Mládenci

Hledám varianty 'mládenci' [ mládenec (15) mládencům (5) mládenců (9) mládenci (39) mládencem (3) mládence (24) ]. Nalezeno 95 veršù.
Genesis 34:19...Chamorovi i jeho synu Šechemovi zalíbila a ten mládenec neváhal tu věc vykonat, neboť po Jákobově dceři...
Exodus 24:5...podle dvanácti izraelských kmenů. Izraelské mládence pak poslal, aby přinášeli zápalné oběti a...
Numeri 11:27...ke Stanu), a tak prorokovali v táboře. Jeden mládenec přiběhl a oznámil Mojžíšovi: "Eldad a Medad...
Deuteronomium 32:25...bude řádit meč, v domech zavládne hrůza nad mládencem i děvčetem, nad děťátkem i mužem v šedinách!...
Soudců 8:14...z boje přes průsmyk Cheres. Chytil tam jednoho mládence ze Sukotu a ten mu při výslechu vyjmenoval 77...
Soudců 9:54...mu lebku. Abimelech k sobě rychle zavolal mládence, který mu nosil zbroj: "Vytas meč a zabij ! ...
Soudců 19:3... promluví a přivede ji zpět. Měl s sebou svého mládence a pár oslů. Ta dívka ho pozvala dál, a když ho...
Soudců 19:9...odpoledne. Tehdy muž vstal, že se svou družkoumládencem půjdou. Dívčin otec, jeho tchán, mu ale řekl:...
Soudců 19:11... Když míjeli Jebus, bylo dost pozděMládenec proto svému pánu řekl: "Pojď, prosím, odbočme do...
Soudců 19:13... Budeme pokračovat do Gibeje. Pojď," pobídl mládence, "dojdeme do Gibeje nebo do Rámy. V jednom z...
Soudců 19:19...a víno pro sebe, zde pro tvou služebnici i pro mládence, který tvého služebníka provází. Nic víc...
Růt 3:10...větší oddanost než předtím, neboť jsi nešla za mládenci - za chudými ani bohatými. Proto se neboj, dcero....
1. Samuel 2:13...někdo přinesl zápalnou oběť, přišel kněžský mládenec, a jak se vařilo maso, vzal trojzubou vidlici a...
1. Samuel 2:15...Izraelcům, kteří přicházeli do Šíla. Kněžský mládenec navíc přicházel, ještě než se zapálil tuk, a říkal...
1. Samuel 2:21... takže počala a porodila tři syny a dvě dceryMládenec Samuel ale vyrůstal u Hospodina. Elí byl velmi...
1. Samuel 9:2...vynikající muž. Ten měl syna jménem Saulmládence tak pěkného, že mezi syny Izraele nebylo...
1. Samuel 9:3...řekl svému synu Saulovi: "Vezmi s sebou jednoho mládence a vyprav se ty oslice hledat." Prošel tedy...
1. Samuel 9:5... Když dorazili do kraje Cuf, řekl Saul mládenci, kterého měl s sebou: "Pojďme se vrátit, se můj...
1. Samuel 9:6...nezačne bát o nás." "Víš co?" odpověděl mu mládenec. "V tomhle městě bývá Boží muž. Je to vážený...
1. Samuel 9:8...odměnu. Co u sebe máme?" "Podívej," odpověděl mládenec Saulovi, "mám u sebe čtvrt šekelu stříbra. Dám je...
1. Samuel 9:10...tehdy nazýván vidoucí.) "Dobrá," řekl Saul svému mládenci, "pojďme tedy." A tak šli do města, kde byl Boží...
1. Samuel 9:22... Co mi to tu říkáš?" Samuel ale Saula i s jeho mládencem vzal, přivedl je do síně a dal jim čelní místo...
1. Samuel 9:27...k okraji města, Samuel Saulovi řekl: "Pošli toho mládence napřed." Když odešel, řekl mu: "Zastav se na...
1. Samuel 10:14...jste chodili?" ptal se Saulův strýc Saula a jeho mládence. "Hledali jsme oslice. Když jsme viděli, že nejsou...
1. Samuel 20:21...šípy, jako bych střílel na terč. Hned nato pošlu mládence: ‚Běž najít ty šípy.' Jestliže tomu chlapci řeknu:...
1. Samuel 21:3... proč posílám a čím jsem pověřil.' S mládenci jsem se domluvil, kde se sejdeme. Takže, co máš...
1. Samuel 21:5...Davidovi. "Je tu jen svatý chléb - pokud ale mládenci neměli nic se ženami." David mu odpověděl: "Žen...
1. Samuel 21:6...jako obvykle, když jsem na válečné výpravě. Těla mládenců jsou svatá i při běžné výpravě, tím spíše tedy...
1. Samuel 25:5...doslechl, že Nábal stříhá své ovce, poslal deset mládenců a řekl jim: "Jděte do Karmelu, navštivte Nábala a...
1. Samuel 25:8... se vůbec nic neztratilo. Zeptej se svých mládenců a potvrdí ti to. Prokaž tedy mým chlapcům...
1. Samuel 25:9...svému synu Davidovi, co máš po ruce.'" Davidovi mládenci tedy šli za Nábalem a promluvili Davidovým jménem...
1. Samuel 25:12... o kterých ani nevím, odkud jsou?" Davidovi mládenci se tedy otočili a vydali se zpátky. Jakmile...
1. Samuel 25:14...Dvě stě jich zůstalo u zásob. Jeden z Nábalových mládenců mezitím řekl Nábalově ženě Abigail: "Víš, že David...
1. Samuel 25:19...fíků a naložila to na osly. Potom řekla svým mládencům: "Jděte napřed, jdu za vámi." Svému muži...
1. Samuel 25:25... dost. , tvá služebnice, jsem neviděla ty mládence, které jsi, můj pane, poslal. Teď ale, pane můj,...
1. Samuel 25:27...tvá služebnice přinesla svému pánu, se rozdá mládencům, kteří jdou ve šlépějích mého pána. Odpusť prosím...
1. Samuel 26:22..."Zde je královo kopí. sem pro něj někdomládenců přijde. Hospodin odplatí každému za jeho...
2. Samuel 1:15...řekl mu na to David. Tehdy zavolal na jednohomládenců: "Pojď sem, zabij ho!" A tak ho udeřil, zemřel....
2. Samuel 2:14...tehdy promluvil k Joábovi: " raději předstoupí mládenci a ukáží před námi, co dovedou." "Budiž, ...
2. Samuel 2:21..." přemlouval ho Abner, "chop se jednoho z mých mládenců a vezmi si jeho výstroj!" Asael ho ale nechtěl...
2. Samuel 4:12...vás ze světa?!" Nato David rozkázal svým mládencům, aby je zabili. Usekali jim ruce i nohy a...
2. Samuel 13:28...i všechny královské syny. Abšalom přikázal svým mládencům: "Dávejte pozor. se Amnon po víně rozveselí,...
2. Samuel 13:29...můj rozkaz. Buďte silní a stateční!" Abšalomovi mládenci pak s Amnonem naložili, jak jim Abšalom přikázal....
2. Samuel 16:2...odpověděl Cíba, "chleba s ovocem je k jídlu pro mládence a víno je k pití, budete na poušti unavení." "A...
2. Samuel 17:18...se totiž prozradit chozením do města. Nějaký mládenec je zahlédl a ohlásil to Abšalomovi. Ti dva ale...
1. Královská 18:43...se na zemi, hlavu mezi koleny. Pak řekl svému mládenci: "Vzhůru, jdi se podívat na moře." Vyšel se tedy...
1. Královská 18:44...to sedmkrát," odpověděl Eliáš. Teprve posedmé mládenec zvolal: "Vidím, jak od moře stoupá obláček, ne...
1. Královská 19:3... Dorazil do Beer-šeby v Judsku, kde nechal svého mládence, a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když...
2. Královská 4:12...odpočinout. Lehl si ve svém pokojíku a svému mládenci Gehazimu řekl: "Zavolej tu Šunemitku." Ten ji...
2. Královská 4:13..." Ten ji zavolal, a když stanula před ním, Elíša mládenci řekl: "Pověz : Zahrnulas nás všemožnou péčí. Co...
2. Královská 4:19...Moje hlava!" "Odnes ho k matce," řekl otec mládenci, a tak ho vzal a přinesl matce. Okolo poledne ...
2. Královská 4:22... Potom zavolala manžela: "Pošli mi jednohomládenců a oslici. Musím rychle za Božím mužem. Hned se...
2. Královská 4:24..."Buď klidný," řekla mu. Osedlala oslici a svému mládenci řekla: "Jen ji žeň! Kvůli mně nezpomaluj, dokud ti...
2. Královská 4:25...Boží muž uviděl, jak k němu míří, řekl svému mládenci Gehazimu: "Podívej, to je ta Šunemitka. Utíkej ...
2. Královská 4:38...před ním seděli proročtí učedníci, řekl svému mládenci: "Přistav ten velký hrnec a uvař jim polévku."...
2. Královská 5:20...Elíša. Ještě ani nebyl daleko, když si Gehazimládenec Božího muže Elíšy, řekl: "Tak vida, můj pán si...
2. Královská 5:22...posílá se vzkazem: Teď právě ke mně přišli dva mládenci od prorockých učedníků z Efraimských hor. Dej jim,...
2. Královská 5:23...slavnostní šaty a všechno to svěřil dvěma svým mládencům, aby to nesli před Gehazim. Když ale došli k...
2. Královská 6:15...města vojsko, koně a vozy! "Ach, můj pane," řekl mládenec Elíšovi, "co si počneme?" "Neboj se," odpověděl mu...
2. Královská 6:17..."Hospodine, otevři mu oči, vidí." Hospodin mládenci otevřel oči a hle - uviděl kolem Elíši horu...
2. Královská 9:4...otevři dveře a uteč. Na nic nečekej!" A tak ten mládenec, ten mladý prorok, odešel do Rámot-gileádu. Když...
2. Královská 9:5...vojevůdců. "Mám pro tebe slovo, veliteli," řekl mládenec. "Pro kterého z nás?" zeptal se Jehu. "Pro tebe,...
2. Letopisů 36:17...jejich mladíky mečem přímo ve svatyni. Neušetřil mládence ani panny, starce ani kmety; všichni mu padli do...
Nehemiáš 4:16...jsem řekl lidu: "Všichni přespávají se svými mládenci v Jeruzalémě, aby mohli v noci hlídat a ve dne...
Nehemiáš 4:17...hlídat a ve dne pracovat." ani bratřimládenci a strážní, kteří provázeli, jsme se nesvlékali...
Nehemiáš 5:10...národy neměly proč hanět? I se svými bratrymládenci jsem jim půjčil peníze a obilí. Nechme toho...
Nehemiáš 5:15...40 šekelů stříbra na jídlo a víno. Také jejich mládenci lid utiskovali. jsem ale z úcty k Bohu nic...
Job 1:15...vtom nás přepadli Sabejci, zvířata ukradlimládence pobili mečem. Unikl jsem jenom , abych ti to...
Job 1:16...další: "Boží blesk udeřil z nebe, zasáhl ovcemládence a všichni shořeli. Unikl jsem jenom , abych ti...
Job 1:17...třech tlupách vrhli na velbloudy, ukradli jemládence pobili mečem. Unikl jsem jenom , abych ti to...
Job 19:18... hnusím se své vlastní rodině. Pohrdají mnoumládenci - jen co se objevím, nadávají mi. Spřízněným duším...
Job 29:8...bráně, abych své místo na prostranství zaujalmládenci ustupovali, jakmile zahlédli , kmeti vstávali mi...
Přísloví 20:29...krále, jeho trůn podpírá laskavost. Chloubou mládenců je jejich síla, ozdobou starců šediny. Modřiny a...
Píseň 2:3...jabloň mezi stromy lesními, tak je můj milý mezi mládenci. V jeho stínu sedím s rozkoší, jeho ovoce mým...
Izaiáš 40:30...umí posílit. Mladí jsou unavení, zesláblímládenci klopýtají a padají, kdo ale v Hospodina doufají,...
Izaiáš 62:5...kochat, tvá země znovu bude manželkou! Jako se mládenec žení s pannou, tak se tvůj Stavitel ožení s tebou;...
Jeremiáš 6:11...ho tedy na děti v ulicích i tam, kde se baví mládenci. Vždyť budou zachváceni muži i s ženami, ba i...
Jeremiáš 9:20...do našich pevností, aby nám vzala děti z ulicmládence z náměstí. "Řekni - Tak praví Hospodin: Lidské...
Jeremiáš 11:22...Hospodin zástupů: " s nimi zúčtuji. Jejich mládenci padnou mečem, jejich synové a dcery pomřou hladem....
Jeremiáš 15:8... V poledne na přivedu zhoubce, na matky i na mládence; znenadání na uvalím hrůzu a zděšení. I matka...
Jeremiáš 31:13...nikdy nebudou. Panna se tehdy vesele roztančímládenci i starci spolu s . Jejich truchlení v radost...
Jeremiáš 49:26...slavné pověsti, to město radosti! Ano! Jeho mládenci padnou v ulicích, všichni bojovníci budou v ten...
Jeremiáš 50:30...choval drze, ke Svatému Izraele! Proto jeho mládenci padnou v ulicích a všichni bojovníci budou v ten...
Jeremiáš 51:3...je ani pancíř obléknout! Nešetřete ani jejich mládence, celé to vojsko vyhlaďte jako proklaté! v zemi...
Jeremiáš 51:22...ženy, tebou drtím starce i mladíky, tebou drtím mládence i panny, tebou drtím pastýře s ovcemi, tebou drtím...
Pláč 1:15... Vojsko proti mně shromáždil, aby rozdrtil  mládence. Hospodin šlapal v lisu panenskou dceru Judu! To...
Pláč 1:18...národy, pohleďte na trápení: panny i  mládenci museli jít do zajetí. Volala jsem své milence, ti...
Pláč 2:21...i staří v ulicích leží na zemi. panny i  mládenci pod mečem padali. V den svého hněvu jsi je bil,...
Pláč 5:13...velmože nám pověsili, ke starcům úctu neměliMládenci roztáčejí mlýn, chlapci klopýtají pod dřívím....
Pláč 5:14...pod dřívím. Starci v branách nesedímládenci dozpívali. Utichlo naše bujaré veselí, tanec se...
Ezechiel 30:17...útokem a Memfis sevřou nepřátelé za bílého dneMládenci z Heliopole a Bubastis padnou mečem a dívky půjdou...
Daniel 1:17...měli pít, a nosil jim zeleninu. A Bůh ty čtyři mládence obdaroval znalostí a pochopením veškerého...
Zachariáš 9:17...zazáří v jeho zemi. Jaká krása! Jaká nádheraMládenci jako klasy plní sil, panny jak víno kypící! ...
1. Jan 2:13...poznali Toho, který je od počátku. Píšu vámmládenci, že jste zvítězili nad tím Zlým. Napsal jsem vám,...
1. Jan 2:14...Toho, který je od počátku. Napsal jsem vámmládenci, že jste silní a Boží slovo ve vás zůstává a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |