Mimo

Hledám varianty 'mimo' [ mimo ]. Nalezeno 16 veršù.
Leviticus 14:8...vejde do tábora, ale po sedm dní ještě zůstane mimo svůj stan. Sedmého dne si znovu oholí veškeré...
Leviticus 15:25...nečisté. Trpí-li žena dlouhodobým výtokem krve mimo své pravidelné krvácení nebo když výtok trvá déle než...
Leviticus 18:9...tvé matky, je zplozená ve tvé rodině nebo mimo ni, nesmíš s obcovat! Neobcuj se svou vnučkou. Je...
Numeri 35:27...útočištného města a krevní mstitel ho najde mimo jeho hranice a zabije ho, nebude mstitel vinen...
Jozue 17:5... Manasesovi tedy připadlo deset přídělů (mimo gileádské a bášanské země v Zajordání), neboť...
1. Královská 5:3... 20 kusů dobytka z pastvin, 100 kusů bravumimo to jelení, gazelí a srnčí maso a tu nejlepší drůbež....
1. Letopisů 26:29...a jeho synové z rodu Jisharovců působili mimo chrám jako úředníci a soudci nad Izraelem. Chašabiáš a...
2. Letopisů 32:3...a velitelů. Navrhl, se zasypou vodní prameny mimo město, a oni ho podpořili. Sešla se spousta lidí,...
Ezechiel 43:21...ho spálit na určeném místě chrámového okrsku mimo svatyni. Druhého dne přineseš k oběti za hřích kozla...
Malachiáš 1:5...oči a tehdy řeknete: "Hospodin je velikýmimo izraelské území!" Syn v úctě svého otce a služebník...
Lukáš 22:6...hledat příležitost, aby jim ho zradil někde mimo zástup. Tak přišel Den nekvašených chlebů, kdy měl být...
Skutky 17:34... Někteří se ale k němu připojili a uvěřilimimo jiné i Dionýsios Areopagita, žena jménem Damaris a...
Římanům 3:21...totiž přináší jen poznání hříchu. Nyní je však mimo Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou Zákon i...
1. Korintským 3:11...na nich staví. Nikdo nemůže položit jiný základmimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus. ...
2. Korintským 12:2... do třetího nebe - nevím, zda v těle nebo mimo tělo, to Bůh. A vím, že ten člověk - nevím, zda v...
1. Timoteus 3:7...do ďáblova odsouzení. Musí mít dobrou pověstmimo církev, aby neupadl do pomluv a do ďáblovy pasti....

Slova obsahující mimo: mimo (16) mimořádného (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |