Marně

Hledám varianty 'marně' [ marnit (2) marně (22) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 19:11...nejmenších po největší, ranili slepotou, takže marně hledali vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu...
Ezdráš 2:62...jeho jméno). Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství odsvěceni. Guvernér jim proto...
Nehemiáš 7:64...jméno). Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství odsvěceni. Guvernér jim proto...
Job 3:21...ubohým a život zatrpklým; těm, kteří na smrt marně čekají, ji hledají víc než poklady; těm, kteří...
Job 15:31...sežehne, dech Božích úst ho odvane. nikdo marně nespoléhá na marnost - prázdnota bude jeho odplatou!...
Žalmy 39:7...Séla Jak pouhý stín člověk životem kráčímarně se trápí, marně hromadí, nevěda ani, kdo to podědí!...
Žalmy 62:11...pouhé nic! Nespoléhejte na bezpráví, nedoufejte marně v krádeže, a kdyby vzrůstalo vaše jmění, v srdci mu...
Žalmy 127:1...poutní píseň. Nestaví-li dům Hospodinmarně se namáhají, kdo jej stavějí. Nechrání-li město...
Izaiáš 41:17... Svatý izraelský bude chlouba tvá. Chudí a ubozí marně vodu hledají s jazykem žízní vyprahlým. Hospodin...
Izaiáš 49:4...jsem: "Nadarmo jsem se dřel, vyčerpal jsem se marně a zbytečně." právo je však u Hospodina, u mého...
Izaiáš 65:23...svých rukou si vyvolení užijí. se nebudou marně dřít, nebudou plodit děti do hrůzy; jsou přece símě,...
Jeremiáš 7:8...se podívejte! Vždyť na ty klamné řeči spoléháte marně! Copak můžete krást, vraždit, cizoložit, křivě...
Pláč 1:6...veškerá nádhera. Její velmoži jako jeleni pastvu marně hledají; zbaveni síly prchají před svými...
Pláč 4:17...ani starce. Oči jsme napínali, nás bolelymarně jsme pomoc čekali. Ze svých věží jsme vyhlíželi lid,...
Jonáš 1:13...se pokoušeli veslovat zpátky k pevnině, ale marně. Moře totiž bouřilo stále silněji. Nakonec tedy...
Lukáš 13:6...fíkovník. Přišel a hledal na něm ovoce, ale marně. Řekl tedy vinaři: ‚Podívej se, tři roky přicházím...
Lukáš 13:7...přicházím a hledám na tom fíkovníku ovoce, ale marně. Poraz ho. Proč tu zabírat místo?' Vinař mu...
Skutky 10:17...plachta vytažena zpátky do nebe. Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat, hle, muži...
Skutky 12:19...nad tím, co se stalo s Petrem. Herodes ho marně hledal. Stráže nechal po výslechu popravit a odebral...
Skutky 26:14...řekl: ‚Saule, Saule, proč pronásleduješMarně kopeš proti bodcům!' Zeptal jsem se: ‚Kdo jsi, Pane?'...
1. Timoteus 5:13...svůj původní slib věrnosti. Také by se učily marnit čas chozením po domech; a nejen marnit čas, ale...

Slova obsahující marně: marně (22) marnění (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |