Milost

Hledám varianty 'milost' [ milostí (23) milosti (77) milost (93) ]. Nalezeno 180 veršù.
Genesis 6:8... že jsem je učinil." Noe však u Hospodina nalezl milost. Toto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými...
Genesis 42:21...jsme ho ve smrtelné úzkosti, když nás prosilmilost, ale nechtěli jsme slyšet. To proto jsme teď v...
Exodus 33:13...své cesty, abych znal a nacházel u tebe milost. Pohleď, vždyť tento národ je tvůj lid!" Ten...
Leviticus 24:16...jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenuje. Bude-li se rouhat Božímu jménu, zemře,...
Leviticus 25:10...svobodu všem jejím obyvatelům. To bude vaše léto milosti: vrátíte se každý ke svému vlastnictví, každý se...
Leviticus 25:11...rodině. Tento padesátý rok pro vás bude létem milosti: nebudete sít, ani sklízet, co samo vyrostlo, a na...
Leviticus 25:12...nebudete pořádat vinobraní. Protože je to léto milosti, bude vám svaté. Budete jíst jen to, co se samo...
Leviticus 25:13...jen to, co se samo urodí na poli. V tomto létě milosti se vrátíte každý ke svému vlastnictví. Když budeš...
Leviticus 25:15...jeden druhého. Podle počtu let od léta milosti nakoupíš od svého bližního; podle počtu let, kdy...
Leviticus 25:28...zůstane prodaný pozemek v rukou kupce do léta milosti. V létě milosti pak bude vydán, a tak se majitel...
Leviticus 25:30...jeho potomkům natrvalo. Nebude vydán ani v létě milosti. Domy v osadách, jež nejsou obehnány hradbou, se...
Leviticus 25:31...bude pro platit právo vykoupení a v létě milosti budou vydány zpět. V levitských městech ovšem bude...
Leviticus 25:33...městě nikdo z levitů nevykoupil, bude v létě milosti vydán zpět. Domy levitů v jejich městech jsou totiž...
Leviticus 25:40...přistěhovalec; bude u tebe sloužit do léta milosti. Tehdy od tebe odejde - on a s ním i jeho děti - a...
Leviticus 25:50...koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta milosti. Jeho výkupní cena je úměrná mzdě nádeníka za...
Leviticus 25:52...část z ceny, za niž byl koupen. Zbývá-li do léta milosti jen málo let, spočítá cenu svého výkupného podle...
Leviticus 25:54...však v těchto letech vykoupen, odejde v létě milosti - on a s ním i jeho děti. Synové Izraele jsou přece...
Leviticus 27:17...ječmene. Zasvětí-li své pole hned od léta milosti, zůstane při určené ceně. Zasvětí-li své pole po...
Leviticus 27:18...při určené ceně. Zasvětí-li své pole po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let zbývajících do léta...
Leviticus 27:21...již moci být vykoupeno. bude to pole v létě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu jako pole jemu...
Leviticus 27:23... spočítá mu kněz výši určené ceny do léta milosti a dotyčný toho dne vyplatí určenou cenu jako svatou...
Leviticus 27:24...určenou cenu jako svatou Hospodinu. V létě milosti bude pole vráceno tomu, od koho bylo koupeno, jemuž...
Deuteronomium 25:12...ruku a chytí jej za přirození, pak bez milosti usekni dlaň. Neměj ve váčku dvojí závaží, jedno...
Jozue 11:20...Izraeli, aby je vyhladil jako proklaté a bez milosti je vyhubil, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. V ...
1. Samuel 2:21...vraceli domů. Hospodin pak Hanu navštívil svou milostí, takže počala a porodila tři syny a dvě dcery....
2. Samuel 15:25...se s Boží truhlou do města. Najdu-li u Hospodina milost, přivede zpět a dovolí mi znovu spatřit Truhlu i...
1. Královská 8:47...vzali k srdci, obrátili by se a prosili milost v zemi svých věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsme,...
1. Královská 8:50...i všechny jejich vzpoury proti tobě a daruj jim milost u jejich věznitelů, aby se nad nimi slitovali. Vždyť...
1. Královská 8:59... A tato slova, jimiž jsem Hospodina prosilmilost, kéž jsou Hospodinu, našemu Bohu, blízká dnem i nocí...
2. Královská 13:4...syna Ben-hadada. Joachaz ale prosil Hospodinamilost a Hospodin ho vyslyšel. Viděl totiž trápení, kterým...
2. Letopisů 6:37...vzali k srdci, obrátili by se a prosili milost v zemi svých věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsme,...
2. Letopisů 33:12...ve své úzkosti prosil Hospodina, svého Boha, o milost. Velice se pokořil před Bohem svých otců a modlil se...
Ezdráš 7:28...aby zvelebil Hospodinův chrám v Jeruzalémě! Svou milostí mi získal přízeň krále, jeho rádců i všech...
Ezdráš 9:8...nám ale Hospodin, náš Bůh, na okamžik daroval milost, takže hrstka z nás vyvázla a směli jsme zakotvit na...
Ester 4:8...orodovat u něj za svůj národ a vyprosit jeho milost. Hatach se vrátil a pověděl Ester, co říkal...
Job 8:5...ale pilně hledat Boha a Všemohoucího prositmilost, budeš-li čistý a poctivý, hned zase začne nad tebou...
Job 9:15...i když jsem nevinný, u svého Soudce bych muselmilost žadonit. I kdyby se dostavil, když ho předvolám,...
Job 16:13...si ze terč, zasypává deštěm střel. Bez milosti seká do slabin, mou žluč nechá stříkat po zemi....
Žalmy 30:9...tobě, Hospodine, volám, tebe, Pane můj, prosímmilost. Čemu prospěje prolití krve? K čemu to bude, když...
Žalmy 45:3...jak pero písaře: Ze všech lidí jsi nejkrásnějšímilostí kanou tvoje rty - sám Bůh ti žehná navěky! Připevni...
Žalmy 69:14...budu modlit k tobě, vždyť je, Hospodine, čas tvé milosti. Vyslyš , Bože, ve své veliké lásce, zachraň ...
Žalmy 84:10...náš, Bože, pohlédni, svého pomazaného zahrň milostí! Jeden den ve tvých nádvořích je lepší než jinde na...
Žalmy 84:12...ničemů. Vždyť Hospodin Bůh je slunce i štítMilost i slávu dává Hospodin, neupře žádné dobro upřímným....
Žalmy 89:18... Sláva jejich síly jsi přece ty sám, díky tvé milosti se náš roh pozvedá. Hospodinu patří naše pavéza,...
Žalmy 119:58... jsi mým údělem, tvé slovo plnit slíbil jsem. O milost prosím celým srdcem svým, smiluj se nade mnou,...
Přísloví 28:13...nedosáhne, kdo vyznává a opouští je, dojde milosti. Blaze tomu, kdo je vždy opatrný, kdo zatvrzuje...
Izaiáš 30:14... Jak hliněný džbán rozbita bude na kusy, bez milosti se roztříští, takže se nenajde mezi úlomky ani...
Izaiáš 30:19... Jakmile zazní tvé volání, zahrne svou milostí. Jakmile uslyší, hned ti odpoví. I když vám Pán...
Izaiáš 49:8... jenž vyvolil. Toto praví Hospodin: V čas milosti vyslyším, pomohu ti v den spasení. ...
Izaiáš 61:2...propuštění spoutaným, vyhlásit Hospodinovo léto milosti a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny plačící,...
Jeremiáš 21:7...po jejich životě. Ten je pobije ostřím meče, bez milosti, bez lítosti, bez slitování. Tomuto lidu vyřiď: Tak...
Jeremiáš 31:2...praví Hospodin: "Lid, který unikne meči, nalezne milost na poušti; přicházím Izraeli dát odpočinutí."...
Pláč 2:2...ohledy na podnož svých nohou. Hospodin bez milosti pohltil všechny Jákobovy příbytky. Ve své...
Pláč 2:21... V den svého hněvu jsi je bil, pobíjel jsi bez milosti! Jako ke slavnosti jsi svolal odevšad ty, jichž se...
Pláč 3:43... Zahalen hněvem jsi nás hnal, pobíjel jsi bez milosti. Zahalil ses v oblaka, nepřístupný pro modlitby...
Ozeáš 12:5...s andělem a zvítězil; s pláčem u něj tehdymilost žadonil. Našel jej v Bet-elu a tam s ním promluvil -...
Zachariáš 4:7...Osadí totiž vrcholový kámen za hlučného křiku: ‚Milost, milost jemu!'" Dostal jsem slovo...
Zachariáš 12:10...a na obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha milosti a modliteb a tehdy pohlédnou na , jehož probodli....
Lukáš 1:28...Marie. Když k přišel, řekl: "Zdravím milostí obdařená, Hospodin s tebou!" Ta slova ji rozrušila....
Lukáš 1:30... ale řekl: "Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u Boha! Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno...
Lukáš 2:40...pak rostl a sílil, naplňován moudrostí, a Boží milost byla s ním. Jeho rodiče chodívali každý rok slavit...
Lukáš 4:19...soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovy milosti." Potom knihu zavřel, vrátil ji sluhovi a posadil...
Lukáš 4:22..." Všichni mu přikyvovali a divili se slovůmmilosti, jež mu plynula z úst. Říkali také: "Copak to není...
Jan 1:14... slávu, jakou od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal:...
Jan 1:16...." Z jeho plnosti jsme všichni přijali, a sice milost za milost. Zákon byl vydán skrze Mojžíše, milost a...
Jan 1:17...milost za milost. Zákon byl vydán skrze Mojžíšemilost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše. Boha...
Skutky 4:33...s velikou mocí a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, protože ti, kdo...
Skutky 7:10...a dal mu před faraonem, egyptským králemmilost a moudrost, takže ho ustanovil správcem Egypta i...
Skutky 11:23...Barnabáše. Když tam přišel a uviděl tu Boží milost, zaradoval se a všechny povzbuzoval, aby s oddaným...
Skutky 13:43...je pak v rozhovoru nabádali, zůstávají v Boží milosti. Příští sobotu se ke slyšení Božího slova sešlo...
Skutky 14:3...mluvili o Pánu, který potvrzoval poselství o své milosti a působil skrze jejich ruce divy a zázraky....
Skutky 14:26...do Antiochie, odkud byli předtím svěřeni Boží milosti k dílu, které nyní vykonali. Když tam dorazili,...
Skutky 15:11...Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše." Celé shromáždění zmlklo a poslouchali...
Skutky 15:40...si vybral Silase, a když ho bratři svěřili Boží milosti, vydal se na cestu. Procházel Sýrii a Kilikii a...
Skutky 18:27... Když tam dorazil, velmi prospěl těm, kdo z Boží milosti uvěřili. Mocně totiž překonával Židy, když veřejně...
Skutky 20:24...Pána Ježíše: abych byl svědkem evangelia o Boží milosti. Teď vím, že nikdo z vás, mezi nimiž jsem chodil a...
Skutky 20:32...z vás. Teď vás tedy svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které moc vybudovat vás a dát vám dědictví mezi...
Římanům 1:5... Skrze něj a pro jeho jméno se nám dostalo této milosti, totiž apoštolství, aby lidé ze všech národů došli...
Římanům 1:7... Všem Bohem milovaným povolaným svatým v ŘíměMilost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše...
Římanům 3:24...sláva. Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí, skrze vykoupení v Kristu Ježíši. Jeho určil Bůh za...
Římanům 4:4..." Ten, kdo koná skutky, nedostává odplatumilosti, ale z povinnosti. Kdo ale místo skutků věří v Toho...
Římanům 4:16... Zaslíbení tedy vychází z víry, aby se řídilo milostí, aby bylo zaručeno všemu semeni - nejen přívržencům...
Římanům 5:2...Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. A...
Římanům 5:15...předobrazem Toho, který měl teprve přijít. Mezi milostí a proviněním je ovšem rozdíl. Ano, proviněním...
Římanům 5:17...smrt. Čím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milost a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze...
Římanům 5:20...se rozmnožil hřích, tam se ještě více rozmnožila milost! Proto tak jako hřích vládl ve smrti, milost teď...
Římanům 5:21...milost! Proto tak jako hřích vládl ve smrtimilost teď skrze spravedlnost vládne k věčnému životu skrze...
Římanům 6:1...Budeme pokračovat v hříchu, aby se rozmnožila milost? V žádném případě! Jak bychom mohli nadále žít v...
Římanům 6:14...vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí. Nuže, budeme hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale...
Římanům 6:15... budeme hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? V žádném případě! Nevíte, že když někomu sloužíte,...
Římanům 11:5..." Stejně tak i nyní zůstala hrstka vyvolených milostí. Je to díky milosti, ne díky skutkům - jinak by...
Římanům 11:6...zůstala hrstka vyvolených milostí. Je to díky milosti, ne díky skutkům - jinak by milost nebyla milost...
Římanům 12:3...vůle - co je dobré, náležité a dokonalé. Pro milost, jíž se mi dostalo, říkám každému z vás, si o...
Římanům 12:6...jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo ...
Římanům 15:15...některé věci jako ten, komu Bůh udělil milost být služebníkem Krista Ježíše mezi pohany. Smyslem...
Římanům 16:20...pokoje brzy rozdrtí satana pod vašima nohamaMilost našeho Pána Ježíše s vámi. Pozdravuje vás můj...
1. Korintským 1:3...jméno našeho společného Pána Ježíše KristaMilost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše...
1. Korintským 1:4...za vás děkuji svému Bohu, totiž za to, jaké Boží milosti se vám dostalo v Kristu Ježíši: byli jste v něm...
1. Korintským 3:10...vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle Boží milosti, jíž se mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel...
1. Korintským 15:10...vždyť jsem kdysi pronásledoval Boží církev! Boží milostí jsem ale to, co jsem, a jeho milost ke mně nevyšla...
1. Korintským 16:23...nemá rád Pána, je proklet. MaranathaMilost Pána Ježíše s vámi. láska je s vámi všemi v...
2. Korintským 1:2...Boží v Korintu a všem svatým v celém ŘeckuMilost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše...
2. Korintským 1:12...Boží, ne v tělesné moudrosti, ale v Boží milosti. Nepíšeme vám přece nic než to, co čtete a čemu...
2. Korintským 1:15...vám dříve chtěl přijít, abyste přijali další milost. Přes vás jsem chtěl jít do Makedonie a z Makedonie...
2. Korintským 4:15...svou tvář. To všechno se děje pro vás, aby se milost šířila ke stále dalším lidem, a k Boží slávě tak...
2. Korintským 6:1...vás však také vyzýváme, abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává. Říká přece: "V čas milosti...
2. Korintským 6:2...milost, kterou vám Bůh dává. Říká přece: "V čas milosti jsem vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl." Hle,...
2. Korintským 8:1...spolehnout! Bratři, chci, abyste věděli o Boží milosti, které se dostalo církvím v Makedonii. Ačkoli...
2. Korintským 8:6...také nám. Proto jsme požádali Tita, aby to dílo milosti, které u vás již dříve započal, nyní také dokončil....
2. Korintským 8:7...ve vás vzbudili - vynikejte tedy i v tomto díle milosti. Nic vám nepřikazuji, chci jen vyzkoušet upřímnost...
2. Korintským 8:9...lásky zmínkou o horlivosti druhých. Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista - kvůli vám zchudl, sám...
2. Korintským 9:8...dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a...
2. Korintským 9:14...za vás modlit a toužit po vás pro tu nesmírnou milost, kterou vám Bůh dal. Díky Bohu za jeho nepopsatelný...
2. Korintským 12:9...Pána, aby to ode odešlo, ale řekl mi: "Moje milost ti stačí. moc se plně projeví uprostřed slabosti...
2. Korintským 13:14...vás všichni svatí.  Milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha...
Galatským 1:3...bratři, kteří jsou se mnou, církvím v GalaciiMilost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše...
Galatským 1:6...uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale...
Galatským 1:15... oddělil v matčině lůně a povolal svou milostí, se ale rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych ho...
Galatským 2:9...sloupy církve, tedy poznali, jakou jsem dostal milost, a podali mně i Barnabášovi pravice jako společníkům...
Galatským 2:21...a vydal za sám sebe. Neodmítám tu Boží milost. Spočívá-li totiž spravedlnost v plnění Zákona,...
Galatským 5:4... kdo se ospravedlňujete Zákonem; odpadli jste od milosti! My ale očekáváme naději spravedlnosti skrze Ducha,...
Galatským 6:18...na mém těle jsou znamením, že patřím Ježíši.  Milost našeho Pána Ježíše Krista s vaším duchem, bratři....
Efeským 1:2... kteří jsou v Efesu, věrným v Kristu JežíšiMilost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše...
Efeským 1:6...za jeho vlastní. Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném! V něm se nám...
Efeským 1:7... totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti, kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostí a...
Efeským 2:5...obživil i nás, mrtvé ve vinách - jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v...
Efeským 2:7...v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z...
Efeským 2:8...nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás - je to Boží...
Efeským 3:2...Ježíše - pro vás pohany. Jistě jste slyšelimilosti, kterou mi Bůh podle svého plánu svěřil pro vás,...
Efeským 3:7...evangelia jsem se stal služebníkem díky Boží milosti, jíž jsem byl obdarován, a díky jeho moci, jež ve...
Efeským 3:8...nejmenšímu ze všech svatých, byla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal Kristovo nepopsatelné...
Efeským 4:7...a ve všech. Každému jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Písmo přece říká:...
Efeským 6:24...od Boha Otce a od Pána Ježíše Krista. Boží milost a nesmrtelnost všem, kdo milují našeho Pána Ježíše...
Filipským 1:2...kteří jsou ve Filipech, se správci a služebníkyMilost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše...
Filipským 1:7...v srdci; vy všichni máte se mnou podíl na Boží milosti, jak v mém vězení, tak v obhajobě a potvrzování...
Filipským 4:23...vás všichni svatí, zvláště ti z císařova dvora.  Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Pavel, z Boží...
Koloským 1:2...věrným bratrům v Kristu, kteří jsou v KolosáchMilost vám a pokoj od Boha, našeho Otce. Kdykoli se za vás...
Koloským 1:6... kdy jste je uslyšeli a opravdově poznali Boží milost. Toto vše jste se dozvěděli od našeho milovaného...
Koloským 4:18...SVOU VLASTNÍ RUKOU. Pamatujte na vězeníMilost s vámi. Pavel, Silvanus a Timoteus církvi...
1. Tesalonickým 1:1...v Bohu Otci a v Pánu Ježíši KristuMilost a pokoj vám. Neustále za vás všechny děkujeme Bohu a...
1. Tesalonickým 5:28...tento dopis nechali přečíst všem sourozencům.  Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi. Pavel, Silvanus a...
2. Tesalonickým 1:2...v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši KristuMilost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše...
2. Tesalonickým 1:12...Pána Ježíše oslaveno ve vás a vy v něm díky milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista. A teď ohledně...
2. Tesalonickým 2:16...a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám daroval věčné potěšení a nádhernou naději, kéž...
2. Tesalonickým 3:18... TAKHLE SE POZNÁ KAŽDÝ MŮJ DOPIS - TAKHLE PÍŠU.  Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi. Pavel,...
1. Timoteus 1:2... naší naděje, Timoteovi, vlastnímu synu ve vířeMilost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista...
1. Timoteus 1:14... co dělám. Náš Pán pak ve své nesmírné milosti zahrnul vírou a láskou, která je v Kristu Ježíši....
1. Timoteus 6:21... kdo se stali jeho vyznavači, zbloudili ve vířeMilost s vámi. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše,...
2. Timoteus 1:2...v Kristu Ježíši, milovanému synu TimoteoviMilost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista...
2. Timoteus 1:9...našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměrumilosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem...
2. Timoteus 1:10...v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků. Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho Spasitele,...
2. Timoteus 2:1...Efesu, víš nejlépe sám. Synu můj, čerpej sílumilosti, která je v Kristu Ježíši. Co jsi ode slyšel...
2. Timoteus 4:22...a všichni sourozenci. Pán buď s tvým duchemMilost s vámi. Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše...
Titus 1:4...svěřeno. Titovi, vlastnímu synu v obecné vířeMilost a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho...
Titus 2:11...ozdobou učení našeho Spasitele Boha. Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se...
Titus 3:7...skrze našeho Spasitele Ježíše Krista. Jeho milostí jsme takto ospravedlněni, abychom se stali dědici...
Titus 3:15... Pozdrav ty, kteří nás milují ve vířeMilost s vámi všemi. Pavel, vězeň Ježíše Krista, a bratr...
Filemon 1:3...spolubojovníku Archipovi i církvi ve tvém doměMilost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše...
Filemon 1:25...Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš.  Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem. Mnohokrát a...
Židům 2:9...smrti korunován slávou a ctí, neboť z Boží milosti zakusil smrt za nás za všechny. Ten, pro něhož a...
Židům 4:16...avšak zůstal bez hříchu. Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a...
Židům 10:28... na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá. Představte si, čím přísnější trest zasluhuje...
Židům 10:29...krve smlouvy, jíž byl posvěcen, a potupil Ducha milosti! Víme přece, kdo řekl: " je pomsta, zjednám...
Židům 12:15... Dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o Boží milost a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by...
Židům 13:9...podivným učením. Je lepší posilovat své srdce milostí než pokrmy, které svým stoupencům nijak nepomohly....
Židům 13:25...všechny svaté. Pozdravují vás bratři z Itálie.  Milost s vámi všemi. Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše...
Jakub 4:6... vede k nevraživosti? Naopak, nabízí úžasnou milost! Říká přece: "Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale...
1. Petr 1:2...k poslušnosti a skropení krví Ježíše KristaMilost vám a hojný pokoj. Požehnán buď Bůh a Otec našeho...
1. Petr 1:10...snažili vystihnout proroci, když prorokovalimilosti připravené pro vás. Pídili se po tom, na koho a na...
1. Petr 1:13...a ve vší střízlivosti se proto spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista....
1. Petr 4:10...služte jako dobří správci rozmanité Boží milosti. Když někdo mluví, jsou to Boží slova; když...
1. Petr 5:5..."Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí." Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v...
1. Petr 5:10...projdete tímto krátkým utrpením, Bůh veškeré milosti, který vás v Kristu Ježíši povolal do své věčné...
1. Petr 5:12...povzbudil a ujistil vás, že toto je pravá Boží milost. Stůjte v pevně. Pozdravuje vás vaše...
2. Petr 1:2...našeho Boha a Spasitele Ježíše KristaMilost vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše,...
2. Petr 3:18...od své stálosti. Kéž stále rostetemilosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista....
2. Jan 1:3... která v nás zůstává a bude s námi navěkyMilost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše...
Juda 1:4...bylo dávno popsáno. Tito bezbožníci zaměňují milost našeho Boha za nestydatost, a tak zapírají toho...
Zjevení 1:4... Ten čas je blízko. Jan sedmi církvím v AsiiMilost vám a pokoj od Toho, který je, který byl a který...
Zjevení 22:21... říká: "Přijdu brzy." Amen, přijď, Pane Ježíši!  Milost Pána Ježíše se všemi. ...

Slova obsahující milost: milost (93) milosti (77) milostí (23) milostiv (3) milostivé (1) milostivě (1) milostivý (14) milostná (5) milostnou (1) milostných (2) omilostní (1) omilostnil (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |