Mi

Hledám pøesnì 'mi'. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání. Další varianty: mnou (375) mně (491) mne (115) mi (1386) (1832) (1182)
Genesis 3:12...zakázal jíst?" Adam odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak...
Genesis 4:23...řekl svým ženám: "Ado a Cilo, poslouchejte , ženy Lámechovy, slyšte mou řeč: Zabil jsem muže za ránu...
Genesis 4:25...bude mstěn sedmasedmdesátkrát!" Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno...
Genesis 6:7..."Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu ze a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je...
Genesis 12:13...naživu. Říkej prosím, že jsi sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky tobě zůstal naživu."...
Genesis 12:18...ranami. Farao si proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá...
Genesis 14:21...ze všeho dal desátek. Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale odpověděl:...
Genesis 15:2..." Abram odpověděl: "Hospodine, Pane můj, co mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj dům zanechám...
Genesis 15:3...zanechám Eliezerovi z Damašku. Pohleď, nedal jsi mi potomka," pokračoval Abram, "a tak mým dědicem bude můj...
Genesis 15:9...poznám, že ji zdědím?" On mu odpověděl: "Přines mi tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletého berana, také...
Genesis 16:2... Proto Saraj Abramovi řekla: "Pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Spi tedy s mou otrokyní - snad...
Genesis 18:3... Poklonil se k zemi a řekl: "Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého služebníka! Když...
Genesis 18:21...pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s nimi konec; a pokud ne, poznám to." Ti muži...
Genesis 19:19...svému služebníku nesmírně laskav. Prokázal jsi mi veliké milosrdenství, když jsi mi zachránil život. ...
Genesis 20:5..."Pane, cožpak zabíjíš i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to sestra'? I ona sama přece říkala:...
Genesis 20:9...Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi na  a na království přivedl tak veliký hřích? To, cos mi...
Genesis 20:13...ne matky, a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce,...
Genesis 21:6...Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichni, kdo o tom uslyší, se budou smát...
Genesis 21:23..."Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého...
Genesis 21:26..."Nevím, kdo by udělal něco takového. Sám jsi mi to neřekl a jsem o tom do dneška neslyšel."...
Genesis 23:4... promluvil k místním Chetejcům: "Jsem mezi mi hostem a přistěhovalcem; dovolte mi u vás vlastnit...
Genesis 23:9...se za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole....
Genesis 24:7...mu Abraham. "Hospodin, Bůh nebes, který  vzal z domu mého otce a z vlasti, který ke mně mluvil...
Genesis 24:12... Bože mého pána Abrahama, prosím, dopřej mi dnes to setkání a prokaž mému pánu Abrahamovi své...
Genesis 24:17... Služebník přispěchal naproti a řekl: "Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napij,...
Genesis 24:23...ruce, každý o váze deseti šekelů, a řekl: "Pověz mi prosím, čí jsi dcera. Bylo by pro nás v domě tvého otce...
Genesis 24:40...kdyby ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého...
Genesis 24:43... Když řeknu dívce, která vyjde pro vodu: ‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví:...
Genesis 24:44...mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro tvé...
Genesis 24:45...vtom, ještě než jsem to v duchu dořekl, vyšlasta Rebeka se džbánem na rameni, sestoupila k prameni a...
Genesis 24:49...se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a pokud ne, sdělte mi to také, se mohu rozhodnout...
Genesis 25:22...však děti v jejím lůně mačkaly, řekla: "Proč se mi tohle děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin ...
Genesis 25:30... přišel Ezau z pole celý vyčerpaný. Ezau tehdy kobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho červeného, tady toho...
Genesis 25:31...vyčerpaný!" (A proto se mu říká Edom, Červený.) kob navrhl: "Prodej mi teď hned své prvorozenství."...
Genesis 25:32... že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu...
Genesis 25:33...Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a...
Genesis 27:3...řekl: "Pohleď, jsem starý a nevím, kdy umřu. Vezmi prosím své zbraně, svůj toulec a luk, vyjdi do polí a...
Genesis 27:4...a luk, vyjdi do polí a ulov mi zvěřinu. Pak mi připrav mou oblíbenou pochoutku a přines mi ji, abych...
Genesis 27:7...otce, jak říká tvému bratru Ezauovi: ‚Přines mi zvěřinu a připrav mi pochoutku, abych pojedl a požehnal...
Genesis 27:9...můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce...
Genesis 27:13...na sebe, synu můj," odpověděla mu matka. "Jen  poslechni a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal...
Genesis 27:19..."Otče!" A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj synu?" " jsem Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl Jákob svému otci....
Genesis 27:25..."Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi, se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí...
Genesis 27:31..."Vstaň, otče, a jez z úlovku svého syna, abys mi proto s chutí požehnal." Izák, jeho otec, mu však řekl:...
Genesis 27:33...kdo je potom ten, který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě než jsi přišel, jsem z toho všeho jedl....
Genesis 27:36...požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal jméno kob, Podrazák! Vždyť dvakrát podrazil: vzal mi...
Genesis 27:46...tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou...
Genesis 28:20...dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luzkob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou,...
Genesis 28:22...památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek." Jákob tedy směle...
Genesis 29:15...řekl: "I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece sloužit zadarmo. Řekni mi, co chceš za odměnu." (Onen...
Genesis 29:21...to jako pouhá chvíle, protože ji miloval. Potom kob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu,...
Genesis 29:25...děvečku.) Přišlo ráno a hle - byla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana. "Copak jsem ti...
Genesis 29:27...svatební týden, dáme ti i tu druhou - za to, že mi budeš sloužit dalších sedm let." Jákob tedy souhlasil....
Genesis 29:33...syna, řekla: "Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto." Dala mu tedy jméno Šimeon...
Genesis 30:1... Tehdy přestala rodit. Když Ráchel viděla, že kobovi nerodí děti, záviděla své sestře a řekla Jákobovi:...
Genesis 30:6...a porodila mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto mu...
Genesis 30:13...syna, Léa řekla: "To je pro blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer, Blažený....
Genesis 30:14...pšeničné sklizně, vyšel Ruben na pole, nalezl milostná jablíčka mandragory a přinesl je své matce Lée....
Genesis 30:15...tvůj syn." Ta však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala manžela? Teď mi chceš vzít ještě milostná jablíčka...
Genesis 30:24...mu dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla: "Kéž mi Hospodin přidá dalšího syna!" Když Ráchel Jákobovi...
Genesis 30:26..."Propusť , se vrátím domů do své země. Dej mi ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a nech ...
Genesis 30:27..." Lában mu odpověděl: "Laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A...
Genesis 30:31...dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá...
Genesis 30:33...prokáže takto: přijdeš přehlédnout mou odnu, se mi každé kůzle, jež nebude skvrnité nebo...
Genesis 31:5...stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že  mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou....
Genesis 31:7...vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec  šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh mu nedovolil...
Genesis 31:13... neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný kámen a kde...
Genesis 31:27... jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu a nic jsi mi neřekl! Vyprovodil bych s...
Genesis 31:31...otcovském domě. Proč jsi ale ukradl bohy?!" kob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem, protože jsem se bál;...
Genesis 31:40...ve dne i co bylo ukradeno v noci. Ve dne  stravoval žár a v noci mráz, mi i spánek zmizel z očí...
Genesis 31:41...a v noci mráz, mi i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti...
Genesis 32:10...ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit." kob zvolal: "Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce...
Genesis 32:27...při tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl: "Pusť , začíná svítat!" "Nepustím , dokud mi nepožehnáš!"...
Genesis 32:30...jsi zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi!" kob ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno." On však...
Genesis 33:15..."Nechám tedy s tebou některé ze svých lidí." kob však odpověděl: "K čemu to, můj pane? Kéž mi jen...
Genesis 34:4... Potom Šechem přemlouval svého otce Chamora: "Vezmi mi tu dívenku za ženu!" Když Jákob uslyšel, že Šechem...
Genesis 34:12...vás prosím; dám vám, cokoli si řeknete! Uložte mi vysoké věno a mnoho darů a dám, kolik mi řeknete, jen...
Genesis 37:9...víc, kvůli jeho snům a jeho slovům. Josef pak l ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem...
Genesis 37:14... zda jsou tví bratři i ovce v pořádku, a přijď mi to povědět." A tak ho vyslal z hebronského údolí. Když...
Genesis 37:16..."Hledám své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel...
Genesis 38:16...totiž, že je to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda."...
Genesis 38:22...se slovy: "Nemohl jsem ji najít. Místní muži mi navíc řekli, že tam žádná prostitutka nikdy nebyla."...
Genesis 39:8...On však odmítl. Řekl manželce svého pána: "Když  můj pán doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi...
Genesis 39:9... co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v do větší pravomoc než ; neodepřel mi nic kromě tebe,...
Genesis 40:8...se dnes tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "li jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim...
Genesis 40:14...číšníkem. se ti však povede dobře, pamatuj na . Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o mně zmínil...
Genesis 40:17...pečivo připravené pro faraona, ale ptáci mi je z košíku na hlavě klovali." Josef odpověděl: "Toto je...
Genesis 41:24...pěkných. Vyprávěl jsem to věštcům, ale nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl:...
Genesis 41:51... Josef dal prvorozenému jméno Manases, Zapomně, neboť řekl: "Bůh mi dal zapomenout na všechno ...
Genesis 42:36... dostali strach - oni i jejich otec. Jejich otec kob zvolal: "Připravili jste o syny! Josef není,...
Genesis 43:3..."Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra...
Genesis 43:5...ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi...
Genesis 43:6...bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že máte...
Genesis 43:29...se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o němž jste mi vyprávěli?" Potom řekl: "Kéž je ti Bůh milostiv, synu!"...
Genesis 44:23...jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s mi váš nejmladší bratr, nechoďte mi nikdy na oči!' A tak...
Genesis 44:27...' Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi manželka porodila dva syny. Jeden mi...
Genesis 44:28...víte, že mi manželka porodila dva syny. Jeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal jsem a...
Genesis 44:29...jsem a víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete ...
Genesis 45:10...a přijď ke mně! Budeš bydlet v kraji Gošen, kde mi budeš nablízku - ty, tví synové i synové tvých synů,...
Genesis 47:16... když došly peníze?" Josef odpověděl: "Dejte mi svůj dobytek, a dám vám za něj chléb, když peníze došly...
Genesis 47:29... přivolal svého syna Josefa a řekl mu: "Prokaž mi prosím laskavost a vlož ruku do mého klína na znamení...
Genesis 48:3...Izrael se vzchopil a posadil se na lůžkukob pak Josefovi řekl: "Všemohoucí Bůh se mi ukázal v...
Genesis 48:4...v Luzu v kanaánské zemi, požehnal mi a řekl mi: ‚Hle, způsobím, aby ses rozplodil a rozmnožil. Učiním z...
Genesis 48:5...před mým příchodem do Egypta: Efraim a Manases mi budou jako Ruben a Šimeon. Potomci, které zplodíš po...
Genesis 48:7...pod jménem svých bratrů. Chci to tak proto, že mi Ráchel na cestě z Padanu zemřela. Byli jsme v...
Genesis 48:9...otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím ke mně, ...
Genesis 50:4... promluvil Josef k faraonovu dvoru: "Prokažte mi prosím laskavost a předneste faraonovým uším mou prosbu....
Genesis 50:5...a předneste faraonovým uším mou prosbu. Můj otec  zavázal přísahou a řekl: ‚Hle, umírám. Pochovej v...
Exodus 2:9...matku dítěte. Faraonova dcera řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a ti zaplatím." Žena tedy...
Exodus 3:16...izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Izákův a...
Exodus 4:1...oberete!" Mojžíš znovu namítl: "Pohleď, neuvěří mi a neposlechnou . Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti...
Exodus 4:10...v krev." Mojžíš ale Hospodinu odporoval: "Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný člověk - ani dříve, ani...
Exodus 4:23... Řekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho však odmítl propustit. Hle, nyní...
Exodus 5:1...Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to...
Exodus 7:16...v hada, a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi...
Exodus 7:26...mu: ‚Takto praví Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit, dávej pozor:...
Exodus 8:5...obětovali Hospodinu." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to být. Budu se za tebe, za tvé dvořany...
Exodus 8:16...‚Takto praví Hospodin - Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid nepropustíš, dávej pozor:...
Exodus 9:1...Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit a chceš je...
Exodus 9:13...Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Tentokrát totiž spolu s tvými dvořany a s...
Exodus 10:3... Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede mnou pokořit? Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však...
Exodus 10:17...vašemu Bohu, i proti vám," řekl. "Prosím, odpusť mi tentokrát můj hřích. Modlete se za k Hospodinu,...
Exodus 10:28...ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den, kdy mi...
Exodus 11:8...od Egypta.' Tehdy přijdou všichni tví dvořané za mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen...
Exodus 13:2...k Mojžíšovi znovu promluvil: "Zasvěť mi všechny prvorozené. Všechno, co mezi Izraelci otvírá...
Exodus 18:4...Eliezer, Boží pomoc, neboť řekl: "Bůh mého otce mi přispěl na pomoc; zachránil před faraonovým mečem."...
Exodus 19:5...můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět...
Exodus 19:6...žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně, ale vy mi budete královstvím kněží a svatým národem.' Toto jsou...
Exodus 20:23...jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe. Nic mi nepostavíte naroveň: neuděláte si bohy ze stříbra ani...
Exodus 20:24...si bohy ze stříbra ani bohy ze zlata. Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápalné...
Exodus 20:25...své jméno, k tobě přijdu a požehnám ti. Jestliže mi uděláš kamenný oltář, nestav jej z tesaných kamenů;...
Exodus 23:14... se ze tvých úst ani neozvou." "Třikrát ročně mi budeš slavit slavnost. Zachovávej Slavnost nekvašených...
Exodus 25:8...a kameny pro zasazení do efodu a náprsníku.  mi udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich. Příbytek...
Exodus 25:10...uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu." " mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude dva a půl lokte...
Exodus 28:1...bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi konali kněžskou službu - Áron a jeho synové Nádab a...
Exodus 28:3...svatá roucha ke slávě a ozdobě. Promluv se všemi nadanými řemeslníky, jimž jsem dal důmyslného ducha, ...
Exodus 28:4...pro tvého bratra Árona a pro jeho syny, aby mi konali kněžskou službu. Použijí na zlato, modrou,...
Exodus 28:41...a jeho syny, pomažeš je, pověříš a posvětíš, aby mi konali kněžskou službu. Uděláš jim také plátěné spodky,...
Exodus 29:44...i oltář, také Árona a jeho syny posvětím, aby mi konali kněžskou službu. Budu přebývat uprostřed synů...
Exodus 30:30...také Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali kněžskou službu. Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude...
Exodus 32:23...víš, jaké tento lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo , co je s...
Exodus 32:24...jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a když jsem to hodil do ohně, vzniklo tohle...
Exodus 33:12... Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou...
Exodus 33:13...osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych znal...
Exodus 33:18...zalíbení a znám osobně." Mojžíš řekl: "Ukaž mi prosím svou slávu!" Odpověděl: "Nechám před tebou projít...
Exodus 40:13...svatá roucha a pomažeš ho. Tak jej posvětíš, aby mi konal kněžskou službu. Přivedeš také jeho syny, oblékneš...
Exodus 40:15...a pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, aby mi konali kněžskou službu. Toto pomazání je i všechna...
Leviticus 8:35...Hospodinovu stráž, abyste nezemřeli, neboť tak mi to bylo přikázáno." Áron pak se svými syny vykonal vše,...
Leviticus 10:13...ohnivých obětí pro tebe i pro tvé syny. Tak mi to bylo přikázáno. Také hrudí pozvedání i kýtu odevzdání...
Leviticus 20:23... Neřiďte se pravidly národa, který před mi vyháním, neboť páchali všechny tyto věci, se mi...
Leviticus 20:26...jsem oddělil, aby pro vás byli nečistí. Buďte mi svatí, neboť Hospodin jsem svatý a oddělil jsem vás...
Leviticus 22:2...a jeho synům, zacházejí uctivě se svatými dary, jež mi synové Izraele obětují jako svaté - jinak...
Leviticus 26:40...však vyznají svou vinu i vinu svých otců, že mi byli nevěrní a že se postavili proti mně, takže jsem se...
Numeri 8:16...levité do služby při Stanu setkávání, neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je...
Numeri 11:12... žes mne obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to , kdo je všechny počal? Byl jsem to , kdo ten lid...
Numeri 11:15...všechny neunesu, je to nad síly! Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavost a raději ...
Numeri 11:16...neštěstí!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Shromáždi mi z izraelských stařešinů sedmdesát mužů, které znáš jako...
Numeri 14:11...sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento lid pohrdat? Jak dlouho mi bude odmítat...
Numeri 14:24...služebník Káleb ale jiného ducha - vydal se mi cele. Jej uvedu do země, do níž vstoupil, a jeho símě ji...
Numeri 18:9...obětí, ti připadne toto: Každý jejich dar, který mi přinášejí jako svatosvatý - každá jejich moučná oběť,...
Numeri 18:11...synové Izraele darují při všech obětech, které mi nabízejí zvedáním. To jsem dal věčným ustanovením tobě a...
Numeri 20:12...ale Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Protože jste mi nevěřili a neprokázali před syny Izraele mou svatost,...
Numeri 22:6...se přímo přede mnou! Prosím pojď, proklej mi ten lid - je na moc silný. Snad jej pak zvládnu...
Numeri 22:8...tu na noc. Ráno vám sdělím, jakou odpověď mi Hospodin dal." A tak moábští hodnostáři zůstali u...
Numeri 22:11...vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Pojď a zatrať mi jej - snad s ním pak budu moci bojovat a vyhnat jej.'"...
Numeri 22:13...řekl Balákovým hodnostářům: "Vraťte se do své ze. Hospodin mi nedovolil jít s vámi." Moábští hodnostáři...
Numeri 22:17...se ke mně přijít. Chci zahrnout velikými poctami a udělám, cokoli mi řekneš. Pojď, zatrať mi ten...
Numeri 22:18...však Balákovým služebníkům odpověděl: "I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych...
Numeri 22:19... malého či velkého. Zůstaňte tu ale na noc zatím zjistím, co dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak...
Numeri 22:32..."Proč jsi třikrát zbil svou oslici? Hle, to  jsem ti zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí. Oslice...
Numeri 22:33...zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí. Oslice  spatřila a třikrát přede mnou uhnula. Kdyby mi...
Numeri 22:34...odpověděl: "Zhřešil jsem! Nevěděl jsem, že ses mi postavil do cesty. Pokud se ti ta věc nelíbí, vrátím se...
Numeri 22:38...nebudu moci říkat jen tak něco. Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh." A tak šel Balaám s Balákem do...
Numeri 23:1...voj lidu. Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů."...
Numeri 23:3...Balákovi řekl: "Postůj u své zápalné oběti zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setká; co...
Numeri 23:7...Balaám pronesl svou průpověď: "Z Aramu přivedl  Balák, z východních hor král moábský. Řekl: ‚Pojď a...
Numeri 23:11...spravedlivých, kéž jednou skončím jako oni!" "Co mi to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem , abys...
Numeri 23:12..."Cožpak nemusím dbát o to, abych říkal, co mi do úst vloží Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď se na ...
Numeri 23:13...Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď se na se mnou podívat odjinud. Uvidíš jen konec jejich zadního voje,...
Numeri 23:18...průpověď: "Vstaň, Baláku, a slyš, naslouchej mi, synu Ciporův! Bůh není člověk, aby lhal, není lidský...
Numeri 23:27... na jiné místo; snad se Bohu zalíbí, abys mi je zatratil odtamtud." A tak vzal Balaáma a vyvedl ho na...
Numeri 23:29...pustinou. Tehdy Balaám Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů."...
Numeri 24:13...tvým poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych...
Numeri 28:2..."Přikaž synům Izraele: Dbejte na to,  mi v určený čas přinášíte oběti, můj pokrm, mou ohnivou...
Numeri 32:11...jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovikobovi, neboť se mi nevydali cele. Jen Káleb, syn Jefunův...
Deuteronomium 1:14... abych je učinil vašimi vůdci." Odpověděli jste mi: "Co navrhuješ, je dobré." Vzal jsem tedy představitele...
Deuteronomium 1:23... i o městech, do nichž máme vejít." Ten návrh se mi líbil, a tak jsem z vás vybral dvanáct mužů, po jednom z...
Deuteronomium 1:41...a táhněte pouští zpět k Rudému moři." Tehdy jste mi odpověděli: "Zhřešili jsme proti Hospodinu! Chceme...
Deuteronomium 2:1... Potom jsme se obrátili a táhli jsme na poušť srem k Rudému moři, jak mi Hospodin řekl, a dlouhou dobu...
Deuteronomium 2:2...dobu jsme obcházeli pohoří Seír. Hospodin mi řekl: " jste to pohoří obcházeli dost dlouho; obraťte...
Deuteronomium 2:9...a vydali se cestou přes moábskou poušť. Hospodin mi řekl: "Neútoč na Moábské a nebojuj s nimi. V jejich zemi...
Deuteronomium 2:17...z lidu do posledního vymřeli. Hospodin mi řekl: "Dnes procházíš moábským územím u města...
Deuteronomium 2:29...za peníze. Chtěl bych jen pěšky projít tak, jak mi to dovolili synové Ezauovi bydlící na Seíru i Moábští v...
Deuteronomium 2:31...vydal do tvé ruky, jak je tomu dodnes. Hospodin mi řekl: "Pohleď, to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho...
Deuteronomium 3:2...svým lidem vytáhl do boje u Edrei. Hospodin mi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s...
Deuteronomium 3:26... ty krásné hory a Libanon!" Hospodin se ale na  kvůli vám hněval, a tak nevyslyšel. "To stačí!" řekl...
Deuteronomium 4:5... Pohleď, učím vás pravidla a zákony, které mi Hospodin, můj Bůh, svěřil, abyste je dodržovali v zemi,...
Deuteronomium 4:10...stáli před Hospodinem, svým Bohem, na Orébumi Hospodin řekl: "Shromáždi mi lid. Chci, slyší ...
Deuteronomium 4:14... jež napsal na dvě kamenné desky. Tenkrát mi Hospodin přikázal, abych vás učil těmto pravidlům a...
Deuteronomium 5:28...a my to poslechneme a vykonáme." Když jste se mnou takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše slova a řekl mi:...
Deuteronomium 6:1...přikázání, pravidla a zákony. Hospodin, váš Bůhmi přikázal, vás jim učím, abyste je dodržovali v zemi,...
Deuteronomium 9:10...dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. Tehdy mi Hospodin dal dvě kamenné desky popsané Božím prstem. Na...
Deuteronomium 9:11...těch čtyřicet dní a čtyřicet nocí, Hospodin mi dal dvě kamenné desky - desky smlouvy. Potom mi Hospodin...
Deuteronomium 9:12...mi dal dvě kamenné desky - desky smlouvy. Potom mi Hospodin řekl: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi...
Deuteronomium 9:13...jsem jim přikázal: odlili si modlu!" Hospodin mi tehdy řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný!...
Deuteronomium 10:1...je svou velikou mocí a vztaženou paží!" Tenkrát mi Hospodin řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky, jako byly...
Deuteronomium 10:4...ohně na oné hoře v den shromáždění. A když mi je Hospodin dal, otočil jsem se a sestoupil z hory....
Deuteronomium 10:5...do truhly, kterou jsem vyrobil, a jsou v , jak mi Hospodin přikázal. Synové Izraele táhli od studní...
Deuteronomium 10:11...vyslyšel a svolil, že nezahubí. Hospodin mi řekl: "Vstaň, vydej se na cestu v čele lidu. vejdou a...
Deuteronomium 18:17... a nevidím ten veliký oheň - jinak zemřu!" Tehdy mi Hospodin řekl: "Dobře to pověděli. Zprostřed jejich...
Deuteronomium 26:10... Proto teď přináším prvotiny, první ovoce ze, kterou jsi mi, Hospodine, dal." Když to položíš před...
Deuteronomium 26:13... přistěhovalci, sirotku a vdově, přesně jak jsi mi přikázal. Nepřestoupil jsem tvé přikázání, nezapomněl...
Deuteronomium 26:14... svého Boha; zachoval jsem se přesně, jak jsi mi přikázal. Shlédni tedy ze svého svatého příbytku, z nebe...
Deuteronomium 31:2...domluvil tato slova všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi sto dvacet let; nemohu dále vycházet a vcházet před...
Deuteronomium 31:19... Nauč ji syny Izraele a vlož jim ji do úst, aby mi ta píseň byla svědkem proti synům Izraele. je přivedu...
Jozue 2:12...přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi! Proto mi, prosím vás, přísahejte při Hospodinu, že za...
Jozue 7:19... Bohu Izraele, a vyznej před ním pravdu. Pověz mi, co jsi provedl; netaj to přede mnou." "Je to pravda....
Jozue 10:4...Jafiovi a k eglonskému králi Debirovi: "Pojďte mi na pomoc a udeřme na Gibeon, protože uzavřel mír s...
Jozue 14:7...Božímu muži Mojžíšovi o mně a o tobě. Bylo mi čtyřicet let, když Hospodinův služebník Mojžíš vyslal...
Jozue 14:10...vydal Hospodinu, mému Bohu.' A hle, Hospodin  uchoval naživu, jak slíbil. Je tomu čtyřicet pět let od...
Jozue 14:12... takovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi...
Jozue 15:19...z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v...
Soudců 1:7...tehdy řekl: "Sedmdesát králů s usekanými palci na rukou i na nohou sbíralo drobty pod mým stolem....
Soudců 1:15...z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v...
Soudců 4:19...do jejího stanu a ona ho přikryla houní. "Dej mi prosím trochu vody," požádal ji. "Mám žízeň." Otevřela...
Soudců 6:17..." řekl mu na to Hospodin. "V tom případě mi prokaž laskavost," odpověděl Gedeon. "Dej mi prosím...
Soudců 7:13...bylo bezpočtu, jako je písku na břehu moře. Jakmile Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják vypráví...
Soudců 8:7...v hrsti, že máme tvému vojsku dávat chleba?" " mi Hospodin vydá Zebacha a Calmunu do rukou," prohlásil...
Soudců 8:15..."Tady je Zebach a Calmuna, kvůli kterým jste se mi vysmívali: ‚To máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme...
Soudců 8:24...Potom dodal: "Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti dejte jednu náušnici." (Našli u nich...
Soudců 11:9...v Gileádu." Jiftach jim odpověděl: "Když se s mi vrátím, abych bojoval s Amonci, a Hospodin mi je vydá,...
Soudců 11:27...Arnonu. Proč jste je za tu dobu nedobyli zpět jsem ti tedy nijak neublížil, ale ty mi křivdíš, když...
Soudců 11:30...Amoncům. Jiftach dal Hospodinu slib: "Jestli mi vydáš Amonce do rukou a vrátím se domů jako vítěz, první...
Soudců 11:31...do rukou a vrátím se domů jako vítěz, první, co mi vyjde ze vrat naproti, připadne Hospodinu jako ...
Soudců 12:2...ti dům nad hlavou!" Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vás,...
Soudců 12:3...jste mi proti nim na pomoc. Když jsem viděl, že mi nepomůžete, nasadil jsem vlastní život, vytáhl jsem...
Soudců 13:6..." Žena šla a vyprávěla svému muži: "Přišel za mnou Boží muž, vypadal jako Boží anděl! Samou hrůzou jsem...
Soudců 13:7... odkud je. Neřekl mi ani své jméno, ale oznámil mi: ‚Hle, počneš a porodíš syna. Proto teď nepij víno...
Soudců 13:10... a tak se dala rychle do běhu, aby mu to oznámila. "Honem," řekla mu, "ukázal se mi ten muž, který ...
Soudců 14:3..."Tuhle chci," odpověděl Samson otci, "tahle se mi líbí!" (Jeho otec a matka ovšem nevěděli, že to bylo od...
Soudců 14:12... "Chci vám dát hádanku," řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm dní téhle hostiny zodpovíte a uhodnete, dám...
Soudců 14:13...vám třicet košil a třicatery sváteční šaty. Když mi ale nedokážete odpovědět, dáte vy mně třicet košil a...
Soudců 15:12...mu. "Vydáme Filištínům." "Přísahejte, že mi sami neublížíte," odpověděl Samson. "Neublížíme," řekli...
Soudců 16:6..." Dalila se tedy Samsona vyptávala: "Prozraď mi, prosím, v čem je ta tvoje veliká síla? Čím bys mohl být...
Soudců 16:10... Dalila pak Samsonovi vyčítala: "Ach, tys  oklamal, říkal jsi mi lži! Teď mi ale pověz, čím bys...
Soudců 16:13... Dalila pak Samsonovi vyčítala: " doteď jsi  klamal, říkal jsi mi lži! Pověz mi, čím bys mohl být...
Soudců 16:15...osnovou. A tak mu vyčítala: "Jak můžeš říkat, že  miluješ, když u nemáš srdce? třikrát jsi ...
Soudců 16:18...vládce: "Přijďte ještě jednou - všechno mi prozradil!" Filištínští vládci k tedy přišli a...
Soudců 16:28...Hospodinu: "Hospodine, Pane můj, rozpomeň se na ! Ještě jednou mi prosím dej sílu, Bože! se Filištínům...
Soudců 17:10... Hledám si místo k bydlení," on na to. "Zůstaň," řekl mu Míka. "Dělej mi otce a kněze za deset šekelů...
Soudců 18:24...jste se tak sběhli?" Ten odpověděl: "Vzali jste mi kněze i bohy, které jsem si udělal, a šli jste pryč. Co...
Růt 1:17...Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu. Toto  mi učiní a přidá Hospodin: jen smrt s tebou rozdělí!"...
Růt 1:20...říkaly ženy. Ona však odpověděla: "Neříkejte mi Noemi, Rozkoš , ale spíš Mara, Zatrpklá - tak trpký...
Růt 1:21...jsem odcházela, Hospodin s prázdnou vrátil . Proč říkáte mi Noemi? Hospodin stojí proti mně,...
Růt 2:2...rodu; jmenoval se Boáz. Moábka Rút se jednou Noemi zeptala: "Mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým,...
Růt 2:21...příbuzných." Moábka Rút vyprávěla dál: "Řekl mi dokonce: ‚Drž se mých služebníků, dokud nesklidí celou...
Růt 3:5...ti pak poví, co máš dělat." "Udělám všechno, co mi říkáš," odpověděla Rút. Odešla na mlat a udělala všechno...
Růt 3:17... co pro ni ten muž udělal. Nakonec řekla: "Dal mi těchto šest měr ječmene se slovy: ‚ se ke své tchyni...
1. Samuel 1:27... Za toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila. Teď ho tedy...
1. Samuel 2:16..."Nejdříve se přece zapálit tuk; potom si vezmi, co chceš," kněz odpovídal: "Ne. Dej mi to hned. Když...
1. Samuel 3:17..."Co ti řekl?" ptal se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj. Bůh potrestá a ještě ti přidá, jestliže...
1. Samuel 9:18...brány přistoupil k Samuelovi a požádal ho: "Ukaž mi, prosím, kde tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí,"...
1. Samuel 9:21...a tvému otcovskému rodu!" "Cože?" opáčil Saul. " jsem přece Benjamínek, z nejmenšího kmene v Izraeli! A...
1. Samuel 10:15... šli jsme za Samuelem," odpověděl Saul. "Tak mi pověz, co vám Samuel řekl," ptal se dál Saulův strýc....
1. Samuel 12:1..."Hleďte, poslechl jsem vás ve všem, co jste mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi krále. Teď vás tedy...
1. Samuel 12:3...od svého mládí dodnes. Tady jsem. Odpovězte mi před Hospodinem a před jeho pomazaným: Vzal jsem někomu...
1. Samuel 12:12...vám táhne amonský král Nachaš, a řekli jste mi: ‚To ne. nad námi vládne král.' Vaším králem je ale...
1. Samuel 14:29...jsou muži tak vyčerpaní." "Můj otec tím škodí zemi," řekl na to Jonatan. "Jen se podívejte, jak se mi...
1. Samuel 14:43..." řekl Saul. A los označil Jonatana. "Pověz mi, cos provedl," řekl Saul Jonatanovi. "Ochutnal jsem...
1. Samuel 14:44...teď mám zemřít." Saul prohlásil: "Jestli ne,   Bůh potrestá a ještě mi přidá! Musíš zemřít, Jonatane."...
1. Samuel 15:11...Samuel dostal slovo Hospodinovo: "Je mi líto, že jsem Saula ustanovil za krále, protože se ode...
1. Samuel 15:16..." "Přestaň," zarazil Samuel Saula. "Povím ti, co mi dnes v noci řekl Hospodin." "Pověz," řekl Saul. Samuel...
1. Samuel 15:25...jsem se totiž lidu, proto jsem je poslechl. Teď mi ale prosím odpusť můj hřích. Vrať se se mnou, abych...
1. Samuel 15:30...litoval." "Zhřešil jsem," opakoval Saul. "Teď mi ale prosím prokaž poctu před stařešiny mého lidu a před...
1. Samuel 16:3...obětovat Hospodinu.' Jišaje pozveš k oběti ti ukážu, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti...
1. Samuel 16:17...tedy svým služebníkům poručil: "Podívejte se mi po někom, kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi ho." "...
1. Samuel 17:10...dodal: "Vyzývám dnes izraelské šiky: Dejte mi někoho, kdo se mnou půjde na souboj!" Když Saul s celým...
1. Samuel 19:17...z kozí srsti! Saul se na Míkal obořil: "Proč jsi  takhle podvedla? Nechalas uniknout mého nepřítele!"...
1. Samuel 20:1...i Saul patří k prorokům? David ale z chýší v uprchl. Přišel k Jonatanovi a ptal se: "Co jsem provedl?...
1. Samuel 20:2...přece nedělá nic velkého ani malého, aniž by se mi svěřil. Proč by právě tohle přede mnou skrýval? Tak to...
1. Samuel 20:10...rozhodl zabít, určitě ti to dám vědět!" "A kdo mi poví, jestli ti tvůj otec odpověděl hrubě?" zeptal se...
1. Samuel 20:13...Pokud ti ale můj otec bude chtít ublížit, pak   Hospodin potrestá a ještě mi přidá, kdybych ti to...
1. Samuel 20:14... jako býval s mým otcem. Pokud budu živ, i ty mi prokazuj Hospodinovu laskavost. A pokud zemřu,...
1. Samuel 20:29...Betléma," odpověděl mu Jonatan. "Říkal: ‚Propusť  prosím. Naše rodina koná ve městě oběť a můj bratr mi...
1. Samuel 21:3...David knězi Achimelechovi odpověděl: "Král mi dal jistý úkol a řekl mi: ‚ se nikdo nedozví, proč ...
1. Samuel 21:4... kde se sejdeme. Takže, co máš po ruce? Dej mi pět chlebů anebo co se najde." "Obyčejný chléb nemám,"...
1. Samuel 21:10... Je zabalen v plášti za efodem. Jestli chceš, vezmi si ho. Žádný jiný tu nemám." Na to David řekl: "Ten je...
1. Samuel 21:15...je to blázen?" řekl Achiš svým dvořanům. "Proč mi ho sem vodíte? Mám tu snad málo bláznů, že jste ho sem...
1. Samuel 21:16...snad málo bláznů, že jste ho sem přivedli, aby mi tu bláznil? Tenhle mi vejít do domu?" Tak odtamtud...
1. Samuel 22:8...velitele tisíců a stovek? Vždyť jste se proti mně všichni spikli! Nikdo mi neřekne, když se můj vlastní...
1. Samuel 22:17...Davidem! Věděli, že je na útěku, ale neohlásili mi to." Královi služebníci se ale neodvažovali vztáhnout...
1. Samuel 23:7... že David vstoupil do Keily, řekl si: "Teď mi ho Bůh vydal do rukou! Sám se uvěznil, když vešel do...
1. Samuel 23:22...místo, kde se zdržuje. Kdo ho tam viděl? Bylo mi řečeno, že se chová velmi vychytrale. A tak si...
1. Samuel 24:11...ublížit? Pohleď, dnes vidíš na vlastní oči, že mi v jeskyni Hospodin vydal do rukou. Říkali mi, ...
1. Samuel 24:13...ty na číháš, abys připravil o život!   s tebou rozsoudí Hospodin. Hospodin pomstí křivdu,...
1. Samuel 24:18...a hlasitě se rozplakal. "Jsi spravedlivější než ," řekl Davidovi. "Vždyť jsi mi odplácel dobrem, ale ...
1. Samuel 24:22...království bude v tvých rukou vzkvétat. Proto mi teď přísahej při Hospodinu, že nevyhladíš potomstvo,...
1. Samuel 25:21...zbytečně - vůbec nic se mu neztratilo, a teď mi za mou dobrotu oplácí zlem. Bůh Davida potrestá a...
1. Samuel 25:32...Abigail: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi dnes poslal vstříc. A požehnána tvá moudrost, ty sama...
1. Samuel 25:34... Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, který mi zabránil ublížit ti, věz, že kdybys mi nepřišla tak...
1. Samuel 26:23...každému za jeho spravedlnost a věrnost. Hospodin mi dnes vydal do rukou, ale jsem nechtěl vztáhnout...
1. Samuel 27:1...mohu kdykoli Saulovou rukou zahynout. Nezbývá mi nic lepšího než utéct do filištínské země. Pak Saul...
1. Samuel 27:5...ho hledat. David řekl Achišovi: "Mohl bys mi prokázat laskavost? Prosím, mi poskytnou místo v...
1. Samuel 28:7... Nakonec tedy řekl svým služebníkům: "Najděte mi nějakou věštkyni. Půjdu za a poradím se s ." "Jedna...
1. Samuel 28:8...šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze duchy," požádal ji, "a vyvolej mi, koho ti...
1. Samuel 28:11...ho tedy zeptala: "Koho ti mám vyvolat?" "Vyvolej mi Samuela," odpověděl. Když ta žena spatřila Samuela,...
1. Samuel 28:15...a poklonil se. Samuel k Saulovi promluvil: "Proč  rušíš? Proč jsi nechal vyvolat?" "Je mi tak úzko!"...
1. Samuel 29:6...je živ Hospodin, jsi spolehlivý a líbí se mi, jak si v mém vojsku vedeš. Ode dne, kdy jsi ke mně...
1. Samuel 30:7...kněze Abiatara, syna Achimelechova: "Přines mi sem efod." A když k němu Abiatar přinesl efod, David se...
1. Samuel 30:15...na judském území. Ciklag jsme vypálili." "Můžeš  k hordě dovést?" zeptal se ho David. Odpověděl:...
2. Samuel 1:4...z izraelského tábora," zněla odpověď. "Pověz mi, co se stalo?" ptal se David. "Muži utekli z boje. Mnoho...
2. Samuel 1:9...‚Kdo jsi?' Odpověděl jsem: ‚Amalekovec' a on mi řekl: ‚Pojď sem a dobij . Smrt ve spárech, ale...
2. Samuel 1:10...' A tak jsem šel k němu a zabil ho. Bylo mi jasné, že své zranění nepřežije. Vzal jsem mu z hlavy...
2. Samuel 3:9...ty dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě?   Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se k Davidovi...
2. Samuel 3:14...vyslal posly k Saulovu synu Iš-bošetovi: "Vrať mi mou ženu Míkal, kterou jsem si zasnoubil za stovku...
2. Samuel 3:21...hostinu. Abner pak Davidovi řekl: "Dovol mi teď jít a shromáždit pro svého krále a pána celý Izrael,...
2. Samuel 3:35...ještě za světla najedl, ale David přísahal: "  Bůh potrestá a ještě mi přidá, okusím-li chleba nebo...
2. Samuel 4:10... který vykoupil z každého soužení: Muž, který mi v Ciklagu ohlásil, že Saul je mrtev, si myslel, že nese...
2. Samuel 5:19...Hospodina: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!" odpověděl mu Hospodin....
2. Samuel 7:5...služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin - Ty mi chceš postavit dům, kde bych bydlel? Ode dne, kdy jsem...
2. Samuel 7:7...jsem přikázal pást můj lid Izrael: ‚Proč jste mi nepostavili dům z cedrů?' Řekni mému služebníku...
2. Samuel 7:14...jménu a navěky upevním trůn jeho království mu budu otcem a on mi bude synem. Když pochybí,...
2. Samuel 10:11...mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, přijdu na pomoc...
2. Samuel 11:6..."Jsem těhotná." David vzkázal Joábovi: "Pošli mi Uriáše Chetejského." Joáb tedy poslal Uriáše za Davidem....
2. Samuel 13:4...za dnem chřadneš, královský synu? Nesvěříš se mi?" vyptával se ho. "Miluji Támar, sestru mého bratra...
2. Samuel 13:6...tak mohla přijít sestra Támar, připravit mi tu pár srdíček a nakrmit ." David poslal k Támar domů...
2. Samuel 13:10... Když všichni odešli, požádal Támar: "Přines mi jídlo do ložnice a nakrm ." Támar tedy vzala srdíčka,...
2. Samuel 13:16...pryč!" přikázal . "To ne," prosila ho. "Vyhnat  by byla ještě větší špatnost, než co jsi mi udělal!"...
2. Samuel 14:5...zeptal se král. "Jsem vdova," odpověděla, "muž mi zemřel. Tvá služebnice měla dva syny. Ti se ale na poli...
2. Samuel 14:7...zahubit i dědice. Uhasí i tu jiskřičku, co mi zbývá! Po manželovi mi tu na zemi nezůstane ani jméno,...
2. Samuel 14:15...chtěla jsem to panu králi vypovědět, protože mi ti lidé nahnali strach. Tvá služebnice si řekla: Povím...
2. Samuel 14:19...napravo ani nalevo. Ano, tvůj služebník Joáb mi to přikázal; to on tvou služebnici naučil všechna tato...
2. Samuel 14:24...však prohlásil: "Smí jít k sobě domů, ale  mi nechodí na oči." Abšalom se tedy vrátil domů, ale králi...
2. Samuel 14:31...pak hned přišel za Abšalomem domů. "Jak to, že mi tví služebníci vypálili pole?" ptal se ho. "Víš, že jsem...
2. Samuel 14:32...se ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou přijít," odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat za...
2. Samuel 15:7...Po čtyřech letech pak Abšalom řekl králi: "Dovol mi prosím jít do Hebronu splnit slib, který jsem dal...
2. Samuel 15:25...ale Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží truhlou do sta. Najdu-li u Hospodina milost, přivede zpět a...
2. Samuel 15:33...a na hlavě hlínu. David mu řekl: "Když půjdeš se mnou, budeš mi břemenem. Když se ale vrátíš do města a...
2. Samuel 15:36...kněžím Sádokovi a Abiatarovi. Jsou tam s nimi i jejich dva synové, Achimaac Sádokův a Jonatan...
2. Samuel 16:3...tvého pána?" zeptal se král. "Ten čeká v Jeruzalé," odpověděl Cíba. "Myslí si: ‚Izraelský lid mi dnes...
2. Samuel 16:10...odpověděl: "Co je vám do toho, synové Ceruji, že mi zlořečí? Jestli mu Hospodin přikázal: ‚Zlořeč Davidovi,'...
2. Samuel 16:11...svým služebníkům řekl: "Vždyť i můj vlastní syn mi usiluje o život, natožpak tento Benjamínec. Nechte ho,...
2. Samuel 16:12... Snad Hospodin pohlédne na trápení a odplatí mi za ty dnešní nadávky dobrodiním." David tedy se svými...
2. Samuel 18:5...Joábovi, Abišajovi a Itajovi: "Zacházejte mi s Abšalomem šetrně - vždyť je to můj chlapec!" Celé...
2. Samuel 18:19...Sádokův syn Achimaac tehdy požádal Joába: "Dovol mi běžet a ohlásit králi, že jej Hospodin obhájil před jeho...
2. Samuel 18:22...syn Achimaac ale Joába žádal znovu: "Přesto mi dovol běžet za tím Habešanem." "Proč bys běžel právě ty,...
2. Samuel 19:7... tvým manželkám i konkubínám zachránili životMiluješ ty, kdo nenávidí, a nenávidíš ty, kdo milují!...
2. Samuel 19:14... tomu vyřiďte: Nejsi snad krev a tělo?   Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se nestaneš...
2. Samuel 19:20...syn Šimei padl před králem k zemi se slovy: "Kéž mi to můj pán nepočítá za vinu a kéž zapomene, čím se tvůj...
2. Samuel 19:23...do toho, synové Ceruji?" odpověděl mu David. "To mi dnes musíte dělat žalobce? To by dnes měl v Izraeli...
2. Samuel 19:27...Ten odpověděl: "Pane můj, králi, můj sluha  oklamal! Řekl jsem mu: ‚Osedlej mi osla, nasednu na něj...
2. Samuel 19:35...o tebe." Barzilaj ale namítl: "Kolik let života mi ještě zbývá, abych šel s králem vzhůru do Jeruzaléma? Je...
2. Samuel 19:36... abych šel s králem vzhůru do Jeruzaléma? Je mi osmdesát let. Copak ještě rozeznám dobré od špatného?...
2. Samuel 19:37...krále jen kousek cesty, k Jordánu. Proč by se mi král tak štědře odplácel? Dovol prosím svému služebníku,...
2. Samuel 20:4...jako vdovy. Potom král přikázal Amasovi: "Svolej mi judské muže a do tří dnů se ke mně vrať." Amasa tedy...
2. Samuel 20:21... pozvedl ruku proti králi Davidovi. Vydejte mi ho, a od města odejdu." "Dobrá," odpověděla žena...
2. Samuel 22:21... uhájil , vždyť rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnil....
2. Samuel 22:29...Ty, Hospodine, jsi přece mou svící, sám Hospodin mi září v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu...
2. Samuel 22:36...boji, ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, sklonil ses, abys povýšil! Daroval...
2. Samuel 22:39... Udeřil jsem je, nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena...
2. Samuel 22:41...soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem skoncoval. Volali o pomoc,...
2. Samuel 22:44...jsem je rozdupal! Z různic v lidu zachránils , jako vůdce národů jsi ochránil, lid, jejž jsem ani...
2. Samuel 22:48...buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh mi dopřává zadostiučinění, podmaňuje mi národy. Zprostřed...
2. Samuel 23:3...duch, jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví sám: Kdo...
2. Samuel 23:5... Kdyby můj dům před Bohem tak nestál, což by mi věčnou smlouvu dal, cele platnou a stvrzenou? Všechnu tu...
2. Samuel 24:14... jak mám odpovědět Tomu, který posílá." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. "Raději padneme do...
1. Královská 1:28... kdo usedne na trůn po něm." "Zavolejte mi Batšebu," odpověděl král David. Když přišla ke králi a...
1. Královská 1:32...žije navěky!" Král David potom řekl: "Zavolejte mi kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova."...
1. Královská 1:51...strach. Drží se rohů oltáře a říká: ‚ mi dnes král Šalomoun odpřisáhne, že svého služebníka...
1. Královská 2:4...se obrátíš. Potom Hospodin splní slovo, které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou cestu a budou-li...
1. Královská 2:5...nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Víš také, co mi provedl Joáb, syn Ceruji - co provedl dvěma izraelským...
1. Královská 2:8... Tenkrát, když jsem šel do Machanajim, zlořečil mi hroznými kletbami. Potom mi vyšel vstříc k Jordánu a ...
1. Královská 2:17...krále Šalomouna - tebe přece neodmítne -  mi za ženu Šunemitku Abišag." "Dobrá," odpověděla...
1. Královská 2:23...král Šalomoun tehdy přísahal při Hospodinu: "  Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli Adoniáš za ta...
1. Královská 2:24...nezaplatí životem! Jakože je živ Hospodin, který  pevně usadil na trůnu mého otce Davida a který mi podle...
1. Královská 2:30... syna Jojadova, se slovy: "Jdi ho zabít." Benaš přišel k Hospodinovu stánku a řekl Joábovi: "Král...
1. Královská 2:42...a někam se vydáš, jistě zemřeš'? Ještě jsi mi na to řekl: ‚Rozhodl jsi dobře. Poslechnu.' Proč jsi...
1. Královská 3:20...ho zalehla. A tak ještě tu noc vstala a vzala mi mého syna, když tvá služebnice spala. Vzala si ho do...
1. Královská 3:24...a ten živý můj.'" Tehdy král rozkázal: "Přineste mi meč." Přinesli mu tedy meč. "Rozsekněte to živé dítě...
1. Královská 5:23...moři, kde z něj nadělám vory a přepravím je, kam mi určíš. Tam je dám rozebrat a ty si je vyzvedneš. Jistě...
1. Královská 9:3...jsem tvou modlitbu a tvou prosbu, kterou jsi mi předložil. Posvětil jsem tento chrám, který jsi vystavěl...
1. Královská 9:13... prohlédl. Ale nelíbila se mu. Řekl: "Cos mi to, bratře, dal za města?" A tak se ten kraj dodnes...
1. Královská 10:7...oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mi neřekli ani polovinu! Moudrostí a dobrotou jsi překonal...
1. Královská 11:22...do vlasti," požádal tehdy faraona. "Co ti schází, že chceš odejít do své země?" řekl mu farao....
1. Královská 12:6...jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil: "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se dnes zachováš...
1. Královská 13:8..." Boží muž ale králi odpověděl: "I kdybys mi dal polovinu svého domu, nešel bych s tebou. Nic na...
1. Královská 13:9...místě nesním, ani vody se nenapiju. Hospodin mi dal jasný rozkaz: ‚Nic nejez ani nepij a nevracej se...
1. Královská 13:13...Boží muž, příchozí z Judska, odešel. "Osedlejte mi osla," řekl nato svým synům. Když mu ho osedlali, nasedl...
1. Královská 13:27...ten starý prorok řekl svým synům: "Osedlejte mi osla." Jakmile ho osedlali, vyrazil na cestu, kde našel...
1. Královská 14:2...se do Šíla. Tam je totiž prorok Achiáš, který mi předpověděl, že budu králem tohoto lidu. Vezmi s sebou...
1. Královská 17:10..." Vstal tedy a vydal se do Sarepty. Přišelstské bráně a hle, jakási vdova tam právě sbírala dříví....
1. Královská 17:11...otočila, že pro ni půjde, zavolal za : "Přines mi prosím také kousek chleba." Na to mu odpověděla: "Jakože...
1. Královská 17:13... Eliáš. "Jdi, udělej, cos řekla, ale nejdřív mi z toho připrav chlebovou placku a dones mi ji. Potom...
1. Královská 17:18...nemocný, že nakonec přestal dýchat. "Co proti mně máš, Boží muži?" vyčetla Eliášovi. "To jsi mi přišel...
1. Královská 17:19...připomenout můj hřích a zabít mi syna?" "Podej mi svého syna," řekl . Vzal ho z náruče, vynesl ho do...
1. Královská 18:37...že jsem toto vše udělal na tvůj příkaz. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi. tento lid pozná, že ty,...
1. Královská 19:2...mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: "  bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou...
1. Královská 20:5..."Takto praví Ben-hadad: Vzkázal jsem ti: ‚Dáš mi své stříbro a zlato i své ženy a děti.' Zítra touto...
1. Královská 20:10...poslové odešli. Ben-hadad mu na to vzkázal: "  bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli v Samaří...
1. Královská 20:32...naživu." A tak opásáni pytlovinou a s hlavami ovázanými provazem přišli k izraelskému králi a řekli...
1. Královská 20:39...něj: "Tvůj služebník šel do bitvy. Někdo tam ke mně přivedl zajatce a řekl mi: ‚Hlídej ho. Jestli se ztratí...
1. Královská 21:2...Jizreelského. Achab Nábota přemlouval: "Dej mi tu svou vinici. Udělám si z zelinářskou zahradu -...
1. Královská 21:6...jsem s Nábotem Jizreelským. Říkám mu: ‚Prodej mi svou vinici za stříbro, anebo jestli chceš, dám ti za ni...
1. Královská 22:8...král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale  ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobrého, jen...
1. Královská 22:14...dobrého." "Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co mi řekne Hospodin." A tak...
1. Královská 22:16...však přerušil: "Kolikrát mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu...
1. Královská 22:17...mi v Hospodinově jménu neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce...
1. Královská 22:18...se izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš ale...
2. Královská 2:9...mám udělat, než budu od tebe vzat." "Prosím,  mi připadnou dva díly tvého ducha!" odpověděl Elíša. "Žádáš...
2. Královská 2:20...špatná a zem neúrodná." Odpověděl jim: "Přineste mi novou mísu a dejte do sůl." Když mu to přinesli, šel...
2. Královská 3:13...za ním. Elíša ale izraelskému králi řekl: "Co je mi do tebe? Jdi si za proroky svého otce nebo své matky!"...
2. Královská 3:15... nevěnoval bych ti jediný pohled! Nuže, přiveďte mi tedy hudebníka." Když pak hudebník začal hrát, nad...
2. Královská 4:2...pro tebe mohu udělat?" ptal se Elíša. "Pověz mi, co máš doma?" "Tvá služebnice nemá doma nic než...
2. Královská 4:6... Když byly džbány plné, řekla synovi: "Podej mi další." "Další nemáme," řekl a vtom olej došel. Šla to...
2. Královská 4:22...sebou a odešla. Potom zavolala manžela: "Pošli mi jednoho z mládenců a oslici. Musím rychle za Božím mužem...
2. Královská 4:27...ale došla nahoru k Božímu muži, vrhla se k zemi a objala mu nohy. Gehazi hned přistoupil, aby ji...
2. Královská 5:7...služebníku Námanovi. Zbav ho malomocenství." Jakmile si izraelský král ten list přečetl, roztrhl své roucho...
2. Královská 6:11...krále to přivádělo k nepříčetnosti. "Tak řeknete mi ," křičel na své služebníky, "kdo z nás tady donáší...
2. Královská 6:28..."Tak co chceš?" Začala mu vyprávět: "Tahle žena mi řekla: ‚Dej sem svého syna. Dnes ho sníme a zítra sníme...
2. Královská 6:31...si všimli, že na holém těle pytlovinu. "  Bůh potrestá a ještě mi přidá," zvolal král, "jestli ten...
2. Královská 8:4...říkal sluhovi Božího muže, Gehazimu: "Vyprávěj mi prosím o všech těch velikých věcech, které Elíša...
2. Královská 8:10...říct, že se uzdraví," odpověděl Elíša. "Hospodin mi ale ukázal, že přesto zemře." Potom se na něj upřeně...
2. Královská 8:13...Jak by mohl dokázat něco takového?" "Hospodin mi ukázal jako krále nad Aramem," odpověděl mu Elíša....
2. Královská 8:14... Ten se ho zeptal: "Co ti říkal Elíša?" "Říkal mi, že se určitě uzdravíš," odpověděl Chazael. Druhého dne...
2. Královská 9:26...jeho synů, kterou jsem tu včera viděl prolévatmi zaplatíš zde na tomto poli, praví Hospodin.' Takže ho...
2. Královská 10:15...Rechabova, který ho přicházel pozdravit. "Jsi mi oddaný tak jako tobě?" zeptal se ho. "Ano, jistěže...
2. Královská 10:24...osmdesát mužů a varoval je: "Za ty lidi mi ručíte. Kdo nechá jediného z nich uniknout, zaplatí za...
2. Královská 18:14...králi do Lachiše: "Pochybil jsem. Jakékoli bří mi uložíš, to ponesu, jen ode prosím odtáhni."...
2. Královská 18:20...To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné u a sílu? Na koho to spoléháš, že se mi protivíš?...
2. Královská 18:22...farao ke všem, kdo na něj spolehnou. Možná mi řeknete: ‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha.' Není to...
2. Královská 18:25...toto místo zničit bez Hospodina? To Hospodin mi řekl: ‚Vytáhni proti zemi a znič ji!'" Eliakim, syn...
2. Královská 22:10...písař Šafan králi ohlásil: "Velekněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a začal z králi číst. Jakmile král...
1. Letopisů 4:10... neboť řekla: "Porodila jsem ho s trápením." bec volal k Bohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil...
1. Letopisů 12:18... David jim vyšel vstříc se slovy: "Pokud ke mně přicházíte v pokoji, abyste mi pomáhali, spojím se s...
1. Letopisů 14:10...se ptal Boha: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!" odpověděl mu Hospodin. "Vydám ti...
1. Letopisů 17:4...služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin - Ty mi nepostavíš dům, kde bych bydlel. Ode dne, kdy jsem...
1. Letopisů 17:6... jemuž jsem přikázal pást můj lid: Proč jste mi nepostavili cedrový dům?' Řekni mému služebníku...
1. Letopisů 17:12...z tvých synů, a jeho království upevním. To on mi postaví dům a navěky upevním jeho trůn. mu budu...
1. Letopisů 17:13...on mi postaví dům a navěky upevním jeho trůn mu budu otcem a on mi bude synem. Svou laskavost od něj...
1. Letopisů 19:12...mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, pomohu tobě....
1. Letopisů 21:2...od Beer-šeby po Dan. Potom se vraťte a sdělte mi jejich počet." Joáb ale namítl: "Hospodin kéž rozmnoží...
1. Letopisů 21:13... jak mám odpovědět Tomu, který posílá." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. " raději padneme do...
1. Letopisů 21:22...mlatu a poklonil se Davidovi k zemi. "Přenech mi ten mlat," řekl David Aravnovi. "Postavím na něm oltář...
1. Letopisů 22:10...pokoj a mír. To on postaví dům mému jménu. Bude mi synem a mu budu otcem. Trůn jeho království nad...
1. Letopisů 22:18...ku pomoci: "Není snad Hospodin, váš Bůh, s mi? Dal vám odpočinutí ze všech stran. Vydal mi do rukou...
1. Letopisů 28:3...našeho Boha. Připravil jsem stavbu, ale Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť jsi vedl války a...
1. Letopisů 28:5...právě . Ze všech mých synů - a Hospodin mi jich dal mnoho - pak vyvolil mého syna Šalomouna, aby...
1. Letopisů 28:6...trůn Hospodinova království nad Izraelem. Řekl mi: ‚Tvůj syn Šalomoun, ten mi vybuduje chrám i nádvoří....
1. Letopisů 28:19... "Celý tento soupis mám od Hospodina, který mi objasnil každou část oné předlohy," řekl David svému...
2. Letopisů 1:10...králem lidu početného jako zemský prach. Dej mi tedy moudrost a poznání, abych dovedl vycházet i...
2. Letopisů 2:6...jen pro pálení kadidla před jeho tváří? Proto mi prosím pošli dovedného muže, který by uměl pracovat se...
2. Letopisů 2:8...budou zajisté pomáhat služebníci, aby mi připravili dostatek dřeva, neboť chrám, který chci...
2. Letopisů 9:6...oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mi o tvé veliké moudrosti neřekli ani polovinu! Překonal...
2. Letopisů 10:6...jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil. "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se k lidu...
2. Letopisů 18:7...král. "Skrze něj se lze ptát Hospodina, ale  ho nesnáším, protože mi neprorokuje nic dobrého, jen...
2. Letopisů 18:15...však přerušil: "Kolikrát mám zapřísahat, abys mi ve jménu Hospodinově neříkal nic než pravdu!" Michajáš...
2. Letopisů 18:16...mi ve jménu Hospodinově neříkal nic než pravdu!" Michajáš mu tedy řekl: "Viděl jsem všechen Izrael jak ovce...
2. Letopisů 18:17...se izraelský král k Jošafatovi. "Neprorokuje mi nic dobrého, jen samé neštěstí." Michajáš ale...
2. Letopisů 34:18..." Dále písař Šafan králi ohlásil: "Kněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a začal z králi číst. Jakmile král...
2. Letopisů 35:21...němu, ale on za ním vyslal posly se vzkazem: " s tebou nic nemám, judský králi. Netáhnu dnes proti tobě...
2. Letopisů 36:23...Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal všechna království země, mi uložil, abych mu...
Ezdráš 1:2...Kýros, král perský: Hospodin, Bůh nebes, jenž mi dal všechna království země, mi uložil, abych mu...
Ezdráš 4:18...Eufratem poslal tuto odpověď: Dopisu, který jste mi poslali, byla věnována pozornost a byl mi doslovně...
Ezdráš 7:28...aby zvelebil Hospodinův chrám v Jeruzalémě! Svou milostí mi získal přízeň krále, jeho rádců i všech...
Ezdráš 9:6...ruce k Hospodinu, svému Bohu, se slovy: "Je mi hanba, Bože můj! Stydím se k tobě zvednout tvář, Bože...
Nehemiáš 1:3...unikli vystěhování, a na Jeruzalém. Odpověděli mi: "Pozůstalí, kteří unikli vystěhování, jsou v tom kraji...
Nehemiáš 1:6... kdo milují a dodržují tvá přikázání, nakloň mi prosím své ucho! Upři své oči k modlitbě svého...
Nehemiáš 1:8...jsi dal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Budete-li mi nevěrní, rozptýlím vás mezi národy. Pokud se ale ke mně...
Nehemiáš 2:7...listy pro místodržící za Eufratem, aby mi zajistili bezpečný průchod do Judska? Mohl bych dostat...
Nehemiáš 2:8...bych dostat také dopis pro Asafa, královského lesmistra, aby mi poskytl trámové dříví na brány chrámové...
Nehemiáš 2:12...s sebou jen několik mužů. Nikomu jsem neřekl, co mi můj Bůh položil na srdce, abych vykonal pro Jeruzalém....
Nehemiáš 6:2...dobou jsem ještě brány neosadil vraty), tehdy mi Sanbalat s Gešemem poslali vzkaz: "Pojď, setkáme se v...
Nehemiáš 6:4...bych ho opustil a sešel k vám?" Podobné vzkazy mi posílali čtyřikrát a jsem jim podobně odpovídal. Když...
Nehemiáš 6:5...čtyřikrát a jsem jim podobně odpovídal. Když mi Sanbalat posílal takový vzkaz popáté, jeho služebník měl...
Nehemiáš 6:9...si, že ochabneme a necháme dílo nedokončené, ale  jsem se modlil: "Dej mi sílu!" Když jsem vešel do domu...
Nehemiáš 6:10..."Dej mi sílu!" Když jsem vešel do domu Šemaše, syna Delajáše, syna Mehetabelova, byl zaražený a řekl...
Nehemiáš 6:12..." Poznal jsem totiž, že ho neposlal Bůh. Takhle mi prorokoval, protože mu zaplatil Tobiáš a Sanbalat....
Nehemiáš 7:5...v něm bylo málo a chyběly obnovené domy. Můj Bůh mi proto položil na srdce, abych shromáždil urozené,...
Ester 5:13...s králem pozván i na zítra! Jenže to všechno je mi na nic, když se musím dívat, jak si ten Žid Mordechaj...
Ester 7:3...splněno. Žádej půl říše a stane se." "Ráčíš-li mi, králi, prokázat laskavost," odpověděla královna Ester,...
Ester 8:5...Ester se postavila před králem a řekla: "Ráčí-li mi král prokázat laskavost a uzná-li to král za vhodné,...
Job 3:25...sténání, můj nářek proudí jako potoky. Stalo se mi to, čeho jsem se bál, potkalo to, z čeho jsem měl...
Job 4:12...lev, smečka lvíčat se rozprchne. Dostalo se mi tajné sdělení, ušima jsem jen šepot pochytil. Nočními...
Job 4:15...třást, do morku kostí děs mnou pronikal. Duch se mi tehdy mihnul před tváří, chlupy na těle se mi zježily....
Job 6:4...slovy se téměř zalykám. Šípy Všemohoucího se do  zabodly, jejich jed se mi vpíjí do ducha, Boží hrůzy ...
Job 6:7...soli? Copak nějakou chuť sliz? Tyto věci se mi z duše protiví, z takového jídla je mi k zvracení! Kéž...
Job 6:10...rozmáčknout, mávnutím ruky zahubit. Pak by mi mohlo sloužit k útěše, i když se svíjím v krutých...
Job 6:22...hrůzu a jste zděšeni. Řekl jsem snad: ‚Dejte mi něco,' nebo: ‚Vyplaťte ze svého'? ‚Vysvoboďte od...
Job 6:24...' nebo: ‚Od tyranů zachraňte'? Poučte , a zmlknu hned, v čem jsem pochybil, mi ukažte. Jak...
Job 6:26...Co vaše důkazy mohou dokázat? To, co jsem řeklmi chcete vytýkat? Copak jen do větru mluví ubožák? Vy...
Job 7:3...otrok touží po stínu, jak nádeník čeká odměnu. I mně byly dány měsíce prázdnoty, přiděleny mi byly noci...
Job 7:13...nade mnou stavěl stráž? Myslím si: ‚Na lůžku se mi uleví, spánek ulehčí mému trápení.' Tehdy ale strašíš...
Job 9:16...se dostavil, když ho předvolám, nevěřím, že by mi vůbec naslouchal. Rozdrtil by vichřicí, pro nic za...
Job 9:21... Jsem bezúhonný, co ale na tom záleží - se mi nechce žít! Všechno je jedno, proto řekl jsem: On hubí...
Job 10:1...z něj strach, se mnou to ale není tak! se mi hnusí žít, proto teď svému nářku povolím, z hořkosti...
Job 10:2...povolím, z hořkosti duše promluvím. Neodsuzuj  předem - tak Boha oslovím - z čeho obviňuješ, prozraď...
Job 10:14...skrýval jsi, teď jsem poznal tvé úmysly: Abys  hlídal, zda nezhřeším, abys mi neodpustil žádné...
Job 10:15...žádné přestupky. Pokud jsem vinen, běda mi, nezvednu ale hlavu, i když jsem nevinný; přesycen jsem...
Job 10:20...tom byl, z klína do hrobu by přenesli. Copak mi nezbývá jen pár dnů? Nech být, pookřeji aspoň...
Job 13:22... nejsem zastrašen tvými hrůzami. Potom  vyzvi, se obhájím, anebo začnu mluvit a ty mi odpovíš...
Job 13:23...ty mi odpovíš. Kolik mám hříchů, kolik vin? Ukaž mi můj zločin a můj hřích! Proč skrýváš svoji tvář? Proč ...
Job 13:26...vyděsit, za suchou plevou chceš se hnát, že na  sepisuješ hořké žaloby a hříchy mládí že mi přičítáš?...
Job 13:27...hořké žaloby a hříchy mládí že mi přičítáš? Nohy mi svíráš do klády, na každém kroku na dohlížíš, značíš...
Job 16:6... bolest se nemírní, mlčím-li, v čem se mi uleví? Teď jsi , Bože, opravdu vysílil. Zničils i...
Job 16:14...do slabin, mou žluč nechá stříkat po zemi. Dává mi jeden úder za druhým, vrhá se na jako válečník....
Job 16:16...pytlem zakryl jsem, svým čelem ryji zem. Tvář mi od pláče opuchla, stín smrti mi leží na víčkách. ...
Job 16:20...teď, tam nahoře mám svého přímluvce. Když se mi vysmívají přátelé, k Bohu přes slzy dívám se. Kéž by se...
Job 17:1... odcházím na cestu, z níž se nevrátím. Dech  opouští, dny skončily, jen hřbitov zbývá mi. Jsou se...
Job 17:6...přátele, zbavuje vlastní děti vyhlídek.' Bůh ze  pro všechny udělal přísloví, kdekdo mi plivne do očí....
Job 17:7...udělal přísloví, kdekdo mi plivne do očí. Oči se mi kalí hořkostí, z mých údů zbývá pouhý stín. Při pohledu...
Job 19:6...moji potupu proti mně obracet, pak vězte, že Bůh mi ublížil - to on na hodil svoji síť! Hle, volám:...
Job 19:8...se neozve; křičím o pomoc, a právo nikde. Cestu mi zazdil - neprojdu, na stezky vrhl temnotu. Mou čest...
Job 19:9...neprojdu, na stezky vrhl temnotu. Mou čest ze mne strhl jako plášť a korunu mi z hlavy sňal. Boří ze...
Job 19:18...manželce, hnusím se své vlastní rodině. Pohrdají mnou i mládenci - jen co se objevím, nadávají mi....
Job 19:20... zavrhli. Nejsem nic než kost a kůže, zbyly mi jen holé dásně. Smilujte, smilujte se, vy přátelé,...
Job 19:27...ze kůži sedřeli, ve svém těle Boha uvidím ho uvidím vlastníma očima, ne někdo cizí, ale - srdce...
Job 20:3...slyším tolik důtek a urážek, můj moudrý duch mi vnuká odpověď: Víš přece sám, že odjakživa, co byl...
Job 21:27...jak druhý, oba dva stejně přikryjí červi. Víte znám ty vaše myšlenky - hledáte způsoby, jak mi ublížit....
Job 23:5...před ním svoje stížnosti. Dozvěděl bych se, co mi odpoví, co mi chce říci, bych pochopil. Bude se ve své...
Job 23:17... Ještě jsem ale nezmlkl v temnotách, i když mi obličej přikryl mrak. KdyžVšemohoucí neodkládá časy...
Job 27:2...ve své promluvě: "Při Bohu živém, který mi upřel právo, při Všemohoucím, jenž naplnil trpkostí,...
Job 29:2...Job pokračoval ve své promluvě: "Kéž by mi bylo jako za dávných časů, za dnů, kdy Bůh bděl nade...
Job 29:6... kroky koupaly ve smetaně, ze skály prýštily mi proudy oleje. Když jsem chodíval k městské bráně, abych...
Job 29:8...na prostranství zaujal, mládenci ustupovali, jakmile zahlédli , kmeti vstávali mi na pozdrav, přední...
Job 29:11...umlkaly, jazyk jim přilnul na patra. Kdo  uslyšel, ten mi blahořečil, kdo jen zahlédl, chválil...
Job 29:14... Jak šatem jsem se halil spravedlností, právo mi bylo pláštěm i turbanem. Byl jsem očima pro slepé a...
Job 29:21... můj luk stále pevný v ruce .' Naslouchali mi napjatě, tiše očekávali rady . Neměli co dodat po mém...
Job 30:1...družině, jako ten, kdo těší truchlivé. Teď se mi ale vysmívají ti, kdo jsou mladší nežli - ti, jejichž...
Job 30:2...ani ovčáckého psa! Síla jejich rukou k čemu mi může být? Jejich zmužilost je dávno pryč. Nouzí a hladem...
Job 30:10... zdálky jsem jim odporný, plivat do tváře se mi nestydí. Když Bůh můj provaz potupně povolil, i oni...
Job 30:12...zábrany. Lůza povstává po pravici, nohy mi chtějí podrazit, připravují cesty, aby zničili. Mou...
Job 30:21...neodpovídáš; stojím tu, a ty jen přihlížíš. Pronil ses mi v ukrutníka, veškerou silou na útočíš....
Job 30:30...šakaly, vydávám skřeky se pštrosy. Kůže na těle mi zčernala, v kostech mi plane horečka. Truchlivě zvučí...
Job 31:7... jestli srdce odešlo za očima, jestli mi na rukou špína ulpěla - pak co zaseji, sní někdo jiný...
Job 31:20...bez šatů, jak ubožák nemá ani přikrývku? Copak mi takový ze srdce nežehnal, když se vlnou mých ovcí...
Job 31:22... protože jsem viděl, že soud na - pak  mi vyrvou paži z ramena, je ruka v lokti zlomena!...
Job 31:35... takže jsem mlčel a ani nevycházel ven? Kéž by mi někdo poskytl slyšení! Zde je můj podpis. mi...
Job 31:40...jedl bezplatně a mořil její nájemce - pak  mi vzejde bodláčí místo pšenice a plevel místo ječmene!"...
Job 32:10...mít nejlepší úsudky. A proto říkám: Naslouchejte mi, teď zas vyslovím své mínění. Dokud jste mluvili, ...
Job 32:14... Bůh, a ne člověk ho usvědčí!' Jobovy řeči mi nebyly určeny, bych však neodpovídal jako vy....
Job 32:18...mínění. Jsem totiž přímo přeplněný slovy, duch mi roztahuje všechny vnitřnosti. Jak víno bez průduchu jsou...
Job 33:2... dobře naslouchej. Pozor, ústa otvírám, slova mi začínají proudit z jazyka. Z upřímného srdce řeč...
Job 33:5...učinil, dech Všemohoucího oživil. Odpověz mi, pokud to dokážeš, předlož mi svou při, postav se! Hle,...
Job 33:11...záminky - myslí si, že jsem jeho protivník. Nohy mi svírá do klády, na každém kroku na dohlíží!' V tom se...
Job 33:31...živých aby mohl žít. Dej pozor, Jobe, naslouchej mi, mlč a promluvím. Máš-li co říci, odpověz mi, mluv -...
Job 33:32...mi, mlč a promluvím. Máš-li co říci, odpověz mi, mluv - chtěl bych obhájit! Pokud ne, potom...
Job 33:33...bych obhájit! Pokud ne, potom naslouchej mi, mlč a moudře poučím." A Elihu mluvil...
Job 34:2... slova, mudrci, vy znalci, naslouchejte mi. Vždyť ucho umí rozlišovat slova, jako umí jazyk pokrm...
Job 34:5...posuďme. Job prohlašuje: ‚Jsem nevinen, a Bůh mi právo odepřel. I když jsem poctivý, jsem brán za lháře,...
Job 34:34... pověz nám, co ses dozvěděl! Všichni rozumní mi to potvrdí i moudří slyší a souhlasí: Job vůbec neví,...
Job 37:1... Při tom pomyšlení se srdce děsí, jako by mi chtělo z hrudi vyskočit. Jen si poslechněte jeho hlas...
Žalmy 2:7...svaté hoře!" Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: "Jsi můj syn, jsem ode dneška Otcem tvým! Požádej ...
Žalmy 4:2... Bože, spravedlnosti! Uprostřed úzkosti ulev mi, smiluj se nade mnou, slyš modlitby! Jak dlouho, lidé...
Žalmy 6:5... jak dlouho ještě?! Obrať se, Hospodine, život mi zachovej, pro svoji lásku zachraň ! V hrobě na tebe...
Žalmy 6:8...noci provzlykám, slzami polštář zalévám! Zrak mi vyhasl zármutkem, zeslábl vinou všech mých nepřátel....
Žalmy 7:3... zachraň , všech pronásledovatelů zbav! Jinak  jako lev rozervou na kusy, rozsápají , nebude mi...
Žalmy 7:4... Bože můj, jestliže jsem se provinil, jestli mi na rukách lpí bezpráví, jestli jsem příteli oplatil...
Žalmy 11:1... Žalm Davidův. Hospodin je můj úkryt - proč mi říkáte: "Do hor svých, ptáčku, měl bys uletět!" Pohleď,...
Žalmy 13:4...bude nade mnou vítězit? Pohleď, odpověz mi, Hospodine, Bože můj! Rozjasni oči, jako mrtvý...
Žalmy 16:6...Hospodin - ty přece můj osud z ruky nepustíš! Vyřeny jsou mi blažené krajiny, dostalo se mi skvělé...
Žalmy 16:11... nevydáš jámě svého věrného! Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti, nekonečné...
Žalmy 17:6... nohy neklesly. K tobě volám, Bože, ty mi odpovíš, své ucho nakloň mi, slova slyš! Svou lásku,...
Žalmy 17:13...mu tváří! Sraz ho na kolena - mečem svým zachraň mi život před ničemy! Před lidmi, Hospodine, svou rukou...
Žalmy 18:21... uhájil , vždyť rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnil....
Žalmy 18:29... Ty, Hospodine, rozsvěcíš mou svíci, můj Bůh mi září v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu...
Žalmy 18:36...boji, ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi svou pravicí, sklonil...
Žalmy 18:39... Udeřil jsem je, nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena...
Žalmy 18:41...soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem skoncoval. Volali o pomoc,...
Žalmy 18:44...jsem je rozdupal! Z různic v lidu zachránils , za vůdce národů jsi postavil, lid, jejž jsem ani...
Žalmy 18:48...záchrana! Bůh dopřává zadostiučinění, podmaňuje mi národy, zprostřed nepřátel vyvádí. Pozvedáš nad ...
Žalmy 22:10... ho zachrání, když ho tak rád!" To ty jsi  vyvedl z lůna matky, u jejích prsů dals mi bezpečí....
Žalmy 22:12... od matčina lůna můj Bůh jsi ty! Nevzdaluj se mi - úzkost se blíží, chybí mi pomocník! Mohutní býci ...
Žalmy 22:16...v nitru mém. Patro mám suché jako střep, jazyk mi přilnul k čelistem, do prachu smrti srazils ! Smečka...
Žalmy 22:17... do prachu smrti srazils ! Smečka psů se na  sbíhá, obstupují zlosyni. Ruce i nohy mi probodli,...
Žalmy 22:20...roucho losují. Ty však, Hospodine, nevzdaluj se mi, ty, sílo , mi pospěš na pomoc! Vysvoboď od meče duši...
Žalmy 23:1... Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke...
Žalmy 23:2...můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám přivádí, mou duši...
Žalmy 23:5...a tvá hůl konejší. Před zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká....
Žalmy 25:4... zahanbeni však budou zrádci nicotní! Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč . Veď a ...
Žalmy 25:11...jméno své, Hospodine, mou hroznou vinu odpusť mi! Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již...
Žalmy 25:18...bídu, na trápení, všechny hříchy odpusť mi. Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jak prudkou...
Žalmy 27:11...opustili, Hospodin ale k sobě přivine. Ukaž mi, Hospodine, cestu svou, kvůli mým nepřátelům veď ...
Žalmy 28:1... skálo , přeruš své mlčení! Jestliže neodpovíš mi, podobný budu mrtvolám! Vyslyš prosby, když k tobě...
Žalmy 30:7...přes noc, ráno jej ale střídá jásání! Když se mi dařilo, říkával jsem si: "Mně se nikdy nic nestane!" Ve...
Žalmy 30:12...Ty jsi obrátil můj nářek v tanec, svlékls mi pytlovinu, oděls radostí! Proto ti ze srdce zpívám...
Žalmy 31:3... pro svoji spravedlnost zachraň ! Nakloň mi prosím ucho své, pospěš mi na pomoc, buď mojí skálou...
Žalmy 31:5... tvrz, pro své jméno veď a provázej. Vyveď  z pasti, kterou mi nastražili, vždyť jsi mou posilou! Do...
Žalmy 31:10...mému nepříteli, svobodu daruješ nohám mým! Smiluj se, Hospodine, je mi tak úzko, zármutkem oči hasnou...
Žalmy 32:5...Řekl jsem: "Vyznám Hospodinu své zločiny!" a tys mi odpustil mou vinu a hřích. séla k tobě modlí se každý...
Žalmy 34:5...spolu vyvyšme! Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav vytáhl. Ti, kdo jej vyhlížejí,...
Žalmy 35:2...soudí; bojuj proti těm, kdo se mnou bojují. Vezmi svou pavézu a svůj štít, na pomoc povstaň mi! Vytáhni...
Žalmy 35:3...Vytáhni oštěp a kopí proti těm, kdo táhnou proti mně. Řekni mi: " jsem tvůj zachránce!" jsou zahanbeni,...
Žalmy 35:4... jsou zahanbeni, se stydí ti, kdo  chtějí o život připravit! jsou zpět zahnáni, se...
Žalmy 35:12... nevím o ničem, z čeho viní . Za dobrotu mi zlobou odplácejí, jsem opuštěný jako sirotek! přece,...
Žalmy 35:13...mi zlobou odplácejí, jsem opuštěný jako sirotek přece, když oni churavěli, pytlovinou jsem se odíval,...
Žalmy 35:16... rvali na kusy, přestat nechtěli. Hroznými nadávkami se mi vysmívali, samou zlostí na zuby...
Žalmy 35:22...to, Hospodine? Nezůstaň mlčet, nevzdaluj se mi, Pane můj! Probuď se, Bože můj, k mojí obhajobě, povstaň...
Žalmy 35:24... Pane můj, na soudu! Ve své spravedlnosti právo mi zjednej, Hospodine, Bože můj, nejásají nade mnou! ...
Žalmy 35:27...oblečeni ti, kdo se proti mně zvedají! Ti, kdo mi ale spravedlnost přejí, prozpěvují zvesela, navždy...
Žalmy 38:5...hřích připravil kosti o pokoj. provinění mi nad hlavu rostou, těžší, než unesu, je jejich břemeno!...
Žalmy 38:6...unesu, je jejich břemeno! vlastní bláznovství mi rány zasadilo, rány, jež páchnou a mokvají. Shrbený jsem...
Žalmy 38:8...slabiny jsou v jednom ohni, jediné zdravé místo mi v těle nezbylo. Bezmocný jsem a tolik zdrcen, úzkostí...
Žalmy 38:11...touze, můj nářek před tebou není utajen. Srdce mi buší, síla se ztrácí i moje oči světlo opouští....
Žalmy 38:13...se drží vpovzdálí. Ti, jimž jde o můj životmi kladou léčky, ti, kdo mi chtějí ublížit, mluví o zkáze,...
Žalmy 38:21... množí se počet mých zrádných nepřátel. Zlobou mi odplácejí za dobrodiní, obviňují , když dobra držím...
Žalmy 38:22... obviňují , když dobra držím se! Neopouštěj , Hospodine, nevzdaluj se mi, Bože můj! Pospěš mi na...
Žalmy 38:23..., Hospodine, nevzdaluj se mi, Bože můj! Pospěš mi na pomoc, Pane - záchrano! Pro předního zpěváka...
Žalmy 39:4...odmlčel, svou bolest však jen jitřil jsem. Srdce  pálilo v útrobách, oheň mi hořel v myšlenkách, takže můj...
Žalmy 39:5...začal promlouvat: Můj konec, Hospodine, ukaž mi, kolik dnů jsi mi odměřil, poznám, jak pomíjím! Ach,...
Žalmy 39:6... poznám, jak pomíjím! Ach, jen hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá pára, ...
Žalmy 39:9...Všechna naděje v tobě spočívá! Vyprosti  ze všech mých provinění, se mi prosím blázni nesmějí!...
Žalmy 40:4...na pevné skále, kroky upevnil. Do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv Bohu našemu; mnozí to...
Žalmy 40:7...Oběti a dary sis neoblíbil, ale uši jsi mi otevřel: Nechtěl jsi oběti za hřích ani zápaly! Tehdy...
Žalmy 40:12...a věrnost netajil. Své slitování, Hospodinemi prosím neodpírej; kéž láska a pravda tvá vždycky nade...
Žalmy 40:14...vlasů na hlavě, všechnu odvahu ztratil jsem! Kéž , Hospodine, ráčíš vysvobodit; na pomoc, Hospodine,...
Žalmy 41:8... jdou ven a klevetí. Všichni nepřátelé simně šeptají, přičítají mi pouze neštěstí: "Zachvátila ho...
Žalmy 42:4...půjdu a spatřím Boží tvář? Ve dne i v noci jsou mi slzy pokrmem, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Duše...
Žalmy 42:11...útokům mám chodit ve smutku? V kostech  drtí výsměch nepřátel, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde...
Žalmy 43:1...děkovat; on je můj Bůh, záchrana! Zjednej mi právo, Bože, buď mým obhájcem před bezbožným národem,...
Žalmy 44:7...luk jsem nevěřil, nebyl to můj meč, kdo dal mi vítězství! Tys nám dal nad nepřáteli vítězit, naše...
Žalmy 44:17...pokrývá, když slyším urážky a nadávky, když se mi nepřátelé mstí! Když se nám to všechno dělo, nezapomněli...
Žalmy 45:2...synů Korachových. Píseň o lásce. Půvabná píseň mi ze srdce plyne, králi předkládám verše své jazykem...
Žalmy 50:5... jeho lid aby stanul před soudem: "Shromážděte mi moje ctitele, ty, kteří skrze oběť jsou se mnou ve...
Žalmy 50:8...tvým! Kvůli tvým obětem neviním, tvé zápaly mi nikdy nechybí. Nechci však býka z chlévů tvých, nechci...
Žalmy 50:10...z tvé ohrady! Všechna zvěř v lese přece patří mi, také dobytek na horách nesčetných. Znám všechny ptáky v...
Žalmy 51:10...zas čistý, omyj a budu bělejší než sníh! Dej mi zas uslyšet radost a veselí, údy zlámal jsi - kéž...
Žalmy 51:13... v mém nitru obnov ducha stálosti. Nevyháněj  ze své přítomnosti, svého svatého Ducha neber mi! Navrať...
Žalmy 51:14... svého svatého Ducha neber mi! Navrať mi radost ze své spásy, ušlechtilým duchem posilni. Tvým...
Žalmy 54:3...Saulovi: "David se ukrývá u nás!" Bože, zachraň  pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem! Bože, slyš...
Žalmy 55:3...modlitbě, před mojí prosbou se neskrývej, popřej mi sluchu a odpověz! Zmítám se v nářku a sténání, před...
Žalmy 56:5... v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Každý den slova překrucují,...
Žalmy 56:6...den slova překrucují, přemýšlejí stále, jak mi uškodit. Číhají tajně, sledují kroky, po mém životě...
Žalmy 56:12... v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi člověk učinil! Tobě jsem, Bože, složil sliby, tobě...
Žalmy 57:4... on se mnou dokoná své záměry! Z nebe pošle, aby  zachránil, pronásledovatele zastaví, séla svou lásku...
Žalmy 59:5... nevinný! Pro nic za nic se sbíhají, na  se chystají, povstaň mi na pomoc, jen pohlédni!...
Žalmy 59:11... Bože, jsi můj pevný hrad! Bůh ve své lásce jde mi naproti, z nepřátel činí mi pastvu pro oči. Ještě je...
Žalmy 60:10... helma, Juda žezlo , Moáb za umyvadlo slouží mi, na Edom sandál odhodím, nad Filištíny vítězně...
Žalmy 66:20... je požehnán - mou prosbu neodmítl, svou lásku mi neodňal! Zpívaný žalm pro předního zpěváka. Na strunné...
Žalmy 69:2... na nápěv "Lilie". Žalm Davidův. Bože, pomoz mi, voda po krk sahá mi! Hluboko klesám do bahna beze...
Žalmy 69:8...Kvůli tobě přece snáším ponížení, to kvůli tobě mi hanba halí tvář. Pro vlastní bratry jsem jako cizí, pro...
Žalmy 69:15...lásce, zachraň ve své věrnosti! Z bahna  vytáhni, nenech utonout, před těmi, kdo nenávidí,...
Žalmy 69:18... Před svým služebníkem svou tvář neskrývej, je mi tak úzko - pospěš, vyslyš ! Přibliž se ke mně,...
Žalmy 69:21...máš přece na očích! Srdce mám hanbou zdrcené, je mi zle, toužil jsem po soucitu, zbytečně, hledal jsem...
Žalmy 69:22... hledal jsem utěšitele, ale nenašel. K jídlu mi dali okusit žluče, ocet mi dali pít, když žíznil jsem!...
Žalmy 69:30...vymazáni, mezi spravedlivé nejsou počteni sám jsem ubohý, trpím bolestí, tvá spása však, Bože, ...
Žalmy 70:2...zpěváka. Památeční žalm Davidův. Kéž bys , Bože, vysvobodil, pospěš mi, Hospodine, na pomoc! ...
Žalmy 70:3...na pomoc! jsou zahanbeni, se stydí ti, kdo mi usilují o život! jsou zpět zahnáni, se hanbí, ti,...
Žalmy 71:2...kéž nejsem nikdy zahanben! Pro svou spravedlnost  vysvoboď, zachovej, nakloň mi ucho své, zachraň ! Mou...
Žalmy 71:12...ho - kdo by ho zachránil?!" Bože, nevzdaluj se mi, Bože můj, na pomoc pospěš mi! jsou zahanbeni, ...
Žalmy 71:20...provádíš - kdo je ti, Bože, podobný? Dal jsi mi okusit hrozné úzkosti, k životu ale znovu navrátíš,...
Žalmy 77:5...ztrácím dech! séla Oči zamhouřit nedals mi, rozrušen jsem, nemohu promluvit. Připomínám si dávné...
Žalmy 81:12...- naplním tvá ústa, jen co je otevřeš! Můj lid  ale neposlouchal, Izrael se mi nepoddal. Vydal jsem je...
Žalmy 84:9... Bože zástupů, slyš mou modlitbu, popřej mi sluchu, Bože Jákobův! séla Štíte náš, Bože, pohlédni,...
Žalmy 86:7...všímej si. Vzývám v den svého soužení, neboť mi odpovíš. Žádný bůh není, Pane, jako ty, tvým skutkům...
Žalmy 86:11... jediný Bůh jsi ty! Svou cestu, Hospodine, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti. srdce se soustředí,...
Žalmy 86:17...posilni, synu své služebnice daruj spasení! Dej mi znamení své dobroty, aby se moji nepřátelé stydět museli...
Žalmy 88:10...oškliví. Nemohu uniknout ze svého sevření, oči mi hasnou trápením! Volám , Hospodine, každý den, k tobě...
Žalmy 89:51...tvůj služebník pohrdán! Urážky všech těch národů mi padly do klína! Jak jen se, Hospodine, tví nepřátelé...
Žalmy 94:17...Kdo se mnou postaví se proti zlosynům? Kdyby mi býval nepomohl Hospodin, zakrátko bydlel bych v říši...
Žalmy 94:19...tvá láska, Hospodine, ale držela! Když nitro l jsem plné úzkostí, tvé utěšení mi bylo rozkoší! Spojí...
Žalmy 101:3...můj zrak žádná hanebnost! Skutky odpadlíků jsou mi odporné, nemám s nimi nic společné. Zvrácené srdce je...
Žalmy 101:4... nemám s nimi nic společné. Zvrácené srdce je mi vzdálené, nechci se vyznat v ničem zlém! Kdo svého...
Žalmy 101:7...kdo umí jít, takový bude můj služebník. V mém do však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo...
Žalmy 102:3...o pomoc kéž k tobě pronikne! Svou tvář přede mnou neskrývej v den, kdy jsem ohrožen! Nakloň mi ucho své,...
Žalmy 102:24... aby Hospodinu sloužili! Uprostřed cesty mi síly podlomil, můj život náhle ukrátil. Řekl jsem: Bože...
Žalmy 106:5...spásou navštiv ! Štěstí tvých vyvolených dej mi zakusit, s tvým národem se mohu veselit a chlubit se...
Žalmy 108:10... helma, Juda žezlo , Moáb za umyvadlo slouží mi, na Edom sandál odhodím, nad Filištíny vítězně...
Žalmy 109:5...obviňují, zatímco přináším své modlitby. Zlobou mi za dobrotu odplácejí a nenávistí za přátelství....
Žalmy 109:24...se, jako kobylka jsem větrem unášen. Od postu se mi chvějí kolena, tělo hubne a sesychá. Lidem jsem ...
Žalmy 109:26...posměch, hlavami potřásají, když vidí . Pomoz mi, Hospodine, můj Bože, ve svojí lásce zachraň ! Takto...
Žalmy 109:28...tvá a že ty, Hospodine, jsi to vykonal. Žehnej mi, zatímco oni zlořečí, se zastydí ti, kdo napadli,...
Žalmy 116:4...Hospodin: "Hospodine, prosím, život zachraň mi!" Milostivý je Hospodin a spravedlivý, ano, náš Bůh je...
Žalmy 116:12...se Hospodinu odvděčím za všechno dobrodiní, jež mi učinil? Pozvednu kalich spasení, uctívat budu jméno...
Žalmy 116:16... ano, tvůj služebník, tvé služebnice syn, ty jsi mi pouta uvolnil! Tobě přinesu oběť vděčnosti, uctívat budu...
Žalmy 118:5...Hospodina volal, Hospodin vyslyšel a svobodu mi dal. Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl...
Žalmy 118:6...vyslyšel a svobodu mi dal. Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat! Hospodin...
Žalmy 118:19...přísně potrestal, smrti ale nevydal! Otevřete mi brány spravedlnosti, jimi projdu vzdát Hospodinu dík!...
Žalmy 119:16... abych na tvoje stezky dbal. Tvé zákony jsou mi rozkoší - tvé slovo neztrácím z paměti! Dopřej svému...
Žalmy 119:19... abych uviděl úžasné věci ve tvém Zákoně. Na zemi jsem jen cizincem, své příkazy mi neskrývej! Mou duši...
Žalmy 119:24...přemýšlí o tvých zákonech. Tvá svědectví jsou mi rozkoší - jsou to rádci nejbližší! duše v prachu...
Žalmy 119:27...a tys vyslyšel; o svých zákonech pouč . Dej mi rozumět cestě svých pravidel, o tvých zázracích abych...
Žalmy 119:32...Poběžím cestou tvých příkazů - do srdce dals mi svobodu! Ukaž mi, Hospodine, cestu svých zákonů, abych...
Žalmy 119:33...tvých příkazů - do srdce dals mi svobodu! Ukaž mi, Hospodine, cestu svých zákonů, abych je střežil jako...
Žalmy 119:34...zákonů, abych je střežil jako svou odplatu. Dej mi rozum, abych tvůj Zákon dodržel, jsem mu celým srdcem...
Žalmy 119:43... vždyť ve tvém slově skládám naději. Nikdy mi neber z úst slova věrnosti, spoléhám přece na tvé pokyny...
Žalmy 119:47...zahanben ani před králi. Tvá přikázání jsou mi rozkoší - vždyť je miluji! K milovaným tvým příkazům...
Žalmy 119:49... Na slovo svému služebníku vzpomeň si, vždyť jsi mi daroval naději. To je mi útěchou v mém trápení, že ...
Žalmy 119:50...vzpomeň si, vždyť jsi mi daroval naději. To je mi útěchou v mém trápení, že oživuješ svými výroky....
Žalmy 119:56...Zákon, Hospodine, toužím naplnit. Tento úkol mi náleží - abych se řídil tvými pravidly! Ty, Hospodine,...
Žalmy 119:66...prokázal, dle slova, jež jsi, Hospodine, dal.   rozumu a dej mi poznání, vždyť věřím přikázáním tvým!...
Žalmy 119:71...tuk, mou rozkoší je ale Zákon tvůj. Prospělo mi to, že jsem byl pokořen - poučil jsem se o tvých...
Žalmy 119:73...než tisíce zlatých a stříbrných! Tvé ruce  učinily a uhnětly, dej mi rozum, pochopím tvé příkazy...
Žalmy 119:77... jak jsi to svému služebníku zaslíbil. Kéž  tvůj soucit navštíví, abych žil, tvůj Zákon je mi přece...
Žalmy 119:78...Kéž jsou zahanbeni pyšní, že zrádně křivdí mi, zatímco přemýšlím nad tvými příkazy. Kéž se tví ctitelé...
Žalmy 119:82...po tvém spasení, tvé slovo je mou nadějí. Oči mi slábnou, tvé sliby vyhlížím, ptám se: "Kdy ...
Žalmy 119:85...Kdy pronásledovatele odsoudíš? Pyšní mi jámy kopají, ti na tvůj Zákon vůbec nehledí. Věrné jsou...
Žalmy 119:86...nehledí. Věrné jsou všechny tvé příkazy; zrádci  pronásledují, pomoz mi! Skoro vyhladili ze země,...
Žalmy 119:103...se, vždyť ty sám jsi můj učitel. Jak sladce mi chutnají tvé výroky - sladší než med jsou ústům mým! Z...
Žalmy 119:105...cestu lži. Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. Co jsem odpřisáhl, to také splním, tvé...
Žalmy 119:110...na vlásku, nezapomínám na Zákon tvůj. I když mi ničemové nastražili past, neopustil jsem tvá pravidla. ...
Žalmy 119:111...neopustil jsem tvá pravidla. Tvá svědectví jsou mi věčným dědictvím, naplňují přece srdce radostí. ...
Žalmy 119:120...na zemi, a proto miluji tvá svědectví. Tělo se mi chvěje hrůzou před tebou - v úžasu hledím na tvůj soud! ...
Žalmy 119:123... pyšní přestanou vydírat. Oči mi slábnou, tvou spásu vyhlížím a tvou spravedlnost, kterou...
Žalmy 119:125...laskavě, pouč prosím o svých zákonech! Dej mi rozum, vždyť jsem tvůj služebník, abych rozuměl tvým...
Žalmy 119:127... je tu - lidé porušují Zákon tvůj! Protože miluji tvé příkazy, jsou mi nad zlato, i to nejčistší. ...
Žalmy 119:136...svým, nauč prosím svoje zákony. Z očí mi slzy proudí potokem - lidé se neřídí tvým Zákonem! ...
Žalmy 119:143... tvůj Zákon je zcela pravdivý. Doléhá na  úzkost a trápení, tvá přikázání však jsou mi rozkoší. ...
Žalmy 119:144... Navěky spravedlivá jsou tvá svědectví - dej mi porozumění, abych žil! Celým srdcem volám, Hospodine,...
Žalmy 119:153...je potvrdil navěky. Hleď na trápení a dej mi záchranu, nezapomínám přece na Zákon tvůj. Veď moji při...
Žalmy 119:154...přece na Zákon tvůj. Veď moji při a buď mi Zastáncem; jak jsi zaslíbil, prosím obživ ! Ničemové...
Žalmy 119:163... jako bych našel poklad nejdražší. Lež se mi hnusí, nenávidím ji, tvůj Zákon ale miluji! Sedmkrát za...
Žalmy 119:169...Hospodine, přiblíží, dle svého slova rozum daruj mi! Kéž modlitba k tobě dorazí, vysvoboď , jak jsi...
Žalmy 119:173...neboť jsou spravedlivé všechny tvé příkazy. Kéž mi pomáhá ruka tvá, vždyť jsem si zvolil tvá pravidla. ...
Žalmy 119:174... Hospodine, po tvém spasení, tvůj Zákon je mi rozkoší! Kéž mohu žít, abych oslavil, kéž jsou mi...
Žalmy 119:175... Kéž mohu žít, abych oslavil, kéž jsou mi pomocí tvé pokyny. Jak ovce ztracená jsem zabloudil,...
Žalmy 120:1...píseň. K Hospodinu ve svém soužení volám a on mi odpoví. Mou duši, Hospodine, zachraňuj od lživých rtů a...
Žalmy 120:5...bojovníka přeostré, řeřavé uhlí z jalovce! Běda mi, že pobývám v Mešeku, že bydlím v stanech Kedarců! ...
Žalmy 137:5...Pokud zapomenu, Jeruzaléme, na tebe, pak  mi uschne pravice! mi i k patru jazyk přiroste, pokud...
Žalmy 137:6... na tebe, pak mi uschne pravice!  mi i k patru jazyk přiroste, pokud přestanu myslet na tebe,...
Žalmy 138:3...převýšil tím, co jsi zaslíbil. Vyslyšel jsi , když k tobě volal jsem - dodals mi odvahy! ,...
Žalmy 138:7... o nadutcích. I když procházím soužením, život mi daruješ; napřáhneš ruku k mým sokům zuřivým, tvou...
Žalmy 139:4...uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty to, Hospodine, všechno víš!...
Žalmy 139:16...viděly, všechno jsi zapsal do knihy - dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich. Jak jsou mi drahé,...
Žalmy 139:17...mi byly určeny, než začal první z nich. Jak jsou mi drahé, Bože, tvé myšlenky, je jich tak mnoho, že nejdou...
Žalmy 140:5... zmijí jed skrývají pod svými rty! séla Chraň , Hospodine, od rukou ničemy, braň před těmi, kdo...
Žalmy 140:8...Hospodine, Pane, mocná záchrano, hlavu mi kryješ, když přijde boj. Neplň, Hospodine, tužby ničemů,...
Žalmy 141:5...zločinci - ani neokusím jejich lahůdky!   spravedlivý třeba i bije, jen jsem napomínán přítelem...
Žalmy 141:9...oči, na tebe spoléhám, nenech zahynout! Chraň  před pastí, kterou mi nastražili, před léčkami těch...
Žalmy 142:8...z vězení, abych tvé jméno mohl oslavit! Tehdy  spravedliví obklopí, mi své dobrodiní projevíš. Žalm...
Žalmy 143:1...modlitbu, prosbě prosím popřej sluch. Odpověz mi ve své věrnosti, ve své spravedlnosti! Jsem tvůj...
Žalmy 143:8...uslyším o lásce tvé - jsi jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem....
Žalmy 144:2... On je můj štít, na něj spoléhám, i národy mi poddává. Co je, Hospodine, člověk, že o něm víš, co je...
Žalmy 145:21...ničemy ale zahubí. Hospodinova chvála z úst mi zní, jeho svaté jméno chválí každý smrtelník navždy,...
Přísloví 7:4...k prstům, vyryj do srdce. Moudrosti řekni: "Buď mi sestrou!" rozumnost nazvi svou příbuznou. Bude ...
Přísloví 8:34...ke mně lhostejní. Blaze tomu, kdo naslouchá mi, tomu, kdo v mých branách denně bdí, tomu, kdo čeká u...
Přísloví 23:15... Bude-li, synu, tvé srdce moudré, srdce za, to mi věř. Celé nitro se zaraduje, budou-li tvé...
Přísloví 23:26...radost, tvoji rodičku štěstí naplní! Věnuj mi, synu můj, své srdce, nespouštěj oči z cesty :...
Přísloví 30:2...jsem ten nejtupější z lidí a běžná rozumnost mi zcela uniká. Moudrosti jsem se nenaučil, poznání Svatého...
Přísloví 30:7...usvědčí. Jen o dvě věci jsem žádal, neodpírej mi je, dokud nezemřu: Klam a lživá slova ode mne vzdal,...
Přísloví 30:8...mi je, dokud nezemřu: Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť pokrmem...
Kazatel 2:9...a předčil jsem všechny, kdo byli v Jeruzalé přede mnou; moudrost mi stále byla po boku. Nač padlo...
Kazatel 2:10...radosti jsem se nevyhnul. Všechno to pachtění mi přinášelo radost - jedinou odměnu za všechno pachtění....
Kazatel 2:15...poznávám, že stejný osud čeká oba dva! Čeká-li  i hlupáka týž osud, říkám si, nač je mi vůbec tolik...
Kazatel 2:17...- jak moudrého, tak hlupáka čeká smrt. Proto  omrzel tento život; nelíbí se mi vůbec nic pod sluncem....
Kazatel 7:23...moudrost. Říkal jsem si, že zmoudřím, moudrost mi ale zůstala vzdálená. Vzdálená je, je jakákoli!...
Kazatel 9:13...sluncem také tento příklad moudrosti a připadá mi významný: Bylo jedno malé město a v něm hrstka lidí....
Píseň 1:6... jak baldachýny Šalomounovy. Nehleďte na mne, že snědá jsem, to slunce se do mne opřelo! Synové...
Píseň 1:7... svou vlastní vinici však nehlídala jsem. Pověz mi ty, kterého z duše miluji, kde paseš stáda svá, kde o...
Píseň 1:13...hoduje, vůni vydává můj nard. Svazkem myrhy je mi milý můj, když na mých prsou spočívá. Trsem heny je mi...
Píseň 1:14...můj, když na mých prsou spočívá. Trsem heny je mi milý můj na vinicích v En-gedi. Ach, jak jsi krásná,...
Píseň 2:14...skalních, ve skrýši nad srázem, dopřej mi spatřit svůj obličej, svůj hlas mi dopřej uslyšet. Tvůj...
Píseň 5:7...nenašla, volala jsem ho, a on se neozval. Našli  strážní, co město obcházejí, surově zbili a zranili....
Píseň 7:9...palmě podobá, tvé prsy hroznům datlovým. Dovol mi prosím na palmu šplhat, její ovoce vzít do dlaní. Tvé...
Píseň 7:10... tvůj dech voní jabloní, tvé polibky jsou mi vínem lahodným! K mému milému to víno proudí, plyne...
Píseň 8:1...- pro tebe, milý můj, jsem je šetřila! Kéž bys mi býval rodným bratrem, z prsou matky kojeným! To bych...
Izaiáš 1:11...učení našeho Boha, lide Gomory: K čemu jsou mi všechny ty vaše oběti? praví Hospodin. Mám dost...
Izaiáš 1:12...býků, kozlů a beránků mi není příjemná. Že se mi vůbec chodíte ukazovat! Kdo si myslíte, že o to stojí,...
Izaiáš 1:13...Přestaňte přinášet marné oběti! Kouř kadidla je mi odporný. Všechna ta novoluní, soboty, slavnosti - ta...
Izaiáš 1:14...Ta vaše novoluní, ty vaše svátky - jak se mi z duše protiví! Jsou mi břemenem, nemohu je vydržet....
Izaiáš 1:16...celé od krve - umyjte se a očisťte! Odkliďte mi z očí zlo, jež jste páchali. Přestaňte jednat zle -...
Izaiáš 6:5...chrám se naplnil dýmem. Tehdy jsem zvolal: "Běda mi - teď zahynu! Jsem člověk s nečistými rty, žiji...
Izaiáš 8:1...pastviny, budou zdupány ovcemi. Hospodin mi řekl: "Vezmi si velikou tabuli a napiš na ni běžným...
Izaiáš 8:3... syna Jeberechiášova. Když jsem se pak doma miloval s prorokyní, počala a porodila syna. Hospodin mi...
Izaiáš 8:5...Samaří odvlečena k asyrskému králi." Hospodin mi pak ještě řekl: "Protože ten lid zavrhl poklidně tekoucí...
Izaiáš 8:11...se; vždyť Bůh je s námi - Immanuel! Toto mi řekl Hospodin, když pevně uchopil svou rukou a...
Izaiáš 8:18...Jákobovým; budu na něj čekat s nadějí. Hle a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli jako divy...
Izaiáš 18:4...korouhev, slyšte, jak troubí polnice! Toto mi řekl Hospodin: Ze svého místa se budu dívat bez hnutí...
Izaiáš 21:2...útočník přijde z pouště, ze země strašlivé. Bylo mi zjeveno kruté vidění: Zrádce zrazuje, zhoubce hubí....
Izaiáš 21:3... oblehni! Všemu úpění konec učiním. Proto se mi břicho svírá úzkostí, jako by zachvátily porodní...
Izaiáš 21:4...to, co slyším, to, co vidím, děsí! Srdce se mi chvěje v hrudi, celý se třesu strachy. Vytoužený noční...
Izaiáš 21:6... velitelé! Chystejte štíty do války! Toto mi řekl Pán: "Jdi hlídku postavit, ohlásí, co uvidí!...
Izaiáš 21:16... před napjatým lukem, před ukrutným bojem! Toto mi řekl Pán: "Po roce, jako by ten rok počítal nádeník,...
Izaiáš 22:14...a pijme, vždyť zítra zemřeme!" Hospodin zástupů mi řekl do uší: "Ten hřích vám nebude odpuštěn do smrti...
Izaiáš 24:16...z nejzazších krajů: "Sláva Spravedlivému!"  ale říkám: "Zle je mi, zle je mi! Běda mi - zrádci...
Izaiáš 28:22...neztěžknou ještě víc. Pán, Hospodin zástupůmi totiž oznámil, že rozhodl o záhubě všude na zemi....
Izaiáš 29:2...sevřu Ariel, nastane žal a zármutek a Ariel mi bude oltářním ohništěm. Svým táborem obklíčím,...
Izaiáš 29:13..."Neumím číst." Proto Pán praví: Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mne svými rty, srdcem jsou mi...
Izaiáš 31:4...pomoci - všichni společně budou zničeni! Toto mi řekl Hospodin: Jako lev vrčící, jako král zvířat nad...
Izaiáš 36:5...To si myslíš, že pouhá slova nahradí válečné u a sílu? Na koho to spoléháš, že se mi protivíš?...
Izaiáš 36:7...farao ke všem, kdo na něj spolehnou. Možná mi řeknete: ‚Spoléháme na Hospodina, svého Boha.' Není to...
Izaiáš 36:10...z Egypta? A navíc, cožpak jsem vytáhl tuto zemi zničit bez Hospodina? To Hospodin mi řekl: ‚Vytáhni...
Izaiáš 38:13...Do rána jsem křičel v bolestech, drtils mi kosti jako lev - než uplyne den s večerem, se mnou...
Izaiáš 38:14...drozd anebo rorejs, naříkám jako holubice, oči mi slábnou, jak vzhůru vyhlížím, stůj při mně, Pane, jsem...
Izaiáš 38:16... Člověk však přesto, Pane, může žít, pořád mi zůstal život a dýchání - ty jsi uzdravil a oživil!...
Izaiáš 40:25...hned, jak plevy odnáší je vichřice. Ke komu  tedy chcete přirovnat? Svatý říká: Kdo se mi vyrovná?...
Izaiáš 41:28...těch bohů neumí poradit; kdybych se zeptal, kdo mi odpoví? Hle, jak jsou všichni pouhé nic a jejich skutky...
Izaiáš 43:1...ale toto praví Hospodin, ten, kdo stvořilkobe, ten, kdo , Izraeli, zformoval: Neboj se, jsem...
Izaiáš 43:4...zálohu, Habeší a Sábou vyplatil jsem . Jsi pro mne tolik drahocenný, jsi mi tak vzácný, tak miluji, že...
Izaiáš 43:10... jehož jsem vyvolil, abyste poznali a uvěřili mi a porozuměli, že jsem. Žádný bůh nebyl přede mnou...
Izaiáš 43:23... byl jsem ti, Izraeli, na obtíž! Nepřivedls mi beránky k oběti zápalné, obětními hody jsi neuctil. K...
Izaiáš 43:24... neobtěžoval jsem kadidly. Nekoupil jsi mi vonné koření, tukem svých obětí jsi nesvlažil. Zatos...
Izaiáš 43:26...tvé přestupky a nevzpomenu na tvůj hřích. Osvěž mi paměť, se spolu soudíme, pověz, čím bys mohl být...
Izaiáš 44:7...poslední, kromě není žádný Bůh. Kdo je jako ? to ohlásí! mi to oznámí a vyloží! Odedávna, kdy...
Izaiáš 44:16...se nasytí. Když se ohřeje, říká: "Výborně! Je mi teplo, dívám se na oheň." Ze zbytku dřeva si pak boha...
Izaiáš 45:11...Svatý, který jej utvořil: Na budoucnost se  chcete vyptávat? O mých dětech, o díle rukou mých chcete...
Izaiáš 46:5...vás nosím, vás podpořím a zachráním. Ke komu  tedy chcete přirovnat? Kdo je podle vás jako ? S kým...
Izaiáš 46:10...jiný není, jsem Bůh a není žádný kromě mne od počátku oznamuji konec a odedávna, co teprv nastane....
Izaiáš 49:3...vybroušený šíp a schoval si do toulce. Řekl mi: "Jsi můj služebník, Izraeli, v tobě se oslavím."...
Izaiáš 49:20...- synové ve tvé bezdětnosti zplození: "Je mi tu těsno, uhni mi, se tu zabydlím." Tehdy si v srdci...
Izaiáš 49:21...se tu zabydlím." Tehdy si v srdci pomyslíš: "Kdo mi je porodil? Byla jsem přece bezdětná a neplodná,...
Izaiáš 50:4... zahaluji je pláštěm pytlovým. Panovník Hospodin mi dal jazyk učených, abych uměl znaveného slovem posílit....
Izaiáš 50:5... abych slyšel jako učedník. Panovník Hospodin mi uši otevřel a se nevzpouzel, neodvracel jsem se zpět....
Izaiáš 50:7...nadávkami a plivanci. Panovník Hospodin pomáhá mi, a proto nedojdu potupy; tvář jako z křemene proto...
Izaiáš 50:9...ke mně přistoupí! Hle, Panovník Hospodin pomáhá mi. Kdo odsoudí? Hle, všichni se obnosí jako šaty, od...
Izaiáš 51:4...a veselí, zpěv a díkůvzdání tam bude znít. Dobře , můj lide, poslouchej, nastav mi uši, můj národe! Učení...
Izaiáš 63:3...šaty rudé krví jak roucho toho, kdo šlape lis sám jsem šlapal vinnou káď a nikdo z národů se ke mně...
Izaiáš 65:12... co je zlé v mých očích, zvolili jste si, co se mi nelíbí. Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hle, moji...
Izaiáš 66:1... Toto praví Hospodin: Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku. Kde mi to chcete stavět dům?...
Izaiáš 66:4... co je zlé v mých očích; zvolili si, co se mi nelíbí. Slyšte slovo Hospodinovo, vy, kdo se před jeho...
Izaiáš 66:23...do soboty přicházet budou všichni lidé, aby se mi klaněli, praví Hospodin. Vyjdou a spatří mrtvoly těch,...
Jeremiáš 1:7...dítě!" "Neříkej, že jsi ještě dítě," odpověděl mi Hospodin, "ale jdi, kamkoli pošlu, a říkej, cokoli ti...
Jeremiáš 1:9...Hospodin vztáhl ruku, dotkl se mých úst a řekl mi: "Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Pohleď, dnes ...
Jeremiáš 1:12...mandloně," odpověděl jsem. "Vidíš dobře," řekl mi Hospodin, "neboť bdím nad svým slovem, abych je...
Jeremiáš 1:14...severu se valí neštěstí na všechny obyvatele ze," řekl mi Hospodin. "Hle, svolávám všechny kmeny...
Jeremiáš 2:21...stromem košatým se ale válíš jako nevěstka jsem sázel jako výbornou révu z nejušlechtilejších...
Jeremiáš 2:27...náš,' kameni říkají: ‚Jsi rodička.' Ukazují mi záda, a ne tvář, jakmile je však stihne bída, volají:...
Jeremiáš 2:35...všem ještě říkáš: ‚Jsem nevinná. Jeho hněv se mi vyhýbá!' Nuže, budu soudit za tvá slova, prý: ‚...
Jeremiáš 3:4...jako coura, odmítala ses zastydět. A teď mi ještě říkáš: ‚Otče, od mládí jsi provázel! Snad se...
Jeremiáš 3:6...zlo, jak jen dovedeš!" Za dnů krále Jošiáše mi Hospodin řekl: "Vidíš, co provádí ta poběhlice Izrael?...
Jeremiáš 3:11...- pouze falešně, praví Hospodin." Hospodin mi řekl: "I ta poběhlice Izrael vypadá nevinně vedle Judy,...
Jeremiáš 3:20...nazývatOtče' a neodvrátíš se ode . Vy jste mi ale, dome Izraele, byli nevěrní jako žena nevěrná svému...
Jeremiáš 4:1... Izraeli, vrátil, praví Hospodin, kéž by ses ke mně navrátil! Kéž bys mi své nechutnosti odklidil z očí a...
Jeremiáš 4:31...sténající Dcery sionské, jež vzpíná ruce: "Běda mi! Život opouští před vrahy!" "Projděte jeruzalémské...
Jeremiáš 6:20...neposlouchali a můj Zákon zavrhli. K čemu je mi to kadidlo ze Sáby, k čemu vonný puškvorec z dálné...
Jeremiáš 7:24...však neposlouchali, vůbec nevnímali. Řídili se ry svého zarputilého a zlého srdce; ukazovali mi záda, a...
Jeremiáš 7:31...dcery v ohni - to jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle, přicházejí dny, praví...
Jeremiáš 9:23... Kdo se chce chlubit, se chlubí tím, že  zná a že mi rozumí, neboť Hospodin prokazuji...
Jeremiáš 10:19...a dopustím na soužení, aby byli zajati." Běda mi, rána bolí, zranění se nehojí! Říkal jsem si:...
Jeremiáš 11:6..." "Amen, Hospodine," odpověděl jsem. Hospodin mi řekl: "Volej v judských městech a v ulicích Jeruzaléma...
Jeremiáš 11:9...přikázal plnit, ale oni ji neplnili." Hospodin mi řekl: "Judský lid a obyvatelé Jeruzaléma se proti mně...
Jeremiáš 11:18..., když pálili kadidlo Baalovi." Hospodin  poučil a jsem to pochopil, jakmile mi ukázal, co...
Jeremiáš 12:8...lid vydám nepřátelům do hrsti. dědictví je mi lvem, co na z lesa řve; nenávidím je! dědictví je...
Jeremiáš 12:9...na z lesa řve; nenávidím je! dědictví je mi strakatým supem s hejnem supů kolem něj. Jděte, sežeňte...
Jeremiáš 13:5..." Šel jsem tedy a schoval jej u Pratu, jak mi Hospodin přikázal. Po mnoha dnech mi pak Hospodin řekl:...
Jeremiáš 13:6...Pratu, jak mi Hospodin přikázal. Po mnoha dnech mi pak Hospodin řekl: "Vstaň, jdi k Pratu a vezmi odtud...
Jeremiáš 14:11...jejich viny a ztrestá jejich hřích." Hospodin mi řekl: "Nemodli se za tento lid, za jeho blahobyt. Ani...
Jeremiáš 14:14...'" "Ti proroci mým jménem prorokují lži," řekl mi na to Hospodin. " jsem je neposlal, nic jsem jim...
Jeremiáš 14:17...neštěstí." "Vyřiď jim tato slova: Dnem i nocí mi z očí kanou slzy, nejdou zastavit. panenská dcera je...
Jeremiáš 15:1...naději, jsi to ty, kdo vše působí! Hospodin mi řekl: "I kdyby se přede postavili Mojžíš a Samuel,...
Jeremiáš 15:10...před jejich nepřáteli, praví Hospodin." Běda mi, matko, že jsem se ti narodil - muž, který s celou...
Jeremiáš 15:15...plameny!" Hospodine, ty rozumíš, vzpomeň si na , ke mně přijď, pomsti se za na mých...
Jeremiáš 15:18... proč se hrozná rána nechce zahojit? Stal ses mi zdrojem zklamání - copak jsi potok bez vody? Nuže, toto...
Jeremiáš 17:15...zachráněn - chvála patří tobě! Hle, říkají mi: "Co je s tím Hospodinovým slovem? Tak se tedy...
Jeremiáš 17:16... nepřál jsem si ten hrozný den. Ty víš, co mi vyšlo ze rtů, leží to před tebou. Nebuď mi postrachem -...
Jeremiáš 17:17... co mi vyšlo ze rtů, leží to před tebou. Nebuď mi postrachem - jsi útočiště ve zlý den! jsou...
Jeremiáš 18:22...ozývá, na náhle přivedeš útočníka - vždyť mi vykopali jámu, aby lapili, nohy chtěli chytit do...
Jeremiáš 19:4...uslyší, nepřestane znít v uších. To proto, že  opustili a toto místo mi odcizili. Pálili zde kadidlo...
Jeremiáš 19:5...jim přece nepřikázal, o tom jsem nemluvil, to mi nepřišlo ani na mysl! A proto hle, přicházejí dny, praví...
Jeremiáš 20:7...přátelé, kterým jsi prorokoval lež!" Sváděl jsi , Hospodine, a se nechal svést. Zmocnil ses a...
Jeremiáš 20:8... vykřikuji: "Zkáza! Násilí!" Slovo Hospodinovo mi přináší celé dny hanbu a posměšky. Říkám si: " se o...
Jeremiáš 20:9... jeho jménem nepromluvím!" Jeho slovo mi ale hoří v srdci, je jako oheň v mých kostech zavřený;...
Jeremiáš 20:17...naříkavý pláč a v poledne bojový pokřik! Proč  nezabil ještě v lůně, aby se mi matka stala hrobem a...
Jeremiáš 20:18...matčina? Abych zakoušel jen trápení a žal? Aby mi život v hanbě vyprchal? Slovo, které Jeremiáš dostal od...
Jeremiáš 24:1...potupu, jaká se nedá zapomenout!" Hospodin mi dal vidění: Hle - před Hospodinovým chrámem stály dva...
Jeremiáš 27:5...zástupů, Bůh Izraele. Toto vyřiďte svým pánům jsem svou velikou mocí a vztaženou paží učinil zemi i s...
Jeremiáš 28:1...a navrátím je zpět na toto místo." Pátého síce téhož roku, totiž čtvrtého roku na počátku vlády...
Jeremiáš 31:3...přicházím Izraeli dát odpočinutí." Odedávna se mi ukazoval Hospodin: "Miluji láskou, jež trvá navěky,...
Jeremiáš 32:8...příbuzný na něj máš předkupní právo.'" Potom za mnou na strážní nádvoří podle Hospodinova slova přišel můj...
Jeremiáš 32:25...řekl - vždyť to sám vidíš! Hospodine, Pane, můjsto padá do rukou Babyloňanů, a ty mi přitom říkáš: ‚Kup...
Jeremiáš 32:31...Hospodin. Ode dne, kdy bylo vystavěno, dodnes mi toto město bylo jen k zlosti. Hněvali tak, že je...
Jeremiáš 32:33...- všechen Juda i obyvatelé Jeruzaléma. Ukazovali mi záda, a ne tvář. Znovu a znovu jsem je chtěl poučit, ale...
Jeremiáš 32:35...oběť Molochovi. To jsem jim přece nepřikázal, to mi nepřišlo ani na mysl - že budou provádět takovou...
Jeremiáš 33:9...se proti mně vzbouřili, jim odpustím. Jeruzalém mi tak přinese věhlas a stane se mi zdrojem radosti, chvály...
Jeremiáš 36:18...Barucha. "Diktoval ti to Jeremiáš?" "Ano, on sám mi všechna ta slova diktoval," odpověděl jim Baruch, "a ...
Jeremiáš 38:21... Pokud se ale vzdát odmítneš, stane se, co mi Hospodin ukázal: Hle, všechny ženy, které zůstaly v...
Jeremiáš 45:3... říká Hospodin, Bůh Izraele. Myslíš si: ‚Běda mi! Hospodin mi k bolesti přidal trápení. jsem...
Jeremiáš 45:4...vyčerpán naříkáním a nedocházím úlevy.' Hospodin mi řekl, abych ti vyřídil: Tak praví Hospodin - Hle, co...
Pláč 1:14...jho, jež bylo jeho rukou svázáno. Zavěsily se mi na hrdlo, to jho síly zbavilo! Hospodin vydal do...
Pláč 1:16...panenskou dceru Judu! To proto nyní pláči, z očí mi tečou slzy. Není nablízku, kdo by potěšil, kdo by mi...
Pláč 1:20...naživu. Pohleď, Hospodine, na úzkosti, jak se mi chvějí útroby! Srdce mi buší v prsou nad mojí hroznou...
Pláč 1:22...vystoupí před tvou tvář. Proveď jim, co jsi mi učinil za všechny nevěry. Je příliš mého sténání,...
Pláč 2:11...slzy sotva vidím, útroby se chvějí. Srdce mi puká nad ranami, jež padly na můj lid; nad tím, že děti,...
Pláč 3:4...den obrací ruku proti mně! Tělo i kůži sedřel mi, rozdrtil kosti na padrť. Ohradil a obklopil hořkou...
Pláč 3:9...všech sil, on umlčel modlitby. Kamennou zdí mi cesty zahradil a zamotal pěšiny. Číhal na jako...
Pláč 3:13... cíl! Ve svém toulci našel střely, prostřílel mi slabiny! Všichni lidé se mi smějí, zpívají si o mně celé...
Pláč 3:14...střely, prostřílel mi slabiny! Všichni lidé se mi smějí, zpívají si o mně celé dny. Nakrmil hořkým...
Pláč 3:15...lidé se mi smějí, zpívají si o mně celé dny. Nakrmil hořkým jedem, k pití mi dal pelyněk! Do zubů mi...
Pláč 3:16... hořkým jedem, k pití mi dal pelyněk! Do zubů mi vemlel štěrk, nakrmil popelem. duše nezná pokoje,...
Pláč 3:48...nám jen strach a prach, zkáza, zmar! Z očí mi slzy proudí potokem - můj lid je rozdrcen! oči pláčou...
Pláč 3:54...ukončit, zaházeli kamením. Nad hlavou se mi vody zavřely, řekl jsem si: Jsem ztracený! V ...
Pláč 3:57...Když jsem volal, přiblížil ses a říkal jsi mi: "Neboj se!" Když mi šlo o život, vedl jsi mou při, tys...
Pláč 3:58... přiblížil ses a říkal jsi mi: "Neboj se!" Když mi šlo o život, vedl jsi mou při, tys , Hospodine,...
Pláč 3:59...vykoupil! křivdy, Hospodine, viděl jsi, pomoz mi k spravedlnosti! Viděl jsi, jak se mi pořád mstí, jak na...
Pláč 3:60...jsi, pomoz mi k spravedlnosti! Viděl jsi, jak se mi pořád mstí, jak na chystají samé úklady. Slyšel jsi,...
Ezechiel 2:1...slyšel promluvit hlas. "Synu člověčí," řekl mi, "postav se na nohy. Chci s tebou mluvit." Když ke mně...
Ezechiel 2:3... jak ke mně promlouvá. "Synu člověčí," řekl mi, "posílám k Izraelcům, k těm vzpurným pohanům, kteří...
Ezechiel 3:1...nářků, úpění a bědování. "Synu člověčí," řekl mi, "sněz, co máš před sebou. Sněz tento svitek. Potom jdi...
Ezechiel 3:2...k domu Izraele." Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst. "Synu člověčí," řekl mi, "tímhle...
Ezechiel 3:3...on mi dal ten svitek sníst. "Synu člověčí," řekl mi, "tímhle svitkem, který ti dávám, si nasyť žaludek,...
Ezechiel 3:4...mi chutnal sladce jako med. "Synu člověčí," řekl mi, "jdi teď k domu Izraele a vyřiď jim slova. Nejsi...
Ezechiel 3:10...je to banda vzbouřenců." "Synu člověčí," řekl mi ještě, "každé slovo, které ti řeknu, si vezmi k srdci a...
Ezechiel 3:22...přijal varování, a i ty se zachráníš." Tehdy na mně spočinula ruka Hospodinova. "Vstaň a jdi na pláň," řekl...
Ezechiel 3:24...Kebar. Padl jsem na tvář. Vstoupil však do  Duch a postavil na nohy. Tehdy ke mně promluvil. "Jdi...
Ezechiel 4:15...do úst žádnou ohavnost!" "Budiž," odpověděl mi. "Dovoluji ti místo lidských lejn použít kravince. Budeš...
Ezechiel 4:16...si dělat jídlo na nich." "Synu člověčí," řekl mi ještě, "odříznu Jeruzalém od chleba. Budou jíst na...
Ezechiel 8:5...jsem měl vidění na pláni! "Synu člověčí," řekl mi, "podívej se k severu." Podíval jsem se tím směrem, a...
Ezechiel 8:6...v cestě ta urážlivá socha. "Synu člověčí," řekl mi, "vidíš, co páchají? Ty hrozné ohavnosti, které zde dům...
Ezechiel 8:8...- spatřil jsem díru ve zdi. "Synu člověčí," řekl mi, "prokopej tu zeď." Začal jsem tedy prokopávat zeď a hle...
Ezechiel 8:9...zeď a hle - objevil se průchod. "Vejdi," řekl mi, "a podívej se, jaké strašné ohavnosti tu páchají."...
Ezechiel 8:12...vonného dýmu. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "Toto páchají stařešinové domu Izraele v přítmí, každý...
Ezechiel 8:15...boha Tamúze. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "Uvidíš ale ještě horší ohavnosti než tyto." Přivedl ...
Ezechiel 8:17...slunci! "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. "To snad domu Judy nestačí ohavnosti, které tu páchají,...
Ezechiel 8:18... jak mi strkají klacek do chřípí! Proto projevím svůj hněv! Neslituji se, neušetřím je. I když...
Ezechiel 9:9... že vyléváš na Jeruzalém svůj hněv?" Tehdy mi řekl: "Vina domu Izraele a Judy je veliká, příliš veliká...
Ezechiel 9:11...po boku se vrátil se zprávou: "Provedl jsem, cos mi přikázal." Podíval jsem se a hle - nad klenbou nad...
Ezechiel 11:2...Pelatiáše, syna Benajášova. "Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "tito muži plánují hanebnosti a domlouvají zlá...
Ezechiel 11:5...proti nim. Prorokuj, synu člověčí!" Tehdy na  padl Duch Hospodinův. "Mluv!" řekl mi. "Tak praví...
Ezechiel 11:24...Ve vidění, které jsem dostal od Božího Ducha, se  Duch zmocnil a přenesl k vyhnancům v Babylonii. Potom...
Ezechiel 11:25...v Babylonii. Potom mi to vidění zmizelo jsem vyhnancům pověděl všechno, co mi Hospodin ukázal. ...
Ezechiel 12:7...domu Izraele jako znamení." Udělal jsem tedy, co mi bylo přikázáno. Za bílého dne jsem vynesl svůj ranec...
Ezechiel 14:5...dům Izraele v jejich smýšlení, v tom, jak se mi všichni odcizili svými hnusnými modlami. Proto řekni...
Ezechiel 14:13...slovo Hospodinovo: "Synu člověčí! Kdyby nějaká ze proti mně zhřešila a byla by mi nevěrná, vztáhl bych na...
Ezechiel 15:8...Hospodin - se proti nim postavím tváří. Tu zemi zpustoším za to, jak hrozně mi byli nevěrní, praví...
Ezechiel 16:8...okolo a uviděl , a hle - přišel tvůj čas, čas milování. Tehdy jsem zahalil cípem svého pláště a...
Ezechiel 16:20... Vzala jsi dokonce své syny a dcery, které jsi mi porodila, a obětovala jsi jim je ke strávení! To ti...
Ezechiel 17:20...ho do Babylonu a tam ho budu soudit za to, jak mi byl nevěrný. Nejlepší vojáci z celého jeho vojska padnou...
Ezechiel 20:17...v srdcích následovali své hnusné modly. Přesto mi bylo líto je zničit, a tak jsem s nimi na poušti...
Ezechiel 20:27...jim: Tak praví Panovník Hospodin - Vaši otcové  dále hanobili tím, jak mi byli nevěrní. Přivedl jsem je...
Ezechiel 20:40...dary a hnusnými modlami. Ano, celý dům Izraele mi bude sloužit na svaté hoře, na vysoké hoře Izraele,...
Ezechiel 22:8...a vdově se v tobě ubližuje. Pohrdáš tím, co je mi svaté, a znesvěcuješ soboty. Žijí v tobě krvelační...
Ezechiel 22:18...Hospodinovo: "Synu člověčí, z domu Izraele se mi stala struska. Všichni jsou odpad mědi, cínu, železa a...
Ezechiel 22:26...a rozmnožují v zemi vdovy. Kněží ze znásilňují můj Zákon a znesvěcují, co je mi svaté....
Ezechiel 23:4...Ohola a její sestra Oholíba. Potom se vdaly za mne a rodily mi syny a dcery. Ohola představuje Samaří a...
Ezechiel 23:18...však s nimi poskvrnila, hned se znechutili. Smilnila zjevně, obnažená ve své nahotě, se mi znechutila...
Ezechiel 23:36...a svého smilnění." "Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "obviň Oholu a Oholíbu! Jen jim vyjmenuj...
Ezechiel 23:37...a ruce mají od krve. Cizoložily se svými hnusnými modlami a krmily je dětmi, které mi porodily....
Ezechiel 23:38...a krmily je dětmi, které mi porodily. Zároveň mi ještě prováděly to, že poskvrňovaly mou svatyni a...
Ezechiel 24:18...nejez." Ráno jsem o tom říkal lidem - a večer mi zemřela žena. Druhý den jsem udělal, co mi bylo...
Ezechiel 24:19...den jsem udělal, co mi bylo přikázáno. Lidé mi říkali: "Co to děláš? Nepovíš nám, co to pro nás...
Ezechiel 26:2... ‚Hohó, brána národů je rozražena, otevřela se mi dokořán, zbohatnu na tom, že je zničena,' proto tak...
Ezechiel 33:22..."Město padlo!" Večer před jeho příchodem na mně spočinula ruka Hospodinova, a než ke mně ten uprchlík...
Ezechiel 35:10... že jsem Hospodin. Říkáš: ‚Oba ty národy mi patří, obě ty země obsadím' - jenže tam bydlí Hospodin!...
Ezechiel 37:3...a byly úplně vyschlé. "Synu člověčí," řekl mi, "mohou ty kosti ožít?" "Panovníku Hospodine," odpověděl...
Ezechiel 37:4...Hospodine," odpověděl jsem, "to víš ty." Tehdy mi řekl: "Prorokuj o těchto kostech a řekni jim: Suché...
Ezechiel 37:7... že jsem Hospodin." Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval, náhle se...
Ezechiel 37:9...potahují kůží. Ducha však v sobě neměly. Tehdy mi řekl: "Prorokuj k duchu. Prorokuj, synu člověčí, a řekni...
Ezechiel 37:10...pobitých, ožijí!" A když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vstoupil do nich duch a ožili. Postavili se na...
Ezechiel 37:11...obrovský, nesčíslný šik. "Synu člověčí," řekl mi potom, "tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají: ‚Naše...
Ezechiel 39:23...Izraele šel do vyhnanství za své viny. Protože mi byli nevěrní, skryl jsem před nimi svou tvář a vydal je...
Ezechiel 40:4...lněnou šňůru a měřicí tyč. "Synu člověčí," řekl mi ten muž, "pozorně se dívej, bedlivě poslouchej a dobře...
Ezechiel 40:45...k jižní bráně a byla obrácená k severu. Onen muž mi řekl: "Tato místnost obrácená k jihu je pro kněze, kteří...
Ezechiel 41:4...a jeho zárubně po jedné i druhé straně 7 loktů. Zřil celou tuto místnost v čele chrámové lodi a byla 20...
Ezechiel 41:22... "To je stůl stojící před Hospodinem," řekl mi onen muž. Chrámová loď i svatyně měly dvojité dveře...
Ezechiel 42:13...se do na východní straně vcházelo. Tehdy mi řekl: "Severní i jižní místnosti sousedící s vyhrazeným...
Ezechiel 43:7...kdosi promlouvá z chrámu. "Synu člověčí," řekl mi, "zde je místo pro můj trůn, místo pro podnož mých nohou...
Ezechiel 43:18...k němu stoupají schody. "Synu člověčí," řekl mi tehdy, "tak praví Panovník Hospodin: Toto jsou předpisy...
Ezechiel 43:19... dáš levitským kněžím z rodu Sádokova, kteří ke mně přistupují, aby mi sloužili, praví Panovník Hospodin,...
Ezechiel 44:2...Byla zavřená. "Tato brána zůstane zavřená," řekl mi Hospodin. "Nebude se otevírat a nikdo nebude...
Ezechiel 44:5...sláva. Padl jsem na tvář. "Synu člověčí," řekl mi Hospodin, "dobře si všímej, pozorně se dívej a bedlivě...
Ezechiel 44:7... a tak znesvěcovali můj chrám, zatímco jste mi jako pokrm přinášeli tuk a krev. Všemi svými ohavnostmi...
Ezechiel 44:13...Hospodin, že ponesou svou vinu. Nepřiblíží se ke mně, aby mi konali kněžskou službu, nepřiblíží se k žádné z...
Ezechiel 44:15...u svatyně, když synové Izraele zabloudili ode mne, ti budou přistupovat ke mně, aby mi sloužili. Budou...
Ezechiel 44:16... svatyně, budou přistupovat k mému stolu, aby mi sloužili, a budou u držet stráž. Kdykoli vejdou do...
Ezechiel 46:20...tam jakéhosi místa na jeho západním konci. Tehdy mi řekl: "Toto je místo, kde budou kněží vařit oběti...
Ezechiel 46:24...dokola zřízena ohniště. "To jsou kuchyně," řekl mi, "kde chrámoví služebníci vaří oběti lidu." Poté ...
Ezechiel 47:6...nešla přebrodit. "Vidíš to, synu člověčí?" řekl mi. Poté vzal zpět na břeh řeky. Když jsem se dostal...
Ezechiel 47:8... "Tato voda teče do východního kraje," řekl mi. "Stéká do údolí Arava, vlévá se do Mrtvého moře, a...
Daniel 2:3...přišli a stanuli před králem, řekl jim: "Zdál se mi sen, který rozrušil. Musím se dozvědět, co znamená."...
Daniel 2:5..." Král ale mágům řekl: "Tímto prohlašuji: Pokud mi nesdělíte onen sen i jeho výklad, nechám vás rozčtvrtit...
Daniel 2:6...rozčtvrtit a vaše domy obrátit v smetiště. Pokud mi však sen i jeho výklad sdělíte, zahrnu vás dary,...
Daniel 2:8...ten sen a my jej vyložíme." Král však řekl: "Je mi to jasné! Snažíte se získat čas, protože víte, že jsem...
Daniel 2:9...čas, protože víte, že jsem prohlásil: ‚Pokud mi nepovíte, co se mi zdálo, čeká vás jediný trest.'...
Daniel 2:23... Bože otců mých - moudrost a sílu dal jsi mi! Oznámil jsi mi, zač jsme prosili, oznámil jsi nám...
Daniel 2:26...se tedy Daniela zvaného Baltazar zeptal: "Ty bys mi uměl sdělit, co jsem viděl ve snu a co to znamená?"...
Daniel 2:47... Pán králů a zjevovatel tajemství - vždyť tys mi to tajemství dokázal vyjevit!" Král pak Daniela povýšil...
Daniel 4:2...šťastně a spokojeně doma ve svém paláci. Vtom se mi ale zdál hrůzný sen. To, co jsem v mysli viděl na lůžku,...
Daniel 4:3...lůžku, ohromilo. Nařídil jsem proto, se ke mně dostaví všichni babylonští mudrci, aby mi ten sen...
Daniel 4:4... vyprávěl jsem jim ten sen, ale nedokázali mi ho vyložit. Nakonec přede mne předstoupil Daniel, který...
Daniel 4:6...není těžké. Toto jsem viděl ve snu; pověz mi, co to znamená. Na lůžku jsem měl v mysli toto vidění:...
Daniel 4:15...nejnižšího z lidí.' Toto je tedy sen, který jsem , král Nabukadnezar, viděl. Ty mi jej teď, Baltazare,...
Daniel 4:31...vlasy jako orlí peří a nehty jako ptačí pařáty, Nabukadnezar, jsem po době nakonec pozvedl oči k...
Daniel 4:33... nikdo mu neřekne: ‚Cos to učinil?' Když mi byl navrácen rozum, vrátila se mi také vznešenost a...
Daniel 5:7...mudrcům řekl: "Kdokoli ten nápis přečte a vyloží mi ho, bude oblečen purpurem, na krk dostane zlatý řetěz a...
Daniel 5:15... důvtip a vzácnou moudrost. Před chvílí ke mně přivedli mudrce a kouzelníky, aby mi přečetli a...
Daniel 6:23...svého anděla, aby těm lvům zavřel tlamy. Vůbec mi neublížili, neboť jsem byl před Bohem shledán nevinným....
Daniel 7:16...stáli, a ptal se jej, co to všechno znamená. On mi to tedy pověděl a vyložil: "Ty čtyři obrovské šelmy jsou...
Daniel 7:23...se svatí ujali království. Ten, který tam stálmi tedy odpověděl: "Ta čtvrtá šelma je čtvrté království na...
Daniel 7:28...a poslouchat." Tím ta řeč skončila. Z toho, co mi přicházelo na mysl, jsem Daniel zbledl hrůzou. To...
Daniel 8:17... vysvětli mu to vidění!" Vykročil tedy srem ke mně, a když se přiblížil, padl jsem v hrůze tváří...
Daniel 10:13...s odpovědí na . Jedenadvacet dnů se ale proti mně stavěl kníže perského království, než mi přišel na...
Daniel 10:19...dotkl a posílil . "Neboj se, drahý!" řekl mi. "Pokoj tobě. Naber sílu a vzchop se!" Když ke mně...
Daniel 12:9... můj pane?" "Musíš jít, Danieli," odpověděl mi. "Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední...
Ozeáš 2:4... Milovaná". Žalujte matku svou, žalujte, neboť mi není manželkou a nejsem jejím manželem! očistí...
Ozeáš 2:7...jsou to děti ze smilstva. Jejich matka totiž smilnila, nestydatá byla jejich rodička. Říkala: "Půjdu za...
Ozeáš 2:9...ji zdí, aby netrefila svými stezkami. Za svými milenci se požene, ale nedožene je, bude je hledat, ale...
Ozeáš 2:14...její vinice i fíkové sady, o kterých říká: "Tím mi zaplatili moji milenci," a proměním je v lesní houštiny,...
Ozeáš 2:17...neštěstí se stane Bránou k naději, a tehdy mi odpoví jako zamlada, jako v den, kdy vyšla z Egypta....
Ozeáš 2:18... kdy vyšla z Egypta. Toho dne, praví Hospodinmi budeš říkat: "Manželi" - Baalem nenazveš nikdy víc...
Ozeáš 2:25... vínu i oleji a to vše odpoví Jizreeli. Do ze si jej zaseji a nad Lo-ruchamou se smiluji. Lo-amiho...
Ozeáš 3:1..." a on mi odpoví: "Můj Bůh jsi ty!" Hospodin mi řekl: "Jdi a znovu miluj svou ženu, která milence a...
Ozeáš 5:3...jáma hloubená. je však všechny potrestám přece Efraima znám a Izrael se mi neschová! Teď ses,...
Ozeáš 6:7... Oni však jako Adam smlouvu zrušili, ach, jak mi byli nevěrní! Gileád je město lidí zločinných, plné...
Ozeáš 8:13...- jim je to ale cizí, jako by nerozuměli! Když mi přinášejí své oběti, obětují maso, aby se najedli -...
Ozeáš 13:10...tvůj král, tvůj zachránce? Kde je ve všech tvých stech? Kde jsou tví vládci, o nichž jsi pověděl: "Dej mi...
Ozeáš 14:9...získají si slávu, jako víno z Libanonu. Co je mi, Efraime, do model? vyslýchám, pečuji o tebe. Jsem...
Joel 4:4...dívkami, aby se napili. Co vůbec máte proti mně, Týre a Sidone a všechny filistinské kraje? Za co se mi...
Amos 5:21...jediného paprsku! Nenávidím vaše svátky, jsou mi odporné, vaše shromáždění nemohu vydržet! Když mi...
Amos 5:22...odporné, vaše shromáždění nemohu vydržet! Když mi přinášíte zápalné a moučné oběti, mně se to nelíbí. Na...
Amos 5:25...jako proud, jenž nevysychá! Přinášeli jste mi oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome...
Amos 6:8...při sobě - Hospodin, Bůh zástupů, prohlašuje: Z kobovy pýchy se mi dělá špatně, jeho paláce jsou mi...
a další...

Slova obsahující mi: abšalomovými (1) adami (1) adoniášovými (1) adumim (2) achabovými (1) ajskými (1) almužnami (1) ami (3) amiel (2) amiela (1) amielova (3) amiho (2) amihud (1) amihuda (1) amihudova (1) amihudovu (1) amihudův (6) aminadab (5) aminadaba (5) aminadabova (1) aminadabovu (1) aminadabův (4) amišadajova (1) amišadajův (3) amitajova (1) amitajův (1) amizabad (1) amonovými (1) artemidina (1) artemis (4) babylonskými (3) bájemi (2) balákovými (1) barvami (1) baštami (1) betelskými (1) bezbožnými (1) bezradnými (1) běžnými (1) bídami (3) bližními (2) bohabojnými (1) bohatými (1) bolestmi (2) božími (12) bradami (1) branami (13) bratřími (2) brázdami (1) bronzovými (10) budoucími (1) bydlícími (1) bylinami (2) bytostmi (2) cedrovými (3) cennostmi (2) cestami (12) cihlami (1) citerami (3) cizími (13) cizinkami (7) cypřišovými (1) čistými (1) čtverhrannými (1) čtveřicemi (1) čtyřmi (11) dálkami (1) dalšími (11) damašskými (1) damimu (1) davidovými (12) dávnými (1) dcerami (20) děkovnými (1) deskami (4) dětinskými (1) dětmi (33) děvečkami (6) děvkami (1) dívkami (4) divokými (4) dlouhými (3) dobrými (4) domluvami (1) dospělými (1) doutnajícími (1) drahocennostmi (1) drahými (1) druhými (1) družkami (2) dřívějšími (1) duchovními (2) dveřmi (9) dýkami (3) edomskými (1) egyptskými (5) elamité (1) emorejskými (1) ezerovými (1) falešnými (2) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |