Mečem

Hledám varianty 'mečem' [ mečů (3) meči (33) mečem (176) meče (48) meč (164) ]. Nalezen 381 verš.
Genesis 3:24...Eden umístil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Adam se...
Genesis 27:40...země, od nebeské rosy shůry. Budeš se živit svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když se staneš...
Genesis 31:26...ses ode a odvedl dcery, jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu a nic jsi mi...
Genesis 34:25...Dínini bratři Šimeon a Levi, chopili každý svého meče, v bezpečí vešli do města a pobili všechny, kdo byli...
Genesis 34:26... Také Chamora a jeho syna Šechema zabili ostřím meče. Vzali Dínu z Šechemova domu a odešli. Jákobovi synové...
Genesis 48:22...Šechem, který jsem získal z rukou Emorejců svým mečem a lukem." Jákob tenkrát svolal své syny: "Sejděte se...
Genesis 49:5...poskvrnit. Šimeon a Levi, to jsou bratři; jejich meče jsou kruté nářadí. Do jejich rady nevstupuj, duše ,...
Exodus 5:3... našemu Bohu, aby nás snad nepostihl morem nebo mečem." Egyptský král ale vykřikl: "Mojžíši a Árone, proč...
Exodus 5:21...i jeho dvořanům; dali jste jim do rukou meč, kterým nás zahubí!" Mojžíš se obrátil na Hospodina....
Exodus 15:9...uchvátím, svou chtivost jimi nasytím, vytasím meč, ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi, moře je...
Exodus 17:13...slunce. Tak Jozue porazil Amaleka i jeho lid mečem. Hospodin potom Mojžíšovi řekl: "Zapiš to na památku...
Exodus 18:4...přispěl na pomoc; zachránil před faraonovým mečem." Mojžíšův tchán Jetro tedy přišel s jeho syny a...
Exodus 22:23...jistě vyslyším. Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich dětí...
Exodus 32:27... Bůh Izraele: Každý si připásejte k boku meč. Procházejte táborem od brány k bráně a každý pobíjejte...
Leviticus 26:6...odstraním ze země zlou zvěř a vaší zemí neprojde meč. Poženete své nepřátele, takže před vámi padnou mečem...
Leviticus 26:7... Poženete své nepřátele, takže před vámi padnou mečem. Pět z vás jich požene sto a sto z vás jich požene...
Leviticus 26:8...tisíc, takže vaši nepřátelé před vámi padnou mečem. Obrátím se k vám a způsobím, abyste se rozplodili a...
Leviticus 26:25...za vaše hříchy bít sedmkrát více: Přivedu na vás meč pomsty, aby pomstil moji smlouvu. Když se nahrnete do...
Leviticus 26:33...usadit. Rozptýlím vás mezi národy, s taseným mečem vás poženu! Vaše země se stane pustinou a vaše města...
Leviticus 26:36...poletujícího listí. Dají se na útěk jako před mečem a padnou, i kdyby je nikdo nehonil. Budou klopýtat...
Leviticus 26:37... Budou klopýtat jeden přes druhého jako před mečem, i kdyby je nikdo nehonil. Neobstojíte před svými...
Numeri 14:3...Proč nás Hospodin vede do země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí? Není pro nás...
Numeri 14:43...a Kananejci se postaví proti vám a padnete mečem, protože jste se odvrátili od Hospodina a přestali...
Numeri 19:16... Kdokoli se na poli dotkne člověka zabitého mečem nebo zemřelého nebo jeho kostí nebo hrobu, bude...
Numeri 20:18..."Neprojdeš mou zem. Jinak proti tobě vytáhnumečem!" Synové Izraele mu odpověděli: "Půjdeme po silnici....
Numeri 21:24... napadl Izrael. Ten jej však porazil ostřím meče a obsadil jeho zem od Arnonu po Jabok, k území...
Numeri 22:23...Hospodinova anděla stojícího v cestě s taseným mečem v ruce, uhnula z cesty a šla polem. Balaám tedy...
Numeri 22:29...odpověděl: "Děláš si ze blázny! Mít po ruce meč, bych zabil!" Oslice mu řekla: "Nejsem snad tvá...
Numeri 22:31...Hospodinova anděla stojícího v cestě s taseným mečem v ruce, poklonil se a padl na tvář. Hospodinův anděl...
Numeri 31:8...králů. Také Balaáma, syna Beorova, zabili mečem. Midiánské ženy i jejich děti ale Izraelci zajali....
Deuteronomium 13:16...ohavnost, musíš obyvatele toho města pobít mečem. To město se vším, co je v něm, musíš vyhladit jako...
Deuteronomium 20:13... tvůj Bůh, vydá do tvých rukou, pobij ostřím meče všechny, kdo tam budou mužského pohlaví. Avšak ženy,...
Deuteronomium 32:25...v prachu je potká hadí jed! V ulicích bude řádit meč, v domech zavládne hrůza nad mládencem i děvčetem, nad...
Deuteronomium 32:41...Jakože žiji navěky, jakmile čepel svého meče zostřím, ruka právo uchopí! Vykonám pomstu nad...
Deuteronomium 32:42... odplatím. Své šípy opiji jejich krví, můj meč se jejich masem nasytí, krví padlých i zajatých,...
Deuteronomium 33:29...Hospodin zachránil! On je štítem tvé ochranymečem tvého vítězství. se tví nepřátelé před tebou krčí...
Jozue 5:13...oči a hle - kdosi před ním stojí s vytaseným mečem v ruce! Jozue šel k němu a oslovil ho: "Patříš k nám,...
Jozue 8:24... dokud všichni do posledního nepadli ostřím meče, vrátil se celý Izrael do Aje a také tam je pobili...
Jozue 10:11...krupobití, než kolik jich synové Izraele pobili mečem. Tenkrát mluvil Jozue s Hospodinem. Toho dne, kdy...
Jozue 10:28...Jozue dobyl ještě téhož dne. Vyhubil ji ostřím meče i s jejím králem; všechno živé v vyhladil jako...
Jozue 10:30...Hospodin Izraeli do rukou. Ten ji vyhubil ostřím meče se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho tam nenechal...
Jozue 10:32...rukou i Lachiš. Dobyl jej druhého dne a ostřím meče v něm vyhubil všechno živé stejně, jako to provedl v...
Jozue 10:35...na něj. Téhož dne jej dobyli a vyhubili ostřím meče; všechno živé v něm toho dne vyhladil jako proklaté,...
Jozue 10:37...k Hebronu a zaútočili na něj. Dobyli ho a ostřím meče vyhubili i s jeho králem, se všemi vesnicemi i se vším...
Jozue 10:39...a jeho krále zajali. Město vyhubili ostřím meče a všechno živé v něm vyhladili jako proklaté. Nikoho...
Jozue 11:10...se Jozue vrátil, dobyl Chacor a jeho krále zabil mečem. (Chacor byl předtím hlavou všech těch království.)...
Jozue 11:11...království.) Všechno živé v něm pobili ostřím meče; vyhladili je jako proklaté, takže nezůstala ani živá...
Jozue 11:12...měst i jejich králů a pobil je ostřím meče. Vyhladil je jako proklaté, jak přikázal Hospodinův...
Jozue 11:14...z těch měst. Všechny lidi ale pobili ostřím meče, úplně je vyhubili. Neušetřili ani živou duši. Jak...
Jozue 13:22...těch, které pobili v boji, synové Izraele zabili mečem také věštce Balaáma, syna Beorova. Hranici synů...
Jozue 19:47...Lešem. Když se města zmocnili, vybili je ostřím meče, obsadili je a usadili se v něm. Na počest svého...
Jozue 24:12...vyhnali ty dva emorejské krále. Nebylo to vaším mečem ani lukem. Dal jsem vám zem, kterou jste neobdělávali...
Soudců 1:8...na Jeruzalém a dobyli ho. Vybili město ostřím meče a vypálili. Potom sestoupili, aby bojovali proti...
Soudců 1:25... kudy do města, a oni to město vybili ostřím meče. Toho muže ale i s celou rodinou propustili. Odešel...
Soudců 3:16...králi Eglonovi. Ehud si vyrobil krátký dvojsečný meč, připásal si jej pod oděv k pravému stehnu a přinesl...
Soudců 3:21...a vtom Ehud levicí tasil od pravého stehna meč a vrazil mu ho do břicha. Za čepelí vnikla dovnitř i...
Soudců 3:22...i rukojeť a tuk se nad zavřel, protože mu ten meč z břicha nevytáhl. Ven vyšel zadem. Ehud vyšel ven...
Soudců 4:15...celou Siserovu jízdu a celé jeho vojsko ostřím meče. Sisera seskočil z vozu a prchal pěšky, zatímco Barák...
Soudců 4:16... Celé Siserovo vojsko padlo ostřím meče; nezůstal ani jediný. Sisera zatím pěšky prchal ke...
Soudců 7:14..." Na to mu ten druhý odpověděl: "To může být jen meč Izraelce Gedeona, syna Joašova. Bůh mu dal do rukou...
Soudců 7:20...drželi pochodně, v pravé beraní rohy a křičeli: "Mečem za Hospodina a Gedeona!" A jak tam stáli seřazeni...
Soudců 7:22...beraních rohů, Hospodin po celém táboře obrátil meč jednoho muže proti druhému. Celé to vojsko se dalo na...
Soudců 8:20..."Pojď, zabij je!" On ale nebyl s to vytasit meč, protože se bál; byl to ještě chlapec. Zebach a Calmuna...
Soudců 9:54...zavolal mládence, který mu nosil zbroj: "Vytas meč a zabij ! se o mně neříká: Žena ho zabila!"...
Soudců 18:27...ten klidný a bezstarostný lid. Pobili je ostřím meče a město vypálili. Nikdo je nezachránil; město bylo od...
Soudců 20:25...a pobili dalších 18 000 Izraelců ozbrojených mečem. Všichni Izraelci pak s celým vojskem táhli do...
Soudců 20:37...Gibeje, rozvinuli se a pobili celé město ostřím meče. Izraelci měli se zálohou domluveno: " začne z města...
Soudců 20:48...a vybíjeli všechna benjamínská města ostřím meče, včetně dobytka a všeho, nač narazili. Všechna města,...
Soudců 21:10..."Jděte a pobijte obyvatele Jábeš-gileádu ostřím meče, včetně žen a dětí. Toto je úkol, který splníte:...
1. Samuel 13:19...totiž řekli: "Aby si ti Hebrejové nemohli dělat meče nebo kopí." Celý Izrael si tedy chodil k Filištínům...
1. Samuel 13:22...tedy všem Saulovým a Jonatanovým mužům scházely meče i kopí. Jen Saul a jeho syn Jonatan je měli....
1. Samuel 14:20...- oni se tam v hrozném zmatku navzájem pobíjeli meči! Ti Hebrejové, kteří předtím byli s Filištíny a přešli...
1. Samuel 15:8... dopadli živého, ale všechen lid vyhubili mečem jako proklatý. Saul se svým vojskem však ušetřil...
1. Samuel 15:33...si. Samuel tehdy prohlásil: "Za to, že tvůj meč bral ženám děti, bude tvá matka bezdětná nad jiné...
1. Samuel 17:39... David si na ty jeho šaty připásal také jeho meč a chtěl jít, jenže na to nebyl zvyklý, a tak Saulovi...
1. Samuel 17:45...David mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdešmečem, kopím a šavlí, ale jdu proti tobě ve jménu...
1. Samuel 17:47... Všichni, kdo se tu shromáždili, poznají, že ne mečem ani kopím vysvobozuje Hospodin. Toto je Hospodinův...
1. Samuel 17:50... Zasáhl Filištína a zabil ho, i když neměl žádný meč. Potom David přiběhl a stanul nad Filištínem, chytil...
1. Samuel 17:51...přiběhl a stanul nad Filištínem, chytil jeho meč, vytáhl ho z pochvy a dorazil ho; usekl mu hlavu. Když...
1. Samuel 18:4...a dal ho Davidovi; rovněž tak svou výstroj, svůj meč, luk i opasek. David se vydával, kamkoli ho Saul...
1. Samuel 21:9...pastýři.) "A nemáš tu po ruce nějaké kopí nebo meč?" zeptal se ještě David Achimelecha. "Nevzal jsem si...
1. Samuel 21:10...králův rozkaz spěchal." Kněz odpověděl: "Je tu meč Filištína Goliáše, kterého jsi zabil v údolí Ela. Je...
1. Samuel 22:10...a dal mu jídlo na cestu, dokonce mu dal meč Filištína Goliáše." Král si hned nechal zavolat kněze...
1. Samuel 22:13...a Jišajův syn? Jak to, že jsi mu poskytl chlébmeč? Radil ses o něm s Bohem, aby proti mně povstal a číhal...
1. Samuel 22:19...efod. Také kněžské město Nob pobil ostřím meče - muže i ženy, děti i nemluvňata, dobytek, osly i ovce...
1. Samuel 25:13... David svým mužům řekl: "Každý si připásejte meč." Všichni včetně Davida si tedy připásali meč a asi...
1. Samuel 31:4...Saul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni . Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se...
1. Samuel 31:5...viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na svůj meč a zemřel s ním. Tak zahynul Saul, jeho tři synové i...
2. Samuel 1:12...vojsku a kvůli domu Izraele, že padli mečem. Potom se David mladíka, který mu přinesl tu zprávu,...
2. Samuel 1:22...bez tuku udatných luk Jonatanův se nevracel, ani meč Saulův, než býval nasycen. Saule a Jonatane, v životě...
2. Samuel 2:16...svého protivníka za hlavu a vrazil mu do boku meč, takže padli všichni společně. Proto se tomu místu u...
2. Samuel 2:26...pahorku. Abner pak zavolal na Joába: "To musí meč stále hubit? Copak nevíš, že nakonec zbude jen hořkost?...
2. Samuel 3:29...výtokem, malomocný, kulhající o holi, padlý mečem nebo nemající na chleba!" Tak tedy Joáb a jeho bratr...
2. Samuel 11:25...odpověděl: "Vyřiď Joábovi: ‚ se tím netrapMeč si jednou vybere toho a jindy onoho. Zaútoč na město...
2. Samuel 12:9...v jeho očích zlé. Uriáše Chetejského jsi zabil mečem a jeho ženu sis vzal za manželku. Zavraždil jsi ho...
2. Samuel 12:10... se od tvého domu od nynějška nikdy neodvrátí meč. Tak praví Hospodin: Hle, vzbudím proti tobě zlo z...
2. Samuel 15:14...přepadne, udělá nám to nejhorší a město vybije mečem." "Jsme ti k službám," odpověděli královi služebníci,...
2. Samuel 18:8...toho dne pohltil více mužů, než kolik jich padlo mečem. Abšalom znenadání narazil na Davidovy muže, a tak na...
2. Samuel 20:8...byl ve vojenské zbroji; přes šaty byl opásán mečem v pochvě. Když vykročil, meč se vysunul. "Jak se daří...
2. Samuel 20:10... aby ho políbil. Amasa přitom nesledoval meč v Joábově druhé ruce. Joáb ho jím bodl do břicha, mu...
2. Samuel 23:10...Filištíny, mu ruka ztuhla, že nemohl pustit meč. Lid jen postupoval za ním a obíral pobité. Hospodin...
1. Královská 2:32...a lepší, než je sám, a zavraždil je mečem. Můj otec David přece o vraždě izraelského vojevůdce...
1. Královská 3:24...živý můj.'" Tehdy král rozkázal: "Přineste mi meč." Přinesli mu tedy meč. "Rozsekněte to živé dítě vedví...
1. Královská 19:1... co Eliáš udělal, a jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: " bohové...
1. Královská 19:17... pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne před mečem Chazaela, toho zabije Jehu, a kdo unikne před mečem...
2. Královská 3:26...jeho síly, a tak si vzal 700 mužů ozbrojených mečem, aby se probil k edomskému králi, ale nedokázal to....
2. Královská 6:22...Elíši. "Ne!" odpověděl. "Nezajal jsi je vlastním mečem a lukem, a teď bys je chtěl pobíjet? Dej jim jídlo a...
2. Královská 10:25...je. Nikdo neunikne!" Pobili je tedy ostřím meče a nechali je tam ležet. Strážci a pobočníci pronikli...
2. Královská 19:7...se do své země a v jeho zemi ho nechám padnout mečem." Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že asyrský...
2. Královská 19:37... ho jeho synové Adramelech a Sarecer probodli mečem. Uprchli pak do země Ararat a na jeho místě kraloval...
1. Letopisů 5:18...44 760 bojeschopných mužů vyzbrojených štítemmečem, vládnoucích lukem a vycvičených k boji. Ti vedli...
1. Letopisů 10:4...Saul proto řekl svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni . Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se...
1. Letopisů 10:5...zbrojnoš viděl, že Saul je mrtev, nalehl i on na meč a zemřel. Tak zahynul Saul, jeho tři synové i celý jeho...
1. Letopisů 21:12...hladu, tři měsíce drancování, kdy bude stíhat meč tvých nepřátel, anebo tři dny meče Hospodinova, kdy...
1. Letopisů 21:16...anděla, jak stojí mezi nebem a zemí s taseným mečem namířeným proti Jeruzalému. David i stařešinové,...
1. Letopisů 21:27...z nebe. Hospodin pak řekl andělu, vrátí svůj meč do pochvy. Když David tenkrát viděl, že ho Hospodin na...
1. Letopisů 21:30...nebyl s to chodit hledat Boha, protože ho děsil meč Hospodinova anděla.) David tehdy řekl: "Zde bude stát...
2. Letopisů 20:9...jméno a řekli: ‚Přijde-li na nás neštěstí,  meč, soud, mor či hlad, postavíme se před tento chrám a...
2. Letopisů 21:4...svého otce. Jakmile upevnil svou moc, povraždil mečem všechny své bratry i některé z izraelských vůdců....
2. Letopisů 29:9...vlastní oči vidíte. Hle, proto naši otcové padli mečem a naši synové, dcery a ženy jsou v zajetí. Teď jsem...
2. Letopisů 32:21...svého boha, jeho vlastní synové ho tam srazili mečem. Tak Hospodin Ezechiáše i obyvatele Jeruzaléma...
2. Letopisů 36:17...babylonského krále, který pobil jejich mladíky mečem přímo ve svatyni. Neušetřil mládence ani panny,...
2. Letopisů 36:20...cennosti v nich zničili. Zbytek těch, kdo unikli meči, král odvlekl do Babylonu, kde pak jemu a jeho synům...
Ezdráš 9:7...rukou okolních králů. dodnes jsme zakoušeli meč, zajetí, plenění i zjevné zostuzení. Teď nám ale...
Nehemiáš 4:7...místa rozestavil lid podle jejich rodůmeči, kopími a luky. Po obhlídce jsem knížatům, hodnostářům...
Nehemiáš 4:12... kdo pracovali na stavbě, byli po boku opásáni mečem a vedle stál trubač na beraní roh. Řekl jsem totiž...
Ester 9:5...stále víc. Židé udeřili na všechny své nepřátele mečem. Při řeži a zhoubě naložili se svými protivníky,...
Job 1:15...Sabejci, zvířata ukradli a mládence pobili mečem. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to...
Job 1:17...vrhli na velbloudy, ukradli je a mládence pobili mečem. Unikl jsem jenom , abych ti to pověděl!" Ještě to...
Job 5:15... v poledne budou tápat jako za noci. Před mečem jejich úst chudé zachrání, zachrání je z jejich...
Job 5:20... V hladomoru zachrání před smrtí a z moci meče za války. Před bičem jazyka budeš skryt, nebudeš se...
Job 15:22... že by unikl temnotě, neustále nad ním visí meč. Bloudí tu jako potrava pro supy, , že ho očekává den...
Job 19:29...Příčina věci je přece v něm.' Vy sami ale meče bojte se, vždyť mečem trestá hněv, a tak soud sami...
Job 27:14...tyranům. I kdyby měl spoustu dětí, všechny čeká meč, chlebem jeho ratolesti nenasytí se. Pozůstalé po něm...
Job 39:22...naproti. Směje se strachu, vůbec se nebojí, před mečem nechce o krok ustoupit. Po boku mu chřestí toulec se...
Job 40:19...jako tyče železné. On stojí v čele Božích dělmeč na něj vztáhne jen jeho Stvořitel! Hory mu odvádějí...
Job 41:18...sebou trhne, jsou strachy bez sebe. Zasáhnout ho mečem je zcela zbytečné, stejně tak kopím, šípem či oštěpem...
Žalmy 7:13...hněvem každý den. Pokud se člověk neobrátímeč svůj naostří, napne svůj luk a zamíří, smrtelné zbraně...
Žalmy 17:13...Postav se mu tváří! Sraz ho na kolenamečem svým zachraň mi život před ničemy! Před lidmi,...
Žalmy 22:21...mi, ty, sílo , mi pospěš na pomoc! Vysvoboď od meče duši mou, z moci psů tu mou jedinou! Zachraň prosím...
Žalmy 37:14...směje - vidí, že přichází jeho den! S taseným mečem, s napjatým lukem ničemové napadají chudáky ubohé,...
Žalmy 37:15... aby pobili ty, kdo žijí poctivě. Ten jejich meč je však bodne do srdce, ten jejich luk se rozláme!...
Žalmy 44:4...národy, a je jsi rozplodil. Svým vlastním mečem tu zemi neovládli, ve vlastní paži neměli vítězství;...
Žalmy 44:7... Ve vlastní luk jsem nevěřil, nebyl to můj meč, kdo dal mi vítězství! Tys nám dal nad nepřáteli...
Žalmy 45:4...Bůh ti žehná navěky! Připevni, hrdino, k boku meč, ukaž se v lesku a slávě své, v slávě vítězně vyjeď...
Žalmy 57:5...šelmami. Jejich zuby jsou šípy, oštěpy, ostrými meči jsou jejich jazyky. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou...
Žalmy 63:11...hluboko do země. Každý z nich zahyne ostřím meče, pokrmem šakalů stanou se! Král se však v Bohu...
Žalmy 64:4... před vzpourou tlupy zločinců! Jazyky si jak meče naostřili, jak šípy míří slovy krutými. Nevinného...
Žalmy 76:4... Právě tam zlámal ohnivé šípy, válečné zbraněmeč i štít. séla Jak oslnivý jsi, jak vznešený na horách...
Žalmy 78:62...v rukou nepřátel. Svůj lid tehdy vydal napospas meči, na své dědictví se rozhořčil. Jejich mladíky pohltil...
Žalmy 78:64...písně svatební. Jejich kněží tehdy padali mečem, jejich vdovy plakat nemohly. Tehdy Pán procitl tak...
Žalmy 89:44... rozveselil jsi všechny jeho soupeře. Ostří jeho meče jsi otupil, nechtěls ho v boji podepřít. Jeho nádheře...
Žalmy 144:10... vyprostíš svého služebníka Davida! Od krutého meče vyprosti, z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa...
Žalmy 149:6... Z plna hrdla Boha vyvýší, dvojsečný meč v rukách třímají, aby konali pomstu nad pohany, aby...
Přísloví 5:4... pak ale zhořkne jako pelyněk, jak dvojsečný meč se zabodne. Její nohy míří k hlubinám smrti, její kroky...
Přísloví 12:18...podvádí. Unáhlené řeči bodají jako meče, jazyk moudrých je ale jako lék. Pravdomluvné rty...
Přísloví 25:18...proti bližnímu křivě svědčí, je jako kyj, jak meč, jak ostrý šíp. Jak vyražený zub, jak vykloubená noha...
Přísloví 30:14... jak vysoko zvedá svoje obočí! Je pokolenímeči místo zubů a s dýkami namísto řezáků, aby spolykali...
Píseň 3:8...stojí, hrdinů z Izraele největších. Ti všichni mečem vládnou, k boji vycvičeni jsou, proti jakékoli hrozbě...
Izaiáš 1:20... Jste-li však vzpurní a odbojní, budete požíráni mečem. Tak promluvila ústa Hospodinova. Ach, jak se kdysi...
Izaiáš 2:4...národy, zástupy lidí napraví. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti národu...
Izaiáš 3:25...a místo ozdob - cejch! Tví muži, Sione, padnou mečem, tví hrdinové ve válce. Tvé brány budou truchlit a...
Izaiáš 13:15...nalezený bude proboden, každý dopadený padne pod mečem. Jejich nemluvňata budou utlučena před jejich očima,...
Izaiáš 14:19...zavržená ratolest, tak jako roucho zabitýchmečem zohavených, jako pošlapaná zdechlina mezi kamení v...
Izaiáš 21:15... vítejte uprchlíky chlebem! Prchají přece před mečem, před taseným mečem, před napjatým lukem, před...
Izaiáš 22:2...křiku a bouření, město hýření? Tví mrtví nebyli mečem zabiti, v boji nepadli. Všichni tví vůdci se...
Izaiáš 27:1...své zabité. V ten den ztrestá Hospodin mečem hrozným, mocným a mohutným slizkého hada, Leviatana,...
Izaiáš 31:8...- vždyť je to hřích! Asýrie padne, ale ne mečem člověka, jiný než lidský meč je spolyká. Před oním...
Izaiáš 34:5...listí révy opadá jako z fíkovníku padavka. Můj meč na nebi je zbrocený, na Edom náhle udeří - na lid,...
Izaiáš 34:6...jsem odsoudil k naprostému zničení. Hospodinův meč se koupe v krvi, od tuku celý lepkavý, od krve kozlí a...
Izaiáš 37:7...se do své země a v jeho zemi ho nechám padnout mečem." Mezitím se nejvyšší komoří doslechl, že asyrský...
Izaiáš 37:38... ho jeho synové Adramelech a Sarecer probodli mečem. Uprchli pak do země Ararat a na jeho místě kraloval...
Izaiáš 41:2...a dal mu vládnout nad králi? V prach je svým mečem obrací, svým lukem je jak stébla rozhání. Žene je,...
Izaiáš 49:2... pojmenoval v lůně matčině. Jak ostrý meč ústa učinil, v stínu své ruky ukryl ; učinil ze ...
Izaiáš 51:19...tebe - a kdo lituje? Zkáza a zhouba, hladmeč - kdopak těší ? Tvoji synové leží v mrákotách na...
Izaiáš 65:12...Osudu číše plnili - nuže, vás tedy odsoudímmeči, všichni se skloníte a budete pobiti, neboť jsem volal...
Izaiáš 66:16...v plamenech. Hospodin se bude soudit ohněm, svým mečem s každým člověkem; Hospodin mnohé pobije. Ti, kdo se...
Jeremiáš 2:30...bil váš lid, nedal se poučit. Své proroky jste mečem hubili jako nenasytní lvi." Vy jedno pokolení,...
Jeremiáš 4:10...žít v pokoji,' a přitom nám na hrdlo sahá meč!" V ten čas bude tomuto lidu i Jeruzalému řečeno: "Od...
Jeremiáš 5:12...není on! Na nás nepřijde žádná bída, nepocítíme meč ani hladomor. Proroci jen tak do větru žvaní, nemají...
Jeremiáš 5:17...i tvůj dobytek, pohltí tvou révu i tvé fíkovíMečem dobude tvá opevněná města, na která ses tak spoléhal....
Jeremiáš 6:25...na pole! Na cestu nevyrážejte! Nepřítel třímá meč! Hrůza všude kolem! Můj lide, obleč se pytlem, svíjej...
Jeremiáš 9:15...neznali oni ani jejich otcové, a pošlu za nimi meč, abych je vyhladil." Tak praví Hospodin zástupů:...
Jeremiáš 11:22..." s nimi zúčtuji. Jejich mládenci padnou mečem, jejich synové a dcery pomřou hladem. V čase, kdy s...
Jeremiáš 12:12...vrchy na poušti obsadí zhoubci, neboť Hospodinův meč pohltí celou zem od hranic k hranicím; žádný smrtelník...
Jeremiáš 14:12...zápalné a moučné oběti, nenajdu v nich zalíbeníMečem, hladem a morem s nimi skoncuji." "Ach ne, Hospodine,...
Jeremiáš 14:13...jsem. "Proroci jim přece říkají: ‚Nezakusíte meč, hlad na vás nepřijde! Na tomto místě vás jistě obdařím...
Jeremiáš 14:15... a kteří tvrdí, že na tuto zemi nepřijde meč a hlad: Sami ti proroci zajdou mečem a hladem! Lid,...
Jeremiáš 14:16...bude ležet v ulicích Jeruzaléma poražen hlademmečem a nikdo je nepohřbí - je ani jejich ženy, jejich syny...
Jeremiáš 14:18...rána můj lid postihla. Jdu-li do kraje, hlemečem pobití, vejdu-li do města, hle - vyčerpaní hlady!...
Jeremiáš 15:2...Hospodin: Kdo jít na smrt, zemře, kdo pod meč, ten pod meč, kdo do hladu, bude hladovět a kdo do...
Jeremiáš 15:3... Sešlu na čtvero trestů, praví HospodinMeč, aby zabíjel; psy, aby vláčeli; ptáky a divou zvěř, aby...
Jeremiáš 15:9...hanbě se bude stydět. Ty, kdo přežijí, pak vydám meči před jejich nepřáteli, praví Hospodin." Běda mi, matko...
Jeremiáš 16:4... takže zůstanou ležet jako hnůj na zemiMeč a hlad s nimi skoncuje a na jejich mrtvolách se budou...
Jeremiáš 18:21...hněv. Na jejich děti proto dopusť hlad, vydej je meči napospas! jejich ženy ovdoví a přijdou o děti,...
Jeremiáš 19:7... Nechám je před jejich nepřáteli padnout mečem v ruce těch, kdo pasou po jejich životě. Jejich...
Jeremiáš 20:4...tvé přátele, kteří před tvýma očima padnou mečem tvých nepřátel. Všechen lid Judy vydám do rukou...
Jeremiáš 21:7...i lid (totiž ty, kdo v tomto městě přežijí mormeč a hlad) do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do...
Jeremiáš 21:9...a cestu smrti. Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se...
Jeremiáš 24:10...nadávkou všude, kam je zaženu. Pošlu na  meč, hlad a mor, dokud nebudou do posledního vyhlazeni ze...
Jeremiáš 25:16... se napijí, budou se potácet a blouznit kvůli meči, který na sesílám." Vzal jsem tedy kalich z...
Jeremiáš 25:27... že nevstanete, protože na vás sesílám meč!' A kdyby od tebe odmítali ten kalich vzít a napít se,...
Jeremiáš 25:29...Na všechny obyvatele země svolávám meč, praví Hospodin zástupů.' Nuže, prorokuj jim všechna...
Jeremiáš 25:31...se s každým smrtelníkem a ničemy dává napospas meči. Tak praví Hospodin.' Tak praví Hospodin zástupů: ‚Hle...
Jeremiáš 26:23...ho ke králi Joakimovi. Ten ho dal popravit mečem a jeho mrtvolu pohodil na veřejném hřbitově. Nad...
Jeremiáš 27:8...babylonského krále, takový národ budu trestat mečem, hladem a morem, praví Hospodin, dokud ho jeho rukou...
Jeremiáš 27:13...naživu! Proč bys měl i se svým lidem umírat mečem, hladem a morem, jak to Hospodin prohlásil o národu,...
Jeremiáš 29:17...Tak praví Hospodin zástupů - Hle, sesílám na  meč, hlad a mor! Naložím s nimi jako se shnilými fíky, jež...
Jeremiáš 29:18...jsou tak špatné, že nejdou jíst. Budu je stíhat mečem, hladem a morem. Učiním je odstrašujícím příkladem...
Jeremiáš 31:2...lidem. Tak praví Hospodin: "Lid, který unikne meči, nalezne milost na poušti; přicházím Izraeli dát...
Jeremiáš 32:24...Přitáhli k městu, aby ho dobyli! Město padne mečem, hladem a morem do rukou Babyloňanů, kteří na něj...
Jeremiáš 32:36...a svádět Judu k hříchu! Říkáte: ‚Město padne mečem, hladem a morem do rukou babylonského krále.' Toto...
Jeremiáš 34:4... králi judský. Hospodin o tobě praví: Nezemřeš mečem; zemřeš v pokoji. Jako se zažíhal pohřební oheň k...
Jeremiáš 34:17...‚svobodu' vám, praví Hospodin - svobodu pro meč, mor a hlad! Učiním vás odstrašujícím příkladem pro...
Jeremiáš 38:2...Hospodin - Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se...
Jeremiáš 39:18...se děsíš. Ano, opravdu zachráním. Nepadneš mečem, ale přežiješ, neboť jsi spoléhal na mne, praví...
Jeremiáš 41:2...napadli Gedaliáše, syna Achikama, syna Šafanovamečem. Tak zavraždili člověka, kterého jmenoval zemským...
Jeremiáš 42:16...a usadit se tam, pak vás tam v Egyptě stihne meč, jehož se bojíte, a dolehne na vás hlad, jehož se...
Jeremiáš 42:17...rozhodli jít do Egypta a usadit se tam, pomřou mečem, hladem a morem. Nepřežije z nich ani jediný; nikdo...
Jeremiáš 42:22...poslal. Proto teď vezměte na vědomí, že pomřete mečem, hladem a morem na místě, kam se vám zachtělo jít a...
Jeremiáš 43:11... zemře, kdo do zajetí, bude odvlečen a kdo pod meč, ten pod meč. V chrámech egyptských bohů založí oheň,...
Jeremiáš 44:12...se tam. Ti všichni v Egyptě zahynou: padnou mečem nebo zemřou hladem. Od nejmenších po největší...
Jeremiáš 44:13...v Egyptě, jako jsem zúčtoval s Jeruzalémemmečem, hladem a morem. Z pozůstatků Judy, kteří se přišli...
Jeremiáš 44:18... úlitby, máme všeho nedostatek a hyneme mečem a hladem." A ženy dodaly: "Jistěže budeme pálit...
Jeremiáš 44:27...zlém. Všichni Židé v Egyptě do posledního zemřou mečem a hladem. Do judské země se pak z Egypta vrátí jen...
Jeremiáš 44:28...země se pak z Egypta vrátí jen hrstka těch, kdo meči uniknou. Všichni, kdo pozůstali z Judy, ale odešli...
Jeremiáš 46:10... den, kdy na svých nepřátelích vykoná odplatuMeč bude požírat, než se nasytí, než jejich krví svou žízeň...
Jeremiáš 46:14...řekněte:‚Nastup a připrav se, všechny okolo hltá meč!' Proč tvoji siláci leží pobiti? Nemohou vstát, sráží...
Jeremiáš 46:16...zpět ke svým lidem, do rodné země před krutým mečem!' Tam nazvou faraona, vládce Egypta: ‚Rámusil, co...
Jeremiáš 47:6...na pláni, dokdy se budete drásat smutkem? ‚Achmeči Hospodinův, kdy spočineš? Vrať se do pochvy, ustaň...
Jeremiáš 48:2...I ty, Madmene, budeš umlčen, jde po tobě meč! Z Choronaim je slyšet křik: Zkáza, hrozné...
Jeremiáš 48:10...dílo nedbale! Zlořečený, kdo zdržuje svůj meč od krve! Moáb si odmalička žil v pohodlí, jak víno nad...
Jeremiáš 49:37...planoucí hněv, praví Hospodin. Pošlu za nimi meč, abych je vyhladil. Ustanovím svůj trůn nad Elamem,...
Jeremiáš 50:16...ke svým lidem, každý do své země uteče před mečem utlačitele! Izrael je ztracená ovečka, kterou...
Jeremiáš 50:35... obyvatele Babylonu však uvrhne ve zmatekMeč na Chaldejce! praví Hospodin, na obyvatele Babylonu, na...
Jeremiáš 50:36... na obyvatele Babylonu, na velmože i mudrceMeč na žvanily, zešílí! Meč na hrdiny, se vyděsí! Meč...
Jeremiáš 50:37...žvanily, zešílí! Meč na hrdiny, se vyděsíMeč na jejich koně a jejich vozy i na cizince, kteří se k...
Jeremiáš 50:38...ženy! Meč na jeho poklady, jsou vypleněnyMeč na jeho řeky, se vysuší! Vždyť je to země modlářství...
Jeremiáš 51:50...padali mrtví po vší zemi. Vy, kteří jste ušli meči, jděte a nezastavujte! Pamatujte na Hospodina v ...
Pláč 1:20...mi buší v prsou nad mojí hroznou vzpourou. Venku meč vraždí děti, doma umírají hlady! Každý slyší sténání...
Pláč 2:21...ulicích leží na zemi. panny i mládenci pod mečem padali. V den svého hněvu jsi je bil, pobíjel jsi bez...
Pláč 4:9...ke kostem, jako dřevo jsou svraštělí. Kdo padli mečem, jsou na tom líp než ti, kdo hladem padají; ti, kdo...
Pláč 5:9... Jde nám o život, když přinášíme chléb ohroženi mečem v pustém kraji. Kůže nám hoří jako pec horečkou z...
Ezechiel 5:1...svými vinami." "Synu člověčí, vezmi si ostrý meč a jako holičskou břitvou si jím ohol vlasy i vousy....
Ezechiel 5:2...na ohni uprostřed města, třetinu rozsekáš mečem kolem něj a třetinu rozptýlíš do větru, neboť je...
Ezechiel 5:12...morem a zajde hladem, třetina kolem tebe padne mečem a třetinu rozptýlím na všechny strany; s taseným...
Ezechiel 5:17... Přejde přes tebe mor a krev a přivedu na tebe meč. To říkám Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 6:3...výšinám, stržím a roklinám. Hle, přivádím na vás meč a zničím vaše výšiny! Vaše oltáře budou zbořeny, vaše...
Ezechiel 6:8... Některé ale ušetřím. Někteří z vás uniknou meči mezi národy, budete rozprášeni po zemích. Vaši...
Ezechiel 6:11...hrozným ohavnostem domu Izraele, neboť padnou mečem, hladem a morem. Kdo bude daleko, zemře morem, kdo...
Ezechiel 6:12...bude daleko, zemře morem, kdo bude blízko, padne mečem, a kdo přežije a bude ušetřen, zajde hladem. Teprve...
Ezechiel 7:15...boje - na celý ten dav dopadá můj hněv! Venku je meč, doma hlad a mor; kdo je v krajině, mečem zahyne, kdo...
Ezechiel 11:8...ten hrnec; vás z něj ale vyženu. Báli jste se meče a na vás meč uvedu, praví Panovník Hospodin. Vyženu...
Ezechiel 11:10... Tak nad vámi vykonám své rozsudky. Padnete mečem. Budu vás soudit na izraelském území a tehdy poznáte,...
Ezechiel 12:14...i vojsko rozpráším do všech stran a s taseným mečem je poženu. Tak poznají, že jsem Hospodin - je...
Ezechiel 12:16...je po zemích. Hrstku z nich ušetřím před mečem, hladem i morem, aby mezi národy, kam přijdou,...
Ezechiel 14:17...země by byla pustina. Kdybych na tu zemi přivedl meč a nechal ho tou zemí procházet, takže bych z ...
Ezechiel 14:21... na Jeruzalém pošlu své čtyři kruté soudymeč, hlad, dravou zvěř a mor - abych z něj vyhladil lidi i...
Ezechiel 16:40...na tebe dav, aby kamenovali a probodali meči. Tvé domy vypálí a před očima mnoha žen popraví....
Ezechiel 17:21... Nejlepší vojáci z celého jeho vojska padnou mečem a ti, kdo zůstanou, budou rozehnáni do všech stran....
Ezechiel 21:8...Hospodin. Hle - jsem proti tobě! Vytasím svůj meč z pochvy a vyhladím z tebe spravedlivé i ničemné. Chci...
Ezechiel 21:9...spravedlivé i ničemné, a tak vytasím svůj meč z pochvy proti všem od jihu na sever. Tehdy všichni...
Ezechiel 21:10...lidé poznají, že Hospodin jsem tasil z pochvy meč a nevrátí se zpět. Vzdychej, synu člověčí. Vzdychej jim...
Ezechiel 21:14... synu člověčí. Řekni - Tak praví PanovníkMeč, meč! Naostřený, jen se leskne, naostřený k porážce,...
Ezechiel 21:15...blesk! Nejásejme nad žezlemmého syna'. Ten meč se i všem stromům vysmívá. je naleštěn a padne do...
Ezechiel 21:16...je naleštěn a padne do dlaně, ostrý a vyleštěný meč - jen ho podat ruce katově! Kvílej a křič, synu člověčí...
Ezechiel 21:17... kdo vládnou Izraeli. Ti budou předhozeni meči a s nimi i můj lid. Bij se do hrudi nad tím neštěstím!...
Ezechiel 21:19... Prorokuj, synu člověčí, a tleskni do dlaní: Ten meč sekne tam a sem a potřetí, meč hrozných jatek, meč...
Ezechiel 21:20... Proti každé z jejich bran jsem postavil meč na jatka - ach ne, je vyleštěn, nabroušen, aby...
Ezechiel 21:24..."Synu člověčí, vyznač dvě cesty, kterými půjde meč babylonského krále. Obě vyjdou ze stejné země. Vyrob...
Ezechiel 21:25...rozcestí před městem. Vyznač směr, kterým půjde meč: do Raby Amonců anebo do Judska s opevněným Jeruzalémem...
Ezechiel 21:33...Hospodin ohledně Amonců a jejich posměškůMeč, meč! Je tasen, aby porážel, vyleštěn je k záhubě, lesk...
Ezechiel 21:34...o tobě falešná vidění a věštili ti lži. Onen meč dopadne sprostým lotrům na šíje - nadešel jejich den...
Ezechiel 21:35...jejich den, čas zúčtování s jejich zločinemMeči, zpět do pochvy! Na místě, kde vyrobili, v zemi, z...
Ezechiel 23:10...donaha, vzali syny i dcery a zabili ji mečem. Kvůli popravě se stala pověstnou mezi všemi...
Ezechiel 23:25...Uřežou ti nos a uši a tvé potomky pobijí meči. Vezmou tvé syny i dcery a spálí tvé potomky v ohni....
Ezechiel 23:47...děsu a plenění! Ty davy je ukamenují a rozsekají meči, jejich syny a dcery povraždí a jejich domy vypálí....
Ezechiel 24:21... které jste po sobě nechali, padnou za oběť meči, budete dělat to, co : žádný závoj přes obličej,...
Ezechiel 25:13...jej v sutiny. Od Temanu k Dedanu budou padat mečem. Pomstím se na Edomu skrze Izrael, svůj lid, který ...
Ezechiel 26:6...národy a jeho osady na pevnině budou vyvražděny mečem. Tehdy poznají, že jsem Hospodin. Tak praví...
Ezechiel 26:8...nesčetnými vojsky. Tvé osady na pevnině vyvraždí mečem, postaví proti tobě obléhací val, navrší k tobě násep...
Ezechiel 26:11...koní zdupá všechny tvé ulice. Vyvraždí tvůj lid mečem a tvé mocné sloupy se zhroutí na zem. Vyplení tvé...
Ezechiel 28:7...na tebe cizáky, ty nejukrutnější pohany. Vytasí meče proti tvé skvělé moudrosti, tu tvoji nádheru ti...
Ezechiel 28:23...krev, budou v něm padat mrtvoly, kolem dokola meč je obklíčí - a poznají, že jsem Hospodin! Dům...
Ezechiel 29:8...praví Panovník Hospodin: Hle, přivedu na tebe meč a vyhladím z tebe lidi i dobytek. z Egypta zbudou...
Ezechiel 30:4...- přichází čas pro národy! Na Egypt přijde meč a úzkost na Habeš. budou v Egyptě padat mrtvoly,...
Ezechiel 30:5... Kub i lid spojenecké země, ti všichni padnou mečem spolu s Egyptem. Tak praví Hospodin: Padnou pomocníci...
Ezechiel 30:6...moc se zhroutí. Od Migdolu po Asuán budou mečem koseni, praví Panovník Hospodin! Egypt bude...
Ezechiel 30:11...z pohanů, budou posláni vyplenit zemi. Vytasí meče na Egypt a naplní tu zemi padlými. Tehdy vysuším vody...
Ezechiel 30:17...dne. Mládenci z Heliopole a Bubastis padnou mečem a dívky půjdou do zajetí. V Dafné nastane temný den,...
Ezechiel 30:21...ani žádný převaz, aby měl znovu sílu třímat meč. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle - jsem proti...
Ezechiel 30:22... tu zdravou i tu zlomenou, a vyrazím mu z ruky meč. Rozptýlím Egypťany mezi národy a rozpráším je po...
Ezechiel 30:24... Paže babylonského krále posílím a svůj vlastní meč mu vložím do ruky, ale faraonovy paže zpřerážím, takže...
Ezechiel 30:25...Tak poznají, že jsem Hospodin, vložím svůj meč babylonskému králi do ruky a on jej napřáhne na Egypt....
Ezechiel 31:17... I ony totiž jako on sestoupily do podsvětímečem pobitým, stejně jako jeho spojenci žijící v jeho...
Ezechiel 31:18...mezi neobřezanci dole pod zemí, ulehnešmečem pobitým. Tak je tomu s faraonem a se všemi jeho...
Ezechiel 32:10...králům vstanou hrůzou vlasy, jim zamávám mečem před tváří. Strachy o život se bude třást bez ustání...
Ezechiel 32:11...tvé záhuby. Tak totiž praví Panovník HospodinMeč babylonského krále se chystá na tebe! Nechám tu tvoji...
Ezechiel 32:12...se chystá na tebe! Nechám tu tvoji hordu padnout mečem hrdinů - nejukrutnějších ze všech pohanů, kteří...
Ezechiel 32:20...Dolů! K neobřezaným ulehni!' Padnou uprostřed mečem pobitých. Meč je tasen; Egypt odvádějí i se všemi...
Ezechiel 32:21...‚ jsou dole! Ulehli k neobřezancům pobitým mečem!' Bude tam Asýrie a celá její armáda - jejich hroby...
Ezechiel 32:22...- jejich hroby všude dokola! Ti všichni padlimečem pobiti pohřbeni byli do jámy nejhlubší. Kolem jejího...
Ezechiel 32:23... Ti, kdo šířili hrůzu v zemi živých, padlimečem pobiti. Bude tam Elam a celá jeho horda - kolem jeho...
Ezechiel 32:24...jeho hrobu všude dokola! Ti všichni padlimečem pobiti sestoupili neobřezaní do podsvětí. Ti, kdo...
Ezechiel 32:25...hroby všude dokola! Všichni ti neobřezanci byli mečem pobiti, protože šířili hrůzu v zemi živých, a tak teď...
Ezechiel 32:26...hroby všude dokola! Všichni ti neobřezanci byli mečem pobiti, protože šířili hrůzu v zemi živých. Neleží...
Ezechiel 32:27...ve válečné zbroji, s hlavou položenou na meči a se štítem, jenž přikrýval jejich kosti tenkrát, když...
Ezechiel 32:28...budeš ležet zmrzačen mezi neobřezanci pobitými mečem. Bude tam i Edom se svými králi a knížaty. I přes...
Ezechiel 32:29...a knížaty. I přes svou udatnost byli uloženimečem pobitým. I oni leží s neobřezanci, s těmi, kdo klesli...
Ezechiel 32:30...oni s hanbou k pobitým. Teď leží neobřezaní mezi mečem padlými a snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy....
Ezechiel 32:31... dojde útěchy nad všemi svými hordami pobitými mečem, praví Panovník Hospodin. Pustím totiž svou hrůzu do...
Ezechiel 32:32...hordami bude položen mezi neobřezance padlé mečem, praví Panovník Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 33:2...a řekni jim: Když přivedu na některou zemi meč, lid země ze svého středu vybere jednoho muže a...
Ezechiel 33:3...ho za strážce. Jakmile uvidí, že na tu zem jde meč, zatroubí na polnici a všechny varuje. Když někdo...
Ezechiel 33:4...uslyší zvuk polnice, ale nedá na varování a ten meč přijde a zabije ho, jeho krev padne na jeho hlavu....
Ezechiel 33:6...se zachránit. Pokud však strážce uvidí, že jde meč, ale nezatroubí na polnici, aby lid varoval, a meč...
Ezechiel 33:26...ještě chcete vládnout zemi? Spoléháte se na svůj meč, pácháte ohavnost, kdekdo przní manželku svého bližního...
Ezechiel 33:27...jsem živ, ti, kdo jsou v rozvalinách, padnou mečem; ty, kdo jsou na venkově, dám za potravu zvěři a ti,...
Ezechiel 35:5...dávné nenávisti jsi vydalo syny Izraele napospas meči, když přišel čas jejich neštěstí, čas zúčtování s...
Ezechiel 35:8... v údolích i ve všech roklích budou padat mečem pobití. Způsobím, že z tebe zbude věčná pustina; tvá...
Ezechiel 38:4...zástup s pavézami a štíty, všechny vyzbrojené meči, Peršany, Habešany i Libyjce s nimi, všechny se štíty...
Ezechiel 38:21...zemi. Na všech svých horách povolám proti Gogovi meč, praví Panovník Hospodin, a všichni jeho muži obrátí...
Ezechiel 39:23...je do rukou jejich nepřátel, aby všichni padli mečem. Naložil jsem s nimi, jak si za svou nečistotu a za...
Daniel 11:33...poučení mnohým, po jistou dobu však budou padat mečem, budou upalováni, zatýkáni a okrádáni. V době se...
Ozeáš 1:7...a zachráním je - nikoli ovšem skrze lukmeč, bitvu, koně či jezdce, ale skrze Hospodina, jejich...
Ozeáš 2:20...ptáky na nebi i s havětí, co leze po zemi; lukmeč a válku ze země vymýtím, všem dám odpočinout v bezpečí....
Ozeáš 7:16... jsou jako křivý luk. Jejich velmoži padnou mečem; protože sami tak vztekle mluvili, v Egyptě se jim...
Ozeáš 11:6...vrátit ke mně, v jejich městech bude řádit meč; roztříští jejich závory, jejich úmysly pohltí. Můj lid...
Ozeáš 14:1...ztrestáno, že se proti svému Bohu vzbouřilo. Pod mečem klesnou, jejich maličké utlučou, jejich těhotné...
Joel 4:10...Do útoku, všichni vojáci! Ukujte ze svých pluhů meče a ze svých srpů oštěpy; i slaboch řekne: "Jsem...
Amos 1:11...- toho mám dost! Za to, že bratra stíhal mečem a všechen soucit potlačil, neustále jen soptil hněvem...
Amos 4:10...jsem na vás mor jako na Egypt, vaše mladíky jsem mečem bil, vaše koně byli zajati, vaše tábory jsem puchem...
Amos 7:9... z izraelských svatyní budou sutiny, mečem povstanu proti Jeroboámovu domu!" Betelský kněz...
Amos 7:11...řeči snést. Amos totiž říká: ‚Jeroboám zahyne mečem! Izrael bude vyhnán ze země!'" Potom Amaciáš řekl...
Amos 7:17...smilnit ve městě a tví synové i dcery padnou mečem. Tvá země bude rozměřena provazcem a ty zemřeš v zemi...
Amos 9:1...Strhni je jim všem na hlavy. Ty, kdo přežijímečem pobiji! Neuteče ani jeden z nich, neunikne mi ani...
Amos 9:4... Kdyby je nepřátelé do zajetí zahnali, přikážu meči, aby je tam vyhubil. Spočinu na nich svým pohledem -...
Amos 9:10...aby nepropadly žádné kamínky. Stejně tak zahynou mečem v mém lidu všichni hříšníci, kteří říkají: "Nám se...
Micheáš 4:3... napraví i daleké mocné národy. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy. Národ proti národu...
Micheáš 5:5... osm vojevůdců rozených, aby Asýrii pásli mečem, Nimrodovu zemi mečem taseným! On nás vysvobodí, k...
Micheáš 6:14...tlačit, ale neporodíš, a co porodíš, to vydám meči. Zaseješ, ale nedočkáš se sklizně; vylisuješ olivy,...
Nahum 2:14...spálím v oblacích kouře, tvá lvíčata spolkne meč. Vezmu ti kořist z celé země, hlas tvých poslů se...
Nahum 3:3...Koně se dali v trysk! Vozy lomozí! Jízda útočíMečů blýskání! Kopí třpyt! Kolik jen padlých, mrtvol...
Nahum 3:15...na cihly! Stejně tam ale zhltnou plamenymeč vyhladí; zhltne jako kobylky! Zkus se rozmnožit...
Sofoniáš 2:12...ze svého území. "I vás, Habešané, probodne můj meč!" Napřáhne ruku i na sever: zničí Asýrii, zpustoší...
Zachariáš 9:13...syny, Sione, se proti Řekům oženu - budeš mi mečem hrdinů! Hospodin se zjeví nad nimi a jako blesk...
Zachariáš 11:17...mému ničemnému pastýři, který opouští stádoMeč na jeho paži, na jeho pravé oko! mu ta paže úplně...
Zachariáš 13:7..."To zbili doma ti, kdo milují!" Vzhůrumeči, na mého pastýře, na mého blízkého přítele! praví...
Matouš 10:34...přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč. Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci,...
Matouš 26:47...Jidáš, jeden z Dvanácti, a s ním veliký zástupmeči a holemi, poslaný od vrchních kněží a starších lidu....
Matouš 26:51... Jeden z těch, kdo byli s Ježíšem, náhle vytasil meč, rozmáchl se, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu ucho....
Matouš 26:52...a usekl mu ucho. Ježíš mu ale řekl: "Vrať svůj meč na místo. Všichni, kdo meč berou, mečem padnou. Myslíš,...
Matouš 26:55...zločinec, že jste se vypravili zatknoutmeči a holemi? Když jsem s vámi denně sedával v chrámu a...
Marek 14:43...Jidáš, jeden ze Dvanácti, a s ním zástupmeči a holemi, poslaný od vrchních kněží, znalců Písma a...
Marek 14:47...ho. Jeden z těch, kdo stáli kolem něj, vytasil meč, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu ucho. Ježíš jim...
Marek 14:48...zločinec, že jste se vypravili zatknoutmeči a holemi? Když jsem s vámi denně býval v chrámu a učil...
Lukáš 2:35... jež bude odmítáno (a tvou vlastní duši pronikne meč), aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí." Byla tam také...
Lukáš 21:24...a hněv proti tomuto lidu. Budou padat ostřím meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny národy. Po...
Lukáš 22:36... měšec, si ho vezme, a také mošnu. Kdo nemá meč, prodá plášť a koupí si jej. Říkám vám, že se na mně...
Lukáš 22:38...psáno." Řekli mu: "Pane, podívej se, máme dva meče!" "To stačí," odpověděl. Vyšel ven a podle svého zvyku...
Lukáš 22:49...čemu se schyluje. "Pane," vykřikli, "máme se bít mečem?" Jeden z nich zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu...
Lukáš 22:52...snad zločinec, že jste se na vypravilimeči a holemi? Denně jsem s vámi býval v chrámu, a ani jste...
Jan 18:10...neztratil nikoho.") Tehdy Šimon Petr vytasil meč, který měl s sebou, zasáhl veleknězova sluhu a usekl mu...
Jan 18:11...ucho. Ten sluha se jmenoval Malchus. "Vrať ten meč do pochvy," řekl Ježíš Petrovi. "Nemám snad pít kalich,...
Skutky 12:2...k církvi. Jakuba, bratra Janova, popravil mečem, a když viděl, že se to Židům líbí, rozhodl se...
Skutky 16:27... a když uviděl dveře vězení otevřené, vytáhl meč a chtěl se zabít v domnění, že vězňové utekli. Pavel...
Římanům 8:35...pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: "Pro tebe nás zabíjejí v kteroukoli...
Římanům 13:4...dobro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece Božím služebníkem, jenž po zásluze...
Efeským 6:17...toho zlého. Vezměte si také přilbu spasenímeč Ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se...
Židům 4:12...je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká k rozhraní duše a ducha, do morku a...
Židům 11:34...tlamy lvům, přemáhali žár ohně, unikali ostří meče, bývali posilněni v slabosti, stávali se silnými v...
Židům 11:37... Bývali kamenováni, řezáni pilou, zabíjeni mečem, chodili v ovčích a kozlích kůžích - strádající,...
Zjevení 1:16...sedm hvězd a z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč. Jeho tvář zářila jako slunce v poledne. Když jsem ho...
Zjevení 2:12...napiš: Toto praví Ten, který ostrý dvojsečný meč: Vím, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš...
Zjevení 2:16... Jinak k tobě brzy přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím:...
Zjevení 6:4... aby se navzájem vraždili; a byl mu dán veliký meč. Když otevřel třetí pečeť, slyšel jsem třetí bytost...
Zjevení 6:8...jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, morem a divokými šelmami. Když otevřel pátou...
Zjevení 13:10...jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo být zabit mečem, ten mečem padne. Zde je zapotřebí vytrvalosti a...
Zjevení 13:14...aby vytvořili obraz šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. Bylo dáno, aby obrazu šelmy vdechla...
Zjevení 19:15...a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí;...
Zjevení 19:21...ohnivého jezera hořícího sírou a ostatní pobil meč vycházející z úst Toho, který seděl na koni. Všichni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |