Milosrdným

Hledám varianty 'milosrdným' [ milosrdným (2) milosrdný (6) milosrdní (4) ]. Nalezeno 11 veršù.
1. Královská 20:31..."Slyšeli jsme, že králové domu Izraele bývají milosrdní. Nuže, opášeme se pytlovinou, hlavy si ovážeme...
1. Letopisů 21:13...padneme do rukou Hospodinu - je přece velmi milosrdný. Jen nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na...
Jeremiáš 3:12...nebudu na vás hledět s nevolí. Jsem přece milosrdný, praví Hospodin, a nehněvám se navěky. Jen uznej,...
Matouš 5:7...po spravedlnosti, neboť budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. Blaze čistým v...
Lukáš 6:36... neboť on je laskavý i k nevděčným a zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete...
Efeským 2:4...stejně jako ostatní. Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s...
Efeským 4:32...veškerou záští. Buďte k sobě navzájem laskavímilosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu...
Židům 2:17...svým sourozencům, aby se před Bohem stal jejich milosrdným a věrným veleknězem a mohl vykonat oběť smíření...
Jakub 2:13...souzeni podle zákona svobody. Toho, kdo nebyl milosrdný, čeká nemilosrdný soud. Milosrdenství však nad...
Jakub 5:11...Pán připravil, vždyť "Hospodin je nesmírně milosrdný a soucitný." Především však, bratři moji,...
1. Petr 3:8...všichni svorní, soucitní, plní bratrské láskymilosrdní a skromní. Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |