Matkou

Hledám varianty 'matkou' [ matky (63) matku (49) matkou (24) matko (2) matkám (4) matkách (1) matka (105) matek (2) matce (39) ]. Nalezeno 270 veršù.
Genesis 2:24...je vzata z manžela!" To proto muž opouští otcematku - aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem...
Genesis 3:20...ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho...
Genesis 20:12... sestra. Je dcerou mého otce, ale ne  matky, a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh poslal,...
Genesis 21:21...velký lučištník. Bydlel v Paranské poušti a jeho matka mu vybrala ženu z Egypta. Někdy v době Abimelech s...
Genesis 24:28...Dívka pak odběhla a vyprávěla to rodině své matky. Rebeka měla bratra jménem Lában a ten se rozběhl ven...
Genesis 24:53...a dal je Rebece. Také jejímu bratrovi a její matce dal vzácné dary. A tak jedli a pili, on i muži, kteří...
Genesis 24:55... řekl: "Propusťte k mému pánu." Její bratrmatka však odpověděli: " s námi dívka zůstane ještě pár...
Genesis 24:60...a takto Rebece požehnali: "Sestro naše, staň se matkou nesčíslných tisíců! Také tvé símě vládne branami...
Genesis 24:67... co vyřídil, a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji...
Genesis 27:11...aby ti proto požehnal, než umře." Jákob ale své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý,...
Genesis 27:13...prokletí beru na sebe, synu můj," odpověděla mu matka. "Jen poslechni a jdi mi přinést ta kůzlata." A...
Genesis 27:14...ta kůzlata." A tak šel, vzal je a přinesl své matce, která z nich připravila otcovu oblíbenou pochoutku....
Genesis 27:29... Pánem svých bratří buď, se ti klaní synové matky tvé. jsou zlořečeni, kdo ti zlořečí, a požehnáni,...
Genesis 28:2...a jdi do Padan-aramu, do domu Betuela, otce tvé matky, a tam si vyber manželku z dcer svého strýce Lábana....
Genesis 28:5...Lábanovi, synu Aramejce Betuela, bratru Rebekymatky Jákoba a Ezaua. Ezau uviděl, že Izák Jákobovi...
Genesis 28:7...dcer," a že Jákob poslechl svého otcematku a odešel do Padan-aramu. Ezau také viděl, že jeho...
Genesis 30:14...milostná jablíčka mandragory a přinesl je své matce Lée. Ráchel tehdy Lée řekla: "Dej mi prosím trochu...
Genesis 32:12...Ezaua, neboť se bojím, že přijde a pobije matky s dětmi. Řekl jsi přece: ‚Jistě způsobím, aby se ti...
Genesis 37:10...okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti s tvojí matkou a bratry máme klanět k zemi?" Bratři pak na něj...
Genesis 43:29...oči a spatřil svého bratra Benjamína, syna své matky. Zeptal se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o němž...
Genesis 44:20...stáří. Jeho bratr je mrtev. Zůstal z dětí své matky sám a otec ho velmi miluje.' Tehdy jsi svým...
Exodus 2:8... faraonova dcera. Dívka tedy přivedla matku dítěte. Faraonova dcera řekla: "Vezmi si to...
Exodus 20:12...sobotní den a posvětil jej. Cti svého otcematku, jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin,...
Exodus 21:15...oltáře, aby zemřel. Kdo udeří svého otce nebo matku, musí zemřít. Kdo unese člověka, musí zemřít, ...
Exodus 21:17...v jeho držení. Kdo by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít." "Když při potyčce jeden muž udeří...
Exodus 22:29...se svým skotem a bravem: sedm dní zůstanematky, osmého dne jej dáš mně. Buďte pro svatí. Nejezte...
Exodus 23:19...Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky." "Hle, posílám před tebou anděla, aby opatroval...
Exodus 34:26...Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky." Potom Hospodin Mojžíšovi řekl: "Tato slova zapiš....
Leviticus 18:7...svého otce tím, že bys obcoval se svou matkou. Je to tvá matka, nesmíš s obcovat! Neobcuj ani s...
Leviticus 18:9...svou sestrou. je to dcera tvého otce nebo tvé matky, je zplozená ve tvé rodině nebo mimo ni, nesmíš s...
Leviticus 18:13...příbuznou tvého otce! Neobcuj se sestrou své matky. Je přece pokrevní příbuznou tvé matky! Nezostuzuj...
Leviticus 19:3... váš Bůh, jsem svatý! Každý mějte v úctě svou matku a svého otce a zachovávejte soboty. jsem...
Leviticus 20:9...Posvětitel. Kdokoli by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít. Zlořečil svému otci a matce - jeho krev...
Leviticus 20:14... padne na ! Kdokoli by si vzal ženu i její matku, je to zvrhlost. ho spolu s nimi upálí - zvrhlost...
Leviticus 20:17...svou sestru, dceru svého otce nebo své matky, a obcoval s a ona s ním, je to hanebnost. Musí...
Leviticus 20:19...vyvrženi ze svého lidu. Neobcuj se sestrou své matky nebo otce. Takový zostudil svou pokrevní příbuznou -...
Leviticus 21:2...příbuznému. Smí se poskvrnit jen kvůli matce, otci, synu, dceři a bratru, také kvůli své vlastní...
Leviticus 21:11...mrtvému, nesmí se poskvrnit ani kvůli otci nebo matce. Nesmí vyjít ze svatyně, a znesvětit tak svatyni...
Leviticus 22:27... jehně nebo kůzle, zůstane po sedm dní u své matky. Teprve počínaje osmým dnem dojde zalíbení jako dar...
Leviticus 24:11...jménu a klel, a tak ho přivedli k Mojžíši. (Jeho matka se jmenovala Šelomít, dcera Dibrího z pokolení Dan.)...
Numeri 6:7...k mrtvému. Neposkvrní se ani při svém otcimatce, bratru ani sestře, kdyby zemřeli, neboť na hlavě...
Numeri 12:12... sestra není jako mrtvý plod, co vyšel z lůna matky s tělem napůl zetlelým!" Mojžíš tedy volal k...
Deuteronomium 5:16... abys dodržoval sobotní den. Cti svého otcematku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, jsi dlouho...
Deuteronomium 14:21...Hospodina, svého Boha! Nevař kůzle v mléce jeho matky. Věrně odděluj desátek z veškeré úrody své setby,...
Deuteronomium 21:13...domě celý měsíc a bude oplakávat svého otcematku. Teprve poté se s spojíš a staneš se jejím mužem a...
Deuteronomium 21:18...a vzpurného syna, který neposlouchá otce ani matku a neposlechne je, ani když ho trestají, pak ho otec s...
Deuteronomium 21:19...je, ani když ho trestají, pak ho otecmatkou vezmou a odvedou k bráně jeho města za městskými...
Deuteronomium 22:6...na ptačí hnízdo ( na stromě nebo na zemi) s matkou sedící na ptáčatech či vejcích, neber matku i s...
Deuteronomium 22:7...neber matku i s mladými. Mladé si smíš vzít, ale matku musíš pustit, aby se ti vedlo šťastně a byl jsi...
Deuteronomium 22:15... zjistil jsem, že není panna", pak otecmatkou dívky přinesou důkaz jejího panenství ke...
Deuteronomium 27:16..."Amen!" "Zlořečený, kdo zneváží svého otce či matku!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo...
Deuteronomium 27:22...se svojí sestrou - dcerou svého otce nebo své matky!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo...
Deuteronomium 33:9... přel ses s ním u vod sváru v Meribě. O otcimatce řekl: ‚Nehledím na !' Na vlastní bratry nebral...
Jozue 2:13...mi prosím záruku, že necháte naživu mého otcematku, bratry a sestry i všechny, kdo k nim patří....
Jozue 2:18...spustila, a neshromáždíš k sobě domů svého otcematku, sourozence a celou rodinu svého otce. Kdyby někdo...
Jozue 6:23...vyzvědači šli a vyvedli Rachab, jejího otcematku, její sourozence i všechny, kdo k patřili; vyvedli...
Soudců 5:7... opuštěni, než jsi, Deboro, povstala, než matka v Izraeli povstala. Bůh určil vůdce nové, když v...
Soudců 5:28...kde klesl, svalil se zavražděn. Za oknem vyhlíží matka Siserova, za okenní mříží naříká: Proč tak dlouho...
Soudců 8:19...královský syn." "To byli bratři, synové  matky!" zvolal Gedeon. "Jakože je živ Hospodin - kdybyste...
Soudců 9:1...syn Abimelech přišel bydlet k bratrům své matky v Šechemu a řekl jim i celému příbuzenstvu své matky:...
Soudců 9:3... že jsem vaše krev a tělo." Bratři jeho matky to všechno o něm pověděli šechemským měšťanům a ti se...
Soudců 14:2...ženu. Když se vrátil, oznámil svému otcimatce: "Vyhlédl jsem si v Timně jednu filištínskou dívku....
Soudců 14:3...filištínskou dívku. Teď s ožeňte." Otecmatka mu ale řekli: "Copak se nenajde žena ve tvém...
Soudců 14:4...Samson otci, "tahle se mi líbí!" (Jeho otecmatka ovšem nevěděli, že to bylo od Hospodina - že hledá...
Soudců 14:5...Izrael.) Samson tedy šel se svým otcemmatkou dolů do Timny. Když přišli k městským vinicím, náhle...
Soudců 14:6...rukama, jako by trhal kůzle. Svému otci ani matce ale neřekl, co udělal. Samson šel dál do Timny,...
Soudců 14:9...do hrsti a šel a jedl. Když se vrátil k otcimatce, dal jim ho jíst také. Neřekl jim ale, že ten med...
Soudců 14:16..." "Neprozradil jsem ji ani svému otcimatce," řekl na to, "a tobě ji mám prozradit?" Ona však...
Soudců 17:2...byl jeden muž jménem Míkajáš. Ten řekl své matce: "Víš, jak ti někdo vzal těch jedenáct set šekelů...
Soudců 17:4..." Poté, co to stříbro vrátil, vzala jeho matka 200 šekelů stříbra a dala je kovotepci, který z něj...
Růt 1:8...oběma svým snachám, "vraťte se domů ke svým matkám. Kéž je k vám Hospodin laskav, jako jste vy byly...
Růt 2:11...pro svou tchyni a že jsi opustila svého otcematku i rodnou zem a odešla k lidu, který jsi předtím...
1. Samuel 2:5... lačnět přestali. Neplodné sedm narodí sematka mnohých však uvadne. Hospodin dává smrt i život, do...
1. Samuel 2:19...sloužil Samuel, hošík oblečený plátěným efodemMatka mu dělávala i kabátek a každoročně mu ho přinášela,...
1. Samuel 15:33..."Za to, že tvůj meč bral ženám děti, bude tvá matka bezdětná nad jiné ženy!" A Samuel tam v Gilgalu před...
1. Samuel 20:30...Že ti není hanba! Jsi hanba a ostuda své matky! Dokud bude Jišajův syn na světě, nebudeš si jist...
1. Samuel 22:3...moábského krále: "Mohli by můj otec s mou matkou přijít k vám, dokud nepoznám, jak se mnou Bůh...
2. Samuel 17:25...si vzal Abigail, dceru Nachašovu, sestru Joábovy matky Ceruji.) Izrael s Abšalomem v čele se tedy utábořil v...
2. Samuel 19:38... zemřu ve svém městě, kde je hrob mého otcematky. Mého pána a krále ale může doprovodit zde tvůj...
1. Královská 1:11...nepozval. Nátan tehdy promluvil s Šalomounovou matkou Batšebou: " jsi to slyšela? Chagitin syn Adoniáš...
1. Královská 2:13...královskou vládu pevně do rukou. Za Šalomounovou matkou Batšebou přišel Adoniáš, syn Chagity. "Přicházíš v...
1. Královská 2:19... poklonil se a posadil se na trůn. Také své matce dal král přistavit trůn a ona zasedla po jeho pravici...
1. Královská 2:20...maličkost," řekla. "snad neodmítneš." "Žádejmatko, tebe neodmítnu," odpověděl král. Tehdy řekla: "Mohl...
1. Královská 3:27...Dejte to živé dítě první ženě - to je jeho matka." Když se v celém Izraeli doslechli o rozsudku, který...
1. Královská 11:26...Šalomounových dvořanů, Efraimec z Ceredy, jehož matka byla vdova jménem Cerua. Důvod, proč se vzbouřil...
1. Královská 14:21...kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno. Jeho matka, Amonka, se jmenovala Naama. Juda páchal, co je v...
1. Královská 14:31...svými předky ve Městě Davidově. Jeho amonská matka se jmenovala Naama. Na jeho místě začal kralovat jeho...
1. Královská 15:2...Abiáš. Kraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera Abšalomova. Pokračoval ve...
1. Královská 15:13...svou babičku Maaku zbavil postavení královny matky kvůli zrůdnosti, kterou nechala vyrobit pro Ašeru....
1. Královská 17:23...ho z horní místnosti dolů do domu a předal ho matce. "Podívej se, tvůj syn žije," řekl . "Teď vím, že...
1. Královská 19:20...a běžel za Eliášem. "Jenom políbím otcematku," volal za ním, "a hned půjdu za tebou!" Eliáš mu...
1. Královská 22:42...a kraloval v Jeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka se jmenovala Azuba, dcera Šilchiho. Plně se držel...
1. Královská 22:53...očích zlé, a držel se cesty svého otce a své matky i cesty Jeroboáma, syna Nebatova, který svedl Izrael...
2. Královská 3:2...očích zlé, ačkoli ne tolik jako jeho otec a jeho matka - odstranil alespoň Baalův sloup, který nechal...
2. Královská 3:13...do tebe? Jdi si za proroky svého otce nebo své matky!" "To ne," odpověděl mu izraelský král. "Byl to...
2. Královská 4:19...naříkat: "Moje hlava! Moje hlava!" "Odnes homatce," řekl otec mládenci, a tak ho vzal a přinesl matce....
2. Královská 4:20..." řekl otec mládenci, a tak ho vzal a přinesl matce. Okolo poledne umřel v náručí. Vynesla ho nahoru a...
2. Královská 4:30... Mou hůl pak polož chlapci na tvář." Chlapcova matka ale prohlásila: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty,...
2. Královská 8:26...letech a kraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia, vnučka izraelského krále Omriho....
2. Královská 9:22...je tu všude kolem smilstvo a čarodějnictví tvé matky Jezábel!" Nato Joram prudce obrátil vůz a ujížděl...
2. Královská 10:13... Jdeme pozdravit syny krále a syny královny matky." "Zajměte je živé!" rozkázal Jehu. Zajali je tedy...
2. Královská 11:1...celkem dvacet osm let. Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila...
2. Královská 12:2...a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet let. Jeho matka se jmenovala Cibia z Beer-šeby. Po celou dobu, kdy...
2. Královská 14:2...a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Joadan a byla z Jeruzaléma. Dělal, co je...
2. Královská 15:2...a kraloval v Jeruzalémě padesát dva let. Jeho matka se jmenovala Jecholia a byla z Jeruzaléma. Dělal, co...
2. Královská 15:33...a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se jmenovala Jeruša, dcera Sádokova. Dělal, co je...
2. Královská 18:2...a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Abija, dcera Zachariášova. Dělal, co je...
2. Královská 21:1...a kraloval v Jeruzalémě padesát pět let. Jeho matka se jmenovala Chefciba. Páchal, co je v Hospodinových...
2. Královská 21:19...letech a kraloval v Jeruzalémě dva roky. Jeho matka se jmenovala Mešulemet, dcera Charuce z Jotby. I on...
2. Královská 22:1...a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Jeho matka se jmenovala Jedida, dcera Adajáše z Boskatu. Dělal,...
2. Královská 23:31...letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se jmenovala Chamutal, dcera Jeremiáše z Libny....
2. Královská 23:36...a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Jeho matka se jmenovala Zebuda, dcera Pedaje z Rumy. Páchal, co...
2. Královská 24:8...letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se jmenovala Nechušta, dcera Elnátana z Jeruzaléma....
2. Královská 24:12...král. Judský král Joakin se pak se svou matkou, svými služebníky, svými veliteli a svými komorníky...
2. Královská 24:15... Odvlekl Joakina do Babylonu spolu s královnou matkou, s jeho ženami, komorníky a s mocnými země. Ty...
2. Královská 24:18...a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Jeho matka se jmenovala Chamutal, dcera Jeremiáše z Libny....
1. Letopisů 3:5...se mu narodili: Šamua, Šobab, Nátan a ŠalomounMatkou těchto čtyř byla Bat-šeba, dcera Amielova. Narodilo...
1. Letopisů 4:9... Jábec byl slavnější než jeho bratři. Jeho matka ho pojmenovala Jábec, Trápení, neboť řekla: "Porodila...
2. Letopisů 12:13... aby tam zůstávalo jeho jméno. Rechoboámova matka, Amonka, se jmenovala Naama. Jednal zle a nijak...
2. Letopisů 13:2...Abiáš. Kraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Maaka, dcera Uriela z Gibeje. Mezi...
2. Letopisů 15:16...Asa zbavil svou babičku Maaku postavení královny matky kvůli zrůdnosti, kterou nechala vyrobit pro Ašeru....
2. Letopisů 20:31...a kraloval v Jeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka se jmenovala Azuba, dcera Šilchiho. Držel se cesty...
2. Letopisů 22:2...letech a kraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalia, vnučka Omriho. Také on se řídil...
2. Letopisů 22:3...Také on se řídil způsoby domu Achabova, neboť ho matka naváděla k hanebnostem. Páchal, co je v Hospodinových...
2. Letopisů 22:10...nikdo, kdo by mohl vládnout. Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je mrtev, rychle vyhladila...
2. Letopisů 24:1...a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet let. Jeho matka se jmenovala Cibia a byla z Beer-šeby. Po celý život...
2. Letopisů 25:1...a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Joadan a byla z Jeruzaléma. Dělal, co je...
2. Letopisů 26:3...a kraloval v Jeruzalémě padesát dva let. Jeho matka se jmenovala Jecholia a byla z Jeruzaléma. Dělal, co...
2. Letopisů 27:1...a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se jmenovala Jeruša, dcera Sádokova. Dělal, co je...
2. Letopisů 29:1...a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka se jmenovala Abija, dcera Zachariášova. Dělal, co je...
Ester 2:7...Hadasu zvanou Ester, protože neměla otce ani matku. Byla to velmi krásná, překrásná dívka. Po smrti...
Job 1:21...na zem a klaněl se: "Nahý jsem vyšel z lůna své matky, nahý se k zas navrátím. Hospodin dal, Hospodin...
Job 17:14... mám-li nazývat jámu otcem svým a červy svou matkou a sestrami - kde potom bude ta naděje? Ta ...
Žalmy 22:10...ho tak rád!" To ty jsi vyvedl z lůna  matky, u jejích prsů dals mi bezpečí. Na tebe odkázán jsem...
Žalmy 27:10... a neopouštěj, Bože záchrany! Můj otecmatka sice opustili, Hospodin ale k sobě přivine....
Žalmy 35:14...jak nad přítelem či bratrem; jako bych oplakával matku obtížen zármutkem. Když jsem však upadl, radostně se...
Žalmy 50:20...úskoky. Sedíš si a bratra hanobíš, syna své matky ostouzíš. Kdybych dál mlčel nad tím, co provádíš,...
Žalmy 51:8...jsi od počátku toužil po věrnosti, v lůně matky učils moudrosti. Yzopem očisti a budu zas čistý...
Žalmy 69:9... Pro vlastní bratry jsem jako cizí, pro děti své matky jsem cizincem. Horlivost tvého domu totiž stravuje...
Žalmy 109:14...vinu jeho předků Hospodin pamatuje, hřích jeho matky není zahlazen! je Hospodin před sebou...
Žalmy 113:9...knížaty v lidu svém. Neplodnou obdařuje rodinoumatka se z dětí raduje! Haleluja! Když Izrael vycházel z...
Žalmy 131:2... Což nejsem spokojený a poklidný, jako když matka své dítě nakojí? Právě nakojenému se podobá ve mně...
Žalmy 139:13...podobná! nitro zformovals ty sám, v lůně  matky jsi tkal. Chválím za tvá díla ohromná, za to,...
Přísloví 4:3...byl synem u svého otce, maličkým jedináčkemmatky své. Když učíval mne otec, říkal: "Moje slova si...
Přísloví 10:1...Moudrý syn dělá otci radost, tupec přivádí matku k zoufalství. Nekalé poklady člověku neprospějí,...
Přísloví 15:20... Moudrý syn dělá otci radost, tupec i vlastní matkou pohrdá. Nerozumného těší každá hloupost, rozvážný...
Přísloví 17:25...nenajdou. K mrzutosti je otci tupý syn, svou matku naplňuje hořkostí. Pokutovat nevinného jistě není...
Přísloví 19:26...rozumného, a dojde poznání. Napadá otce, vyhání matku syn hanebný a nestoudný. Přestaň, synu, naslouchat...
Přísloví 20:20...neměj co do činění. Kdo zlořečí otci nebo matce, toho svíce zhasne v temnotě. Rychlé zbohatnutí na...
Přísloví 23:22...otce, který zplodil, nepohrdej svou matkou, zestárne. Pravdu získej, za nic ji neprodávej,...
Přísloví 23:25... rodič moudrého důvod k radosti. Tvůj otecmatka tedy mají radost, tvoji rodičku štěstí naplní!...
Přísloví 29:15...dodává metla a domluva, rozpustilé dítě je pro matku ostuda. Když přibývá darebáků, hříchu přibývá,...
Přísloví 30:11...nepykal! Je pokolení, jež zlořečí otci a svojí matce nežehná. Je pokolení, jež se sobě zdá čisté, od svojí...
Přísloví 30:17...oheň. Tomu, kdo vysmívá se otci a poslušnostímatce pohrdá, havrani od potoka vyklovou oči, spolykají mu...
Přísloví 31:1... Slova Lemuele, krále z Massy, výroky, jimž ho matka učila: Co říci, synu můj? Co, synu mého lůna? Co říci...
Kazatel 5:14...zplodí syna, nezanechá mu vůbec nic. Z lůna své matky vyšel nahý a stejně, jak přišel, zase odchází - vůbec...
Píseň 1:6...snědá jsem, to slunce se do mne opřelo! Synové matky v hněvu proti mně přikázali mi hlídat vinice, svou...
Píseň 3:11...sionské, na krále Šalomouna v koruně, jíž jeho matka zdobí jej v den jeho svatební, v den, kdy v srdci...
Píseň 6:9... jediná je však holubička , dokonalá, své matky dcera jediná, svojí rodičkou hýčkaná! Když na ni...
Píseň 8:1... Kéž bys mi býval rodným bratrem, z prsou  matky kojeným! To bych na potkání směle políbila a nikdo...
Píseň 8:2... Vést bych mohla, odvést si do domu své matky, své rodičky. Kořeněným vínem opojila bych , moštem...
Píseň 8:5...Pod jabloní jsem vzbudila, tam, kde počala matka tvá, tam, kde počala tvá rodička. Jak pečeť na srdce...
Izaiáš 46:3...domu Izraelovu, vy, které hýčkám od lůna matky, vy, které od narození nosím v náručí: do stáří,...
Izaiáš 50:1... Toto praví Hospodin: Kde je rozlukový list vaší matky, se kterým jsem ji odehnal? Komu jsem se tak zadlužil...
Izaiáš 66:13...náručí, na jejím klíně budete laskáni. Jako když matka své dítě konejší, tak vás potěším - v Jeruzalémě...
Jeremiáš 4:31...Slyším křik jakoby ženy v bolestech, jako když matka rodí poprvé - křik sténající Dcery sionské, jež...
Jeremiáš 13:18...odvlečeným do zajetí. "Vyřiď králi a královně matce: ‚Sesedněte z trůnů na zem; vaše skvostné koruny vám...
Jeremiáš 15:8...v mořích. V poledne na přivedu zhoubce, na matky i na mládence; znenadání na uvalím hrůzu a zděšení...
Jeremiáš 15:9...znenadání na uvalím hrůzu a zděšení. I matka sedmi dětí zchřadne u konce s dechem, za bílého dne...
Jeremiáš 15:10...před jejich nepřáteli, praví Hospodin." Běda mimatko, že jsem se ti narodil - muž, který s celou zemí...
Jeremiáš 16:3...toto praví Hospodin o dětech zde narozených a o matkách, které je porodily, a o otcích, kteří je v této...
Jeremiáš 16:7...kdo truchlí nad mrtvým; ti, kdo ztratili otce či matku, nedostanou napít z poháru útěchy. Nevcházej také do...
Jeremiáš 20:14...zlořečený den, kdy jsem byl narozen! Den, kdy  matka rodila, není požehnán! je zlořečený ten, kdo...
Jeremiáš 20:17...pokřik! Proč nezabil ještě v lůně, aby se mi matka stala hrobem a břicho zůstalo navždy těhotné? Proč...
Jeremiáš 22:26...a do rukou Babyloňanů. Tebe i tvou rodnou matku odvrhnu do cizí země, v níž jste se nenarodili, a tam...
Jeremiáš 29:2... (Bylo to poté, co král Jekoniáš, královna matka, dvořané, judští a jeruzalémští velmoži a také tesaři...
Jeremiáš 50:12...na trávě, řehtejte si jako hřebci mohutní. Vaše matka se ale zastydí, vaše rodička se bude hanbou červenat....
Jeremiáš 52:1...letech a kraloval v Jeruzalémě 11 let. Jeho matka se jmenovala Chamutal, dcera Jeremiáše z Libny....
Pláč 2:12... ba i kojenci klesají v městských ulicích. Svým matkám říkají: "Kde je jídlo? Kde je pití?" Hroutí se jako...
Pláč 4:3...džbány, jak nádobí, co hrnčíř vyrobil! I šakalí matky nastavují prsy, aby své mladé krmily, můj lid je ale...
Pláč 5:3...Jsme sirotci, přišli jsme o otce, z našich matek jsou teď vdovy. Vlastní vodu pijeme za peníze, za své...
Ezechiel 16:3...i rodem jsi Kananejka, tvůj otec byl Emorejecmatka Chetejka. A tvoje narození? Tenkrát, když ses...
Ezechiel 16:44... kdo mluví v příslovích, o tobě prohlásí: ‚Jaká matka, taková dcera!' Jsi dcerou své matky, která nesnáší...
Ezechiel 16:45...‚Jaká matka, taková dcera!' Jsi dcerou své matky, která nesnáší svého muže i děti. Jsi sestrou svých...
Ezechiel 19:2...nad izraelskými vládci, zpívej: Kdo byla tvá matka? Lvice mezi lvy! Léhala mezi šelmami se svými lvíčaty...
Ezechiel 19:10...neznělo jeho řvaní nad izraelskými horami. Tvá matka jak réva na tvé vinici zasazená byla u vody, plodná a...
Ezechiel 22:7...zdech podle svých možností prolévá krev! Otcimatce se v tobě zlořečí, přistěhovalci ve tvých zdech se...
Ezechiel 23:2...člověčí, byly jednou dvě sestry, dcery jedné matky. Žily v Egyptě jako smilnice. Smilnily od mládí....
Ezechiel 44:25... aby se neposkvrnili. Jedině kvůli otci nebo matce, kvůli synovi nebo dceři a kvůli bratrovi nebo...
Daniel 5:10... I jeho velmoži byli zděšení. Když královna matka uslyšela hlasy krále a velmožů, vešla do hodovní síně...
Ozeáš 2:4...a svým sestrám: "Ruchama, Milovaná". Žalujte matku svou, žalujte, neboť mi není manželkou a nejsem...
Ozeáš 2:7... protože jsou to děti ze smilstva. Jejich matka totiž smilnila, nestydatá byla jejich rodička....
Ozeáš 10:14... Jako když Šalman v boji zbořil Bet-arbel, když matky s dětmi ubíjel, právě tak v Bet-elu dopadnete - vaše...
Micheáš 7:6...Syn pohrdá svým otcem, dcera se staví proti matce, snacha své tchyni vzdoruje - člověk nepřátele ve...
Zachariáš 13:3...pak ještě někdo prorokoval, řekne mu jeho otecmatka, jeho vlastní rodiče: "Teď zemřeš, protože jsi v...
Matouš 1:18... Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se...
Matouš 2:11... Vešli do domu, a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klaněli se mu. Otevřeli své...
Matouš 2:13...anděl a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím....
Matouš 2:14..." Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, kde zůstal do Herodovy smrti....
Matouš 2:20...v Egyptě a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země. Ti, kdo usilovali o život...
Matouš 2:21...již mrtví." Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do izraelské země. Uslyšel ale, že v Judsku...
Matouš 10:35...rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a snachu proti tchyni. Člověk bude mít nepřátele ve...
Matouš 10:37...ve vlastní rodině. Kdo rád otce nebo matku více než , není hoden. Kdo rád syna nebo...
Matouš 12:46..." A zatímco ještě mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku, neboť s ním chtěli promluvit....
Matouš 12:47...chtěli promluvit. Někdo mu řekl: "Pohleď, tvá matka a tví bratři stojí venku. Chtějí s tebou mluvit." On...
Matouš 12:48...tebou mluvit." On mu však odpověděl: "Kdo je  matka? Kdo jsou bratři?" Ukázal rukou na své učedníky a...
Matouš 12:49...Ukázal rukou na své učedníky a řekl: "Pohleď,  matka a bratři. Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce,...
Matouš 12:50...nebeského Otce, to je můj bratr, sestra,  matka." Toho dne Ježíš vyšel z domu a posadil se na břehu...
Matouš 13:55...Není to snad syn toho tesaře? Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda?...
Matouš 14:8...splnit jakékoli přání. Předem navedena svou matkou mu tedy řekla: "Přines mi na téhle míse hlavu Jana...
Matouš 14:11...jeho hlavu, dali ji dívce a ta ji odnesla matce. Později přišli Janovi učedníci, vzali tělo a...
Matouš 15:4...odpověděl jim Ježíš. "Bůh řekl: ‚Cti otcematku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít...
Matouš 15:5...' Vy ale říkáte, že kdokoli by řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl vypomoci, jsem daroval Bohu,'...
Matouš 19:5...muže a ženu' a řekl: ‚Proto muž opustí otcematku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo'? A...
Matouš 19:12... Jsou eunuchové, kteří se tak narodili z lůna matky, jsou eunuchové, kteří se jimi stali lidským...
Matouš 19:19... necizolož, nekraď, nelži, cti otcematku' a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.'" "To všechno...
Matouš 19:29...domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole, získá stokrát více a obdrží za...
Matouš 20:20...třetího dne bude vzkříšen." Tehdy k němu přišla matka Zebedeových synů se svými syny, klaněla se mu a o...
Matouš 27:56...mu. Mezi nimi také Marie Magdaléna, Mariematka Jakubova a Josefova, a matka Zebedeových synů. V...
Marek 3:31...nečistého ducha.) Tehdy dorazili jeho bratřimatka. Zůstali venku a vzkázali mu, že ho volají. Kolem něj...
Marek 3:32...něj seděl zástup lidí; řekli mu: "Pohleď, tvá matka a tví bratři jsou venku a hledají ." On jim však...
Marek 3:33...a hledají ." On jim však odpověděl: "Kdo je  matka? Kdo jsou bratři?" Rozhlédl se po těch, kdo seděli...
Marek 3:34... kdo seděli kolem něj, a řekl: "Pohleďte,  matka a bratři. Kdokoli plní Boží vůli, ten je můj bratr...
Marek 3:35...plní Boží vůli, ten je můj bratr, sestramatka." Znovu pak začal vyučovat u jezera. Shromáždil se k...
Marek 5:40...mu ale smáli. Když všechny vyhnal, vzal otcematku dítěte i ty, kteří byli s ním, a vešel do místnosti,...
Marek 6:24...do polovice mého království." Šla tedy za svou matkou a ptala se : "O co mám žádat?" "O hlavu Jana...
Marek 6:28...hlavu na míse. Dal ji dívce a ta ji dala své matce. Když o tom uslyšeli jeho učedníci, přišli, vzali...
Marek 7:10...svou vlastní tradici! Mojžíš řekl: ‚Cti otcematku' a ‚Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít...
Marek 7:11...' Vy ale říkáte, že kdyby člověk řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl vypomoci, je korban' (to jest...
Marek 7:12... ho nenecháte nic udělat pro jeho otce nebo matku. Rušíte Boží slovo svou tradicí, kterou jste...
Marek 10:7...muže a ženu'. ‚Proto člověk opustí svého otcematku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo.' A...
Marek 10:19... nekraď, nelži, nepodváděj, cti svého otcematku.'" "Mistře," odpověděl, "to všechno jsem dodržoval...
Marek 10:29...dům nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně a kvůli evangeliu a...
Marek 10:30...čase stokrát tolik domů a bratrů a sestermatek a dětí a polí s pronásledováním a v nadcházejícím...
Marek 15:40...zpovzdálí; mezi nimi i Marie Magdaléna a Mariematka Jozese a Jakuba Menšího, a Salome. Ty ho následovaly...
Lukáš 1:15...Nebude pít víno ani opojný nápoj a z lůna své matky bude naplněn Duchem svatým. Mnohé ze synů Izraele...
Lukáš 1:43...plod tvého lůna! Jaká čest, že ke mně přišla matka mého Pána! Hle, jakmile tvůj pozdrav došel k mým uším...
Lukáš 1:60...mu dát jméno podle jeho otce, Zachariáš. Jeho matka jim na to řekla: "Ne, bude se jmenovat Jan." Namítli...
Lukáš 2:33...lidu Izraele." Ta slova naplnila jeho otcematku úžasem. Simeon jim požehnal a Marii, jeho matce,...
Lukáš 2:34...matku úžasem. Simeon jim požehnal a Marii, jeho matce, řekl: "Hle, on je určen k pádu i k pozdvižení...
Lukáš 2:48...se. "Cos nám to udělal, synu?" řekla mu jeho matka. "Pohleď, tvůj otec a jsme zoufale hledali!"...
Lukáš 2:51...nimi vrátil do Nazaretu a byl jim poslušný. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš zatím...
Lukáš 7:12... vynášeli právě mrtvého. Byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Doprovázela ji spousta lidí z města....
Lukáš 7:15...se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň a začali oslavovat Boha:...
Lukáš 8:19... co si myslí, že ." Tehdy za ním přišla jeho matka a bratři, ale kvůli zástupu se k němu nemohli dostat....
Lukáš 8:20...se k němu nemohli dostat. Oznámili mu: "Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí vidět." On jim...
Lukáš 8:21...a chtějí vidět." On jim však odpověděl: " matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je...
Lukáš 12:53...třem. Otec bude proti synu a syn proti otcimatka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a...
Lukáš 14:26...ke mně, ale nepřestane lpět na svém otcimatce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na...
Lukáš 18:20... nezabíjej, nekraď, nelži, cti svého otcematku.'" On odpověděl: "To všechno jsem dodržoval odmalička...
Jan 2:1...Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci...
Jan 2:3...učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla: "Nemají víno." "Ženo, co ode chceš?"...
Jan 2:5... Ježíš. " chvíle ještě nepřišla." Jeho matka pak řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám řekne."...
Jan 2:12...v něj uvěřili. Potom sestoupil spolu se svou matkou, bratry i učedníky do Kafarnaum, kde se několik dní...
Jan 6:42...to snad ten Ježíš, syn Josefův? Jeho otcematku známe; jak tedy může říkat: ‚Sestoupil jsem z nebe'?"...
Jan 19:25...házeli los." U Ježíšova kříže stála i jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie...
Jan 19:26...Kleofášova a Marie Magdaléna. Když Ježíš uviděl matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl své...
Jan 19:27...tvůj syn." Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka." A ten učedník ji od chvíle přijal k sobě. Když...
Skutky 1:14...v modlitbách společně s ženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci. V době vstal uprostřed...
Skutky 12:12...očekával." Když to pochopil, šel do domu Mariematky Jana Marka, kam se mnozí sešli k modlitbám. Petr...
Skutky 14:8...jeden muž. Nemohl na nohy, neboť byl od lůna své matky chromý a nikdy nechodil. Také on naslouchal Pavlovým...
Římanům 16:13...Rufa, vyvoleného v Pánu, a jeho i moji matku. Pozdravujte Asynkrita, Flegonta, Herma, Patroba,...
Galatským 4:26... Nebeský Jeruzalém je ale svobodný a ten je naší matkou. Je přece psáno: "Raduj se, neplodná, ty, jež...
Efeským 5:31...přece údy jeho těla. "Proto muž opouští otcematku - aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali...
Efeským 6:2...v Pánu - tak je to správné. "Cti svého otcematku," to je první přikázání se zaslíbením: "aby se ti...
1. Tesalonickým 2:7...vyžadovat uctivost. Byli jsme k vám vlídní jako matka, jež kojí své děti v náručí. Tolik nám na vás...
1. Timoteus 5:2...otci, mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, ve vší čistotě. Prokazuj úctu...
2. Timoteus 1:5...víru, kterou měla tvá babička Lois, tvá matka Euniké a kterou, jak jsem přesvědčen, máš i ty. Proto...
Židům 7:3...Sálemu, což znamená "král pokoje". Bez otcematky, bez rodokmenu, bez narození a úmrtí, podoben Božímu...
Zjevení 17:5...čele měla napsané tajemné jméno: VELIKÝ BABYLONMATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ. Takto jsem viděl tu ženu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |