Miloval

Hledám varianty 'miloval' [ milujte (17) milujme (3) milují (38) miluji (34) milujete (9) miluješ (15) milujeme (5) miluje (54) miluj (19) milovat (25) milován (2) milovali (11) milovala (3) miloval (50) ]. Nalezeno 249 veršù.
Genesis 4:1... aby střežili cestu ke stromu života. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina....
Genesis 4:17...usadil se v zemi Nód na východ od Edenu. Kain se miloval se svou ženou a ta počala a porodila Chanocha....
Genesis 4:25...bude mstěn sedmasedmdesátkrát!" Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno...
Genesis 24:67... Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji miloval. Tak Izák našel útěchu po smrti své matky. Abraham...
Genesis 29:20...a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji miloval. Potom Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil....
Genesis 29:30...otrokyni Bilhu.) Jákob tedy spal i s RáchelMiloval ji ovšem více než Léu. Sloužil pak u Lábana ještě...
Genesis 29:32...pohlédl na trápení. Teď můj manžel bude milovat." Potom počala znovu, a když porodila syna, řekla:...
Genesis 37:3... A Josef na svému otci chodil žalovat. Izrael miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho...
Genesis 37:4...Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je, začali ho nenávidět. Nebyli s ním...
Genesis 44:20... Zůstal z dětí své matky sám a otec ho velmi miluje.' Tehdy jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke...
Exodus 20:6...milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo  milují a zachovávají přikázání. Neužívej jméno Hospodina...
Exodus 21:5...a on odejde sám. Jestliže ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pána, svou ženu a své syny, nechci odejít na...
Leviticus 19:18...se ani nechovej zášť proti synům svého liduMiluj svého bližního jako sám sebe. jsem Hospodin....
Leviticus 19:34...mezi vámi se budete chovat jako k vlastnímuMiluj ho jako sám sebe - vždyť jste sami byli přistěhovalci...
Deuteronomium 4:37...jeho slova z prostředku ohně. To proto, že miloval tvé otce, vyvolil jejich budoucí símě. Tebe pak...
Deuteronomium 5:10...milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo  milují a zachovávají přikázání. Neužívej jméno Hospodina...
Deuteronomium 6:5...Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný! Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou...
Deuteronomium 7:9...milosrdenství do tisícího pokolení těch, kdo jej milují a dodržují jeho přikázání. Těm, kdo jej nenávidí,...
Deuteronomium 7:13...oddané lásky, jak přísahal tvým otcům. Bude  milovat, bude ti žehnat a rozmnoží . Požehná plodu tvého...
Deuteronomium 10:12... svého Boha, kráčel po všech jeho cestáchmiloval jej. Chce, abys sloužil Hospodinu, svému Bohu,...
Deuteronomium 10:18...a neúplatný. Zjednává právo sirotku a vdověmiluje přistěhovalce, a tak jej krmí a šatí. Proto milujte...
Deuteronomium 10:19...přistěhovalce, a tak jej krmí a šatí. Proto milujte přistěhovalce - vždyť jste sami byli přistěhovalci...
Deuteronomium 11:1... že je vás teď jako hvězd na nebi. Proto miluj Hospodina, svého Boha, a po všechny dny zachovávej,...
Deuteronomium 11:13...přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým srdcem...
Deuteronomium 11:22...tato přikázání, která vám udílím, budete-li milovat Hospodina, svého Boha, kráčet po všech jeho cestách...
Deuteronomium 13:4...Hospodin, váš Bůh, zkouší, aby se poznalo, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou duší....
Deuteronomium 13:7... manželka ve tvém náručí nebo přítel, jehož miluješ jako sebe sama. Mohl by říkat: "Pojďme sloužit...
Deuteronomium 15:16... Řekne-li ti však: "Neodejdu od tebe", protože miluje tebe i tvou rodinu a je mu u tebe dobře, pak vezmeš...
Deuteronomium 19:9...přikázání, která vám dnes udílím, totiž abys miloval Hospodina, svého Boha, a kráčel po jeho cestách po...
Deuteronomium 21:15...Když někdo bude mít dvě ženy, z nichž jednu bude milovat a druhou ne, a obě mu porodí syny, přičemž...
Deuteronomium 30:6...obřeže tvé srdce a srdce tvého semene, a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou duší, a...
Deuteronomium 30:16... nebo smrt a neštěstí. Proto ti dnes přikazujiMiluj Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestách a...
Deuteronomium 30:20... Vyber si život, a budeš živ ty i tvé síměMiluj Hospodina, svého Boha, poslouchej ho a přimkni k němu...
Deuteronomium 33:3... oheň Zákona vzešel z jeho pravice. Ó, jak miluješ lidi! Všechny své svaté v ruce máš. Oni se k tvým...
Jozue 22:5... jak vám přikázal Hospodinův služebník MojžíšMilujte Hospodina, svého Boha, choďte po všech jeho cestách...
Jozue 23:11... jak vám zaslíbil! Pečlivě dbejte, abyste milovali Hospodina, vašeho Boha. Pokud se ale odvrátíte a...
Soudců 5:31... zhyne každý, kdo je tvůj nepřítel! Ti, kdo  milují, jsou však jako slunce, když vychází v síle své!...
Soudců 16:15... A tak mu vyčítala: "Jak můžeš říkat, že  miluješ, když u nemáš srdce? třikrát jsi oklamal!...
Růt 4:13...Boáz si tedy Rút vzal a stala se jeho ženouMiloval se s a Hospodin dal, že počala a porodila syna....
1. Samuel 1:5...porce masa, ale Haně dával dvojnásobnou porciMiloval totiž Hanu, ačkoli Hospodin nedopřál plodnost....
1. Samuel 1:19...domů do Rámy. Elkána se pak se svou ženou Hanou miloval a Hospodin na ni nezapomněl. Než se rok s rokem...
1. Samuel 18:3... Jonatan s Davidem uzavřel smlouvu, neboť ho miloval jako sebe sama. Svlékl si plášť, který nosil, a dal...
1. Samuel 18:16...hrůzu. Všichni v Izraeli i v Judovi ale Davida milovali, protože v jejich čele táhl do boje i zpět. Saul...
1. Samuel 18:22... král rád a všichni jeho dvořané  milují. Teď se můžeš stát královým zetěm." A tak o tom...
1. Samuel 18:28...Hospodin je s Davidem a že ho jeho dcera Míkal miluje, bál se Davida ještě více a stal se navždy Davidovým...
1. Samuel 20:17...k Davidovi zopakoval svou přísahu, neboť ho miloval jako sám sebe. Pak mu Jonatan pověděl: "Zítra je...
2. Samuel 1:26...Teskním po tobě, Jonatane, bratře - jak jsem  miloval! Tvá láska ke mně byla úžasná, vzácnější nežli...
2. Samuel 12:24...utěšoval svou manželku Batšebu; přišel k miloval se s . Když pak porodila syna, dala mu jméno...
2. Samuel 13:4...synu? Nesvěříš se mi?" vyptával se ho. "Miluji Támar, sestru mého bratra Abšaloma," prozradil mu...
2. Samuel 13:15... byla ještě větší než láska, kterou ji předtím miloval. "Vstaň! Jdi pryč!" přikázal . "To ne," prosila...
2. Samuel 19:7... tvým manželkám i konkubínám zachránili životMiluješ ty, kdo nenávidí, a nenávidíš ty, kdo milují!...
1. Královská 3:3...nebyl postaven chrám jménu Hospodinovu. Šalomoun miloval Hospodina a řídil se vším, co mu přikázal jeho otec...
1. Královská 10:9...oblíbil a dosadil na izraelský trůn! Hospodin miluje Izrael navěky, a tak učinil králem, abys...
1. Královská 11:1...krále. Král Šalomoun ale kromě faraonovy dcery miloval mnoho dalších cizích žen - Moábky, Amonky, Edomky,...
1. Královská 11:2...bohům." Šalomoun k nim ale přilnul a velmi je miloval. Měl sedm set urozených manželek a tři sta konkubín...
1. Letopisů 2:21...letech vzal dceru Machira, otce GileádovaMiloval se s a ona mu porodila Seguba. Segub zplodil...
1. Letopisů 7:23...a jejich sourozenci ho přišli utěšovat. Potom se miloval se svou ženou, ta počala, porodila syna a on mu dal...
1. Letopisů 29:17...to náleží! Vím, Bože můj, že zkoumáš srdcemiluješ upřímnost. Z upřímného srdce jsem daroval toto vše...
2. Letopisů 2:10... ve kterém Šalomounovi vzkázal: "Hospodin jistě miluje svůj lid, když jim dal krále, jako jsi ty." Dopis...
2. Letopisů 9:8...byl králem pro Hospodina, svého Boha! Tvůj Bůh miluje Izrael a navěky ho upevňuje, a tak učinil jejich...
2. Letopisů 11:21...Abiáše, Ataje, Zizu a Šelomita. Rechoboám miloval Maaku více než všechny ostatní manželky a konkubíny...
2. Letopisů 26:10...na horách, a kdekoli se dalo něco pěstovatMiloval totiž půdu. Uziáš měl vycvičené vojsko, připravené...
Nehemiáš 1:5...zachováváš smlouvu a milosrdenství těm, kdo  milují a dodržují tvá přikázání, nakloň mi prosím své ucho!...
Žalmy 4:3...dlouho, lidé, budete mou slávou pohrdat, marnost milovat a lží se zabývat? séla Vězte, že Hospodin svého...
Žalmy 5:12...šťastní, ti všichni budou jásat navěky. Ty, kdo milují tvé jméno, prosím přikryj, se před tebou mohou...
Žalmy 11:7...budou pít! Hospodin je spravedlivý, spravedlnost miluje, upřímní spatří jeho obličej! Pro předního zpěváka,...
Žalmy 18:2...ze spárů všech jeho nepřátel i z ruky SaulovyMiluji , Hospodine, sílo ! Hospodin je skála, tvrz,...
Žalmy 26:8...díky, abych vyprávěl o všech tvých zázracíchMiluji, Hospodine, dům, kde přebýváš, místo, kde zůstává...
Žalmy 31:24...vyslyšel moje prosby, když k tobě volal jsemMilujte Hospodina všichni jeho zbožní, Hospodin své věrné...
Žalmy 33:5... veškeré jeho dílo trvalé. Spravedlnost a právo miluje, Hospodinovy lásky je plná zem! Hospodinovým slovem...
Žalmy 37:28...budeš bydlet v zemi navždycky. Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou...
Žalmy 40:17... navždy říkají: "Veliký je Hospodin!" ti, kdo milují tvé spasení. sám jsem nuzný a ubohý - kéž bys na...
Žalmy 45:8...věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvéMiluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto Bůh, tvůj...
Žalmy 52:5...ostrou břitvou pácháš lest. Zlé víc než dobré miluješ, raději než pravdu mluvíš lež. séla Ve zhoubných...
Žalmy 69:37...tu zemi obdrží a zůstanou v , kdo jeho jméno milují! Pro předního zpěváka. Památeční žalm Davidův...
Žalmy 70:5... navždy říkají: "Bůh je veliký!" ti, kdo milují tvé spasení. sám jsem nuzný a ubohý, ke mně, můj...
Žalmy 86:5... Ty přece, Pane, jsi dobrý a soucitný, velice miluješ ty, kdo vzývají! Moji modlitbu, Hospodine, slyš,...
Žalmy 86:13...svým, tvé jméno chci slavit navěky! Vždyť ty  miluješ láskou největší, zachránil jsi z hloubky...
Žalmy 87:2...horách založil Hospodin brány sionské, které miluje nad všechny Jákobovy příbytky. Jak slavné věci o...
Žalmy 99:4... velebí: "On je svatý!" Král ve své síle právo miluje, vždyť ty jsi rovnost stanovil, právo a spravedlnost...
Žalmy 102:15... přišel správný čas! Vždyť tvoji služebníci milují jeho kamení, nad jeho prachem jsou hnuti lítostí!...
Žalmy 108:7...přikryj celou zem! jsou zachráněni ti, jež miluješ, pomoz svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil ve...
Žalmy 109:17...zvěř, mordoval toho, kdo bolest v srdci mělMiloval prokletí, tak ho raní, nestál o požehnání, tak...
Žalmy 111:2...veliké jsou skutky Hospodinovy - všichni, kdo je milují, o nich přemýšlí. Jeho dílo je slavné a nádherné,...
Žalmy 116:1...budem velebit jak nyní, tak i navěky! Haleluja!  Miluji Hospodina, protože vyslýchá můj hlas v mých...
Žalmy 119:47...králi. Tvá přikázání jsou mi rozkoší - vždyť je miluji! K milovaným tvým příkazům ruce vztahuji, zatímco...
Žalmy 119:97...je však svoboda bez konce! Jak velmi tvůj Zákon miluji - celý den o něm přemýšlím! Tvé přikázání stále se...
Žalmy 119:113... Nesnáším ty, kdo jsou vrtkaví, tvůj Zákon ale miluji. Ty jsi skrýše a můj štít, tvé slovo je mou...
Žalmy 119:119...smetí zavrhuješ všechny ničemy na zemi, a proto miluji tvá svědectví. Tělo se mi chvěje hrůzou před tebou...
Žalmy 119:127... je tu - lidé porušují Zákon tvůj! Protože miluji tvé příkazy, jsou mi nad zlato, i to nejčistší. ...
Žalmy 119:132...po tvých příkazech! Pohlédni na , prosím smiluj se dle práva těch, kdo milují jméno tvé. Upevni ...
Žalmy 119:140...výroky jsou zcela ryzí, , tvůj služebník, je miluji! I když jsem nepatrný, i když jsem pohrdán,...
Žalmy 119:159...hnusím si, neboť nedbají na tvé výroky. Jak miluji tvá pravidla, Hospodine, hleď, ve své lásce prosím...
Žalmy 119:163... Lež se mi hnusí, nenávidím ji, tvůj Zákon ale miluji! Sedmkrát za den chválím za spravedlivé soudy...
Žalmy 119:165...za den chválím za spravedlivé soudy tvé. Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné překážky je...
Žalmy 119:167... V duši opatruji tvá svědectví - jak velice je miluji! Tvých pravidel a svědectví držím se, ty přece...
Žalmy 122:6...Za pokoj Jeruzaléma se modlete: "Ti, kdo  milují, žijí pokojně! Pokoj vládne ve tvých zdech, v...
Žalmy 138:2...chrámem klaním se a tvému jménu děkuji, že miluješ a že věrný jsi, žes i svou pověst převýšil tím, co...
Žalmy 145:20...je zachránit. Hospodin chrání všechny, kdo ho milují, všechny ničemy ale zahubí. Hospodinova chvála z...
Žalmy 146:8...oči otvírá, Hospodin zvedá sklíčené, Hospodin miluje poctivé, Hospodin chrání příchozí, podporuje vdovy a...
Přísloví 3:12...když napravuje, nezoufej; Hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna, jehož v oblibě. Blaze člověku,...
Přísloví 4:6...nezkomol. Neopouštěj moudrost - bude chránitmiluj ji - bude o tebe pečovat. Moudrost především!...
Přísloví 8:17... velmoži a všichni, kdo rozhodují na zemi.  miluji ty, kdo milují mne, ti, kdo hledají, jistě...
Přísloví 9:8...jen by nenáviděl; pokárej moudrého - bude  milovat. Poděl se s moudrým a ještě zmoudří, pouč...
Přísloví 12:1...čím spíše ničemové a hříšníci! Milovník poznání miluje poučení, jen tupý mezek si nedá domluvit....
Přísloví 13:24... nenávidí své dítě, zavčas je trestá, kdo je miluje. Spravedlivý se nají do sytosti, břicho ničemů...
Přísloví 14:20...je na obtíž i svému příteli, boháče ale všichni milují. Kdo pohrdá svým bližním, hřeší, blaze tomu, kdo...
Přísloví 15:9...se Hospodinu hnusí, stoupence spravedlnosti miluje. Tvrdý trest tomu, kdo opouští stezku; kdo nesnese...
Přísloví 16:13... co drží trůn! Spravedlivé rty se králům líbímilují ty, kdo mluví upřímně. Králova zloba je posel smrti,...
Přísloví 17:17...tupce? Když nemá rozum, moudrost nekoupí! Přítel miluje za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle trápení...
Přísloví 18:24...jen ke škodě; bližší než bratr je ale ten, který miluje. Lepší chudý poctivec než prolhaný pitomec...
Přísloví 22:11...- konec hádek i urážek! Kdo z čistého srdce miluje, kdo ušlechtilost na svých rtech, bude mít krále...
Přísloví 29:3...raduje, když vládnou darebáci, národ běduje. Kdo miluje moudrost, působí otci radost, přítel nevěstek však...
Kazatel 3:8...a čas sešívat, čas mlčet a čas povídat, čas milovat a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje. Co tedy ...
Kazatel 5:9...dělí všichni, na poli přece vydělá i král. Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí; kdo miluje hojnost, nemá...
Píseň 1:3... jak olej se line jméno tvé - to proto panny milují. Vezmi s sebou, poběžíme, do svých pokojů kéž...
Píseň 1:4...a radovat se budeme z tebe, nad víno vychutnáme milování tvá - ach, po právu milují! Snědá jsem, a jsem...
Píseň 1:7...však nehlídala jsem. Pověz mi ty, kterého z duše miluji, kde paseš stáda svá, kde o polednách uléháš? Proč...
Píseň 3:1...jsem toužila za nocí po tom, kterého z duše miluji. Hledala jsem ho, ale nenašla. A tak vstanu a...
Píseň 3:2...po ulicích i náměstích po tom, kterého z duše miluji. Hledala jsem ho, ale nenašla. Našli strážní, co...
Píseň 3:3...obcházejí: - Viděli jste toho, kterého z duše miluji? Jen jsem je minula, našla jsem toho, kterého z duše...
Píseň 3:4...jsem je minula, našla jsem toho, kterého z duše miluji! Držím se ho pevně, ho nepustím, dovedu ho do...
Izaiáš 8:3... syna Jeberechiášova. Když jsem se pak doma miloval s prorokyní, počala a porodila syna. Hospodin mi...
Izaiáš 43:4...mne tolik drahocenný, jsi mi tak vzácný, tak  miluji, že za tebe vyměním všechny lidi, za tvůj život dám...
Izaiáš 48:14...z bohů tohle předpověděl? Ten, jehož Hospodin miluje, vykoná jeho vůli s Babylonem, jeho ruka padne na...
Izaiáš 56:6...připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jméno milovali a byli mu služebníky, všechny, kdo chrání sobotu...
Izaiáš 56:10...neumí; polehávají se svými sny, svůj spánek milují. Jsou to tak nenažraní psi, že se neumějí nikdy...
Izaiáš 57:8...smlouvou ses s nimi spojila, jejich lože milovala, na úd zírala! S olejem jsi za Molochem chodila,...
Izaiáš 61:8...obdařeni věčnou radostí. Hospodin totiž právo miluji a nenávidím okrádání a příkoří; proto je odměním ve...
Izaiáš 66:10...Dcerou jeruzalémskou se veselte, všichni, kdo ji milujete, jásejte! Radujte se, radujte spolu s , všichni,...
Jeremiáš 2:2...Vzpomínám, jak jsi v mládí byla oddaná, jak jsi milovala jako nevěsta, jak jsi následovala pouští, v tom...
Jeremiáš 2:25...žízní neumoříš. ‚Ne ne,' odpovídáš, ‚marné řečiMiluji cizí a půjdu za nimi!' Jako hanbu přistižený...
Jeremiáš 5:31...vládnou na vlastní pěst a můj lid to takhle miluje! Co si však počnete nakonec?" "Synové Benjamínovi,...
Jeremiáš 8:2...a celému tomu nebeskému zástupu, který tak milovali a kterému sloužili, který následovali, se kterým...
Jeremiáš 31:3...odpočinutí." Odedávna se mi ukazoval Hospodin: "Miluji láskou, jež trvá navěky, vztahuji se k tobě v...
Jeremiáš 31:20...snad Efraim můj drahý syn? Není dítě, které miluji? Kdykoli o něm promluvím, vždy si ho znovu vybavím a...
Ezechiel 16:37...tvé milence, s nimiž ses těšila, jsi je milovala, anebo nenáviděla. Shromáždím je proti tobě z...
Daniel 9:4...smlouvu a milosrdenství těm, kdo  milují a dodržují tvá přikázání! Zhřešili jsme, zkazili se,...
Ozeáš 2:6... aby žízní zmírala. Ani její děti nebudu milovat, protože jsou to děti ze smilstva. Jejich matka...
Ozeáš 3:1...Bůh jsi ty!" Hospodin mi řekl: "Jdi a znovu miluj svou ženu, která milence a je ti nevěrná. Právě...
Ozeáš 9:15...páchali, je ze svého domu vypudím. Nechci je milovat nikdy víc - jejich vůdcové jsou vzbouřenci! Efraim...
Ozeáš 12:8...stále důvěřuj. Kramář v ruce falešná závažímiluje podvody. Efraim říká: "Ach, jak jsem bohatý! Pomohl...
Ozeáš 14:5...Uzdravím jejich odvrácení, milerád je budu milovat; můj hněv se od nich odvrátí. Stanu se Izraeli...
Amos 5:15...s vámi bude, jak říkáte. Zlo nenáviďte a dobro milujte, u soudu v bráně právo podpořte - snad se Hospodin,...
Micheáš 3:2...snad znát právo, vy, kdo nenávidíte dobromilujete zlo; vy, kdo stahujete lidi z kůže a maso z kostí...
Micheáš 6:8...od tebe žádá Hospodin: Abys jednal spravedlivěmiloval milosrdenství a kráčel se svým Bohem v pokoře. Hlas...
Zachariáš 8:19...šťastnými slavnostmi radosti a veselí. Jen ale milujte pravdu a pokoj! Tak praví Hospodin zástupů: Ještě...
Zachariáš 13:6...na hrudi?" odpoví: "To zbili doma ti, kdo  milují!" Vzhůru, meči, na mého pastýře, na mého blízkého...
Malachiáš 1:2...slova Hospodinova nad Izraelem skrze MalachiášeMiluji vás, praví Hospodin. "Jak nás miluješ?" ptáte se....
Malachiáš 2:11...Juda poskvrňuje svatyni, kterou Hospodin miluje, a žení se s dcerou cizího boha. Hospodin vyhladí...
Matouš 5:43... se neodvracej. Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního a svého nepřítele měj v nenávisti.' ...
Matouš 5:44...nepřítele měj v nenávisti.' vám však říkámMilujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás...
Matouš 5:46...i nespravedlivé. Jakou máte odplatu, když milujete jen ty, kdo milují vás? Nedělají snad totéž i...
Matouš 6:24... Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým...
Matouš 19:19... necizolož, nekraď, nelži, cti otce i matku' a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.'" "To všechno dodržuji...
Matouš 22:37...největší přikázání v Zákoně?" Ježíš mu řekl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou...
Matouš 22:39...a největší přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' V těchto dvou...
Matouš 23:6...řemínky a prodlužují si třásně na šatechMilují čestná místa na večeřích, přední sedadla ve...
Marek 12:30...- Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou...
Marek 12:31...svou myslí a celou svou silou.' Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné přikázání není...
Marek 12:33... Ano, Bůh je jediný a není žádný kromě něj. A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a...
Lukáš 6:27...prorokům." "Vám, kteří slyšíte, však říkámMilujte své nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí,...
Lukáš 6:32...tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Když milujete ty, kdo milují vás, jaká je to zásluha? I hříšníci...
Lukáš 6:35...hříšníkům, aby totéž dostali zpět. Vy však milujte své nepřátele a buďte k nim dobří; půjčujte a...
Lukáš 7:5..."Zaslouží si, abys to pro něj udělal. Vždyť miluje náš národ, i synagogu nám postavil." Ježíš tedy šel...
Lukáš 7:47...říkám: Je odpuštěno hodně hříchů, proto hodně miluje. Komu se odpouští málo, miluje málo." Tehdy řekl:...
Lukáš 10:27...psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?" Odpověděl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou...
Lukáš 11:43...a tamty nezanedbávat. Běda vám farizeům, neboť milujete čestná sedadla na shromážděních a zdravení na...
Lukáš 16:13...pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude jednoho držet a tím druhým pohrdne....
Lukáš 20:46... kteří rádi chodí ve slavnostních pláštíchmilují zdravení na tržištích, přední sedadla ve...
Jan 3:16... kdo věří v něj, měl věčný život." Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný,...
Jan 3:35...slova, neboť Bůh dává Ducha bez omezení. Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou. Kdo věří v Syna,...
Jan 5:20... Cokoli dělá on, to podobně dělá i Syn. Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá; a ukáže mu...
Jan 8:42...Ježíš jim řekl: "Kdyby byl vaším Otcem Bůhmilovali byste , protože jsem vyšel z Boha a od něj...
Jan 10:17...a tehdy bude jedno stádo a jeden pastýř. Otec  miluje, protože pokládám svůj život, abych ho zase přijal....
Jan 11:5...slávě, aby skrze ni byl oslaven Boží Syn." Ježíš miloval Martu i její sestru i Lazara. Když uslyšel, že...
Jan 12:43...nevyznávali, aby nebyli vyobcováni ze synagogyMilovali totiž lidskou slávu více než slávu Boží. Ježíš...
Jan 13:1...jeho chvíle, aby odešel z tohoto světa k OtciMiloval své druhy na tomto světě, miloval je do konce....
Jan 13:23...mluví. Jeden z jeho učedníků, ten, kterého Ježíš miloval, ležel u stolu po Ježíšově boku. Šimon Petr mu...
Jan 13:34...tam, kam vy nemůžete.' Dávám vám nové přikázáníMilujte jedni druhé. Milujte jedni druhé, jako jsem ...
Jan 14:15...prosit v mém jménu, to udělám." "Jestliže  milujete, zachovávejte přikázání. pak požádám Otce a...
Jan 14:21... Kdo přijal přikázání a zachovává je, ten  miluje. A kdo miluje, bude milován mým Otcem a ho...
Jan 14:23...nám, a ne světu?" Ježíš mu odpověděl: "Kdo  miluje, bude zachovávat slovo; můj Otec ho bude milovat...
Jan 14:28...‚Odcházím a zase k vám přijdu.' Kdybyste  milovali, byli byste rádi, že jdu k Otci, neboť můj Otec je...
Jan 14:31...na mně nic, ale přichází, aby svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal. Vstaňte,...
Jan 15:9...můj Otec a budete moji učedníci. Jako Otec miloval , tak jsem i miloval vás. Zůstaňte v lásce....
Jan 15:12...radost aby byla dokonalá. Toto je přikázáníMilujte jedni druhé, jako jsem miloval vás. Nikdo nemá...
Jan 15:17...ho poprosíte v mém jménu. Toto vám přikazujiMilujte jedni druhé." "Když vás bude svět nenávidět, vězte,...
Jan 15:19...dříve než vás. Kdybyste patřili světu, svět by miloval, co je jeho. Vy však světu nepatříte, neboť jsem...
Jan 16:27... že budu prosit Otce za vás. Sám Otec vás totiž miluje, protože jste milovali a uvěřili jste, že jsem...
Jan 17:23...a aby svět poznal, že jsi poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval . Otče, chci, aby ti, jež jsi...
Jan 17:24...viděli slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi  miloval před stvořením světa. Spravedlivý Otče, svět ...
Jan 17:26...tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi  miloval, byla v nich a v nich." Když to Ježíš dořekl,...
Jan 19:26... Když Ježíš uviděl matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce: "Ženo, hle, tvůj...
Jan 21:7... kolik v bylo ryb. Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi: "To je Pán!" Jakmile Šimon...
Jan 21:15...se Ježíš zeptal Šimona Petra: "Šimone Janůvmiluješ více než oni?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty...
Jan 21:16..." Potom se ho zeptal podruhé: "Šimone Janůvmiluješ ?" "Ano, Pane," odpověděl mu. "Ty víš, že mám...
Jan 21:20...a uviděl za sebou jít učedníka, kterého Ježíš miloval. (Byl to ten, který ho tehdy při večeři objal a...
Římanům 8:28...Boží vůle prosí za svaté. Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému - totiž těm, které...
Římanům 8:37...všem ale skvěle vítězíme skrze Toho, který nás miluje! Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni,...
Římanům 9:25..."Ne svůj lid nazvu lidem svým, nemilovanou budu milovat." "Na místě, kde slýchali: ‚Nejste můj lid,' syny...
Římanům 12:10...přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobruMilujte se navzájem bratrskou láskou, projevujte si...
Římanům 13:8... Nikomu nedlužte nic než vzájemnou lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon. Vždyť přikázání...
Římanům 13:9...a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe." Láska bližnímu nikdy...
Římanům 16:8...dříve než . Pozdravujte Ampliata, kterého miluji v Pánu. Pozdravujte našeho spolupracovníka v Kristu,...
1. Korintským 2:9...na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují." Nám to však Bůh zjevil skrze Ducha, neboť Duch...
1. Korintským 8:3..., ještě neví tak, jak by vědět měl. Kdo ale miluje Boha, ten poznání od něj. Pokud tedy jde o...
2. Korintským 2:8...zármutkem. Prosím vás, ukažte mu, že ho stále milujete. Psal jsem vám totiž proto, abych vás vyzkoušel a...
2. Korintským 9:7... ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám...
2. Korintským 12:15...sebe vydám za vaše životy, i když čím více vás miluji, tím méně jsem milován. Budiž, nikdy jsem vás...
Galatským 5:14... Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: "Miluj svého bližního jako sám sebe." Když ale jeden druhého...
Efeským 5:2...příkladem a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť...
Efeským 5:25...se i manželky vždy poddávají svým mužům. Mužimilujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal...
Efeským 5:28...aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou...
Efeským 5:33...a o církvi. ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena svého...
Efeským 6:24...Krista. Boží milost a nesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista! Amen. Pavel a Timoteus,...
Filipským 4:1... kterou je schopen podmanit si vše. Jak vás miluji, jak po vás toužím, bratři moji! Jste mou radostí a...
Koloským 3:19...se svým mužům, jak se v Pánu sluší. Mužimilujte své ženy a nebuďte k nim hrubí. Děti, poslouchejte...
1. Tesalonickým 4:9...nic psát. Sami jste se totiž od Boha naučili milovat jedni druhé, jak to také prokazujete všem bratrům...
2. Tesalonickým 2:10...klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá...
2. Timoteus 3:2...posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační,...
Titus 2:4... ale jsou vzorem dobroty. učí mladé ženy milovat své muže a děti, být zdrženlivé a cudné, pečovat o...
Titus 3:15...se mnou, pozdravují. Pozdrav ty, kteří nás milují ve víře. Milost s vámi všemi. Pavel, vězeň Ježíše...
Židům 1:9...věky, žezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvéMiluješ spravedlnost a zlo nenávidíš; to proto Bůh, tvůj...
Židům 12:6... když napravuje, nezoufej. Vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho...
Jakub 1:12...korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Když je však někdo pokoušen, nikdy neříká, že to...
Jakub 2:5...království, které Bůh zaslíbil těm, kdo jej milují? Vy ale chudého klidně ponížíte! Nejsou to přitom...
Jakub 2:8...plníte královský zákon, jak praví Písmo: "Miluj svého bližního jako sám sebe," dobře děláte. Jste-li...
1. Petr 1:8...Krista. Nikdy jste ho neviděli, a přece ho milujete. Ani teď ho ještě nevidíte, a přece v něj věříte....
1. Petr 1:22...své duše k nepředstírané bratrské láscemilujte vroucně jedni druhé z čistého srdce. Nejste přece...
1. Petr 2:17...jako Boží služebníci. Všechny ctěte, sourozence milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři úctu. Služebníci,...
1. Jan 2:10...přitom nenávidí bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje bratra, zůstává ve světle a nikomu není kamenem...
1. Jan 3:11...je to poselství, které jste slyšeli od počátkuMilujme jedni druhé. Ne jako Kain, který patřil tomu Zlému...
1. Jan 3:14...víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdo...
1. Jan 3:23...abychom věřili jménu jeho Syna Ježíše Kristamilovali jedni druhé, jak nám přikázal. Kdo dodržuje jeho...
1. Jan 4:7...Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bluduMilujme jedni druhé, milovaní - vždyť láska je z Boha....
1. Jan 4:10...něj získali život. V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna...
1. Jan 4:11...za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé. Boha nikdy...
1. Jan 4:12...jedni druhé. Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás...
1. Jan 4:19...Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. My milujeme, neboť on první miloval nás. Kdo říká "Miluji...
1. Jan 4:20...milujeme, neboť on první miloval nás. Kdo říká "Miluji Boha" a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo...
1. Jan 4:21...nevidí. Máme tedy od něj toto přikázání: Kdo miluje Boha, miluje i bratra. Každý, kdo věří, že Ježíš...
1. Jan 5:1...Ježíš je Mesiáš, se narodil z Boha. Každý, kdo miluje toho, který zplodil, miluje i toho, který se z něj...
1. Jan 5:2... miluje i toho, který se z něj narodil. To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a...
2. Jan 1:1...starší píšu vyvolené paní i jejím dětem, které miluji v pravdě (a nejen , ale všichni, kteří poznali...
2. Jan 1:5... ale jen to, které jsme měli od počátkuMilujme jedni druhé. V tom je láska, abychom žili podle...
3. Jan 1:1... starší píšu milovanému Gaiovi, kterého miluji v pravdě. Milovaný, především si přeji, abys ve všem...
Zjevení 3:19...oči pomaž mastí, abys viděl. všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání....
Zjevení 22:15...však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež. " Ježíš jsem poslal svého anděla,...

Slova obsahující miloval: miloval (50) milovala (3) milovali (11) smiloval (8) zamiloval (19) zamilovala (1) zamilovali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |