Medu

Hledám varianty 'medu' [ medu (14) medem (27) med (19) ]. Nalezeno 59 veršù.
Genesis 43:11...je tomu muži jako dar: něco balzámu, něco medu, vonné pryskyřice a myrhy, také pistácie a mandle....
Exodus 3:8...dobré a prostranné, do země oplývající mlékemmedem - do bydliště Kananejců, Chetejců, Emorejců,...
Exodus 3:17...a Jebusejců - do země oplývající mlékemmedem.' Uposlechnou a tehdy půjdeš s izraelskými...
Exodus 13:5...otcům, že ti ji , do země oplývající mlékemmedem, budete v tento měsíc konat tento obřad: Po sedm dní...
Exodus 33:3...i Jebusejce. Půjdeš do země oplývající mlékemmedem, avšak s tebou nepůjdu, abych cestou nevyhladil...
Leviticus 2:11...dýmat jako ohnivou oběť Hospodinu žádný kvas ani med. Můžete je Hospodinu přinášet jako dar z prvotin, ale...
Leviticus 20:24... abyste ji obsadili - zem oplývající mlékemmedem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás oddělil od...
Numeri 13:27... do níž jsi nás poslal. Skutečně oplývá mlékemmedem a toto je její ovoce. Jenže lid, který v zemi...
Numeri 14:8...do země a nám tu zem oplývající mlékemmedem. Jenom se nebuřme proti Hospodinu! Lidu země se...
Numeri 16:13... že jsi nás odvedl ze země oplývající mlékemmedem, abys nás nechal pomřít na poušti? To se ještě musíš...
Numeri 16:14...vůdcem?! Do žádnézemě oplývající mlékemmedem' jsi nás nedovedl, žádnépole a vinici' jsi nám za...
Deuteronomium 6:3...se ti povede dobře a v zemi oplývající mlékemmedem se mocně rozmnožíte, jak ti to řekl Hospodin, Bůh...
Deuteronomium 8:8...a granátových jablek, do země olivového olejemedu, do země, v níž nebudeš jíst chléb poskrovnu a v ničem...
Deuteronomium 11:9... jim a jejich semeni - zem oplývající mlékemmedem. Země, kterou přicházíš obsadit, totiž není jako...
Deuteronomium 26:9...a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékemmedem. Proto teď přináším prvotiny, první ovoce země,...
Deuteronomium 26:15...slíbil našim otcům - tu zemi oplývající mlékemmedem!" Dnešního dne ti Hospodin, tvůj Bůh, přikazuje, abys...
Deuteronomium 27:3...Hospodin, tvůj Bůh - do země oplývající mlékemmedem, kterou ti zaslíbil Hospodin, Bůh tvých otců. Dnes...
Deuteronomium 31:20... je přivedu do země oplývající mlékemmedem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům, budou...
Deuteronomium 32:13...lid na výšiny země, úrodou pole aby sytil seMedem ze skály je napájel, olejem ze skály přetvrdé,...
Jozue 5:6... že nám ji , totiž zem oplývající mlékemmedem. Místo nich postavil jejich syny. Ty Jozue obřezal,...
Soudců 14:8...lva a hle, ve lví zdechlině byl včelí rojmed. Nabral si ho do hrsti a šel a jedl. Když se vrátil k...
Soudců 14:9... dal jim ho jíst také. Neřekl jim ale, že ten med nabral ze lví zdechliny. Jeho otec pak zašel za tou...
Soudců 14:18...mu tedy muži toho města řekli: "Co sladšího než med, kdo silnější než lev?" Na to jim odpověděl: "Mou...
1. Samuel 14:25...Celé vojsko vstoupilo do lesa, kde na zemi ležel med. Když muži přišli do lesa, uviděli med kanoucí z...
1. Samuel 14:26...ležel med. Když muži přišli do lesa, uviděli med kanoucí z pláství, ale nikdo z vojska se ho ani nedotkl...
1. Samuel 14:27...měl v ruce, a ponořil její konec do plástve medu. Nabral ho, ochutnal a oči se mu rozjasnily. Jeden z...
1. Samuel 14:29...se mi rozjasnily oči, sotva jsem ochutnal trochu medu. Co teprve, kdyby se dnes vojsko pořádně najedlo z...
1. Samuel 14:43..." řekl Saul Jonatanovi. "Ochutnal jsem trochu medu na konci hole, kterou jsem měl v ruce," odpověděl...
2. Samuel 17:29...a moukou, s praženým zrním, fazolemi a čočkou, s medem, ovčím tvarohem a kravským sýrem. To vše přinesli pro...
1. Královská 14:3...lidu. Vezmi s sebou deset chlebů, koláče a džbán medu a jdi za ním. On ti oznámí, co bude s chlapcem."...
2. Královská 18:32...obilí a moštu, země chleba a vinic, země olivmedu. Žijte, neumírejte! Neposlouchejte Ezechiáše! Jenom...
2. Letopisů 31:5...přinášet množství prvotin z obilí, vína, olejemedu a z veškeré úrody. Přinesli také štědrý desátek ze...
Job 20:17... Nikdy nezažije proudy oleje, nebude se koupatmedu a smetaně. To, co ukořistil, vrátí netknuté, neužije...
Žalmy 19:11... nad zlato vzácnější, nad zlato nejčistší, nad med nejsladší, nad med z pláství kanoucí. Poučením jsou pro...
Žalmy 81:17... Svůj lid bych krmil tou nejlepší z pšenicmedem ze skály bych nasytil!" Žalm Asafův. Ve...
Žalmy 119:103... Jak sladce mi chutnají tvé výroky - sladší než med jsou ústům mým! Z tvých pravidel jsem se rozumu naučil...
Přísloví 5:3...byly strážci vědění: Rty svůdkyně sice oplývají medem, její ústa jsou jemná nad olej, pak ale zhořkne jako...
Přísloví 16:24...přesvědčivosti. Laskavá slova jsou jako plástev medu, jak balzám na duši, celému tělu lék. Cesta se člověku...
Přísloví 24:13...duše o všem , každému jeho skutky odplatí! Jez med, můj synu, vždyť je tak dobrý, plástev je sladká na...
Přísloví 25:16...nakloníš; jemný jazyk i kosti rozdrtí. Najdeš-li med, jez ho s mírou; jinak se přesytíš a zvrátíš jej....
Přísloví 25:27...když spravedlivý před ničemou kolísá. Jíst mnoho medu nemusí být dobré, usilovat o slávu může být neslavné....
Přísloví 27:7...než hojné polibky od soka. Sytý i pláství medu pohrdá, hladovému se každá hořkost sladká zdá. Jako...
Píseň 4:11... Tvé rty, nevěsto, kanou nektarem, mlékomed máš pod jazykem, libanonská vůně jak šatem halí ....
Píseň 5:1... sbírám svou myrhu i své koření, svou plástev medu jím, své víno i mléko popíjím. Jen jezte, přátelé, a...
Izaiáš 7:15...odmítat zlo a volit dobro, bude jíst smetanumed. Než se to dítě naučí odmítat zlo a volit dobro, bude...
Izaiáš 7:22... Ano, každý, kdo bude ponechán v zemi, bude jíst med a smetanu. V ten den každá vinice s tisícem keřů za...
Jeremiáš 11:5...vašim otcům, že jim dám zemi oplývající mlékemmedem' - zemi, v níž dnes žijete." "Amen, Hospodine,"...
Jeremiáš 32:22...otcům, že jim ji dáš - zemi oplývající mlékemmedem. Když ale přišli a ovládli ji, neposlouchali a...
Jeremiáš 41:8...venku schované zásoby pšenice, ječmene, olejemedu." A tak je nechal a nepobil je s ostatními. Těla všech...
Ezechiel 3:3...jsem jej tedy a v ústech mi chutnal sladce jako med. "Synu člověčí," řekl mi, "jdi teď k domu Izraele a...
Ezechiel 16:13...látek a výšivek a jedla pokrmy z jemné moukymedem a olejem. Stala se z tebe nesmírná krasavice,...
Ezechiel 16:19...jim. Pokrm, jímž jsem sytil - jemnou moukumedem a olejem - jsi přinášela jim, aby voněl před nimi....
Ezechiel 20:6...pro vyhledal, do země oplývající mlékemmedem, do země nejkrásnější ze všech. Řekl jsem jim:...
Ezechiel 20:15...kterou jsem jim dal, do země oplývající mlékemmedem, do země nejkrásnější ze všech, protože zavrhli ...
Ezechiel 27:17...za tvé zboží platí minítským obilím, prosemmedem, olejem a balzámy. Damašek s tebou vede obchody kvůli...
Matouš 3:4...kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní med. Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy...
Marek 1:6...a koženým pásem kolem boků, jedl kobylky a lesní med. Kázal: "Po mně přichází někdo silnější než ! Nejsem...
Zjevení 10:9...hořkost, ale v ústech ti bude sladká jako med." Vzal jsem tedy tu knížku z ruky anděla a snědl jsem...
Zjevení 10:10...a snědl jsem ji. V ústech mi byla sladká jako med, ale když jsem ji snědl, měl jsem v břiše hořko. Poté...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |