Milosrdenstvím

Hledám varianty 'milosrdenstvím' [ milosrdenstvím (3) milosrdenství (61) ]. Nalezen 61 verš.
Genesis 19:19...nesmírně laskav. Prokázal jsi mi veliké milosrdenství, když jsi mi zachránil život. však nebudu...
Genesis 24:12...to setkání a prokaž mému pánu Abrahamovi své milosrdenství. Hle, stojím u vodního pramene a dcery...
Genesis 24:14...Izáka. Takto poznám, že jsi mému pánovi prokázal milosrdenství." Vtom, ještě než to dořekl, vyšla z města...
Genesis 24:27...mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milosrdenství a věrnost a že vedl po této cestě k...
Genesis 32:11... aby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou jsi svému služebníku...
Genesis 39:21... Hospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvím a zjednal mu přízeň u vrchního žalářníka....
Exodus 20:6...pokolení těch, kdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo milují a...
Exodus 34:7...trpělivý, velmi laskavý a věrný, pamatující na milosrdenství tisícům pokolení, odpouštějící nepravost,...
Numeri 14:19...i čtvrtého pokolení.' Prosím, pro své veliké milosrdenství odpusť tomuto lidu jeho nepravost, tak jak...
Deuteronomium 5:10...pokolení těch, kdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo milují a...
Deuteronomium 7:9...je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvumilosrdenství do tisícího pokolení těch, kdo jej milují a...
Deuteronomium 13:18...odvrátí od svého planoucího hněvu, prokáže ti milosrdenství a ve svém smilování rozmnoží, jak s...
Jozue 2:12...mi, prosím vás, přísahejte při Hospodinu, že za milosrdenství, které jsem vám prokázala, i vy prokážete...
2. Samuel 15:20...i se svými bratry vrať. Kéž ti Hospodin projeví milosrdenství a věrnost." Itaj ale králi namítl: "Jakože je...
1. Královská 8:23...bůh podobný tobě, jenž by zachovával smlouvumilosrdenství svým služebníkům, kteří před tebou žijí s...
2. Letopisů 6:14...podobného tobě, jenž by zachovával smlouvumilosrdenství svým služebníkům, kteří před tebou žijí s...
Nehemiáš 1:5... Bože veliký a hrozný, jenž zachováváš smlouvumilosrdenství těm, kdo milují a dodržují tvá přikázání,...
Nehemiáš 9:32...veliký, mocný a hrozný, zachovávající smlouvumilosrdenství, nepovažuj za nicotné všechny ty útrapy,...
Jeremiáš 9:23...zná a že mi rozumí, neboť Hospodin prokazuji milosrdenství, právo i spravedlnost na zemi; ano, v tom mám...
Jeremiáš 31:3... láskou, jež trvá navěky, vztahuji se k toběmilosrdenství. Znovu zbuduji a budeš stát, panno...
Jeremiáš 32:18...i zemi - pro tebe nic není nemožné! Prokazuješ milosrdenství tisícům pokolení, ale vinu otců splácíš i...
Jeremiáš 42:12...a vysvobodil vás z jeho ruky. Dopřeji vám milosrdenství, takže se nad vámi smiluje a propustí vás...
Daniel 9:4...Bože veliký a hrozný, zachovávající smlouvumilosrdenství těm, kdo milují a dodržují tvá přikázání!...
Ozeáš 2:21...zasnoubím si právem a spravedlností, láskoumilosrdenstvím. Zasnoubím si také věrností, abys poznala...
Micheáš 6:8...žádá Hospodin: Abys jednal spravedlivě, miloval milosrdenství a kráčel se svým Bohem v pokoře. Hlas...
Micheáš 7:18...Nezůstáváš rozhněvaný navždycky, neboť sis milosrdenství oblíbil. Znovu se nad námi slituješ, naše...
Micheáš 7:20...do moře! Projevíš svou věrnost Jákobovi, své milosrdenství Abrahamovi, jak jsi přísahal našim otcům...
Zachariáš 1:16...tak praví Hospodin: Vrátím se k Jeruzalémumilosrdenstvím. Můj chrám v něm bude znovu vystavěn, praví...
Matouš 5:7...budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství. Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha...
Matouš 9:13...nemocní. Jděte a přemýšlejte, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti.' Nepřišel jsem volat spravedlivé,...
Matouš 12:7...nežli chrám. Kdybyste věděli, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti,' neodsuzovali byste nevinné. Syn...
Matouš 23:23...jste to nejdůležitější ze Zákona - spravedlnostmilosrdenství a věrnost! Tomuto jste se měli věnovat a...
Lukáš 1:50...Ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství k těm, kdo jej ctí, trvá od pokolení do...
Lukáš 1:54... Ujal se Izraele, svého služebníka; pamatoval na milosrdenství - jak zaslíbil našim otcům - vůči Abrahamovi...
Lukáš 1:58...uslyšeli, jak Hospodin prokázal své veliké milosrdenství, radovali se spolu s . Osmého dne, když...
Lukáš 1:72...a z ruky všech, kdo nás nenávidí. Prokázal milosrdenství našim otcům a vzpomenul na svou svatou...
Lukáš 1:78...spasení v odpuštění jejich hříchů pro niterné milosrdenství našeho Boha, v němž nás navštíví jako Svítání...
Lukáš 10:37...přepadenému bližním?" "Ten, který mu prokázal milosrdenství," odpověděl znalec Zákona. "Jdi a jednej tak...
Římanům 9:23...chtěl ukázat bohatství své slávy na nádobách milosrdenství, které připravil ke slávě, totiž na nás,...
Římanům 11:30... ale pro jejich neposlušnost teď přišlo milosrdenství na vás. Právě tak jej teď neposlechli oni,...
Římanům 11:31...vás. Právě tak jej teď neposlechli oni, aby pro milosrdenství prokázané vám přišlo milosrdenství i na ....
Římanům 12:1...pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen. Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své...
Římanům 15:9...daná otcům a aby i pohané slavili Boha za jeho milosrdenství. Jak je psáno: "Budu vyznávat mezi národy,...
2. Korintským 1:3...buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení! V každém našem...
2. Korintským 4:1...k slávě. Taková je služba, kterou jsme z Božího milosrdenství přijali, a proto se nevzdáváme. Odmítáme...
Galatským 6:16...budou řídit tímto pravidlem, přijde pokojmilosrdenství jakožto na Boží Izrael. s tím nadále...
Filipským 2:1... nějaké společenství Ducha, nějaký soucitmilosrdenství, pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem...
1. Timoteus 1:2... Timoteovi, vlastnímu synu ve víře: Milostmilosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše,...
2. Timoteus 1:2...Ježíši, milovanému synu Timoteovi: Milostmilosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše,...
2. Timoteus 1:16...a Hermogena se ode odvrátili. Kéž Pán prokáže milosrdenství Onesiforovu domu. Často přicházel...
2. Timoteus 1:18...nenašel. Kéž Pán , aby u něj v onen den došel milosrdenství. A jak moc mi pomohl v Efesu, víš nejlépe sám...
Titus 3:5...- ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství. Poskytl nám koupel znovuzrození a obnovení...
Židům 4:16...k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost, když potřebujeme pomoci. ...
Jakub 2:13... kdo nebyl milosrdný, čeká nemilosrdný soudMilosrdenství však nad soudem vítězí. K čemu to je, bratři...
Jakub 3:17...čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká. Ti...
1. Petr 1:3...Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše...
1. Petr 2:10...lidem, ale teď jste lid Boží; nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli. Milovaní,...
1. Jan 3:17...dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě může mít Boží lásku? Nemilujme...
2. Jan 1:3...v nás zůstává a bude s námi navěky: Milostmilosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista,...
Juda 1:2...v Bohu Otci a zachovaní pro Ježíše KristaMilosrdenství vám a pokoj i láska v hojnosti. Milovaní,...
Juda 1:21...uchovávejte se v Boží lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |