20...jeho učedníků a jeho učení. Ježíš mu odpověděl: "Mluvil jsem ke světu veřejně. Vždycky jsem učil v...
Jan 18:21... Proč se ptáš ? Zeptej se těch, kdo slyšeli mluvit. Ti vědí, co jsem říkal." Když to řekl, jeden z...
Skutky 1:3...je živý, když se jim po čtyřicet dní ukazovalmluvil o Božím království. Když se s nimi sešel, přikázal...
Skutky 1:4...Otcovo zaslíbení, o kterém jste slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem...
Skutky 2:4... Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V...
Skutky 2:6...lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali: "Hleďte,...
Skutky 2:7...sebe říkali: "Hleďte, copak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou Galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou...
Skutky 2:11... tak proselyté, Kréťané i Arabové - slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých Božích věcech!" Všichni...
Skutky 3:21...času nápravy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků. Mojžíš řekl...
Skutky 4:1...se odvrátí od svých špatností." A když takto mluvili k lidu, přišli na kněží s velitelem chrámové...
Skutky 4:29...výhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům,  mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k...
Skutky 4:31...byli naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo. Celé to množství věřících mělo jedno...
Skutky 5:40...apoštoly, dali je zbičovat, a když jim zakázali mluvit v Ježíšově jménu, propustili je. A tak odešli z...
Skutky 6:1...učedníků stále rozrůstal, začali si ti, kdo mluvili řecky, stěžovat, že jejich vdovy jsou oproti...
Skutky 6:10...ale obstát proti moudrosti a Duchu, v jehož moci mluvil. Nastrčili proto muže, kteří prohlašovali: "Slyšeli...
Skutky 6:13...svědky, kteří tvrdili: "Ten člověk neustále mluví proti tomuto svatému místu a proti Zákonu. Slyšeli...
Skutky 7:38...lidu na poušti. Stál mezi andělem, který k němu mluvil na hoře Sinaj, a našimi otci. To on přijal živá...
Skutky 8:34...se Filipa zeptal: "Prosím , o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?" Filip se ujal slova a...
Skutky 9:27...a vyprávěl jim, jak Saul uviděl na cestě Pánamluvil s ním a také jak v Damašku směle mluvil v Ježíšově...
Skutky 10:46...je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha. Petr tehdy...
Skutky 11:15...ty i celý tvůj dům!' A jen, co jsem k nim začal mluvit, sestoupil na Duch svatý stejně jako na počátku...
Skutky 13:15... pokud máte pro lid nějaké slovo povzbuzenímluvte." Pavel vstal, pokynul rukou a řekl: "Izraelité a...
Skutky 14:1... Také v Ikoniu šli do židovské synagogymluvili tak, že uvěřilo veliké množství Židů i Řeků. Ti...
Skutky 14:3...bratrům. Přesto tam strávili dlouhý čas a směle mluvili o Pánu, který potvrzoval poselství o své milosti a...
Skutky 14:12...začali říkat Zeus a Pavlovi Hermes (protože mluvil hlavně on). Kněz Diova chrámu, který stál před...
Skutky 16:13...bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tammluvili k ženám, které se tam shromáždily. Naslouchala nám...
Skutky 18:9...noci Pán řekl Pavlovi ve vidění: "Neboj semluv a nemlč! jsem s tebou a nikdo se ani nedotkne,...
Skutky 18:25... Byl obeznámen s Pánovou cestou, a tak vroucně mluvil a přesně učil o Ježíši. Znal však jenom Janův křest....
Skutky 18:26... Znal však jenom Janův křest. Když začal směle mluvit v synagoze, uslyšeli ho Priscilla s Akvilou, vzali...
Skutky 19:6...ruce, sestoupil na Duch svatý, takže začali mluvit v jiných jazycích a prorokovat. Těch mužů bylo...
Skutky 19:8...Pavel pak šel do synagogy a tři měsíce tam směle mluvil; hovořil s lidmi a přesvědčoval je o Božím...
Skutky 20:7...dne po sobotě sešli k lámání chleba, Pavel k nim mluvil, a protože se druhý den chystal odejít, protáhl svou...
Skutky 20:11...nahoru, lámal chléb a po jídle ještě dlouho mluvil, do rána, kdy odešel. Toho chlapce pak přivedli...
Skutky 21:37...do pevnosti, oslovil velitele: "Mohu s tebou mluvit?" "Ty umíš řecky?" odpověděl velitel. "Takže ty...
Skutky 22:2...mou obhajobu před vámi!" Když uslyšeli, že k nim mluví hebrejsky, ztišili se ještě více. Pavel pokračoval:...
Skutky 22:9...společníci viděli světlo; hlas, který ke mně mluvil, ale neslyšeli. Zeptal jsem se: ‚Pane, co mám...
Skutky 23:9..."Nenašli jsme na něm nic zlého. Co když k němu mluvil duch nebo anděl?" Hádka narůstala tak, že se velitel...
Skutky 24:25...si ho ohledně víry v Mesiáše. Když ale Pavel mluvil o spravedlnosti, o zdrženlivosti a o nadcházejícím...
Skutky 26:26...pravdivá a rozumná. Král, před nímž tak otevřeně mluvím, těm věcem dobře rozumí. Jsem si jist, že mu nic z...
Římanům 1:8...Bohu skrze Ježíše Krista - vždyť o vaší víře mluví celý svět! Bůh, jemuž sloužím svým duchem v evangeliu...
Římanům 3:8..." Někteří pomlouvači o nás tvrdí, že právě takto mluvíme, ale čeká je spravedlivý trest. Nuže, jsme na tom...
Římanům 7:1...Kristu Ježíši, našem Pánu. Nevíte snad, bratři (mluvím přece k těm, kdo znají Zákon), že Zákon panuje nad...
Římanům 10:6...plní, z nich bude žít." Spravedlnost z víry však mluví takto: "Neříkej si v srdci: Kdo vystoupí do nebe?"...
Římanům 11:13...obohatilo pohany, co teprve jejich naplnění! Teď mluvím k vám pohanům. Sám jsem přece apoštol pohanů a jsem...
1. Korintským 2:6...lidské moudrosti, ale na Boží moci. O moudrosti mluvíme mezi dospělými, ovšem není to moudrost současného...
1. Korintským 2:7...současného světa ani jeho pomíjivých vůdců. My mluvíme o tajemné moudrosti Boží, o skryté moudrosti,...
1. Korintským 2:13...rozuměli, čím nás Bůh obdaroval. O tom právě mluvíme (nikoli slovy, jimž učí lidská moudrost, ale slovy,...
1. Korintským 3:1...Kristovu! Jenže jsem s vámi, bratři, nemohl mluvit jako s duchovními, ale jako s tělesnými, jako s...
1. Korintským 10:15...tak, moji milovaní, utíkejte před modlářstvímMluvím jako k rozumným lidem; sami posuďte, co říkám....
1. Korintským 12:3...vedeni. Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako...
1. Korintským 12:30...všichni zázraky? Mají všichni dary uzdravováníMluví snad všichni jazyky? Vykládají snad všichni? Horlete...
1. Korintským 13:1...vám však ještě mnohem vyšší cestu: Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění...
1. Korintským 13:11... tehdy to částečné zanikne. Dokud jsem byl dítěmluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem...
1. Korintským 14:2...darech, nejvíce však, abyste prorokovali. Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž k lidem, ale k Bohu. Je...
1. Korintským 14:3... zůstává tajemstvím. Ten, kdo prorokuje, však mluví k lidem, aby je posílil, povzbudil a potěšil. Kdo...
1. Korintským 14:4...lidem, aby je posílil, povzbudil a potěšil. Kdo mluví v jazycích, posiluje sám sebe, ale kdo prorokuje,...
1. Korintským 14:5... posiluje církev. Chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovali....
1. Korintským 14:6...církve. Co kdybych k vám, bratři, přišelmluvil v jazycích? K čemu vám budu, pokud vám neřeknu...
1. Korintským 14:9... jak kdo poznat, co se říká? Vždyť budete mluvit do větru! Na světě je koneckonců tolik různých řečí...
1. Korintským 14:11...různých řečí a žádná z nich není beze smysluMluví-li však někdo řečí, které nerozumím, zůstaneme jeden...
1. Korintským 14:13...snažte se v nich vyrůst pro posílení církve. Kdo mluví v jazycích, se proto modlí, aby je mohl vykládat....
1. Korintským 14:18...krásně, ale druhým to nepomáhá. Děkuji Bohu, že mluvím v jazycích více než vy všichni; v církvi bych ale...
1. Korintským 14:23...Co kdyby na společném shromáždění církve všichni mluvili v jazycích? Když tam přijdou nezasvěcení nebo...
1. Korintským 14:27...děje k vzájemnému posílení. Chce-li někdo mluvit v jazycích, mluví postupně dva nebo nejvýše tři a...
1. Korintským 14:28...kdo by to vykládal, pak ve shromáždění mlčímluví jen pro sebe a pro Boha. Proroci mluví dva nebo...
1. Korintským 14:29...mlčí a mluví jen pro sebe a pro Boha. Proroci  mluví dva nebo tři a ostatní to rozsuzují. Dostane-li...
1. Korintským 14:39... bratři moji, horlete po proroctví a nebraňte mluvit v jazycích. Ve všem panuje slušnost a pořádek....
2. Korintským 2:17...rozdíl od mnohých nekupčíme s Božím slovem, ale mluvíme před Boží tváří v Kristu z upřímných pohnutek, z...
2. Korintským 4:13...víry, o níž se píše: "Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil," i my věříme, a tak mluvíme. Víme totiž, že Ten,...
2. Korintským 6:11... jako nic nemající, a přitom všechno vlastnícíMluvíme k vám otevřeně, drazí Korintští, naše srdce je...
2. Korintským 11:21... Čím se však někdo tak troufale chlubí - teď mluvím jako blázen - na to si troufám i . Jsou to...
2. Korintským 11:23... také! Jsou Kristovi služebníci? Teď mluvím jako pomatenec: více! Pracoval jsem mnohem víc,...
2. Korintským 12:19... že se před vámi celou dobu hájíme? Milovaní, my mluvíme před Boží tváří v Kristu, a to všechno pro vaši...
2. Korintským 13:3...na nikoho jiného. Žádáte přece důkaz, že ve mně mluví Kristus. Ten vůči vám není slabý - naopak je mezi...
Efeským 4:15...a vychytralým sváděním k bludu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista,...
Efeským 5:12...o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanba i jen mluvit. Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází...
Efeským 5:32...jedním tělem." Toto je veliké tajemství; však mluvím o Kristu a o církvi. ovšem každý jednotlivý z vás...
Koloským 4:3...Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení),...
Koloským 4:6...vždy vlídná a ochucená solí, víte, jak máte mluvit s každým člověkem. O tom, jak se mi daří, vám...
1. Tesalonickým 2:16...a staví se proti všem lidem, když nám brání mluvit k pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují míru svých...
Titus 2:8...jednání. V učení měj poctivost a vážnostmluv zdravé slovo, proti němuž nelze nic namítnout, aby byl...
Židům 1:1...s vaším duchem. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto...
Židům 1:2...skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem...
Židům 2:5...udílením Ducha svatého. Ten budoucí svět, o němž mluvíme, Bůh nesvěřil andělům. Písmo na jednom místě...
Židům 3:7... jak říká Duch svatý: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře, v den...
Židům 3:15... do konce. Jak říká: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře." Kdo se...
Židům 3:16...vzpouře." Kdo se však vzbouřil, i když ho slyšel mluvit - nebyli to snad všichni, kdo s Mojžíšem vyšli z...
Židům 4:4...od stvoření světa. Písmo přece na jednom místě mluví o sedmém dni takto: "Sedmého dne Bůh odpočinul ode...
Židům 4:7...(jak bylo řečeno): "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí." Kdyby je totiž Jozue uvedl do...
Židům 6:9...ji čeká spálení. Milovaní, přestože takto mluvíme, jsme si o vás jisti něčím lepším - tím, co se týká...
Židům 7:13...nutně nastává i změna Zákona. Ten, o kom se tu mluví, přece patří k jinému pokolení, z něhož nikdy nikdo u...
Židům 8:1... který je dokonalý na věky. To hlavní, o čem tu mluvíme, je ovšem to, že máme takového velekněze, který...
Židům 8:13...hříchy nevzpomenu nikdy víc." Když tedy Bůh mluví o "nové smlouvě", prohlašuje tu první za starou; a to...
Židům 9:5...slitovnici. O tom všem ale teď není třeba mluvit dopodrobna. Od doby, kdy byl stánek vztyčen,...
Židům 11:4...jeho dary), a přestože zemřel, díky dosud mluví. Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt:...
Židům 11:14...na zemi cizinci a přistěhovalci. Ti, kdo takto mluví, dávají najevo, že touží po vlasti. Kdyby měli na...
Židům 12:24...nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábelova. Hleďte, abyste neodmítli Toho,...
Židům 12:25... Hleďte, abyste neodmítli Toho, který k vám mluví. Jestliže neunikli ti, kteří odmítli toho, kdo na...
Jakub 2:12... ale zabíjíš, přestupuješ Zákon. Proto mluvte a jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle...
Jakub 4:5...se Božím nepřítelem. Anebo si myslíte, že Písmo mluví naprázdno? Copak Duch, který v nás přebývá, vede k...
Jakub 5:10...a trpělivosti si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Hospodinově jménu. Víte, že říkáme: "Blaze těm,...
1. Petr 3:6...manželům, tak jako Sára poslouchala Abrahamamluvila o něm jako o svém pánu. I vy jste jejími dcerami,...
1. Petr 4:11...dobří správci rozmanité Boží milosti. Když někdo mluví, jsou to Boží slova; když někdo slouží, je to v...
2. Petr 1:16...příchodu, nedrželi jsme se vymyšlených bájí, ale mluvili jsme jako očití svědkové jeho slávy. Tu slávu a...
2. Petr 1:21...nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým. V Božím lidu však...
1. Jan 4:5...ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je poslouchá. My jsme z Boha. Kdo zná...
Juda 1:15...slovům, která ti bezbožní hříšníci proti němu mluvili." To jsou ti reptáci a nespokojenci vedení...
Zjevení 1:12...se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou mluvil. Když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých...
Zjevení 13:11...ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc první šelmy...
Zjevení 13:15... šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem...
Zjevení 21:15...Beránkových apoštolů. Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou měřicí tyč, aby změřil město, jeho brány...

Slova obsahující mluvíš: mluvíš (13) nemluvíš (2) nepromluvíš (3) promluvíš (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |