Manželovi

Hledám varianty 'manželovi' [ manžely (2) manželům (4) manželů (3) manželu (1) manželovy (1) manželovi (6) manželi (1) manželem (7) manželé (1) manžela (16) manžel (19) ]. Nalezeno 59 veršù.
Genesis 2:23...z mých kostí, tělo z mého těla! Bude se nazývat manželkou, neboť je vzata z manžela!" To proto muž opouští...
Genesis 29:32..."Hospodin pohlédl na trápení. Teď můj manžel bude milovat." Potom počala znovu, a když porodila...
Genesis 30:15..." Ta však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala manžela? Teď mi chceš vzít ještě milostná jablíčka, která...
Genesis 30:20..."Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně můj manžel bude mít v úctě, vždyť jsem mu porodila šest synů!"...
Exodus 21:22... musí pachatel zaplatit pokutu, jakou mu uloží manžel ženy; zaplatí podle rozhodnutí soudců. Jestliže...
Numeri 5:13... spal jiný muž a kdyby s bez vědomí jejího manžela obcoval, takže by se v tajnosti poskvrnila beze...
Numeri 5:19...žádný muž nespal a neodklonila ses od svého manžela k nečistotě, buď zproštěna účinku této hořké vody...
Numeri 5:20...hořké vody prokletí. Jestliže ses však od svého manžela odklonila a poskvrnila ses, když s tebou obcoval...
Numeri 5:27... Pokud se poskvrnila a dopustila se vůči svému manželu nevěry, voda prokletí v zhořkne, její lůno oteče...
Numeri 5:29...v případech, kdy se žena odklonila od svého manžela, a tak se poskvrnila, nebo když se muže zmocní...
Numeri 5:31...a kněz při vykoná vše podle tohoto předpisuManžel bude prost viny, žena však svou vinu ponese." ...
Numeri 30:9...její sliby i závazky platit. Pokud to však manžel v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak tím zrušil...
Numeri 30:13...její sliby i závazky platit. Pokud by je však manžel v den, kdy o tom uslyší, zrušil, pak nic ze slibů a...
Deuteronomium 24:3...ruky a pošle ji z domu. Anebo tento její druhý manžel zemře. Její původní manžel, který ji poslal pryč, si...
Deuteronomium 24:4...tento její druhý manžel zemře. Její původní manžel, který ji poslal pryč, si ji pak nebude moci vzít...
Deuteronomium 28:56...země špičkou nohy, se bude lakomě ohlížet po manželovi ve svém náručí, po svém synu i své dceři, po...
Soudců 20:4... jak se ta hrozná věc stala." Onen levitamanžel zavražděné ženy, odpověděl: "Přišel jsem se svou...
Růt 1:9...i ke mně. Kéž vám oběma Hospodin nový domovmanžela." Políbila je na rozloučenou, ale ony se hlasitě...
Růt 1:11...ještě mohu porodit syny, aby se stali vašimi manžely? Vraťte se, dcery, odejděte. Jsem stará na...
Růt 2:1...právě sklizeň ječmene. Noemi měla příbuznéhomanželovy strany, znamenitého muže z Elimelechova rodu;...
1. Samuel 4:19...Izrael čtyřicet let. Jeho snacha, Pinchasova manželka, byla těhotná a měla rodit. Když uslyšela zprávu,...
1. Samuel 4:21...kvůli zajetí Boží truhly a kvůli svému tchánumanželovi řekla: "Sláva opustila Izrael, Boží truhla je...
2. Samuel 3:15..." Iš-bošet ji tedy nechal přivést od jejího manžela Paltiele, syna Lajišova. Její muž ale šel za a...
2. Samuel 14:7...i dědice. Uhasí i tu jiskřičku, co mi zbývá! Po manželovi mi tu na zemi nezůstane ani jméno, ani potomstvo....
2. Královská 4:9... zastavil u na jídlo. Ta žena řekla svému manželovi: "Podívej se, ten muž, co tudy často chodí, je...
2. Královská 4:22...muže, zavřela za sebou a odešla. Potom zavolala manžela: "Pošli mi jednoho z mládenců a oslici. Musím...
2. Královská 4:26...naproti a zeptej se: Jak se ti daří? Jak se daří manželovi? Jak se daří dítěti?" "Dobře," odpověděla. Když...
Ester 1:17...donese všem ženám, přestanou si vážit svých manželů! Budou říkat: ‚Král Xerxes poslal pro královnu...
Ester 1:20...bude rozhlášen po celé jeho veliké říši: Všechny manželky ctí své manžely, vznešené i prosté!" Ta rada se...
Přísloví 6:34... pohanu svou nikdy nesmaže. Žárlivost rozzuří manžela ženy, nelítostný bude v den pomsty své; nevezme...
Přísloví 31:11...je k pohledání, mnohem vzácnější je nad perlyManžel důvěřuje ze srdce, žádný užitek tu chybět nebude....
Přísloví 31:23...přikrývky sama ušije a obléká se šarlatem. Její manžel je v branách uznáván, kde s představenými země...
Přísloví 31:28...zahálky. Její synové vstoje dobrořečí, její manžel ji takto velebí: "Je mnoho znamenitých žen, ty ale...
Izaiáš 54:5... na potupu svého vdovství nevzpomeneš víc. Tvým manželem je přece tvůj Tvůrce, Hospodin zástupů - to jméno...
Jeremiáš 3:14...lide, praví Hospodin, vždyť jsem vaším manželem. Přijmu vás, po jednom z města, po dvou z rodiny a...
Jeremiáš 31:32...smlouvu totiž porušili, ačkoli jsem byl jejich manželem, praví Hospodin. Nuže, toto je smlouva, kterou po...
Jeremiáš 44:19...obrazem a přinášely úlitby bez vědomí našich manželů?" Jeremiáš tedy všemu lidu, všem mužům i ženám,...
Ezechiel 16:32...nechceš nechat zaplatit. Nevěrnice! Místo svého manžela k sobě bereš cizí! Všem courám se za to platí, ale...
Ozeáš 2:4... Žalujte matku svou, žalujte, neboť mi není manželkou a nejsem jejím manželem! očistí svou tvář...
Ozeáš 2:9... Tehdy si řekne: "Vrátím se zpátky za svým manželem, vždyť mi s ním bylo líp než teď!" dosud ale...
Ozeáš 2:18... Toho dne, praví Hospodin, mi budeš říkat: "Manželi" - Baalem nenazveš nikdy víc. Jména baalů...
Amos 4:1...které utiskujete ubohé, vy, které chudé drtítemanželům říkáte: "Přines, pijeme!" Panovník Hospodin...
Římanům 7:2...nad člověkem jen po dobu jeho života? Vždyťmanželka je zákonem vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný...
Římanům 7:3...zproštěna. Oddá-li se jinému muži, dokud její manžel žije, bude označena za cizoložnici. Pokud však její...
1. Korintským 7:2...abyste se vyvarovali smilstva, každý muž manželku a každá žena manžela. Muž své ženě plní...
1. Korintským 7:4...žena svému muži. Ženino tělo nepatří , ale manželovi, stejně jako mužovo tělo nepatří jemu, ale...
1. Korintským 7:11...odejde, zůstane nevdaná anebo se smířímanželem. Stejně tak muž neopouští manželku. Ostatním...
1. Korintským 7:13... Stejně tak, má-li některá žena nevěřícího manžela a ten je ochoten s zůstat, ho neopouští....
1. Korintským 7:14...ochoten s zůstat, ho neopouští. Nevěřící manžel je totiž posvěcen svou ženou; stejně tak nevěřící...
1. Korintským 7:16...povolal k pokoji. Copak víš, ženo, zda zachráníš manžela? Copak víš, muži, zda zachráníš manželku? tedy...
1. Korintským 14:35...Když jim něco není jasné, se ptají doma svých manželů. Je to přece ostuda, když žena při shromáždění...
Efeským 5:33... ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena svého manžela v úctě. ...
1. Timoteus 2:12... Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekýrovala manžela. je raději tiše, vždyť první byl stvořen Adam,...
1. Timoteus 3:2...práci. Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný...
1. Timoteus 3:12...a naprosto věrné. Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny. Ti,...
Titus 1:6...starší. Takový člověk musí být bezúhonný: věrný manžel, který věřící děti, jimž nelze vytknout...
Titus 2:5... pečovat o domácnost, být laskavé a poddané manželům, aby Boží slovo nemělo špatnou pověst. Podobně...
1. Petr 3:1...svých duší. Vy, ženy, se podřizujte svým manželům. Někteří z nich odmítají Slovo, ale mohou být...
1. Petr 3:5...ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým manželům, tak jako Sára poslouchala Abrahama a mluvila o...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |