Med

Hledám varianty 'med' [ medu (14) medem (27) med (19) ]. Nalezeno 59 veršù.
Genesis 43:11...je tomu muži jako dar: něco balzámu, něco medu, vonné pryskyřice a myrhy, také pistácie a mandle....
Exodus 3:8...dobré a prostranné, do země oplývající mlékemmedem - do bydliště Kananejců, Chetejců, Emorejců,...
Exodus 3:17...a Jebusejců - do země oplývající mlékemmedem.' Uposlechnou a tehdy půjdeš s izraelskými...
Exodus 13:5...otcům, že ti ji , do země oplývající mlékemmedem, budete v tento měsíc konat tento obřad: Po sedm dní...
Exodus 33:3...i Jebusejce. Půjdeš do země oplývající mlékemmedem, avšak s tebou nepůjdu, abych cestou nevyhladil...
Leviticus 2:11...dýmat jako ohnivou oběť Hospodinu žádný kvas ani med. Můžete je Hospodinu přinášet jako dar z prvotin, ale...
Leviticus 20:24... abyste ji obsadili - zem oplývající mlékemmedem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás oddělil od...
Numeri 13:27... do níž jsi nás poslal. Skutečně oplývá mlékemmedem a toto je její ovoce. Jenže lid, který v zemi...
Numeri 14:8...do země a nám tu zem oplývající mlékemmedem. Jenom se nebuřme proti Hospodinu! Lidu země se...
Numeri 16:13... že jsi nás odvedl ze země oplývající mlékemmedem, abys nás nechal pomřít na poušti? To se ještě musíš...
Numeri 16:14...vůdcem?! Do žádnézemě oplývající mlékemmedem' jsi nás nedovedl, žádnépole a vinici' jsi nám za...
Deuteronomium 6:3...se ti povede dobře a v zemi oplývající mlékemmedem se mocně rozmnožíte, jak ti to řekl Hospodin, Bůh...
Deuteronomium 8:8...a granátových jablek, do země olivového olejemedu, do země, v níž nebudeš jíst chléb poskrovnu a v ničem...
Deuteronomium 11:9... jim a jejich semeni - zem oplývající mlékemmedem. Země, kterou přicházíš obsadit, totiž není jako...
Deuteronomium 26:9...a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékemmedem. Proto teď přináším prvotiny, první ovoce země,...
Deuteronomium 26:15...slíbil našim otcům - tu zemi oplývající mlékemmedem!" Dnešního dne ti Hospodin, tvůj Bůh, přikazuje, abys...
Deuteronomium 27:3...Hospodin, tvůj Bůh - do země oplývající mlékemmedem, kterou ti zaslíbil Hospodin, Bůh tvých otců. Dnes...
Deuteronomium 31:20... je přivedu do země oplývající mlékemmedem, kterou jsem s přísahou zaslíbil jejich otcům, budou...
Deuteronomium 32:13...lid na výšiny země, úrodou pole aby sytil seMedem ze skály je napájel, olejem ze skály přetvrdé,...
Jozue 5:6... že nám ji , totiž zem oplývající mlékemmedem. Místo nich postavil jejich syny. Ty Jozue obřezal,...
Soudců 14:8...lva a hle, ve lví zdechlině byl včelí rojmed. Nabral si ho do hrsti a šel a jedl. Když se vrátil k...
Soudců 14:9... dal jim ho jíst také. Neřekl jim ale, že ten med nabral ze lví zdechliny. Jeho otec pak zašel za tou...
Soudců 14:18...mu tedy muži toho města řekli: "Co sladšího než med, kdo silnější než lev?" Na to jim odpověděl: "Mou...
1. Samuel 14:25...Celé vojsko vstoupilo do lesa, kde na zemi ležel med. Když muži přišli do lesa, uviděli med kanoucí z...
1. Samuel 14:26...ležel med. Když muži přišli do lesa, uviděli med kanoucí z pláství, ale nikdo z vojska se ho ani nedotkl...
1. Samuel 14:27...měl v ruce, a ponořil její konec do plástve medu. Nabral ho, ochutnal a oči se mu rozjasnily. Jeden z...
1. Samuel 14:29...se mi rozjasnily oči, sotva jsem ochutnal trochu medu. Co teprve, kdyby se dnes vojsko pořádně najedlo z...
1. Samuel 14:43..." řekl Saul Jonatanovi. "Ochutnal jsem trochu medu na konci hole, kterou jsem měl v ruce," odpověděl...
2. Samuel 17:29...a moukou, s praženým zrním, fazolemi a čočkou, s medem, ovčím tvarohem a kravským sýrem. To vše přinesli pro...
1. Královská 14:3...lidu. Vezmi s sebou deset chlebů, koláče a džbán medu a jdi za ním. On ti oznámí, co bude s chlapcem."...
2. Královská 18:32...obilí a moštu, země chleba a vinic, země olivmedu. Žijte, neumírejte! Neposlouchejte Ezechiáše! Jenom...
2. Letopisů 31:5...přinášet množství prvotin z obilí, vína, olejemedu a z veškeré úrody. Přinesli také štědrý desátek ze...
Job 20:17... Nikdy nezažije proudy oleje, nebude se koupatmedu a smetaně. To, co ukořistil, vrátí netknuté, neužije...
Žalmy 19:11... nad zlato vzácnější, nad zlato nejčistší, nad med nejsladší, nad med z pláství kanoucí. Poučením jsou pro...
Žalmy 81:17... Svůj lid bych krmil tou nejlepší z pšenicmedem ze skály bych nasytil!" Žalm Asafův. Ve...
Žalmy 119:103... Jak sladce mi chutnají tvé výroky - sladší než med jsou ústům mým! Z tvých pravidel jsem se rozumu naučil...
Přísloví 5:3...byly strážci vědění: Rty svůdkyně sice oplývají medem, její ústa jsou jemná nad olej, pak ale zhořkne jako...
Přísloví 16:24...přesvědčivosti. Laskavá slova jsou jako plástev medu, jak balzám na duši, celému tělu lék. Cesta se člověku...
Přísloví 24:13...duše o všem , každému jeho skutky odplatí! Jez med, můj synu, vždyť je tak dobrý, plástev je sladká na...
Přísloví 25:16...nakloníš; jemný jazyk i kosti rozdrtí. Najdeš-li med, jez ho s mírou; jinak se přesytíš a zvrátíš jej....
Přísloví 25:27...když spravedlivý před ničemou kolísá. Jíst mnoho medu nemusí být dobré, usilovat o slávu může být neslavné....
Přísloví 27:7...než hojné polibky od soka. Sytý i pláství medu pohrdá, hladovému se každá hořkost sladká zdá. Jako...
Píseň 4:11... Tvé rty, nevěsto, kanou nektarem, mlékomed máš pod jazykem, libanonská vůně jak šatem halí ....
Píseň 5:1... sbírám svou myrhu i své koření, svou plástev medu jím, své víno i mléko popíjím. Jen jezte, přátelé, a...
Izaiáš 7:15...odmítat zlo a volit dobro, bude jíst smetanumed. Než se to dítě naučí odmítat zlo a volit dobro, bude...
Izaiáš 7:22... Ano, každý, kdo bude ponechán v zemi, bude jíst med a smetanu. V ten den každá vinice s tisícem keřů za...
Jeremiáš 11:5...vašim otcům, že jim dám zemi oplývající mlékemmedem' - zemi, v níž dnes žijete." "Amen, Hospodine,"...
Jeremiáš 32:22...otcům, že jim ji dáš - zemi oplývající mlékemmedem. Když ale přišli a ovládli ji, neposlouchali a...
Jeremiáš 41:8...venku schované zásoby pšenice, ječmene, olejemedu." A tak je nechal a nepobil je s ostatními. Těla všech...
Ezechiel 3:3...jsem jej tedy a v ústech mi chutnal sladce jako med. "Synu člověčí," řekl mi, "jdi teď k domu Izraele a...
Ezechiel 16:13...látek a výšivek a jedla pokrmy z jemné moukymedem a olejem. Stala se z tebe nesmírná krasavice,...
Ezechiel 16:19...jim. Pokrm, jímž jsem sytil - jemnou moukumedem a olejem - jsi přinášela jim, aby voněl před nimi....
Ezechiel 20:6...pro vyhledal, do země oplývající mlékemmedem, do země nejkrásnější ze všech. Řekl jsem jim:...
Ezechiel 20:15...kterou jsem jim dal, do země oplývající mlékemmedem, do země nejkrásnější ze všech, protože zavrhli ...
Ezechiel 27:17...za tvé zboží platí minítským obilím, prosemmedem, olejem a balzámy. Damašek s tebou vede obchody kvůli...
Matouš 3:4...kožený pás a jeho pokrmem byly kobylky a lesní med. Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy...
Marek 1:6...a koženým pásem kolem boků, jedl kobylky a lesní med. Kázal: "Po mně přichází někdo silnější než ! Nejsem...
Zjevení 10:9...hořkost, ale v ústech ti bude sladká jako med." Vzal jsem tedy tu knížku z ruky anděla a snědl jsem...
Zjevení 10:10...a snědl jsem ji. V ústech mi byla sladká jako med, ale když jsem ji snědl, měl jsem v břiše hořko. Poté...

Slova obsahující med: dromedáři (1) hamedatova (1) hamedaty (4) med (19) medad (2) medána (2) medebě (1) medebou (1) medebskou (1) medeby (2) medem (27) medový (1) medu (14) medvěd (3) medvěda (2) medvědem (1) medvědi (1) medvědí (1) medvědice (4) medvědici (2) medvědu (1) šemed (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |