Mezi

Hledám varianty 'mezi' [ mezích (1) mezí (1) mezi (755) meze (5) mez (2) ]. Nalezeny 712 verše.
Genesis 3:14...řekl hadovi: "Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého...
Genesis 3:15...a žrát budeš prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti...
Genesis 6:9...nalezl milost. Toto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý člověk. Noe žil...
Genesis 9:13...oblak pokládám duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku...
Genesis 9:16...na ni, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi...
Genesis 10:12...Ninive, Rechobot-ír, Kelach a Resen, jež leží mezi Ninive a Kelachem, oním velikým městem. Egypt zplodil...
Genesis 12:8...k horám na východ od Bet-elu. Vztyčil svůj stan mezi Bet-elem na západě a Ajem na východě, postavil tam...
Genesis 13:3...Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem, k místu oltáře, který tam předtím...
Genesis 13:7... že nemohli bydlet pohromadě. Proto došlo mezi pastýři Abramova stáda a pastýři Lotova stáda k...
Genesis 13:8...Perizejci.) Abram tehdy Lotovi řekl: "Prosím,  mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře...
Genesis 15:17...zapadlo a nastala tma, objevila se kouřící pecmezi těmi díly zvířat prošla ohnivá pochodeň. V ten den...
Genesis 16:14...Živého, který mne vidí." Jak známo, leží mezi Kádešem a Beredem. Hagar pak Abramovi porodila syna....
Genesis 20:1...na cestu do negevského kraje, aby se usadil mezi Kádešem a Šurem. A když pobýval v Geraru, říkal...
Genesis 23:4...své mrtvé, promluvil k místním Chetejcům: "Jsem mezi vámi hostem a přistěhovalcem; dovolte mi u vás...
Genesis 23:6...Abrahamovi odpověděli: "Poslyš nás, pane: Jsi mezi námi Božím knížetem; pochovej svou mrtvou v nejlepší z...
Genesis 23:10...jako pohřebiště." Efron Chetejský ovšem seděl mezi ostatními Chetejci. Odpověděl Abrahamovi přede všemi...
Genesis 23:16...ostatními Chetejci: 400 šekelů stříbra běžných mezi obchodníky. Efronovo pole v Makpele naproti Mamre -...
Genesis 24:3...nevybereš mému synovi manželku z dcer Kananejcůmezi nimiž bydlím, ale půjdeš do země, k mým příbuzným,...
Genesis 26:28...je s tebou, a tak jsme si řekli: je teď mezi námi a tebou přísaha. Chceme s tebou vstoupit do...
Genesis 31:51...mohylu a pohleď na ten památný kámen, který jsem mezi sebou a tebou umístil. Tato mohyla i ten památník jsou...
Genesis 32:17...stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte přede mnoumezi jednotlivými stády nechte odstup." Tomu vepředu...
Genesis 33:1...Ezaua a s ním čtyři sta mužů. Rozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a ty dvě otrokyně a postavil otrokyně s...
Genesis 47:6...kusu země; bydlí v kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné muže, ustanov je správci mých...
Genesis 49:14...Sidonu se přivine. Isachar je osel houževnatýmezi ohradami ležící. uvidí odpočinek, jak dobrý je, a...
Exodus 2:5...její služebné zatím kráčely podél řeky. Když mezi rákosím uviděla ošatku, poslala děvečku, ji vytáhne...
Exodus 7:28...i do tvé postele, do domů tvých dvořanůmezi tvůj lid, do tvých pecí a do tvých díží. I po tobě, po...
Exodus 8:19...jsem přítomen v této zemi, učiním rozdíl mezi svým a tvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A...
Exodus 10:2...Egypťanům provedl, a o znameních, která jsem mezi nimi činil, abyste věděli, že jsem Hospodin." A tak...
Exodus 12:2...pro vás bude počátkem měsíců, bude pro vás první mezi měsíci roku. Mluvte k celé izraelské obci: Desátého...
Exodus 12:15...den odstraníte ze svých domů kvas. Kdokoli by mezi prvním a sedmým dnem jedl něco kvašeného, bude...
Exodus 13:2..."Zasvěť mi všechny prvorozené. Všechno, co mezi Izraelci otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytka, je ...
Exodus 13:9...mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých...
Exodus 14:2... se obrátí a utáboří před Pi-chirotemmezi Migdolem a mořem. Utábořte se u moře naproti...
Exodus 14:20... se totiž pohnul, postavil se za a vstoupil mezi egyptský a izraelský tábor. Jedněm byl oblakem a tmou,...
Exodus 15:11...olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty - mohutný ve svatosti,...
Exodus 16:1...přišla celá izraelská obec na poušť Sin ležící mezi Elimem a Sinajem. Na poušti pak celá izraelská obec...
Exodus 17:7...a proto, že pokoušeli Hospodina slovy: "Je mezi námi Hospodin, nebo ne?" Potom přitáhl Amalek a...
Exodus 18:16...mají nějakou nesnáz, přijdou ke mně a soudím mezi stranami a oznamuji Boží ustanovení a pokyny."...
Exodus 25:22...ti dám. Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby nad slitovnicí, jež přikrývá Truhlu...
Exodus 29:28...Izraele, neboť je to obětní příspěvek. Ten bude mezi syny Izraele vybírán z jejich pokojných obětí jako...
Exodus 30:12...z nich Hospodinu výkupné za svůj život, aby mezi kvůli tomu sčítání nepřišla zhoubná rána. Každý,...
Exodus 30:18...umyvadlo s bronzovým podstavcem. Postav je mezi Stanem setkávání a oltářem a nalij do něj vodu. Tou si...
Exodus 31:13...Zachovávejte soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli,...
Exodus 31:17...po všechna svá pokolení. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin...
Exodus 35:5...obci řekl: "Hospodin přikázal toto: Vyberte mezi sebou pro Hospodina sbírku; každý, kdo ochotné...
Exodus 39:25...je zvonky z čistého zlata, jež připevnili mezi granátová jablka po celém spodním lemu pláště: zvonek...
Exodus 40:7...setkávání, postavíš oltář pro zápalné obětiMezi Stanem setkávání a oltářem postavíš umyvadlo a naliješ...
Exodus 40:30...i moučné oběti, jak mu Hospodin přikázalMezi Stanem setkávání a oltářem postavil umyvadlo a nalil...
Leviticus 10:10...ustanovení pro všechna vaše pokolení: Rozlišujte mezi svatým a nesvatým a mezi čistým a nečistým a učte syny...
Leviticus 11:47... co se hemží po zemi. Podle něj se rozlišuje mezi čistým a nečistým a mezi povolenými a zakázanými...
Leviticus 19:34... nesmíte mu ubližovat. K přistěhovalci žijícímu mezi vámi se budete chovat jako k vlastnímu. Miluj ho jako...
Leviticus 20:25... který vás oddělil od národů. Proto rozlišujte mezi čistými a nečistými zvířaty a mezi čistým a nečistým...
Leviticus 21:10...tak svého otce; je upálena. Kněz, který je mezi svými bratry nejvyšší, ten, na jehož hlavu byl vylit...
Leviticus 24:9...na svatém místě. Je to jeho svatosvatý podíl mezi ohnivými oběťmi Hospodinu. Je to věčné ustanovení."...
Leviticus 24:10...izraelské ženy a jednoho Egypťana jednou vyšel mezi syny Izraele a popral se v táboře s jedním Izraelcem....
Leviticus 26:11...muset vyklízet kvůli nové. Umístím svůj Příbytek mezi vás a nebudu si vás ošklivit. Budu se mezi vámi...
Leviticus 26:12...mezi vás a nebudu si vás ošklivit. Budu se mezi vámi procházet, budu vaším Bohem a vy budete mým lidem...
Leviticus 26:25...smlouvu. Když se nahrnete do svých měst, pošlu mezi vás mor, takže budete vydáni do rukou nepřítele. ...
Leviticus 26:33... když se v přijdou usadit. Rozptýlím vás mezi národy, s taseným mečem vás poženu! Vaše země se stane...
Leviticus 26:38... Neobstojíte před svými nepřáteli, zahynete mezi národy a země vašich nepřátel vás pohltí. Ti, kdo z...
Leviticus 26:46...skrze Mojžíše vydal na hoře Sinaj, aby byly mezi ním a syny Izraele. Hospodin promluvil k...
Numeri 1:47...bylo sečteno 603 550 mužůMezi však nebyli podle svých otcovských pokolení...
Numeri 3:12... jsem si namísto všech prvorozených, kteří mezi Izraelci otvírají lůno, vybral z řad synů Izraele...
Numeri 3:40...jednoho měsíce. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Sečti mezi syny Izraele všechny prvorozené muže starší jednoho...
Numeri 3:45..."Vezmi levity namísto všech prvorozených mezi syny Izraele a dobytek levitů namísto jejich dobytka,...
Numeri 5:3...je z tábora ven, aby neposkvrnili tábor těchmezi nimiž přebývám sám." Synové Izraele tak tedy...
Numeri 7:89... slyšel hlas, jenž k němu promlouval z místa mezi dvěma cheruby nad slitovnicí ležící na Truhle...
Numeri 8:17...synů Izraele, neboť všechno prvorozené mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze zvířat, je . V den,...
Numeri 8:18...zasvětil sobě, avšak namísto všech prvorozených mezi syny Izraele jsem si vzal levity. Tyto levity...
Numeri 12:6...ti dva přišli, řekl: "Slyšte slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze vidění,...
Numeri 13:3...rozkazu. Všichni to byli přední mužové mezi syny Izraele. A toto jsou jejich jména: Šamua, syn...
Numeri 13:33...ohromné postavy! Viděli jsme tam i zrůdné obrymezi něž patří synové Anakovi. Připadali jsme si proti nim...
Numeri 14:4...Není pro nás lepší vrátit se do Egypta?" Mezi sebou pak začali říkat: "Určeme si vůdce a vraťme se...
Numeri 14:42...rozkaz? Nemůžete uspět! Nevyrážejte, vždyť mezi vámi není Hospodin a vaši nepřátelé vás porazí!...
Numeri 17:13...a vykonal za lid obřad smíření. Postavil se mezi mrtvé a živé, a rána se zastavila. Těch, kteří tou...
Numeri 17:21...dali dvanáct holí - po jedné holi na každý rodMezi holemi byla i hůl Áronova. Mojžíš pak ty hole nechal...
Numeri 18:20...v jejich zemi žádné dědictví; nepřipadne ti mezi nimi podíl. jsem tvůj podíl a tvé dědictví...
Numeri 18:23...pro všechna vaše pokolení: nebudou mít dědictví mezi syny Izraele. Levitům jsem totiž dal za dědictví...
Numeri 18:24... To proto jsem o nich řekl: Nebudou mít dědictví mezi syny Izraele." Hospodin promluvil k...
Numeri 21:13...z emorejského území. (Arnon totiž tvoří hranici mezi Moábem a Emorejci.) Kniha Hospodinových bojů se o něm...
Numeri 22:24... Hospodinův anděl se pak postavil na pěšinu mezi vinicemi, z obou stran lemovanou zídkami. Když oslice...
Numeri 23:9...Hle, lid, jenž o samotě bydlí, jenž se nepočítá mezi národy. Kdo sečte prach Jákobův, kdo oblak Izraele...
Numeri 24:20...spatřil Amaleka, pronesl tuto průpověď: "První mezi národy je Amalek, jeho koncem je však věčná záhuba."...
Numeri 25:8...i tu ženu k jejímu podbřišku. Tehdy se rána mezi syny Izraele zastavila. Těch, kdo tou ranou zemřeli,...
Numeri 26:62...mužů starších jednoho měsíce. Nebyli započteni mezi syny Izraele, neboť jim mezi nimi nepřipadlo žádné...
Numeri 26:64...pláních při Jordánu naproti Jerichu. Nebyl mezi nimi nikdo ze synů Izraele, které sečetl Mojžíš s...
Numeri 27:4... že neměl syna? Přiděl nám dědičné vlastnictví mezi bratry našeho otce." Mojžíš tedy jejich případ...
Numeri 27:7... Bezodkladně jim přiděl dědičné vlastnictví mezi bratry jejich otce; dědictví jejich otce převeď na ....
Numeri 31:3...Midiánci." Mojžíš proto řekl lidu: "Vyzbrojte mezi sebou muže způsobilé k boji. vytáhnou proti Midiánu...
Numeri 31:27...lidí, tak z dobytka. Rozděl kořist rovným dílem mezi bojovníky, kteří šli do bitvy, a mezi zbytek obce. Od...
Numeri 32:30...jako ozbrojenci, připadne jim vlastnictví mezi vámi v kanaánské zemi." Gádovi a Rubenovi synové na to...
Numeri 33:4...zatím pohřbívali všechny své prvorozené, které mezi nimi Hospodin pobil, když vykonal soud nad jejich bohy...
Numeri 35:24...jeho nepřítelem a nezamýšlel mu nic zlého, pak mezi tím, kdo udeřil, a krevním mstitelem rozhodne obec...
Numeri 36:8...svého otcovského kmene. Každá dcera, která  mezi izraelskými kmeny dostat dědictví, se vdá za někoho...
Deuteronomium 1:1...v Zajordání, totiž na pláni Arava naproti Sufu mezi Paranem, Tofelem, Labanem, Chacerotem a Di-zahabem....
Deuteronomium 1:16...a budete soudit spravedlivě, půjde o při mezi člověkem a jeho druhem nebo mezi ním a přistěhovalcem....
Deuteronomium 4:27...budete naprosto vyhlazeni. Hospodin vás rozptýlí mezi národy, takže vás uprostřed pohanů, kam vás Hospodin...
Deuteronomium 5:5...ohně tváří v tvář. ( jsem tenkrát stál mezi Hospodinem a vámi, abych vám oznámil Hospodinovo slovo...
Deuteronomium 7:14... Nevyskytne se u tebe neplodný ani neplodná, ani mezi tvým dobytkem. Hospodin od tebe odejme každou nemoc....
Deuteronomium 10:9...dodnes. Proto nemá Levi žádný podíl ani dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jeho dědictvím, jak mu...
Deuteronomium 12:12...a také s levitou, který je ve tvém městě, neboť mezi vámi nemá žádný podíl ani dědictví. Měj se na pozoru,...
Deuteronomium 18:2...Hospodinu, z jeho dědictví. Nebudou mít dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jejich dědictvím, jak...
Deuteronomium 21:11...rukou, budeš je moci brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po , smíš si ji...
Deuteronomium 23:11... vyvaruj se každé nepřístojnosti. Jestliže se mezi vámi někdo znečistí noční příhodou, vyjde ven za...
Deuteronomium 23:18... které si u vás vybere. Nesmíš jej utiskovatMezi dcerami Izraele není žádná prostitutka a mezi syny...
Deuteronomium 25:1...proto ti přikazuji, abys činil tyto věci. Když mezi lidmi vznikne spor, se jdou nechat rozsoudit k...
Deuteronomium 28:37...cizím bohům ze dřeva a kamene. Všem národůmmezi něž Hospodin rozptýlí, budeš za strašáka, pořekadlo...
Deuteronomium 28:57...i své dceři, po plodovém lůžku, které vyjde mezi nohama, i po děťátkách, která porodí. V tom naprostém...
Deuteronomium 28:64... kterou přicházíš obsadit. Hospodin vás rozptýlí mezi všechny národy, od jednoho konce světa po druhý. Tam...
Deuteronomium 28:65...ty ani tví otcové, bohům ze dřeva a z kameneMezi těmi národy si však neoddychneš; nenajdeš tam...
Deuteronomium 29:17...a kamení, stříbro a zlato, jichž se drží. se mezi vámi nevyskytne muž ani žena, rodina ani kmen, jenž by...
Deuteronomium 29:18... budu se mít dobře!" (Jako by počítal zpitého mezi žíznivé.) Hospodin nikomu takovému nikdy neodpustí -...
Deuteronomium 30:1...ti předkládám, na tebe přijdou. Kdekoli budeš mezi všemi národy, do nichž Hospodin, tvůj Bůh, zažene,...
Deuteronomium 30:3... vrátí zpět a shromáždí ze všech národůmezi něž Hospodin, tvůj Bůh, rozptýlil. I kdybys byl...
Deuteronomium 31:16...lid pak vstane a půjde smilnit s cizími bohymezi nimiž se ocitne v zemi, do níž přichází. Opustí mne a...
Deuteronomium 31:27... bouříte se proti Hospodinu dnes, když jsem mezi vámi. Čím spíš poté, co umřu? Shromážděte ke mně...
Deuteronomium 32:26...Zamýšlel jsem, že je rozdrtím, jejich památku že mezi lidmi vyhladím. Děsím se ale zpupnosti nepřítele, jak...
Deuteronomium 33:24...O Ašerovi řekl: "Nad jiné syny požehnán je Ašermezi bratry je oblíben, své nohy smáčí olejem! Z...
Jozue 3:4...ji nesou, opustíte svá místa a půjdete za Mezi vámi a ale zůstane odstup asi dvou tisíc loket -...
Jozue 3:5..." Jozue lidu řekl: "Posvěťte se, neboť zítra mezi vámi Hospodin učiní podivuhodné věci." Potom řekl...
Jozue 3:10..." Pak pokračoval: "Podle toho poznáte, že je mezi vámi živý Bůh: dozajista před vámi vyžene Kananejce,...
Jozue 7:11...propadly klatbě - ukradli to, zatajili a uložili mezi své věci! Proto synové Izraele nemohou obstát před...
Jozue 7:21..." odpověděl mu Achan. "Provedl jsem totoMezi kořistí jsem uviděl jeden krásný babylonský plášť, dvě...
Jozue 8:9...se tedy šli ukrýt do zálohy a zaujali místo mezi Bet-elem a Ajem, na západ od Aje. noci Jozue zůstal...
Jozue 8:11...přímo před město a utábořili se na sever od AjeMezi nimi a Ajem byla rokle. Jozue vzal asi pět tisíc mužů...
Jozue 8:12...vzal asi pět tisíc mužů a umístil je jako zálohu mezi Bet-elem a Ajem, na západ od města. Hlavní voj lidu...
Jozue 8:35...včetně žen a dětí i včetně cizinců pobývajících mezi nimi. Když se to doslechli všichni králové na...
Jozue 9:7...ale těm Hivejcům odpověděli: "A co když bydlíte mezi námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít smlouvu?" "Jsme...
Jozue 10:1...Gibeonu s Izraelem uzavřeli mír a zůstávají mezi nimi. Tehdy dostali hrozný strach, protože Gibeon bylo...
Jozue 11:14...- to město Jozue vypálil. Synové Izraele si mezi sebou rozdělili všechnu kořist i dobytek z těch měst....
Jozue 14:3...dědictví od Mojžíše v Zajordání. Levitům však mezi nimi žádné dědictví nepřipadlo. Ze synů Josefových...
Jozue 17:4...přikázal Mojžíšovi, že máme dostat dědictví mezi našimi bratry." A tak jim Jozue dal dědictví mezi...
Jozue 17:6... neboť Manasesovy dcery obdržely dědictví mezi jeho syny. Země Gileád připadla zbývajícím Manasesovým...
Jozue 17:9... Hranice potom sestupuje potokem Kána. Zdemezi Manasesovými městy jižně od potoka, jsou města patřící...
Jozue 18:7...před Hospodinem, naším Bohem. Levité totiž mezi vámi nemají podíl, neboť jejich dědictvím je...
Jozue 18:11...rody. Území, které jim losem připadlo, leží mezi syny Judovými a syny Josefovými. Na severní straně...
Jozue 19:49...rozdělováním země podle jednotlivých území, dali mezi sebou dědictví také Jozuovi, synu Nunovu. Podle...
Jozue 20:9...určená všem synům Izraele i cizincům pobývajícím mezi nimi; kdokoli někoho nechtěně zabil, uchýlí se tam,...
Jozue 22:14...domu ze všech izraelských pokolení. Každý byl mezi izraelskými tisíci náčelníkem svého otcovského rodu....
Jozue 22:19...stojí Hospodinův příbytek, a přijměte dědictví mezi námi. Jen se nebuřte proti Hospodinu ani proti nám...
Jozue 22:25...Boha Izraele, synové Rubenovi a Gádovi? Hospodin mezi nás a vás položil hranici: tento Jordán. Vy nemáte s...
Jozue 22:27... Ne pro zápaly a oběti, ale aby byl svědkem mezi námi a vámi i mezi našimi budoucími pokoleními, že...
Jozue 22:28...- ne pro zápaly a oběti, ale aby byl svědkem mezi námi a vámi.' Ale bouřit se proti Hospodinu? To nikdy!...
Jozue 22:31...odpověděl: "Dnes jsme poznali, že Hospodin je mezi námi. Žádnou zradu proti Hospodinu jste nespáchali....
Jozue 22:34...pojmenovali Ed, Svědek, neboť řekli: "Je svědkem mezi námi, že Hospodin je Bůh." Hospodin dlouho...
Jozue 23:12...a spojíte se ze zbytkem národů, které zůstávají mezi vámi, a budete se s nimi příznit, mísit se s nimi a...
Jozue 24:5...a Árona a bil jsem Egypt znameními, která jsem mezi nimi konal. Potom jsem vás vyvedl. Když jsem vaše otce...
Jozue 24:7...a jezdci. Tehdy jste volali k Hospodinu a on mezi vás a Egypťany položil temnotu, přihnal na moře a...
Jozue 24:17...nás po celou cestu, kterou jsme šli, a mezi všemi národy, mezi nimiž jsme procházeli. Hospodin...
Jozue 24:23... "Tak tedy odvrhněte cizí bohy, které máte mezi sebou," pokračoval Jozue, "a nakloňte svá srdce k...
Soudců 1:16...tchána, Kenijce. Když tam dorazili, usídlili se mezi místními. Juda ale táhl se svým bratrem Šimeonem dál,...
Soudců 1:29...bydlící v Gezeru, a tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimi. Zabulon nebyl s to vyhnat obyvatele Kitronu ani...
Soudců 1:30...ani Nahalolu, a tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimi; byli však podrobeni nuceným pracím. Ašer nebyl s...
Soudců 4:5...Lapidotova. Sedávala pod Debořinou palmou mezi Rámou a Bet-elem v Efraimských horách a Izraelci si k...
Soudců 4:17...prchal ke stanu Jael, ženy Kenijce CheberaMezi chacorským králem Jabínem a domem Kenijce Chebera...
Soudců 5:8...v branách byly boje. Najde se ale štít nebo kopí mezi čtyřiceti tisíci v Izraeli? Srdcem jsem s těmi, kdo...
Soudců 5:11...cestami - rozvažujte. Slyšte hlas pěvců, co mezi napajedly vyprávějí o Hospodinových vítězstvích, o...
Soudců 5:16...rodech byly velké domluvy. Pročpak jsi zůstal mezi ohradami? Abys poslouchal dobytka bučení? V Rubenových...
Soudců 5:24... na pomoc Hospodinu proti udatným!" Požehnaná mezi ženami buď Jael, manželka Kenijce Chebera, požehnaná...
Soudců 9:23...panoval nad Izraelem tři roky. Bůh ale mezi Abimelecha a šechemské měšťany poslal ducha sváru, a...
Soudců 11:27...mně válčíš. Soudce Hospodin dnes rozsoudí mezi syny Izraele a syny Amonovými!" Amonský král ale na...
Soudců 13:25...rostl a Hospodin mu žehnal. V Machane-dan mezi Coreou a Eštaolem ho pak začal podněcovat Duch...
Soudců 14:1...Duch Hospodinův. Samson sestoupil do Timnymezi filištínskými dívkami si tam vyhlédl ženu. Když se...
Soudců 15:4...tři sta lišek. Svázal je po dvou ocasy k soběmezi ocasy jim vždy připevnil pochodeň. Pochodně pak...
Soudců 16:2...do Gazy. Uviděl tam jednu nevěstku a šel k Mezi obyvateli Gazy se rozneslo: "Samson je tu!" Obcházeli...
Soudců 16:25...z vězení, aby je bavil. Když ho postavili mezi sloupy, Samson požádal chlapce, který ho vedl za ruku:...
Soudců 16:31...rodina, aby si ho vzali. Odnesli ho a pohřbili mezi Coreou a Eštaolem v hrobě jeho otce Manoacha. Soudil...
Soudců 18:1... na němž by se usídlil, protože mu do doby mezi izraelskými kmeny nepřipadl žádný dědičný podíl....
Soudců 21:12...i každou ženu, která poznala muže, pobijte." Mezi obyvateli Jábeš-gileádu se našlo 400 dívek, netknutých...
Růt 2:7... Ptala se: ‚Mohla bych jít za ženci a paběrkovat mezi snopy?' Co přišla, je na nohou, od rána doteď, jen...
Růt 2:15...svým služebníkům přikázal: "Nechte ji sbírat mezi snopy, nebraňte . Naopak, vytahujte klasy ze snopů a...
1. Samuel 2:8...z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetištěmezi knížaty jim dává usednout, dává jim místo na čestných...
1. Samuel 2:36...bochník chleba a řekne: ‚Zařaď , prosím, někam mezi kněží, mám alespoň co jíst!'" Chlapec Samuel...
1. Samuel 4:3...přinést Truhlu Hospodinovy smlouvy! přijde mezi nás a vysvobodí nás z ruky našich nepřátel." A tak lid...
1. Samuel 7:12... Tehdy vzal Samuel jeden kámen, umístil ho mezi Micpu a Šen a nazval ho Eben-ezer, Kámen pomoci. Řekl...
1. Samuel 7:14...z jejich rukou i území v jejich okolí. Také mezi Izraelem a Emorejci vládl mír. Samuel soudil Izrael po...
1. Samuel 9:1... syna Bechoratova, syna Afiachova. Byl to mezi Benjamínci vynikající muž. Ten měl syna jménem Saul,...
1. Samuel 9:2...měl syna jménem Saul, mládence tak pěkného, že mezi syny Izraele nebylo pěknějšího. O hlavu převyšoval...
1. Samuel 9:22...vzal, přivedl je do síně a dal jim čelní místo mezi pozvanými, kterých bylo asi třicet. Samuel řekl...
1. Samuel 10:22...sem?" Hospodin odpověděl: "Schovává se tamhle mezi výstrojí." Rozběhli se tam pro něj. Když se pak...
1. Samuel 12:2... jsem starý a šedivý a moji synové jsou mezi vámi. Vedl jsem vás od svého mládí dodnes. Tady...
1. Samuel 14:15...zachvátila hrůza. Jak v táboře, tak na poli, jak mezi hlídkami, tak v oddílech nájezdníků se všichni třásli...
1. Samuel 14:18...Boží truhlu." (Boží truhla totiž tehdy byla mezi Izraelci.) Zatímco ale Saul hovořil s knězem, hluk ve...
1. Samuel 14:42...Jonatana a Saula, kdežto lid vyvázl. "Losujte mezi mnou a Jonatanem," řekl Saul. A los označil Jonatana....
1. Samuel 17:1...se u judského Socha a utábořili se v Efes-danimu mezi Sochem a Azekou. Také Saul a izraelští muži se...
1. Samuel 17:3...stáli na jednom kopci, Izraelci na protějšímmezi nimi bylo údolí. Z filištínského tábora vystoupil...
1. Samuel 18:5...jmenoval velitelem bojovníků. V celém vojskumezi Saulovými dvořany se těšil oblibě. Když se poté, co...
1. Samuel 20:42...jménu přísahali, toho je Hospodin svědkem mezi námi dvěma i mezi naším potomstvem navěky." David...
1. Samuel 23:23...a vypravím se s vámi. Jestliže je v kraji, ho mezi všemi judskými rody vypátrám!" Vydali se tedy před...
1. Samuel 30:22...naproti, David k nim přistoupil a pozdravil jeMezi muži, kteří šli s Davidem, se ale ozvali všichni zlí a...
1. Samuel 31:9... aby tu zprávu ohlásili v chrámu jejich modelmezi lidem. Jeho výzbroj uložili v chrámu Aštarot a tělo...
2. Samuel 3:1...noc, za svítání dorazili do Hebronu. Boj mezi domem Saulovým a Davidovým byl dlouhý. David byl stále...
2. Samuel 3:6...se Davidovi narodili v Hebronu. Během boje mezi domem Saulovým a Davidovým získával Abner v Saulově...
2. Samuel 7:2...bydlím v cedrovém paláci, a Boží truhla zůstává mezi plachtami." "Jdi a udělej vše, co máš na srdci,"...
2. Samuel 8:14...údolí, kde porazil 18 000 Edomců. Umístil mezi Edomci posádky a rozmístil je po celém Edomu. Všichni...
2. Samuel 10:18... Museli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 700 vozatajů a 40 000 pěšáků. Jejich...
2. Samuel 11:9...ním poslal svůj dar. Uriáš ale nešel domů. Ulehl mezi služebníky svého pána u vchodu do královského paláce....
2. Samuel 11:13...přesto nešel domů. Odešel spát na své lehátko mezi služebníky svého pána. David tedy ráno napsal dopis...
2. Samuel 15:31...vzhůru plakali. David se tehdy dozvěděl, že mezi Abšalomovými spiklenci je také Achitofel, a tak se...
2. Samuel 18:9...narazil na Davidovy muže, a tak na svém mezku ujížděl pryč. Když ale mezek probíhal pod hustými...
2. Samuel 18:24...rovinu a Habešana předběhl. David právě seděl mezi vnitřní a vnější branou. Na střechu hradební brány...
2. Samuel 21:15... Teprve potom Bůh vyslyšel modlitby za zemiMezi Filištíny a Izraelem znovu vypukla válka. David šel se...
2. Samuel 22:50...před násilníkem zachráníš. Proto budu chválit mezi národy, tvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému...
2. Samuel 23:19...se stal stejně známým jako ona Trojice. Vskutkumezi Třicítkou byl slavný a byl jejich velitelem, ale...
2. Samuel 23:23... a tak se stal stejně známým jako TrojiceMezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. David...
2. Samuel 24:21..."Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila." Aravna mu řekl: "Jen si můj...
1. Královská 1:49...mýma očima dosadil následníka na můj trůn.'" Mezi Adoniášovými hosty zavládlo zděšení. Všichni přítomní...
1. Královská 2:7...Gileádského ale prokaž přízeň - přijmi je mezi své spolustolovníky, neboť se ke mně zachovali jako...
1. Královská 3:13...a slávu, takže ti po všechny tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a...
1. Královská 5:26...dal Šalomounovi moudrost, jak mu slíbilMezi Chíramem a Šalomounem vládl mír a stali se spojenci....
1. Královská 7:29...postranic, které spojovaly rámy. Na postranicích mezi rámy byly rytiny lvů, býků a cherubů a na rámech nad...
1. Královská 7:46...odlévat na jordánské rovině v jílovité půdě mezi Sukotem a Caretánem. Bylo jich dohromady tolik, že je...
1. Královská 9:7... Vyženu Izrael ze své přítomnosti, takže bude mezi národy za pořekadlo a posměšek. A tento chrám, kdysi...
1. Královská 11:20...paláci. Genubat tedy žil ve faraonově paláci mezi faraonovými syny. Pak ale Hadad v Egyptě uslyšel, že...
1. Královská 14:30...se, jak známo, píše v Kronice judských králůMezi Rechoboámem a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka...
1. Královská 14:31... Rechoboám pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve Městě Davidově. Jeho amonská matka se...
1. Královská 15:6...- kromě onoho případu s Uriášem ChetejskýmMezi Abiášem a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válka....
1. Královská 15:7...se, jak známo, píše v Kronice judských králůMezi Abiášem a Jeroboámem trvala válka. Abiáš ulehl ke svým...
1. Královská 15:16...svaté dary, stříbro, zlato a různé předmětyMezi Asou a izraelským králem Baašou trvala neustálá válka....
1. Královská 15:24... Potom Asa ulehl ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Místo něj...
1. Královská 15:32...se, jak známo, píše v Kronice izraelských králůMezi Asou a izraelským králem Baašou trvala neustálá válka....
1. Královská 18:42...na vrchol Karmelu a schoulil se na zemi, hlavu mezi koleny. Pak řekl svému mládenci: "Vzhůru, jdi se...
1. Královská 22:1...dnů, ale za dnů jeho syna." Po tři roky se mezi Aramem a Izraelem neválčilo. Třetího roku přijel...
1. Královská 22:34...vystřelil z luku a zasáhl izraelského krále mezi pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému...
2. Královská 4:13...Ona mu však odpověděla: "Žiju si spokojeně mezi svými." "Co bych jen pro ni mohl udělat?" ptal se...
2. Královská 8:24... Jehoram pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak...
2. Královská 9:11...Pak otevřel dveře a utekl. Jehu se vrátil mezi vojevůdce svého pána. "Všechno v pořádku? Co ti ten...
2. Královská 9:24...zrada!" Vtom ale Jehu napjal luk a zasáhl Jorama mezi lopatky, takže mu šíp pronikl srdcem a on se zhroutil...
2. Královská 10:23...a řekl Baalovým ctitelům: "Přesvědčte se, jestli mezi vámi nejsou nějací ctitelé Hospodina. Dohlédněte, aby...
2. Královská 11:15...setníky velící vojsku. Přikázal jim: "Odveďte ji mezi oddíly. Kdo bude s , toho popravte." (Kněz totiž...
2. Královská 11:17... že budou Hospodinův lid. Uzavřel také smlouvu mezi králem a lidem. Všechen lid země pak vyrazil k Baalovu...
2. Královská 13:13...dosedl Jeroboám. Jehoaš byl pochován v Samaří mezi izraelskými králi. Když Elíša na smrt onemocněl,...
2. Královská 14:16...ulehl ke svým otcům a byl pochován v Samaří mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat...
2. Královská 14:29...Jeroboám ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat...
2. Královská 15:7... Když Azariáš ulehl ke svým otcům, pochovali ho mezi jeho předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal...
2. Královská 15:38...) Jotam pak ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Na jeho místě...
2. Královská 16:14... ale nechal odnést z průčelí chrámu, z místa mezi novým oltářem a Hospodinovým chrámem, a postavil ho...
2. Královská 16:20...králů. Achaz ulehl ke svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak...
2. Královská 18:5... Ezechiáš spoléhal na Hospodina, Boha IzraeleMezi všemi judskými králi před ním ani po něm nebyl nikdo...
2. Královská 25:4...prolomena a všichni vojáci v noci utekli brankou mezi zdmi u královské zahrady, ačkoli Babyloňané drželi...
1. Letopisů 5:2...rodopisu zaznamenán jako prvorozený. Nejmocnější mezi svými bratry byl Juda - a také z něj vzešel vládce -...
1. Letopisů 11:21...sta, a tak se stal stejně známým jako TrojiceMezi Třicítkou byl dvojnásob slavný a byl jejich velitelem,...
1. Letopisů 11:25... a tak se stal stejně známým jako TrojiceMezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. Jemu...
1. Letopisů 16:8... jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte mu, hrajte mu, rozvažujte o všech...
1. Letopisů 19:18... Museli se ale před Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 7 000 jezdců a 40 000 pěšáků. Zabil i...
1. Letopisů 21:6...Juda čítal 470 000 bojeschopných mužů. Joáb ale mezi nezapočítal Leviho a Benjamína, protože se mu...
1. Letopisů 21:16...vzhlédl a spatřil Hospodinova anděla, jak stojí mezi nebem a zemí s taseným mečem namířeným proti...
1. Letopisů 21:22..."Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila. Prodej mi ho za plnou cenu." "Vezmi...
2. Letopisů 1:12... poklady a slávu, takže ti nebude rovného mezi králi v minulosti ani v budoucnu." Šalomoun se pak od...
2. Letopisů 4:17...odlévat na jordánské rovině v jílovité půdě mezi Sukotem a Caretánem. Všeho vybavení, které Šalomoun...
2. Letopisů 7:20... Vyženu Izrael ze své přítomnosti, takže bude mezi národy za pořekadlo a posměšek. A tento chrám, kdysi...
2. Letopisů 11:22... Proto upřednostnil Abiáše, syna Maaky, aby byl mezi svými bratry přední, a tak ho mohl prohlásit králem....
2. Letopisů 12:15...ve Slovech proroka Šemajáše a vidoucího IdaMezi Rechoboámem a Jeroboámem trvala neustálá válka....
2. Letopisů 13:2...matka se jmenovala Maaka, dcera Uriela z GibejeMezi Abiášem a Jeroboámem trvala válka. Abiáš se vypravil...
2. Letopisů 15:5...dnech není bezpečné cestovat tam ani zpětMezi obyvateli všech zemí vládne nepokoj. Národy i města se...
2. Letopisů 18:33...vystřelil z luku a zasáhl izraelského krále mezi pláty a pancíř. "Zpátky!" rozkázal král svému...
2. Letopisů 19:4...bydlel v Jeruzalémě, ale opakovaně se vydával mezi lid od Beer-šeby po Efraimské hory a navracel je k...
2. Letopisů 23:14...setníky velící vojsku. Přikázal jim: "Odveďte ji mezi oddíly. Kdo bude s , toho popravte." (Kněz totiž...
2. Letopisů 24:16...let zemřel. Pochovali ho ve Městě Davidově mezi králi, protože v Izraeli vykonal tolik dobrého pro...
2. Letopisů 35:13...v hrncích, kotlích a pánvích a ihned roznášeli mezi všechen lid. Teprve potom připravili hod i sobě a...
2. Letopisů 36:23...mu vystavěl chrám v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Hospodin, jeho Bůh, buď s ním....
Ezdráš 1:3...mu vystavěl dům v judském Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Bůh buď s ním. Smíte odejít do...
Ezdráš 4:15...oznámení. Nechť se hledá v archivech tvých otcůMezi záznamy nalezneš a zvíš, že to město se bouřilo a...
Ezdráš 8:15... kde jsme po tři dny tábořili. Pátral jsem mezi lidem i mezi kněžími po levitech, ale žádné jsem...
Nehemiáš 1:8...Mojžíšovi: ‚Budete-li mi nevěrní, rozptýlím vás mezi národy. Pokud se ale ke mně navrátíte a budete...
Nehemiáš 3:5... Vedle nich opravovali muži z Tekoje, urození mezi nimi ale nesklonili šíji k práci pro svého Pána....
Nehemiáš 4:5...si něčeho všimnou, než se rozhlédnou, vpadneme mezi . Pobijeme je a dílo se zastaví." Kdykoli přicházeli...
Nehemiáš 6:6...měl s sebou otevřený dopis. V něm stálo: "Mezi národy se proslýchá a Gešem to potvrzuje, že s Židy...
Nehemiáš 6:17... Poznali, že to dílo pochází od našeho BohaMezi judskou šlechtou a Tobiášem celou tu dobu odcházelo a...
Nehemiáš 13:3...uslyšeli, vyloučili z Izraele všechny, kdo se mezi přimísili. Ještě předtím se ale kněz Eliašib,...
Nehemiáš 13:26...kvůli nim nezhřešil izraelský král Šalomoun?! Mezi tolika národy nebylo krále jako on - Boží miláček,...
Ester 1:19...ráčí vydat královské slovo, jež bude zapsáno mezi práva perská a médská jako nepomíjivé, a sice že Vašti...
Ester 3:8...potom řekl králi Xerxovi: "Je tu jeden národ mezi národy všech provincií tvé říše, roztroušený, ale...
Ester 3:14...ukořistí, si nechá. Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve...
Ester 8:13...měsíce zvaného adar. Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve...
Ester 9:7...Súsách Židé pobili a zahubili pět set mužůMezi nimi byli: Paršandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia,...
Ester 9:28...dny purim v Židovstvu nepominou a jejich památka mezi jejich potomky nevymizí. Tuto druhou listinu psala...
Ester 10:3... Žid Mordechaj byl druhý hned po králi Xerxovimezi Židy nejváženější. Celé to množství jeho bratří ho...
Job 1:3...a 500 oslic a také služebnictva měl velmi mnohoMezi všemi východními národy mu nebylo rovného. Jeho synové...
Job 8:17... po celé zahradě rozpíná výhonky, kořeny vplétá mezi kameny, drží se skalnatého podloží. Když je pak ze...
Job 9:33...postavil, abychom společně k soudu šli. Kéž by mezi nás vstoupil prostředník, který by na nás oba ruku...
Job 11:7...bys zasloužil! Můžeš postihnout Boží hlubinyMeze Všemohoucího pochopit? Vyšší jsou nad nebe - jak si...
Job 14:5...dny, počet měsíců jsi mu odměřil, dal jsi mu meze, jež nesmí překročit. Odvrať svůj pohled, nech ho být,...
Job 17:10... Nuže, vy všichni, zkuste to znovu - moudrého mezi vámi ale nenajdu! dny uplynuly i s mými úmysly,...
Job 22:24...své zlato musíš do prachu zahodit, ofirské zlato mezi říční balvany. Pak bude Všemohoucí zlatem tvým,...
Job 24:11... o hladu cizí snopy snášejí. Vytlačují olej mezi kameny, o žízni šlapou vinný lis. Sténání umírajících...
Job 28:3...tmu za nové hranice, pronikají každou krajní mez, po rudě pátrají v černé tmě. Šachty razí, kam poutník...
Job 28:13...Člověk netuší, kudy k ; nenajde ji na zemi mezi živými. Propast praví: "Ve mně není." Moře říká:...
Job 30:4...vyprahlou zemí se toulají, nocí zkázy a pustotyMezi křovím sbírají listy lebedy, kořínky jalovce se chtějí...
Job 34:8...vodu pil! Dává se do spolku se zločinci, řadí se mezi ničemy! Vždyť říká: ‚Člověku není k ničemu usilovat o...
Job 34:37...Vždyť jenom vrší jeden hřích na druhý, šíří mezi námi pochyby a mluví proti Bohu víc a víc!" A Elihu...
Job 36:14... Uprostřed mládí proto zmírají, končí svůj život mezi smilníky. Bůh zachraňuje ubohé jejich bídami, otevírá...
Job 38:10...mračnem jako do plenek, když jsem mu vytyčil meze své, závory osadil na dveře a řekl: ‚Smíš sem, a...
Job 41:8...spojené. Jedna přiléhá ke druhé, ani vzduch mezi nimi neprojde. Jsou k sobě navzájem těsně semknuté,...
Job 42:15...ženy jako dcery Jobovy. A otec jim dal dědictví mezi jejich bratry. Potom Job žil ještě sto čtyřicet let a...
Žalmy 6:6...! V hrobě na tebe nikdo nevzpomenemezi mrtvými kdo by slavil ? Svým nářkem vyčerpán na...
Žalmy 12:9...se to hemží ze všech stran, nezřízenost se mezi lidmi rozmáhá! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 18:50...před násilníkem zachráníš. Proto budu chválit mezi národy, tvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému...
Žalmy 26:4...vidím, tvá věrnost všude provází. Nesedám mezi podvodníky a nestýkám se s pokrytci, spolek bídáků...
Žalmy 26:5...se s pokrytci, spolek bídáků chovám v nenávistimezi darebáky nesedím. Ruce si umývám v nevinnosti, ke...
Žalmy 26:9...dům, kde přebýváš, místo, kde zůstává sláva tváMezi hříšníky mou duši nezahrň, s vrahy můj život nespojuj!...
Žalmy 27:13...a krutě obviňují ! Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je Hospodin! Spoléhej na...
Žalmy 28:3...zvedám k tvé nejsvětější svatyni! Nezahrnuj  mezi darebáky a mezi pachatele zla, mezi ty, kdo s bližními...
Žalmy 44:12...na jatka jsi nás nechal jít, rozehnal jsi nás mezi pohany. Za pakatel jsi svůj lid prodal, o jejich cenu...
Žalmy 44:15...k smíchu a zábavě. Udělal jsi z nás pořekadlo mezi národy, aby nad námi lidé třásli hlavami. Denně je...
Žalmy 45:10...slonoviny se těšíš harfami. Dcery králů jsou mezi tvými skvosty, po pravici ti stojí manželka ofirským...
Žalmy 46:11...Vězte, že jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi! S námi je Hospodin...
Žalmy 56:14... abych směl před Bohem stále choditve světlemezi živými! Pro předního zpěváka, na nápěv písně...
Žalmy 57:5...lásku a věrnost Bůh pošle mi! Jsem nucen bydlet mezi lvy, mezi lidožravými šelmami. Jejich zuby jsou šípy,...
Žalmy 57:10... vzbudím ranní zář! Chválit , Pane, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá láska...
Žalmy 67:3...svoji tvář! séla je tvá cesta na zemi známamezi všemi lidmi spása tvá! národy, Bože, slaví, ...
Žalmy 68:26...do svatyně. Vpředu šli zpěváci, vzadu hudebnícimezi nimi panny v rytmu tamburín. Velebte Boha ve svých...
Žalmy 68:29...kmene Zabulon a Neftalí! Projev svou sílu, Božemezi námi, prokaž svou moc, Bože, tak jako dřív, ze svého...
Žalmy 69:29... nevstoupí. Z knihy života jsou vymazánimezi spravedlivé nejsou počteni! sám jsem ubohý,...
Žalmy 77:15...ten Bůh, jenž koná zázraky, svou sílu zjevil jsi mezi národy! Svou paží vykoupil jsi svůj lid - Jákobovy a...
Žalmy 78:31...svých, když Boží hněv vzkypěl proti nim! Pobil mezi nimi ty nejvypasenější, výkvět Izraele porazil! Oni...
Žalmy 78:60...Tehdy opustil svůj příbytek v Šílu, stan, v němž mezi lidmi přebýval. Do zajetí dal padnout svoji sílu, svou...
Žalmy 88:6... jsem jako bojovník síly zbavený! Zanechali  mezi mrtvými, jsem jako mrtvoly v hrobě ležící, na něž si...
Žalmy 90:17...Boha s námi zůstává, dílo našich rukou  mezi námi rozkvétá, dílo našich rukou rozkvétá! Ve...
Žalmy 99:6...jeho podnoží: "On je svatý!" Mojžíš a Áron jsou mezi jeho kněžími, Samuel mezi těmi, kdo jeho jméno...
Žalmy 104:10...zem! Ty pouštíš potoky do údolí, aby proudily mezi horami, všechnu polní zvěř aby napájely, divocí osli...
Žalmy 104:12...březích aby hnízdili ptáci, jejich zpěv aby zněl mezi větvemi. Ze svých paláců hory napájíš, země se sytí...
Žalmy 105:1... jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte mu, hrajte mu, rozvažujte o všech...
Žalmy 106:29...mršinám. Boha tak popudili svými činy, že mezi nimi propukla pohroma. Vtom povstal Pinchas, aby...
Žalmy 108:4...vzbudím ranní zář! Chválit , Hospodine, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá láska...
Žalmy 109:30...Hospodina svými ústy velmi velebím, oslavuji jej mezi zástupy. Po pravici ubožáka se totiž postavil, aby ho...
Žalmy 113:8...z prachu pozvednout, ubožáka bere ze smetištěmezi knížaty jim dává usednout, mezi knížaty v lidu svém....
Žalmy 116:9... Před Hospodinem stále chodit smím na zemi mezi živými! Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil, i když ...
Žalmy 120:6...v stanech Kedarců! duše se dlouho zdržuje mezi nepřáteli pokoje. sám jsem pro pokoj, když ale...
Žalmy 126:2...plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: "Veliké věci jim učinil Hospodin!" Veliké věci...
Žalmy 137:1...Boha nebe - jeho láska trvá navěky!  Mezi babylonskými řekami, tam jsme sedávali a plakali, když...
Žalmy 137:4...Jak bychom ale byli zpívali Hospodinovu píseň mezi cizinci? Pokud zapomenu, Jeruzaléme, na tebe, pak ...
Žalmy 142:6...Ty, Hospodine, jsi skrýš, můj úděl na zemi mezi živými! Vyslechni prosím moje volání - jsem úplně...
Žalmy 149:7... aby konali pomstu nad pohany, aby trestali mezi národy, jejich krále aby svázali řetězy, jejich...
Přísloví 6:19... který klam šíří, a rozsévače svárů mezi bratřími. Opatruj, synu, otcova přikázání, od...
Přísloví 7:7...z okna svého domu skrze mřížoví ven vyhlíželMezi prosťáčky, mládeží nezkušenou, spatřil jsem mladíka,...
Přísloví 15:31...Kdo zdravým domluvám otvírá uši, ten bude bydlet mezi moudrými. Kdo odmítá poučení, pohrdá vlastní duší, kdo...
Přísloví 21:24...se drzoun jmenuje, jeho zpupnost nezná žádnou mez. Lenocha umoří jeho vlastní touhy, jeho rukám práce...
Přísloví 25:6...jeho trůn. Před králem se nedělej důležitýmmezi významné lidi nestav se. Je lepší být vyzván: "Pojď...
Kazatel 1:11...po našich potomcích: Ani památky nezbude po nich mezi těmi, kdo je nahradí. Kazatel jsem byl izraelským...
Kazatel 7:28... duše tolik toužila, ale nenašel jsem jejMezi tisícem jsem našel jediného muže, ženu jsem ale mezi...
Píseň 2:2...růže šáronská, jsem lilie v dolinách. Jako lilie mezi bodláky, tak je milá mezi dívkami. Jako jabloň mezi...
Píseň 2:3... tak je milá mezi dívkami. Jako jabloň mezi stromy lesními, tak je můj milý mezi mládenci. V jeho...
Píseň 5:10...k přísaze? Můj milý září jako rubíny, vyjímá se mezi tisíci! Jeho hlava je zlato nejčistší, vlnité kadeře...
Píseň 5:12...jak černí havrani. Jeho oči jsou jako holoubci mezi vodními potůčky; v mléce se koupají, vsazené jako...
Píseň 7:1... prohlédnem! Copak vidíte na Šulamitce, když mezi námi tancuje? Jak krásné jsou v sandálech krůčky tvé,...
Píseň 7:12...touha patří mně! Pojď, milý můj, do polí pojďmemezi trsy heny budem nocovat! Ráno si přivstaneme, k...
Izaiáš 2:4...Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. On bude soudit mezi národy, zástupy lidí napraví. Tehdy ze svých mečů...
Izaiáš 2:20... aby zděsil zem. V ten den člověk zahodí mezi netopýry a potkany své stříbrné modly, své zlaté modly...
Izaiáš 5:3... Nyní, občané Jeruzaléma a lide judský, rozsuďte mezi mnou a mojí vinicí. Co víc se dalo udělat pro moji...
Izaiáš 8:16... v níž uvíznou." Uzavři svědectví, zapečeť Zákon mezi mými učedníky. Budu očekávat na Hospodina, jenž skryl...
Izaiáš 10:4...Nezbude vám než se krčit s vězni, než padnout mezi mrtvými. Tím vším ale jeho hněv stále nekončí, jeho...
Izaiáš 12:4... jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy, jeho jméno prohlašujte jako nejvyšší! Zpívejte...
Izaiáš 14:19... mečem zohavených, jako pošlapaná zdechlina mezi kamení v jámě hozená. Nebudeš mít pohřeb jako ostatní,...
Izaiáš 22:5... porážky a zmatení, den boření hradeb a křiku mezi horami. Elam svůj toulec uchopil, muži na vozech a na...
Izaiáš 22:11...některé jste zbořili, abyste zpevnili hradby, a mezi obě hradby jste napustili vodu ze Starého rybníka....
Izaiáš 24:13...brána roztříštěna na kusy. Toto se stane na zemi mezi národy - jako když se češou olivy, jako když po...
Izaiáš 30:14...kusy, bez milosti se roztříští, takže se nenajde mezi úlomky ani střep na žhavé uhlíky nebo k nabrání vody...
Izaiáš 38:11...Říkal jsem si: Hospodina nespatřím na zemi mezi živými; neuvidím se s žádným člověkem, s nikým, kdo...
Izaiáš 44:14... vybrat si duby nebo cypřiše; nechal je sílit mezi stromy v lese, zasadil sosnu a rostla s deštěm. To...
Izaiáš 49:10...je povede Ten, jenž je soucitný, a doprovodí je mezi vodní studánky. Všechny své hory v cestu obrátím a ...
Izaiáš 50:10...se obnosí jako šaty, od molů budou sežráni! Kdo mezi vámi ctí Hospodina a jeho služebníka poslouchá? Kdo...
Izaiáš 53:12... protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky. On to byl, kdo nesl hřích mnohých a za viníky...
Izaiáš 56:5...a drží se smlouvy, dám ve svém doměmezi svými zdmi pomník a jméno nad syny i dcery. Věčné...
Izaiáš 57:6...zabíjíte své děti v roklích pod skalními útesyMezi balvany v roklích najdeš svůj úděl, právě ony budou...
Izaiáš 59:2... aby neslyšel! Vaše viny jsou však překážka mezi vámi a vaším Bohem, vaše hříchy vám skryly jeho tvář,...
Izaiáš 59:10...bez očí. O poledni klopýtáme jako v půlnocimezi siláky jsme jako umrlci. Všichni mručíme jako medvědi,...
Izaiáš 60:9...Na zajisté čekají ostrovy a mořské lodi jsou mezi prvními, aby tvé syny z dálky přivezly a jejich...
Izaiáš 61:9...s nimi smlouvu navěky. Jejich símě bude známé mezi pohany a jejich potomci mezi národy: Všichni, kdo je...
Izaiáš 66:19...Vložím na znamení a ty, kteří vyváznou, pošlu mezi národy - do Taršiše, Libye a Lydie, k těm slavným...
Jeremiáš 3:19...za dědictví tu krásnou zemi, nejcennější skvost mezi národy! Říkal jsem si, že budeš nazývatOtče' a...
Jeremiáš 6:15...neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou mezi padlými, zhroutí se v čas zúčtování, praví Hospodin."...
Jeremiáš 7:5...napravíte své cesty a své jednání - pokud se mezi sebou budete řídit právem, pokud přestanete...
Jeremiáš 8:12...neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou mezi padlými, zhroutí se, s nimi zúčtuji, praví Hospodin...
Jeremiáš 9:15...lid pelyňkem a k pití jim dám jed. Rozptýlím je mezi národy, které neznali oni ani jejich otcové, a pošlu...
Jeremiáš 10:7... nebál, Králi národů? Jen ty zasloužíš úctuMezi mudrci všech národů a ve všech jejich královstvích...
Jeremiáš 13:16...zahalí, dříve než vaše nohy zakopnou v příšeří mezi horami. Vyhlížíte světlo, on je však promění v stín...
Jeremiáš 15:19...mnou jako můj služebník. Budeš-li rozlišovat mezi vzácným a bezcenným, budeš mými ústy. se oni obrátí...
Jeremiáš 16:16...lovili po všech horách a návrších a v puklinách mezi skalami. Všechny jejich cesty mám na očích; přede mnou...
Jeremiáš 18:13...srdcem.'" A proto tak praví Hospodin: "Ptejte se mezi národy - Kdo kdy co takového slyšel? Panna izraelská...
Jeremiáš 18:14...pole kamení nebo z Libanonu sníh? Vysychají snad mezi horami chladné bystřiny? Můj lid však na zapomněl,...
Jeremiáš 22:23...špatnosti. Uvelebila ses v Libanonu, v hnízdečku mezi cedrovím; budeš však sténat jako při porodu, jako...
Jeremiáš 24:2...koši byly velmi krásné fíky, jaké uzrávají mezi prvními. V druhém koši byly velmi špatné fíky, tak...
Jeremiáš 26:6...svatyní v Šílu a z tohoto města učiním nadávku mezi všemi národy na zemi.'" Kněží, proroci i všechen lid...
Jeremiáš 29:8...se podvádět proroky a věštci, kteří jsou mezi vámi, a nedejte na sny, které se jim zdají. Mým jménem...
Jeremiáš 29:22... Odtud vznikne kletba, která se bude používat mezi všemi judskými vyhnanci v Babylonu: " s tebou...
Jeremiáš 31:7...radostí nad Jákobem, jásejte nad předním mezi národy, hlasitě oslavujte a říkejte: ‚Hospodin...
Jeremiáš 31:8...ze země severní, od konců světa je shromáždímMezi nimi i slepce a mrzáky, těhotné ženy a rodičky - vrátí...
Jeremiáš 32:20...a zázraky v Egyptě a konáš je dodnes v Izraelimezi všemi lidmi - tak sis získal jméno, které stále máš....
Jeremiáš 33:18...domu nikdy nebude chybět Davidův potomek. Také mezi levity nikdy nebude chybět kněz, který by přede mnou...
Jeremiáš 34:18...jako s teletem, které rozťali vedví, aby prošli mezi jeho polovinami. Judské a jeruzalémské velmože,...
Jeremiáš 34:19... dvořany, kněze i všechen lid země, který prošel mezi díly telete, vydám do rukou jejich nepřátel, do rukou...
Jeremiáš 37:4... našemu Bohu." (Jeremiáš tehdy chodil volně mezi lidmi, ještě totiž nebyl uvězněn. Z Egypta mezitím...
Jeremiáš 39:4...město v noci přes královskou zahradu, brankou mezi zdmi. Prchali k pláni Arava, ale babylonské vojsko se...
Jeremiáš 39:14...Šafanova, aby ho vzal domů. Tak Jeremiáš zůstal mezi svým lidem. Když byl Jeremiáš ještě držen na strážním...
Jeremiáš 40:1...propustil z Rámy, kde ho našel spoutaného řetězy mezi všemi jeruzalémskými a judskými zajatci, kteří měli...
Jeremiáš 40:5...jmenoval správcem judských měst. Bydli u něj mezi svým lidem. Anebo jdi, kamkoli uznáš za vhodné."...
Jeremiáš 40:6... synu Achikamovu, do Micpy a bydlel tam u něj mezi lidem, který směl zůstat v zemi. Když všichni polní...
Jeremiáš 44:8...být vyhlazeni? Chcete být nadávkou a ostudou mezi všemi národy na zemi? To jste zapomněli na zločiny...
Jeremiáš 46:18... jméno Hospodin zástupů: Jako se Tábor vyjímá mezi horami, jako se Karmel tyčí při moři, tak jistě...
Jeremiáš 48:27...Copak ses nevysmíval Izraeli? Copak byl chycen mezi zloději, že se otřásáš opovržením, kdykoli se o něm...
Jeremiáš 49:3...Raby, bědujte, oblečte pytel a kvílejtemezi hradbami sem tam běhejte! Moloch odejde do vyhnanství...
Jeremiáš 49:15...Válčete proti Edomu! "Hle, činím nepatrným mezi národy, mezi lidmi budeš v opovržení. Klame hrůza,...
Jeremiáš 50:6...stádo svedené svými pastýři, kteří je vláčeli mezi horami. Trmáceli se po horách a po kopcích; zapomněli,...
Jeremiáš 50:12...se bude hanbou červenat. Hle, bude poslední mezi národy - pustina, poušť a suchopár! Nebude obývána...
Jeremiáš 50:23...drtící celou zem! Jak jen mohl být Babylon mezi národy tak zpustošen! Políčil jsem na tebe a byl jsi...
Jeremiáš 51:27... praví Hospodin." Zvedněte v zemi korouhev!  mezi národy zazní polnice! Připravte národy proti němu do...
Jeremiáš 51:41...světa dobyli? Jak mohl být tak zpustošen Babylon mezi národy! Babylon zaplavilo moře, příval jeho vln jej...
Jeremiáš 52:7...vojáci v noci utekli. Dostali se z města brankou mezi zdmi u královské zahrady, ačkoli Babyloňané drželi...
Pláč 1:1...plné lidí! Jako by bylo ovdovělo to proslulé mezi národy! Bývalo kněžnou mezi zeměmi, a teď je v...
Pláč 1:3...do vyhnanství ponížen krutou porobou. Přebývá mezi pohany a nemá, kde by spočinul. Všichni, kdo ho...
Pláč 1:17...Jákobovi všechny nepřátele z okolí; Jeruzalém je mezi nimi jako nečistý. Hospodin je ale v právu, vždyť jsem...
Pláč 2:9...rozlámal a rozbil závory. Král i velmoži jsou mezi pohany, Zákon se vytratil. Také proroci nemají od...
Pláč 3:45...pro modlitby. Odporným smetím učinil jsi nás mezi národy. Otvírají si na nás ústa všichni, kdo jsou...
Pláč 4:20...jsme mysleli, že nám stín, v němž budeme žít mezi národy! Raduj se a vesel, Dcero edomská, jež bydlíš v...
Ezechiel 1:1...na nás přespříliš? Ve třiceti letech jsem byl mezi vyhnanci u průplavu Kebar. Pátého dne čtvrtého měsíce...
Ezechiel 1:13...ty bytosti podobaly žhavému uhlí nebo pochodnímMezi bytostmi planul jasně zářivý plamen, z něhož se...
Ezechiel 2:5...je to banda vzbouřenců - aspoň poznají, že měli mezi sebou proroka. Ty, synu člověčí, se jich však neboj....
Ezechiel 2:6... i když jsi obklopen trním a bodláčím a žiješ mezi štíry. Neboj se jejich slov a nelekej se jejich...
Ezechiel 3:25...a svážou jimi, takže nebudeš moci vyjít mezi . Jazyk ti přilepím na patro, takže budeš němý a...
Ezechiel 4:3...železnou pánev, postav ji jako železnou zeď mezi sebe a to město a upři na svůj pohled, je...
Ezechiel 4:13... "budou jíst synové Izraele svůj nečistý pokrm mezi pohany, kam je zaženu!" "Ach ne, Hospodine, Pane můj,"...
Ezechiel 6:7...budou skáceny a vaše výtvory budou smeteny.  mezi vámi budou padat mrtvoly, poznáte, že jsem Hospodin...
Ezechiel 6:8... Některé ale ušetřím. Někteří z vás uniknou meči mezi národy, budete rozprášeni po zemích. Vaši utečenci...
Ezechiel 6:9...po zemích. Vaši utečenci si pak v zajetí mezi národy vzpomenou na - na to, jak jsem se trápil nad...
Ezechiel 6:13...jsem Hospodin - se jejich mrtvoly budou válet mezi hnusnými modlami kolem jejich oltářů na kdejakém...
Ezechiel 7:24...a ve městě je samé násilí, přivedu nejhorší mezi národy, aby jejich domy zabrali. S pýchou těch mocných...
Ezechiel 8:3...jako ruku a vzal za vlasy. Duch vyzvedl mezi nebe a zemi a v Božím vidění přenesl do Jeruzaléma,...
Ezechiel 8:16...domu, a hle - u vchodu do Hospodinova chrámumezi předsíní a oltářem, bylo asi pětadvacet mužů. Zády k...
Ezechiel 10:3...vešel. Cherubové stáli vpravo od chrámu, a když mezi ten muž vešel, vnitřní nádvoří naplnil oblak. Vtom...
Ezechiel 10:6...oheň ze soukolí, zprostřed cherubů," vešel mezi a postavil se ke kolu. Jeden z cherubů natáhl ruku...
Ezechiel 10:7...se ke kolu. Jeden z cherubů natáhl ruku k ohni mezi cheruby, nabral jej a podal do dlaní muže oděného...
Ezechiel 11:16...Panovník Hospodin - Ano, zahnal jsem je daleko mezi národy, ano, rozprášil jsem je po zemích. V zemích,...
Ezechiel 12:2...jsem slovo Hospodinovo: "Synu člověčí, bydlíš mezi bandou vzbouřenců. Mají oči k vidění, ale nevidí, mají...
Ezechiel 12:15...poznají, že jsem Hospodin - je rozptýlím mezi národy a rozpráším je po zemích. Hrstku z nich ušetřím...
Ezechiel 12:16...z nich ušetřím před mečem, hladem i morem, aby mezi národy, kam přijdou, vyprávěli o všech svých...
Ezechiel 13:4...nic! Tví proroci, Izraeli, jsou jako šakali mezi troskami. Nepřistoupili jste k trhlinám a neopravili...
Ezechiel 16:14... opravdová královna! Tvá dokonalá krása proslula mezi národy díky nádheře, kterou jsem ozdobil, praví...
Ezechiel 18:18...působil příkoří, okrádal bratra a prováděl mezi svým lidem špatnosti. Vy ale říkáte: ‚Jak to, že syn...
Ezechiel 19:2...vládci, zpívej: Kdo byla tvá matka? Lvice mezi lvy! Léhala mezi šelmami se svými lvíčaty. Když...
Ezechiel 19:4...se naučil, i lidi požíral! Když o něm uslyšeli mezi národy, ulovili ho do pasti; za háky ho do Egypta...
Ezechiel 19:6...lvíčat, udělala z něj dravého lva. Vykračoval si mezi šelmami, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se...
Ezechiel 20:9... aby jméno nebylo zneváženo v očích národůmezi nimiž bydleli a před jejichž očima jsem se jim dal...
Ezechiel 20:12... Dal jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že jsem Hospodin, jejich...
Ezechiel 20:20...podle nich. Svěťte soboty, jsou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že jsem Hospodin, váš...
Ezechiel 20:23...jsem jim však také přísahal, že je rozptýlím mezi národy a rozpráším je po zemích, protože neplnili ...
Ezechiel 20:38...vás do svazku smlouvy. Vzbouřence a zrádce mezi vámi vytřídím; vyvedu je ze země, ve které pobývali,...
Ezechiel 22:4... konec tvých let nadešel. Proto vydám potupě mezi pohany a posměchu mezi všemi zeměmi. Blízkým i...
Ezechiel 22:15...To říkám Hospodin; to učiním. Rozptýlím  mezi národy, rozpráším po zemích a s tvou nečistotou...
Ezechiel 22:26...Zákon a znesvěcují, co je mi svaté. Nerozlišují mezi svatým a obyčejným, neukazují rozdíl mezi čistým a...
Ezechiel 22:30...páchají křivdu a bezpráví. Hledal jsem mezi nimi někoho, kdo by opravil hradbu a postavil se přede...
Ezechiel 23:10...ji mečem. Kvůli popravě se stala pověstnou mezi všemi ženami. Její sestra Oholíba to všechno viděla,...
Ezechiel 24:23...pláč. Budete jen skomírat ve svých vináchmezi sebou naříkat. Ezechiel se vám stane znamením. Přesně...
Ezechiel 25:7...ruku a dám za kořist národům. Vymýtím  mezi národy a vyhladím mezi zeměmi. vyhubím,...
Ezechiel 25:10...kmenům z východu, takže po Amoncích nezbude mezi národy ani památky. v Moábu vykonám své rozsudky,...
Ezechiel 26:17...tento žalozpěv: Ach, jak jsi zhynulo, obydlí mezi moři, proslulé město, kdysi moři vládnoucí! Se všemi,...
Ezechiel 26:20...zesnuli. Nechám bydlet hluboko v podsvětí mezi pradávnými troskami spolu s těmi, kdo klesli do jámy....
Ezechiel 27:36...chvějí strachy se zkřivenými tvářemi. Obchodníci mezi národy nad tebou jenom zasyčí. Budeš odstrašujícím...
Ezechiel 28:14...jsem za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hořemezi žhoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý na...
Ezechiel 28:16...ochránce, tebe jsem zapudil z tvého místa mezi žhoucími kameny! Kvůli své kráse zpychl jsi, kvůli své...
Ezechiel 28:19...všech, kdo viděli. Všichni, kdo znali mezi národy, jsou z tebe zděšeni. Jsi odstrašujícím...
Ezechiel 28:25... shromáždím celý dům Izraele z národůmezi něž byli rozptýleni, prokážu na nich svou svatost před...
Ezechiel 29:12...nejzbořenější ze všech měst. Rozptýlím Egypťany mezi národy a rozpráším je po zemích. Avšak toto praví...
Ezechiel 29:13...let uplyne, shromáždím Egypťany z národůmezi něž byli rozptýleni. Přivedu Egypťany zpět ze zajetí a...
Ezechiel 29:21...obdařím dům Izraele silou a tobě umožním mluvit mezi nimi otevřeně. Tehdy poznají, že jsem Hospodin." ...
Ezechiel 30:23... a vyrazím mu z ruky meč. Rozptýlím Egypťany mezi národy a rozpráším je po zemích. Paže babylonského...
Ezechiel 30:26...on jej napřáhne na Egypt. rozptýlím Egypťany mezi národy a rozpráším je po zemích, poznají, že jsem...
Ezechiel 31:12... Zavrhl jsem ho a cizáci, ti nejukrutnější mezi pohany, jej porazili a nechali ho být. Jeho větve...
Ezechiel 31:13... Na jeho padlém kmeni hnízdí všelijací ptácimezi jeho větvemi je všelijaká zvěř. To proto, aby se ...
Ezechiel 31:14...jak druhý přece musí umřít - směřují pod zem mezi smrtelníky, kteří sestupují do jámy. Tak praví...
Ezechiel 31:17... stejně jako jeho spojenci žijící v jeho stínu mezi národy. Který strom v Edenu se ti mohl slávou a...
Ezechiel 31:18...Stejně jako ty edenské stromy však skončíš mezi neobřezanci dole pod zemí, ulehneš k mečem pobitým....
Ezechiel 32:9...národy znepokojím v srdci, tvé kusy roznesu mezi pohany, do zemí, o nichž netušíš. Mnohé národy tebou...
Ezechiel 32:25...s těmi, kdo klesli do jámy. Ustlali mu lůžko mezi padlými - celá jeho horda hroby všude dokola!...
Ezechiel 32:27... protože šířili hrůzu v zemi živých. Neleží ale mezi dávnými hrdiny, kteří sestoupili do podsvětí ve...
Ezechiel 32:28...před těmi hrdiny. Ty však budeš ležet zmrzačen mezi neobřezanci pobitými mečem. Bude tam i Edom se svými...
Ezechiel 32:30...i oni s hanbou k pobitým. Teď leží neobřezaní mezi mečem padlými a snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do...
Ezechiel 32:32...a farao se všemi svými hordami bude položen mezi neobřezance padlé mečem, praví Panovník Hospodin." ...
Ezechiel 33:30... Synu člověčí! Tví krajané si o tobě povídají mezi zdmi i u dveří a jedni druhým říkají: ‚Pojďte,...
Ezechiel 33:33...- a hle, to přichází - tehdy poznají, že měli mezi sebou proroka." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 34:17... pak Panovník Hospodin praví: Hle - budu soudit mezi jednotlivými ovcemi a mezi kozly a berany. Nestačí vám...
Ezechiel 34:20...Hospodin jim praví: Hle - sám budu soudit mezi vykrmenými a hubenými ovcemi. Protože se tlačíte boky...
Ezechiel 34:22...zachráním, aby nebyly za kořist. Budu soudit mezi jednotlivými ovcemi. Ustanovím nad nimi jednoho...
Ezechiel 34:24...budu jejich Bohem a můj služebník David bude mezi nimi vůdcem. To říkám Hospodin. Uzavřu s nimi...
Ezechiel 35:11...hněv a závist vůči nim ti odplatím a dám se mezi nimi poznat, budu soudit. Tehdy poznáš, že ...
Ezechiel 36:19...ji svými hnusnými modlami. Rozptýlil jsem je mezi národy, takže jsou rozprášeni po zemích. Odsoudil jsem...
Ezechiel 36:20...jsem je za jejich způsoby a skutky. Kamkoli ale mezi národy přišli, všude svaté jméno znesvětili. Říkalo...
Ezechiel 36:21...svým svatým jménem, které dům Izraele znesvětil mezi národy, kamkoli přišli. Proto řekni domu Izraele - Tak...
Ezechiel 36:22...kvůli svému svatému jménu, které jste znesvětili mezi národy, kamkoli jste přišli. Posvětím své veliké jméno...
Ezechiel 36:23...přišli. Posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi národy, jméno, které jste mezi nimi znesvětili. Tehdy...
Ezechiel 36:30...ovoce na stromech i polní úrodu, abyste  mezi národy nesnášeli hanbu kvůli hladu. Pak si vzpomenete...
Ezechiel 37:2... doprostřed údolí plného kostí. Prováděl  mezi nimi kolem dokola a hle - celá ta pláň jimi byla...
Ezechiel 37:27...zřídím navěky svou svatyni. Můj příbytek bude mezi nimi, budu jejich Bůh a oni budou můj lid. Tehdy...
Ezechiel 39:21... praví Panovník Hospodin. Předvedu svou slávu mezi národy. Všechny národy uvidí, jak vykonám svůj soud a...
Ezechiel 39:28...Hospodin, jejich Bůh - ačkoli jsem je vystěhoval mezi národy, znovu je shromáždím do vlasti a žádného z nich...
Ezechiel 40:16...dlouhá. Po stranách brány vedla do výklenků mezi pilíři okénka, která se směrem dovnitř zužovala;...
Ezechiel 41:9...komor byla 5 loktů silná. Otevřené prostranství mezi postranními komorami chrámu a místnostmi na nádvoří...
Ezechiel 41:11...komor, jeden ze severu a druhý z jihuMezi chrámem a tímto prostranstvím byla kolem dokola...
Ezechiel 41:18...vyřezáni cherubové a palmy, vždy jedna palma mezi dvěma cheruby. Každý cherub měl dvě tváře: lidskou...
Ezechiel 43:8...mého prahu a své veřeje vedle mých veřejí, takže mezi mnou a jimi zbývala jen zeď. Těmito ohavnostmi, které...
Ezechiel 44:23...vdovu po knězi. Budou učit můj lid o rozdílu mezi svatým a obyčejným a ukazovat jim rozdíl mezi čistým a...
Ezechiel 47:13...hranice země, kterou si rozdělíte jako dědictví mezi dvanáct izraelských kmenů. Josef dostane dva díly, ale...
Ezechiel 47:18... To je severní strana. Na východě povede hranice mezi Chavranem a Damaškem a dále podél Jordánu mezi...
Ezechiel 47:21... To je západní strana. Tuto zem si rozdělíte mezi izraelské kmeny. Rozdělíte si ji na dědičné podíly pro...
Ezechiel 47:22...podíly pro sebe i pro přistěhovalce žijící mezi vámi, kteří u vás zplodili děti. Ti pro vás budou jako...
Ezechiel 48:22...majetku vládce, který se bude rozkládat mezi územími Judy a Benjamína. A nyní zbývající kmeny: Od...
Daniel 1:6...uplynutí měli vstoupit do královských služebMezi vybranými byli i Židé Daniel, Chananiáš, Mišael a...
Daniel 2:11...Výsosti nedokáže sdělit, kromě bohů, kteří však mezi smrtelníky nebydlí." To krále rozhněvalo. Rozlítil se...
Daniel 2:25...rychle ke králi a takto ho ohlásil: "Našel jsem mezi judskými vyhnanci muže, který králi vyloží jeho sen."...
Daniel 4:12...v zemi, v poutech železných a bronzových mezi trávou na poli. Nebeská rosa jej napájí a o pastvu...
Daniel 4:20...v zemi, v poutech železných a bronzových mezi trávou na poli, jej nebeská rosa napájí a o pastvu...
Daniel 4:22...pánu: Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu jako býk a nebeskou rosou se...
Daniel 4:29...Budeš odehnán pryč od lidí, budeš bydlet mezi zvířaty a budeš jíst trávu jako býk. Tak strávíš sedm...
Daniel 5:21...odehnán pryč od lidí a dostal rozum zvířecí. Žil mezi divokými osly, jedl trávu jako býk a tělo měl mokré od...
Daniel 6:4... aby tím nebyl obtěžován král. Daniel pak mezi vezíry a satrapy natolik vynikal svým vzácným duchem,...
Daniel 7:8...rohů. Když jsem ty rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi růst jiný, malý roh a tři z těch dřívějších rohů...
Daniel 8:5...uháněl přes celou zemi kozel s velkolepým rohem mezi očima, sotva se země dotýkal. Jakmile se přiblížil k...
Daniel 8:21... Ten bradatý kozel je král Řecka a veliký roh mezi jeho očima je první řecký král. To, že se zlomil a...
Daniel 11:45...pobil a vyhladil mnohé. Svůj hlavní stan postaví mezi mořem a Nádhernou svatou horou. Tam potká svůj konec a...
Ozeáš 2:4... očistí svou tvář od smilstva, cizoložství  mezi prsy nechová - jinak ji svléknu donaha, abych ji...
Ozeáš 8:8... spolykají to cizáci. Izrael bude pohlcenmezi pohany teď zůstane jako nepotřebný odpadek. Chodili...
Ozeáš 8:10...osel - Efraim kupoval si milence! Prodávali se mezi pohany, je teď ale shromáždím, aby brzy cítit...
Ozeáš 9:13...Vídal jsem Efraima jako Týr - zasazený byl mezi loukami, teď však Efraim odvádí své děti k vrahovi....
Ozeáš 9:17... neboť ho neposlouchali; budou z nich tuláci mezi pohany. Izrael býval bujná réva, která své hrozny...
Ozeáš 13:15...mým očím skryt, i když je Efraim nejplodnější mezi bratřími. Východní vítr přichází, vítr Hospodinův se...
Joel 2:17...pokoje. Kněží, kteří Hospodinu sloužíte, plačte mezi síní a oltářem! Proste: "Ušetři, Hospodine, svůj lid,...
Joel 2:19...do sytosti! Nevydám vás nikdy víc posměchu mezi pohany. Severní vojsko od vás vyženu daleko na...
Joel 4:2...Izrael, můj lid a dědictví, které rozptýlili mezi pohany. Rozdělili si moji zemi a losovali o můj lid....
Joel 4:8...synům Judy a ti je prodají Sabejským, daleko mezi pohany. Tak praví Hospodin. Provolejte to mezi národy:...
Joel 4:9...mezi pohany. Tak praví Hospodin. Provolejte to mezi národy: Vyhlaste boj! Probuďte hrdiny! Do útoku,...
Amos 4:11...se ke mně nevrátili, praví Hospodin. Bůh jsem mezi vámi působil zkázu, jako když jsem rozvrátil Sodomu a...
Amos 5:17... Nářek bude znít na všech vinicích, projdu mezi vámi, praví Hospodin. Běda těm, kteří touží po...
Amos 6:1...na hoře Samaří! Máte se za výkvět prvního mezi národy, celý dům Izraele chodí za vámi. Na Kalne se...
Amos 6:7...Josefa vás vůbec netrápí. Proto budete vyhnáni mezi prvními, bude konec vašim hostinám i válení! Panovník...
Abdiáš 1:2...Válčete proti Edomu!" Hle, činím nepatrným mezi národy, budeš v největším opovržení! Pýcha tvého srdce...
Abdiáš 1:4...ses vznášel jako orel a postavil sis hnízdo mezi hvězdami, i odtamtud bych srazil, praví Hospodin....
Micheáš 2:4...Ach, on mi bere, co je , naše pole dělí mezi proradné!'" A tak vám nikdo nevyměří podíl v...
Micheáš 5:1...do tváří! "Ty však, Betléme efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi vzejít ten, jenž...
Micheáš 5:7...nezávisí na člověku. Ti, kdo pozůstanou z Jákoba mezi pohany, uprostřed mnohých národů, budou jak lev mezi...
Micheáš 5:9...vymýceni! "Toho dne, praví Hospodin, vaše koně mezi vámi vymýtím a vaše vozy zničím. Vymýtím města ve vaší...
Micheáš 5:12...ruky a nezbudou vám žádní věštci. Vymýtím mezi vámi ty modly a sloupy, abyste se vlastnímu dílu...
Micheáš 5:13...se vlastnímu dílu klanět přestali. Vyvrátím mezi vámi ty posvátné kůly a vaše města vyhladím. Vykonám...
Micheáš 7:11...Bude to den obnovy tvých zdí, den, kdy se tvé meze rozšíří; den, kdy připutují k vám z Asýrie i z měst...
Nahum 3:8...těšitele?" Copak jsi lepší, než byly Théby mezi nilskými rameny, obklopené vodami? Řeka jim byla...
Nahum 3:9... Mocný Habeš, Egypt bez hranic, Put i Libye mezi jejich spojenci. I Thébané však byli vyhnáni, museli...
Sofoniáš 3:20...čas vás shromáždím. Ano, dám vám čest a slávu mezi všemi národy na zemi, změním váš osud před vašimi...
Ageus 2:3... synu Jocadakovu, i ke zbývajícímu lidu: Zbývá mezi vámi ještě někdo, kdo viděl tento chrám v jeho...
Zachariáš 1:8...vidění - hle, jakýsi jezdec na rudém koni! Stál mezi myrtami v hluboké rokli a za ním koně rudí, zlataví a...
Zachariáš 2:14... Dcero sionská! Hle - přicházím, abych bydlel mezi vámi, praví Hospodin. V onen den se mnohé národy...
Zachariáš 2:15...k Hospodinu a budou mým lidem a budu bydlet mezi vámi." Tehdy poznáš, že k tobě poslal Hospodin...
Zachariáš 3:7...domu a strážcem mých nádvoří a daruji ti přístup mezi ty, kteří tu stojí. Slyš tedy, veleknězi Jošuo, ty i...
Zachariáš 5:9...křídla jako čápi.) Vzaly ten koš a zvedly ho mezi nebe a zemi. "Kam ten koš nesou?" zeptal jsem se...
Zachariáš 6:1...něm na podstavec." Znovu jsem zvedl oči a hlemezi dvěma horami se objevily čtyři vozy; a ty hory byly z...
Zachariáš 7:14...Hospodin zástupů. Rozprášil jsem je vichřicí mezi všechny národy, které ani neznali. Země pak bez nich...
Zachariáš 8:13...tohoto lidu za dědictví. Jako jste byli mezi národy kletbou, dome judský a dome izraelský, tak také...
Zachariáš 8:16...Judy dobrem. Nebojte se. Toto dělejte: Mluvte mezi sebou pravdu a ve svých branách vynášejte soud pravdy...
Zachariáš 10:9...jich zase tolik jako dřív! Rozptýlil jsem je mezi národy, v dálce však na znovu pomyslí; přežijí i...
Zachariáš 11:14...hůl jménem Jednota, abych zrušil bratrství mezi Judou a Izraelem. Tehdy mi Hospodin řekl: "Převlékni...
Zachariáš 12:6...V onen den učiním vůdce Judy pánví s uhlíky mezi dřívím a hořící pochodní mezi snopy. Budou hltat...
Zachariáš 12:8...zaštítí obyvatele Jeruzaléma, takže nejslabší mezi nimi bude v onen den jako David a dům Davidův bude...
Zachariáš 14:7...den - jen Hospodin ho zná - kdy zmizí rozdíl mezi dnem a nocí, takže bude světlo i v čas večera. V onen...
Zachariáš 14:13...v lebce a jazyk jim shnije v ústech! V onen den mezi Hospodin pošle hrozný zmatek; jeden druhého chytí...
Malachiáš 1:11...vašich rukou nestojím! Vždyť jméno je veliké mezi národy od východu slunce na západ - tam všude budou...
Malachiáš 1:14... praví Hospodin zástupů, a jméno je obávané mezi národy! Teď tedy, kněží, varování pro...
Malachiáš 2:14... Ptáte se: "Proč?" Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a manželkou tvého mládí, které jsi nevěrný....
Malachiáš 3:18... který mu slouží. Tehdy znovu uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a ničemným; mezi tím, kdo slouží Bohu, a...
Matouš 4:23...a uzdravoval každou nemoc a každý neduh mezi lidmi. Zpráva o něm se roznesla i po celé Sýrii, a tak...
Matouš 10:16...než takovému městu. Posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří jako hadi a nevinní jako...
Matouš 12:11...z něčeho obvinit. On jim však řekl: "Je snad mezi vámi takový člověk, že kdyby měl jednu ovci a ta by mu...
Matouš 13:25...zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a odešel. Když pak vzešla stébla a...
Matouš 16:7...se kvasu farizeů a saduceů." Dohadovali se tedy mezi sebou: "Vždyť jsme s sebou žádný chleba nevzali."...
Matouš 18:15...tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže poslechne, získal jsi bratra...
Matouš 19:10...a vezme si jinou, cizoloží." "Jestli je to mezi mužem a ženou takhle, je lepší se neženit!" řekli mu...
Matouš 20:26...a velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, je...
Matouš 20:27...být veliký, je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, je vaším otrokem. Právě tak...
Matouš 21:25...křest? Z nebe, nebo z lidí?" Začali se tedy mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne: ‚Tak...
Matouš 23:35... syna Berechiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltářem. Amen, říkám vám, že to všechno...
Matouš 24:51...a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi pokrytce. Tam bude pláč a skřípění zubů." "Tehdy bude...
Matouš 26:5...ho. Dohodli se jen, že to nebude o svátcích, aby mezi lidmi nevypuklo povstání. Když pak byl Ježíš v Betanii...
Matouš 26:58... na veleknězův dvůr. Vešel dovnitř a sedl si mezi sluhy, aby viděl konec. Vrchní kněží i celá Velerada...
Matouš 27:56...Ježíše doprovázely z Galileje a pomáhaly muMezi nimi také Marie Magdaléna, Marie, matka Jakubova a...
Matouš 28:15...a dělali, jak byli poučeni. A toto vysvětlení je mezi Židy rozšířeno dodnes. Jedenáct učedníků pak odešlo...
Marek 8:16...kvasu farizeů a kvasu Herodova." Začali se tedy mezi sebou dohadovat, že nemají chleba. Ježíš to ale věděl,...
Marek 9:34...dohadovali?" Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou hádali, kdo z nich je největší. Posadil se tedy,...
Marek 10:43...jejich velikáni nad nimi užívají moc. Tak to ale mezi vámi nebude. Kdo by mezi vámi chtěl být veliký, je...
Marek 10:44...být veliký, je vaším služebníkem. Kdo by mezi vámi chtěl být první, je otrokem všech. Ani Syn...
Marek 11:31...z nebe, nebo z lidí? Odpovězte mi." Začali se mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne nám:...
Marek 14:2...zabili ho. Říkali si totiž: "O svátcích ne, aby mezi lidmi nevypuklo povstání." Když pak byl Ježíš v...
Marek 14:54... dovnitř na veleknězův dvůr. Tam si sedl mezi sluhy a ohříval se u ohně. Vrchní kněží s celou...
Marek 15:40...Byly tam také ženy, které přihlížely zpovzdálímezi nimi i Marie Magdaléna a Marie, matka Jozese a Jakuba...
Lukáš 1:1...se pokusili sepsat vyprávění o věcech, které se mezi námi udály, tak jak nám je předali ti, kdo byli od...
Lukáš 1:42...Duchem svatým a hlasitě zvolala: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna! Jaká čest, že ke...
Lukáš 2:44...v karavaně, ušli den cesty, než ho začali hledat mezi příbuznými a známými. Když ho však nenašli, vrátili se...
Lukáš 2:46... Po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a klade jim otázky. Všichni,...
Lukáš 7:16...zmocnila bázeň a začali oslavovat Boha: "Povstal mezi námi veliký prorok! Bůh navštívil svůj lid!" A tato...
Lukáš 7:49..."Tvé hříchy jsou odpuštěny." Ostatní hosté si mezi sebou začali říkat: "Kdo to vůbec je, že i hříchy...
Lukáš 8:7... uschlo, protože nemělo vláhu. Další padlo mezi trní a to rostlo spolu s ním, je udusilo. Jiné však...
Lukáš 8:14... v době pokušení odpadají. Zrno, které zapadlo mezi trní, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolna bývají...
Lukáš 9:46...mu nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Tehdy mezi nimi vyvstala otázka, kdo z nich je největší. Když...
Lukáš 9:48...mne, přijímá Toho, který poslal. Kdo je totiž mezi vámi ze všech nejmenší, ten bude veliký." "Mistře,"...
Lukáš 10:3...svou žeň. Jděte. Hle, posílám vás jako beránky mezi vlky. Neberte s sebou měšec ani mošnu ani obuv a s...
Lukáš 11:51...Ábelovy po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a chrámem. Ano, říkám vám, toto pokolení se...
Lukáš 12:46...a v hodinu, kterou nezná, odhalí ho a vykáže ven mezi nevěrné. Služebník, který znal vůli svého pána, ale...
Lukáš 14:23...' Pán tehdy sluhovi poručil: ‚Vyjdi na cestymezi ploty a přinuť lidi přijít, je můj dům plný. Říkám...
Lukáš 16:26...ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápení. Navíc mezi námi a vámi zeje veliká propast, aby ti, kdo by si...
Lukáš 17:21...anebo: ‚Je tam.' Boží království je přece mezi vámi!" Svým učedníkům řekl: "Přijdou dny, kdy...
Lukáš 21:24...padat ostřím meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané,...
Lukáš 21:25...budou zvláštní úkazy. Na zemi bude úzkost mezi národy, bezradnými před zuřícím mořským příbojem. Lidé...
Lukáš 22:24... kdo z nich že se to chystá udělat. Vznikl mezi nimi také spor, kdo z nich je asi největší. On jim na...
Lukáš 22:26... Vy to tak ale nedělejte. Naopak, kdo je mezi vámi největší, je jako nejmenší a vedoucí je...
Lukáš 22:27...slouží? Zdali ne ten, který sedí? jsem ale mezi vámi jako ten, který slouží. Vy jste ti, kdo se mnou...
Lukáš 22:37...mně musí naplnit ještě toto Písmo: ‚Byl započten mezi zločince.' Naplňuje se totiž, co je o mně psáno."...
Lukáš 22:55...zapálili oheň a sesedli se okolo, posadil se mezi i Petr. Jak seděl tváří k ohni, jedna služka si ho...
Lukáš 24:5...k zemi, ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tu, vstal! Vzpomeňte si, jak vám ještě v...
Jan 1:14...ale z Boha. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou od Otce...
Jan 1:26...Prorok?" " křtím vodou," odpověděl Jan, "ale mezi vámi povstal někdo, koho neznáte. To je ten, který...
Jan 3:1...svědectví, neboť sám věděl, co je v člověku.  Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, židovský hodnostář...
Jan 3:25...totiž ještě nebyl vsazen do žaláře.) Tehdy mezi Janovými učedníky a jistým Židem došlo ke sporu...
Jan 5:5...nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl mezi nimi jeden člověk, nemocný třicet osm let. Ježíš...
Jan 6:52... je tělo, které dám za život světa." Židé se mezi sebou začali hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst své...
Jan 7:35...se chystá jít, že ho nenajdeme?" ptali se Židé mezi sebou. "Půjde snad do řecké diaspory učit Řeky? Co tím...
Jan 10:19...jsem přijal od svého Otce." Kvůli těm slovům se mezi Židy strhla hádka. Mnozí z nich říkali: "Je posedlý...
Jan 11:54... že ho zabijí. Ježíš proto nechodil mezi Židy veřejně, ale odešel odtud do kraje poblíž pouště,...
Jan 11:56...tam Ježíše, a když stáli v chrámu, povídali si mezi sebou: "Co myslíte? Že by nepřišel na svátek?" Vrchní...
Jan 15:24...nenávidí , nenávidí i mého Otce. Kdybych mezi nimi nedělal skutky, které neudělal nikdo jiný, neměli...
Jan 18:5..."To jsem ," řekl jim (a jeho zrádce Jidáš stál mezi nimi). Jakmile jim Ježíš řekl: "To jsem ," ucouvli a...
Jan 20:7... Rouška, která mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi plátny; ležela svinutá zvlášť. Když potom vešel i ten...
Jan 20:24...je zadržíte, tomu jsou zadrženy." Když tehdy mezi Ježíš přišel, jeden z Dvanácti, Tomáš zvaný Dvojče,...
Jan 21:23...nepřijdu, co je ti po tom? Ty následuj." Mezi bratry se pak rozneslo, že ten učedník nezemře. Ježíš...
Skutky 1:17... který na Ježíše přivedl stráže, ačkoli patřil mezi nás a měl podíl na této službě." (Jidáš za své špinavé...
Skutky 1:21...námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš přebýval mezi námi, od Janova křtu do dne, kdy byl od nás vzat...
Skutky 2:22...dokázal, kdo je Ježíš Nazaretský, když skrze něj mezi vámi konal divy, zázraky a znamení, jak sami dobře...
Skutky 4:17...zázrak, a my to nemůžeme popřít. Aby se to ale mezi lidmi přestalo šířit, pohrozme jim, o tom jménu...
Skutky 4:34...mocí a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, protože ti, kdo vlastnili pole...
Skutky 5:12... tehdy padla veliká bázeň. Rukama apoštolů se mezi lidmi dělo mnoho divů a zázraků a všichni spolu svorně...
Skutky 6:8...přijalo víru. Štěpán, plný víry a moci, konal mezi lidmi veliké divy a zázraky. Tehdy povstali někteří z...
Skutky 7:38...byl ve shromáždění Božího lidu na poušti. Stál mezi andělem, který k němu mluvil na hoře Sinaj, a našimi...
Skutky 11:19...Kypr a do Antiochie a šířili Boží slovo výhradně mezi Židy. Někteří z nich, původem z Kypru a Kyrény, však...
Skutky 12:6... než ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže přede...
Skutky 12:18..." Vyšel ven a zamířil jinam. Když se rozednilomezi vojáky vypukl nemalý rozruch nad tím, co se stalo s...
Skutky 15:9...očistil jejich srdce a neučinil žádný rozdíl mezi námi a jimi. Proč tedy teď pokoušíte Boha? Proč...
Skutky 15:12... jaké divy a zázraky skrze Bůh konal mezi pohany. Když domluvili, vzal si slovo Jakub:...
Skutky 18:11...A tak tu Pavel zůstal půldruhého roku a vyučoval mezi nimi Boží slovo. Když se však řeckým prokonzulem stal...
Skutky 19:17...domu utekli nazí a zranění. Když se to rozneslo mezi všemi Židy i Řeky bydlícími v Efesu, na všechny padla...
Skutky 20:25...o Boží milosti. Teď vím, že nikdo z vásmezi nimiž jsem chodil a kázal o Božím království, ...
Skutky 20:29...svou vlastní krví. Vím, že po mém odchodu mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I...
Skutky 20:32... které moc vybudovat vás a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými. Od nikoho jsem nechtěl stříbro,...
Skutky 21:19...všechno, co Bůh skrze jeho službu vykonal mezi pohany. Když to uslyšeli, vzdali slávu Bohu. Potom mu...
Skutky 21:21... O tobě ale mají zprávy, že učíš všechny Židy mezi pohany, aby odpadli od Mojžíše. Prý je navádíš, aby...
Skutky 24:5...vůdce sekty nazaretských vyvolává nepokoje mezi všemi Židy po celém světě. [7] Pokusil se dokonce...
Skutky 24:21...před Veleradou. Snad šlo o to jediné, co jsem mezi nimi zvolal: ‚Dnes jsem před vámi souzen kvůli...
Skutky 25:6...muž provedl něco zlého, ho žalují." Poté, co mezi nimi strávil osm nebo deset dní, vrátil se do Cesareje...
Skutky 26:18...vírou ve mne přijali odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.' A tak jsem, králi Agrippo, nebyl...
Římanům 1:13...tom vždy bylo zabráněno), abych přinesl užitekmezi vámi tak jako mezi ostatními národy. Jsem dlužníkem...
Římanům 5:15...byl předobrazem Toho, který měl teprve přijítMezi milostí a proviněním je ovšem rozdíl. Ano, proviněním...
Římanům 5:16...milostí toho jednoho člověka, Ježíše KristaMezi Božím darem a následkem lidského hříchu je také rozdíl...
Římanům 8:29...podobu jeho Syna, aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci. A které předurčil, ty také povolal,...
Římanům 10:12...říká: "Kdokoli v něj věří, se jistě nezklame." Mezi Židem a Řekem tedy není rozdíl: všichni mají téhož...
Římanům 11:17...vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován mezi . Čerpáš z vydatného kořene téže olivy, a tak se nad...
Římanům 15:9...milosrdenství. Jak je psáno: "Budu vyznávat mezi národy, tvé jméno písní oslavím." A jinde Písmo říká:...
Římanům 15:16...Bůh udělil milost být služebníkem Krista Ježíše mezi pohany. Smyslem kněžské služby při Božím evangeliu...
Římanům 15:26...rozhodly uspořádat sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě. Rozhodli se sami, zároveň však i...
Římanům 15:32...Bůh, s radostí pak přijdu k vám a odpočinu si mezi vámi. Bůh pokoje kéž je s vámi všemi. Amen....
1. Korintským 1:6...a veškerým poznáním. Kristovo svědectví je mezi vámi tak pevně ustaveno, že nemáte nedostatek v žádném...
1. Korintským 1:11...Chloé jsem se o vás, bratři moji, dozvěděl, že mezi sebou máte sváry. Mám na mysli to, že jeden z vás...
1. Korintským 1:26... jak vás Bůh povolal: podle lidských měřítek mezi vámi není mnoho moudrých, mocných nebo urozených. Bůh...
1. Korintským 2:2...moudrými řečmi. Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného....
1. Korintským 2:3...Krista, a to toho ukřižovaného. Přišel jsem mezi vás ve slabosti, v bázni a velmi rozechvěn. ...
1. Korintským 2:6...moudrosti, ale na Boží moci. O moudrosti mluvíme mezi dospělými, ovšem není to moudrost současného světa ani...
1. Korintským 3:3...tělesní a nechodíte po lidských cestách, když mezi sebou máte závist a svár? Když jeden říká: " jsem...
1. Korintským 5:1...lásky a mírnosti? Proslýchá se dokonce, že je mezi vámi smilstvo, a to takové smilstvo, jaké se nenajde...
1. Korintským 6:5...nic neznamenají! Říkám to k vaší hanbě. To mezi vámi není ani jeden moudrý, který by své bratry mohl...
1. Korintským 11:18...se doslýchám, že když se scházíte v církvi, máte mezi sebou roztržky, a skoro tomu věřím. Musí totiž mezi...
1. Korintským 11:19...sebou roztržky, a skoro tomu věřím. Musí totiž mezi vámi být i rozdělení, aby se ukázalo, kteří z vás jsou...
1. Korintským 11:30... a pije své vlastní odsouzení. To proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných, a mnozí dokonce...
1. Korintským 14:25... pokloní se Bohu a vyzná: "Opravdu, Bůh je mezi vámi!" Co s tím, bratři? Když se scházíte, každý něco...
1. Korintským 16:14...víře, buďte stateční, buďte silní. Všechno se mezi vámi děje v lásce. Bratři, víte, že Štěpánova rodina...
2. Korintským 2:15...Pro Boha jsme totiž Kristovou líbeznou vůní mezi těmi, kdo jsou zachraňováni, i mezi těmi, kdo hynou....
2. Korintským 6:16...jak řekl sám Bůh: "Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid." Proto:...
2. Korintským 7:7... a nejen jeho příchodem, ale také tím, jak byl mezi vámi povzbuzen. Když nám vyprávěl, jak se vám stýská,...
2. Korintským 10:13...nehodláme chlubit něčím nepřiměřeným, ale jenmezích působiště, které nám vyměřil Bůh - působiště, které...
2. Korintským 11:26...na poušti, ohrožován na moři, ohrožován mezi falešnými bratry. Tolik dřiny a vyčerpání, tolik...
2. Korintským 13:3...Kristus. Ten vůči vám není slabý - naopak je mezi vámi mocný! Byl sice ukřižován jako slabý, ale teď...
Galatským 1:16...rozhodl, že mi zjeví svého Syna, abych ho kázal mezi pohany. Nespěchal jsem se tehdy poradit s tělem a krví...
Galatským 2:2...vůdci a seznámil je s evangeliem, které kážu mezi pohany, aby snad můj dosavadní ani další běh nebyl...
Galatským 2:4...Titovi. To jen ti vetřelci, ti falešní bratři se mezi nás vloudili, aby vyslídili svobodu, kterou máme v...
Galatským 3:5... úplně k ničemu? Uděluje vám Bůh Ducha a působí mezi vámi zázraky díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to...
Efeským 1:18...povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž...
Efeským 3:8...ze všech svatých, byla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal Kristovo nepopsatelné bohatství a abych...
Efeským 5:3... Smilstvo, veškerá nečistota a chamtivost  mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté....
Koloským 1:27... nyní však bylo zjeveno jeho svatým. Jim, a tomezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto...
Koloským 3:13... pokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady,...
1. Tesalonickým 4:6...neznají Boha. Nikdo v této věci nepřekračuje meze a nepodvádí svého bratra. Jak jsme vám dříve...
1. Tesalonickým 5:12... Prosíme vás, bratři, mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi pracují, v Pánu se o vás starají a napomínají vás...
1. Tesalonickým 5:13... Za to, co dělají, si jich nesmírně važte. Mějte mezi sebou pokoj. Vyzýváme vás, bratři, napomínejte...
1. Timoteus 1:20...někteří zahodili, a proto ztroskotali ve vířeMezi nimi je i Hymenaios a Alexandr, které jsem vydal...
1. Timoteus 2:5...pravdy. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám...
1. Timoteus 5:9...rodinu, zapřel víru a je horší než nevěřícíMezi vdovy v péči církve je zahrnuta nejméně...
2. Timoteus 3:6...moc budou popírat. Od takových se odvracej. Jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do rodin, aby si...
Titus 1:10...totiž spousta buřičů, žvanilů a svůdců, zvláště mezi obřezanými, a těm se musejí zacpat ústa. Pro mrzký...
Jakub 2:4...si stoupni nebo si sedni na zem" - copak tím mezi sebou neděláte rozdíly? Neposuzujete lidi špatným...
Jakub 3:6...oheň zapálit veliký les. I jazyk je oheňMezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla....
Jakub 3:13...tak solný pramen nevydává sladkou vodu. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? to prokáže svými skutky -...
Jakub 4:1...spravedlnosti. Odkud pocházejí boje a sváry mezi vámi? Nepůsobí je snad vaše choutky, které se ve vás...
1. Petr 2:12...se tělesných žádostí, jež ohrožují duši, a veďte mezi pohany poctivý život. Místo aby vás pomlouvali jako...
1. Petr 5:1...Stvořiteli a pokračují v dobrém jednání. Starší mezi vámi prosím jako váš spolustarší, svědek Kristových...
2. Petr 2:1...lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou...
2. Petr 2:8...těch zvrhlíků, vysvobodil. Dokud ten spravedlivý mezi nimi bydlel, jeho spravedlivou duši den co den trápily...
1. Jan 1:7...světle, jako je on ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od...
1. Jan 4:17...v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. Takto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v...
Juda 1:4...provždy darována svatým. Vloudili se totiž mezi nás jistí lidé, jejichž odsouzení bylo dávno...
Zjevení 7:15...i nocí. Ten, který sedí na trůnu, bude přebývat mezi nimi. Nebudou nikdy hladovět ani žíznit, slunce ani...

Slova obsahující mezi: mezi (755) mezitím (28) vymezil (2) vymezili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |