Marnost

Hledám varianty 'marnost' [ marnostmi (4) marností (3) marnosti (11) marnostem (4) marnostech (1) marnost (38) ]. Nalezeno 50 veršù.
Deuteronomium 32:21...svým vzbudili žárlení, popudili svými marnostmi. Nelidem proto vzbudím jejich žárlení, nerozumným...
1. Samuel 12:21... ale služte mu celým srdcem. Neodvracejte semarnostem, které nemohou nijak prospět ani zachránit -...
1. Královská 16:13...Ela a ke kterým svedli celý Izrael, když svými marnostmi popouzeli Hospodina, Boha Izraele. Ostatní Elovy...
1. Královská 16:26...hříchů, kterými svedl celý Izrael, aby svými marnostmi popouzeli Hospodina, Boha Izraele. Ostatní skutky...
2. Královská 17:15...jejich otci, i jeho výstrahy, jimiž je varovalMarnost následovali a marností se stali. Následovali národy...
Job 15:31...úst ho odvane. nikdo marně nespoléhá na marnost - prázdnota bude jeho odplatou! Uschne, než přijde...
Žalmy 2:1... Proč vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí marnosti? Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí...
Žalmy 4:3...Jak dlouho, lidé, budete mou slávou pohrdatmarnost milovat a lží se zabývat? séla Vězte, že Hospodin...
Žalmy 24:4... nevinné ruce a čisté srdce, kdo se neoddává marnostem a nepřísahá falešně. Takový přijme Hospodinovo...
Žalmy 39:12...jako mol ničíš vše, co měl rád - člověk je pouhá marnost, přesně tak! séla Vyslyš mou modlitbu, Hospodine,...
Žalmy 78:33...nevěřili jeho zázrakům. Proto své dny skončilimarnosti, když jejich léta zkrátil hrůzami. Když je však...
Žalmy 89:48...Jak krátký je můj život - vzpomeň si! K jaké marnosti lidstvo stvořil jsi? Kdo může žít, smrt nikdy...
Žalmy 119:37...namísto lakomství. Odvrať oči, nehledímarnostem, na své cestě prosím obživ ! Svému služebníku...
Přísloví 21:6... Poklady získané lživými řečmi jsou pomíjivá marnost, smrtelná past. Darebáci budou smeteni vlastní...
Kazatel 1:2...Kazatele, syna Davidova, krále v JeruzaléměMarnost nad marnost! řekl Kazatel. Marnost nad marnost,...
Kazatel 1:14...vše, co se děje pod sluncem, a hle, všechno je marnost a honba za větrem. Co je křivé, se narovnat nedá,...
Kazatel 2:1...Užij si přece blahobyt! A hle - i to je marnost. O smíchu jsem řekl: Pomatenost! O radovánkách: K...
Kazatel 2:11...pachtění, jímž jsem se zabýval: Hle, vše je marnost a honba za větrem! Není nic smysluplného pod...
Kazatel 2:15...tolik moudrosti? A tak jsem usoudil, že i to je marnost. Po moudrém ani hloupém památka nepotrvá věčně. Vše...
Kazatel 2:17...nelíbí se mi vůbec nic pod sluncem. Všechno je marnost a honba za větrem! Omrzelo všechno to pachtění,...
Kazatel 2:19...vynaložil svou moudrost pod sluncem. I to je marnost. Došel jsem k zoufalství nad vším tím pachtěním,...
Kazatel 2:21...odkáže tomu, kdo se s tím nepachtil. I to je marnost a hrozná věc. K čemu je člověku všechno to pachtění...
Kazatel 2:23...se zabývá, takže ani v noci nemá klid. I to je marnost. Je snad pro člověka něco lepšího než jíst a pít a...
Kazatel 2:26...co potom musí zanechat Božímu oblíbenci. I to je marnost a honba za větrem. Vše svou chvíli, každá věc...
Kazatel 3:19... Člověk zvířata ničím nepřevyšuje, všechno je marnost! Všichni směřují k témuž místu - všichni jsou z...
Kazatel 4:4...pramení z lidské závisti vůči bližnímu. I to je marnost a honba za větrem! Hlupák do klína složí ruce a...
Kazatel 4:7...větrem! Když jsem se rozhlédl, viděl jsem další marnost pod sluncem: Někdo je sám a nikoho nemá, je bez...
Kazatel 4:8... proč si odpírám všechno pohodlí? I to je marnost a bídné úsilí." Lépe je dvěma nežli samotnému;...
Kazatel 4:16... kdo přišli potom, se ale nelíbil. Ano, i to je marnost a honba za větrem. Dej pozor na své kroky, když...
Kazatel 5:6...zničil vše, cos dokázal? Množství snů je pouhá marnost, stejně tak spousta slov - proto se Boha boj! Když...
Kazatel 5:9...kdo miluje hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost. Větší majetek živí víc lidí, co z něj tedy jeho...
Kazatel 6:9...očima, než to, za čím duše utíká. I to je však marnost a honba za větrem. Vše, co se děje, bylo...
Kazatel 6:11... nemůže soupeřit. Čím více slov, tím větší marnost! Co z toho všeho člověk ? Kdo , v čem spočívá...
Kazatel 7:6...roští, tak rychle vyhoří hlupákův smích. I to je marnost! Nátlak i z moudrého udělá blázna, úplatek kazí...
Kazatel 7:15...nebyl jist, co skrývá budoucnost. Za dnů své marnosti jsem viděl všechno: Spravedlivý umírá i se svou...
Kazatel 8:10...dobro, si ale ve městě nikdo nevzpomněl. I to je marnost! Zlé činy nejsou trestány rychle, proto lidské...
Kazatel 8:14... neboť se Boha nebojí. Na zemi se však děje ta marnost, že spravedlivým se vede, jako by páchali zločiny,...
Kazatel 11:10...potíže drž si od těla - vždyť dětství a mládí je marnost prchavá! Pamatuj na svého Stvořitele, dokud jsi...
Kazatel 12:8...býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho darovalMarnost nad marnost, řekl Kazatel, všechno je marnost....
Izaiáš 24:10... pijákům zhořkl nápoj opojný. Rozbořeno je město marnosti; vchody všech domů zataraseny. Že není víno, zní...
Izaiáš 30:28...k bradě vystoupí - přichází přesít národy sítem marnosti, sevřít jim čelisti uzdou bloudění. Tehdy vám bude...
Jeremiáš 2:5...našli špatného, že ode odešli tak dalekoMarnost následovali a marností se stali. se neptali:...
Jeremiáš 8:19..."Proč uráželi svými modlami, těmi cizími marnostmi?" Minuly žně, léto je pryč, a my jsme zachráněni...
Jeremiáš 16:19...národy se slovy: Naši otcové zdědili samé lžimarnost a holé nesmysly. Copak si člověk může vyrobit bohy?...
Jeremiáš 18:15...Můj lid však na zapomněl, pálí kadidlo marnostem! Na svých cestách klopýtli, na stezkách odvěkých,...
Skutky 4:25...‚Proč se národy vzbouřily a lidé vymýšleli marnosti? Králové země povstali a vládcové se spřáhli proti...
Skutky 14:15...jsme vám zvěstovat, abyste se obrátili od těchto marností k živému Bohu, který stvořil nebe, zemi i moře a...
Římanům 1:21...aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě....
Římanům 8:20...zjevení Božích synů. Stvoření je totiž podrobeno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je marnosti...
2. Petr 2:18... které čeká jen černá tma. Když honosně řečnímarnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi,...

Slova obsahující marnost: marnost (38) marnostech (1) marnostem (4) marnosti (11) marností (3) marnostmi (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |