Maso

Hledám varianty 'maso' [ masu (4) maso (83) masem (11) masa (26) ]. Nalezen 111 verš.
Genesis 9:4...tak jako dříve zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života...
Genesis 40:19...- pověsí na kůl a ptáci z tebe budou klovat maso!" Třetího dne pak měl farao narozeniny a vystrojil...
Exodus 12:8...domů, v nichž ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby; budou je jíst s...
Exodus 12:46... Musí být sněden v jednom domě - nic z jeho masa nevyneseš z domu ven. Nezlámete v něm jedinou kost....
Exodus 16:3...rukou v Egyptě? Tam jsme sedávali nad hrnci masa a jídali chléb do sytosti! Vy jste nás ale odvedli sem...
Exodus 16:8...pokračoval: " vám Hospodin večer k jídlu maso a ráno chléb do sytosti, poznáte, že Hospodin slyšel...
Exodus 16:12...Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete jíst maso a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že jsem...
Exodus 21:28... že zemřou, musí být ten býk ukamenován a jeho maso se nebude jíst; majitel toho býka pak bude bez viny....
Exodus 22:30...dne jej dáš mně. Buďte pro svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na poli. Hoďte je psu." ...
Exodus 29:14... který je na nich, a necháš to dýmat na oltářiMaso z toho býčka, jeho kůži a výkaly však spálíš na ohni...
Exodus 29:31...ve svatyni. Onoho berana pověření vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém místě. Áron a jeho synové budou u...
Exodus 29:32...synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst maso z toho berana s chlebem, který je v koši. Budou to...
Exodus 29:34...to jíst nebude, neboť je to svaté. Jestližemasa oběti pověření nebo z toho chleba něco zůstane do...
Leviticus 4:11...oběti. Celý zbytek býčka - jeho kůži, veškeré maso i s hlavou, nohama, vnitřnostmi a výkaly - vynese ven...
Leviticus 6:20...nádvoří Stanu setkávání. Cokoli se dotkne jejího masa, bude svaté. Kdyby trochu její krve stříklo na roucho,...
Leviticus 6:21...místě. Hliněná nádoba, v níž se vařilo její maso, je rozbita. Pokud se vařilo v mosazné nádobě, ...
Leviticus 7:15...knězi, který kropil oltář krví pokojné obětiMaso pokojné oběti díkůvzdání se bude jíst v den jejího...
Leviticus 7:16...dar, bude se jíst v den jejího obětování. Comasa oběti zbude, se však smí jíst i nazítří. Co zbude ...
Leviticus 7:18...zbude do třetího dne, bude spáleno. Kdyby se maso pokojné oběti jedlo i třetího dne, nedojde ten, kdo ji...
Leviticus 7:19...a člověk, který by z jedl, ponese vinuMaso se rovněž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého;...
Leviticus 7:20...jíst každý, kdo je čistý. Kdyby však někdo jedl maso Hospodinovy pokojné oběti ve stavu vlastní nečistoty,...
Leviticus 7:21...jakékoli nečisté ohavnosti - a potom jedl něcomasa Hospodinovy pokojné oběti, bude vyobcován ze svého...
Leviticus 8:17...to dýmat na oltáři. Samotného býčka, jeho kůžimaso a výkaly pak spálil na ohni venku za táborem, jak...
Leviticus 8:31... Tehdy Mojžíš Áronovi a jeho synům řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu setkávání a tam ho snězte s chlebem,...
Leviticus 8:32...‚Áron a jeho synové je budou jíst.' Comasa a chleba zbude, spálíte. Po sedm dní neodejdete od...
Leviticus 9:11...na oltáři, jak Hospodin přikázal MojžíšoviMaso a kůži však spálil na ohni venku za táborem. Poté...
Leviticus 11:8...nepřežvykuje - je tedy pro vás nečisté. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Budou...
Leviticus 11:11...ohavností a ohavností pro vás zůstanou. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se budete štítit....
Leviticus 13:10...zbělelo ochlupení, a na otoku je jizva živého masa, je to pokročilé malomocenství kůže - kněz jej...
Leviticus 13:14...je čistý. Kdykoli by se však na něm ukázalo živé maso, bude nečistý. Jakmile kněz spatří živé maso, prohlásí...
Leviticus 13:15...maso, bude nečistý. Jakmile kněz spatří živé maso, prohlásí jej za nečistého. Živé maso je nečisté - je...
Leviticus 13:16...je nečisté - je to malomocenství. Jakmile živé maso zmizí a místo zbělá, přijde postižený ke knězi. Kněz...
Leviticus 16:27...smíření, nechá vynést ven za tábor. Jejich kůžemaso a výkaly tam budou spáleny na ohni. Také ten, kdo je...
Leviticus 19:26...jeho ovoce. jsem Hospodin, váš Bůh. Nejezte maso s krví. Nezabývejte se věštěním ani jasnovidectvím....
Leviticus 26:29...za vaše hříchy sedmkrát více: Budete jíst maso vlastních synů a maso vlastních dcer! Tehdy zruším...
Numeri 11:4...a dali se znovu do pláče: "Kdo nás nakrmí masem? Vzpomínáme na ryby, které jsme v Egyptě jedli...
Numeri 11:13...jsi s přísahou slíbil jejich otcům? Kde mám vzít maso pro všechen tento lid? Vždyť na s pláčem naléhají:...
Numeri 11:18... Lidu řekni: Posvěťte se pro zítřek. Budete jíst maso, neboť jste před Hospodinem naříkali: ‚Kdo nám ...
Numeri 11:21...čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý měsíc!' se snad pro pobít...
Numeri 11:33...si je rozprostřeli po celém táboře. Ještě měli maso v zubech, ještě ho ani nerozžvýkali, když Hospodin...
Numeri 18:18...oběť, jako příjemnou vůni Hospodinu. Jejich maso připadne tobě, tak jako ti připadne hrudí pozvedání a...
Numeri 19:5...před jeho očima spálena; spálí se její kůžemaso, krev i výkaly. Potom kněz vezme cedrové dřevo, yzop a...
Deuteronomium 12:15...vše, co jsem ti přikázal. Porážet dobytek a jíst maso můžeš s požehnáním Hospodina, svého Boha, v kterémkoli...
Deuteronomium 12:20... jak ti pověděl, a ty si řekneš: "Pojedl bych maso", protože právě dostaneš chuť na maso, smíš je jíst...
Deuteronomium 12:23...krev - vždyť krev, to je život! Nesmíš tedymasem jíst jeho život. Nejez krev, nech ji vytéci na zem...
Deuteronomium 12:27... váš Bůh. Tam budeš obětovat své zápalné obětimaso i krev - na oltář Hospodina, svého Boha. U tvých...
Deuteronomium 14:8...nepřežvykuje - bude tedy pro vás nečistý. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete. Ze všech...
Deuteronomium 16:4...dní se u tebe nevyskytne nic kvašeného. Z masa, které jsi obětoval večer prvního dne, nezůstane...
Deuteronomium 28:53...tví nepřátelé, budeš pojídat svůj vlastní plodmaso vlastních synů a vlastních dcer, které ti dal Hospodin...
Deuteronomium 28:55...ve všech tvých městech, nedá nikomu ani kousek masa svých dětí. Bude je pojídat, protože mu nic jiného...
Deuteronomium 32:42... Své šípy opiji jejich krví, můj meč se jejich masem nasytí, krví padlých i zajatých, hlavami nepřátel a...
Soudců 6:19...kůzle a nekvašené chleby z jedné efy moukyMaso vložil do koše, vývar nalil do hrnce, odnesl to pod...
Soudců 6:20...to před něj. Hospodinův anděl mu řekl: "Vezmi maso a chleby a polož je zde na skálu. Vývar vylij." A když...
Soudců 6:21...hůl, kterou měl v ruce, a dotkl se jejím koncem masa a chlebů. Ze skály vyšlehl oheň a maso i chleby...
1. Samuel 1:4...ženě Penině i všem jejím synům a dcerám porce masa, ale Haně dával dvojnásobnou porci. Miloval totiž Hanu...
1. Samuel 2:13...oběť, přišel kněžský mládenec, a jak se vařilo maso, vzal trojzubou vidlici a vrazil ji do mísy nebo do...
1. Samuel 2:15...tuk, a říkal tomu, kdo obětoval: "Odevzdej knězi maso na pečení. Vařené maso od tebe nevezme, jenom syrové."...
1. Samuel 14:33...oznámeno: "Hle, vojsko hřeší proti Hospodinu.  maso s krví." "To je zrada!" prohlásil Saul. "Hned ke mně...
1. Samuel 14:34...a jezte. Nehřešte proti Hospodinu pojídáním masa s krví!" Každý z vojska tedy noci přivedl svého...
1. Samuel 25:11...svých pánů. To mám vzít svůj chleba, svou vodumaso, které jsem připravil pro své střihače, a dát to lidem...
1. Královská 5:3... 100 kusů bravu a mimo to jelení, gazelí a srnčí maso a tu nejlepší drůbež. Panoval totiž nad celým územím a...
1. Královská 17:6...Jordánu. Havrani mu ráno i večer nosili chlébmaso a z potoka pil. Po nějaké době ale potok vyschl,...
1. Královská 19:21... vzal volské spřežení, porazil je, uvařil jejich maso na dříví z pluhu a dal je jíst svým lidem. Potom vstal...
Job 10:11... nenechal jsi zhoustnout jako sýr? Kůžímasem jsi přioděl, kostmi a šlachami spojils . Z lásky...
Job 19:22...s Bohem na pořádat ten hon, nemáte ještě mého masa dost? Kéž by slova byla sepsána, kéž by jak nápis...
Job 31:31...domácí museli stěžovat: ‚Kéž by nám dal trochu masa; máme hlad'? Vždyť ani cizinec nemusel venku nocovat,...
Žalmy 50:13...mně patří svět i všechno v něm! Cožpak se živím masem hovězím, cožpak ho krví kozlů zapíjím? Přinášej Bohu...
Žalmy 78:20...nám ale dát jistě neumí, může snad svému lidu maso opatřit?" Hospodin slyšel to a hněval se, proti...
Žalmy 78:27...na nebi vát nechal, vítr od jihu svou mocí hnalMasem jak prachem zasypal je, množstvím ptáků, jako je...
Přísloví 7:14... mu povídá: "Pořádám hostinu z čerstvého masa, dnes jsem obětovala, co jsem slíbila. To proto jsem...
Přísloví 17:1... Lepší je suchý kus chleba v klidu než dům plný masa a sváru. Chytrý sluha bude pánem nezdárného syna, s...
Přísloví 23:20...Nepatři k těm, kdo se opíjejí vínem, k hltounům masa neřaď se. Pijáka i žrouta přece čeká bída, ospalost...
Izaiáš 9:19... Nikdo nemá slitování ani nad bratry, každý hltá maso vlastních příbuzných. Krájel napravo, zůstal hladový,...
Izaiáš 25:6...hody pro všechny národy, hody se zralým vínemmasem šťavnatým, s vínem vyzrálým a vybraným. Na této hoře...
Izaiáš 44:16...poklekne. Půlku dřeva spálí na ohni, na němž si maso k jídlu připraví, peče si pečeni a tou se nasytí. Když...
Izaiáš 44:19...na ohni, upekl jsem si chleba na uhlí, pekl jsem maso a nasytil se jím. To mám teď ze zbytku dělat ohavnost,...
Izaiáš 49:26...Ty, kdo utiskovali, jejich vlastním masem nakrmím, svou vlastní krví se jako vínem opijí. A...
Izaiáš 65:4...při hrobkách, kde v noci drží stráž a jedí maso podsvinčat - v jejich hrncích je hnusná polévka!...
Izaiáš 66:17...vzoru toho, kdo je vprostřed nich, ti, kdo jedí maso prasat, krys a jiné havěti, zahynou spolu s ním, praví...
Jeremiáš 7:21..."Jen si hromaďte zápaly k obětem, jen si to maso snězte! Tehdy, když jsem vaše otce vyvedl z Egypta,...
Jeremiáš 11:15...To chce dál s mnoha jinými kout pikle? Může snad maso obětí odvrátit tvé neštěstí, aby ses znovu veselil?...
Jeremiáš 19:9...všemi ranami, jež na něj dopadly. Nechám je jíst maso jejich vlastních synů a maso jejich vlastních dcer. V...
Ezechiel 11:7... které jste nechali padnout ve městě, ty jsou to maso a město je ten hrnec; vás z něj ale vyženu. Báli...
Ezechiel 11:19...jim z těla srdce z kamene a dám jim srdcemasa, aby se řídili mými pravidly, dodržovali zákony a...
Ezechiel 24:4... postav ho i s vodou v něm. Nalož do něj kusy masa, pěkné kýty, krásná plecka. Naplň ho nejlepšími...
Ezechiel 24:10... Více dříví, rozdmýchat plameny! se to maso rozvaří na kaši a kosti se připálí! Prázdný hrnec...
Ezechiel 32:5...ptáky a všechnu zvěř tebou nasytím. Rozházím tvé maso po kopcích a tvou zdechlinou zaplním údolí. Napojím...
Ezechiel 33:25... řekni jim - Tak praví Panovník Hospodin: Jíte maso s krví, vzhlížíte ke svým hnusným modlám, proléváte...
Ezechiel 36:26...vám z těla srdce z kamene a dám vám srdcemasa. Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se...
Ezechiel 37:6... abyste ožily. Dám na vás šlachy a pokryji vás masem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha, abyste ožily...
Ezechiel 37:8...druhé. Viděl jsem, jak se pokrývají šlachamimasem a jak se svrchu potahují kůží. Ducha však v sobě...
Ezechiel 39:17...obětní hostině na horách Izraele. Budete žrát maso a chlemtat krev. Budete žrát maso hrdinů a chlemtat...
Ezechiel 39:18... Budete žrát maso a chlemtat krev. Budete žrát maso hrdinů a chlemtat krev světových vládců - samých...
Ezechiel 40:43...háky, na dlaň dlouhé. Stoly byly určeny pro maso obětí. Vedle vnitřní brány stály na vnitřním nádvoří...
Daniel 10:3...smutek. Nejedl jsem žádné vybrané pokrmymaso ani víno jsem nevzal do úst a nepotíral jsem se žádnou...
Ozeáš 8:13...nerozuměli! Když mi přinášejí své oběti, obětují maso, aby se najedli - Hospodinu se to nelíbí! Teď si...
Micheáš 3:2...a milujete zlo; vy, kdo stahujete lidi z kůžemaso z kostí trháte; vy, kdo maso mého lidu hryžete,...
Micheáš 3:3...lidi z kůže a maso z kostí trháte; vy, kdo maso mého lidu hryžete, odíráte je z kůže a jejich kosti...
Ageus 2:12...Kdyby někdo nesl v cípu svého pláště posvěcené maso a tím cípem by se dotkl chleba, kaše, vína, oleje nebo...
Zachariáš 14:12...všechny národy, které bojovaly proti JeruzalémuMaso jim shnije vestoje, oči jim shnijí v lebce a jazyk jim...
Lukáš 24:39...Dotkněte se a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti; jak vidíte, je mám!" Po těch slovech jim...
Skutky 15:20...jim však, se vyhýbají modloslužbě, smilstvumasu zardoušených zvířat a krvi. Mojžíš přece odedávna...
Skutky 15:29...nezbytných věcí: vyhýbejte se modloslužbě, krvimasu zardoušených zvířat a smilstvu. Uchráníte-li se těchto...
Skutky 21:25... těm jsme napsali rozhodnutí, se vyhýbají masu obětovanému modlám, dále krvi, masu zardoušených...
Římanům 14:21...pohoršovat člověka jídlem. Je lepší nejíst maso, nepít víno a vyvarovat se všeho, co tvého bratra...
1. Korintským 8:1...za to, že i mám Božího Ducha. Pokud jdemaso obětované modlám: Ano, víme, že "všichni jsme došli...
1. Korintským 8:4...ten poznání od něj. Pokud tedy jde o požívání masa obětovaného modlám: Víme, že "modla neznamená vůbec...
1. Korintským 8:7...tak zvyklí na modly, že jsou k požívání takového masa choulostiví a mají pak špatné svědomí. Jídlo nás ovšem...
1. Korintským 8:10...slabší proti svému svědomí strhnout, aby jedl maso obětované modlám? Kvůli tvému "poznání" tak hyne tvůj...
1. Korintským 8:13...mého bratra svádí jídlo k hříchu, nedotknu se masa nikdy v životě, abych snad svého bratra nesvedl. ...
1. Korintským 10:19...společenství oltáře? Co se tu snažím říci? Že maso obětované modlám něco znamená? Anebo že modla něco...

Slova obsahující maso: amasovi (2) maso (83)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |