Mládí

Hledám varianty 'mládí' [ mládí (44) ]. Nalezeny 44 verše.
Genesis 8:21...zem, i když jsou myšlenky lidského srdce od mládí zlé. Nikdy nepobiji vše živé, jako jsem to učinil....
Leviticus 22:13...otce, smí jíst z pokrmu svého otce jako za svého mládí. Žádný nepovolaný to však jíst nesmí. Když někdo...
Numeri 11:28...v táboře." Jozue, Nunův syn, který byl od mládí Mojžíšovým pomocníkem, na to řekl: "Mojžíši, pane můj...
1. Samuel 12:2...synové jsou mezi vámi. Vedl jsem vás od svého mládí dodnes. Tady jsem. Odpovězte mi před Hospodinem a...
2. Samuel 19:8...horší neštěstí než všechno, co potkalo od mládí!" Král tedy vstal a posadil se do brány. Když se...
1. Královská 18:12... nenajde, zabije . Přitom tvůj služebník od mládí hluboce ctí Hospodina. Neví snad můj pán, co jsem...
Job 13:26...hnát, že na sepisuješ hořké žaloby a hříchy mládí že mi přičítáš? Nohy mi svíráš do klády, na každém...
Job 31:18...svůj chléb sám a sirotkům z něj nedával? Od mého mládí u jak u otce vyrůstal, od svého dětství jsem...
Job 33:25...Jeho tělo se pak jako dítě uzdraví, do dnů svého mládí se náhle navrátí. Bude se modlit k Bohu a on si ho...
Job 36:14... o pomoc nevolají ani spoutáni řetězy. Uprostřed mládí proto zmírají, končí svůj život mezi smilníky. Bůh...
Žalmy 71:5... jsi mou nadějí, na tebe, Pane můj, spoléhám od mládí! Od svého narození se o tebe opírám, ty jsi vyvedl...
Žalmy 71:17... Pane, připomínat chci! Učils , Bože, od mládí, dosud vyprávím o tvých zázracích. Neopouštěj ,...
Žalmy 78:51... V Egyptě pobil všechno prvorozené, ten výkvět mládí ve stanech Chamových. Svůj lid pak vyvedl tak jako...
Žalmy 88:16...přede mnou svoji tvář? Ztrápený jsem, umírám od mládí; snáším tvé hrůzy, jsem bezradný. Tvůj prudký hněv se...
Žalmy 89:46...učinil, jeho trůn jsi k zemi povalil. Dny jeho mládí jsi ukrátil, zahalil jsi ho pláštěm ostudy! séla Jak...
Žalmy 103:5...a něžností. On štědře naplňuje tvé žádostimládí ti obnovuje jako orlovi! Hospodin spravedlnost...
Žalmy 105:36...prvorozené pak v zemi bil, všechen výkvět mládí jim zahubil. Svůj lid pak vyvedl se stříbrem a zlatem...
Žalmy 144:12...svou pravicí! Naši synové jsou ve svém mládí jak sazenice zdárně rostoucí; naše dcery jsou jako...
Přísloví 2:17... před vábivými slovy svůdkyně, jež druha svého mládí opustila, na smlouvu se svým Bohem nedbajíc. Její dům...
Přísloví 5:18... Požehnané je tvé zřídlo, v manželce svého mládí potěšení měj! Ta milostná laň, ta přelíbezná srna!...
Kazatel 11:9... co přijde, je zmar. Raduj se, mladíku, ze svého mládí; ze srdce vesel se, dokud jsi mlád. Jdi, kam vede...
Kazatel 11:10...všechny potíže drž si od těla - vždyť dětstvímládí je marnost prchavá! Pamatuj na svého Stvořitele,...
Izaiáš 47:12...množstvím kouzel svých, jimiž ses zabývala od mládí. Třeba ti nějak prospějí, třeba někoho vystrašíš!...
Izaiáš 47:15...ti tvoji kupčíci, s nimiž ses zabývala od mládí. Každý se potácí svými cestami, nezachrání nikdo z...
Izaiáš 54:4...se, nedojdeš potupy. Zapomeneš na hanbu svého mládí, na potupu svého vdovství nevzpomeneš víc. Tvým...
Izaiáš 54:6...opuštěnou, ztrápenou manželku, ženu, jež bylamládí provdána a potom zavržena, říká tvůj Bůh. Opustil...
Jeremiáš 2:2...slyší - Tak praví Hospodin: Vzpomínám, jak jsimládí byla oddaná, jak jsi milovala jako nevěsta, jak jsi...
Jeremiáš 3:4...ses zastydět. A teď mi ještě říkáš: ‚Otče, od mládí jsi provázel! Snad se nebudeš hněvat věčně?...
Jeremiáš 3:24...naši otcové, to nám "Hanba" hltala od mládí. Přišli jsme o jejich ovce i dobytek stejně jako o...
Jeremiáš 3:25...Bohu, jsme hřešili jak my, tak naši otcové, od mládí do dnešního dne a Hospodina, svého Boha, jsme...
Jeremiáš 22:21...‚Nechci poslouchat!' Tak je to s tebou od mládí, že neslyšíš můj hlas. Všechny ty tvé pastýře vítr...
Jeremiáš 32:30...pro cizí bohy. Synové Izraele i Judy od mládí jen páchají, co je zlé v mých očích. Ano, synové...
Pláč 3:27... Dobré je, když člověk nosí své jho od mládí. sedá o samotě, tiše pod uloženým břemenem...
Ezechiel 16:22...ohavnostech a smilnění sis ani nevzpomněla na mládí, na dny, kdy jsi byla nahá a bosá a zmítala ses v...
Ezechiel 16:43...zuření. Protože sis ani nevzpomněla na dny svého mládí a pobuřovala jsi tím vším, hle - ti ty tvé...
Ezechiel 16:60...pamatovat na svou smlouvu s tebou ze dnů tvého mládí a uzavřu s tebou smlouvu věčnou. Tehdy si vzpomeneš...
Ezechiel 23:3... Žily v Egyptě jako smilnice. Smilnily od mládí. Nechaly si tam laskat prsa, nechaly si osahávat své...
Ezechiel 23:19... Smilnila potom čím dál víc. Při vzpomínce na mládí prosmilněné v Egyptě se roztoužila po souložnících s...
Ezechiel 23:21...jako koně. Stýskalo se ti po zvrhlostech tvého mládí, kdy ti Egypťané osahávali bradavky a tvá mladá prsa...
Zachariáš 13:5... "Nejsem prorok," řekne takový, "jsem rolník. Od mládí obdělávám zemi jako nevolník." A když se někdo zeptá:...
Malachiáš 2:14...Hospodin je svědkem mezi tebou a manželkou tvého mládí, které jsi nevěrný. Vždyť je to tvá společnice, tvá...
Malachiáš 2:15...se tedy, abyste nebyli nevěrní manželce svého mládí. Nenávidím rozvod! praví Hospodin, Bůh Izraele....
Skutky 26:4...trpělivě. Všichni Židé vědí, jaký život jsem od mládí vedl, zpočátku v vlasti a potom v Jeruzalémě....
1. Timoteus 4:12...předávej a . Nikdo nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak, buď pro věřící příkladem ve slovu i skutku,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |