Mezitím

Hledám varianty 'mezitím' [ mezitím ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 14:13...přišel a vyprávěl to Hebreji Abramovi. Ten se mezitím usadil u háje Emorejce Mamreho, příbuzného Eškola a...
Genesis 31:34...tedy z Léina stanu a šel do stanu Ráchel. Ráchel mezitím ty bůžky strčila pod velbloudí sedlo a posadila se...
Genesis 33:6...děti, kterými Bůh obdaroval tvého služebníka." Mezitím se přiblížily otrokyně se svými dětmi a poklonily...
Genesis 34:6...příchodu tedy mlčel. Šechemův otec Chamor se mezitím vypravil k Jákobovi, aby s ním promluvil. Vtom...
Genesis 39:1...na ruce, dostal jméno Zerach, Červánek. Josefa mezitím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich...
Genesis 45:16...pak na něj jeho bratři byli schopni promluvitMezitím se do faraonova paláce donesla zpráva: "Přišli...
Numeri 14:37...podnítili celou obec k reptání proti Mojžíšovi), mezitím zemřeli. Všechny, kdo o zemi roznesli hanebnou...
Deuteronomium 2:14...třicet osm let. Celé to pokolení bojovníků mezitím v táboře do posledního vymřelo, jak jim Hospodin...
Soudců 6:21... Ze skály vyšlehl oheň a maso i chleby pohltilMezitím se mu Hospodinův anděl ztratil z očí. Když si...
Růt 4:1...tu věc ještě dnes nedovede do konce!" Boáz mezitím šel k městské bráně. Posadil se tam a hle - právě...
1. Samuel 19:18...vyhrožoval: Nech jít, nebo zabiju!" David mezitím utíkal pryč, dorazil k Samuelovi do Rámy. Když...
1. Samuel 25:14...zůstalo u zásob. Jeden z Nábalových mládenců mezitím řekl Nábalově ženě Abigail: "Víš, že David poslal z...
1. Samuel 30:1...se svými muži dorazil do Ciklagu. Amalekovci mezitím podnikli nájezd do Negevu a Ciklagu, který dobyli a...
2. Samuel 3:17...Abner řekl: "Vrať se zpátky," a tak se vrátilMezitím Abner oslovil izraelské stařešiny: " dávno jste...
2. Samuel 12:26...bude jmenovat Jedidiáš, Miláček Hospodinův. Joáb mezitím bojoval proti Rabě Amonců. Když to královské město...
2. Samuel 13:34...synové. Vždyť zemřel jen Amnon!" Abšalom mezitím uprchl. Když se mladík na stráži rozhlédl do dálky,...
1. Královská 18:45...Achabovi: Zapřáhni a jeď, než zastaví liják!" Mezitím nebe pozvolna zčernalo mračny, zvedl se vítr a...
1. Královská 20:13...mužům: "Nástup!" a tak nastoupili proti městuMezitím přišel k izraelskému králi Achabovi jeden prorok se...
1. Královská 20:23...rok na jaře vytáhne znovu." Aramejští hodnostáři mezitím řekli svému králi: "Jejich bůh je bohem hor, proto...
2. Královská 19:8...své země a v jeho zemi ho nechám padnout mečem." Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že asyrský král...
2. Letopisů 13:13... Bohem našich otců! Neuspějete!" Jeroboám ale mezitím vyslal obchvatem zálohu, aby je napadla zezadu,...
2. Letopisů 25:13...které Amaciáš nepustil se svým vojskem do válkymezitím napadali judská města od Samaří po Bet-choron....
Ezdráš 10:7...nepil, neboť truchlil nad nevěrností navrátilcůMezitím rozhlásili po Judsku a v Jeruzalémě, se všichni...
Izaiáš 37:8...své země a v jeho zemi ho nechám padnout mečem." Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že asyrský král...
Jeremiáš 37:5...mezi lidmi, ještě totiž nebyl uvězněn. Z Egypta mezitím vytáhlo faraonovo vojsko, a když se o nich...
Lukáš 12:1...se vymyslet, jak by ho chytili za slovo.  Mezitím se shromáždil mnohatisícový dav, takže lidé po sobě...
Jan 4:31...tedy z města a šli k němuMezitím ho učedníci prosili: "Rabbi, najez se!" On jim však...
Filipským 2:25...ovšem v Pánu na to, že k vám brzy přijdu i sámMezitím však pokládám za potřebné poslat k vám Epafrodita,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |