Manželku

Hledám varianty 'manželku' [ manželky (26) manželku (56) manželkou (35) manželkami (5) manželkám (2) manželka (38) manželek (6) manželce (20) ]. Nalezeny 183 verše.
Genesis 2:23...z mých kostí, tělo z mého těla! Bude se nazývat manželkou, neboť je vzata z manžela!" To proto muž opouští...
Genesis 2:24...muž opouští otce i matku - aby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho žena,...
Genesis 12:17...oslice a velbloudy. Hospodin však kvůli Abramově manželce Saraj bil faraona a jeho dům velikými ranami....
Genesis 12:18...řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem si...
Genesis 12:19...Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš svou manželku, vezmi si ji a jdi!" Farao pak o něm svým mužům...
Genesis 12:20...o něm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili i s manželkou a se vším, co měl. Abram tedy se svou manželkou...
Genesis 13:1...manželkou a se vším, co měl. Abram tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i s Lotem odešel z Egypta...
Genesis 16:1... Girgašejce a Jebusejce." Saraj, Abramova manželka, mu nerodila děti; měla však egyptskou otrokyni...
Genesis 16:3...se Abram usadil v kanaánské zemi, vzala Abramova manželka Saraj svou otrokyni, Egypťanku Hagar, a dala ji...
Genesis 17:15...porušil mou smlouvu." Bůh Abrahamovi řekl: "Své manželce Saraj nebudeš říkat Saraj, Bojovnice, ale bude...
Genesis 17:19...živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák,...
Genesis 18:9...u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu," odpověděl....
Genesis 18:10...touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít syna!"Sára však poslouchala vzadu u...
Genesis 20:2... A když pobýval v Geraru, říkal Abraham o své manželce Sáře: "Je to sestra." Gerarský král Abimelech...
Genesis 20:14...a otrokyně, dal je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl: "Hle, země je před tebou; bydli,...
Genesis 20:18...rodit děti. Hospodin totiž kvůli Abrahamově manželce Sáře pevně zavřel každé lůno v Abimelechově domě. ...
Genesis 23:19...do brány jeho města. Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru v jeskyni pole Makpela naproti Mamre (což je...
Genesis 24:3... Bohu nebe a Bohu země, že nevybereš mému synovi manželku z dcer Kananejců, mezi nimiž bydlím, ale půjdeš do...
Genesis 24:4...do země, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna Izáka." Služebník mu na to řekl:...
Genesis 24:7...svého anděla, abys odtamtud mému synovi vybral manželku. Kdyby ta žena nechtěla následovat, budeš této...
Genesis 24:36... otroky a otrokyně i velbloudy a osly. Sáramanželka mého pána, pak ve svém stáří porodila mému pánu...
Genesis 24:37... pak zavázal přísahou: ‚Nevybereš mému synovi manželku z dcer Kananejců, v jejichž zemi bydlím, ale...
Genesis 24:38...domu mého otce, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna.' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co...
Genesis 24:40... aby dal tvé cestě zdar, abys mému synovi vybral manželku z mého příbuzenstva, z domu mého otce. Budeš...
Genesis 24:51... zde máš Rebeku, vezmi si ji a jdi. se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl Hospodin." Když...
Genesis 26:11...lidu: "Kdokoli se dotkne tohoto muže nebo jeho manželky, musí zemřít!" Izák pak v zemi sel a téhož roku...
Genesis 28:1...Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: "Neber si manželku z kanaánských dcer. Vstaň a jdi do Padan-aramu, do...
Genesis 28:2... do domu Betuela, otce tvé matky, a tam si vyber manželku z dcer svého strýce Lábana. Kéž ti Všemohoucí Bůh...
Genesis 28:6...ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal manželku, a že když mu žehnal, přikázal mu: "Neber si...
Genesis 28:9...Izmaelovi a kromě žen, které měl, si vzal za manželku Machalat, dceru Abrahamova syna Izmaele, sestru...
Genesis 36:2...je Ezauův (totiž Edomův) rod. Ezau si vzal manželky z kanaánských dcer: Adu, dceru Chetejce Elona,...
Genesis 36:10...jsou jména Ezauových synů: Elifaz, syn Ezauovy manželky Ady, a Reuel, syn Ezauovy manželky Basematy....
Genesis 36:12...porodila Amaleka.) To jsou potomci Ezauovy manželky Ady. Synové Reuelovi: Nachat, Zerach, Šama a Miza....
Genesis 36:13... Zerach, Šama a Miza. To jsou potomci Ezauovy manželky Basematy. Synové, jež Ezauovi porodila jeho...
Genesis 36:14...Basematy. Synové, jež Ezauovi porodila jeho manželka Oholíbama, dcera Anova, vnučka Cibeonova: Jeuš,...
Genesis 36:17...z Reuele v edomské zemi. Jsou to potomci Ezauovy manželky Basematy. Synové Ezauovy manželky Oholíbamy: kmen...
Genesis 36:18...Ezauovy manželky Basematy. Synové Ezauovy manželky Oholíbamy: kmen Jeuš, kmen Jalam a kmen Korach. To...
Genesis 37:2...mladík. Pásal ovce se svými bratry, syny manželek svého otce, Bilhy a Zilpy. A Josef na svému...
Genesis 38:6...Kezíbu. Juda pak svému prvorozenému Erovi vybral manželku jménem Támar. Er, Judův prvorozený, však byl...
Genesis 38:8...ho nechal zemřít. Juda tedy řekl Onanovi: "Spimanželkou svého bratra. Splň švagrovskou povinnost a vzbuď...
Genesis 38:9...by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli proto spalmanželkou svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému...
Genesis 38:12...zůstala v domě svého otce. Po dlouhé době Judova manželka, dcera Šuova, zemřela. Když se Juda po její smrti...
Genesis 39:7...krásný, překrásný muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla:...
Genesis 39:8...řekla: "Spi se mnou!" On však odmítl. Řekl manželce svého pána: "Když můj pán doma, o nic se...
Genesis 44:27... náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi  manželka porodila dva syny. Jeden mi odešel. Rozsápán, ach,...
Genesis 46:19...- celkem 16 osob. Synové Ráchel, Jákobovy manželky: Josef a Benjamín. Josefovi se v Egyptě narodili...
Genesis 46:26...Jákobových beder a přišli s ním do Egypta (kromě manželek Jákobových synů) - 66 osob. Dále pak synové...
Exodus 4:20...ti usilovali o život, zemřeli." Mojžíš tedy vzal manželku a syny, posadil je na osla a vydal se zpátky do...
Exodus 18:5..." Mojžíšův tchán Jetro tedy přišel s jeho synymanželkou na poušť, kde Mojžíš tábořil u Boží hory. Vzkázal...
Exodus 18:6...", tvůj tchán Jetro, jdu k tobě s tvojí manželkou a oběma jejími syny." Mojžíš vyšel svému tchánovi...
Exodus 20:17...bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla -...
Exodus 34:16...z jejich obětí. Když pak z jejich dcer vybereš manželky svým synům, půjdou jejich dcery smilnit za svými...
Leviticus 18:8...matka, nesmíš s obcovat! Neobcuj ani s jinou manželkou svého otce. Zostudil bys tím svého otce! Neobcuj...
Leviticus 18:11...obcovat. Zostudil bys sám sebe! Neobcuj s dcerou manželky svého otce. Je jako zplozená tvým otcem, je tvojí...
Leviticus 18:14...bratra svého otce tím, že bys obcoval s jeho manželkou. Je to tvá teta! Neobcuj se svou snachou. Je to...
Leviticus 18:15... Je to tvá teta! Neobcuj se svou snachou. Je to manželka tvého syna, nesmíš s obcovat! Neobcuj s...
Leviticus 18:16...tvého syna, nesmíš s obcovat! Neobcujmanželkou svého bratra. Zostudil bys svého bratra! Neobcuj...
Leviticus 18:20...nečistoty jejího krvácení. Nesmíš obcovatmanželkou svého bližního, a tak se s poskvrňovat....
Leviticus 20:10...krev padne na něj! Kdokoli by cizoložilmanželkou svého bližního, musí zemřít - jak cizoložník, tak...
Leviticus 20:11...cizoložník, tak cizoložnice. Kdokoli by spalmanželkou svého otce, zostudil svého otce. Oba musejí...
Leviticus 20:21...svůj hřích - zemřou bezdětní. Kdokoli by si vzal manželku svého bratra, je to nepřístojnost. Zostudil svého...
Leviticus 21:4... Nesmí se však poskvrnit kvůli příbuzným své manželky; tím by se znesvětil. Kněží si nesmí vyholovat...
Numeri 5:12...k synům Izraele: Kdyby se od někoho odklonila manželka a byla mu nevěrná, kdyby s spal jiný muž a...
Numeri 5:14...toto: Zmocní-li se muže žárlivost vůči jeho manželce, se skutečně poskvrnila či nikoliv, přivede...
Numeri 5:30... nebo když se muže zmocní žárlivost vůči jeho manželce. Postaví ji před Hospodina a kněz při vykoná...
Deuteronomium 5:21...o svém bližním. Neprahni po manželce svého bližního. Nezáviď svému bližnímu jeho dům,...
Deuteronomium 13:7...ponoukat tvůj vlastní bratr nebo syn, dceramanželka ve tvém náručí nebo přítel, jehož miluješ jako...
Deuteronomium 22:13...nosíš, si udělej třásně. Když si někdo vezme manželku, ale poté, co s bude spát, se mu znelíbí, a tak...
Deuteronomium 22:19...stříbra a dají je otci dívky. Ta zůstane jeho manželkou a on ji po celý svůj život nesmí propustit. Kdyby...
Deuteronomium 22:29...padesát šekelů stříbra a ta dívka se stane jeho manželkou. Zneuctil ji, a tak ji po celý svůj život nesmí...
Deuteronomium 23:1...svůj život nesmí propustit. Nikdo si nesmí vzít manželku svého otce - tím by zneuctil svého otce. Do...
Deuteronomium 24:1...srp. Může se stát, že se někdo oženímanželkou, ale ta se mu znelíbí, neboť na najde nějakou...
Deuteronomium 24:4...pryč, si ji pak nebude moci vzít zpět za manželku, neboť byla poskvrněna. Nesváděj k hříchu lid...
Deuteronomium 25:11... Když se budou muži prát, může se stát, že manželka jednoho přistoupí, aby svého muže uchránila před...
Deuteronomium 27:20...lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcujemanželkou svého otce - takový zneuctil svého otce!" A...
Deuteronomium 28:54...z vás se bude lakomě ohlížet po svém bratru, po manželce ve svém náručí i po dětech, které mu ještě zbyly....
Soudců 3:6... Hivejců a Jebusejců. Brali si jejich dcery za manželky, své dcery dávali jejich synům a sloužili jejich...
Soudců 4:4... V době soudila Izrael prorokyně Deboramanželka Lapidotova. Sedávala pod Debořinou palmou mezi...
Soudců 5:24...proti udatným!" Požehnaná mezi ženami buď Jaelmanželka Kenijce Chebera, požehnaná buď mezi ženami ve...
Soudců 11:2...byl Gileád. Ten měl ovšem syny také se svou manželkou. Když její synové vyrostli, Jiftacha vyhnali: "V...
Soudců 21:21... vyskočte z vinic, každý si z nich polapte manželku a vraťte se do benjamínského kraje. Kdyby si k nám...
Soudců 21:23...udělali. Každý si z veselice odvedl manželku, kterou si chytil. Pak šli a vrátili se do svého...
Růt 1:1...muž z judského Betléma proto odešel, aby se svou manželkou a dvěma syny nějaký čas bydlel v moábském kraji....
Růt 4:10...i Moábku Rút, ženu po Machlonovi, jsem získal za manželku, abych mrtvému vzbudil dědice, aby jméno mrtvého...
1. Samuel 4:19...Izrael čtyřicet let. Jeho snacha, Pinchasova manželka, byla těhotná a měla rodit. Když uslyšela zprávu,...
1. Samuel 14:50...prvorozenou jménem Merab a mladší Míkal. Saulova manželka se jmenovala Achinoam, dcera Achimaacova. Velitel...
1. Samuel 25:43...si vzal také Achinoam z Jizreelu a obě byly jeho manželkami. Saul ale svou dceru, Davidovu manželku Míkal,...
1. Samuel 25:44...jeho manželkami. Saul ale svou dceru, Davidovu manželku Míkal, provdal za Paltiho, syna Laiše z Galimu. ...
2. Samuel 2:2...mu. A tak tam David odešel s oběma svými manželkami, Achinoam Jizreelskou a Abigail, vdovou po...
2. Samuel 5:13...Hebronu, vzal si v Jeruzalémě další konkubínymanželky, a tak se Davidovi narodili další synové a dcery....
2. Samuel 11:3...je. Dozvěděl se: "Je to Batšeba, dcera Eliamovamanželka Uriáše Chetejského." David si pro ni nechal poslat...
2. Samuel 11:11...a bych měl jít domů jíst a pít a spát se svou manželkou? Na tvůj život a na tvou duši, něco takového bych...
2. Samuel 11:26...a zboř je.' Tak ho povzbuď." Když se Uriášova manželka dozvěděla, že její muž Uriáš je mrtev, oplakávala...
2. Samuel 12:9...jsi zabil mečem a jeho ženu sis vzal za manželku. Zavraždil jsi ho mečem Amonců! Proto, že jsi mnou...
2. Samuel 12:10...Proto, že jsi mnou pohrdl a vzal sis za ženu manželku Uriáše Chetejského, se od tvého domu od nynějška...
2. Samuel 12:15...postihl dítě, které Davidovi porodila Uriášova manželka, a to onemocnělo. David kvůli tomu chlapci hledal...
2. Samuel 12:24...on se ke mně nevrátí." Potom David utěšoval svou manželku Batšebu; přišel k a miloval se s . Když pak...
2. Samuel 19:6...muže, kteří dnes tobě, tvým synům a dcerám, tvým manželkám i konkubínám zachránili život. Miluješ ty, kdo ...
1. Královská 9:16...a město dal věnem své dceři, Šalomounově manželce; proto Šalomoun stavěl Gezer), dále Dolní...
1. Královská 11:3...a velmi je miloval. Měl sedm set urozených manželek a tři sta konkubín. A jeho ženy mu odvrátily srdce...
1. Královská 11:19... Farao si Hadada oblíbil natolik, že mu dal za manželku sestru své ženy, sestru Jejího Veličenstva...
2. Královská 4:1...od nich odtáhli a vrátili se do vlasti. Jednamanželek prorockých učedníků před Elíšou úpěnlivě naříkala:...
2. Královská 5:2...mladou dívku, která pak sloužila u Námanovy manželky. Jednou řekla své paní: "Kdyby se tak můj pán...
1. Letopisů 2:26...a Onam, kterého měl Jerachmeel se svojí druhou manželkou jménem Atara. Synové Jerachmeelova prvorozeného...
1. Letopisů 2:29... Šamajovi synové: Nádab a Abi-šur. Abišurova manželka se jmenovala Abihajil a porodila mu Achbana a...
1. Letopisů 4:5... otce Betléma. Ašchur, otec Tekoje, měl dvě manželky: Chelu a Naaru. Naara mu porodila Achuzama,...
2. Letopisů 11:21...Rechoboám miloval Maaku více než všechny ostatní manželky a konkubíny (manželek měl osmnáct, konkubín...
2. Letopisů 13:21...tak, že zemřel. Abiáš ale sílil. Vzal si čtrnáct manželek a zplodil dvaadvacet synů a šestnáct dcer. Ostatní...
2. Letopisů 22:11...v ložnici. Tak tedy Achaziášova sestra Jošebamanželka kněze Jojady a dcera krále Jehorama, schovala...
2. Letopisů 24:3...Hospodinových očích správné. Jojada mu našel dvě manželky a on s nimi měl syny a dcery. Po nějaké době se...
2. Letopisů 31:18...a směny. Rodové seznamy zahrnovaly celé rodinymanželky, nemluvňata, syny i dcery, celé to množství. Ti...
Ester 1:18...pro královnu Vašti, a nepřišla!' Ještě dnes se manželky perských a médských velmožů doslechnou zprávu o...
Ester 1:20...bude rozhlášen po celé jeho veliké říši: Všechny manželky ctí své manžely, vznešené i prosté!" Ta rada se...
Job 2:9... "Ještě se držíš své bezúhonnosti?" řekla mu manželka. "Zlořeč Bohu a zemři!" "Mluvíš jako nějaká hloupá...
Job 19:17...úpěnlivě prosím jej. Můj dech je odporný i  manželce, hnusím se své vlastní rodině. Pohrdají mnou i...
Žalmy 45:10...jsou mezi tvými skvosty, po pravici ti stojí manželka ofirským zlatem oděná. Poslyš, dcero, hleď a...
Žalmy 128:3...se jistě uživíš, blažený budeš a úspěšný. Tvá manželka jak réva plodící v srdci tvého domu, tvé děti jak...
Přísloví 5:18...je neponech. Požehnané je tvé zřídlo, v manželce svého mládí potěšení měj! Ta milostná laň, ta...
Přísloví 18:22... kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce. Kdo našel manželku, ten našel štěstí, Hospodin jej svou přízní...
Izaiáš 54:6... totiž zpátky zavolá jako opuštěnou, ztrápenou manželku, ženu, jež byla v mládí provdána a potom zavržena,...
Izaiáš 62:4...se bude v tobě kochat, tvá země znovu bude manželkou! Jako se mládenec žení s pannou, tak se tvůj...
Jeremiáš 3:1...u nich nenajdeš." "Řekněme, že někdo propustí manželku, ta od něj odejde a vdá se za jiného. Copak se k...
Jeremiáš 5:8...domu nevěstky. Hřebci jedni vykrmení a vilní, po manželce bližního všichni řehtají. Copak je mohu nechat bez...
Ezechiel 18:6...svatyních, k modlám izraelského domu nevzhlížímanželku svého bližního nezneuctí, nepřiblíží se k ženě,...
Ezechiel 18:11...se on sám varoval: Hoduje v náhorních svatyníchmanželku svého bližního zneuctí, ubližuje chudým a ubohým,...
Ezechiel 18:15...svatyních, k modlám izraelského domu nevzhlížímanželku svého bližního nezneuctí, nikomu nechce ublížit,...
Ezechiel 22:10...uprostřed tebe zvrhlosti. Synové v tobě obcujímanželkou svého otce a ženy v době svého krvácení jsou v...
Ezechiel 22:11...znásilňovány. Kdekdo v tobě páchá ohavnostmanželkou svého bližního, tchán przní vlastní snachu a...
Ezechiel 33:26...se na svůj meč, pácháte ohavnost, kdekdo przní manželku svého bližního, a ještě chcete vládnout zemi?...
Daniel 5:2...chrámu: "Král z nich bude pít se svými velmožimanželkami a konkubínami!" A tak přinesli ty zlaté nádoby...
Daniel 5:3...chrámu v Jeruzalémě a král se svými velmožimanželkami a konkubínami z nich pil. Popíjeli víno a...
Daniel 5:23...chrámu a popíjel jsi z nich se svými velmožimanželkami a konkubínami. Oslavoval jsi bohy ze stříbra,...
Ozeáš 2:4... Žalujte matku svou, žalujte, neboť mi není manželkou a nejsem jejím manželem! očistí svou tvář...
Malachiáš 2:14..."Proč?" Protože Hospodin je svědkem mezi teboumanželkou tvého mládí, které jsi nevěrný. Vždyť je to tvá...
Malachiáš 2:15...Boží. Chraňte se tedy, abyste nebyli nevěrní manželce svého mládí. Nenávidím rozvod! praví Hospodin, Bůh...
Matouš 1:6...zplodil krále Davida. David zplodil Šalomounamanželky Uriášovy, Šalomoun zplodil Rechoboáma, Rechoboám...
Matouš 1:20..."Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v bylo počato, je z Ducha svatého...
Matouš 1:24...mu přikázal Hospodinův anděl, a vzal si Marii za manželku. Nespal s ale do doby, kdy porodila syna,...
Matouš 5:31...pekla. Také bylo řečeno: ‚Kdo chce zapudit svou manželku, musí dát rozlukový list.' vám však říkám,...
Matouš 5:32...' vám však říkám, že každý, kdo zapudí svou manželku (kromě případu smilstva), přivádí ji k...
Matouš 14:3...Jana zatkl, spoutal a uvěznil kvůli Herodiaděmanželce svého bratra Filipa, protože Jan mu říkal: "Tvůj...
Matouš 19:3...ho: "Smí člověk z jakéhokoli důvodu zapudit manželku?" "Copak jste nečetli," odpověděl jim, "že...
Matouš 19:5...‚Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo'? A tak nejsou dva,...
Matouš 19:7...mu: "Proč tedy Mojžíš přikázal, že zapuzená manželka dostat rozlukový list?" Odpověděl jim: "To...
Matouš 19:8...tvrdosti vašeho srdce vám Mojžíš povolil zapudit manželku, ale od počátku to tak nebylo. Proto vám říkám, že...
Matouš 19:9...tak nebylo. Proto vám říkám, že kdo zapudí svou manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvu a vezme si...
Matouš 22:28...i ta žena. Kdo z těch sedmi ji tedy bude mít za manželku, přijde vzkříšení? Měli ji přece všichni!"...
Marek 6:17...kvůli Herodiadě, s níž se oženil, ačkoli byla manželkou jeho bratra Filipa. Jan Herodovi říkal: "Tvůj...
Marek 6:18... Jan Herodovi říkal: "Tvůj sňatek s bratrovou manželkou je nezákonný!" Herodias mu to měla za zlé a...
Marek 10:2...a pokoušeli ho otázkou: "Smí muž zapudit manželku?" "Co vám přikázal Mojžíš?" řekl jim na to...
Marek 10:7...člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo.' A tak nejsou dva,...
Marek 10:11...vyptávali. Odpověděl jim: "Kdokoli zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoloží proti . Také žena,...
Marek 12:23...vstanou z mrtvých, kdo z nich ji bude mít za manželku? Vždyť ji mělo všech sedm!" Ježíš jim odpověděl:...
Lukáš 1:5...Zachariáš, z Abiášova kněžského oddílu. Jeho manželka byla z dcer Áronových a jmenovala se Alžběta....
Lukáš 1:13...se, Zachariáši! Tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš...
Lukáš 1:18...se anděla Zachariáš. "Vždyť jsem stařec! I moje manželka je v pokročilém věku." Anděl mu odpověděl: "...
Lukáš 1:24...své týdenní služby se pak vrátil domů. Jeho manželka Alžběta zanedlouho počala, ale pět měsíců to...
Lukáš 3:19...tetrarchu Heroda za jeho sňatek s Herodiadoumanželkou jeho bratra, a za všechno zlo, které napáchal,...
Lukáš 8:3...Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů, Johanamanželka Herodova úředníka Chuzy, také Zuzana a mnoho...
Lukáš 16:18...jediná čárka Zákona! Každý, kdo zapudí svou manželku a vezme si jinou, cizoloží; také ten, kdo si bere...
Lukáš 20:33...i ta žena. Kdo z nich ji tedy bude mít za manželku, přijde vzkříšení? Vždyť ji mělo všech sedm!"...
Skutky 5:1...apoštolů. Také jeden muž jménem Ananiáš se svou manželkou Zafirou prodal pozemek; část utržených peněz ale...
Skutky 5:2...pozemek; část utržených peněz ale s vědomím své manželky ukryl. Zbytek přinesl a položil k nohám apoštolů....
Skutky 18:2...Židem jménem Akvila, původem z Pontu, který semanželkou Priscillou nedávno přistěhoval z Itálie (císař...
Skutky 24:24...něj. Po několika dnech pak Felix přišel se svou manželkou Drusillou, která byla Židovka. Poslal pro Pavla a...
Římanům 7:2...nad člověkem jen po dobu jeho života? Vždyťmanželka je zákonem vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný...
1. Korintským 5:1...se nenajde ani mezi pohany - někdo prý žijemanželkou vlastního otce! A vy jste ještě pyšní! Neměli...
1. Korintským 7:2...abyste se vyvarovali smilstva, každý muž manželku a každá žena manžela. Muž své ženě plní...
1. Korintským 7:4... stejně jako mužovo tělo nepatří jemu, ale manželce. Neodpírejte se jeden druhému - jedině po vzájemné...
1. Korintským 7:10... mám nikoli své, ale Pánovo přikázáníManželka od muže neodchází. Pokud přece odejde, ...
1. Korintským 7:11...se smíří s manželem. Stejně tak muž neopouští manželku. Ostatním říkám , nikoli Pán: Má-li některý...
1. Korintským 7:12..., nikoli Pán: Má-li některý bratr nevěřící manželku a ta je ochotná s ním zůstat, ji neopouští....
1. Korintským 7:14...totiž posvěcen svou ženou; stejně tak nevěřící manželka je posvěcena svým věřícím manželem. Jinak by totiž...
1. Korintským 7:16...manžela? Copak víš, muži, zda zachráníš manželku? tedy každý žije, jak mu Pán určil a jak ho Bůh...
1. Korintským 9:5...a pití? Nemáme snad právo mít s sebou věřící manželku jako ostatní apoštolové a Pánovi bratři i Petr?...
Efeským 5:22...úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhýmManželky, poddávejte se svým mužům jako Pánu. Muž je hlavou...
Efeským 5:24... Jako se tedy církev poddává Kristu, tak semanželky vždy poddávají svým mužům. Muži, milujte své ženy,...
Efeským 5:31...muž opouští otce i matku - aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem." Toto je veliké...
Efeským 5:33... ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena svého manžela v úctě. ...
1. Timoteus 5:9...zahrnuta nejméně šedesátiletá, pokud byla věrnou manželkou, je známá dobrými skutky, vychovala děti,...
1. Petr 3:7...se ničím zastrašit. A vy, muži, mějte ke svým manželkám porozumění. Prokazujte jim úctu jakožto slabšímu...
Zjevení 19:7...mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova! Jeho manželka se připravila, a bylo dáno, aby si oblékla...
Zjevení 21:9... a promluvil ke mně: "Pojď, ukážu ti Nevěstumanželku Beránkovu." Odnesl v Duchu na velikou a vysokou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |