Mléko

Hledám varianty 'mléko' [ mléko (12) mlékem (25) mléka (5) mléce (4) ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 18:8... který je odspěchal připravit. Potom vzal máslomléko a dobytče, které připravil, a položil to před . Sám...
Genesis 49:12...šat. Jeho oči se nad víno třpytí, zuby jeho nad mléko bílé jsou. Zabulon u mořského břehu bydlí, pro lodi...
Exodus 3:8...do země dobré a prostranné, do země oplývající mlékem a medem - do bydliště Kananejců, Chetejců, Emorejců,...
Exodus 3:17... Hivejců a Jebusejců - do země oplývající mlékem a medem.' Uposlechnou a tehdy půjdeš s...
Exodus 13:5...tvým otcům, že ti ji , do země oplývající mlékem a medem, budete v tento měsíc konat tento obřad: Po...
Exodus 23:19...do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzlemléce jeho matky." "Hle, posílám před tebou anděla, aby ...
Exodus 33:3... Hivejce i Jebusejce. Půjdeš do země oplývající mlékem a medem, avšak s tebou nepůjdu, abych cestou...
Exodus 34:26...do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzlemléce jeho matky." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Tato...
Leviticus 20:24...vám ji dám, abyste ji obsadili - zem oplývající mlékem a medem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás...
Numeri 13:27...do země, do níž jsi nás poslal. Skutečně oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. Jenže lid, který v ...
Numeri 14:8... uvede nás do země a nám tu zem oplývající mlékem a medem. Jenom se nebuřme proti Hospodinu! Lidu ...
Numeri 16:13...ti to málo, že jsi nás odvedl ze země oplývající mlékem a medem, abys nás nechal pomřít na poušti? To se...
Numeri 16:14...dělat naším vůdcem?! Do žádnézemě oplývající mlékem a medem' jsi nás nedovedl, žádnépole a vinici' jsi...
Deuteronomium 6:3... Pak se ti povede dobře a v zemi oplývající mlékem a medem se mocně rozmnožíte, jak ti to řekl Hospodin...
Deuteronomium 11:9... že ji jim a jejich semeni - zem oplývající mlékem a medem. Země, kterou přicházíš obsadit, totiž není...
Deuteronomium 14:21...svatý lid Hospodina, svého Boha! Nevař kůzlemléce jeho matky. Věrně odděluj desátek z veškeré úrody své...
Deuteronomium 26:9...nás sem a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. Proto teď přináším prvotiny, první ovoce...
Deuteronomium 26:15...přísahou slíbil našim otcům - tu zemi oplývající mlékem a medem!" Dnešního dne ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 27:3...ti dává Hospodin, tvůj Bůh - do země oplývající mlékem a medem, kterou ti zaslíbil Hospodin, Bůh tvých otců...
Deuteronomium 31:20...synům Izraele. je přivedu do země oplývající mlékem a medem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich...
Deuteronomium 32:14... olejem ze skály přetvrdé, smetanou od kravmlékem koz. Těmi nejlepšími jehňaty je sytil, berany i...
Jozue 5:6...jejich otcům, že nám ji , totiž zem oplývající mlékem a medem. Místo nich postavil jejich syny. Ty Jozue...
Soudců 4:19..." požádal ji. "Mám žízeň." Otevřela tedy měchmlékem, dala mu napít a přikryla ho. "Postav se ke vchodu...
Soudců 5:25...mezi ženami ve stanech! Požádal o vodu, dala mu mléko, ve vzácné číši přinesla smetanu. Levou rukou sáhla...
Job 10:10...znovu na prach obrátit? Což jsi kdysi jak mléko nenalil, nenechal jsi zhoustnout jako sýr? Kůží a...
Přísloví 27:27...poskytnou, za kozlíky si koupíš pozemek. Kozího mléka bude dostatek, pokrm pro tebe i pro tvou rodinu,...
Přísloví 30:33...sis vymýšlel - ruku na ústa! Pod tlakem vznikámléka máslo, pod tlakem vytéká z nosu krev, pod tlakem...
Píseň 4:11...balzámy. Tvé rty, nevěsto, kanou nektaremmléko a med máš pod jazykem, libanonská vůně jak šatem halí...
Píseň 5:1...i své koření, svou plástev medu jím, své vínomléko popíjím. Jen jezte, přátelé, a pijte, milováním se...
Píseň 5:12...oči jsou jako holoubci mezi vodními potůčky; v mléce se koupají, vsazené jako klenoty. Jeho tváře jsou jak...
Izaiáš 7:22...jen kravka a pár ovcí, nadojí mu však tolik mléka, že bude jíst smetanu. Ano, každý, kdo bude ponechán...
Izaiáš 55:1...a jezte, pojďte, kupujte bez peněz vínomléko bezplatně! Proč utrácíte peníze nikoli za chléb a...
Izaiáš 60:16...chloubou byla, všem pokolením budeš radostíMléko národů budeš pít, sát budeš z prsů královských a...
Jeremiáš 11:5...složil vašim otcům, že jim dám zemi oplývající mlékem a medem' - zemi, v níž dnes žijete." "Amen,...
Jeremiáš 32:22...jejich otcům, že jim ji dáš - zemi oplývající mlékem a medem. Když ale přišli a ovládli ji, neposlouchali...
Pláč 4:7...Zasvěcení tu bývali čistější než sníh, nad mléko bělejší. Těla měli ruměná jako rubíny, jako by byli...
Ezechiel 20:6... kterou jsem pro vyhledal, do země oplývající mlékem a medem, do země nejkrásnější ze všech. Řekl jsem...
Ezechiel 20:15...do země, kterou jsem jim dal, do země oplývající mlékem a medem, do země nejkrásnější ze všech, protože...
Ezechiel 25:4...a postaví si tam příbytky, tvou úrodu ti snědímléko vypijí. Z Raby udělám velbloudí pastviště a z kraje...
Ozeáš 9:14...- co jim dáš? Dej jim lůno neplodné a prsy bez mléka! V Gilgalu začaly všechny jejich zločiny - tam jsem k...
Joel 4:18...budou hory oplývat vínem, kopce přetékat budou mlékem a každou judskou roklí voda poteče. Z Hospodinova...
1. Korintským 3:2... jako s nemluvňaty v Kristu. Krmil jsem vás mlékem, ne hutným pokrmem, neboť jste ho ještě nemohli...
1. Korintským 9:7...její hrozny? Kdo pase stádo, a nepije jeho mléko? Dávám tu jen lidské příklady? Copak to neříká i...
Židům 5:12...Božího slova. Jsou z vás kojenci - potřebujete mléko, a ne hutný pokrm. Kdokoli se živí mlékem, protože...
Židům 5:13...mléko, a ne hutný pokrm. Kdokoli se živí mlékem, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je ještě...
1. Petr 2:2...jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse - pokud jste...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |