Mladík

Hledám varianty 'mladík' [ mladíky (17) mladíků (6) mladíku (1) mladíkovi (1) mladíkem (2) mladíka (12) mladík (18) mladíci (13) ]. Nalezeno 70 veršù.
Genesis 4:23...jsem muže za ránu, kterou mi zasadil, zabil jsem mladíka za zranění, jež mi způsobil. Bude-li Kain mstěn...
Genesis 19:4... obklíčili dům obyvatelé města, sodomští muži od mladíků po starce, všechen lid ze všech stran. "Kde jsou...
Genesis 37:2... To je Jákobův příběh. Josef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal ovce se svými bratry, syny manželek svého...
Genesis 41:12...významem. A byl tam s námi jeden hebrejský mladík, otrok velitele stráže. Vyprávěli jsme mu své sny a...
Exodus 10:9...přesně jít?" Mojžíš řekl: "Půjdeme se svými mladíky i starci, půjdeme se svými syny i dcerami, se svým...
Soudců 17:11...a stravu." A levita u něj ochotně zůstal; ten mladík pak byl pro Míku jako jeden z jeho synů. Míka ho...
Soudců 17:12...ho pověřil, aby mu dělal kněze, a ten levitský mladík bydlel v jeho domě. Míka si říkal: "Teď ke mně...
Soudců 18:3...přišli blíž, poznali po hlase toho levitského mladíka. Zašli tedy dovnitř a ptali se ho: "Jak ses sem...
Soudců 18:15..." Odbočili tam a vešli do domu toho levitského mladíka (totiž do Míkova domu). Poptali se ho, jak se daří....
1. Samuel 2:17...hned. Když nedáš, zabavím to násilím!" Tak se ti mladíci dopouštěli před Hospodinem hrozného hříchu, protože...
1. Samuel 17:56... nevím," odpověděl Abner. "Vyptej se na toho mladíka, čí je syn," poručil král. Jakmile se David po...
1. Samuel 30:13...Egypťan, otrok jednoho Amalekovce," odpověděl mladík. "Můj pán tu před třemi dny nechal, protože jsem...
1. Samuel 30:17...dne a nikdo z nich neunikl kromě čtyř set mladíků, kteří nasedli na velbloudy a uprchli. Tak David...
2. Samuel 1:5...zemřel Saul a jeho syn Jonatan?" zeptal se David mladíka, který mu to oznamoval. Mladík odpověděl: "Náhodou...
2. Samuel 1:6...zeptal se David mladíka, který mu to oznamovalMladík odpověděl: "Náhodou jsem byl v pohoří Gilboa, když...
2. Samuel 1:13...domu Izraele, že padli mečem. Potom se David mladíka, který mu přinesl tu zprávu, zeptal: "Odkud že...
2. Samuel 13:34...jen Amnon!" Abšalom mezitím uprchl. Když se mladík na stráži rozhlédl do dálky, spatřil, jak od západu...
2. Samuel 18:32...všichni, kdo ti chtějí škodit, dopadnou jako ten mladík!" Král byl otřesen. S pláčem stoupal do horní...
1. Královská 11:28...města svého otce Davida. Jeroboám byl schopný mladík, a když si Šalomoun všiml, jak se k dílu, svěřil...
1. Královská 12:8...radu, kterou mu dávali starci, a poradil semladíky, kteří s ním vyrůstali a teď se ocitli v jeho...
1. Královská 12:10...‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem,...
1. Královská 12:14... kterou mu dali starci. Odpověděl jim podle rady mladíků: "Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě...
1. Královská 20:14...zeptal se Achab. "Tak praví Hospodin: Skrze mladíky sloužící u krajských hejtmanů," odpověděl prorok....
1. Královská 20:15... "Ty," odpověděl prorok. Nechal tedy nastoupit mladíky od krajských hejtmanů a bylo jich 232. Po nich...
1. Královská 20:17...královskými spojenci.) Nejprve vyrazili mladíci od krajských hejtmanů. Ben-hadad vyslal průzkumníky...
1. Královská 20:19... " jdou vyjednávat nebo bojovat!" Za mladíky od krajských hejtmanů ale z města vytáhlo celé...
2. Letopisů 10:8...radu, kterou mu dávali starci, a poradil semladíky, kteří s ním vyrůstali a teď se ocitli v jeho...
2. Letopisů 10:10...‚Ulev nám od jha, které nám naložil tvůj otec'?" Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem,...
2. Letopisů 10:14...na radu starců, ale odpověděl jim podle rady mladíků:"Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě...
2. Letopisů 34:3...ani nalevo. V osmém roce své vlády, ještě jako mladík, začal hledat Boha svého otce Davida.Ve dvanáctém...
2. Letopisů 36:17...na babylonského krále, který pobil jejich mladíky mečem přímo ve svatyni. Neušetřil mládence ani...
Job 32:6... syn Barachela Buzského tehdy řekl: " jsem jen mladík a vy jste kmeti, proto jsem byl dosud nesmělý, bál...
Žalmy 78:63...meči, na své dědictví se rozhořčil. Jejich mladíky pohltil oheň, jejich pannám nezazněly písně...
Žalmy 110:3... Jak rosa z lůna svítání sejdou se k tobě tvoji mladíci. Hospodin přísahal a nebude litovat: "Jsi knězem...
Žalmy 119:9...chci dodržet - jen prosím neopouštěj ! Jak mladík svou stezku udrží v čistotě? Tak, že tvým slovem...
Žalmy 148:12...národy, všichni vůdcové a vládci na zemimladíci spolu s dívkami a staří s mladými! všichni...
Přísloví 7:7...Mezi prosťáčky, mládeží nezkušenou, spatřil jsem mladíka, co zřejmě zešílel. Když prošel ulicí kolem jejího...
Kazatel 4:13...se těžko přetrhne! Lepší je chudý a moudrý mladík než starý a pošetilý král, který si ani nenechá...
Kazatel 4:15... že všichni, kdo žili pod sluncem, drželi s oním mladíkem, který nastoupil po králi. Stanul v čele...
Kazatel 11:9...v temnotě. Vše, co přijde, je zmar. Raduj semladíku, ze svého mládí; ze srdce vesel se, dokud jsi mlád....
Izaiáš 9:16...nimi, se dali oklamat. Proto Pán neušetří jejich mladíky, neslituje se nad jejich sirotky a vdovami, neboť...
Izaiáš 13:18...a o zlato zájem nemají. Svými luky rozstřílejí mladíky, nebudou mít soucit ani s kojenci, neslitují se nad...
Izaiáš 20:4...král egyptské zajatce a habešské vyhnancemladíky i starce - nahé a bosé, s holými zadky, k zostuzení...
Izaiáš 23:4..."Nerodím, nemám bolesti, nevychovávám dívky ani mladíky." Jakmile se o tom dozvědí v Egyptě, zachváceni...
Izaiáš 31:8...spolyká. Před oním mečem budou utíkat a jejich mladíky čeká robota. Jejich pevnost se hrůzou rozpustí,...
Izaiáš 65:20...svůj věk. Ten, kdo zemře ve sto letech, bude mladíkem, a ten, kdo sta let nedosáhne, bude za proklatce....
Jeremiáš 18:21...o děti, jejich muži propadnou smrti, jejich mladíci padnou mečem v boji! Z jejich domů se nářek...
Jeremiáš 51:22... tebou drtím muže i ženy, tebou drtím starcemladíky, tebou drtím mládence i panny, tebou drtím pastýře...
Daniel 1:3...Ašpenazovi, mu přivede některé izraelské mladíky z královského rodu a ze šlechty - zdravé a krásné,...
Daniel 1:13...jen vodu. Potom porovnáš, jak vypadáme my a jak mladíci, kteří jedí z královského stolu, a ráčíš s námi...
Daniel 1:15...dnech vypadali zdravěji a silněji než všichni mladíci, kteří jedli z královského stolu. Komorník tedy...
Joel 3:1...prorokovat; vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění. Ano, i na otroky a otrokyně vyliji...
Amos 2:11... Z vašich synů jsem probouzel proroky a z vašich mladíků nazíry. Copak to tak není, Izraelci? praví Hospodin...
Amos 4:10... Poslal jsem na vás mor jako na Egypt, vaše mladíky jsem mečem bil, vaše koně byli zajati, vaše tábory...
Amos 8:13...den budou omdlévat žízní krásné panny i statní mladíci - ti, kteří přísahají na hřích Samaří. Prý: "Jakože...
Zachariáš 2:8...mu vyšel jiný anděl se slovy: "Běž a pověz tomu mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít tolik lidí a dobytka, že...
Matouš 19:20...jako sám sebe.'" "To všechno dodržuji," řekl mladík. "Co mi ještě schází?" Ježíš odpověděl: "Chceš-li...
Matouš 19:22...poklad v nebi. Pojď a následuj ." Když to ten mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku....
Marek 14:51...ho všichni opustili a utekli. Jeden mladík ho ale následoval oblečen jen kusem plátna na holém...
Marek 16:5... Vešly do hrobu, a když vpravo uviděly sedět mladíka oblečeného bílým rouchem, hrozně se vylekaly. On...
Skutky 2:17... Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistěže na...
Skutky 5:6... kdo to slyšeli, padla veliká bázeň. Několik mladíků vstalo, zabalili ho, odnesli ven a pohřbili. Asi po...
Skutky 5:10...i tebe." Ihned se mu skácela mrtvá k nohám. Když mladíci vešli, nalezli ji mrtvou, a tak ji vynesli a...
Skutky 7:58... Svědkové si tehdy odložili pláště k nohám mladíka jménem Saul. Zatímco ho kamenovali, Štěpán se...
Skutky 20:9... kde se shromáždili, svítilo hodně lamp. Jeden mladík jménem Eutychus seděl v okně a při Pavlově dlouhé...
Skutky 23:17...jednoho ze setníků a řekl mu: "Vezmi toho mladíka k veliteli. pro něj zprávu." Setník ho dovedl za...
Skutky 23:18...zavolal a požádal, abych k tobě přivedl tohoto mladíka, že ti něco říci." Velitel ho vzal za ruku,...
Skutky 23:20...s ním stranou a ptal se: "Co mi chceš povědět?" Mladík mu řekl: "Židé se dohodli, že požádají, abys...
Skutky 23:22...a čekají jen na tvé rozhodnutí!" Velitel pak mladíka propustil a přikázal mu: "Nikomu neříkej, že jsi mi...
Titus 2:6...pověst. Podobně napomínej ke zdrženlivostimladíky. Ty sám buď vždy příkladem správného jednání. V...

Slova obsahující mladík: mladík (18) mladíka (12) mladíkem (2) mladíkovi (1) mladíku (1) mladíků (6) mladíky (17)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |