Mlčeli

Hledám varianty 'mlčeli' [ mlčte (3) mlčíš (1) mlčíme (1) mlčím (1) mlčí (7) mlčet (14) mlčeli (4) mlčela (2) mlčel (11) mlč (3) ]. Nalezeno 47 veršù.
Genesis 34:5...se stádem na poli. do jejich příchodu tedy mlčel. Šechemův otec Chamor se mezitím vypravil k Jákobovi,...
Exodus 14:14... Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet." Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš?...
Numeri 30:15... Potvrdil je, neboť v den, kdy o nich uslyšelmlčel. Pokud by je zrušil později, ponese vinu...
Soudců 18:19...ten odlitek. "Co to děláte?" ptal se jich kněz. "Mlč!" řekli mu. "Zavři pusu a pojď s námi. Budeš dělat otce...
1. Samuel 7:8...Filištínů strach a říkali Samuelovi: "Teď nesmíš mlčet! Nepřestávej za nás volat k Hospodinu, našemu Bohu,...
2. Samuel 13:20... Abšalom, její bratr. "Zatím o tom ale musíš mlčet, sestro - vždyť je to tvůj bratr. Neber si to tak...
2. Královská 2:3...ti dnes vezme tvého pána?" řekli mu. " vímmlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu....
2. Královská 2:5... že Hospodin ti dnes vezme tvého pána?" " vímmlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu....
2. Královská 7:9..."Neděláme dobře. Dnes je den dobrých zpráv, a my mlčíme! Bylo by trestuhodné čekat do rána. Pojďme to...
2. Královská 18:36...Hospodin z ruky vysvobodil Jeruzalém?" Lid mlčel. Neodpověděli mu ani slovo. Královský rozkaz totiž...
Ester 2:10...původu, protože Mordechaj přikázal, aby o tom mlčela. Mordechaj se denně procházel před nádvořím harému,...
Ester 4:14...ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s...
Ester 7:4...Kdybychom byli jen prodáni do otroctvímlčela bych, neboť ten padouch nestojí za to, aby byl král...
Job 3:13...prsy, z nichž jsem pil? Byl bych teď leželmlčel bych, odpočíval bych v pokoji společně s králi a...
Job 7:11...se neukáže ve svém obydlí. Proto déle nemohu mlčet, v soužení ducha musím promluvit, své hořké duši...
Job 13:13...z popela, vaše odpovědi jsou hlína splácanáMlčte, teď promluvit chci , pak se stane, co se...
Job 16:6...byla útěchou. Mluvím-li, bolest se nemírnímlčím-li, v čem se mi uleví? Teď jsi , Bože, opravdu...
Job 31:34... bál jsem se posměchu svého kmene, takže jsem mlčel a ani nevycházel ven? Kéž by mi někdo poskytl...
Job 33:31...aby mohl žít. Dej pozor, Jobe, naslouchej mimlč a promluvím. Máš-li co říci, odpověz mi, mluv -...
Job 33:33...bych obhájit! Pokud ne, potom naslouchej mimlč a moudře poučím." A Elihu mluvil...
Job 34:29...vystoupil a on vyslýchá křik ubohých. Když ale mlčí, kdo ho odsoudí? Když skryje svou tvář, kdo ho uvidí?...
Žalmy 32:3...provinění a jehož duch je beze lsti! Dokud jsem mlčel, kosti chřadly, když celé dny jsem naříkal. Tvá...
Žalmy 35:22...jsme to viděli!" Vidíš to, Hospodine? Nezůstaň mlčet, nevzdaluj se mi, Pane můj! Probuď se, Bože můj, k...
Žalmy 39:13...o pomoc, naslouchej. Nad mými slzami nezůstaň mlčet, poutník a host jsem přece u tebe tak jako všichni...
Žalmy 50:3...sám Bůh skvěje se. Přichází náš Bůh, nebude mlčet; před ním jde oheň, všechno stravuje, kolem něj...
Žalmy 50:21...hanobíš, syna své matky ostouzíš. Kdybych dál mlčel nad tím, co provádíš, pomyslel by sis, že jsem ti...
Přísloví 17:28...slova, rozumný člověk se umí ovládat. I hlupákmlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená...
Kazatel 3:7...a čas odmítat, čas trhat a čas sešívat, čas mlčet a čas povídat, čas milovat a čas nenávidět, čas boje...
Izaiáš 36:21...z ruky vysvobodil Jeruzalém?" Oni však mlčeli. Neodpověděli mu ani slovo. Královský rozkaz totiž...
Izaiáš 42:14... na své nepřátele se oboří: příliš dlouho mlčel jsem, zůstával tiše, držel se. Teď ale vykřiknu jako...
Izaiáš 57:11...jsi na nedbala! To proto, že jsem tak dlouho mlčel, přestala jsi mít v úctě? sám odhalím...
Izaiáš 62:1...chvále před všemi národy. Kvůli Sionu nezůstanu mlčet, kvůli Jeruzalému neutiším se, dokud jeho...
Izaiáš 64:11...se přes to vše, Hospodine, držet zpět? Budeš mlčet a pokořovat nás bez konce? Odpovídal jsem těm, kdo...
Izaiáš 65:6...dny. Hle, toto stojí psáno přede mnou: Nebudu mlčet, ale odplatím, vrchovatě naplním jejich klín - za to,...
Jeremiáš 4:19...mám sevřené, srdce se chvěje - nemohu zůstat mlčet! Slyšíš, duše, hlas polnice? Troubí na poplach, do...
Amos 5:13...bráně krátíte na právech. Rozumný bude v době mlčet - ty časy budou zlé. Hledejte dobré, a ne zlé, ...
Abakuk 1:13...na neštěstí. Proč tedy snášíš proradníky? Proč mlčíš, když darebák požírá spravedlivějšího, než je sám?...
Matouš 20:31... smiluj se nad námi!" Zástup je napomínal,  mlčí, ale oni křičeli tím více: "Pane, Synu Davidův, smiluj...
Matouš 26:63...neodpovíš na svědectví těch mužů?" Ježíš ale mlčel. "Zapřísahám při živém Bohu, abys nám řekl, zda...
Marek 3:4...zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Oni však mlčeli. S hněvem se po nich rozhlédl, zarmoucen tvrdostí...
Marek 9:34..."O čem jste se to cestou dohadovali?" Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou hádali, kdo z nich je...
Marek 10:48... smiluj se nade mnou!" Mnozí ho okřikovali,  mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade...
Marek 14:61..."Nic neodpovíš na jejich svědectví?" On ale mlčel a nic neodpovídal. Nakonec se ho velekněz zeptal:...
Lukáš 14:4...zeptal: "Smí se v sobotu uzdravovat, nebo ne?" Mlčeli, a tak ho vzal, uzdravil a propustil. Potom se jich...
Lukáš 18:39...Ti, kdo šli před Ježíšem, ho napomínali,  mlčí, ale on křičel tím více: "Synu Davidův, smiluj se nade...
1. Korintským 14:28... kdo by to vykládal, pak ve shromáždění mlčí a mluví jen pro sebe a pro Boha. Proroci mluví dva...
1. Korintským 14:30...někdo jiný z přítomných, pak ten první mlčí. Můžete přece jeden po druhém prorokovat všichni, aby...

Slova obsahující mlčeli: mlčeli (4) odmlčeli (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |