Minul

Hledám varianty 'minul' [ minuly (3) minulo (2) minuli (2) minula (2) minul (5) minout (3) mine (2) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 32:32...Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn!" A když minul Penuel, zazářilo mu slunce; a kulhal kvůli kyčli....
Exodus 12:23...Když spatří nade dveřmi a na obou veřejích krevmine Hospodin ty dveře a nedovolí zhoubci vejít do vašich...
Soudců 3:26...pán leží na zemi mrtev! Zatímco čekali, Ehud  minul Pesilim a prchal směrem k Seiře. Když dorazil,...
2. Samuel 16:1...do Jeruzaléma vstupoval Abšalom. Sotva David minul vrchol hory, hle - naproti mu jde Cíba, Mefibošetův...
1. Královská 18:29...se bodali noži a oštěpy, z nich crčela krevMinulo poledne a oni stále pokračovali ve svém křepčení ...
Žalmy 77:6... Připomínám si dávné dny, časy, jež dávno minuly. Na své písně vzpomínám po nocích, v srdci přemítám...
Žalmy 78:57...odvrátili jako otcové jejich, tak jako křivý luk minuli cíl. Popouzeli ho svými výšinami, rozzuřili ho svými...
Žalmy 143:5... srdce mám plné zděšení. Vzpomínám na dny, které minuly, rozjímám o všem, co jsi učinil, o díle tvých rukou...
Kazatel 3:15...měli bázeň. Co je, bylo. Co bude, je. Co minulo, Bůh vyhledá. A ještě něco jsem viděl pod sluncem:...
Píseň 3:4...jste toho, kterého z duše miluji? Jen jsem je minula, našla jsem toho, kterého z duše miluji! Držím se ho...
Jeremiáš 8:20...uráželi svými modlami, těmi cizími marnostmi?" Minuly žně, léto je pryč, a my jsme zachráněni nebyli....
Matouš 26:39...se: "Otče můj, je-li to možné, ten kalich mine! se však nestane vůle, ale tvá." Když se vrátil...
Matouš 26:42...modlil se: "Otče můj, nemůže-li tento kalich minout, ale musím ho vypít, se stane tvoje vůle!" A když...
Marek 6:48...se k nim vydal pěšky po hladině a chtěl je minout. Když ho uviděli, jak kráčí po jezeře, mysleli, že...
Marek 14:35...a modlil se, aby ho, je-li to možné, ta hodina minula. Tehdy řekl: "Abba, Otče, pro tebe je možné všechno....
Skutky 12:10...je doopravdy; myslel si, že vidění. Když minuli první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která...
Skutky 20:16...jsme dorazili do Milétu. Pavel se totiž rozhodl minout Efes, aby se v Asii nezdržel. Spěchal do Jeruzaléma,...
Skutky 27:9...poblíž města Lasaia. Ztratili jsme hodně časuminul dokonce i Půst a další plavba by byla nebezpečná....
Židům 4:1...dejme pozor, aby se neukázalo, že je někdo z vás minul. I nám přece byla zvěstována dobrá zpráva, stejně...

Slova obsahující minul: minul (5) minula (2) minulá (1) minulé (10) minuli (2) minulo (2) minulosti (4) minulou (1) minuly (3) minulých (2) neminul (1) pominul (2) pominulo (3) pominuly (2) prominul (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |