Mis

Hledám varianty 'mis' [ mísy (19) mísu (4) mísit (2) mísí (2) míse (5) mísách (2) mísa (15) mís (1) mis (3) ]. Nalezeno 49 veršù.
Exodus 25:29...na nich se bude stůl nosit. Vyrobíš k němu také mísy, pohárky, konvice a číše na úlitby; uděláš je z...
Exodus 37:16...zlatem. Vyrobil rovněž nádoby patřící na stůlmísy, pohárky, číše a konvice na úlitby, a to z čistého...
Numeri 4:7...na stole chlebů předložení a na něj rozloží mísy, pohárky, číše a konvice pro úlitby; na stole bude...
Numeri 7:13...z pokolení Juda. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:19...pokolení Isachar. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:25... syn Chelonův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:31... syn Šedeurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:37... syn Curišadajův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:43... syn Deuelův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:49... syn Amihudův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:55... syn Pedacurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:61... syn Gideoniho. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:67... syn Amišadajův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:73... syn Okranův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:79... syn Enanův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:84...oltáře v den, kdy byl pomazán: 12 stříbrných mís, 12 stříbrných obětních misek, 12 zlatých pohárků....
Numeri 7:85...misek, 12 zlatých pohárků. Každá stříbrná mísa vážila 130 šekelů a každá obětní miska 70. Stříbrné...
Jozue 23:12...zůstávají mezi vámi, a budete se s nimi příznitmísit se s nimi a oni s vámi, potom vězte, že Hospodin, váš...
1. Samuel 2:14...maso, vzal trojzubou vidlici a vrazil ji do mísy nebo do hrnce, do pánve nebo do kotle. Co vidlice...
1. Královská 7:40...rohu. Dále Churam vyrobil kotlíky, lopatkymísy. Tak Churam završil veškeré dílo, které pro krále...
1. Královská 7:45... dvanáct býků nesoucích Moře, kotlíky, lopatkymísy. Všechny předměty, které Churam zhotovil králi...
2. Královská 2:20...zem neúrodná." Odpověděl jim: "Přineste mi novou mísu a dejte do sůl." Když mu to přinesli, šel k vodnímu...
2. Královská 21:13...dům Achabův. Vydrhnu Jeruzalém, jako se drhne mísa a po vytření se překlopí. Co zbylo z mého dědictví, to...
2. Královská 25:15...náčiní. Velitel gardistů pobral pánvicemísy a vše, co bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupy,...
1. Letopisů 28:17...zlata, pro stříbrné stoly stříbro, pro vidlicemisky a konvice ryzí zlato, pro zlaté mísy určil váhu každé...
2. Letopisů 4:8...je do chrámu, pět napravo a pět nalevo. Zlatých mis vyrobil sto. Potom vybudoval Kněžské nádvoří a Velké...
2. Letopisů 4:11...rohu. Nakonec Churam vyrobil kotlíky, lopatkymísy. Tak završil dílo, které pro krále Šalomouna konal na...
Ezdráš 1:10...nádoby zlaté 30 nádoby stříbrné 1 000 síta 29 mísy zlaté 30 mísy stříbrné dvojité 410 nádoby ostatní 1...
Ezdráš 8:27...náčiní, 100 talentů zlata, 20 zlatých mis za 1 000 dareiků, 2 nádoby z jakostní leštěné mosazi...
Ezdráš 9:2...sebe i své syny s jejich dcerami. Svaté símě se mísí s okolními národy a vedoucí hodnostáři jdou v ...
Nehemiáš 7:70...daroval do pokladnice 1 000 drachem zlata, 50 mis a 530 kněžských suknic. Ostatní vůdcové otcovských rodů...
Přísloví 25:11...pověst nepustí! Zlatá jablka na stříbrných mísách jsou slova řečená v pravý čas. Zlatá náušnice,...
Kazatel 12:6... dřív než se přetrhne stříbrná šňůra a zlatá mísa než se rozbije, dřív než se roztříští džbán nad...
Jeremiáš 52:18...s sebou i hrnce, lopaty, kratiknoty, obětní mísy, pohárky a všechno bronzové bohoslužebné náčiní....
Jeremiáš 52:19...bohoslužebné náčiní. Velitel gardistů pobral misky, pánvice, mísy, kotle, svícny, pohárky i číše na...
Daniel 2:43...hlínou znamená, že se lidská pokolení budou mísit, ale držet spolu nebudou, tak jako železo nedrží s...
Ozeáš 7:8... ke mně však nevolá žádný z nich. Efraim se mísí s národy, neobrácený pecen je Efraim. Jeho sílu...
Zachariáš 4:2..." odpověděl jsem, "celý ze zlata. Na vrcholu  mísu se sedmi kahany a k těm sedmi kahanům na vrcholu...
Zachariáš 4:3... A u něj stojí dvě olivy, jedna vpravo od mísy a druhá vlevo." Tehdy jsem se zeptal anděla mluvícího...
Zachariáš 14:20...chrámu budou stejně svaté jako obětní mísy před oltářem. Právě tak i každý hrnec v Jeruzalémě a...
Matouš 14:8...svou matkou mu tedy řekla: "Přines mi na téhle míse hlavu Jana Křtitele!" Králi se to nelíbilo, ale kvůli...
Matouš 14:11...tedy kata, aby Jana ve vězení sťal. Když na míse přinesli jeho hlavu, dali ji dívce a ta ji odnesla...
Matouš 23:25...Písma a farizeové! Pokrytci, čistíte kalichmísu zvenčí, zevnitř jsou ale plné hrabivosti a neřesti....
Matouš 26:23... Pane?" "Zradí ten, kdo se mnou smočil rukumíse," odpověděl jim. "Syn člověka sice odchází, jak je o...
Marek 6:25...a žádala: "Chci, abys mi hned teď přinesl na míse hlavu Jana Křtitele." Krále přepadla úzkost, ale kvůli...
Marek 6:28... sťal ho ve vězení a přinesl jeho hlavu na míse. Dal ji dívce a ta ji dala své matce. Když o tom...
Marek 14:20..." řekl jim, "ten, který se mnou namáčí ruku do mísy. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale...
Lukáš 11:39...Pán mu na to řekl: "Vy farizeové leštíte pohármísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlosti....
Lukáš 11:41... nestvořil také vnitřek? Dejte chudým, co mátemísách, a hle - všechno vám bude čisté! Běda vám farizeům,...

Slova obsahující mis: artemis (4) lesmistra (1) mis (3) misaviv (2) misek (3) miska (14) miskami (1) misky (9) mispara (1) mispereta (1) misrefot (2) mistr (9) mistra (5) mistrem (2) mistrnou (1) mistrovské (1) mistrům (6) mistryně (1) mistře (37) mistři (4) sbormistr (2) šifmiský (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |