Milý

Hledám varianty 'milý' [ milý (26) milí (1) milému (7) milého (1) milé (3) milá (1) ]. Nalezeno 36 veršù.
1. Samuel 2:26... Chlapec Samuel však prospíval, rostl a byl milý jak Hospodinu, tak i lidem. Za Elím přišel Boží muž a...
2. Samuel 1:23...nasycen. Saule a Jonatane, v životě druhové milí, ve smrti nejste rozloučeni, rychlejší než orli,...
2. Letopisů 25:16...jmenovali královským rádcem? Jestli je ti život milý, přestaň!" Prorok tedy přestal mluvit, jen ještě...
Žalmy 127:2...noci. Proč byste jedli chléb bolesti? Bůh svoje milé spánkem obdařil! Děti jsou dědictví od Hospodina, plod...
Píseň 1:13... vůni vydává můj nard. Svazkem myrhy je mi milý můj, když na mých prsou spočívá. Trsem heny je mi milý...
Píseň 1:14... když na mých prsou spočívá. Trsem heny je mi milý můj na vinicích v En-gedi. Ach, jak jsi krásná, lásko...
Píseň 1:16... oči máš jako holubičky! Ach, jak jsi krásnýmilý můj, jak jsi líbezný! Naše lože se zelená, cedrové...
Píseň 2:2...v dolinách. Jako lilie mezi bodláky, tak je  milá mezi dívkami. Jako jabloň mezi stromy lesními, tak je...
Píseň 2:3... Jako jabloň mezi stromy lesními, tak je můj milý mezi mládenci. V jeho stínu sedím s rozkoší, jeho...
Píseň 2:8...lásku, dříve než sama bude chtít. Slyšte - můj milý! Hle - se blíží, přes hory skáče, spěchá přes...
Píseň 2:9...skáče, spěchá přes kopce! Srnci či kolouchu můj milý podobá se. Hle, za naší zídkou se zastavil,...
Píseň 2:10... mezerami se dívá, škvírami nahlíží! Můj milý ozval se a ke mně promluvil: Vstaň, lásko , ...
Píseň 2:16...vinicích nám škodí, když kvetou naše vinice! Můj milý je můj a jsem jeho, když pase v liliích. Ještě než...
Píseň 2:17...přijde den a rozprchnou se stíny, vrať se, můj milý! Srnci či kolouchu se podobej na horách béterských! ...
Píseň 4:16...se mojí zahradou, její balzámy zavanou. Můj milý přijde do své zahrady, její rozkošné ovoce ...
Píseň 5:2...Spím, ale srdce bdí. Slyšte - klepe můj milý! Otevři, drahá, lásko , holubičko , ...
Píseň 5:4...Nohy jsem si myla, snad špinit si je mám? Můj milý protáhl ruku otvorem, útroby se pro něj zachvěly....
Píseň 5:5...ruku otvorem, útroby se pro něj zachvělyMilému svému jsem vstala otevřít, z mých rukou myrha...
Píseň 5:6... myrha kanula z prstů mých na rukojeť závoryMilému svému jsem otevřela, můj milý však zmizel, odešel -...
Píseň 5:8...vás, dcery jeruzalémské, najdete-li mého milého, co mu povíte? Že jsem nemocná láskou! Čím je tvůj...
Píseň 5:10...miláček zvláštní, že nutíš nás k přísaze? Můj milý září jako rubíny, vyjímá se mezi tisíci! Jeho hlava je...
Píseň 5:16...nejsladší, celý je tolik žádoucí! Takový je můj milý, takový můj druh, dcery jeruzalémské! Kam odešel tvůj...
Píseň 6:2...tvůj miláček, abychom jej s tebou hledali? Můj milý sešel do své zahrady k záhonům koření, aby své stádo...
Píseň 6:3...pásl v zahradách a sbíral lilie. patřím svému milému a můj milý je můj, když pase v liliích. Jak Tirsa...
Píseň 7:10... tvé polibky jsou mi vínem lahodným! K mému milému to víno proudí, plyne mi po rtech, po zubech. ...
Píseň 7:11... plyne mi po rtech, po zubech. patřím svému milému a jeho touha patří mně! Pojď, milý můj, do polí...
Píseň 7:12...svému milému a jeho touha patří mně! Pojďmilý můj, do polí pojďme, mezi trsy heny budem nocovat!...
Píseň 7:14...rozkoše, nové i staré, čekají - pro tebemilý můj, jsem je šetřila! Kéž bys mi býval rodným bratrem...
Píseň 8:14...tvůj hlas. Kéž ho uslyším právě ! Pospěš, můj milý! Srnci či kolouchu se podobej na horách koření! ...
Izaiáš 5:1...a útočiště a úkryt před bouří a deštěm. Svému milému zpívat chci milostnou píseň o jeho vinici: Můj milý...
Jeremiáš 11:15...kvůli svému neštěstí, neuslyším. Co vlastně můj milý lid pohledává v mém domě? To chce dál s mnoha jinými...
Jeremiáš 17:21...Hospodinovo! Tak praví Hospodin: Je-li vám život milý, neopovažujte se v sobotní den nosit náklady a...
Římanům 14:18...v Duchu svatém. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a uznávaný lidmi. Usilujme tedy o to, co vede k...
Filipským 4:8...je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čistémilé, cokoli dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká...
1. Timoteus 2:3...vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správnémilé našemu Spasiteli Bohu, který chce, aby všichni lidé...
Filemon 1:1...Krista, a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milému příteli a spolupracovníku, sestře Apfii, našemu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |