Mladé

Hledám varianty 'mladé' [ mladými (3) mladým (4) mladých (5) mladý (26) mladou (2) mladí (12) mladého (12) mladé (19) mladá (4) mlád (3) ]. Nalezeno 89 veršù.
Genesis 24:16...a Abrahamova bratra Náchora. Byla to překrásná mladá dívka, která ještě nepoznala muže. Sestoupila k...
Genesis 49:9...Synové tvého otce před tebou se sklánějíMladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můj!...
Exodus 29:1...je posvětil pro kněžskou službu: Vezmi jednoho mladého býčka a dva berany bez vady, dále nekvašený chléb,...
Exodus 33:11...se potom vracel do tábora, ale jeho pomocníkmladý Jozue, Nunův syn, od Stanu neodcházel. Mojžíš...
Leviticus 4:3...za hřích, jehož se dopustil, obětuje Hospodinu mladého býčka bez vady jako oběť za hřích. Býčka přivede...
Leviticus 4:14...hřích, jehož se dopustili, přivede shromáždění mladého býčka před Stan setkávání jako oběť za hřích....
Leviticus 9:2...i stařešiny Izraele a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé tele k oběti za hřích a berana k zápalné oběti, oba...
Leviticus 16:3...slitovnicí. Takto smí Áron vcházet do svatyně: s mladým býčkem k oběti za hřích a s beranem k zápalné oběti....
Leviticus 23:18...přinesete sedm ročních beránků bez vady, jednoho mladého býčka a dva berany - to bude zápalná oběť Hospodinu...
Numeri 7:15...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné...
Numeri 7:21...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné...
Numeri 7:27...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné...
Numeri 7:33...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné...
Numeri 7:39...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné...
Numeri 7:45...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné...
Numeri 7:51...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné...
Numeri 7:57...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné...
Numeri 7:63...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné...
Numeri 7:69...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné...
Numeri 7:75...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné...
Numeri 7:81...zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné...
Numeri 8:8...a vyperou si oděv. Tak budou očištěni. vezmou mladého býčka spolu s moučnou obětí z jemné mouky zadělané...
Numeri 15:24...nedopatřením celé obce, obětuje obec jednoho mladého býčka jako zápalnou oběť příjemně vonící Hospodinu...
Numeri 28:11...měsíců přineste jako zápalnou oběť Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady...
Numeri 28:19...oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků; hleďte,...
Numeri 28:27...vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků. Jako...
Numeri 29:13...oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti 13 mladých býčků, 2 berany a 14 ročních beránků; jsou bez...
Numeri 30:4...zrušit; učiní přesně to, co slíbil. Když se mladá žena, dosud žijící v domě svého otce, zaváže...
Numeri 30:17...ohledně muže a jeho ženy a ohledně otce a jeho mladé dcery, která ještě žije v jeho domě. Hospodin...
Deuteronomium 22:6...sedící na ptáčatech či vejcích, neber matku i s mladými. Mladé si smíš vzít, ale matku musíš pustit, aby se...
Deuteronomium 22:7...ptáčatech či vejcích, neber matku i s mladýmiMladé si smíš vzít, ale matku musíš pustit, aby se ti vedlo...
Deuteronomium 32:11...orlice bdí nad hnízdem a vznáší se nad svými mladými, křídly rozpjatými v pádu chytí je a dál je nese na...
Deuteronomium 33:22...pro celý Izrael." O Danovi řekl: "Dan je mladý lev, z Bášanu vyskakuje!" O Neftalímovi řekl: "Přízní...
Jozue 6:21...městě, pak vyhladili jako proklaté: muže i ženymladé i staré, skot, ovce i osly. Těm dvěma mužům, kteří...
Jozue 6:23...k patří, jak jste odpřisáhli." A tak ti mladí vyzvědači šli a vyvedli Rachab, jejího otce i matku,...
Soudců 14:5...městským vinicím, náhle na něj s řevem vyskočil mladý lev. Samsona se ale zmocnil Duch Hospodinův, takže...
Soudců 17:7...si dělal, co chtěl. V judském Betlémě byl jeden mladý levita, který bydlel v Judově rodu. Ten muž ale z...
Růt 2:6...na starosti žence. Služebník mu řekl: "To je ta mladá Moábka, která přišla s Noemi z moábského kraje. Ptala...
1. Samuel 15:9...ušetřil Agaga i nejlepší brav a skot. Chovné ani mladé kusy a vůbec všechno, co bylo dobré, nechtěli...
1. Samuel 30:19... a osvobodil i obě své ženy. Neztratili nikohomladé ani staré, syny ani dcery, nic z kořisti a ze všeho,...
2. Samuel 13:32...můj pán a král nedomnívá, že byli zabiti všichni mladí královští synové. Zemřel jen Amnon! Abšalom byl k...
2. Samuel 17:8...jako medvědice, která v divočině přišlamladé. A tvůj otec je zkušený válečník; ten nebude nocovat...
1. Královská 1:2...dovolíš, necháme pro pana krále vyhledat nějakou mladou pannu, aby byla králi k službám a pečovala o něj....
1. Královská 3:7...králem po mém otci Davidovi. jsem ale velmi mladý a nezkušený ve vedení. Tvůj služebník je přitom...
2. Královská 3:21...tak povolali všechny, kdo unesli zbroj, starémladé. Pak se rozestavěli na hranici. Když ráno vstali,...
2. Královská 5:2...na izraelské území si odtud Aramejci přivedli mladou dívku, která pak sloužila u Námanovy manželky....
2. Královská 9:4...otevři dveře a uteč. Na nic nečekej!" A tak ten mládenec, ten mladý prorok, odešel do Rámot-gileádu. Když...
1. Letopisů 12:29...vůdce Áronova rodu Jojady s 3 700 mužimladého válečníka Sádoka s 22 veliteli z jeho otcovského...
1. Letopisů 22:5...dřeva). David si řekl: "Můj syn Šalomoun je mladý a nezkušený, a ten dům, který se vystavět...
1. Letopisů 25:8...bylo 288, samí mistři. Služby si rozvrhli losemmladí stejně jako staří, mistři spolu s žáky. Výsledky...
1. Letopisů 26:13...Hospodinovu domu stejně jako jejich bratři. Jak mladí, tak staří losovali podle otcovských rodů o každou...
1. Letopisů 29:1...syn Šalomoun, jehož jediného Bůh vyvolil, je mladý a nezkušený, a toto je veliké dílo. Nejde o palác pro...
2. Letopisů 13:7...synu Rechoboámovi, protože Rechoboám byl ještě mladý a nezkušený a nedokázal se jim postavit. Copak si...
2. Letopisů 13:9...to dělají pohané v cizích zemích? Kdokoli simladým býčkem a sedmi berany přijde pro vysvěcení, je z...
2. Letopisů 31:15...bratřím v jednotlivých kněžských směnáchmladým stejně jako starým. Rozdělovali je všem mužům od tří...
Ester 2:2..."Nechť se pro krále dají vyhledat krásné mladé panny. Král nechť ve všech provinciích své říše...
Ester 2:3...úředníky, kteří shromáždí všechny krásné mladé panny do harému paláce v Súsách, kde o bude...
Ester 3:13...říše byli vysláni poslové s listy: Všechny Židymladé i staré, ženy i nemluvňata, je třeba zničit, pobít a...
Job 14:9...v prachu tlel, jen ucítí vodu, vypučí zase, jak mladý stromek větve vyžene. Člověk však zemře a klesne...
Job 21:11... jejich kráva rodí, o tele nepřijde. Jejich mladí mají volnost jako beránci,jejich maličcí kolem...
Job 39:3...Znáš čas, kdy mají porodit? Tehdy se sklonímladé vrhají, přichází konec jejich bolestí. Jejich mladí...
Job 39:4...vrhají, přichází konec jejich bolestí. Jejich mladí pak venku nabírají sil, jednou odběhnou a se...
Žalmy 25:7... která je od věků. Nepřipomínej hříchy mých mladých dnů, ve své lásce však na pamatuj, Hospodine,...
Žalmy 37:25...neupadne, Hospodin za ruku drží jej. Býval jsem mlád a jsem starý, nikdy jsem ale nezažil, že by byl...
Žalmy 144:13...veškerou potravou; naše ovce rodí tisíce mladých, desítky tisíc na naše pastviny. Náš dobytek je...
Žalmy 147:9...na horách. On dává zvířatům dostatek potravy, i mladým krkavcům, když k němu volají. On neobdivuje sílu...
Žalmy 148:12...národy, všichni vůdcové a vládci na zemimladíci spolu s dívkami a staří s mladými! všichni...
Kazatel 11:9...v temnotě. Vše, co přijde, je zmar. Raduj semladíku, ze svého mládí; ze srdce vesel se, dokud jsi mlád....
Kazatel 12:1... Pamatuj na svého Stvořitele, dokud jsi ještě mlád, dříve než přijdou zlé dny a roky, o kterých řekneš:...
Izaiáš 3:5...druhému, bližní bude ubližovat svému bližnímumladí se vrhnou na staré a nicotní na ctihodné. Člověk...
Izaiáš 40:30...dává sílu znaveným a vysílené umí posílitMladí jsou unavení, zesláblí, mládenci klopýtají a padají,...
Jeremiáš 31:12...Hospodinovou dobrotou - všude obilí, víno, olejmladý brav a skot! Jejich duše budou zavlažovanou zahradou...
Jeremiáš 31:18...slyšel Efraimův nářek: ‚Byl jsem nepovolný jako mladý býk, krotil jsi a jsem zkrocený. Obrať , ...
Jeremiáš 31:19... Stydím se a jsem zahanben, že nesu potupu svých mladých let.' Není snad Efraim můj drahý syn? Není dítě,...
Jeremiáš 48:15...zahuben, jeho města vzata útokem. Výkvět jeho mladých padne při porážce, praví Král - Hospodin zástupů se...
Jeremiáš 51:38... Jsou jako řvoucí smečka lvů, lačně vrčí jak mladí lvi. se hlady rozdivočí, připravím jim hostinu,...
Pláč 2:21...v Hospodinově svatyni vražděni kněží i prorociMladí i staří v ulicích leží na zemi. panny i ...
Pláč 4:3...vyrobil! I šakalí matky nastavují prsy, aby své mladé krmily, můj lid je ale k svým dětem krutý tak jako...
Ezechiel 9:6...bijte! Nemějte slitování, nešetřete je. Starémladé, dívky, ženy i děti - všechny pobijte! K žádnému z...
Ezechiel 23:21...jako koně. Stýskalo se ti po zvrhlostech tvého mládí, kdy ti Egypťané osahávali bradavky a tvá mladá prsa...
Ezechiel 43:19... aby mi sloužili, praví Panovník Hospodinmladého býčka k oběti za hřích. Vezmeš trochu jeho krve a...
Ezechiel 43:23...býčkem. dokončíš očišťování, přivedeš mladého býčka bez vady a berana bez vady. Položíš je před...
Ezechiel 45:18...Hospodin: "Prvního dne prvního měsíce vezmeš mladého býčka bez vady a očistíš svatyni od hříchu. Kněz...
Ezechiel 46:6...efě přidá hin oleje. V den novoluní přinese mladého býčka, šest beránků a jednoho berana, všechny bez...
Micheáš 5:7...národů, budou jak lev mezi lesní zvěří, jak mladý lev mezi stády ovcí; drtí a trhá je, kudy jde, a...
Nahum 2:12...tvář! Kde je teď to doupě lví? Kde se jejich mladí krmili? Kde to obcházel lev se lvicí a mláďaty, aniž...
Zachariáš 11:3...- jejich skvělé louky zničeny! Slyš, to řvou mladí lvi - jordánské houštiny zničeny! Toto mi řekl...
Skutky 21:9...sedmi) a zůstali u něj v domě. Filip měl čtyři mladé dcery, které prorokovaly. Když jsme tam strávili...
Titus 2:4...opilství, ale jsou vzorem dobroty. učí mladé ženy milovat své muže a děti, být zdrženlivé a cudné,...

Slova obsahující mladé: mladé (19) mladého (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |