Marné

Hledám varianty 'marné' [ marných (2) marného (2) marné (12) marná (2) ]. Nalezeno 17 veršù.
Job 35:13... je to pro zpupnost těch lidí zlých. Je to marné, Bůh je neslyší, Všemohoucí je pomíjí! Co teprve,...
Žalmy 31:7...Hospodine, věrný Bože, vykup ! Nesnesu ctitele marných nicotností, mou nadějí je Hospodin. Jásat a radovat...
Žalmy 127:2...město Hospodin, marně bdí jeho ochránciMarné je, abyste časně vstávali a zůstávali vzhůru do noci....
Kazatel 6:2...užít - nechá je užívat někomu cizímu. Jak je to marné a bolestné! Kdyby měl člověk třeba sto dětí a dožil...
Kazatel 6:12..., v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech marného života, který pomine jako stín? Kdo člověku poví,...
Kazatel 9:9... Užívej život se svou milovanou ženou po všechny marné dny svého života, jenž ti byl darován pod sluncem....
Izaiáš 1:13...šlapali po mých nádvořích? Přestaňte přinášet marné oběti! Kouř kadidla je mi odporný. Všechna ta...
Izaiáš 57:10... Tou spoustou cest ses unavila, neřekneš ale: "Marná námaha!" V tom svém údu jsi život nalezla, a tak jsi...
Jeremiáš 2:25...a se žízní neumoříš. ‚Ne ne,' odpovídáš, ‚marné řeči! Miluji cizí a půjdu za nimi!' Jako hanbu...
Jeremiáš 18:12...své cesty a své jednání.' Oni však na to řekli: ‚Marné řeči! Budeme žít podle svých vlastních plánů, každý...
Ezechiel 24:12...nečistota v něm roztaví a ta připálenina zmizíMarné snažení. Hrnec je plný spáleniny, která nepouští. Do...
Jonáš 2:9...k tobě dolehla, našla tvůj svatý chrám. Ti, kdo marné nicotnosti ctí, sami se zbavují věrnosti. ti však...
Zachariáš 10:2...mluví bludy a věštci vidí lži; vykládají své marné sny a potěšují přeludy. Proto lid bloudí jako ovce,...
1. Korintským 15:17...A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra je marná - ještě jste ve svých hříších. Pak tedy i ti, kteří...
Efeským 4:17... abyste nežili jako pohané podle svých marných myšlenek. Nevědomost pramenící z jejich zatvrzelého...
Titus 3:9...sporům se ale vyhýbej, neboť jsou neplodnémarné. Rozvratníka po prvním a druhém napomenutí vyobcuj...
1. Petr 1:18... Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích - nebylo...

Slova obsahující marné: marné (12) marného (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |