Mladší

Hledám varianty 'mladší' [ mladšímu (3) mladším (2) mladších (1) mladšího (3) mladší (22) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 19:31...dcerami v jeskyni. Prvorozená jednou řekla  mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji není nikdo, s...
Genesis 19:34...když vstala. Druhého dne pak prvorozená řekla  mladší: "Hle, včera v noci jsem spala se svým otcem. Opijme...
Genesis 19:35...otce." I noci tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však nic nevěděl, ani když ulehla...
Genesis 19:38... Ten je otcem Moábských do dnešního dne. I ta mladší porodila syna a dala mu jméno Ben-amí, Syn mého...
Genesis 25:23... Jeden lid bude silnější než druhý a starší mladšímu bude služebník." Když se naplnil čas a měla...
Genesis 27:15...syna Ezaua, které měla doma, oblékla je svému mladšímu synu Jákobovi a ovinula mu ruce i hladkou část...
Genesis 27:42...staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého mladšího syna Jákoba a řekla mu: "Pohleď, tvůj bratr Ezau...
Genesis 29:16...Lában měl dvě dcery: starší se jmenovala Léamladší Ráchel. Léa měla měkké oči, ale Ráchel byla nápadně...
Genesis 29:18... a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel." Lában odpověděl: "Dám ti ji raději...
Genesis 29:26... obelstil?" "V našem kraji není zvykem vdávat mladší dříve než prvorozenou," odpověděl mu Lában. " s ...
Genesis 48:14...položil svou pravici na hlavu Efraima, který byl mladší, a svou levici na hlavu Manasese, ačkoli ten byl...
Genesis 48:19...vím. I z něho vzejde lid, i on se rozroste. Jeho mladší bratr se však rozroste víc než on a z jeho semene...
Soudců 1:13...svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova mladšího bratra Kenaze, a tak mu dal svou dceru Aksu za...
Soudců 3:9... aby je vysvobodil. Byl to Otniel, syn Kenazemladšího bratra Kálebova. Spočinul na něm Duch Hospodinův,...
Soudců 15:2...dal tvému družbovi." Potom mu navrhl: "A co její mladší sestra, ta je přece hezčí. Vezmi si ji místo !" Na...
1. Samuel 14:49... Měl také dvě dcery: prvorozenou jménem Merabmladší Míkal. Saulova manželka se jmenovala Achinoam, dcera...
1. Letopisů 24:31...bratrů bylo nakládáno stejně jako s rody mladších. David a hlavní hodnostáři vyčlenili některé z...
1. Letopisů 27:23...To byli vůdcové izraelských kmenů. Dvacetiletémladší David do sčítání ani nezahrnul, neboť Hospodin řekl,...
Job 30:1...truchlivé. Teď se mi ale vysmívají ti, kdo jsou mladší nežli - ti, jejichž otcům bych býval nesvěřil ani...
Ezechiel 16:46...dcerami po tvé levici, po tvé pravici pak tvá mladší sestra Sodoma se svými dcerami. Copak ses neřídila...
Ezechiel 16:61...způsoby a budeš se stydět, vezmu tvé staršímladší sestry a dám ti je za dcery, i když to nebylo...
Matouš 2:16...a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času, na který se vyptal mudrců....
Lukáš 15:12...pokračoval: "Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který mi...
Lukáš 15:13...' A tak jim rozdělil své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj...
Jan 21:18..."Pas ovce. Amen, amen, říkám ti: Když jsi byl mladší, oblékal ses a chodils, kam jsi chtěl. zestárneš,...
Římanům 9:12...povolává), bylo řečeno: "Starší bude sloužit mladšímu." Jak je psáno: "Jákoba jsem si zamiloval, Ezaua...
1. Timoteus 5:1... Staršího nekárej, ale domlouvej mu jako otcimladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším...
1. Timoteus 5:2...mladším jako bratrům, starším ženám jako matkámmladším jako sestrám, ve vší čistotě. Prokazuj úctu...
1. Timoteus 5:11...souženým a věnovala se každému dobrému díluMladší vdovy ale započítat odmítej. Když je smyslnost...
1. Timoteus 5:14...a říkat, co se nepatří. Proto bych rád, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a...
1. Petr 5:5...Pastýř, přijali nevadnoucí věnec slávy. Vymladší, se podřizujte starším a všichni se oblékněte...

Slova obsahující mladší: mladší (22) mladšího (3) mladších (1) mladším (2) mladšímu (3) nejmladší (12) nejmladšího (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |