Mluv

Hledám varianty 'mluv' [ mluvte (11) mluvíte (4) mluvit (91) mluvíš (13) mluvíme (12) mluvím (24) mluvily (1) mluvili (29) mluvila (4) mluvil (120) mluví (107) mluv (52) ]. Nalezeno 455 veršù.
Genesis 11:1...se po potopě rozdělily národy země. Celá země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy. Když lidé putovali na...
Genesis 17:3... rozmnožím." Abram padl na tvář a Bůh k němu mluvil: "Hle, sám s tebou činím smlouvu: budeš otcem...
Genesis 18:27...Abraham odpověděl: "Pohleď prosím - odvažuji se mluvit ke svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel - možná,...
Genesis 19:21...v této věci jsem vyslyšel; město, o němž jsi mluvil, nevydám zkáze. Pospěš si! Uteč tam, neboť nebudu...
Genesis 24:7...z domu mého otce a z vlasti, který ke mně mluvil a který mi přísahal: ‚Tuto zem dám tvému semeni,'...
Genesis 24:30...její slova, když říkala: "Takto se mnou ten muž mluvil." Přišel tedy k onomu muži a hle, ten dosud stál s...
Genesis 24:33... řekl: "Nebudu jíst, dokud nevypovím svou věc." "Mluv," vybídl ho Lában. "Jsem Abrahamův služebník," řekl...
Genesis 27:5... než umřu." Rebeka ale poslouchala, když Izák mluvil se svým synem Ezauem. Jakmile Ezau odešel do polí...
Genesis 29:9...odvalí se kámen z ústí studny." A zatímco s nimi mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otce. Byla totiž...
Genesis 32:20...hnali ta stáda, přikázal: "Takovým způsobem mluvte k Ezauovi, ho najdete: ‚Hle, tvůj služebník Jákob...
Genesis 34:3...dceři Díně celou duší, zamiloval si jimluvil s laskavě. Potom Šechem přemlouval svého otce...
Genesis 35:13...semeni dám tuto zem." Na místě, kde k němu mluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kde...
Genesis 35:14...něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kde k němu mluvil, postavil památník, totiž kamenný sloup, vykonal na...
Genesis 35:15...polil jej olejem. Jákob to místo, kde k němu Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží dům. Potom z Bet-elu táhli dál....
Genesis 42:7...první pohled. Choval se k nim však jako cizímluvil s nimi tvrdě. "Odkud jste přišli?" zeptal se jich....
Genesis 42:23... a tak teď pykáme za jeho krev!" Josef s nimi mluvil skrze tlumočníka, a tak nevěděli, že jim rozumí. V...
Genesis 42:30... co je potkalo: "Ten muž, pán země, s námi mluvil tvrdě. Považoval nás za špehy, ale my jsme mu řekli:...
Genesis 44:7...jim ta slova. Odpověděli: "O čem to můj pán mluví? Tvoji služebníci by takovou věc nikdy neudělali!...
Genesis 45:12...oči - i můj bratr Benjamín to vidí - že s vámi mluvím sám. Povězte mému otci o vší slávě v Egyptě a...
Genesis 50:21...se o vás i o vaše děti!" Tak je utěšovalmluvil s nimi laskavě. Josef tedy bydlel v Egyptě spolu s...
Exodus 4:15... uvidí, bude mít velikou radost. Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. pak budu při tvých i...
Exodus 4:16...jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on ti bude za...
Exodus 5:23...Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu vede ještě hůř, a ty svůj lid...
Exodus 6:11...tehdy k Mojžíšovi promluvil znovu: "Jdimluv k egyptskému králi faraonovi, propustí syny Izraele...
Exodus 6:13...farao? Vždyť mám neobratné rty!" Hospodin pak mluvil k Mojžíšovi a Áronovi a dal jim příkazy ohledně synů...
Exodus 6:28...je ten Mojžíš a Áron. Hospodin tenkrát v Egyptě mluvil k Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: " jsem...
Exodus 7:2...Bůh a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem. Budeš mluvit všechno, co ti přikážu, a tvůj bratr Áron bude...
Exodus 7:7...přesně to, co jim Hospodin přikázal. Když mluvili k faraonovi, bylo Mojžíšovi osmdesát let a Áronovi...
Exodus 12:3...měsíců, bude pro vás první mezi měsíci rokuMluvte k celé izraelské obci: Desátého dne tohoto měsíce ...
Exodus 14:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele, se obrátí a utáboří před...
Exodus 16:6...kolik nasbírají každý den." Mojžíš a Áron tedy mluvili ke všem synům Izraele: "Večer poznáte, že vás z...
Exodus 16:10... neboť slyšel vaše reptání.'" A tak Áron mluvil k izraelské obci, a když se obrátili k poušti, hle,...
Exodus 16:23... Ten jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den odpočinku, svatá sobota pro...
Exodus 19:9...v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s tebou mluvím, a aby i tobě věřil navěky." Mojžíš pak Hospodinu...
Exodus 19:19... Troubení rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem. Hospodin...
Exodus 20:19...strachy. Přesunuli se opodál a řekli Mojžíšovi: "Mluv s námi ty a budeme poslouchat, ale s námi nemluví...
Exodus 20:22...němž byl Bůh. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: Sami jste viděli, že jsem s vámi...
Exodus 25:22... jež přikrývá Truhlu svědectví, s tebou budu mluvit o všem, co ti přikážu ohledně synů Izraele."...
Exodus 29:42... Tam se s vámi budu setkávat, abych tam s tebou mluvil. Tam se budu setkávat se syny Izraele, a tak bude to...
Exodus 33:9...sloup a stavěl se ke vchodu do Stanu, kde Bůh mluvil s Mojžíšem. Všechen lid tehdy viděl oblakový sloup...
Exodus 33:11...se, každý u vchodu do svého stanu. Hospodin mluvíval s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví člověk se svým...
Exodus 34:31...i všichni předáci obce vrátili a Mojžíš s nimi mluvil. Potom přistoupili všichni synové Izraele a on jim...
Exodus 34:32...a on jim vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Když k nim Mojžíš domluvil, přikryl...
Exodus 34:34... Kdykoli ale vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, Mojžíš tu roušku odkládal, dokud odtud nevyšel. Pak...
Exodus 34:35...Mojžíš znovu zakrýval tvář rouškou, dokud nešel mluvit s Hospodinem. Když Mojžíš shromáždil celou...
Leviticus 4:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se někdo neúmyslně prohřeší...
Leviticus 7:23...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Nesmíte jíst žádný tuk - z...
Leviticus 7:29...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Ten, kdo obětuje pokojnou oběť...
Leviticus 11:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele: Ze všech živočichů na zemi smíte...
Leviticus 12:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když žena počne a porodí chlapce,...
Leviticus 15:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Mluvte k synům Izraele: Kterýkoli muž by trpěl výtokem ze...
Leviticus 17:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Toto...
Leviticus 18:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: jsem Hospodin, váš Bůh. Nechovejte...
Leviticus 19:2...dále promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k celé Izraelské obci: Buďte svatí, neboť Hospodin,...
Leviticus 21:1...krev padne na !" Hospodin řekl Mojžíšovi: "Mluv ke kněžím, Áronovým synům: Nikdo z kněží se nesmí...
Leviticus 21:17...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi: Žádný tvůj potomek v budoucích pokoleních,...
Leviticus 22:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům, zacházejí uctivě se svatými...
Leviticus 22:18...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Kdokoli...
Leviticus 23:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež...
Leviticus 23:10...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám...
Leviticus 23:24...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Prvního dne sedmého měsíce budete mít...
Leviticus 23:34...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Od patnáctého dne téhož sedmého...
Leviticus 25:2...promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaj: "Mluv k synům Izraele: přijdete do země, kterou vám dávám...
Leviticus 27:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když někdo zasvětí život zvláštním...
Numeri 3:1...je příběh Árona a Mojžíše v době, kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj. A toto jsou jména...
Numeri 5:6...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena dopustí...
Numeri 5:12...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdyby se od někoho odklonila manželka...
Numeri 6:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena rozhodne složit...
Numeri 6:23...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům: Takto budete žehnat synům...
Numeri 7:89...Mojžíš vcházel do Stanu setkávání, aby s ním Bůh mluvil, slyšel hlas, jenž k němu promlouval z místa mezi...
Numeri 9:10...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Kdokoli z vás nebo z vašich potomků...
Numeri 11:17...postaví s tebou. sestoupím a budu tam s tebou mluvit. Tehdy vezmu z Ducha, který je na tobě, a vložím jej...
Numeri 11:25...okolo Stanu. Tehdy Hospodin sestoupil v oblakumluvil s ním. Vzal z Ducha, který byl na Mojžíšovi, a...
Numeri 12:2...vzal: "Vzal si za ženu Kúšanku!" Říkali také: "Mluví snad Hospodin jen skrze Mojžíše? Nemluví také skrze...
Numeri 15:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a řekni jim: přijdete do země,...
Numeri 17:5...a jeho tlupa. Stalo by se mu to, o čem Hospodin mluvil skrze Mojžíše. Nazítří se celá izraelská obec dala...
Numeri 17:17...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a vyber od vůdců jejich otcovských...
Numeri 21:7...k Mojžíši se slovy: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu,...
Numeri 22:35...anděl Balaámovi řekl: "Jdi s těmi mužimluv ale jen to, co ti řeknu." Balaám tedy jel s Balákovými...
Numeri 23:5...do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovimluv takto." Vrátil se tedy k němu; stál dosud obklopen...
Numeri 23:16...do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovimluv takto." Vrátil se tedy k němu; stál dosud u své...
Numeri 27:7...Mojžíšovi řekl: "Celofchadovy dcery mluví správně. Bezodkladně jim přiděl dědičné vlastnictví...
Numeri 36:5...synům Izraele oznámil: "Kmen Josefových synů mluví správně. Hospodin ohledně Celofchadových dcer...
Deuteronomium 5:4...všemi, kteří žijeme. Hospodin s vámi na oné hoře mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem tenkrát...
Deuteronomium 5:24...ohně! Dnešního dne jsme viděli, že Bůh může mluvit s člověkem a ten může zůstat naživu. Proč ale máme...
Deuteronomium 5:28...poslechneme a vykonáme." Když jste se mnou takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše slova a řekl mi: "Slyšel...
Deuteronomium 6:7... zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synůmmluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš...
Deuteronomium 11:19...a jako pásek na čelo. Vyučujte jim své synyMluv o nich, sedíš doma nebo jdeš po cestě, uléháš...
Deuteronomium 18:20... sám. Kdyby se však nějaký prorok opovážil promluvit mým jménem slovo, které jsem mu nesvěřil, takový...
Deuteronomium 18:22...jménem něco, co se nestane, pak to slovo nemluvil Hospodin. Onen prorok mluvil opovážlivě. Neboj se ho...
Jozue 10:12...kolik jich synové Izraele pobili mečem. Tenkrát mluvil Jozue s Hospodinem. Toho dne, kdy Hospodin synům...
Jozue 14:12...i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou...
Soudců 6:17...Gedeon. "Dej mi prosím znamení, že se mnou mluvíš ty. Neodcházej prosím odsud, dokud se k tobě...
Soudců 13:11...onomu muži, zeptal se ho: "Ty jsi ten muž, který mluvil s mou ženou?" "Ano," odpověděl. Manoach mu řekl: "...
Růt 2:13...tak laskavý, pane," odvětila. "Potěšil jsi mluvil jsi ke své služebnici přívětivě, přestože ani...
Růt 4:1...- právě tudy šel onen příbuzný, o kterém předtím mluvil. Boáz mu řekl: "Pojď sem, příteli, posaď se." A tak...
1. Samuel 3:9...řekl: "Jdi spát, a když zavolá, řekni: ‚Mluv, Hospodine; tvůj služebník poslouchá.'" Samuel si tedy...
1. Samuel 3:10...a zavolal tak jako předtím: "Samueli! Samueli!" "Mluv," odpověděl Samuel, "tvůj služebník poslouchá." Tehdy...
1. Samuel 16:18...ze synů Jišaje Betlémského, ten umí hrát," promluvil jeden ze sluhů. "Je to schopný a statečný muž, dobře...
1. Samuel 17:23... ptal se bratrů, jak se mají. Ještě s nimi mluvil, když vtom z filištínských řad vystoupil jejich...
1. Samuel 17:28...nejstarší bratr Eliab ale zaslechl, jak s nimi mluví, a hrozně se na Davida rozhněval: "Proč jsi sem...
1. Samuel 30:6... David byl tehdy v úzkých, protože muži začali mluvit o tom, že ho ukamenují. Všichni byli rozhořčení,...
2. Samuel 14:12...panu králi ještě něco?" zeptala se žena. "Mluv," přivolil. Tehdy mu řekla: "Proč ty sám smýšlíš...
2. Samuel 14:13...podobně proti Božímu lidu? Když král takto mluví, jako by obvinil sám sebe - vždyť sám nedovolil svému...
2. Samuel 14:18... přerušil ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv prosím, pane králi," odpověděla. "Nemá v tom všem...
2. Samuel 19:12...zpět?" Když se do králova domu doneslo, o čem mluvil celý Izrael, vzkázal král David kněžím Sádokovi a...
2. Samuel 19:44...pohrdnout? My jsme přece byli první, kdo začal mluvit o králově návratu!" A Judští muži pak Izraelcům...
1. Královská 1:14...Jak to, že tedy kraluje Adoniáš?' Zatímco budeš mluvit s králem, přijdu tam za tebou a tvá slova potvrdím."...
1. Královská 2:14...se ho. "Ano," odvětil. "Rád bych s tebou promluvil." "Mluv," vybídla ho. "Ty víš, že následnictví bylo...
1. Královská 2:16...tedy mám k tobě jedinou prosbu, neodmítni ." "Mluv," odpověděla. "Požádej prosím krále Šalomouna - tebe...
1. Královská 8:15...buď Hospodin, Bůh Izraele, který vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co...
1. Královská 21:6...Ani jsi nic nesnědl." Vyprávěl tedy: "Alemluvil jsem s Nábotem Jizreelským. Říkám mu: ‚Prodej mi...
1. Královská 22:8... Je to Michajáš, syn Jimlův." "Tak by král neměl mluvit," odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy zavolal...
1. Královská 22:13...jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože je živ...
1. Královská 22:14...je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co mi řekne Hospodin." A tak přišel ke králi...
1. Královská 22:24..."Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v den, kdy se ukryješ v...
2. Královská 9:12...to. "Pěkně nám to řekni!" A tak jim vyprávěl: "Mluvil se mnou tak a tak. Že prý: ‚Tak praví Hospodin:...
2. Královská 18:26... Šebna a Joach nejvyššího komořího požádali: "Mluv prosím ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme....
2. Královská 21:10...před syny Izraele vyhubil. Hospodin proto mluvil skrze své služebníky proroky: "Judský král Menaše...
2. Letopisů 6:4...buď Hospodin, Bůh Izraele, jenž vlastními ústy mluvil k mému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co...
2. Letopisů 18:7... Je to Michajáš, syn Jimlův." "Tak by král neměl mluvit," odpověděl Jošafat. Izraelský král tedy zavolal...
2. Letopisů 18:12...jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože je živ...
2. Letopisů 18:13...je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co řekne můj Bůh." A tak přišel ke králi....
2. Letopisů 18:23..."Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v den, kdy se ukryješ v...
2. Letopisů 25:16...je ti život milý, přestaň!" Prorok tedy přestal mluvit, jen ještě dodal: "Vím, že Bůh si s tebou poradil...
2. Letopisů 32:12...vás nepodvádí? Vede vás na smrt hladem a žízníMluví snad Ezechiáš o tom bohu, jehož obětní výšiny a...
2. Letopisů 32:19...a vyděsili, aby pak mohli dobýt městoMluvili o jeruzalémském Bohu jako o bozích okolních národů,...
2. Letopisů 33:10...Izraele vyhubil. Hospodin k Menašemu a jeho lidu mluvil, ale oni si ho nevšímali. Proto na Hospodin...
2. Letopisů 33:18...modlitba k Bohu i slova vidoucích, kteří k němu mluvili ve jménu Hospodina, Boha Izraele, to vše je uvedeno...
Nehemiáš 6:8...spolu." Vzkázal jsem mu toto: "Nic z toho, o čem mluvíš, se neděje. Jen sis to vymyslel." Ti všichni se nás...
Nehemiáš 13:24...také Amonky a Moábky. Jejich děti místo židovsky mluvily napůl ašdodsky anebo jazyky ostatních národů....
Ester 1:22...jazykem: "Každý muž je doma pánem a se mluví jeho jazykem!" Když bylo po všem a hněv krále Xerxe...
Job 2:10...řekla mu manželka. "Zlořeč Bohu a zemři!" "Mluvíš jako nějaká hloupá ženská," odpověděl . "Budeme...
Job 6:26...jsem řekl, mi chcete vytýkat? Copak jen do větru mluví ubožák? Vy byste ale i o sirotka losovali, vlastního...
Job 8:2...Šuchský mu na to řekl: "Jak dlouho budeš takhle mluvit? Tvé řeči jsou podobné vichřici! Copak Bůh...
Job 13:7... věnujte pozornost mým stížnostem. To kvůli Bohu mluvíte tak podle? To kvůli němu řečníte falešně? Chcete...
Job 13:22... Potom vyzvi, se obhájím, anebo začnu mluvit a ty mi odpovíš. Kolik mám hříchů, kolik vin? Ukaž...
Job 15:5...Tvá ústa totiž vede špatnost a rozhodl ses mluvit prohnaně. Tvá ústa - ne - odsoudí, usvědčují...
Job 16:4...‚Co dráždí ke tvým výlevům?' I bych uměl mluvit jako vy, kdybyste na mém místě usedli. Svými řečmi...
Job 16:6...ale povzbudil, slova mých rtů by byla útěchouMluvím-li, bolest se nemírní, mlčím-li, v čem se mi...
Job 21:3... utěšit právě tím. Vydržte, když teď budu mluvit , potom se zase smíte posmívat. Copak si stěžuji...
Job 27:4... nevypustím ze rtů žádnou podlost, nebudu mluvit jazykem falešným. V žádném případě vám nedám za...
Job 27:12... Vždyť jste to všichni sami viděli - proč tedy mluvíte takové nesmysly: ‚Takový osud dává Bůh ničemům,...
Job 32:4...neuměli odpovědět tak, aby Joba usvědčili. Dokud mluvili s Jobem, Elihu čekal, protože byli starší než on....
Job 32:7...jsem se říci vám své mínění. Říkal jsem si: ‚ mluví starší, dříve narození učí moudrosti.' Vše ale na...
Job 32:11...mi, teď zas vyslovím své mínění. Dokud jste mluvili, jsem čekal, pečlivě jsem naslouchal vašim...
Job 33:14...stěžuješ, že nedává na vše odpověď? Bůh totiž mluví jednou i podruhé, člověk to ale sotva postřehne. Ve...
Job 33:32... mlč a promluvím. Máš-li co říci, odpověz mimluv - chtěl bych obhájit! Pokud ne, potom naslouchej mi...
Job 34:1...mi, mlč a moudře poučím." A Elihu mluvil dál: "Slyšte slova, mudrci, vy znalci,...
Job 34:37...jeden hřích na druhý, šíří mezi námi pochybymluví proti Bohu víc a víc!" A Elihu mluvil...
Job 35:1...pochyby a mluví proti Bohu víc a víc!" A Elihu mluvil dál: "Myslíš si, že máš právo říkat: ‚Jsem...
Job 35:16...nestará! Job si tu však otevírá ústa naprázdnomluví dál a dál, a přitom neví co!" A Elihu pokračoval...
Job 40:5...- co ti mám říkat? Kladu si ruku na ústaMluvil jsem jednou nebo i dvakrát. Nemám co odpovědět ani...
Job 42:3...zastírá záměry, a přitom nemá poznání?' Anomluvil jsem, o čem jsem neměl ponětí, o tajemstvích, jež...
Žalmy 15:2...Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí...
Žalmy 17:10...Svým vlastním tukem zarostli, svými ústy zpupně mluvili. Vystopovali , obkličují, očima pátrají,...
Žalmy 19:2...Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha. Jeden den druhému slovo uděluje, jedna noc...
Žalmy 28:3...a mezi pachatele zla, mezi ty, kdo s bližními mluví o pokoji, v srdcích však mají zášť. Dej jim odplatu...
Žalmy 31:19...v mlčení! oněmí ty lživé rty - o nevinném mluví tak tvrdě, pyšně a potupně! Jak veliká je tvá dobrota...
Žalmy 35:20...v nenávisti, oči nemhouří! Nechtějí totiž mluvit o pokoji, proti mírumilovným vymýšlejí lsti. Ústa si...
Žalmy 35:28...svému služebníku pokoj dopřává!" Můj jazyk  mluví o tvé spravedlnosti, zpívá tvé chvály po všechny...
Žalmy 36:4...svou vinu nevnímá, nemá k nenávist. Jeho ústa mluví lstivě a ničemně, konání dobra přestal rozumět. I na...
Žalmy 37:30...v bydlet navždycky. Ústa spravedlivého moudře mluví, jazykem pronáší spravedlivý soud, Zákon svého Boha...
Žalmy 38:13... mi kladou léčky, ti, kdo mi chtějí ublížitmluví o zkáze, své lsti vymýšlejí každý den. ale jak...
Žalmy 40:11...v srdci neskryl jsem, o tvé věrnosti jsem mluvil a o spáse, před velikým shromážděním jsem tvou lásku...
Žalmy 41:6...proti tobě, uzdrav duši mou!" nepřátelé o mně mluví ve zlosti: "Umře brzo? jeho jméno vymizí?"...
Žalmy 41:7... jeho jméno vymizí?" Kdykoli navštívímluví lži, podlost si v srdci hromadí, jdou ven a klevetí....
Žalmy 52:5... Zlé víc než dobré miluješ, raději než pravdu mluvíš lež. séla Ve zhoubných řečech si libuješ, které...
Žalmy 58:4...se bídáci odcizili, od narození bloudí, kdo mluví lež. Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije...
Žalmy 62:12...vaše jmění, v srdci mu místo nedejte! Jednou Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel, že Bohu síla náleží. Tobě...
Žalmy 71:10...pozbývám, neopouštěj ! Vždyť moji nepřátelé mluví proti mně, ti, kdo špehují, spolu radí se. Říkají:...
Žalmy 71:15...víc. Vyprávět budu o tvé spravedlnosti, celý den mluvit o tvém spasení - nevím ani, jak je vypočíst!...
Žalmy 73:8... mají víc, než si lze představit. Smějí se, když mluví o neštěstí, ve své povýšenosti hrozí násilím. Svými...
Žalmy 73:15...celý den, ráno čeká další trest. Kdybych však mluvil tímto způsobem, k tvým dětem bych se choval nevěrně!...
Žalmy 78:1... Naslouchej, lide můj, mému učení, slov, která mluvím, všímej si. V podobenstvích k tobě promluvím, abych...
Žalmy 78:19...v srdcích svých, podle své chuti pokrm žádaliMluvili proti Bohu se slovy: "Copak Bůh prostře stůl na...
Žalmy 88:12...se stíny ke tvé oslavě? séla Bude se o tvé lásce mluvit ve hrobě a o tvé věrnosti v záhubě? Copak se ukáže...
Žalmy 95:7... o které on sám pečuje. Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře, jako v den...
Žalmy 99:7...volali a on jim odvětil. Z oblakového sloupu mluvil k nim; dbali na svědectví a zákony, které jim uložil...
Žalmy 101:7...bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči! Každého rána umlčím všechny...
Žalmy 109:20... Hospodin ztrestá žalobce, ty, kteří o mně mluví tolik zle. Hospodine, Pane, ty ale zastaň se pro...
Žalmy 116:10...na zemi mezi živými! Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil, i když svíral hrozný žal. Tehdy jsem řekl ve...
Žalmy 120:3...Jak budeš potrestán a co čeká , ty, který mluvíš lstivým jazykem? Šípy bojovníka přeostré, řeřavé...
Žalmy 139:20...ničemy - "Odstupte ode , vy vrahouni!" - Když mluví o tobě, je to rouhání, tvé jméno zneužívají nepřátelé...
Žalmy 141:6...jejich vůdcové budou svrženi ze skály, jak dobře mluvil jsem, všichni poznají. Jako když oráč rozčísne...
Žalmy 145:5...skutky opěvují, tvé mocné činy zvěstují.  mluví o tvé kráse, slávě a velebnosti, zatímco přemýšlím o...
Přísloví 2:12...cestou moudrost ochrání, před každým, kdo mluví zvráceně, před těmi, kdo se přímým stezkám vyhnou,...
Přísloví 4:24...vychází. Zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe. Tvé oči vždycky hledí přímě,...
Přísloví 8:7... co vyjde z mých rtů, slova ryzí jsou. ústa mluví pouze pravdu, mým rtům se darebáctví oškliví. Všechny...
Přísloví 16:13...Spravedlivé rty se králům líbí, milují ty, kdo mluví upřímně. Králova zloba je posel smrti, moudrý člověk...
Přísloví 18:21... Jazyk moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce. Kdo našel manželku, ten našel...
Přísloví 23:16...věř. Celé nitro se zaraduje, budou-li tvé rty mluvit poctivě. Závist k hříšníkům v srdci nechovej, v úctě...
Přísloví 23:33...had. Tvé oči uvidí prapodivně, tvé srdce bude mluvit spleteně. Bude ti, jako bys usnul na moři, jako bys...
Přísloví 24:2... V srdcích přemýšlejí o násilí, svými rty mluví, aby trápili. Moudrost dovede postavit dům, šikovnost...
Přísloví 31:26...oděvem, s úsměvem vyhlíží další den. Její ústa mluví s moudrostí, její jazyk učí vlídnosti. Na chod svého...
Kazatel 5:1...- ti ani nevědí, jak špatně jednají! Nespěchej mluvit, neukvapuj se, než něco řekneš před Bohem. Bůh je v...
Kazatel 5:2... Z množství práce jsou těžké sny, množstvím slov mluví hlupáci. Když Bohu něco slíbíš, neotálej to splnit;...
Izaiáš 9:16...neboť jsou všichni bezbožní a zlí a všechna ústa mluví nesmysly. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho...
Izaiáš 19:18...zástupů učinil. V ten den bude v Egyptě pět měst mluvit řečí Kanaánu a přísahat při Hospodinu zástupů a...
Izaiáš 28:11...Nuže, koktavou řečí a cizím jazykem bude Bůh mluvit s tímto národem. Kdysi jim řekl: "Toto je odpočinek,...
Izaiáš 29:4... věžemi, náspy proti tobě navrším. Tehdy budeš mluvit vleže na zemi, z prachu bude znít tvé mumlání; tvůj...
Izaiáš 33:15...před věčným plamenem?" Ten, kdo žije poctivěmluví upřímně, kdo zavrhuje zisk z vydírání a uhýbá před...
Izaiáš 36:11... Šebna a Joach nejvyššího komořího požádali: "Mluv prosím ke svým služebníkům aramejsky, vždyť rozumíme....
Izaiáš 40:2... potěšujte lid můj, praví váš BůhMluvte láskyplně k Jeruzalému a ohlašujte mu, že ...
Izaiáš 40:5...a všichni lidé naráz uvidí, že ústa Hospodinova mluvila." Hlas říká: "Volej!" A se ptám: "Co volat mám?"...
Izaiáš 45:19...zformoval: jsem Hospodin a žádný jiný není. Nemluvil jsem přece skrytě, v nějakém temném koutě země;...
Izaiáš 59:3...dlaně potřísněné krví a prsty plné vin; vaše rty mluví samé lži, váš jazyk mumlá podlosti. Nikdo nevolá po...
Izaiáš 59:4... nezastává se věrnosti. Doufají v nicotumluví lži, počnou trápení a rodí neštěstí. Hadí vejce...
Izaiáš 65:12... neboť jsem volal, a vy jste neodpovídalimluvil jsem, a vy jste neposlouchali, ale páchali jste, co...
Izaiáš 66:4...strachují! Volal jsem totiž, ale neodpovídalimluvil jsem, ale neposlouchali, ale páchali, co je zlé v...
Jeremiáš 1:6...Hospodine, Pane můj," zvolal jsem. "Neumím přece mluvit! Jsem ještě dítě!" "Neříkej, že jsi ještě dítě,"...
Jeremiáš 3:5...hněvat věčně? Zůstaneš navždy rozzloben?' Takto mluvíš, a přitom hle - pácháš zlo, jak jen dovedeš!" Za dnů...
Jeremiáš 6:10... jako když vinař sbírá hrozny." S kým ale mohu mluvit, koho varovat, aby slyšeli? Hle, mají neobřezané uši...
Jeremiáš 7:13...ty zločiny, praví Hospodin, jsem k vám mluvil. Znovu a znovu jsem k vám mluvil, ale vy jste...
Jeremiáš 9:4... Jeden druhého podvádějí, pravdu vůbec nemluví; svůj jazyk naučili mluvit lži, pro zvrácenost by se...
Jeremiáš 9:7...šípy, svými ústy vykládají lsti; s bližními mluví o pokoji, v srdci však léčky osnují. Copak je mohu...
Jeremiáš 10:5...jsou jako strašáci v okurkovém poli. Neumějí mluvit a musejí se nosit, protože nechodí. Nebojte se jich,...
Jeremiáš 12:6...plic. Nevěř jim tedy, i kdyby s tebou pěkně mluvili." "Svůj dům nechám být, opustím své dědictví, svůj...
Jeremiáš 13:15..." Pozorně poslouchejte, odložte pýchu, vždyť mluvil Hospodin. Vzdejte slávu Hospodinu, svému Bohu, dříve...
Jeremiáš 18:8...a zničím; pokud se však ten národ, o kterém jsem mluvil, odvrátí od svého zla, pak i upustím od zla, jež...
Jeremiáš 22:21...nad svými milenci, neboť jsou všichni rozdrceniMluvil jsem k tobě, dokud jsi měla klid, říkala jsi ale:...
Jeremiáš 23:16...vás naplnili falešnou nadějí. Vidění, o kterých mluví, si sami vymysleli, nepocházejí z úst Hospodinových....
Jeremiáš 23:28...vypráví. Kdo ale slovo, ten je věrně mluví. Co je sláma vedle zrní? praví Hospodin. Není ...
Jeremiáš 25:3...slovo Hospodinovo. Znovu a znovu jsem k vám mluvil, ale vy jste neposlouchali. Hospodin k vám znovu a...
Jeremiáš 26:7... proroci i všechen lid poslouchali, jak Jeremiáš mluví tato slova v Hospodinově chrámu. Jakmile ale Jeremiáš...
Jeremiáš 26:16...kněžím a prorokům: "Ten muž nezaslouží smrtMluvil k nám přece jménem Hospodina, našeho Boha." Také...
Jeremiáš 32:4...do rukou babylonského krále, se kterým bude mluvit tváří v tvář a spatří ho vlastníma očima. Ten odvede...
Jeremiáš 33:24...slovo Hospodinovo: "Všiml sis, jak tento lid mluví? Že prýHospodin zavrhl oba své vyvolené rody.'...
Jeremiáš 34:3...krále vlastníma očima a bude s tebou mluvit tváří v tvář. Půjdeš do Babylonu! Slyš ale slovo...
Jeremiáš 35:14... co jim přikázal jejich otec. k vám ale mluvím znovu a znovu, a vy neposloucháte. Znovu a znovu...
Jeremiáš 35:17...veškeré zlo, před kterým jsem je varovalMluvil jsem k nim, ale neposlouchali, volal jsem na , ale...
Jeremiáš 36:2...a zapiš do něj všechna slova, která jsem k tobě mluvil o Izraeli a Judovi a o všech národech ode dne, kdy...
Jeremiáš 38:25... se velmoži doslechnou, že jsem s tebou mluvil, přijdou za tebou a budou vyslýchat: ‚Pověz nám,...
Ezechiel 2:1..." řekl mi, "postav se na nohy. Chci s tebou mluvit." Když ke mně promluvil, vstoupil do Duch a...
Ezechiel 3:1...máš před sebou. Sněz tento svitek. Potom jdimluv k domu Izraele." Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal...
Ezechiel 3:11... Jdi teď ke svým krajanům ve vyhnanstvímluv k nim. poslechnou nebo ne, řekni jim: ‚Tak praví...
Ezechiel 10:5... k vnějšímu nádvoří - znělo to, jako když mluví Všemohoucí Bůh. Když bylo onomu muži oděnému plátnem...
Ezechiel 11:5...člověčí!" Tehdy na padl Duch Hospodinův. "Mluv!" řekl mi. "Tak praví Hospodin: Tohle říkáte, dome...
Ezechiel 16:44...ohavnostech nedospěla k zvrhlosti? Každý, kdo mluví v příslovích, o tobě prohlásí: ‚Jaká matka, taková...
Ezechiel 20:27... že jsem Hospodin. Proto, synu člověčímluv k domu Izraele a řekni jim: Tak praví Panovník...
Ezechiel 29:21...den obdařím dům Izraele silou a tobě umožním mluvit mezi nimi otevřeně. Tehdy poznají, že jsem...
Ezechiel 33:10...se zachráníš. Synu člověčí, řekni domu IzraeleMluvíte takto: ‚Naše přestupky a hříchy na nás doléhají a...
Ezechiel 36:5... Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Anomluvil jsem v planoucím horlení proti zbytku národů i proti...
Ezechiel 36:6...a roklinám: Tak praví Panovník Hospodin. Hlemluvím zuřivě rozhorlen, protože se vám posmívali pohané....
Ezechiel 38:17...Panovník Hospodin: Ano, jsi to ty, o kom jsem mluvil v dávných dnech skrze své služebníky, izraelské...
Ezechiel 39:8...Panovník Hospodin! To je ten den, o kterém jsem mluvil. Obyvatelé izraelských měst vyjdou pálit jejich...
Daniel 8:13...dařilo se mu vše, co podnikal. Potom jsem slyšel mluvit jednoho svatého a jiný svatý se ho zeptal: "Jak...
Daniel 8:18...to vidění platí pro poslední čas." Když ke mně mluvil, ležel jsem v mrákotách tváří k zemi. Potom se ...
Daniel 9:6...jsme tvé služebníky proroky, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům a vůdcům, k našim otcům a všem...
Daniel 10:15...vidění je totiž o budoucích časech." Když ke mně mluvil, byl jsem skloněn tváří k zemi, neschopen slova....
Daniel 10:17...a nemohu se vzchopit. Copak s tebou, pane, může mluvit někdo, jako jsem , tvůj služebník? Všechna síla ...
Daniel 10:19...tobě. Naber sílu a vzchop se!" Když ke mně mluvil, byl jsem posílen a řekl jsem: "Mluv, pane, neboť...
Ozeáš 7:13... jsem je toužil vykoupit, oni však o mně mluví lži. Nevolají ke mně ze srdcí, když na svých lůžkách...
Ozeáš 7:16...velmoži padnou mečem; protože sami tak vztekle mluvili, v Egyptě se jim vysmějí! Polnici na rty! Na dům...
Ozeáš 12:11...do stanů jako za dnů, kdy svátek slavíváš!  mluvím skrze proroky, sám jim dávám mnohá vidění a skrze...
Amos 3:1...Hospodin. Slyšte, Izraelci, slovo, jež Hospodin mluví proti vám - proti celé čeládce, kterou jsem vyvedl...
Amos 3:8... Lev řve, kdo by se nebál? Panovník Hospodin mluví, kdo by neprorokoval? Na palácích v Ašdodu zvolejte,...
Amos 5:10...toho, kdo soudí v bráně, štítíte se toho, kdo mluví pravdivě. Protože dupete po chudácích a nutíte je...
Micheáš 6:12...mošně? Vaši boháči jsou násilníci a vaši občané mluví lež; hovoří zrádným jazykem! Právě proto jsem ...
Abakuk 2:18...dílo věří, kdo ji vytvořil, dělá si bůžky, kteří mluvit neumí. Běda tomu, kdo říká dřevu: "Vstávej!" kdo...
Sofoniáš 3:13...Pozůstatek Izraele nebude jednat zle, nebudou mluvit lež, lstivý jazyk se u nich nenajde. Budou se pást a...
Zachariáš 1:9...to znamená," odpověděl mi anděl, který se mnou mluvil. "To jsou ti, které poslal Hospodin, aby procházeli...
Zachariáš 8:16...a dům Judy dobrem. Nebojte se. Toto dělejteMluvte mezi sebou pravdu a ve svých branách vynášejte soud...
Zachariáš 10:2...mračen, každému na poli zeleň dopřeje. Bůžkové mluví bludy a věštci vidí lži; vykládají své marné sny a...
Matouš 3:3...království je blízko!" To je ten, o kterém mluvil prorok Izaiáš, když říkal: "Hlas volajícího na...
Matouš 9:18... a tak se obojí zachová." Zatímco k nim takto mluvil, náhle k němu přistoupil představený synagogy a...
Matouš 9:33... Když pak byl ten démon vyhnán a němý začal mluvit, zástupy užasly a říkaly: "Něco takového je v...
Matouš 10:20...bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, který mluví ve vás. Bratr...
Matouš 10:27...tajného, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tměmluvte na světle; co slyšíte šeptat do ucha, hlásejte ze...
Matouš 12:22...posedlého démonem a on ho uzdravil, takže mluvil a viděl. Všechny zástupy žasly: "Není snad tohle ten...
Matouš 12:32...Synu člověka, bude mu odpuštěno, ale kdokoli by mluvil proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno ani v...
Matouš 12:34...pozná po ovoci. Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci, to na...
Matouš 12:46...bude i s tímto zlým pokolením." A zatímco ještě mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku,...
Matouš 12:47...matka a tví bratři stojí venku. Chtějí s tebou mluvit." On mu však odpověděl: "Kdo je matka? Kdo jsou...
Matouš 13:10...přistoupili učedníci a ptali se: "Proč s nimi mluvíš v podobenstvích?" "Vám je dáno znát tajemství...
Matouš 13:13... kdo nemá, bude vzato i to, co . Proto k nim mluvím v podobenstvích, že vidí, ale nevidí a slyší, ale...
Matouš 15:31...a on je uzdravoval. Když lidé viděli, jak němí mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí,...
Matouš 21:45...slyšeli ta jeho podobenství, pochopili, že mluví o nich, a chtěli ho zatknout. Báli se ale zástupů,...
Matouš 23:1... nikdo neodvážil na nic zeptat. Tehdy Ježíš mluvil k zástupům a svým učedníkům. Řekl: "Na Mojžíšově...
Matouš 23:3... ale neřiďte se jejich skutky, protože oni mluví, ale nejednají. Svazují těžká, neúnosná břemena a...
Matouš 24:15...na svatém místě státotřesnou ohavnost', o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj), tehdy ti, kdo...
Matouš 26:13...celém světě bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden...
Matouš 26:35...měl s tebou zemřít, nikdy nezapřu!" A podobně mluvili i všichni ostatní učedníci. Když Ježíš s učedníky...
Matouš 26:70..." On to ale přede všemi zapřel: "Nevím, o čem mluvíš!" Zamířil k bráně, ale tam ho uviděla jiná a řekla...
Matouš 28:13...staršími dali vojákům spoustu peněz se slovy: "Mluvte takhle: ‚V noci přišli jeho učedníci a ukradli ho,...
Marek 1:34...a vyhnal množství démonů. Démonům nedovoloval mluvit, protože ho znali. Ráno vstal dlouho před rozedněním...
Marek 1:45... na svědectví pro ." On ale šel a začal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš nemohl veřejně...
Marek 2:7...Písma. Seděli tam a v srdcích si říkali: "Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný...
Marek 3:23...vymítá démony knížetem démonů. Zavolal je tedymluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vymítat...
Marek 7:35...otevřely, pouto jeho jazyka se uvolnilo a začal mluvit správně. Ježíš jim zakázal komukoli to říkat, ale...
Marek 9:39...vykonat zázrak v mém jménu a hned nato o mně mluvit zle. Kdo není proti nám, je s námi...
Marek 13:11... nedělejte si předem starosti, co máte říci, ale mluvte, co vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy,...
Marek 14:9...na celém světě bude kázáno evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden...
Marek 14:31...měl s tebou zemřít, nikdy nezapřu!" A podobně mluvili i všichni ostatní. Když pak přišli na místo zvané...
Marek 14:68..." On to ale zapřel: "Nerozumím. Nevím, o čem mluvíš!" Vyšel ven před dvůr a vtom zakokrhal kohout. Potom...
Marek 14:71...se začal zaklínat a přísahat: "Člověka, o kterém mluvíte, neznám!" A vtom podruhé zakokrhal kohout. Petr si...
Marek 16:17...znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili...
Lukáš 1:22...v chrámu. Když konečně vyšel, nemohl s nimi mluvit, a tak poznali, že musel mít v chrámu vidění....
Lukáš 2:50...v domě svého Otce?" Oni však nechápali, o čem mluví. Potom se s nimi vrátil do Nazaretu a byl jim...
Lukáš 4:41...jsi Boží Syn!" On je ale okřikoval a nenechal je mluvit. Věděli totiž, že je Mesiáš. Když se rozednilo,...
Lukáš 6:26...naříkat. Běda vám, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře. Stejně se totiž chovali jejich otcové k...
Lukáš 7:15...říkám ti, vstaň!" a ten mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň...
Lukáš 7:40..." oslovil ho Ježíš, "chci ti něco říci." "Jen mluv, mistře," odpověděl farizeus. "Jistý věřitel měl dva...
Lukáš 8:10...znát tajemství Božího království, k ostatním ale mluvím v podobenstvích, abyhleděli, ale neviděli a...
Lukáš 9:30...tváře, jeho oděv zbělel a rozzářil se. A hlemluvili s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se...
Lukáš 9:31...to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali ve slávěmluvili o jeho odchodu, k němuž mělo dojít v Jeruzalémě....
Lukáš 11:14...démona němoty. Když démon vyšel a ten němý začal mluvit, zástupy užasly. Někteří ale říkali: "Vymítá démony...
Lukáš 11:45..." ozval se jeden ze znalců Zákona, "když takhle mluvíš, urážíš i nás." "Běda i vám znalcům Zákona!"...
Lukáš 18:34...výroku jim zůstal skryt, takže nerozuměli, o čem mluví. Když přicházel k Jerichu, jeden slepec tam seděl u...
Lukáš 20:21...prokurátora. Zeptali se ho: "Mistře, víme, že mluvíš i učíš správně a že nikomu nestraníš, ale pravdivě...
Lukáš 22:60...je to Galilejec!" Petr ale řekl: "Nevím, o čem mluvíš, člověče!" A vtom, ještě než to dořekl, zakokrhal...
Lukáš 24:32..."Copak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?" Ihned vstali a vrátili se do...
Lukáš 24:36...jim dal poznat při lámání chleba. Zatímco o tom mluvili, stanul uprostřed nich Ježíš. "Pokoj vám," řekl....
Lukáš 24:44...před nimi. Potom jim řekl: "Právě o tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi: Musí se naplnit...
Jan 2:21...to Židé. "A ty ho postavíš za tři dny?" (On ale mluvil o chrámu svého těla. Když byl potom vzkříšen z...
Jan 3:11...odpověděl mu Ježíš. "Amen, amen, říkám ti, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli,...
Jan 3:31... je nade všechny; kdo je ze země, je pozemskýmluví pozemské věci. Ten, který přišel z nebe, je nade...
Jan 3:34...že Bůh je pravdomluvný. Ten, kterého poslal Bůhmluví Boží slova, neboť Bůh dává Ducha bez omezení. Otec...
Jan 4:26..." "To jsem ," řekl Ježíš; "ten, kdo s tebou mluví!" Vtom přišli jeho učedníci. Překvapilo je, že mluví...
Jan 4:27...Vtom přišli jeho učedníci. Překvapilo je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl: "Co chceš?" anebo:...
Jan 6:63...dává život; tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou život. Někteří z vás ale nevěří."...
Jan 7:17...vůli, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe. Kdo mluví sám od sebe, hledá svou...
Jan 7:18...učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe. Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo ale hledá...
Jan 7:26...to snad ten, kterého chtějí zabít? Podívejte semluví svobodně a nikdo nic nenamítá. Že by hodnostáři přece...
Jan 8:27...jsem slyšel od něj." Nepochopili však, že s nimi mluvil o Otci. Proto jim Ježíš řekl: " vyzdvihnete Syna...
Jan 8:28...poznáte, kdo jsem. Nic nedělám sám od sebe, ale mluvím, jak naučil Otec. Ten, který poslal, je se...
Jan 8:38... zabít, protože slovo u vás nemá místo.  mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce; vy zase děláte,...
Jan 8:44...nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec...
Jan 9:21...oči. Ptejte se jeho, je přece dospělý, může mluvit sám za sebe." (Jeho rodiče to řekli, protože se báli...
Jan 9:29...My jsme Mojžíšovi učedníci! Víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, ale o tomhle nevíme, co je zač." "To je právě...
Jan 9:37...viděl," řekl mu Ježíš. "Je to ten, který s tebou mluví." "Věřím, Pane!" zvolal a padl před ním na kolena...
Jan 11:13...prospěje, Pane," řekli mu na to učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluví o...
Jan 12:29...to, řekl: "Zahřmělo." Někteří ale říkali: "Mluvil k němu anděl." Ježíš na to odpověděl: "Ten hlas...
Jan 12:41..." To řekl Izaiáš, když zahlédl jeho slávumluvil o něm. Přesto však v něho uvěřili i mnozí z...
Jan 12:48...V poslední den jej bude soudit slovo, které jsem mluvil. Nemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který ...
Jan 12:49...den jej bude soudit slovo, které jsem mluvil. Nemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který poslal,...
Jan 12:50... A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co mluvím, tedy mluvím tak, jak mi řekl Otec." Před...
Jan 13:22...rozhlížet jeden po druhém, netušíce, o kom to mluví. Jeden z jeho učedníků, ten, kterého Ježíš miloval,...
Jan 13:24... Šimon Petr mu naznačil, se zeptá, o kom to mluvil. Objal ho tedy a zeptal se: "Pane, kdo to...
Jan 14:30... se to stane, uvěřili. s vámi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Nemá na mně nic...
Jan 15:3... Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a ve vás. Jako ratolest nemůže...
Jan 16:13... uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší - oznámí vám i...
Jan 16:18...myslí, když říká: ‚Za okamžik'? Nevíme, o čem mluví." Ježíš poznal, že se ho chtěli zeptat, a tak jim...
Jan 16:25... a vaše radost bude dokonalá. Dosud jsem k vám mluvil obrazně. Přichází chvíle, kdy k vám nebudu o Otci...
Jan 18:20...jeho učedníků a jeho učení. Ježíš mu odpověděl: "Mluvil jsem ke světu veřejně. Vždycky jsem učil v...
Jan 18:21... Proč se ptáš ? Zeptej se těch, kdo slyšeli mluvit. Ti vědí, co jsem říkal." Když to řekl, jeden z...
Skutky 1:3...je živý, když se jim po čtyřicet dní ukazovalmluvil o Božím království. Když se s nimi sešel, přikázal...
Skutky 1:4...Otcovo zaslíbení, o kterém jste slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem...
Skutky 2:4... Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V...
Skutky 2:6...lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe říkali: "Hleďte,...
Skutky 2:7...sebe říkali: "Hleďte, copak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou Galilejci? Jak to, že tedy každý slyšíme svou...
Skutky 2:11... tak proselyté, Kréťané i Arabové - slyšíme je mluvit našimi jazyky o velikých Božích věcech!" Všichni...
Skutky 3:21...času nápravy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků. Mojžíš řekl...
Skutky 4:1...se odvrátí od svých špatností." A když takto mluvili k lidu, přišli na kněží s velitelem chrámové...
Skutky 4:29...výhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům,  mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k...
Skutky 4:31...byli naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo. Celé to množství věřících mělo jedno...
Skutky 5:40...apoštoly, dali je zbičovat, a když jim zakázali mluvit v Ježíšově jménu, propustili je. A tak odešli z...
Skutky 6:1...učedníků stále rozrůstal, začali si ti, kdo mluvili řecky, stěžovat, že jejich vdovy jsou oproti...
Skutky 6:10...ale obstát proti moudrosti a Duchu, v jehož moci mluvil. Nastrčili proto muže, kteří prohlašovali: "Slyšeli...
Skutky 6:13...svědky, kteří tvrdili: "Ten člověk neustále mluví proti tomuto svatému místu a proti Zákonu. Slyšeli...
Skutky 7:38...lidu na poušti. Stál mezi andělem, který k němu mluvil na hoře Sinaj, a našimi otci. To on přijal živá...
Skutky 8:34...se Filipa zeptal: "Prosím , o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?" Filip se ujal slova a...
Skutky 9:27...a vyprávěl jim, jak Saul uviděl na cestě Pánamluvil s ním a také jak v Damašku směle mluvil v Ježíšově...
Skutky 10:46...je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha. Petr tehdy...
Skutky 11:15...ty i celý tvůj dům!' A jen, co jsem k nim začal mluvit, sestoupil na Duch svatý stejně jako na počátku...
Skutky 13:15... pokud máte pro lid nějaké slovo povzbuzenímluvte." Pavel vstal, pokynul rukou a řekl: "Izraelité a...
Skutky 14:1... Také v Ikoniu šli do židovské synagogymluvili tak, že uvěřilo veliké množství Židů i Řeků. Ti...
Skutky 14:3...bratrům. Přesto tam strávili dlouhý čas a směle mluvili o Pánu, který potvrzoval poselství o své milosti a...
Skutky 14:12...začali říkat Zeus a Pavlovi Hermes (protože mluvil hlavně on). Kněz Diova chrámu, který stál před...
Skutky 16:13...bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tammluvili k ženám, které se tam shromáždily. Naslouchala nám...
Skutky 18:9...noci Pán řekl Pavlovi ve vidění: "Neboj semluv a nemlč! jsem s tebou a nikdo se ani nedotkne,...
Skutky 18:25... Byl obeznámen s Pánovou cestou, a tak vroucně mluvil a přesně učil o Ježíši. Znal však jenom Janův křest....
Skutky 18:26... Znal však jenom Janův křest. Když začal směle mluvit v synagoze, uslyšeli ho Priscilla s Akvilou, vzali...
Skutky 19:6...ruce, sestoupil na Duch svatý, takže začali mluvit v jiných jazycích a prorokovat. Těch mužů bylo...
Skutky 19:8...Pavel pak šel do synagogy a tři měsíce tam směle mluvil; hovořil s lidmi a přesvědčoval je o Božím...
Skutky 20:7...dne po sobotě sešli k lámání chleba, Pavel k nim mluvil, a protože se druhý den chystal odejít, protáhl svou...
Skutky 20:11...nahoru, lámal chléb a po jídle ještě dlouho mluvil, do rána, kdy odešel. Toho chlapce pak přivedli...
Skutky 21:37...do pevnosti, oslovil velitele: "Mohu s tebou mluvit?" "Ty umíš řecky?" odpověděl velitel. "Takže ty...
Skutky 22:2...mou obhajobu před vámi!" Když uslyšeli, že k nim mluví hebrejsky, ztišili se ještě více. Pavel pokračoval:...
Skutky 22:9...společníci viděli světlo; hlas, který ke mně mluvil, ale neslyšeli. Zeptal jsem se: ‚Pane, co mám...
Skutky 23:9..."Nenašli jsme na něm nic zlého. Co když k němu mluvil duch nebo anděl?" Hádka narůstala tak, že se velitel...
Skutky 24:25...si ho ohledně víry v Mesiáše. Když ale Pavel mluvil o spravedlnosti, o zdrženlivosti a o nadcházejícím...
Skutky 26:26...pravdivá a rozumná. Král, před nímž tak otevřeně mluvím, těm věcem dobře rozumí. Jsem si jist, že mu nic z...
Římanům 1:8...Bohu skrze Ježíše Krista - vždyť o vaší víře mluví celý svět! Bůh, jemuž sloužím svým duchem v evangeliu...
Římanům 3:8..." Někteří pomlouvači o nás tvrdí, že právě takto mluvíme, ale čeká je spravedlivý trest. Nuže, jsme na tom...
Římanům 7:1...Kristu Ježíši, našem Pánu. Nevíte snad, bratři (mluvím přece k těm, kdo znají Zákon), že Zákon panuje nad...
Římanům 10:6...plní, z nich bude žít." Spravedlnost z víry však mluví takto: "Neříkej si v srdci: Kdo vystoupí do nebe?"...
Římanům 11:13...obohatilo pohany, co teprve jejich naplnění! Teď mluvím k vám pohanům. Sám jsem přece apoštol pohanů a jsem...
1. Korintským 2:6...lidské moudrosti, ale na Boží moci. O moudrosti mluvíme mezi dospělými, ovšem není to moudrost současného...
1. Korintským 2:7...současného světa ani jeho pomíjivých vůdců. My mluvíme o tajemné moudrosti Boží, o skryté moudrosti,...
1. Korintským 2:13...rozuměli, čím nás Bůh obdaroval. O tom právě mluvíme (nikoli slovy, jimž učí lidská moudrost, ale slovy,...
1. Korintským 3:1...Kristovu! Jenže jsem s vámi, bratři, nemohl mluvit jako s duchovními, ale jako s tělesnými, jako s...
1. Korintským 10:15...tak, moji milovaní, utíkejte před modlářstvímMluvím jako k rozumným lidem; sami posuďte, co říkám....
1. Korintským 12:3...vedeni. Proto chci, abyste věděli, že nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako...
1. Korintským 12:30...všichni zázraky? Mají všichni dary uzdravováníMluví snad všichni jazyky? Vykládají snad všichni? Horlete...
1. Korintským 13:1...vám však ještě mnohem vyšší cestu: Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění...
1. Korintským 13:11... tehdy to částečné zanikne. Dokud jsem byl dítěmluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem...
1. Korintským 14:2...darech, nejvíce však, abyste prorokovali. Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž k lidem, ale k Bohu. Je...
1. Korintským 14:3... zůstává tajemstvím. Ten, kdo prorokuje, však mluví k lidem, aby je posílil, povzbudil a potěšil. Kdo...
1. Korintským 14:4...lidem, aby je posílil, povzbudil a potěšil. Kdo mluví v jazycích, posiluje sám sebe, ale kdo prorokuje,...
1. Korintským 14:5... posiluje církev. Chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste prorokovali....
1. Korintským 14:6...církve. Co kdybych k vám, bratři, přišelmluvil v jazycích? K čemu vám budu, pokud vám neřeknu...
1. Korintským 14:9... jak kdo poznat, co se říká? Vždyť budete mluvit do větru! Na světě je koneckonců tolik různých řečí...
1. Korintským 14:11...různých řečí a žádná z nich není beze smysluMluví-li však někdo řečí, které nerozumím, zůstaneme jeden...
1. Korintským 14:13...snažte se v nich vyrůst pro posílení církve. Kdo mluví v jazycích, se proto modlí, aby je mohl vykládat....
1. Korintským 14:18...krásně, ale druhým to nepomáhá. Děkuji Bohu, že mluvím v jazycích více než vy všichni; v církvi bych ale...
1. Korintským 14:23...Co kdyby na společném shromáždění církve všichni mluvili v jazycích? Když tam přijdou nezasvěcení nebo...
1. Korintským 14:27...děje k vzájemnému posílení. Chce-li někdo mluvit v jazycích, mluví postupně dva nebo nejvýše tři a...
1. Korintským 14:28...kdo by to vykládal, pak ve shromáždění mlčímluví jen pro sebe a pro Boha. Proroci mluví dva nebo...
1. Korintským 14:29...mlčí a mluví jen pro sebe a pro Boha. Proroci  mluví dva nebo tři a ostatní to rozsuzují. Dostane-li...
1. Korintským 14:39... bratři moji, horlete po proroctví a nebraňte mluvit v jazycích. Ve všem panuje slušnost a pořádek....
2. Korintským 2:17...rozdíl od mnohých nekupčíme s Božím slovem, ale mluvíme před Boží tváří v Kristu z upřímných pohnutek, z...
2. Korintským 4:13...víry, o níž se píše: "Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil," i my věříme, a tak mluvíme. Víme totiž, že Ten,...
2. Korintským 6:11... jako nic nemající, a přitom všechno vlastnícíMluvíme k vám otevřeně, drazí Korintští, naše srdce je...
2. Korintským 11:21... Čím se však někdo tak troufale chlubí - teď mluvím jako blázen - na to si troufám i . Jsou to...
2. Korintským 11:23... také! Jsou Kristovi služebníci? Teď mluvím jako pomatenec: více! Pracoval jsem mnohem víc,...
2. Korintským 12:19... že se před vámi celou dobu hájíme? Milovaní, my mluvíme před Boží tváří v Kristu, a to všechno pro vaši...
2. Korintským 13:3...na nikoho jiného. Žádáte přece důkaz, že ve mně mluví Kristus. Ten vůči vám není slabý - naopak je mezi...
Efeským 4:15...a vychytralým sváděním k bludu. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista,...
Efeským 5:12...o tom, čeho se potají dopouštějí, je hanba i jen mluvit. Všechno, co je vystaveno světlu, však vychází...
Efeským 5:32...jedním tělem." Toto je veliké tajemství; však mluvím o Kristu a o církvi. ovšem každý jednotlivý z vás...
Koloským 4:3...Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve vězení),...
Koloským 4:6...vždy vlídná a ochucená solí, víte, jak máte mluvit s každým člověkem. O tom, jak se mi daří, vám...
1. Tesalonickým 2:16...a staví se proti všem lidem, když nám brání mluvit k pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují míru svých...
Titus 2:8...jednání. V učení měj poctivost a vážnostmluv zdravé slovo, proti němuž nelze nic namítnout, aby byl...
Židům 1:1...s vaším duchem. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto...
Židům 1:2...skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem...
Židům 2:5...udílením Ducha svatého. Ten budoucí svět, o němž mluvíme, Bůh nesvěřil andělům. Písmo na jednom místě...
Židům 3:7... jak říká Duch svatý: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře, v den...
Židům 3:15... do konce. Jak říká: "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako tehdy při vzpouře." Kdo se...
Židům 3:16...vzpouře." Kdo se však vzbouřil, i když ho slyšel mluvit - nebyli to snad všichni, kdo s Mojžíšem vyšli z...
Židům 4:4...od stvoření světa. Písmo přece na jednom místě mluví o sedmém dni takto: "Sedmého dne Bůh odpočinul ode...
Židům 4:7...(jak bylo řečeno): "Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí." Kdyby je totiž Jozue uvedl do...
Židům 6:9...ji čeká spálení. Milovaní, přestože takto mluvíme, jsme si o vás jisti něčím lepším - tím, co se týká...
Židům 7:13...nutně nastává i změna Zákona. Ten, o kom se tu mluví, přece patří k jinému pokolení, z něhož nikdy nikdo u...
Židům 8:1... který je dokonalý na věky. To hlavní, o čem tu mluvíme, je ovšem to, že máme takového velekněze, který...
Židům 8:13...hříchy nevzpomenu nikdy víc." Když tedy Bůh mluví o "nové smlouvě", prohlašuje tu první za starou; a to...
Židům 9:5...slitovnici. O tom všem ale teď není třeba mluvit dopodrobna. Od doby, kdy byl stánek vztyčen,...
Židům 11:4...jeho dary), a přestože zemřel, díky dosud mluví. Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt:...
Židům 11:14...na zemi cizinci a přistěhovalci. Ti, kdo takto mluví, dávají najevo, že touží po vlasti. Kdyby měli na...
Židům 12:24...nové smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábelova. Hleďte, abyste neodmítli Toho,...
Židům 12:25... Hleďte, abyste neodmítli Toho, který k vám mluví. Jestliže neunikli ti, kteří odmítli toho, kdo na...
Jakub 2:12... ale zabíjíš, přestupuješ Zákon. Proto mluvte a jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle...
Jakub 4:5...se Božím nepřítelem. Anebo si myslíte, že Písmo mluví naprázdno? Copak Duch, který v nás přebývá, vede k...
Jakub 5:10...a trpělivosti si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Hospodinově jménu. Víte, že říkáme: "Blaze těm,...
1. Petr 3:6...manželům, tak jako Sára poslouchala Abrahamamluvila o něm jako o svém pánu. I vy jste jejími dcerami,...
1. Petr 4:11...dobří správci rozmanité Boží milosti. Když někdo mluví, jsou to Boží slova; když někdo slouží, je to v...
2. Petr 1:16...příchodu, nedrželi jsme se vymyšlených bájí, ale mluvili jsme jako očití svědkové jeho slávy. Tu slávu a...
2. Petr 1:21...nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým. V Božím lidu však...
1. Jan 4:5...ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je poslouchá. My jsme z Boha. Kdo zná...
Juda 1:15...slovům, která ti bezbožní hříšníci proti němu mluvili." To jsou ti reptáci a nespokojenci vedení...
Zjevení 1:12...se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou mluvil. Když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých...
Zjevení 13:11...ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc první šelmy...
Zjevení 13:15... šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem...
Zjevení 21:15...Beránkových apoštolů. Ten, který se mnou mluvil, měl zlatou měřicí tyč, aby změřil město, jeho brány...

Slova obsahující mluv: domluva (1) domluvám (1) domluvami (1) domluveno (1) domluví (1) domluvil (17) domluvili (7) domluvit (1) domluvou (1) domluvu (1) domluvy (6) mluv (52) mluvčí (1) mluvení (3) mluví (107) mluvící (5) mluvícího (6) mluvících (1) mluvícímu (1) mluvil (120) mluvila (4) mluvili (29) mluvily (1) mluvím (24) mluvíme (12) mluvíš (13) mluvit (91) mluvíte (4) mluvíval (1) mluvka (2) mluvkové (1) mluvkovi (1) mluvte (11) námluvy (1) nedomluvil (1) nemluv (3) nemluvě (1) nemluví (13) nemluvil (21) nemluvili (2) nemluvím (3) nemluvíš (2) nemluvit (1) nemluvňat (1) nemluvňata (8) nemluvňátek (1) nemluvňatům (2) nemluvňaty (3) nemluvně (5) nemluvte (2) nepromluví (1) nepromluvil (1) nepromluvím (1) nepromluvíš (3) odmluvy (1) omluv (2) omluvit (1) omluvu (1) omluvy (1) pomluv (2) pomluvám (2) pomluvil (1) pomluvit (1) pomluvu (1) pomluvy (7) pravdomluvné (1) pravdomluvní (1) pravdomluvnost (1) pravdomluvný (10) promluv (15) promluvě (2) promluví (17) promluvil (255) promluvila (7) promluvili (11) promluvilo (1) promluvím (24) promluvíme (2) promluvíš (6) promluvit (19) promluvte (1) přemluvila (1) přimluv (1) přímluvce (2) přimluví (1) přimluvil (1) přimluvte (1) přímluvy (1) rozmluvu (1) smluvené (1) smluvili (1) úmluvu (3) úmluvy (1) výmluvný (1) výmluvu (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |